Лозаро-винарска 2023

Проект на наредба

НАРЕДБА № ………… от _ _._ _.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

  Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (Националната програма) за следните мерки:

 1. „Преструктуриране и конверсия на лозя“;
 2. „Популяризиране в трети държави“;
 3. „Инвестиции в предприятия“;
 4. „Застраховане на реколта“.

 

Глава втора

ОРГАНИ ПО ПРИЛАГАНЕ

 

  Чл. 2. (1) Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) издава удостоверения за участие на кандидатите за финансова помощ по мерките по чл. 1, т. 1, 3 и 4.

(2) Изпълнителният директор на ИАЛВ утвърждава със заповед образци на документите, необходими за кандидатстване за издаване на удостоверение по ал. 1. В заповедта могат да се предвидят условия и ред за подаване на документите в електронен вид. Заповедта и документите се публикуват на интернет страницата на ИАЛВ в срок до 1 работен ден от утвърждаването им.

(3) Служителите на териториалните зена (ТЗ) на ИАЛВ подпомагат кандидатите за финансова помощ по мерките от чл. 1, т. 1 и 4 при очертаването на площите, върху които имат намерение да изпълняват една или повече дейности по мерките от чл. 1, т. 1 и 4.

(4) Изпълнителна агенция по лозата и виното предоставя цифрови географски данни за площите по ал. 3 на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), съвместими с Интегрираната система за администриране и контрол съгласно чл. 61 на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 201 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета“.

  Чл. 3. (1) Държавен фонд „Земеделие“ предоставя финансова помощ на одобрените кандидати за подпомагане, въз основа на сключен договор. Помощта се предоставя в рамките на определения бюджет по всяка от мерките по чл. 1.

(2) Изпълнителният директор на ДФЗ със заповед утвърждава образци на документи за кандидатстване за предоставяне на финансова помощ по мерките по чл. 1 и може да утвърди условия и ред за подаване на документите в електронен вид. Документите се публикуват на интернет страницата на ДФЗ в срок до 1 работен ден от утвърждаването им.

(3) Периодите за прием по мерките по чл.1 се определят ежегодно със заповед на Изпълнителния директор на ДФЗ по график, определен от постоянната работна група за управление на Националната програма.

(4) Изпълнителният директор на ДФЗ определя със заповед бюджета за съответната финансова година на мерките по чл. 1. Издадената заповед може да бъде изменена, като заповедта за изменение се публикува на интернет страницата на ДФЗ, без да се прилага срокът по ал. 7.

(5) Контролът за изпълнението на проектите по мерките, за които е сключен договор, по чл. 1се упражнява от ДФЗ.

(6) Въз основа на решение на постоянната работна група, създадена на основание чл. 4, ал. 1, изпълнителният директор на ДФЗ определя със заповед период за прием на заявление за авансово плащане за текущата финансова година.

(7) Заповедите по ал. 3, 4 и 6 се публикуват на интернет страницата на ДФЗ в срок най-малко 15 дни преди началото на съответния период за прием.

 Чл. 4. (1) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед определя постоянна работна група за управление на Националната програма. В състава на работната група се включват представители на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), ИАЛВ и ДФЗ. Постоянната работна група, в сътрудничество с неправителствените организации взима решения по текущи въпроси и проблеми възникнали при прилагането на Националната програма, включително откриване на приеми по отделните мерки, управление на бюджета и неговото преразпределяне между мерките.

(2) Организацията и редът на работа на постоянната работната група за управление на Националната програма се определят със заповедта по ал. 1.

 

Глава трета

МЯРКА „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ“

 

Раздел І

Дейности

 

   Чл. 5. (1) По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се подпомагат следните подмерки и дейности:

 1. конверсия на сортовия състав на насажденията:

а) изкореняване;

б) засаждане;

в) изграждане на подпорна конструкция.

 1. промяна на местонахождението на лозята:

а) изкореняване;

б) засаждане;

в) изграждане на подпорна конструкция.

 1. подобряване на техниките за управление на лозята:

а) изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване;

б) изграждане и/или реконструкция на тераси;

в) изграждане на автоматизирани системи за капково напояване;

г) смяна на подпорна конструкция;

д) изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения;

е) смяна на формировката.

(2) За дейностите по ал. 1, т. 1 и т. 2 одобрените кандидати получават обезщетение за загуба на доход в една от следните форми:

 1. разрешение за едновременно отглеждане на стари и нови лозови насаждения за определен период от време (отложено изкореняване), който не надвишава периода на валидност на разрешенията за презасаждане (три години);
 2. парично обезщетение, което компенсира загубата на доходи в периода до встъпване в плододаване на новосъздадените лозови насаждения за определен период от време, който не надвишава две години, с цел полагане на грижи за насажденията и опазване на околната среда.

(3) Максималният срок за изпълнение на дейностите по ал. 1 е до края на втората винарска година, следваща годината на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ между одобрения кандидат и ДФЗ.

 Чл. 6. (1) Недопустими за подпомагане по мярката по чл. 5 са следните дейности:

 1. презасаждане на лозарски парцел със същия винен сорт при същите или различни разстояния на засаждане, представляващо обичайно обновление на лозята, които са приключили естествения си жизнен цикъл;
 2. защита от щети, нанесени от диви животни, чрез изграждане на огради или с активна защита, която включва човешки звуци;
 3. защита от щети, нанесени от птици, чрез покриване на лозовите насаждения с предпазни мрежи, закупуване на машини за плашене на птици или с активна защита, която включва човешки звуци;
 4. защита от градушка чрез покриване на лозовите насаждения с предпазни мрежи;
 5. изграждане на прегради или стени срещу вятър;
 6. изграждане на пътища в лозовото насаждение или които водят до него;
 7. подмладяване на лозовите насаждения и попълване на празни места от пропаднали растения с нов посадъчен материал (подсаждане);
 8. смяна на формировката от един вид в същия когато разликата във височината между старата и новата формировка е по-малка от 0,5 метра;
 9. смяна на формировката на лозя, по-млади от 5 години, считано от годината, следваща годината на засаждане, и/или на лозя без напълно формирани кордони, рамена и плодни звена;
 10. преструктуриране и конверсия на винени лозя, които не отговарят на определението за добро агротехническо състояние, удостоверено от ИАЛВ;
 11. дейности, за които е получено финансиране от ЕС за същите площи през последните 10 финансови години;
 12. изкореняване на лозя като самостоятелна дейност.

(2) Финансова помощ не се предоставя за:

 1. разходи по закупуване на оборудване и съоръжения втора употреба;
 2. данък добавена стойност (ДДС);
 3. лизинг;
 4. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховки;
 5. банкови такси, разходи за гаранции, плащане и рефинансиране на лихви;
 6. принос в натура;
 7. дейности платени в брой, с изключение на разходи за трудови възнаграждения, пряко свързани с осъществяването на дейностите по договора;
 8. осигурителни вноски по трудови възнаграждения;
 9. разходи, извършени преди подписването на договора с ДФЗ;
 10. хонорари за консултантски услуги, разходи за управление на проекта;
 11. закупуване на стопански инвентар, селскостопанска техника, транспортни средства;
 12. ежедневно управление на лозарското стопанство.

 

Раздел ІІ

Изисквания към кандидатите

 

  Чл. 7. (1) За финансова помощ за дейностите по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ могат да кандидатстват производители, които са физически или юридически лица или група или организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър и които:

 1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
 2. не са в производство за обявяване в несъстоятелност и не са обявени в несъстоятелност;
 3. не са в производство по ликвидация;
 4. нямат изискуеми публични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;

(2) Финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ не могат да получат кандидати, които са физически лица производители и кандидати юридически лица или група или организация на физически или юридически лица, чиито представляващи са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.

 

 

Раздел ІІІ

Финансова помощ

 

   Чл. 8. (1) Максималният размер на финансовата помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е до 75 % от стойността на действителните разходи за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1. Максималният размер на всички разходи по проект или проекти, подадени от един кандидат в рамките на един прием, е 3 000 000 лева. Максималният размер на всички разходи по проекти, подадени от един кандидат за целия период на Националната програма е 6 000 000 лева.

(2)  Максималният размер на всички разходи по проект или проекти, подадени от групи или организации в рамките на един прием е 3 000 000 лева, като в него се включват и проекти подадени от членовете на групата или организацията. Когато се установи, че кандидати и ползватели на помощтане са независими предприятия по смисъла на чл. 2 от Закона за малките и средните предприятия, им се предоставя подпомагане, което общо не надхвърля тавана, определен в ал. 1.

(3) Паричното обезщетение за загуба на доход по чл. 5, ал. 2, т. 2 се изчислява въз основана средния годишен добив от хектар за период от две години преди извършване на изкореняване. Средният годишен добив, за който се изплаща обезщетение, е до 4500 кг/ха.

(4) Парично обезщетение за загуба на доход получават производители, които са изкоренили площи с плододаващи винени лозя, надлежно поддържани в добро агротехническо състояние през последните две винарски години, предхождащи изкореняването иза които са подадени годишни декларации за реколта за последните две години.

(5) Финансовата помощ за парично обезщетение за загуба на доход се изчислява съгласно приложение № 2. Цената на килограм грозде е определената със заповед на министъра на земеделието, храните и горите за съответната финансова година, в която е подадено заявлението за парично обезщетение.

(6) Финансова помощ не се предоставя на кандидати и ползватели на помощта, за които се установи, че изкуствено са създали условия за получаване на помощта или за осигуряване на предимство, в противоречие с целите на мярката.

(7) Финансова помощ не се предоставя за частта от разходите по проектите, които надхвърлят максимално допустимите стойности по ал. 1 за един прием или за целия период на Националната програма, когато това е в резултат от подадени проекти от кандидати и ползватели на помощта, за които се установи, че помежду си са предприятия партньори или свързани предприятия, които извършват своята дейност или част от нея на същия съответен пазар, по смисъла на Закона за малките и средни предприятия.

 

Раздел IV

Условия и ред за издаване на удостоверение за право на участие

 

   Чл. 9. (1) Кандидатите за участие подават целогодишно в ТЗ на ИАЛВ, по регистрация на лозарското стопанство, заявление за извършване на една или повече дейности по чл. 5, по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 2.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните общи документи:

 1. план за преструктуриране и конверсия (ППК) по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 2, който съдържа данни за идентификация на земеделските парцели и на площта на парцелите в хектари, до четвърти знак след десетичната запетая;
 2. документ/и, удостоверяващ/и правното основание за ползване на имота/имотите, посочени в ППК. Договорите за ползване на имотите да са с нотариална заверка на подписите на страните и за срок от минимум 5 календарни години, следващи годината на окончателно изплащане на финансовата помощ по мярката, като това изискване не се отнася за имотите, подлежащи на изкореняване по чл. 5, ал. 1, т. 2, буква „а“;
 3. актуална/и скица/и на имота/имотите, посочени в ППК, издадена/и не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението, а когато е издадена/и от Агенцията по геодезия, картография и кадастър – с отразени последните промени в кадастъра; 4. изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се подават от упълномощено лице.

(4) При подаване на заявления по ал. 1 за дейности по чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 2, се представя уведомление за начало на изкореняване по реда на Наредба № 9 от 2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя (обн. ДВ, бр. 42 от 2016 г.), наричана по-нататък Наредба № 9 от 2016 г.

(5) При подаване на заявление за право на участие за дейности по чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „д“ и „е“ се прилагат заверени копия на:

 1. експертно становище с оценка на действителния риск от ерозия, издадено от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ – за проектно решение за изграждане на противоерозионни съоръжения;
 2. технически проект за изграждане на противоерозионни съоръжения с включени количествено-стойностни сметки, изготвен от проектантска организация и/или от правоспособен проектант и заверен от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“.

(6) При подаване на заявлението в ИАЛВ за дейността по чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „г“ се прилагат и заверени копия на:

 1. документ за необходимостта от извършване на оценка на въздействието на проекта върху околната среда, издаден по реда на Закона за опазване на околната среда;
 2. технически проект за изграждане на автоматизираните системи за капково напояване с подробно описани дейности и материали, изготвен и заверен от правоспособен проектант;
 3. нотариално заверено копие или препис от разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект, съгласно чл. 50, ал. 3 от Закона за водите и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на водния обект, когато разрешителното за ползване е на трето лице.

(7) При подаване на заявление за дейностите по чл. 5 кандидатите са задължени да предоставят цифрови географски данни за площите, върху които имат намерение да извършат дейностите и за които ще заявяват предоставяне на финансоива помощ от ДФЗ. Изпълнителната агенция по лозата и виното проверява географските параметри на заявената площ чрез извършване на административни проверки и проверки на място.

(8) При поискване от ДФЗ проверените данни по ал. 7 се предоставят от ИАЛВ служебно по електронен път в срок до 3 работни дни.

  Чл. 10. (1) В срок до 10 работни дни от подаване на заявлението по чл. 9, ал. 1 ТЗ на ИАЛВ извършва проверка за наличие и съответствие на предоставените документи и сравнява данните за посочените в заявлението имоти с данните за лозарското стопанство, вписани в лозарския регистър.

(2) При установяване на непълноти и/или нередовности в заявлението и приложените към него документи ТЗ на ИАЛВ писмено уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението представя изисканите документи или писмени обяснения.

(3) Когато кандидатът не отстрани непълнотите и/или нередовностите в срока по ал. 2, заявлението се отхвърля.

(4) В срок до 7 работни дни от извършване на проверката по ал. 1 или след отстраняване на непълнотите и/или нередовностите по ал. 2 ТЗ на ИАЛВ извършва проверка на място на заявените имоти за установяване на действителното агротехническо състояние. Резултатите от проверката се отразяват в контролен лист в два екземпляра, подписан от длъжностните лица, извършили проверката, и от кандидата или негов упълномощен представител.

(5) В срок до три работни дни след извършване на проверката по ал. 4 ТЗ на ИАЛВ изготвя становище за одобрение или отхвърляне на заявлението.

Чл. 11 (1) В срок до 7 работни дни от изготвянето на становището по чл. 10, ал. 5 изпълнителният директор на ИАЛВ въз основа на констатациите от извършените проверки одобрява заявлението по чл. 9, ал. 1 и утвърждава ППК по чл. 9, ал. 2, т. 1 или отхвърля заявлението с мотивирана заповед, която подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Когато заявлението за участие по мярката бъде одобрено, изпълнителният директор на ИАЛВ издава на кандидата удостоверение за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, а когато е отхвърлено, отказва издаването на удостоверение.

(2) Заповедта по ал. 1 се изпраща на кандидата. Когато заявлението по чл. 9, ал. 1 е одобрено, на кандидата се изпращат утвърденият ППК и удостоверението за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“.

(3) Срокът на валидност на удостоверението за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е 6 месеца от датата на издаването му.

(4) Срокът по ал. 3 може да бъде удължен еднократно с още 6 месеца от датата на неговото изтичане, въз основа на искане за удължаване на срока. Искането се подава в съответното ТЗ на ИАЛВ по местонахождение на имотите преди изтичане на срока на удостоверението и към него се прилагат документите по чл. 9, ал. 2, т. 2, 3 и 4 и данните по чл. 9, ал.7 Когато подадените при издаване на удостоверението документи за правно основание за ползване са актуални към датата на искането, те не се подават отново.

(5) В срок до 7 работни дни от получаване на искането по ал. 4 ТЗ на ИАЛВ извършва проверка на място и ако не установи несъответствие с първоначалната теренна проверка по чл. 10, ал. 4, в срок до три работни дни изготвя становище за неговото одобрение. В срок до 7 работни дни от изготвянето на становището изпълнителният директор на ИАЛВ въз основа на констатациите от извършената проверка на място одобрява искането с мотивирана заповед, която се изпраща на кандидата.

(6) Когато при проверката по ал. 5 се установи несъответствие с първоначалната теренна проверка по чл. 10, ал. 4, изпълнителният директор на ИАЛВ отхвърля искането с мотивирана заповед, която подлежи на обжалване по реда на АПК.

 

Раздел V

Условия и ред за подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ

 

  Чл. 12. (1) За предоставяне на финансова помощ кандидатът подава заявление по образец, утвърден по реда на чл. 3, ал. 2, в Централното управление на Държавен фонд „Земеделие“ (ЦУ на ДФЗ). Когато кандидатът възнамерява да заяви авансово плащане, той следва да посочи в заявлението за предоставяне на финансова помощ точния размер на сумата за авансовото плащане.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат в оригинал следните документи:

 1. 1. удостоверението за участие, утвърденият ППК и утвърдените географски данни на одобрената площ, а когато срокът на удостоверението е удължен – и заповедта по чл. 11, ал. 5;
 2. 2. инвестиционен проект по образец;
 3. 3. декларация по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средни предприятия по образец, утвърден от министъра на икономиката;
 4. 4. удостоверение за вписване в регистъра на вероизповеданията – за юридическите лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията;
 5. 5. решение на управителния орган на юридическото лице за кандидатстване по мярката (не се прилага за кандидатите, които са еднолични търговци);
 6. 6. оригинал или заверено копие на удостоверение, че ползвателят на помощта не е в процедура по ликвидация, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – за кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
 7. 7. изрично нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.

(3) При подаване на заявление за подпомагане за дейности по чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „а“ и „б“ се прилагат и оригинали на:

 1. експертно становище с оценка на действителния риск от ерозия, издадено от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ – за проектно решение за изграждане на противоерозионни съоръжения;
 2. технически проект за изграждане на противоерозионни съоръжения с включени количествено-стойностни сметки, изготвен от проектантска организация и/или от правоспособен проектант изаверен от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“.

(4) При подаване на заявление за подпомагане за дейността по чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „в“ се прилагат оригинали на:

 1. решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за водите
 2. технически проект с подробно описани дейности и материали, изготвен и заверен от правоспособен проектант;
 3. нотариално заверено копие или препис от разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект, съгласно чл. 50, ал. 3 от Закона за водите, придружено от документ, удостоверяващ правното основание за ползване на водния обект, в случай че разрешителното за ползване е издадено на трето лице.

(5) Кандидатите, заявили приоритет за биологично производство съгласно приложение № 3, представят договор за контрол с контролиращо лице по чл. 18 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, върху дейностите или инвестициите, включени в проекта, сключен не по-късно от една година преди подаването на заявлението за издаване на удостоверение за кандидатстване, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция, или копие от сертификат издаден от контролиращото лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичeн/и.

(6) При подаване на заявлението по ал. 1 длъжностно лице в ЦУ на ДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на кандидата или на упълномощеното от него лице. При липса или нередовност на документите по ал. 2, 3 и 4 длъжностното лице ги връща на кандидата, като писмено му посочва установените липси, и му предоставя копие на контролен лист.

(7) Приетите заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.

(8) В случай, че заявителят е група или организация на производители, ДФЗ извършва служебна проверка за наличието на нейното признаване от министъра на земеделието, храните и горите.

(9) Заявленията за финансово подпомагане и приложените към тях документи могат да бъдат поправяни и коригирани след подаването им само при очевидни грешки, признати от ДФЗ въз основа на цялостна преценка на конкретния случай, и при условие, че кандидатът е действал добросъвестно

Чл. 13. (1) След приключване на приема на заявленията по чл. 12, ал. 1 ДФЗ извършва административна проверка на документите по чл. 12, ал. 2, 3 и 4 и на обстоятелствата по чл. 7, ал.2. При установяване на нередовност и/или непълнота на документите ДФЗ уведомява кандидата писмено, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения. В случай, че не може да се направи служебна проверка за обстоятелствата по чл. 7, ал.2 ДФЗ уведомява кандидата писмено, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението трябва да представи свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му. Когато свидетелството за съдимост подлежи на издаване от чуждестранен орган, същото се представя в легализиран превод. Когато в съответната чужда държава свидетелство за съдимост или еквивалентен документ не се издава, горепосоченото лице следва да представи декларация, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

(2) Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите или не представи документите по ал.1 в срока по ал. 1, заявлението за подпомагане се отхвърля със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ, която подлежи на обжалване по реда на АПК.

(3) След проверката по ал. 1 дирекция „Технически инспекторат“ на ДФЗ може да извършва проверка на заявените за подпомагане площи, след което ЦУ на ДФЗ извършва финансова оценка на инвестиционния проект по чл. 12, ал. 2, т. 2 въз основа на определените в приложение № 1 пределни цени по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и резултатите от извършените проверки на място.

(4) Не е допустимо оттегляне на заявление за предоставяне на финансова помощ след получаване на уведомление за установени нередовности на предоставените документи или за предстояща проверка на място.

(5) Постъпилите заявления за предоставяне на финансова помощ се оценяват съгласно критериите за оценка, посочени в приложение № 3. Съответствието с критериите за оценка се преценява въз основа на приложените към заявлението за подпомагане документи и документите, получени по реда на ал. 1. Допустими за подпомагане са проекти, получили най-малко 5 точки по критериите за оценка, съгласно приложение № 3.

(6) Заявленията за предоставяне на финансова помощ се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред, до размера на определения за съответния прием бюджет.

(7) Когато две или повече заявления са с еднакъв брой точки и за тях наличният бюджет, определен в заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ по чл. 3, ал. 4 за съответния прием е недостатъчен, той се разпределя между тези заявления пропорционално на заявеното финансиране. В този случай кандидатите са длъжни да изпълнят всички допустими дейности, посочени в заявлението за подпомагане.

(8) Държавен фонд „Земеделие“ публикува на интернет страницата си резултатите от класирането.

(9) В срок до 70 работни дни от подаване на заявленията по чл. 12, ал. 1, въз основа на проверките по ал. 1 и 3 и въз основа на класирането по ал. 5, 6 и 7, изпълнителният директор на ДФЗ със заповед одобрява или мотивирано отхвърля заявлението за предоставяне на финансова помощ. Заявлението за предоставяне на финансова помощ получава пълен или частичен отказ в случай на:

 1. несъответствие на целите на Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г., дейностите и изискванията, определени в тази наредба и в правото на Европейския съюз;
 2. несъответствие на проекта с изискването по ал. 5 за минимален брой точки;
 3. недостатъчен бюджет за финансиране на подаденото заявление, определен в заповедта по чл. 3, ал. 4;
 4. установяване на обстоятелства по чл. 8, ал. 6;
 5. установяване на изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
 6. липса на съответствие с изискванията на чл. 7;
 7. кандидатът попречи на извършването на проверка на място с изключение на случаите на форсмажорни обстоятелства.

(10) Срокът по ал. 9 се удължава, когато са:

 1. констатирани нередовности, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции – със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
 2. постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност и/или измама – със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
 3. констатирани нередовности за отстраняването на които е изпратено уведомително писмо по ал.1 – със срока за получаване на отговор от кандидата.

(11) Заповедите по ал. 9 се съобщават на кандидатите и могат да се обжалват по реда на АПК.

 Чл. 14. (1) Държавен фонд „Земеделие“ изпраща на кандидата заповедта по чл. 13, ал. 9 в срок до 10 работни дни от нейното издаване.

(2) В срок до 10 работни дни от получаване на заповед за одобрение по чл. 13, ал. 9, кандидатът или негов изрично упълномощен представител е длъжен да се яви в ЦУ на ДФЗ за подписване на договор за предоставяне на финансова помощ, в който се уреждат правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.

(3) Когато кандидатът не подпише договора за предоставяне на финансова помощ в срока по ал. 2 и не е информирал преди изтичането му ДФЗ за наличие на обективна невъзможност да сключи договора, правото за подпомагане по подаденото заявление се погасява.

(4) Когато кандидатите са извършили някоя от дейностите на подмерките по чл. 5, ал. 1 преди подписване на договора по ал. 2, размерът на помощта се намалява със стойността, предвидена за същата дейност.

 

Раздел VI

Условия и ред за предоставяне на финансова помощ

 

  Чл. 15. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на дейностите, за които е сключен договорът по чл. 14, ал. 2.

(2) Финансова помощ може да бъде изплатена авансово, в размер до 80 % от договорираната финансова помощ, при условие че изпълнението на дейностите е започнало и със заявлението за кандидатстване е заявено авансовото плащане.

(3) Авансово плащане може да бъде заявено до 2 месеца от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от 31 юли на съответната финансова година.

(4) При получено авансово плащане, максималният срок за изпълнение на дейностите по инвестицията е до края на втората финансова година, следваща годината на авансовото изплащане на финансовата помощ, и не по-късно от 4 месеца преди изтичане на срока на валидност на представената банкова гаранция.

Чл. 16. (1) За предоставяне на авансово плащане ползвателят подава в ЦУ на ДФЗ заявление по образец, утвърден по реда на чл. 3, ал. 2, към което прилага следните документи:

 1. 1. копия от разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови извлечения), доказващи, че изпълнението на инвестицията е започнало;
 2. 2. оригинал на банкова гаранция (по образец) учредена в полза на ДФЗ, в размер на 110 % от исканата за авансово изплащане сума, със срок на валидност не по-малко от 4 месеца след изтичане на срока за изпълнение на всички дейности по договора по чл. 14, ал. 2;
 3. 3. изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се подават от упълномощено лице.

(2) При подаване на заявлението за авансово плащане ползвателят на финансовата помощ следва да осигури оригиналите на всички документи, включително на тези, за които се изискват копия, като удостоверява легитимността на представените копия със заверка „Вярно с оригинала“.

(3) След подаване на заявлението за авансово плащане, ЦУ на ДФЗ извършва проверка на наличието и съответствието на документите по ал. 1, както и за наличието на изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията.

(4) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите по ал. 1 ДФЗ писмено уведомява ползвателя на финансова помощ, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомителното писмо трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения. В случай че не бъдат отстранени нередовностите и/или непълнотите в посочения срок, заявлението за авансово плащане се отхвърля със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.

(5) В срок до 30 работни дни от подаване на заявлението за авансово плащане изпълнителният директор на ДФЗ със заповед одобрява или мотивирано отказва изплащането на авансово заявената сума и писмено уведомява ползвателя. Срокът се удължава, когато е/са:

 1. констатирани нередовности, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции – със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
 2. издадена заповед на изпълнителния директор на ДФЗ въз основа на постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност и/или измама –със срока, необходим за отстраняването им, катов този случай обработката на заявлението за авансово плащане се спира и възобновява със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.

(6) В 15-дневен срок от изпращане на уведомлението по ал. 5 ДФЗ превежда сумата, одобрена за авансово плащане, по посочената в заявлението банкова сметка в левове.

(7) Не се извършва авансово плащане на отделни подмерки и отделни технологични дейности.

(8) За да бъде изплатено авансовото плащане, всяко предшестващо действие на същата площ, за което ползвателят вече е получил авансово плащане, трябва да е изцяло изпълнено.

(9) Когато ползвателят на финансова помощ е посочил в заявлението по чл. 12, ал. 1, че ще ползва авансово плащане и не подаде заявление за авансово плащане в срока, посочен в чл. 15, ал. 3, договорът за финансова помощ, сключен по реда на чл. 14, ал. 2, се прекратява по право.

Чл. 17. (1) В срок до 10 работни дни след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите от договора, сключен по реда на чл. 14, ал. 2, но не по-късно от 31 юли на съответната финансова година, ползвателят на финансова помощ подава в ЦУ на ДФЗ заявление за окончателно плащане по образец, утвърден по реда на чл. 3, ал. 2, за плащане на:

 1. остатъка, в случаите когато е получил авансово плащане по чл. 16, ал. 6;
 2. договорената сума след изпълнение на дейностите, когато ползвателят на финансовата помощ не е кандидатствал за авансово плащане.

(2) Недопустимо е подаването на заявление за окончателно плащане във финансова година, различна от финансовата година, определена като краен срок за изпълнение на дейностите в договора, сключен по реда на чл. 14, ал. 2. Недопустимо е окончателно плащане на етапи от дадена дейност и/или на отделна дейност от договора.

(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

 1. копия от разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови извлечения), които следва да бъдат съставени по начин, който да позволява съпоставяне на извършените разходи с разбивката на планираните разходи по технологична карта към инвестиционния проект. Разходооправдателните документи следва да бъдат с дати след датата на подписване на договора и преди датата на подаване на заявлението за окончателно плащане. Когато не е съставена фактура по горепосочения начин, бенефициентът трябва да предостави подробен опис издаден от доставчика и/или договор, сключен с него;
 2. 2. приемно-предавателни протоколи с изпълнителите за извършените дейности и материали по проекта;
 3. 3. за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2–документи, удостоверяващи качеството на различните категории лозов посадъчен материал, съгласно изискванията на Наредба № 95 от 2006 г. за търговия на лозов посадъчен материал (обн. ДВ, бр. 71 от 2006 г.); документите се представят на български език, а когато оригиналният документ е на чужд език, се прилага и превод на български език от заклет преводач;
 4. 4. за кандидатите, класирани въз основа на изпълнението на критерий биологично производство, съгласно приложение № 3 – копие от годишния инспекторски доклад на контролиращото лице, съдържащ положителни констатации;
 5. 5. при изплащане на възнаграждения на физически лица, наети да извършат дейности и мероприятия по договора – граждански договори или заповеди за конкретна работа с наетите лица и сметки за изплатени суми или служебни бележки по образец, съгласно чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
 6. 7. за юридическите лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията –удостоверение за вписване в регистъра на вероизповеданията;
 7. 8. оригинал или заверено копие на удостоверение, че ползвателят на помощта не е в процедура по несъстоятелност и ликвидация, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – за кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
 8. изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се подават от упълномощено лице.
 9. удостоверение за приключени дейности в оригинал, издадено от ИАЛВ; за издаване на удостоверението в ТЗ на ИАЛВ се подава заявление по образец утвърден по реда на чл. 2, ал. 2.

(4) В случай, че кандидатът е група или организация на производители, ДФЗ  извършва служебна проверка за наличието на нейното признаване от министъра на земеделието, храните и горите.

(5) Ползвателите извършват всички плащания със своите контрагенти само по банков път.

(6) За дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 1, и т. 2, ИАЛВ изпраща служебно на ДФЗ копия на издадените разрешения за презасаждане и разрешения за засаждане от преобразувани  права на презасаждане.

(7) При подаване на заявлението ползвателят на помощта осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка „вярно с оригинала“. Служителят, приемащ документите, сверява предоставените копия с оригиналните документи. Когато оригиналният документ е на чужд език, се прилага и превод на български език от заклет преводач.

Чл. 18. (1) След подаване на заявлението за окончателно плащане, ЦУ на ДФЗ извършва проверка за наличието и съответствието на документите по чл. 17, ал. 3.

(2) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите по чл. 17, ал. 3 ДФЗ писмено уведомява ползвателя на помощта, който в срок от 10 работни дни от получаване на уведомителното писмо трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения.

(3) Държавен фонд „Земеделие“ извършва проверка на място за установяване на изпълнението на дейностите по договора, сключен по реда на чл. 14, ал. 2. За подмерките по чл.5, ал.1, т.1, б. “б“ и т.2, б. “б“ е допустимо неприхващане на 10% от броя на лозите.

(4) Заявлението за окончателно плащане не може да бъде оттеглено след уведомяване на ползвателя на помощта за установени нередовности на предоставените документи или за предстояща проверка на място.

(5) След получаване на резултатите от проверката по ал. 3, изпълнителният директор на ДФЗ със заповед одобрява или мотивирано отказва изплащането на част или на цялата финансовата помощ, за което писмено уведомява ползвателя.

Чл. 19. Отказ за изплащане на цялата финансова помощ по подадено заявление за окончателно плащане се постановява в следните случаи:

 1. когато инвестицията не е извършена в срок или заявлението за окончателно плащане не е подадено в срока по чл. 17, ал. 1;
 2. когато не са отстранени нередовностите или непълнотите в срока по чл. 18, ал. 2;
 3. когато ползвателят е изпълнил инвестицията върху площ, по-малка от 50 на сто от договорираната за подпомагане.

  Чл. 20. (1) В срок до 60 работни дни от подаване на заявлението за окончателно плащане одобрената финансова помощ се превежда на ползвателя по посочена в заявлението за окончателно плащане банкова сметка в левове.

(2) Срокът по ал. 1се удължава и/или спира:

 1. когато е необходимо становище на други органи или институции, срокът се удължава със срока за получаване на отговор или становище от съответната институция;
 2. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ, когато са постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност.

   Чл. 21. (1) В случаите на констатирано неизпълнение на задължения по договора от страна на бенефициента, установено при извършване на административната проверка по чл. 18, ал. 1 и на проверката на място по чл. 18, ал. 3, договорираната финансова помощ се преизчислява когато:

 1. при изплащане на финансовата помощ след изпълнение на инвестицията е констатирана разлика до 20 на сто между договорираната площ и площта, върху която е извършена инвестицията, договорираната финансова помощ се редуцира съобразно площта, върху която са извършени дейностите;
 2. при окончателно плащане след авансово изплатена финансова помощ е констатирана разлика в размер до 20 на сто между договорираната площ и площта, върху която са извършени реално дейностите по договора, договорираната финансова помощ се редуцира съобразно площта, върху която са извършени реално дейностите, като разликата се прихваща от сумата, подлежаща на доплащане до пълния размер на одобрената финансова помощ по договора;
 3. при окончателното плащане неизпълнението е над 20 на сто, но не повече от 50 на сто от площта по договора, констатирано с установената от проверка на място площ, подпомагането се намалява с двойния размер на установената разлика. Ползвателят следва да възстанови авансово получената помощ до размера, с който е намален общия размер на подпомагането, а ако не възстанови дължимата сума, ДФЗ я усвоява от банковата гаранция;
 4. ползвателят е изпълнил дейности на по-малко от 50 на сто от площта по договора, констатирано от ДФЗ с проверките по чл. 18, ал. 1 и 3, не му се предоставя безвъзмездна финансова помощ и той дължи връщане на цялата авансово получена финансова помощ, а ако не я възстанови в седемдневен срок от получаване на искането за доброволно възстановяване, ДФЗ усвоява пълния размер на банковата гаранция;
 5. при проверката на място по чл. 18, ал. 3 се установи, че ползвателят е извършил дейност/и на по-голяма площ от договорираната, финансовата помощ се определя въз основа на договорираната площ.
 6. при проверката на място по чл. 18, ал. 3 се установи, че не прихващането на броя лози е над 10 % от договорирания, финансовата помощ се преизчислява съгласно Приложение № 1.

(2) Алинея 1 не се прилага при установени форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл. 64 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета. В този случай ползвателят на помощта уведомява писмено ДФЗ за форсмажорното обстоятелство в срока по чл. 4, пар.2 от Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L181 от 2014г.).

Чл. 22. (1) Ползвателят може да подаде искане за промяна на изпълнението на дейностите по договора с ДФЗ в срок до 1 месец преди изтичане на неговия срок. Към искането се прилага писмена обосновка и доказателства към нея, необходими за преценка на неговата основателност.

(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:

 1. променя дейността или дейностите по договора;
 2. води до увеличаване на площта и/или на стойността на договорената финансова помощ;
 3. е свързано с промяна на срока за изпълнение на инвестицията, извън случаите по ал. 3.

(3) Удължаване на срока на договора е допустимо само в рамките на съответната финансова година, през която изтича срокът за изпълнение на дейностите по договора, но не по-късно от 31 юли.

(4) В случаите на получено авансово плащане ползвателите могат да искат удължаване на срока на действие на договора до края на втората финансова година, след финансовата година, през която е извършено авансовото плащане.

(5) Когато искането по ал. 1 не налага промяна в утвърдения ППК, ДФЗ уведомява бенефициента и изготвя анекс към сключения договор.

(6) Когато искането по ал. 1 е основателно и налага промяна в утвърден ППК, след уведомление от ДФЗ, бенефициентът подава в съответното ТЗ на ИАЛВ заявление за утвърждаване на измененията към плана като прилага актуални документи по чл. 9.

(7) Бенефициентът актуализира данните по чл. 9, ал. 7. Съответното ТЗ на ИАЛВ извършва проверка  и изпраща данните по служебен път на ДФЗ.

(8) Заявлението по ал. 4 се разглежда по реда на чл. 10 и чл. 11, в резултат на което изпълнителният директор на ИАЛВ утвърждава или отхвърля със заповед заявените изменения в издадено удостоверение за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и утвърдения ППК.

(9) Заповедта по ал. 8 се изпраща на кандидата ведно с утвърдените изменения в ППК и удостоверението за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“.

(10) След предоставяне на оригиналите на документите по ал. 9 и данните по ал. 7, ДФЗ изготвя анекс към сключения договор и уведомява бенефициента.

 

 

Раздел VIІ

Условия и ред за предоставяне на обезщетение на производителите за загуба на доход

 

   Чл. 23. (1) Кандидатите за предоставяне на финансова помощ за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 1, и т. 2, посочват в заявлението по чл. 9 формата за предоставяне на обезщетение за загуба на доход по чл. 5, ал. 2.

(2) Изпълнителната агенция по лозата и виното издава:

 1. разрешение за право на отложено изкореняване за съществуващи плододаващи лозови насаждения в добро агротехническо състояние за срок до края на втората винарска година, следваща годината на сключване на договор с ДФЗ – когато обезщетението е във формата по чл. 5, ал. 2, т. 1;
 2. удостоверение за среден годишен добив – когато обезщетението е във формата по чл. 5, ал. 2, т. 2.

  Чл. 24. Одобрените кандидати за предоставяне на финансова помощ могат да искат издаване на разрешение за презасаждане с отложено изкореняване в срок до два месеца след сключване на договор с ДФЗ по реда на чл. 14, ал. 2, като подадат в ИАЛВ заявление по реда на чл. 11, ал. 2, т. 2 от Наредба № 9 от 2016 г.

 Чл. 25. Одобрените кандидати за предоставяне на финансова помощ, които извършват презасаждане с отложено изкореняване, могат да заявят авансово плащане по реда на чл. 16, ал. 1.

  Чл. 26. (1) Изпълнителната агенция по лозата и виното извършва проверки на презасадените площи, във връзка с изпълнение на предвидените в чл. 22, ал. 2, т. 1 изисквания и за предотватяване едновременно производство на грозде в една винарска година от площите, които предстои да бъдат изкоренени и новозасадените площи.

(2) Когато бъдат установени нарушения по ал. 1, в срок до 10 работни дни от извършване на проверката на място, ИАЛВ уведомява ДФЗ за предприемане на действия по усвояване на банковата гаранция.

(3) Банковата гаранция се освобождава след извършването на отложеното изкореняване, което се удостоверява с издадено от ИАЛВ удостоверение за спазване на изискванията по ал. 1.

Чл. 27. (1) Ползвателите на финансова помощ, заявили формата за предоставяне на обезщетение за загуба на доход по чл. 5, ал. 2, т. 2, подават в ИАЛВ заявление за издаване на удостоверение за среден годишен добив по чл. 22, ал. 2, т. 2, по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 2, придружено от документите, посочени в образеца.

(2) При установяване на непълноти и/или нередовности в заявлението и приложените към него документи ИАЛВ писмено уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението представя изисканите документи или писмени обяснения.

(3) В срок до 15 работни дни от подаване на заявлението по ал. 1 или от отстраняване на непълнотите и/или нередовностите по ал. 2, ИАЛВ издава удостоверение за среден годишен добив за период от две години преди извършване на изкореняването, изчислен по данни от подадените за съответните имоти декларации за реколта от грозде, в съответствие с чл. 31 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 на Комисията от 11 декември 2017 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, лозарския регистър, придружаващите документи и сертифицирането, входящия и изходящ регистър, задължителните декларации, уведомленията и публикуването на подадената в тях информация, както и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и санкции, за изменение на регламенти (ЕО) № 555/2008, (ЕО) № 606/2009 и (ЕО) № 607/2009 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията и на Делегиран регламент (ЕС) 2015/560 на Комисията (ОВ, L 58/1 от 28.2.2018 г.) или отхвърля подаденото заявление с мотивирана заповед, която подлежи на обжалване по реда на АПК.

Чл. 28. (1) Заявление за изплащане на парично обезщетение за загуба на доход се подава в ЦУ на ДФЗ в срока по чл. 17, ал. 1 и към него се прилага удостоверението по чл. 27, ал. 3, както и изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се подават от упълномощено лице.

(2) Изпълнителният директор на ДФЗ одобрява или отказва със заповед финансиране по заявлението за изплащане на парично обезщетение за загуба на доход, като уведомява писмено заявителя за размера на обезщетението или за мотивите за постановяване на отказ. Обезщетението се изплаща в следните срокове:

 1. до 10 работни дни от датата на освобождаване на учредената в полза на ДФЗ банкова гаранция – в случаите по чл. 17, ал. 1, т. 1;
 2. в срока за изплащане на финансовата помощ – в случаите по чл. 17, ал. 1, т. 2.

(3) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване в сроковете и по реда на АПК.

 

Раздел VІІІ

Мониторинг и кръстосано съответствие

 

  Чл. 29. (1) Ползвателите на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ имат задължение да използват инвестицията по предназначение в срок до края на петата финансова година, следваща годината на окончателно изплащане на финансовата помощ.

(2) Държавен фонд „Земеделие“ извършва проверка на място за изпълнение на задължението по ал. 1. Ползвателите на финансова помощ, подлежащи на проверка, се определят на база риск анализ.

(3) При неизпълнение на задължението по ал. 1 ДФЗ писмено предупреждава ползвателя за констатираното неизпълнение и предвидените за това санкции, като му дава възможност в едномесечен срок от получаване на предупреждението да отстрани нередовностите. В случай на отстраняване на нарушението в указания срок ползвателят не се санкционира.

(4) При неотстраняване на нарушението в указания срок ползвателите възстановяват изплатената им финансова помощ в пълен размер, заедно със законната лихва от датата на установяване на неизпълнението.

 Чл. 30. (1) Ползвателите на финансовата помощ са задължени,от нейното получаване до изтичане на срока по чл. 29, ал. 1, да заявяват всички площи, заети с лозови насаждения, за които е получено финансово подпомагане, по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда на подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (обн. ДВ, бр. 22 от 2009 г.).

(2) Когато бъде установено неизпълнение на задължението по ал. 1, ползвателят дължи връщане на 3 на сто от получената финансовата помощ заедно със законната лихва от датата на установяване на нарушението.

 Чл. 31. (1) Ползвателят на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е длъжен да спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ, L 347/671 от 20.12.2013 г.) и заповедта на министъра на земеделието, храните и горите по реда на чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители, както и законоустановените изисквания за управление по смисъла на Приложение II на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета в срок до края на петата финансова година, следваща годината на окончателно изплащане на финансовата помощ, в рамките на своето стопанство.

(2) Когато ползвателят на финансовата помощ не спазва или неговото стопанство не е в съответствие с изискванията по ал. 1, той дължи връщане на изплатената финансова помощ частично или изцяло в зависимост от тежестта, степента, продължителността и системността на неизпълнението, установени при проверки от ДФЗ.

(3) Проверките по ал. 2 се извършват по реда на Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 г. на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета относно интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 227/69 от 31 юли 2014 г.).

(4) В срок до края на петата финансова година, следваща годината на окончателно изплащане на финансовата помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, ползвателят на финансова помощ няма право да:

 1. прехвърля правото на собственост и правото на ползване на имотите, върху които е извършена инвестицията, за която е получил помощта;
 2. предоставя за ползване или да преотстъпва по какъвто и да е друг начин активите, придобити със средства от финансовата помощ;
 3. да извършва разпоредителни сделки с имотите, върху които е извършена инвестицията, за която е получено финансово подпомагане.

(5) Когато ползвателят на финансова помощ не спази изискване по ал. 4, дължи връщане на получената финансова помощ заедно със законната лихва от датата на установяване на нарушението.

(6) Когато кандидатът по чл. 13, ал. 6 е класиран въз основа на изпълнението на критериите, посочени в приложение № 3, т. 2 и 8, той е длъжен да поддържа съответствие с тези критерии в срока по чл. 29, ал. 1. Когато е класиран въз основа на критерия по Приложение № 3, т. 2, кандидатът следва да има придобит/и сертификати от контролиращо лице, удостоверяващи/и, че е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологични.

(7) Когато ползвателят не изпълни задължението си по ал. 6, той дължи връщане на изплатената финансова помощ заедно със законната лихва от датата на установяване на нарушението.

 

Глава четвърта

МЯРКА „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ“

 

Раздел I

Дейности

Чл. 32. (1) Мярка „Популяризиране на пазарите на трети държави“ се прилага за популяризиране на вина, включително сертифицирани биологични вина, със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ), за сортови вина без ЗНП/ЗГУ.

(2) По мярката се подпомагат следните дейности и свързаните с тях разходи:

 1. Дейности за популяризиране или реклама, които изтъкват предимствата на продуктите, произведени в Европейския съюз, особено по отношение на качеството, безопасността на храните или грижата за околната среда, като:

а) рекламни кампании – разходи за режисура, персонал, разходи за изработка на клипове – до три на брой, с максимална продължителност 30 секунди;

б) разходи за дизайн, разходи за отпечатване на реклама и/или рекламни текстове (статии) в печатни издания, разходи за езикова адаптация (превод), както и разходи за публикуване на съобщение за дадено събитие (покана и/или прессъобщение); разходите за публикуване на съобщение за дадено събитие включват разходи за отпечатване и разходи за езикова адаптация;

в) разходи за закупуване и брандиране на рекламни материали – ключодържатели, USB стикове, разходи за закупуване и брандиране на химикалки;

г) разходи за дизайн и разходи за отпечатване на печатни рекламни материали – брошури, папки;

д) разходи за дизайн на уебсайт и закупуване на домейн, разходи за хостинг и поддръжка на домейн, администриране на уебсайта по години.

 1. Участия в мероприятия, като:

а) изложения с международна значимост – панаири и международни изложби, секторни или общи, насочени към специалистите или към потребителите, разходи за такса за участие, наем на пространство, конструкция на щанд, персонал на щанд – до 2 хостеси, разходи за закупуване и брандиране на тениски и шапки за наетия персонал, наемане на техника (хладилници и монитори), такса за обслужване (вода, електричество, почистване, охрана, оборудване за дегустация), складиране и транспорт (външен и вътрешен) на мостри, както и разходи за самолетни билети, хотелско настаняване и дневни на представители от България, съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г. (обн. ДВ, бр. 50 от 2004 г.);

б) демонстрации в търговски обекти (POS – point of sales) – разходи за наемане на щанд, осигуряване на персонал – до 2 лица на обект, логистика и транспорт (външен и вътрешен), за мостри, складиране на мостри, както и разходи за самолетни билети, хотелско настаняване и дневни на представители от България, съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина;

в) организиране на посещения в България на заинтересовани представители от целевата/ите държава/и – търговци на дребно, сомелиери, туристически агенти, хотелски агенти, журналисти, отразяващи теми, свързани с вино; фестивали, разходи за самолетни билети, хотели, изхранване (кетъринг) за гостите, наем на вътрешен транспорт, разходи за преводач.

 1. Организиране и провеждане на дейности, свързани с информационни кампании, по-специално свързани с политиките на ЕС, отнасящи се до защитата на наименованията за произход, географските указания и биологичното производство. Действията по букви „а“, „б“ и „в“ се изпълняват само паралелно с провеждане на мероприятия по т. 2, букви „а“ или „б“ и могат да включват разходи за:

а) организиране на бизнес срещи между професионалистите и потребителите, наемане на зали, техническо оборудване, осигуряване на кетъринг и вътрешен транспорт на мостри;

б) организиране на работни срещи с вносители, дистрибутори и търговци, тематични вечери/продуктова дегустация, разходи за вътрешен транспорт на мостри, наем на помещение, наем на техника/видеомонитор, хонорар на сомелиер от целевата/ите държава/и, хонорар на говорител (само за наето лице от целевата държава) и осигуряване на кетъринг;

в) организиране на кулинарни училища, наем на помещение, наем на техника/видеомонитор, разходи за вътрешен транспорт на мостри, хонорар на сомелиер от целевата/ите държава/и, хонорар на говорител (само за наето лице от целевата държава) и осигуряване на кетъринг;

 1. Изпълнение на дейностите по закупуване на мостри, които не надвишават 10 на сто от общата сума на одобрените разходи на конкретната дейност, извършени от участниците в промоционалния проект;
 2. Извършване на административни дейности – разходи за заплати на персонала, както и разходи за възнаграждения на лица, наети по граждански договори, разходи за управление на проекта, които не следва да надвишават 4 на сто от общата сума на одобрените и извършени дейности по ал. 2;
 3. Извършване на оценка на резултатите, постигнати от действията по промоционалния проект. Критериите и количествените показатели, които трябва да се използват при на оценката са показатели за изпълнение, показатели за резултати и показатели за въздействие, съгласно Приложение № 4. Разходите за извършване на оценка не трябва да надвишат 3 на сто от общата сума на разходите за одобрените и извършени дейности по ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3.

(3) Допустими за финансиране са разходите, които са осъществявани от и за сметка на одобрения кандидат и са направени след датата на подписване на договора за предоставяне на финансова помощ, сключен между него и ДФЗ, и преди изтичането му.

(4) За всеки заявен за финансиране разход по ал. 2, кандидатът представя най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, по образец за запитване за оферта съгласно Приложение № 5, които съдържат:

 1. наименование и адрес на оферента. Когато оферентите са местни лица, следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. В случай на оференти чуждестранни лица, следва да представи документ за правосубектност съгласно националното им законодателство;
 2. срок на изпълнение на разходите, включени в промоционалния проект съгласно чл. 35, ал. 2;
 3. датата на издаване на офертата;
 4. подпис и печат на оферента;
 5. ясно и детайлно описаниена разходите съгласно ал. 2;
 6. цена в левове или евро с клауза за ДДС.

(5) Кандидатът за предоставяне на финансова помощ представя решение за избор на оферент/и, получил/и запитване за оферта по образец, съгласно приложение № 5, а когато не е избрал офертата с най-ниска стойност – писмена обосновка за мотивите, обусловили избора му. Държавен фонд „Земеделие“ извършва контрол на проведения избор на оферент, включително съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, като одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер, освен ако кандидатът мотивирано е обосновал направения избор.

(6) Всеки заявен за финансиране разход по ал. 2 може да бъде реализиран от различни оференти при спазване изискването на ал. 4.

(7) Избраните оференти за реализиране на разходите по дейностите от ал. 2, т. 1 следва да бъдат независими от избраните оференти за реализиране на разходите по дейностите от ал. 2, т. 2 и т. 3.

(8) Избраният оферент за извършване на оценка на резултатите, постигнати от действията по промоционалния проект съгласно ал. 2, т. 6 следва да бъде независим и различен от избраните оференти по ал. 7.

(9) Когато офертата по ал. 4, т. 1 е предоставена от оферент, чиято основна дейност не е свързана с обекта на офертата, следва да се предоставят доказателства за възможността да достави заявените услуги (заверени копия на договори за услуги или рамкови споразумения за доставка на услуги с детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове, срок, количество и начин на доставка, заедно с подробна количествено-стойностна сметка).

Чл. 33. (1) Недопустими за финансиране са разходите за:

 1. заделени средства за бъдещи загуби или дългове;
 2. такси и разходи за публичен транспорт, покрити от дневните;
 3. банкови такси, банкови лихви и застраховки;
 4. загуби при обмяна на валута;
 5. разходи, които не попадат в обхвата на проекта;
 6. създаване и/или развитие на търговска марка;
 7. данък добавена стойност освен в случаите, когато той действително и окончателно е поет от бенефициент, различен от данъчно незадължени лица, посочени в чл. 13, ал. 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (OB, L 347/1 от 11.12.2006 г.);
 8. извършване на дейности извън обхвата на чл. 32, ал. 2;
 9. разходи включени в промоционалния проект съгласно чл. 32, ал. 2, извършени от лица различни от избрания оферент.

(2) Не се подпомагат проекти и дейности, получили финансиране съгласно Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 г. относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (ОВ, L 3/1 от 5.01.2008 г.), Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопански продукти, прилагани на вътрешния пазар в трети държави и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (OB, L 317/56 от 4.11.2014 г.) и Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347/487 от 20.12.2013 г.), и по дейностите, финансирани по национални и регионални кампании.

 

Раздел II

Изисквания към кандидатите

 

Чл. 34. (1) Финансова помощ по мярката по чл. 32, ал. 1 могат да получат:

 1. търговски дружества;
 2. организации на производители на лозаро-винарски продукти и асоциации на организации на производители на лозаро-винарски продукти;
 3. междупрофесионални организации по Закона за виното и спиртните напитки;
 4. държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса. Независимо от това публичноправна организация не може да бъде единствен кандидат за финансова помощ по мярката;
 5. професионални организации, работещи в лозаро-винарския сектор.

(2) Кандидатите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 изпращат писмена покана за участие в промоционалния проект до всеки един от своите членове – винопроизводители, като след получаването на потвърждение ги включват в проектното предложение. Всеки член следва да предостави мотивиран/о отказ/потвърждение за участие.

(3) Финансова помощ по мярка „Популяризиране на пазарите на трети държави“ не могат да получат кандидати по ал.1, чиито представляващи са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.

 

 

Раздел III

Срок за изпълнение на промоционални проекти

 

Чл. 35. (1) Срокът за изпълнение на промоционалните проекти не може да надхвърля 3 години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ на одобреният кандидат.

(2) Срокът за изпълнение на дейностите по ал. 1 се разделя на един, два или три периода, всеки от който не може да надхвърля 12 месеца.

(3) Ако е оправдано за целите на изпълнението на промоционалния проект и в случай на наличен бюджет, срокът по ал. 1 може да бъде удължен по искане на кандидата с допълнителен период от максимум две години, който се отпуска като едно удължение от две годни или като две удължения от по една година.

(4) При подаване на ново заявление за подпомагане от кандидат, получил финансова помощ по мярката, или в случай на подаване на заявление за продължаване на проекта, ДФЗ извършва проверки, удостоверяващи, че предложените разходи не са били вече финансирани по същите дейности и на същия пазар.

 

Раздел IV

Финансова помощ

 

Чл. 36. Максималният размер на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието по мярката по чл. 32, ал. 1 е до 50 % от стойността на допустимите разходи. Кандидатите за подпомагане участват във финансирането с 50 % от стойността на допустимите разходи.

Чл. 37. Ползвателите на финансова помощ през който и да е програмен период, могат да получат финансиране само за разходи, които не са били вече финансирани.

Чл. 38. (1) Максималната стойност на един проект на кандидати по чл. 34, ал. 1, т. 1 не може да надвишава 1 000 000 лв.

(2) Максималната стойност на един проект на кандидати по чл. 34, ал. 1, т.2, 3, 4 и 5 не може да надвишава 4 000 000 лв.

 

Раздел V

Условия и ред за участие

 

Чл. 39. (1) Изпълнителният директор на ДФЗ със заповед утвърждава образци на заявление за предоставяне на финансова помощ, заявление за авансово плащане, заявление за междинно плащане, заявление за окончателно плащане, запитване за оферта и промоционален проект и банкова гаранция, които се публикуват на интернет страницата на ДФЗ.

(2) Кандидатите по чл. 34, ал. 1, и/или членовете винопроизводители на кандидатите по чл. 34, ал. 1, т.2-5, участващи в промоционалния проект, трябва да:

 1. имат достатъчен технически капацитет, за да се справят със специфичните ограничения в търговията с трети държави – да разполагат с професионалисти за извършването на предлаганите операции, наети специално за целите на операциите, и/или с персонал с необходимите опит, образование и квалификация за реализиране на мерките и да имат помещение за целите на промоционалния проект;
 2. имат достатъчен финансов ресурс за реализиране на дейностите, заложени в промоционалния проект – изследва се финансовата стабилност на кандидата и/или на участниците чрез финансово – счетоводни показатели, съгласно представените годишни финансови отчети, отчети за приходи и разходи и счетоводни баланси за предходната година, съгласно Приложение № 6 – Показатели за изчисляване на финансова стабилност;
 3. имат достатъчно произведени продукти със съответното качество – вина със ЗНП, ЗГУ или за сортови вина без ЗНП/ЗГУ и в нужното количество – произведени и съхранявани количества вина със ЗНП, ЗГУ и сортови вина (стокови наличности) през предходните две години;
 4. отговарят на изискването за пазарен дял по ал. 4, т. 2.

(3) Периодите за подаване на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярката се определят ежегодно, като тази информация се публикува на интернет страницата на ДФЗ, в срок най-малко 30 дни преди началото на съответния период. Кандидатите за предоставяне на финансова подпомощ по чл. 34 подават в ДФЗ заявление за предоставяне на финансова помощ по образец, утвърден по реда на ал. 1, към което прилагат:

 1. промоционален проект (ПП) по образец, утвърден по реда на ал. 1;
 2. изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се подават от упълномощено лице;
 3. декларация от управителя на едноличното дружество или копие от решение на компетентния орган на юридическото лице за участие в конкретния проект и за осигуряване на съфинансиране на не по-малко от 50 на сто от действителните разходи, заедно с протокол от заседанието, на което е взето решението;
 4. удостоверение за актуално състояние в оригинал или нотариално заверено копие – за юридическите лица с нестопанска цел, които не са вписани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, издадено не по-рано от 3 месеца преди подаването на заявлението;
 5. най-малко три съпоставими независими оферти по чл. 32, ал. 4 в оригинал. Цената на офертите следва да бъде определена в левове или евро с посочен ДДС. Офертите трябва да са издадени при спазване изискванията на чл. 32, ал. 6 и 7, да са преди датата на сключване на договора с избрания оферент и да се придружават от технически спецификации;
 6. копие от годишни финансови отчети за приходи и разходи и счетоводен баланс за последните две години, удостоверяващи финансов капацитет на кандидата и/или на членовете, участващи в промоционалния проект;
 7. копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичeн/и – за кандидатите, прилагащи информационни кампании, свързани с режимите на Съюза, отнасящи се до биологичното производство;
 8. писмени договори с избраните оференти по реда на чл. 32, ал. 4, които включват клауза, задължаваща избраните оференти да предоставят информация и да осигуряват достъп за проверка на всички документи от служители на ДФЗ, МЗХГ, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите;
 9. декларации, удостоверяващи съгласието на винопроизводителите, за участие в промоционалния проект;
 10. документи, удостоверяващи, че всички членове на кандидата за финансова помощ са получили равни възможности да изобразяват техните търговски марки;
 11. мотивирана обосновка защо обозначаването на търговските марки е необходимо за постигане на целите на промоционалния проект;
 12. декларация, че изобразяването на търговските марки ще бъде ограничено само до панаири и международни изложения, демонстрации в търговски обекти, организиране на посещения в България, организиране на бизнес срещи, организиране на кулинарни училища и свързаните с тях информационни и промоционални материали, и при условията на чл. 48;
 13. документи доказващи, че кандидатът има достатъчен технически капацитет по ал. 3, т. 1, за да се справи със специфичните ограничения в търговията с трети държави.

(4) Изпълнителната агенция по лозата и виното изпраща служебно на ДФЗ справка, включваща информация за:

 1. стокови наличности – съхранявани количества вина със ЗНП, ЗГУ и сортови вина от последна и предходни реколти към 31 юли за последните две винарски години от винопроизводителите, участващи в промоционалния проект;
 2. произведените вина със ЗНП/ЗГУ и сортове без ЗНП/ЗГУ за последните две години от винопроизводителите, участващи в промоционалния проект, удостоверяваща дали кандидатът отговаря на изискването за пазарен дял от не по-малко от 10 на сто спрямо общото производство за страната на произведените вина със ЗНП/ЗГУ и сортове без ЗНП/ЗГУ (пазарният дял се формира от съотношението на произведените вина със ЗНП/ЗГУ и сортове без ЗНП/ЗГУ на винопроизводителите, участващи в промоционалния проект, спрямо общото производство за страната със ЗНП/ЗГУ и сортове без ЗНП/ЗГУ);
 3. общо произведено за страната количество вино със ЗНП/ЗГУ и сортове без ЗНП/ЗГУ за страната;
 4. продадени вина със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ за последните две години от винопроизводителите, участващи в промоционалния проект;
 5. износ на вино със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ за последните две години от винопроизводителите, участващи в промоционалния проект.

(5) Документите по ал. 3 се представят на български език, а когато оригиналният документ е на чужд език, се прилага и легализиран превод на български език.

(6) При подаване на заявлението кандидатът осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка „Вярно с оригинала“. Служителят, приемащ документите, сверява представените копия с оригиналните документи.

(7) Държавен фонд „Земеделие“ има право да изисква представянето и на документи извън посочените в ал. 3 и утвърдения образец на заявление за финансова помощ, когато са свързани със заявения за подпомагане промоционален проект и/или са от значение за мотивиране на заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ по чл. 41.

(8) Заявлението за предоставяне на финансова помощ може да бъде прието и при липса и/или нередовност на документи, но само когато това се отнася за документи, издадени от други държавни и/или общински органи и институции, за които кандидатът за предоставяне на финансова помощ представи писмени доказателства, че е направил искане за издаването им. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите и поема задължение да представи издадените въз основа на искането документи най-късно в срока по чл. 40, ал. 2.

Чл. 40. (1) Служителите от ЦУ на ДФЗ извършват проверка на документите по чл. 39, ал. 3 и на обстоятелствата по чл. 34, ал. 3.

(2) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите ДФЗ уведомява писмено кандидата за финансова помощ, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави исканите документи и/или писмени обяснения. В случай, че не може да се направи служебна проверка за обстоятелствата по чл. 34, ал.3 ДФЗ уведомява кандидата писмено, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението трябва да представи свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му. Когато свидетелството за съдимост подлежи на издаване от чуждестранен орган, същото се представя в легализиран превод. Когато в съответната чужда държава свидетелство за съдимост или еквивалентен документ не се издава, горепосоченото лице следва да представи декларация, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

(3) Ако кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите или не представи документите по ал. 2 в срока по ал. 2, заявлението за подпомагане се отхвърля със заповед на изпълнителния директор, която му се съобщава и може да се обжалва по реда на АПК.

(4) Заявленията за финансова помощ и приложените към тях документи могат да бъдат поправяни и коригирани след подаването им само при очевидни грешки, признати от ДФЗ въз основа на цялостна преценка на конкретния случай, и при условие, че кандидатът е действал добросъвестно.

Чл. 41. (1) Заявленията за предоставяне на финансова помощ се оценяват от Комисия за оценка на проектите (КОП), създадена със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.

(2) Организацията на дейността на КОП, процедурата за оценка и подбор и сроковете за разглеждане на заявленията за предоставяне на финансова помощ по промоционалните проекти и приложените към тях документи се уреждат с правила, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.

(3) В състава на КОП участват представители на Министерството на земеделието, храните и горите, на ИАЛВ, на ДФЗ и на Министерството на икономиката.

(4) Комисията за оценка на проектите оценява постъпилите заявления за предоставяне на финансова помощ и приложените към тях документи съгласно критериите за оценка, посочени в приложение № 7. Допустими за подпомагане са заявления, получили минимум 5 точки по критериите за оценка. Съответствието с критериите за оценка се преценява въз основа на приложените към заявлението за финансова помощ документи и документите, представени по реда на чл. 39, ал. 4 и чл. 40, ал. 2.

(5) Заявленията за предоставяне на финансова помощ се класират в низходящ ред от КОП според получените при оценката точки, до размера на определения за съответния прием бюджет, за което се изготвя списък. При повече от едно заявление с еднакъв брой точки, за които наличният бюджет, определен в заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ по чл. 3, ал. 3 за съответния прием е недостатъчен, той се разпределя между тези заявления, пропорционално на заявеното финансиране. В този случай кандидатите са длъжни да изпълнят всички допустими дейности, посочени в заявлението за подпомагане.

(6) Комисията за оценка на проектите изготвя окончателен списък на оценените заявления за предоставяне на финансова помощ, който предоставя на изпълнителния директор на ДФЗ за одобрение или отхвърляне.

(7) Окончателният списък на класираните заявления за предоставяне на финансова помощ се публикува на електронната страница на ДФЗ.

 (8) В срок до 90 дни от подаване на заявленията по чл. 39, ал. 3 изпълнителният директор на ДФЗ, въз основа на класирането по ал. 6, с мотивирана писмена заповед одобрява или отхвърля заявлението зафинансова помощ. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

(9) Срокът по ал. 8 спира да тече, когато заявлението е нередовно, не са предоставени всички необходими документи или е необходимо да бъде подадена допълнителна информация, както и при извършване на допълнителна проверка. Срокът за обработка продължава да тече след получаване на документите или от датата на извършване на проверките. Срокът може да бъде удължен, когато:

 1. са констатирани нередовности, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции – със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
 2. са постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност и/или измама – със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ;
 3. е постъпил сигнал от съответната прокуратура или разследващи органи при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства – до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган;
 4. е изпратено запитване за потвърждаване достоверността на представените оферти по чл. 32, ал. 4, т. 1 – със срока за получаване на отговор от съответния оферент.

(10) Заявлението за предоставяне на финансова помощ се отхвърля, когато:

 1. проектът не съответства на дейностите по чл. 32, ал. 2;
 2. е получило по-малко от 5 точки съгласно критериите за оценка по чл. 41, ал. 1;
 3. кандидатите не отговарят на изискването за пазарен дял по чл. 39, ал. 4, т. 2;
 4. липсва наличен бюджет, определен със заповедта по чл. 3, ал. 3;
 5. в промоционалния проект не е формулирана стратегия, целяща увеличение с не по-малко от 10 на сто на ръста на продажбите/износа, както и когато кандидатите нямат достатъчно количество вина със ЗНП/ЗГУ и сортови без ЗНП/ЗГУ на склад за реализиране на заложената стратегия;
 6. не са представени декларации, удостоверяващи съгласие на винопроизводителите, за участие в промоционалния проект.
 7. предложените разходи на операцията надвишават обичайните пазарни цени;
 8. кандидатът не притежава необходимия технически капацитет по чл. 39, ал. 2, т. 1;
 9. кандидатът не разполага с необходимите финансови ресурси по чл. 39, ал. 2, т. 2;
 10. се установи наличие на изкуствено създадени условия за получаване на финансова помощ с оглед извличането на предимства в противоречие с целите на мярката за подпомагане;
 11. се установи свързаност между кандидатите по мярката и избраните оференти по чл. 32, ал. 5, съгласно представени договори по чл. 39, ал. 3, т. 8;
 12. дейностите в промоционалния проект не съответстват на изискванията, определени в тази наредба, и на насоките на Европейския съюз за прилагане на мярката, публикувани на официалния интернет портал: https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp;
 13. кандидатът попречи на извършването на проверка на място с изключение на случаите на форсмажорни обстоятелства.

 

Раздел VI

Условия и ред за сключване на договор

 

Чл. 42. (1) Държавен фонд „Земеделие“ уведомява писмено кандидата за одобрението или отхвърлянето на заявлението за предоставяне на финансова помощ в срок до 10 работни дни от издаване на заповедта по чл. 41, ал. 4.

(2) В срок до 10 дни от получаване на уведомлението за одобрение на заявлението по ал. 1 кандидатът или негов изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно представител следва да се яви в ЦУ на ДФЗ за подписване на договор за предоставяне на финансова помощ.

(3) Когато кандидатът не сключи договор в срока по ал. 2 и не е информирал преди изтичането му ДФЗ за обективна невъзможност да сключи договора, правото на подпомагане се прекратява.

(4) Кандидатът е длъжен да открие отделна банкова сметка за извършване на финансови трансакции, свързани единствено с договора по ал. 2.

 

Раздел VII

Условия и ред за предоставяне на финансова помощ

 

Чл. 43. (1) Финансовата помощ по чл. 36 ал. 1 се изплаща чрез авансови плащания, междинни плащания и окончателно плащане.

(2) Ползвателят на финансова помощ може да подаде заявление за междинно плащане, при условие че е поискано със заявлението за предоставяне на финансова помощ и е включено в договора за предоставяне на финансова помощ.

(3) Междинното плащане включва разходи само за изпълнени и заплатени дейности.

(4) Ползвателят има право на едно междинно плащане за всеки един период.

Чл. 44. (1) Заявление за авансово плащане се подава след сключване на договор по чл. 42, ал. 2 или след започване на нов период по чл. 35, ал. 2. Към заявлението се прилага банкова гаранция в полза на ДФЗ в размер 110 на сто от заявената авансова сума. Срокът на валидност на гаранцията трябва да бъде 6 месеца след изтичане на крайния срок за изпълнение на всички дейности по договора по чл. 42, ал. 2.

(2) Размерът на авансовото плащане не може да надхвърля 50 на сто от стойността на договорената финансова помощ за съответния период по чл. 35, ал. 2, финансирана от бюджета на ЕС.

(3) Срокът за подаване на заявление за авансово плащане по сключения договор за предоставяне на финансова помощ е четири месеца, считано от началото на съответния период по чл. 35, ал. 2.

(4) Държавен фонд „Земеделие“ извършва авансово плащане до 30 дни след депозирането на заявление за авансово плащане заедно с оригинал на банкова гаранция.

(5) Когато ползвателят на финансова помощ е посочил в заявлението за кандидатстване, че ще ползва авансово плащане и не подаде заявление за авансово плащане в срок, договорът за финансова помощ се прекратява по право.

Чл. 45. (1) Заявлението за междинно плащане по чл. 43, ал. 4 се подава в 10-дневен срок след изтичане на първото полугодие считано от началото на съответния период по чл. 35, ал. 2. След този срок заявления за междинно плащане не се приемат освен в случай на форсмажорни обстоятелства.

(2) Заявлението за междинно плащане се придружава от междинен доклад, финален финансов отчет, първични счетоводни и разходооправдателни документи за съответния период и извлечение по сметката, посочена в чл. 42, ал. 4.

(3) При подаване на заявлението ползвателят на финансова помощ осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка „Вярно с оригинала“ и подпис на ползвателя на финансовата помощ. Служителят, приемащ документите, сверява представените копия с оригиналните документи.

(4) Документите по ал. 3 се представят на български език, а когато оригиналният документ е на чужд език, се представя и легализиран превод на заклет преводач или превод с апостил на български език.

(5) Сумата на авансовото плащане и междинните плащания не може да превишава 50 на сто от стойността на годишната финансова помощ от бюджета на ЕС, съгласно сключения договор по чл. 42, ал. 2.

(6) Когато в заявлението за междинно плащане е заявена за възстановяване сума, равна или по-голяма от левовата равностойност на 300 000 евро, към него се прилага сертификат за финансов отчет съгласно чл. 41, ал. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията от 15 април 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор (ОВ, L 190/23 от 15.7.2016 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията“.

(7) Заявлението за междинно плащане може да бъде прието и при липса и/или нередовност на документи, но само когато това се отнася за документи, издадени от други държавни и/или общински органи и институции, за които ползвателят на финансова помощ представи писмени доказателства, че е направил искане за тяхното издаване. Ползвателят на помощта подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите и поема задължение да представи издадените въз основа на искането документи най-късно в срока по чл. 46, ал. 4.

Чл. 46. (1) Заявление за окончателно плащане и/или отчет за авансово плащане след приключване на съответен период на изпълнение на промоционалния проект се подава в 10-дневен срок след датата на приключване на дейностите за съответния период, предвидени в договора за предоставяне на финансова помощ.

(2) Заявлението за окончателно плащане и/или отчетът за авансово плащане по ал. 1 се придружават от финален отчет за осъществените дейности, оценка на получените резултати от дейностите и от окончателен финансов отчет за извършените разходи. Заявлението за окончателно плащане може да бъде прието и при липса и/или нередовност на документи, но само когато това се отнася за документи, издадени от други държавни и/или общински органи и институции, за които ползвателят на финансова помощ представи писмени доказателства, че е направил искане за тяхното издаване. Ползвателят на помощта подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите и поема задължение да представи издадените въз основа на искането документи най – късно в срока по ал. 4.

(3) Когато в заявлението за окончателно плащане е заявена за възстановяване сума, равна или по-голяма от левовата равностойност на 300 000 евро, към него се прилага копие от сертификат за финансов отчет, съгласно чл. 41, ал. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията.

(4) Държавен фонд „Земеделие“ извършва авансово, междинно плащане или окончателно плащане в срок до 90 календарни дни след депозирането на заявлението за авансово или междинно плащане или на заявлението за окончателно плащане. Този срок спира да тече, когато заявлението е нередовно, не са предоставени всички необходими документи или е необходимо да бъде подадена допълнителна информация, както и при извършване на допълнителна проверка. Държавен фонд „Земеделие“ уведомява писмено ползвателя на финансовата помощ за установените нередовност и/или непълнота на представените документи или за непълнота на информацията в тях. В 14-дневен срок от получаване на уведомлението ползвателят на финансовата помощ трябва да отстрани нередовността и/или непълнотите и да предостави исканите от ДФЗ документи и/или писмени обяснения. Срокът за плащане продължава да тече след получаване на документите или от датата на извършване на проверките. Срокът също може да бъде удължен, когато:

 1. са констатирани нередовности, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции – със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
 2. са постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност и/или измама – със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ;
 3. е постъпил сигнал от съответната прокуратура или разследващи органи при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства – до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган.

(5) Изпълнителният директор на ДФЗ уведомява писмено ползвателя на финансовата помощ за размера на извършените плащания по заявлението за плащане.

(6) В случаите на констатирано неизпълнение на задължения по договора от страна на ползвателя на финансовата помощ, установено при извършване на административна проверка и/или на проверка на място, договорираната помощ се преизчислява.

(7) Ползвателят може да подаде искане за промяна на договора с ДФЗ не по-късно от 3 месеца преди изтичане на неговия срок. Към искането се прилагат доказателства, необходими за преценка на неговата основателност. Ползвателят на финансова помощ може да поиска изменение на договора само веднъж на полугодие от съответния период, но не повече от две изменения на период. Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:

 1. засяга основната цел на дейността и/или променя дейностите, с което се нарушава първоначалната стратегия на промоционалния проект;
 2. води до увеличаване на стойността на договорената финансова помощ;
 3. пренасочва бюджет от поддейност в поддейност и от действие в действие;
 4. води до завишаване на единичните цени;
 5. води до промяна на бюджета по дейности и периоди;
 6. води до замяна на поддейност с поддейност и действие с действие.

(8) Държавен фонд „Земеделие“ отказва част или цялото плащане, когато:

 1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявени данни и/или посочени факти;
 2. установи несъответствие на извършените дейности с целите, дейностите и изискванията на промоционалния проект;
 3. ползвателят на финансовата помощ не отстрани нередовностите и/или непълнотите в срока по ал. 4;
 4. установи изкуствено създадени условия за получаване на финансова помощ с оглед извличането на предимства в противоречие с целите на мярката за подпомагане;
 5. ползвателят на помощта е представил пред Разплащателната агенция декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински и/или подправен документ.
 6. ползвателят на финансова помощ не е спазил изискванията на чл. 42, ал. 4;
 7. към заявлението за междинно и/или окончателно плащане не е представен сертификат за финансов отчет съгласно чл. 41, ал. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията;
 8. при изпълнението са използвани текстове и материали, които не са одобрени, на ДФЗ;
 9. са извършени дейности след изтичане на конкретния период по чл. 35, ал. 2;
 10. кандидатът попречи на извършването на проверка на място с изключение на случаите на форсмажорни обстоятелства.

(9) В случаите по ал. 4, т. 2, т. 3 и т. 4 изпълнителният директор на ДФЗ издава заповед за спиране на обработката по подаденото заявление за плащане, която се връчва на кандидата.

 

Раздел VIII

Контрол на изпълнението на промоционалните проекти

 

Чл. 47. (1) Държавен фонд „Земеделие“ контролира изпълнението на одобрените промоционални проекти чрез извършване на административни проверки и/или проверки на място.

(2) Държавен фонд „Земеделие“ извършва ежегодни проверки на място на всички избрани оференти, които включват документални и счетоводни проверки.

(3) Държавен фонд „Земеделие“ извършва счетоводни и технически проверки на ползвателите на финансова помощ и на избраните оференти относно:

 1. точността на представената информация за извършените разходи за изпълнение на проектите;
 2. състоянието на разплащателните сметки за дейностите по изпълнение на промоционалните проекти;
 3. представените разходни документи;
 4. изпълнението на договорните задължения.

(4) Ползвателите на финансова помощ и избраните оференти по проекта са длъжни да:

 1. оказват съдействие на проверяващите;
 2. предоставят на проверяващите информацията и документите, свързани с проверката;
 3. водят аналитично счетоводство;
 4. съхраняват документите по промоционалните проекти и по изпълнението им в продължение на 5 години след приключване на изпълнението.

(5) Ползвателите на финансова помощ са длъжни да имат отделна разплащателна сметка за дейностите по изпълнение на промоционалния проект.

(6) Материалите, изготвени при прилагането на промоционалните проекти, включително графичните, визуалните и аудио-визуалните произведения и интернет страниците, могат да се използват от тях след приключване на проекта при условия, предвидени в договора по чл. 42, ал. 2.

(7) Държавен фонд „Земеделие“ проверява дали информационните и промоционалните материали, изготвени за нуждите на промоционалните проекти, отговарят на критериите, изброени в приложение № 8 и чл. 48.

 

Раздел IX

Общи и специфични изисквания към обозначаването на произхода, видимост на търговски марки

 

Чл. 48. Всички съобщения за популяризиране следва да бъдат базирани на характерните качества на виното и да отговарят на приложимото законодателство в третите страни, в които са насочени, както и на следните кумулативни условия:

 1. Произходът на популяризираните продукти следва да се посочи за ЗНП/ЗГУ вина, но съобщението за популяризиране не трябва да се оформя по такъв начин, че да насърчава покупката на вина, единоствено благодарение на техния произход.
 2. Главното послание на промоционалния проект следва да е послание на Съюза и да не акцентира върху конкретен произход и конкретни търговски марки.
 3. Обозначаването на произхода не следва да представлява ограничение на свободното движение на селскостопански продукти в разрез с чл. 34 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ОВ, С 83/1 от 30.3.2010 г.).
 4. Обозначаването на произхода следва да допълва главното послание на Съюза.
 5. Търговските марки могат да са визуално изобразени върху информационните и промоционалните материали, показвани или раздавани по време на дейности съгласно чл. 32, ал. 2, т. 2 и т. 3. Търговските марки не могат да заемат повече от 5 % от площта на материала. Не се допуска визуализация на търговски марки по дейности съгласно чл. 32, ал. 2, т. 1, букви „а“, „б“ и „в“. Освен в случаите на изработването на покана за целите на дегустацията и/или демонстрацията.
 6. Изобразените търговски марки не могат да бъдат по – малко от пет на брой.
 7. Търговските марки могат да са визуално изобразени само по време на панаири и междунаородни изложби, демонстрации в търговски обекти, организиране на посещения в България, организиране на бизнес срещи, продуктови дегустации.
 8. Търговските марки могат да са визуално изобразени само по време дейностите по т. 7, заедно на транспарант, разположен на предната страна на пулта на щанда или на еквивалентна опора, като не могат да заемат повече от 5 % от общата площ.
 9. Всяка търговска марка се изобразява неутрално и не следва да измества главното послание на Съюза. Търговските марки не могат да отслабват главното послание на Съюза. Търговските марки следва да са с по-малки размери от главното послание на Съюза, обозначението за произход и от емблемата на Съюза, която указва съфинансиране от ЕС.
 10. Главното послание не може да бъде изместено на заден план от изображения, цветове, символи и др., свързани с търговските марки.
 11. Търговските марки се изобразяват на място, различно от мястото, предназначено за главното послание на Съюза.
 12. Търговските марки могат да бъдат изобразени в уебсайт по чл. 32, ал. 2, т. 1, буква „д“ като общ банер в долната част на страницата, който не заема повече от 5 %, като всяка марка се изобразява съгласно т. 9. Търговските марки могат да бъдат изобразени и заедно на страница, различна от началната, като всяка търговска марка се изобразява по неутрален и идентичен начин.

 

Глава пета

МЯРКА ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ“

 

Раздел І

Дейности

 

Чл. 49. (1) Подпомагането по мярка „Инвестиции в предприятия“ обхваща дейности, насочени към изпълнението на инвестиции за подобряване на материални и нематериални активи – съоръжения за преработка и/или инфраструктура на предприятията в лозаро-винарския сектор.

(2) По мярка „Инвестиции в предприятия“ не се подпомагат дейности финансирани по други схеми или мерки от фондовете на ЕС и с национални средства.

Чл. 50. (1) Допустими за подпомагане по мярката са разходите за следните дейности:

 1. Закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер, предназначени за:

а) преработката на грозде;

б) контрол на ферментацията, обработка на вино и гроздова мъст;

в) контрол на температурата;

г) преместване на виното в избените помещения;

д) прилагане на технология, свързана с пенливи вина;

е) бутилиране, етикетиране, опаковане;

ж) управление на отпадните води;

з) инфраструктурата на избата:

аа) тръбни линии, тръбопровод, различни мрежи (кислород, азот, вода, SO2 и др.);

бб) монтаж и помощни съоръжения;

вв) автоматични системи;

и) съхранение, смесване, грижа и стареене на виното:

ааа) бъчви за ферментация, съхранение и стареене на виното, в т.ч. и термо-регулиращи бъчви;

ббб) резервоари от неръждаема стомана за винопроизводство и съхранение на вино – стационарни и подвижни;

ввв) пластмасови резервоари за винопроизводство и съхранение на вино (сертифицирани за хранителни цели);

ггг) възстановяване на стоманобетонни съоръжения за съхранение на лозаро-винарски продукти чрез полагане на вътрешно покритие от типа епоксидна смола или неръждаема стомана;

ддд) избено помещение за ферментация, съхранение и стареене на виното – стелажи, контейнери, хумидизатори, микрооксиженация (микрооксиженатори);

еее) модулна система за позициониране на бъчви;

жжж) автоматизирана стелажна система за съхранение на бутилирани вина.

 1. Общи разходи, свързани с разходите, посочени в т. 1, като хонорари на инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи, извършвани както в процеса на подготовка на заявлението за предоставяне на финансова помощ, така и по време на изпълнение на дейностите. Тези разходи не надхвърлят 4% от всички рзходи по проекта.

(2) Максималният срок за изпълнение на дейностите по ал. 1 е до 1 юли на втората финансова година, следваща финансовата година на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ между одобрения кандидат и ДФЗ.

Чл. 51.  (1) Недопустими за финансиране по мярката са следните дейности:

 1. Закупуване на машини или оборудване втора употреба;
 2. Развитие на нови продукти, процеси и технологии, свързани с лозаро-винарски продукти.

(2) Финансова помощ не се предоставя за:

 1. Разходи за инвестиции за обикновена подмяна;
 2. Разходите, свързани с договор за лизинг, извън посочените по-горе, по-специално маржа на лизингодателя, разходите за рефинансиране на лихви, непреките разходи и разходите за застраховка.
 3. Данък добавена стойност, освен когато не е възстановим по националното законодателство за облагане с ДДС.

 

Раздел ІІ

Изисквания към кандидатите

 

Чл. 52. (1) За финансова помощ по мярката по чл. 49, ал. 1 могат да кандидатстват:

 1. винопроизводители, вписани в лозарския регистър, съгласно Закона за виното и спиртните напитки;
 2. организации и асоциации на винопроизводители, признати съгласно Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители (ДВ, бр. 34 от 2015 г.);
 3. междубраншови организации, признати съгласно Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители.

(2) Кандидатите по ал. 1 и техните членове трябва да:

 1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
 2. не са в затруднение по смисъла на чл. 50, пар. 1, ал. 3 от Регламент 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (ОВ С 244, 1.10.2004 г., стр. 2);
 3. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
 4. не са в процедура по ликвидация.

(3) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средни предприятия и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство, в противоречие с целите на мярката, или надхвърляне на максималния размер по чл. 53, ал. 2.

(4) Липсата на обстоятелствата по ал. 3 се доказва от кандидата/ползвателя в срок до 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от ДФЗ, чрез:

 1. декларация към момента на кандидатстване;
 2. официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация за всички останали обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

(5) Финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ не могат да получат кандидати, които са физически лица производители и кандидати по ал.1, чиито представляващи, са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.

Раздел ІІІ

Финансова помощ

 

Чл. 53. (1) Максималният размер на финансовата помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ е:

 1. до 50 % от стойността на действителните разходи за осъществяване на допустимите инвестиционни дейности за микро, малки и средни предприятия, по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията относно дефиницията на микро, малки и средни предприятия(ОВ L124/36, 20.5.2003 г.).
 2. до 25% от действително направените разходи за предприятия с по-малко от 750 служители или с оборот по-малък от 200 милиона евро;
 3. до 15% от действителното направените допустими разходи за предприятия с над 750 служители или с оборот над 200 милиона евро.

(2) Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ по ал. 1 се осигурява от получателя на финансовата помощ.

(3) Максималната стойност на един проект не може да надвишава левовата равностойност на 600 000 евро.

(4) Максималният размер на общите допустими разходи по мярката за целия период на прилагане на Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор 2019-2023 г., за един кандидат, е левовата равностойност на  1 500 000 евро.

(5) Допуска се предоставяне на авансово плащане до 80 % от договорираната финансова помощ, при условие че изпълнението на дейностите е започнало и в заявлението за предоставяне на финансова помощ са посочени точният размер на сумата за авансовото плащане.

Чл. 54. (1) Кандидатите за подпомагане подават заявление за участие, за една или повече дейности по чл. 50, по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 2, в ТЗ на ИАЛВ по регистрация на производствения обект на винопроизводителя или по седалище и адрес на управление на кандидата по чл. 52, ал. 1, т.2 и 3.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:

 1. изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се подават от упълномощено лице;
 2. в случай че не е приложен към досието на производителя в лозарския регистър, копие на документ за правно основание за ползване за имота, в който се инвестира за срок не по-малък от  8 години от датата на подаване на заявлението;
 3. технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изработен от правоспособен проектант, както и удостоверението за правоспособност на проектанта с прилежащи към него лицензи, разрешения и удостоверения;

(3) В случай, че заявителят е група или организация на производители, ИАЛВ извършва служебна проверка за наличието на нейното признаване от министъра на земеделието, храните и горите

            Чл. 55. (1) В срок до 10 работни дни от подаване на заявлението по чл. 54, ал. 1, ТЗ на ИАЛВ извършва проверка за наличие и съответствие на предоставените към заявлението документи и сравнява включените в технологичния проект данни с вписаните в лозарския регистър.

(2) При установяване на непълноти и/или нередовности в заявлението и приложените към него документи ИАЛВ писмено уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението представя изисканите документи или писмени обяснения.

(3) Когато кандидатът не отстрани непълнотите и/или нередовностите в срока по ал. 2, заявлението се оставя без разглеждане. Кандидатът може да подаде ново заявление през съответната финансова година.

(4) В срок до 7 работни дни от извършване на проверката по ал. 1 или след отстраняване на непълнотите и/или нередовностите по ал. 2, ТЗ на ИАЛВ извършва проверка на място на производствения обект за установяване на действителното състояние. Резултатите от проверката се отразяват в контролен лист в два екземпляра, подписан от длъжностните лица, извършили проверката, и от кандидата или негов упълномощен представител.

(5) В срок до три работни дни след извършване на проверката по ал. 4, ТЗ на ИАЛВ изготвя становище за одобрение или отхвърляне на заявлението по чл. 54.

(6) В срок до 5 работни дни от получаване на становището по ал. 5 изпълнителният директор на ИАЛВ с мотивирана заповед утвърждава или отхвърля напълно или частично технологичния проект и издава удостоверение за участие по мярка „Инвестиции в предприятия“. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

(7) Заявлението получава пълен или частичен отказ за включените в технологичния проект дейности, които:

 1. не са допустими по мярка „Инвестиции в предприятия“;
 2. са извършени или е започнало извършването им към момента на заявяването;
 3. не са приложими към производствения/те обекти на заявителя – техническа неприложимост;
 4. не съответстват на целите на проекта, Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. или на изискванията, определени в тази наредба.

(8) Заповедта по ал. 1, технологичния проект и удостоверението за участие по мярка „Инвестиции в предприятия“ се изпращат на кандидата в тридневен срок от издаване на заповедта.

 

Раздел IV
Условия и ред за подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ

 

Чл. 56. (1) Кандидатите за подпомагане подават в ЦУ на ДФЗ заявление за предоставяне на финансова помощ по образец, утвърден по реда на чл. 3, ал. 2, към което прилагат:

 1. Удостоверение за право на участие, издадено от ИАЛВ съгласно чл. 55, ал. 6 съдържащо изчерпателна информация за състоянието на винарското предприятие към датата на кандидатстване във връзка с критериите по Приложение № 9 ;
 2. Бизнес план по образец, утвърден от Изпълнителния директор на ДФЗ, който да съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период;
 3. погасителен план със срок на придобиване съгласно посочения краен срок в заявлението по чл. 56, ал.1, в случаите, в които инвестицията се закупува на лизинг;
 4. решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за водите (представя в случаите, когато издаването на документа се изисква по ЗООС и/или по Закона за водите);
 5. разрешение за строеж, издадено по реда на ЗУТ в случаите, когато инвестиционните намерения включват разходи за строителство на сгради и съоръжение, въпреки че същите не подлежат на финансиране по настоящата програма;
 6. разрешение за поставяне, издадено по реда на ЗУТ в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти или мобилни преработвателни съоръжения;
 7. изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се подават от упълномощено лице;
 8. декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката) с подпис/и, печат.

(2)  Към бизнес плана трябва да бъдат приложени и следните документи:

 1. отчет за приходи и разходи и Баланс за предходна финансова година и последен отчетен период, в случай че същите не са публикувани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
 2. инвентарна книга към датата на подаване на заявлението с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване.
 3. най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал за разходи по инвестицията в бизнес плана, които съдържат фирмата на търговското дружество, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата;
 4. заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители;
 5. договори за разходи, свързани с проекта, като разходи за предпроектни проучвания, инженери и консултанти, технико-икономически оценки и анализи, разработване на технологичен проект;
 6. документи за правно основание за ползване на имота, в който се инвестира, със срок не по-малък от 8 години от датата на подаване на заявлението. Договорите за ползване следва да бъдат вписани в Агенция по вписванията;
 7. одобрен от ИАЛВ технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изработен от правоспособен проектант, както и удостоверението за правоспособност на проектанта

;

 1. лицензи, разрешения и удостоверения при необходимост;
 2. доклад и резюме за отразяване на резулататите от енергийно обследване на промишлената система, съгласно наредба Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания (Обн. ДВ. бр.81 от 2016г.)

(3) Бизнес планът трябва да показва подобряване на дейността на винарскотопредприятие на кандидата или на членовете на групите или организациите на

производители чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една или повече от целите на мярката, посочени в Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

(4) Бизнес планът трябва да доказва икономическата жизнеспособност на винарското предприятие за период от 5 години.

(5) В случаите, когато кандидатът за подпомагане стопанисва винени лозя, ИАЛВ предоставя на ДФЗ по служебен ред актуална справка на лозарските му стопанства.

(6) Когато оферта по ал. 2, т. 1 е предоставена от лице, чиято основна дейност не е свързана с обекта на офертата, следва да се предоставят доказателства за възможността да достави заявените материали и оборудване (заверени копия на рамкови споразумения за доставка, договори за представителство, дистрибуция и др.).

(7) Когато кандидатът по ал. 1 вече е получил одобрение на подадено заявление за предоставяне на финансова помощ, може да подаде ново заявление, след като е подал заявление за изплащане на финансова помощ по мярка “Инвестиции в предприятия“ по първото заявление.

(8) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите ДФЗ уведомява кандидата писмено, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения.

(9) Държавен фонд „Земеделие“ извършва служебна проверка за обстоятелствата по чл.52, ал. 5. В случай, че не може да се направи служебна проверка ДФЗ уведомява кандидата писмено, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението трябва да представи свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му. Когато свидетелството за съдимост подлежи на издаване от чуждестранен орган, същото се представя в легализиран превод. Когато в съответната чужда държава свидетелство за съдимост или еквивалентен документ не се издава, горепосоченото лице следва да представи декларация, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

(10) Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите или не представи документите в срока по ал. 8 и 9, заявлението за подпомагане се отхвърля със заповед на изпълнителния директор, която подлежи на обжалване по реда на АПК.

(11) Кандидатът за подпомагане не може да оттегли подадено заявление за предоставяне на финансова помощ, след като е уведомен за установени нередовности на предоставените документи или за предстояща проверка на място.

Чл. 57. (1) След подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ по чл. 56 служителите от ДФЗ извършват административна проверка на документите, проверка на място за преценяване допустимостта на проектното предложение, както и финансова оценка на Бизнес плана.

(2) При определяне стойността на допустимите разходи задължително се взема предложената най – ниска цена.

Чл. 58. (1) Постъпилите заявления за предоставяне на финансова помощ се оценяват съгласно критериите за оценка, посочени в приложение № 9. Съответствието с критериите за оценка се преценява въз основа на приложените към заявлението за подпомагане документи и документите, изискани по реда на чл. 56, ал. 7. Допустими за подпомагане са заявления за предосатвяне на финансова помощ, получили не по-малко от 5 точки по критериите за оценка.

(2) Заявленията за предоставяне на финансова помощ се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.

(3) В случаите на повече от едно заявление с еднакъв брой точки, за които наличният бюджет, определен в заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ по чл. 3, ал. 4 за съответния период на прием, е недостатъчен, той се разпределя между тези заявления, пропорционално на заявеното финансиране. В този случай кандидатите са длъжни да изпълнят всички допустими дейности, посочени в заявлението по чл. 56, ал. 1.

(4) Държавен фонд „Земеделие“ публикува на интернет страницата си резултатите от класирането.

(5) В срок до 70 работни дни от подаване на заявленията по чл. 56, ал. 1 и въз основа на класирането по ал. 2 и 3 изпълнителният директор на ДФЗ със заповед ги одобрява или отхвърля. Заявлението за предоставяне на финансова помощ получава пълен или частичен отказ в случай на:

 1. несъответствие с целите на Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г., дейностите и изискванията, определени в тази наредба и в правото на Европейския съюз;
 2. несъответствие с изискването на ал. 1 за минимален брой точки;
 3. недостатъчен бюджет за финансиране на подаденото заявление, определен в заповедта по чл. 3, ал. 4.

(6) Срокът по ал. 5 се удължава, когато са:

 1. констатирани нередовности, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции – със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
 2. постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност и/или измама – със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
 3. когато е изпратено запитване за потвърждаване достоверността на представените оферти по чл. 56, ал. 2, т. 3 – със срока за получаване на отговор от съответния оферент.

(7) Заповедите по ал. 5 се съобщават накандидатите и могат да се обжалват по реда на АПК.

(8) Когато със заявлението е поискано финансиране на дейност, при която ще се закупува на лизинг, финансовата помощ се одобрява за допустимата част от размера на главницата до размера по чл. 53. В тези случаи собствеността върху активите, които подлежат на финансиране, трябва да бъде придобита в срока на договора за отпускане на финансова помощ с ДФЗ.

(9) Заявленията за финансово подпомагане и приложените към тях документи могат да бъдат поправяни и коригирани след подаването им само при очевидни грешки, признати от ДФЗ въз основа на цялостна преценка на конкретния случай, и при условие, че кандидатът е действал добросъвестно.

Чл. 59. (1) Държавен фонд „Земеделие“ изпраща на кандидата заповедта по чл. 58, ал. 5 в срок до 10 работни дни от нейното издаване.

(2) В срок до 10 работни дни от получаване на заповед за одобрение по чл. 58, ал. 5, кандидатът или негов изрично упълномощен представител е длъжен да се яви в ЦУ на ДФЗ за подписване на договор за предоставяне на финансова помощ, в който се уреждат правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.

(3) Когато кандидатът не подпише договора за предоставяне на финансова помощ в срока по ал. 2 и не е информирал преди изтичането му ДФЗ за наличие на обективна невъзможност да сключи договора, правото за подпомагане по подаденото заявление се погасява.

(4) Когато кандидатите са извършили някоя от дейностите по чл. 50, ал. 1, т. 1 преди подписване на договора по ал. 2, размерът на помощта се намалява със стойността, предвидена за същата дейност.

Чл. 60. (1) Ползвателят може да подаде искане за промяна на договора с ДФЗ не по-късно от 1 месец преди изтичане на неговия срок. Към искането се прилагат доказателства, необходими за преценка на неговата основателност.

(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:

 1. засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на дейностите;
 2. води до увеличаване на стойността на договорената финансова помощ.

(3) Ползвателят може да поиска удължаване на срока на договора до максималния срок, определен в чл. 50, ал. 2.

(4) Когато искането по алинея 1 не налага промяна в утвърдения технологичен проект, ДФЗ уведомява бенефициента и изготвя анекс към сключения договор.

(5) Когато искането по ал. 1 е основателно и налага промяна в утвърден технологичен проект, след уведомление от ДФЗ, бенефициентът подава в съответното ТЗ на ИАЛВ заявление за утвърждаване на измененията като прилага и актуализиран технологичен проект по чл. 54, ал. 2 с актуални документи в случай на изменения.

(6) Заявлението по ал. 5 се разглежда по реда на чл. 55, в резултат на което изпълнителният директор на ИАЛВ утвърждава или отхвърля със заповед заявените изменения в издадено удостоверение за участие по мярка „Инвестиции в предприятията“ и утвърдения технологичен проект.

(7) Заповедта по ал. 6 се изпраща на кандидата с утвърдения технологичен проект и удостоверението за участие по мярка “ Инвестиции в предприятията „.

(8) След предоставяне на оригиналите на документите по ал. 7 ДФЗ изготвя анекс към сключения договор и уведомява бенефициента.

 

 

Раздел V
Условия и ред за предоставяне на финансова помощ

 

Чл. 61. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на дейностите, за които е сключен договорът по чл. 59, ал. 2.

(2) Финансовата помощ може да бъде изплатена авансово, в размер до 80 % от договорираната финансова помощ, при условие че изпълнението на дейностите е започнало и със заявлението за кандидатстване е заявено авансовото плащане.

(3) Авансово плащане в размера, посочен в заявлението по чл. 58, ал. 1, може да бъде заявено до 2 месеца от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от 31 юли на съответната финансова година.

(4) При авансово плащане максималният срок за изпълнение на дейностите по инвестицията е до края на финансовата година, следваща годината на авансовото изплащане на финансовата помощ, и не по-късно от 4 месеца преди изтичане на срока на валидност на банковата гаранция.

Чл. 62. (1) За предоставяне на авансово плащане ползвателят на помощта подава в ЦУ на Държавен фонд „Земеделие“ заявление по образец, утвърден от Изпълнителния директор на ДФЗ, към което прилага следните документи:

 1. копия от разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови извлечения), доказващи, че извършването на инвестицията е започнало;
 2. оригинал на банкова гаранция (по образец), учредена в полза на ДФЗ, в размер 110 % от исканата за авансово изплащане сума, със срок на валидност не по-малко от 4 месеца след изтичане на срока за изпълнение на всички дейности по договора с ДФЗ;
 3. изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се подават от упълномощено лице.

(2) При подаване на заявлението за авансово плащане ползвателят на финансовата помощ следва да осигури оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка „Вярно с оригинала“.

(3) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите по ал. 1  ДФЗ писмено уведомява ползвателя на финансова помощ, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомителното писмо трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения. В случай че нередовностите и/или непълнотите не бъдат отстранени в срок, заявлението за авансово плащане се отхвърля със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.

(4) След подаване на заявлението за авансово плащане в ЦУ на ДФЗ се извършва проверка на документите по ал. 1, както и за обстоятелства по чл. 64, ал. 2.

(5) В срок до 30 работни дни от подаване на заявлението за авансово плащане изпълнителният директор на ДФЗ със заповед одобрява или мотивирано отказва изплащането на авансово заявената сума и писмено уведомява ползвателя. Срокът се удължава, когато:

 1. са констатирани нередовности, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции – със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
 2. е издадена заповед на изпълнителния директор на ДФЗ в случаи на съмнения за нередност и/или измама – със срока, необходим за отстраняването им, като в този случай обработката на заявлението за авансово плащане се спира и възобновява със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.

(6) В 15-дневен срок от изпращане на уведомлението по ал. 5 ДФЗ превежда сумата, одобрена за авансово плащане, по посочената в заявлението банкова сметка в левове.

(7) Когато ползвателят на финансова помощ е посочил в заявлението за кандидатстване, че ще ползва авансово плащане и не подаде заявление за авансово плащане в срок, договорът за финансова помощ се прекратява по право.

Чл. 63. (1) До 10 работни дни след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите от договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от 1 юли на съответната финансова година, ползвателят на финансова помощ подава в ЦУ на Държавен фонд „Земеделие“ заявление за окончателно плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ:

 1. за плащане на остатък в случаите, когато е получил авансово плащане;
 2. за плащане на договорената сума след изпълнение на дейностите в случаите, в които ползвателят на финансовата помощ не е получил авансово плащане.

(2) Заявлението за окончателно плащане се подава през същата финансова година, в която е предвидено приключване на инвестицията по договора за предоставяне на финансова помощ.

(3) Към заявлението по ал. 1 се представят:

 1. издадено от ИАЛВ удостоверение за приключени дейности в оригинал с приложена към него справка за винарското предприятие, в което е извършена инвестицията; за издаване на удостоверението в ТЗ на ИАЛВ се подава заявление по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 2;
 2. копия от разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови извлечения), които следва да бъдат съставени по начин, който да позволява съпоставяне на извършените разходи с разбивката на планираните разходи в ИП;
 3. приемо-предавателни протоколи с изпълнителите за извършените дейности по инвестицията;
 4. копия на договори за услуги, работи, доставки на инвестицията с детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове, срок, количество и начин на доставка, заедно с подробна количествено-стойностна сметка, която се представя на хартиен и електронен носител;
 5. копия на приемо-предавателни протоколи между доставчик/изпълнител и ползвателя на помощта за доставени стоки/услуги, съдържащи подробно описание на техническите характеристики;
 6. копие на договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (в случаите на финансов лизинг);
 7. протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия, в случаите когато се изисква съгласно действащата правна уредба – за машини, съоръжения, оборудване, включително и компютърен софтуер, по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;
 8. разходооправдателни документи за общите разходи, свързани с проекта, в размер до 4 % от договорираните дейности;
 9. отчет за приходи и разходи и Баланс за предходна финансова година и последен отчетен период, в случай че същите не са публикувани в ТР;
 10. инвентарна книга към датата на подаване на заявлението с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване;
 11. изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се подават от упълномощено лице;
 12. застраховка на активите, предмет на финансиране, за срок от една година, в полза на ДФЗ. Застраховка следва да бъде подновявана за всяка година до изтичане на срока на мониторинга, съгласно договора за финансова помощ. Застрахователната полица следва да покрива минимум следните застрахователни рискове: пожар, експлозия, удар от мълния, наводнения, свличания или срутвания на земни пластове, измокряния в резултат на авария на “ВиК”, злоумишлени действия на 3-ти лица (вандализъм), кражба с взлом, ако обекта е затворен или ограден, земетресение. (4) При подаване на заявлението ползвателят на помощта следва да осигури оригиналите на всички документи, включително на тези, за които се изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка „Вярно с оригинала“ и подпис. Служителят, приемащ документите, сверява представените копия с оригиналните документи.

(5) Ползвателите на помощта извършват всички плащания със своите контрагенти само по банков път. Плащания, извършени в брой, не се финансират.

(6) Когато със заявлението по ал. 1 е поискано финансиране на дейност, която се изпълнява чрез закупуване на лизинг, одобрената финансова помощ се изплаща след изплащане на вноските по лизинговия план.

Чл. 64. (1) След подаване на заявлението за окончателно плащане, ДФЗ извършва проверка за наличието и съответствието на документите, приложени към него.

(2) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите ДФЗ писмено уведомява кандидата, който в срок от 10 работни дни от получаване на уведомителното писмо трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения. В случай че не бъдат отстранени нередовностите и/или непълнотите в срок, заявлението за плащане се отхвърля със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.

(3) След проверката по ал. 1, ДФЗ извършва проверка на място за установяване на изпълнението на одобрените дейности по договора за предоставяне на финансова помощ.

(4) Когато бъде установено неизпълнение на задълженията по договора от страна на бенефициента, установено при извършване на административната проверка и проверката на място, договорираната финансова помощ се преизчислява съгласно реално извършената инвестиция.

(5) В срок до 70 работни дни от подаване на заявлението за плащане, изпълнителният директор на ДФЗ със заповед одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ и писмено уведомява ползвателя.

(6) Срокът по ал. 5 се удължава в следните случаи:

 1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или е необходимо становище на други органи или институции, срокът се удължава със срока за получаване на отговор или становище от съответната институция;
 2. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ, когато са постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност.

(7) Отказ за изплащане на цялата или част от финансова помощ по подадено заявление за окончателно плащане се постановява в следните случаи:

 1. когато инвестицията не е извършена в срок или заявлението за окончателно плащане не е подадено в срока по чл. 63, ал. 1;
 2. когато не са отстранени нередовностите или непълнотите в срока по чл. 64, ал. 2;
 3. след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрената и реално извършената инвестиция;
 4. при неспазване на разписани в наредбата или договора изисквания, както и при неспазване на разпоредби от правото на Европейския съюз;
 5. кандидатът попречи на извършването на проверка на място с изключение на случаите на форсмажорни обстоятелства.

Чл. 65. (1) Държавен фонд „Земеделие“ изплаща одобрения размер на финансовата помощ в 15-дневен срок от изпращане на уведомлението по чл. 64, ал. 5.

(2) Помощта се превежда на ползвателя на финансовата помощ в левове по посочената в заявлението за плащане банкова сметка.

 

Раздел VI
Мониторинг

 

Чл. 66. (1) Ползвателите на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ имат задължение да използват инвестицията по предназначение до края на петата финансова година, следваща годината на изплащането на помощта. Бенефицентите се задължават от датата на изпълнение на одобрения проект до изтичане на мониторинговия период:

 1. да използват активите и изпълняват дейностите – обект на подпомагане по договора, съгласно съответното им предназначение и капацитет;
 2. да не преустановяват подпомогнатата дейност поради каквито и да са причини, освен изменящите се сезонни условия за производство;
 3. да подновяват съответните разрешения, регистрации и/или лицензии в нормативно предвидените за това срокове – когато подпомаганата дейност подлежи на регистрационен, разрешителен и/или лицензионен режим;
 4. да поддържат съответствие с всеки критерии за подбор, по който проектното предложение е било оценено, съгласно Приложение № 9 Критерии за оценка на проекти и получените точки по всеки от тях, представляващи приложение към договора.
 5. да спазват и други свои задължения, посочени в договора или в приложим нормативен акт;
 6. застрахователен договор ведно с платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за всички активи – предмет на инвестицията в полза на ДФЗ, валидна за срок минимум 12 месеца, ведно с опис на имуществото при застраховане на машини, съоръжения, оборудване покриваща всички посочени в договора за финансово подпомагане рискове за съответния вид инвестиция. Да подновява ежегодно договора за застраховка за срока на мониторинга.

(2) В срока по ал. 1 ползвателите на финансовата помощ нямат право да продават, преотстъпват, преотдават или дават под наем обекта на инвестицията, за която са получили финансово подпомагане по мярка „Инвестиции в предприятия“.

(3) При установяване на неизпълнение на задълженията по ал. 1 и 2, въз основа на проверка от ДФЗ, ползвателите възстановяват изплатената им финансова помощ в пълен размер.

 

Глава шеста

МЯРКА „ЗАСТРАХОВАНЕ НА РЕКОЛТАТА“

 

Раздел І

Дейности

 

Чл. 67. (1) По мярка „Застраховане на реколта“ се подпомага застраховането на реколтата от лозя с винени сортове грозде, от физически или юридически лица или от групи или организации на физически или юридически лица, които стопанисват площи, засадени с винени сортове лози.

(2) Кандидатите за подпомагане трябва да са вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители и да са застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания за един или няколко от следните застрахователни рискове:

 1. неблагоприятни климатични условия, приравнени към природни бедствия:

а) слана;

б) буря;

в) градушка;

г) заледяване;

д) силен или проливен дъжд;

е) тежка суша,

които унищожават повече от 30% от средния добив изчислен на базата на предходния тригодишен период или  средното количество за три години, базирано на предходния петгодишен период, като от него се изключат най-високата и най-ниската стойност;

 1. други застрахователни рискове:

а) загуби, причинени от животни;

б) щети, нанесени от болести по растенията или нашествия от вредители;

в) други неблагоприятни климатични условия, различни от посочените в т. 1.

(3) Финансова помощ за застраховане на реколтата се предоставя само в случаитe, когато реколтата е застрахована за съответната винарска година и размерът на застрахователното обезщетение не надхвърля максимално допустимия размер, определен по реда на чл. 68, ал. 2.

(4) При предоставяне на финансовата помощ за застраховане на реколтата се прилагат изискванията на чл. 49 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(5) Финансова помощ по мярка “ Застраховане на реколта “ не могат да получат кандидати, които са физически лица производители и кандидати юридически лица или група или организация на физически или юридически лица, чиито представляващи са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.

Раздел ІІ

Финансова помощ

 

Чл. 68. (1) Допустими за подпомагане са разходите за застрахователни премии, които не надвишават максималния размер, опеделен по реда на ал. 2.

(2) Допустимият максимален размер на застрахователното обезщетение на единица площ, върху която се изчислява застрахователната премия, допустима за подпомагане, се определя за всяка финансова година със заповед на министъра на земеделието, храните и горите въз основа на официална статистическа информация за средните изкупни цени на виненото грозде през предходните три винарски години и за получените средни добиви от единица площ през същите периоди, съгласно чл. 29 от Делегиран Регламент (ЕС) 2016/1149 на Комисията от 15 април 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор и за изменение на Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията (ОВ, L 190/1 от 15.7.2016 г.), за целите на чл. 49 от Регламент (ЕО) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

(3) Финансовото подпомагане не надвишава:

 1. 80% от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби, причинени от застраховтелните събития по чл. 67, ал. 2, т. 1.
 2. 50% от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби, причинени от застраховтелните събития по чл. 67, ал. 2, т. 2, б. „а“ и „б“;
 3. 50% от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби, причинени едновременно от застраховтелните събития по чл. 67, ал.2, т. 1 и ал. 2, т. 2, б. „в“.

 

 

 

Раздел IІІ
Условия и ред за подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ

 

Чл. 69. (1) Кандидатите подават целогодишно в ТЗ на ИАЛВ, по регистрация на лозарското стопанство, заявление за издаване на удостоверение за участие по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 2.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните общи документи:

 1. 1. копие на влязъл в сила застрахователен договор за един или повече от застрахователните рискове по чл. 67, ал. 2, в която за застрахованите лица е предвидено задължение да предприемат необходимите превантивни мерки спрямо рисковете, за които е сключена полицата;
 2. копие на документ/и, удостоверяващ/и правното основание за ползване на имота/имотите, за които е сключен застрахователен договор. Договорите за ползване на имотите да са с нотариална заверка на подписите на страните и за срок от минимум срока на застрахователната полица;
 3. копие на актуална/и скица/и на имота/имотите, посочени в застрахователната полица, издадена/и не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението, а когато е издадена/и от Агенцията по геодезия, картография и кадастър – с отразени последните промени в кадастъра;
 4. изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се подават от упълномощено лице.

(3) При подаване на заявлението ползвателят на помощта осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка „вярно с оригинала“. Служителят, приемащ документите, сверява предоставените копия с оригиналните документи.

(4) При подаване на заявление по ал. 1 кандидатите са задължени да предоставят цифрови географски данни за площите, за които е сключена застрахователната полица и за които ще заявяват предоставяне на финансова помощ от ДФЗ. Изпълнителната агенция по лозата и виното проверява географските параметри на заявената площ чрез извършване на административни проверки и проверки на място.

(5) При поискване от ДФЗ проверените данни по ал. 4 се предоставят от ИАЛВ служебно по електронен път в срок до 3 работни дни.

  Чл. 70. (1) В срок до 10 работни дни от подаване на заявлението по чл. 69, ал. 1 ТЗ на ИАЛВ извършва проверка за наличие и съответствие на предоставените документи и сравнява данните за посочените в заявлението имоти с данните за лозарското стопанство, вписани в лозарския регистър.

(2) При установяване на непълноти и/или нередовности в заявлението и приложените към него документи ТЗ на ИАЛВ писмено уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението представя изисканите документи или писмени обяснения.

(3) Когато кандидатът не отстрани непълнотите и/или нередовностите в срока по ал. 2, заявлението се отхвърля.

(4) В срок до 7 работни дни от извършване на проверката по ал. 1 или след отстраняване на непълнотите и/или нередовностите по ал. 2 ТЗ на ИАЛВ извършва проверка на място на заявените имоти за установяване на действителното агротехническо състояние. Резултатите от проверката се отразяват в контролен лист в два екземпляра, подписан от длъжностните лица, извършили проверката, и от кандидата или негов упълномощен представител.

(5) В срок до три работни дни след извършване на проверката по ал. 4 ТЗ на ИАЛВ изготвя становище за одобрение или отхвърляне на заявлението.

Чл. 71. (1) В срок до 7 работни дни от изготвянето на становището по чл. 70, ал. 5 изпълнителният директор на ИАЛВ въз основа на констатациите от извършените проверки одобрява или отхвърля заявлението по чл. 69, ал. 1 с мотивирана заповед, която подлежи на обжалване по реда на АПК. Когато заявлението за участие по мярката бъде одобрено, изпълнителният директор на ИАЛВ издава на кандидата удостоверение за участие по мярка „Застраховане на реколта“, а когато е отхвърлено, отказва издаването на удостоверение.

(2) Заповедта по ал. 1 се изпраща на кандидата. Когато заявлението по чл. 69, ал. 1 е одобрено, на кандидата се изпраща удостоверението за участие по мярка „Застраховане на реколта“.

(3) Срокът на валидност на удостоверението за участие по мярка „Застраховане на реколта“ е 6 месеца от датата на издаването му.

(4) Срокът по ал. 3 може да бъде удължен еднократно с още 6 месеца от датата на неговото изтичане, въз основа на искане за удължаване на срока. Искането се подава в съответното ТЗ на ИАЛВ по местонахождение на имотите преди изтичане на срока на удостоверението и към него се прилагат документите по чл. 69, ал.2. Когато подадените при издаване на удостоверението документи за правно основание за ползване са актуални към датата на искането, те не се подават отново.

(5) В срок до 7 работни дни от получаване на искането по ал. 4 ТЗ на ИАЛВ извършва проверка на място и ако не установи несъответствие с първоначалната теренна проверка, в срок до три работни дни изготвя становище за неговото одобрение. В срок до 7 работни дни от изготвянето на становището изпълнителният директор на ИАЛВ въз основа на констатациите от извършената проверка на място одобрява искането с мотивирана заповед, която се изпраща на кандидата.

(6) Когато при проверката по ал. 5 се установи несъответствие с първоначалната теренна проверка, изпълнителният директор на ИАЛВ отхвърля искането с мотивирана заповед, която подлежи на обжалване по реда на АПК.

 

Раздел ІV
Условия и ред за предоставяне на финансова помощ

 

Чл. 72. (1) Изпълнителният директор на ДФЗ със заповед утвърждава образец на заявление за предоставяне на финансова помощ по мяркта.

(2) Заявлението за подпомагане се подава в ЦУ на ДФЗ.

(3) Сроковете за подаване на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярката се определят ежегодно със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ и се публикуват на интернет страницата на ДФЗ, 15 дни преди началото на съответния прием.

Чл. 73. (1) Към заявлението за подпомагане се прилагат следните документи:

 1. заверено копие на влязъл в сила застрахователен договор за един или повече от застрахователните рискове по чл. 67, ал. 2, в която за застрахованите лица е предвидено задължение да предприемат необходимите превантивни мерки спрямо рисковете, за които е сключена полицата;
 2. декларация за липсата на изплатено подпомагане за същите застрахователни рискове по други схеми за подпомагане, свързани със застрахователния риск;
 3. разходооправдателен документ за извършено плащане на цялата застрахователна премия, банково нареждане за извършен превод, придружен с банково извлечение, доказващо плащане;
 4. издадено от ИАЛВ удостоверение за участие по мярка „Застраховане на реколта“ и утвърдените географски данни на одобрената площ.

(2) Документите по ал. 1 се представят на български език, а когато оригиналният документ е на чужд език, се прилага и легализиран превод на български език.

(3) При подаване на заявлението кандидатът осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка „Вярно с оригинала“. Служителят, приемащ документите, сверява представените копия с оригиналните документи.

Чл. 74. (1) В срок до 10 работни дни от подаване на заявлението за подпомагане служителите от ЦУ на ДФЗ извършват административна проверка за неговата допустимост.

(2) При установяване на нередовност на подадените документи и/или непълнота в заявените в тях данни, ДФЗ писмено уведомява кандидата, който в 10-дневен срок от получаване на уведомителното писмо трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения.

(3) Държавен фонф „Земеделие“ извършва служебна проверка за обстоятелствата по чл. 67, ал. 5. В случай, че не може да се направи служебна проверка ДФЗ уведомява кандидата писмено, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението трябва да представи свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му. Когато свидетелството за съдимост подлежи на издаване от чуждестранен орган, същото се представя в легализиран превод. Когато в съответната чужда държава свидетелство за съдимост или еквивалентен документ не се издава, горепосоченото лице следва да представи декларация, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

(4) Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите в срока по ал. 2, заявлението за подпомагане се отхвърля, като кандидатът може да подаде ново заявление за подпомагане.

(5) В срок до 15 дни от изтичане на сроковете по ал. 1 и 2 ДФЗ извършва проверка на място за установяване съответствието на информацията, съдържаща се в заявлението за подпомагане и приложен застрахователен договор. Когато кандидатът попречи на извършването на проверка на място с изключение на случаите на форсмажорни обстоятелства, заявлението за подпомагане се отхвърля.

(6) В срок до 50 дни след получаване на резултатите от проверките изпълнителният директор на ДФЗ издава заповед за одобрение, в която се посочва размера на помощта или за отхвърляне на заявлението за подпомагане по мярката. Държавен фонд „Земеделие“ изпраща на кандидата заповедта в срок до 10 работни дни от нейното издаване.

(7) Заповедите по ал. 6 могат да се обжалват по реда на АПК.

(8) Заявленията за финансово подпомагане и приложените към тях документи могат да бъдат поправяни и коригирани след подаването им само при очевидни грешки, признати от ДФЗ въз основа на цялостна преценка на конкретния случай, и при условие, че кандидатът е действал добросъвестно.

(9) Отказ за изплащане на цялата или част от финансова помощ по подадено заявление за окончателно плащане се постановява в следните случаи:

 1. когато не са отстранени нередовностите или непълнотите в срока по ал. 2 и 3;
 2. при неспазване на разписани в наредбата или договора изисквания, както и при неспазване на разпоредби от правото на Европейския съюз;
 3. кандидатът попречи на извършването на проверка на място с изключение на случаите на форсмажорни обстоятелства;
 4. лицензът на застрахователната компания е отнет.

Чл. 75. (1) В срок до 10 работни дни от получаване на заповедта за одобрение по чл. 71, ал. 5, кандидатът или негов изрично упълномощен представител е длъжен да се яви в ЦУ на ДФЗ за подписване на договор за предоставяне на финансова помощ, в който се уреждат правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.

(2) Когато кандидатът не подпише договора за предоставяне на финансова помощ в срока по ал. 1 и не е информирал преди изтичането му ДФЗ за обективната невъзможност да сключи договора, правото за подпомагане по подаденото заявление се погасява.

Чл. 76. Финансова помощ се изплаща на всички заявители, сключили договор с ДФЗ, в рамките на наличния бюджет, определен в заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ за откриване на прием по мярката. Когато подадените заявления надхърлят определения бюджет, финансовата помощ се намалява и разпределя пропорционално между кандидатите.

Чл. 77. Финансовата помощ се изплаща в срок до 20 работни дни след сключване на договора с кандидата.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

 • 1. По смисъла на тази наредба:
 1. „Винарска година“ е периодът от 1 август на текущата година до 31 юли на следващата.
 2. „Винарско предприятие“ е производствена структура, в която се извършва винопроизводство (преработката на прясно грозде, смачкано или не, на гроздова мъст, на частично ферментирала гроздова мъст, на гроздов сок или на млади вина в процес на ферментация във вино чрез пълна или частична алкохолна ферментация) и/или бутилиране (поставяне на съответния продукт в съдове с търговска цел за своя сметка лично или чрез други лица).
 3. „Вино със защитено географско указание (ЗГУ)“ е вино, което е произведено в район или определена местност, чието наименование се използва за означаването му, и което притежава специфично качество, известност или други характеристики, които могат да се припишат на географския му произход. Най-малко 85 на сто от гроздето, използвано за неговото производство, произхожда изключително от този географски район и е получено от винени сортове лози от вида Vitis vinifera или кръстоска на Vitis vinifera с други видове от рода Vitis.
 4. „Вино със защитено наименование на произход (ЗНП)“ е вино, което е произведено в определен географски район, микрорайон или местност, чието наименование се използва за означаването му, и неговите качество и характеристики се дължат основно или изключително на специфичната географска среда с присъщите й природни и човешки фактори. Гроздето, от което е произведено, произхожда изключително от този географски район, микрорайон или местност и е получено от винени сортове лози от вида Vitis vinifera.
 5. 5. „Главно послание на Съюза“ е послание, което следва да информира относно европейските производствени стандарти, качеството и безопасността на европейските вина, европейските практики и култури, да подобрява репутацията на европейските вина на международните пазари, да повишава осведомеността за европейските вина и лога и да подобри конкурентоспособността на вината на ЕС сред широката общественост на пазарите на трети страни.
 6. 6. „Действие“ е съвкупност от дейности, притежаващи достатъчен обхват, за да улеснят представянето на характеристиките на вината със ЗНП, ЗГУ или сортови вина без ЗНП/ЗГУ.
 7. 7. „Добро агротехническо състояние на лозовите насаждения“ е състояние на лозовото насаждение, при което са налични минимум 60 на сто живи лози от вида Vitis Vinifera, с видимо добро фитосанитарно състояние, прилагани са необходимите агротехнически мероприятия, като обработка на почвата в междуредието и вътре в реда, резитбени операции и подпорната конструкция е налична.
 8. „Засаждане“ е окончателното установяване на лозови насаждения или на части от лозови насаждения, присадени или не, с цел производството на грозде или на лозов посадъчен материал.
 9. „Изграждане на подпорна конструкция“ – включва изграждане на всички носещи (опорни) и крайни колове, на носещите и спомагателните телове, на блокажните системи на всеки ред, на елементите по закрепване и опъване на теловете на вече съществуващи лозя.
 10. 1 „Изкореняване“ е пълното отстраняване на всички надземни части на лозовите насаждения, включително и корените им, и почистване на площта от всички растителни остатъци съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 1 ЗВСН.
 11. 1 „Изкуствено създадено условие“ е всяко установено условие по смисъла на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерки за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие. Изкуствените условия се установяват, когато въпреки формалното спазване на предвидените в съответната правна уредба условия, кандидатите за подпомагане биха получили предимство чрез създаване на координация помежду си или между тях съществува географска, икономическа, правна и/или персонална връзка.
 12. „Изоставено лозово насаждение“ е такава площ, засадена с лози, която вече не се обработва редовно с цел получаването на продаваем продукт.
 13. „Конверсия“ е дейност, чрез която се сменя сортовият състав на насаждението със сортове, класифицирани със съответните лозарски райони на страната.
 14. 1 „Лозаро-винарска дейност“ е дейност, включваща производството, преработката и търговията с виненото грозде, предназначено за производство на вино, гроздовата мъст, продуктите, получени от грозде и вино, и продуктите по приложение № 1 от Закона за виното и спиртните напитки.
 15. „Лозаро-винарски продукти“ са виненото грозде, предназначено за производство на вино, гроздовата мъст, продуктите, получени от грозде и вино, и продуктите по приложение № 1 от ЗВСН.
 16. „Лозарски имот“ е поземлен имот с определени граници, засаден с лозя, намиращи се или не в плододаване.
 17. „Лозарско стопанство“ е стопанска и технологична единица с единно управление, намираща се на територията на един лозарски район, която се състои от лозарски имоти и в която производителят на винено грозде е собственик на лозарските имоти или ги ползва на друго правно основание.
 18. „Лозово насаждение“ („Лозе/лозя“) е имот с определени граници, с трайно установени лозови растения с цел производство на грозде или други експериментални цели, научни изследвания или селекционна дейност.
 19. „Междупрофесионалните организации“ на производителите, преработвателите, търговците на лозаро-винарски продукти и на спиртни напитки са определени в чл. 5, ал. 1 ЗВСН.
 20. 2 „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност с кандидата и помежду си: едното участва в управлението на дружеството на другото; съдружници; съвместно контролират пряко или косвено трето лице; участват пряко или косвено в управлението или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните; едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице; лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо; лицата, едното от които е търговски представител на другото.
 21. 2 „Новосъздадени лозови насаждения“ са лозя на възраст до 3 години включително.
 22. 2 „Обикновена подмяна“ е обновяване на съществуващо оборудване без подобряване на съществуващата технология.
 23. 2 „Обичайни агротехнически мероприятия“ са провеждане на традиционните за сорта мероприятия, съобразени с района и технологията на отглеждане, включващи извършване на резитбени операции, обработка на почвата в реда и междуредията, торене, провеждане на растителнозащитни мероприятия за опазване на лозята от болести, неприятели и плевели, вписани в дневниците за проведени агротехнически мероприятия и за растителна защита, при спазване на стандартите за добра растителнозащитна практика при лозата.
 24. 2 „Очевидна грешка“ е всяко несъответствие между формираната истинска воля на кандидата или ползвателя и нейното външно изразяване във всички негови искания, молби или заявления, свързани с документите за подпомагане.
 25. „Период“ е изпълнението на конкретни дейности в определен срок, който не може да надвишава 12 месеца. Периодът започва от датата на подписване на договора и приключва не по-късно от 12 месеца.
 26. 26. „Подсаждане“ е дейност, чрез която се попълват празни места в лозовото насаждение, получени от загинали (пропаднали) растения, с нов посадъчен материал.
 27. 27. „Презасаждане без промяна на местонахождението на лозята“ е дейност, която включва изкореняване на съществуващото лозе и засаждане на ново лозе на същия терен, с различен сортов състав със същите или с различни разстояния на засаждане.
 28. 28. „Презасаждане с промяна на местонахождението на лозята“ е дейност, с която се извършва изкореняване на съществуващо лозе и засаждане на друг терен със същата площ със или без промяна на сортовия състав.
 29. 29. „Призната група или организация на производители“ е група или организация, призната при условията и по реда на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители (ДВ, бр. 34 от 2015 г.).
 30. 30. „Производител“ е физическо или юридическо лице или група физически или юридически лица независимо от правния статут, предоставен на групата и на нейните членове от законодателството, чието стопанство се намира в рамките на територията на Съюза, което стопанисва площ, засадена с лози.
 31. 31. „Противоерозионна агротехника“ са мелиоративните технически и хидротехнически съоръжения, предназначени за предотвратяване развитието на ерозионния процес върху стопанисваните площи. Към тази група спадат оттокоотвеждащите колектори, канавкотерасите, водозадържащите канавки, водоотвеждащите валове и канавки.
 32. 32. „Професионална организация“ е юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което обединява производители или производители и търговци на вина със ЗНП, ЗГУ или на сортови вина без ЗНП и ЗГУ и за което са изпълнени следните условия:
 33. създадено е най-малко две години преди подаването на проектното предложение;
 34. неговите членове участници в промоционалния проект са произвели най-малко 10 % от годишно произведените в България вина, обект на проекта (вина със ЗГУ, ЗНП или сортови вина без ЗНП и ЗГУ).
 35. 33. „Разходи за ежедневно управление на лозарското стопанство“ са административни разходи за управление на лозарското стопанство, като например разходи за консумативи и издръжка на офис, за комунални услуги, заплати и възнаграждения на работници, свързани с отглеждането на лозовите насаждения, за поддръжка на сгради.
 36. 34. „Реконструкция на тераси“ е дейност, при която се укрепват и се възстановяват вече съществуващи тераси с частично прилагане на дейностите по изграждане на тераси.
 37. 35. „Северозападен район“ е районът, който включва областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч.
 38. 36. „Смяна на подпорна конструкция“ – включва смяна (подмяна) на всички носещи (опорни) и крайни колове, на носещите и спомагателните телове, на блокажните системи на всеки ред, на елементите по закрепване и опъване на теловете.
 39. 37. „Смяна на формировка“ е дейност, с която се сменя формировката на съществуващо лозово насаждение чрез извършване на подходящи резитби с оглед получаването на по-качествено грозде.
 40. 38. „Сортово вино без ЗНП/ЗГУ“ е вино, получено от винени сортове лози от вида Vitis Vinifera, не притежава ЗНП и ЗГУ, носи наименование на винения сорт лоза и/или година на реколта, притежава удостоверение за производство, издадено от ИАЛВ.
 41. 39. „Спазване на „кръстосаното съответствие“ означава спазване на определените национални стандарти от „Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние“, одобрени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители, и законоустановените изисквания за управление съгласно методиката за прилагане на кръстосаното съответствие в България.
 42. 40. „Стопанска година“ е времето от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата година.
 43. 41. „Съпоставими оферти“ са оферти, които отговарят на запитването за оферта на кандидата за предоставяне на финансова помощ, представени са от оференти, притежаващи опит в реализирането на идентични и/или сходни дейности и съдържат количествено-стойностна разбивка на разходите.
 44. 42. „Трета държава“ e всяка държава, която не е членка на Европейския съюз.
 45. 43. „Търговска марка“ е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци
 46. 44. „Финансова година“ е периодът от 16 октомври на текущата година до 15 октомври на следващата.
 47. 45. „Формировка“ е формата на лозата, която се определя от височината на стъблото, от броя и дължината на рамената и кордоните и от тяхното пространствено разположение, свързано с подпорна конструкция, и разстоянието на засаждане.
 48. 46. „Форсмажорни обстоятелства“ е наличие на непреодолима сила или извънредни обстоятелства в случаи, като смърт на производителя, дългосрочна професионална неработоспособност на производителя, тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно лозовите насаждения – болест по растенията, която е засегнала част или всички земеделски култури на ползвателя на помощта, отчуждаване на цялото стопанство или на голяма част от него, ако това отчуждаване не е могло да бъде предвидено при подаване на заявлението.
 49. „Цифрови георгафски данни“ са геометрични изображения на лозарските площи, които съдържат в своите реквизити точна географска информация за местоположение, правно основание и заявена/и за подпомагане дейност/и.

 

Преходни и заключителни разпоредби

 • 2. Тази наредба се издава на основание чл. 56, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
 • 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителните директори на ДФЗ и ИАЛВ.
 • 4. В Наредба за изменения и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица

(обн., ДВ, 75 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:

 1. В чл. 18, ал.1:

а) в т. 1, буква „б“ след думите „пробовземане“ се добавя „от контролиращо лице“, а „т. 1“ се заличава.

б) в т. 2, буква „а“ след думите „пробовземане“ се добавя „от контролиращо лице“, а „всеки от“ се заличават.

в) алинея 3 се изменя така:

„(3) Преходния период се увеличава за срока по ал. 1, т. 2, буква „в“ или започва нов преходен период, като се взема по-дългия от двата периода. При изтичане на преходния период и преди издаване на писмено доказателство  по чл. 29 от Регламент 834/2007 за биологична продукция на парцелите за които е удължен преходния период, контролиращото лице взема проби, които  предоставя за анализ в лаборатория акредитирана съгласно ISO/IEC 17025/2017 за установяване на неразрешени продукти и/или вещества.“

 1. В чл. 48, ал. 4:

а) точка 6 се изменя така:

„ 6. идентификация на животни;“.

б) създава се т. 7:

„7. идентификация на животновъден обект (пчелин) и брой на пчелни семейства.“.

 1. В чл. 49, ал. 2:

а) в т. 8 думите „контролиращите лица“ се заличават.

б) създава се т. 9:

„9. извършват физически проверки на място на оператори, съответно подизпълнители, с които имат сключени договори за контрол и сертификация , като проверките завършват с двустранно подписан инспекторски доклад и екземпляр от него се предоставя на оператора, съответно подизпълнителя на място.“.

 1. В чл. 53, ал. 3 се изменя така:

„ (3) При извършване на проверките:

 1. за всеки конкретен случай длъжностните лица се определят с отделна заповед на министъра на земеделието, храните и горите;
 2. длъжностните лица подписват декларация, че се задължават да не разгласяват обстоятелства от дейността на проверяваните лица, и за липса на конфликт на интереси по смисъла на Закона за противодействия на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“.
 3. В чл. 54 се създава ал. 6:

„ (6) Комисията по чл. 59, ал. 1 в срок до 10 работни дни разглежда протокола с констатации и предоставя становище за осъществения контрол на министъра на земеделието, храните и горите и на контролиращото лице.“.

 1. В чл. 55, ал. 1 се изменя така:

„(1) Компетентното звено обменя информация с Европейската комисия, държавите членки, контролиращите лица, други административни органи и институции, съгласно процедури, одобрени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.“.

 1. В чл. 57:

а) досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите „уведомява БАБХ“ се добавя „и компетентното звено“;

б) създава се ал. 2:

„(2) Контролиращите лица незабавно писмено уведомяват, съгласно чл. 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007, компетентното звено за установени несъответствия и/или нарушения, които засягат биологичното състояние на продукти с произход от Република България, които се реализират извън територията на страната. Уведомлението съдържа информация за получателите на продуктите”.

 1. В чл. 59, ал. 5 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката“.
 2. В преходни и заключителни разпоредби в § 2 думите „чл. 45, ал. 3, т. 6, т. 7, т. 8 и ал. 4“ се заменят с „чл. 45, ал. 3, т. 6, 7, 8, 9, 12 и ал. 4“.
 3. В Приложение № 3 към чл. 48, ал. 6, „Б. Специална част “, в таблицата:

а) в т. 1 „Минимални изисквания и система на контрол“ на ред 1.9, в колона „Мярка“ думите „(при непусната на пазара партида – 5.2)“ се заличават.

б) в т. 5.0 „Общи разпоредби“ се създава ред 5.0.7:

 

5.0.7. Земеделско производство Неактуализиране на информацията относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008. Чл. 63, параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.2

 

 

в) в т. 5.1 „Произход на животните“ на ред 5.1.4, в колона „Несъответствие/ нарушение“ думата „еспазване“ се заменя с „Неспазване“.

г) в т. 6 „Пчели и пчелни продукти“ се създават редове 6.20, 6.21 и 6.22:

6.20. Пчели Частична липса на информация относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008. Чл. 63, параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.1
6.21. Пчели Непредоставяне  на информация относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008 при включване на стопанството в система на контрол Чл. 63, параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2

(при непусната на пазара партида или продукция – 5.2)

6.22. Пчели Неактуализиране на информацията относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008. Чл. 63, параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.2

 

 

д) в т. 7 „Морски водорасли и аквакултури“ се създава ред 7.23:

7.23. Аквакултури – общо Неактуализиране на информацията относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008. Чл. 63, параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.2

 

 

е) в т. 8 „Преработка“ се създават редове 8.8, 8.9 и 8.10:

8.8. Преработватели Частична липса на информация относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008. Чл. 63, параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.1
8.9. Преработватели Непредоставяне  на информация относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008 при включване на стопанството в система на контрол Чл. 63, параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2

(при непусната на пазара партида или продукция – 5.2)

8.10. Преработватели Неактуализиране на информацията относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008. Чл. 63, параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.2

 

 

ж) в т. 11 „Производство на фуражи“ се създава ред 11.11:

11.11. Фуражи Неактуализиране на информацията относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008. Чл. 63, параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.2

 

 

з) в т. 12 „Внос от трети страни“ се създава ред 12.10:

12.10. Вносители Неактуализиране на информацията относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008. Чл. 63, параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.2

 

 

 • 5. Параграф 4 влиза в сила от деня на обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.

 

РУМЕН ПОРОЖАНОВ

Министър на земеделието, храните и горите

 

 

 

 

 

Приложение № 1

към чл. 8, ал. 1

 

Пределни цени по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

 

Пределните цени са по технологични дейностис включени разходи за труд и транспорт. Максимално допустимият размер на финансовата помощ е до 75 % от пределната стойност на действителните разходи за изпълнение на всяка конкретна дейност.

Всички цени са посочени без включен ДДС.

За подмярка „Конверсия на сортовия състав на насажденията“ и подмярка “Промяна на местонахождението на лозята“ пределната цена на инвестицията е 46 195 лв./ха.

Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 34 616,25 лв./ха.

Цената е изчислена на база 5500 лози в ха.

При установяване на по-малък брой лози в ха размерът на инвестицията се намалява, като за дейност „Засаждане“ броят растения, предвидени за засаждане, се умножи по 5,81 лв.

Дейности „Изкореняване“ и „Изграждане на подпорна конструкция“ се изплащат на хектар независимо от броя на растенията.

Пределна цена за дейност „Изкореняване”

Дейност Пределна цена  на лв./ ха
Изкореняване 5 250,00
75% 3 937,50

* Изчислява се на хектар, независимо от броя на растенията.

 

Пределна цена за дейност „Засаждане”

Дейност Пределна цена лв./5500 лозички на ха
Засаждане 31 995,00
75% 23 966,25
Включени операции
Предпосадъчна подготовка
Засаждане (посадъчен материал; подготовка; засаждане и отъпкване, индивидуални колчета)
Поливки (вода, механични и ръчни операции)
Вегетационна обработка (почистване на росни корени, окопаване, привързване, растителна защита)

*Цената за дейност „Засаждане” е изчислена на база 5500 лози в ха.

При установяване на по-малък брой лози в ха размерът на инвестицията се намалява, като на етап „Засаждане“ броят растения, предвидени за засаждане, се умножи по 5,81 лв. (цена на лозичка).

 

Пределна цена за дейност „Изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения”

Дейност Пределна цена лв./ ха
Изграждане на подпорна конструкция 8 950,00
75% 6 712,50
Включени операции
закупуване на материали (колове, тел, куки, котви)
труд и транспорт

* Изчислява се на хектар, независимо от броя на растенията.

 

За подмярка „Подобряване на техниките за управление на лозята“ пределната цена на инвестицията е 73 827, 00 лв/ха.

Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 55 370,25 лв./ха.

 

Пределна цена за дейност „Смяна на Формировка”

Дейност Пределна цена лв./ ха за 5500 бр. лозички на ха
Формировка 8 910,00
75% 6 682,50
Включени операции
резитби и почистване на площите
вегетационна обработка на лозите и почвата

* Цената е изчислена на база 5500 лози в хектар.

При установяване на по-малък брой лози в хектар размерът на инвестицията се намалява, като броят растения се умножи по 1,62 лв.

 

Пределни цени за дейност ”Изграждане на подземни колектори, шахти и канали за отводняване”

Дейност Пределна цена лв./ ха
Изграждане на подземни колектори, шахти и канали за отводняване 10 730,00
75% 8 047,50
Включени операции
Закуоуване на материали и транспорт
Изграждане (ръчен и механичен труд)

* Дейността се изплаща на хектар в лева, независимо от броя на растенията.

Пределни цени за дейност „Изграждане/реконструкция на тераси”

Дейност Пределна цена лв./ ха
Изграждане/реконструкция на тераси 21 125,00
75% 15 843,75
Включени операции
Закупуване на материали и транспорт
Изграждане (ръчен и механичен труд)

* Дейността се изплаща на хектар в лева, независимо от броя на растенията.

 

Пределни цени за дейност „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване”

Дейност Пределна цена лв./ ха
Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване 13 052,00
75% 9 789,00

*Дейността се изплаща на хектар в лева

 

Пределна цена за дейност „Смяна на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения”

Дейност Пределна цена лв./ ха
Смяна на подпорна конструкция 8 950,00
75% 6 712,50
Включени операции
сваляне на съществуваща подпорна конструкция
закупуване на материали (колове, тел, куки, котви)
труд и транспорт

* Изчислява се на хектар независимо от броя на растенията.

 

 

Приложение № 2

към чл. 8, ал. 5

 

Определяне на парично обезщетение за загуба на доход по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

 

Паричното обезщетение за загуба на доход се изчислява по следната формула:

ПОЗД = (СГД(n-2) + СГД(n-1)) x РЗП) х ЦКГ).

където:

ПОЗД е паричното обезщетение за загуба на доход;

СГД(n-2) – средният годишен добив на хектар за втората година преди извършване на изкореняване;

СГД(n-1) – средният годишен добив на хектар за първата година преди извършване на изкореняване;

РЗП – реално засадена площ (определя се съгласно площта, върху която е създадено новото лозово насаждение);

ЦКГ – цената на килограм грозде.

СГД се изчислява от ИАЛВ по данни от подадените за съответните имоти декларации за реколта от грозде в съответствие с чл. 8 от Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията.

 

 

Приложение № 3

към чл. 13, ал. 5

 

Критерии за оценка на проекти, подадени по мярка„Преструктуриране и конверсия на лозя“

 

Критерии за оценка на проекти, подадени по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“
Критерий Минимално

изискване

Информация от Брой точки
1. Получена подкрепа от Съюза по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя“ и „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от националните програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България Кандидатът не е одобрен за финансово подпомагане по мярката и/или не е получавал подпомагане по мярката към датата на подаване на заявлението за кандидатстване. Кандидатът има най-малко 2-годишна история като производител на винено грозде ИСАК – предходни кандидатствания по НППЛВС 5 т., когато е получил подкрепа.

20 т., когато не е получавал подкрепа

2. Проект с дейности в стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти Всички дейности по проекта са свързани с производство на биологични продукти
и/или продукти в преход към биологично производство
Договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, сключен поне една година преди подаването на заявлението за издаване на удостоверение за кандидатстване заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция, или копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и 10 т.
3. Проектът се реализира на територията на Северозападен район Дейностите по проекта се реализират на площи, изцяло попадащи на територията на една или няколко административни области от Северозападен район, когато площите, с които се кандидатства, попадат в области, които се оценяват с различен брой точки, най-малко 80 на сто от тях следва да се намират в областта с по-високия брой точки План за преструктуриране и конверсия 5 т. за областите Видин, Монтана
и Враца

2 т. за област Ловеч и 1 т. за област Плевен

4.  Проектът е за райони и сортове грозде  за производство на вина със ЗПН Дейностите по БП се реализират за  райони и сортове грозде за производство на вина със ЗПН План за преструктуриране и конверсия

 

15 т..
 

5.Проектът ще се реализира в район с производство на вина със ЗГУ

 

 

Дейностите по проекта се реализират на площи, изцяло попадащи в райони с производство на вина със ЗГУ

План за преструктуриране и конверсия

 

5 т.
6. Кандидати с лозарски стопанства с размер от
2 до 30 ха
Всички площи, заети с винени лозя, регистрирани в лозарското стопанство към датата на подаване на заявлението за подпомагане, да са с размер от
2 до 30 ха
Справка за актуално състояние на лозарските стопанства на кандидата;

Лозарски регистър;

План за преструктуриране и конверсия

 

15 т.
7. Кандидатът е млад гроздопроизводител Проекти, предоставени от млади гроздопроизводители, които отговарят на следните условия:

– физически лица, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане са на възраст между 18 и 40 години и имат завършен 150-часов курс на обучение или диплома за завършено средно-специално или висше образование в областта на лозарството.

– еднолични търговци или еднолични дружества с ограничена отговорност, регистрирани от физически лица, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане са на възраст между 18 и 40 години иимат завършен 150-часов курс на обучение или диплома за завършено средно-специално или висше образование в областта на лозарството.

Лични данни за кандидата ФЛ;

Справка в търговски регистър за кандидата ЮЛ

Копие от документ за завършен 150-часов курс на обучение или диплома за завършено средно-специално или висше образование в областта на лозарството.

10 т.
8. Проект, предоставен от групи/организации на производители на грозде Проекти, представени от признати групи/организации на производители на грозде Регистър на МЗХ;

Удостоверение за признаване на групи/организации на производители на грозде

15 т.

 

 

 

 

Приложение № 4

към чл. 32, ал. 2, т. 6

 

Показатели за оценка на резултатите, постигнати от изпълнението на действията

За да се направи оценка на успешните критерии за подпомагане чрез сравняване на очакваното въздействие с постигнатото въздействие, е необходимо да се анализират показателите за изпълнение, показателите за резултати и показателите за въздействие.

 1. Показателите за изпълнение трябва да включват:

– брой на организираните мероприятия;

– брой отпечатани реклами и/или рекламни текстове в печатни издания;

– брой публикувани прессъобщения и/или разпратени покани за дадени събития;

– брой на целевата група, към която са насочени конкретните дейности (брой на абонатите на бюлетини, които се разпространяват по пощата; брой на специалистите, до които са изпратени рекламни материали и покани, др.).

 

 1. Показатели за резултатите трябва да включват:

– брой на специалисти/експерти/вносители/потребители, участвали в мероприятията;

– брой на специалисти/експерти/вносители/потребители, до които са достигнали рекламните кампании, рекламните материали, рекламните клипове, печатните и онлайн рекламите);

– брой на специалисти/експерти/вносители/потребители, участвали в мероприятията и осъществили контакт с организациите производители, асоциациите и техните членове;

– брой на посетителите на сайта;

– значимост на отзивите в медиите.

 

 1. Показателите за въздействие трябва да включват:

– тенденции в продажбите в месеците след кампанията;

– тенденции в продажбите на бенефициента в годината след кампаниите за популяризиране спрямо предишната година и спрямо общите тенденции в продажбите на въпросния пазар;

– сравнение на разходите за маркетинг преди и след действията по популяризиране;

– тенденции на консумиране на продукта в целевата държава;

– стойност и обем на износа на популяризирания продукт;

– промяна на имиджа на продуктите с европейско качество, подобряване на репутацията;

– възвръщаемост на инвестициите.

 

Кандидатът за предоставяне на финансова помощ може да използва и други показатели, освен посочените, ако може да докаже, че те са по – подходящи с оглед на характера на промоционалния проект.

 

 

 

 

Приложение № 5

към чл. 32, ал. 4

Запитване за оферта

 

(Име и адрес на кандидата) (Дата)
   
  (Име и адрес на оферента)
   
   
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
   
Бихме искали да ни предствите оферта за:  
   
Предлаганите от фирмата услуги и доставки с тяхната техническа спецификация (в случай че тя е по подробна, може да я приложите към бланката)
Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Наименование и адрес на оферента (Когато оферентите са местни лица, следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. В случай на оференти чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство);
2. Срок на изпълнение на разходите;
3. Датата на издаване на офертата
4. Подпис и печат на оферента (за физически лица подпечатването не е задължително);
5. Подробна техническа спецификация на дейностите;
6. Цена в левове или евро с описан ДДС;
Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена, да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена по пощата, куриер или доставена лично.
 
   
Подпис………………………….  
(печат)  
  (име на кандидата)

 

 

Приложение № 6

към чл. 39, ал. 2, т. 2

 

Показатели за изчисляване на финансова стабилност

 

За установяване на финансова стабилност на кандидата за предоставяне на финансова помощ се използват финансово-счетоводни показатели, чрез които се изчисляват съотношения между определени активи и пасиви.

Показателите се изчисляват по данни от годишния финансов отчет (ГФО) на кандидата към 31 декември на предходната приключила година от датата на кандидатстване.

За покриване на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 2, кандидатът за предоставяне на финансова помощ трябва да покаже, че коефициентът на обща ликвидност (КОЛ) и коефициентът на бърза ликвидност (КБЛ) имат положително съотношение, както следва:

 

 

Коефициент Показатели Положително съотношение
Коефициент на обща ликвидност (КОЛ)  

Текущи активи(ТА)

Текущи задължения (ТЗ)

КОЛ ≥ 1.5
Коефициент на бърза ликвидност (КБЛ)  

Вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични средства

 

Текущи задължения

 

КБЛ ≥ 1

 

 

КОЕФИЦИЕНТИ НА ЛИКВИДНОСТ:

Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните текущи активи. Индикатор са за възможността на кандидата/участника да поема възникнали финансови затруднения. Те са показатели, показващи ликвидността в статика (към даден момент).

 1. Коефициент на обща ликвидност (КОЛ)

Общ показател, който, без да отчита различната степен на ликвидност на отделните компоненти на текущите активи, показва възможностите на предприятието на кандидата да покрива текущите си задължения с тях.

КОЛ е коефициентът на обща ликвидност, чието положително съотношение се счита, когато КОЛ е на стойност 1,5 или повече;

ТА – сумата на текущите активи (краткотрайни/краткосрочни); всички активи, придобити с цел да бъдат използвани или реализирани в срок от една и над една година съобразно оперативния цикъл на кандидата.

ТЗ – сумата на текущите задължения (текущи пасиви); всички задължения, които следва да бъдат погасени в срок до една година.

 

 

Текущите активи (ТА) включват:

 1. Материални запаси – общи (включително тези, които съобразно оперативния цикъл ще бъдат използвани/реализирани над една година), в т.ч.:
 • суровини и материали;
 • незавършено производство;
 • продукция и стоки;
 • предоставени аванси.
 1. Вземания – общо, в т. ч.:
 • вземания от клиенти и доставчици до една година;
 • вземания от предприятия от група до една година;
 • вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия до една година;
 • други вземания (независимо от източника) до една година;
 1. Краткосрочни инвестиции – общо, в т.ч.:
 • акции и дялове в предприятия от група;
 • изкупени собствени акции (номинална стойност);
 • други инвестиции (акции, облигации, инвестиционни имоти и др.);
 1. Парични средства – общо, в т.ч.:
 • парични средства (без блокираните) в каси и банкови сметки (в страната и в чужбина);
 • парични еквиваленти (краткосрочни високоликвидни вложения, лесно обратими в парични суми, като чекове, полици, държавни ценни книги и др.).

Текущите (краткосрочните) задължения (ТЗ) включват:

 1. задължения към финансови предприятия със срок на погасяване до една година (независимо от това, дали срокът на задължението е над една година);
 2. облигационни заеми със срок на погасяване до една година (включително конвертируемите);
 3. получени аванси със срок за уреждане до една година;
 4. задължения към доставчици със срок на погасяване до една година;
 5. задължения по полици със срок на погасяване до една година (задължения по менителници, запис на заповед и др.);
 6. задължения към предприятия от група със срок на погасяване до една година;
 7. задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, със срок на погасяване до една година;
 8. други задължения със срок на погасяване до една година – общо, в т.ч.:
 • задължения към персонала със срок на погасяване до една година;
 • осигурителни и данъчни задължения със срок на погасяване до една година;
 • задължения за лихви, глоби, неустойки и други икономически санкции със срок на погасяване до една година.

 

 1. Коефициент на бърза ликвидност (КБЛ)

КБЛ изразява непосредствената способност на предприятието на кандидата да обслужва текущите си задължения с по-бързоликвидните краткосрочни активи. КБЛ е коефициентът на бърза ликвидност, чието положително съотношение се счита, когато КБЛ е на стойност 1 или повече;

 1. Вземания със срок на получаване до една година – общо, в т.ч.:
 • вземания от клиенти и доставчици до една година;
 • вземания от предприятия от група до една година;
 • вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, до една година;
 • други вземания (независимо от източника) до една година.
 1. Краткосрочни инвестиции – общо, в т.ч.:
 • акции и дялове в предприятия от група;
 • изкупени собствени акции (номинална стойност);
 • други инвестиции (акции, облигации, инвестиционни имоти и др.).
 1. Парични средства – общо, в т.ч.:
 • парични средства (без блокираните) в каси и банкови сметки (в страната и в чужбина);
 • парични еквиваленти (краткосрочни високоликвидни вложения, лесно обратими в парични суми, като чекове, полици, държавни ценни книги и др.).
 1. Текущи задължения (ТЗ)“

 

 

 

 

Приложение № 7

към чл. 41, ал. 1

Критерии за оценка на промоционални проекти

Критерии за оценка Максимален брой точки* Коментари Информацията се предоставя от Обосновка за приоритет
  Общо значение на проекта на кандидата        
1 Кандидатът не е получавал подпомагане до момента. 10   ДФЗ За да се гарантират равен старт на всички кандидати по мярката – т. 3 Количествени цели на НППЛВС
2 Проектът е насочен към нови държави, за които до момента кандидата не е получавал подпомагане. 10 *При избор на една нова държава, получава 8 т.
**При избор на две нови държави, получава 9 т.
***При избор на три нови държави, получава 10 т.
ДФЗ За да се подпомогнат оператори, които искат да открият нови пазари в трети държави, в които вносът на вино от ЕС все още не е консолидиран. Това от своя страна ще способства за постигане резултатите от т.4 Количествени цели на НППЛВС. Критерият ще допринесе за постигане на стратегията за засилване на търсенето на качествени вина, заложена в програмата.
  Представителност на кандидата – Пазарен дял от произведените вина ЗНП, ЗГУ и сортови без ЗНП, ЗГУ на участниците в промоционалния проект  спрямо общото производство за страната ЗНП, ЗГУ и сортови без ЗНП, ЗГУ.   Обобщена справка от ИАЛВ по чл. 37, ал. 4, удостоверяваща произведени, продадени, съхранявани и изнесени вина със ЗНП/ЗГУ и сортови без ЗНП/ЗГУ от винопроизводителите, участници в проекти и общо производство за страната на вина със ЗНП/ЗГУ и сортови без ЗНП/ЗГУ    
3 между 11 % и 20 % 1   ИАЛВ Средна значимост – този критерий е обвързан с постигане на количествените цели по т.1 и т.2 на НППЛВС
4 между 21 % и 30 % 2  
5 над 30 % 3  
  Приложно поле и обхват на програмните действия по отношение – Значение на програмата за целевите групи (брой целеви групи).        
6 Информация за отговорна консумация на вино 3   Пром. проект Средна значимост – наличието на операции за информация за отговорна консумация на вино ще доведе до постигане на количествените цели по т. 2 от НППЛВС
7 Информационни кампании, по-специално относно режимите на ЕС, отнасящи се до наименованията за произход, географските указания 3   Средна значимост – наличието на такива информационни кампании, по-специално относно режимите на ЕС ще доведе до постигане на количествените цели пот. 1 и т. 2 от НППЛВС
8 Лица, формиращи обществено мнение – професионалисти (журналисти, експерт по кулинарното изкуство, сомелиер, ресторантьори) 2   Ниска значимост – насочеността на проектите към тези групи индиректно ще доведе до постигна на количествените цели пот. 1 и т. 2 от НППЛВС. Критериите ще допринесат за изпълване на заложената стратегия на програмата, като увеличаване на търсенето на специфични вина, както и тяхната разпознаваемост.
9 Учебни заведения от сектора на хотелиерството и ресторантьорството 2  
  Разнообразен асортимент на промотираните вина – (промотираните вина ЗНП, ЗГУ и сортови без ЗНП и ЗГУ от участниците в промоционалния проект).        
10 вина със ЗНП 1   ИАЛВ Средна значимост – постигане количествените цели пот. 1 и т. 2 от НППЛВС чрез промотиране и на трите вида вино, както и до изпълнение на заложената стратегия на програмата (засилване на разпознаваемостта на вината от Тракийска низина и Дунавска равнина, увеличаване на престижа и засилване на търсенето на специфични вина)
11 вина със ЗГУ 1  
12 сортови вина без ЗНП/ЗГУ 1  
  ОБЩО 39      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8

към чл. 47, ал. 7

 

Критерии за проверка на информационните и промоционалните материали, изготвени за нуждите на промоционалните проекти

 

 1. Всички материали и документи, адресирани до обществеността, включително аудио-визуални материали, реализирани или придобити в рамките на договора, трябва да съдържат емблемата на Европейския съюз и следното лого на езика на визираната държава членка:
КАМПАНИЯ, ФИНАНСИРАНА С ПОДКРЕПАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
 1. Европейската емблема трябва да бъде ясно отпечатана, със същите размери и на същото ниво, както и емблемите за произход и логото на кандидата. Ако емблемите са поставени върху визуални носители, емблемата и логото трябва да бъдат ясно поставени в началото, в средата или края на съобщението. При аудионосители отметка относно финансирането от ЕС трябва да бъде поставена по ясен начин в края на съобщението.

На посочения по-долу електронен адрес са представени основните правила за възпроизвеждане на емблемата.

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/

 1. Всяко неотбелязване на финансовото участие на Европейския съюз в материала и документите, предвидени в т. 1, може да доведе до неприемане за финансиране на разходите, направени по въпросния материал.

 

 

 

Приложение № 9

към чл. 58, ал. 1

 

Критерии за оценка на проекти, подадени по мярка„Инвестиции в предприятия“

 

Критерии за приоритет Относителна тежест
Проекти, насочени към подобряване на енергийната ефективност на винарското предприятие 20 точки
Винарски предприятия, преработващи над 30% собствена суровина 15 точки
Винарски предприятия, насочени за производство на биологично сертифицирано вино 5 точки
Винарски предприятия, насочени към производство на вино със Защитено наименование на произход (ЗНП) 15 точки
Над 70% от произвежданите вина във винарското предприятие са със ЗГУ и ЗНП. 10 точки
Проекти предвидени за изпълнение в Северозападна България 5 точки
Новорегистрирани винопроизводители, които имат най-малко двегодишна история в лозарския регистър като гроздопроизводител към момента на кандидатсване 10 точки
Общ брой точки 80 точки