ЛОЗАРО- ВИНАРСКА

Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. (Националната програма) ще предоставя финансова помощ за следните мерки:
1. „Преструктуриране и конверсия на лозя“;
2. „Популяризиране на пазарите на трети държави“;
3. „Събиране на реколтата на зелено“;

Финансова помощ за мерките точки 1, 3 и 4 могат да получат гроздо- и винопроизводителите, вписани в лозарския регистър по чл. 27 от Закона за виното и спиртните напитки.

ОРГАНИ ПО ПРИЛАГАНЕ

Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) предоставя удостоверение за участие на кандидатите за финансова помощ по мерките 1-4.

Изпълнителният директор на ИАЛВ утвърждава със заповед образци на документите, необходими за кандидатстване, ако с нормативен акт не е предвиден друг ред. Заповедта и документите се публикуват на интернет страницата на ИАЛВ в срок до 1 работен ден от утвърждаването им. В заповедта могат да се предвидят условия и ред за подаване на документите в електронен вид.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) предоставя финансова помощ на одобрените кандидати след сключване на договор до изчерпване на определения бюджет по мерките.

Изпълнителният директор на ДФЗ утвърждава образци на документи за кандидатстване за предоставяне на финансова помощ по мерките. Документите се публикуват на интернет страницата на ДФЗ в срок до 1 работен ден от утвърждаването им. Могат да се предвидят условия и ред за подаване на документите в електронен вид.

Изпълнителният директор на ДФЗ определя със заповед бюджета за съответната година на мерките, която се публикува на интернет страницата на ДФЗ.

Изпълнителният директор на ДФЗ определя със заповед периодите за подаване на заявления за предоставяне на финансова помощ по мерките, която се публикува на интернет страницата на ДФЗ, в срок най-малко 15 дни преди началото на съответния период.

Контролът по изпълнението на проектите по мерките, за които е сключен договор, се упражнява от ДФЗ.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ИАЛВ

ДФЗ- Сектро „ВИНО“

 

ЗАКОНИ, НАРЕДБИ, ЗАПОВЕДИ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ 2014-2018ЗА ВИНАРСКИТЕ 2014 – 2018 ГОДИНИ

Закон за виното и спиртните напитки

НАРЕДБА № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014–2018г. (до 27.11.2015г.)

НАРЕДБА № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014–2018г. (след 27.11.2015г.)

Заповед РД 09-779/27.11.2014 за обезщетение на доход по Наредба 2

 

ДРУГИ

Спецификации на вина със защитено наименование за произход (ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ).

Списък на класифицираните винени сортове лози по лозарски райони и лозарски зони в ЕС.

Лозарски регистър