МЯРКА „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ“

Дейности

 

По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се подпомагат следните дейности:

 1. конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната чрез:

а) презасаждане без промяна на местонахождението на лозята;

б) присаждане;

 1. преструктуриране на лозята чрез:

а) презасаждане с промяна на местонахождението на лозята;

б) засаждане с права от националния резерв;

 1. подобряване на техниките за управление на лозята чрез:

а) смяна на формировката със или без смяна на подпорната конструкция;

б) изграждане на подпорна конструкция на съществуващи лозови насаждения, включително новосъздадени;

в) смяна на подпорна конструкция на съществуващи лозови насаждения;

г) изграждане на съоръжения за борба с ерозията в следните форми:

аа) изграждане на противоерозионна агротехника;

бб) изграждане на подземни колектори за дренаж;

вв) изграждане на шахти и канали за отводняване;

гг) изграждане или реконструкция на тераси;

д) изграждане на хидромелиоративни съоръжения – системи за капково напояване.

За дейностите по т. 1, буква „а“ и т. 2, буква „а“ одобрените кандидати получават обезщетение за загуба на доход в една от следните форми:

 1. разрешение за едновременно отглеждане на стари и нови лозови насаждения за определен период от време (право на отложено изкореняване), който не надвишава три години, до края на преходния режим за правата за засаждане;
 2. парично обезщетение – предназначено да компенсира загубата на приходи в периода до встъпване в плододаване на новосъздадените лозови насаждения за определен период от време, който не надвишава две години, с цел полагане на грижи за същите и опазване на околната среда.

Максималният срок за изпълнение на дейностите е до края на втората винарска година, следваща годината на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, сключен между одобрения кандидат и ДФЗ.

Недопустими за подпомагане по мярката са следните дейности:

 1. презасаждане на лозарски парцел със същия винен сорт и същите разстояния на засаждане, представляващо обичайно обновление на лозята, които са приключили естествения си жизнен цикъл;
 2. защита от щети, нанесени от диви животни, чрез изграждане на огради или с активна защита, която включва човешки звуци;
 3. защита от щети, нанесени от птици, чрез покриване на лозовите насаждения с предпазни мрежи, закупуване на машини за плашене на птици или с активна защита, която включва човешки звуци;
 4. защита от градушка чрез покриване на лозовите насаждения с предпазни мрежи;
 5. изграждане на прегради/стени срещу вятър;
 6. изграждане на пътища в рамките на лозовото насаждение или които водят до него;
 7. подмладяване на лозовите насаждения и попълване на празни места от пропаднали растения с нов посадъчен материал (подсаждане);
 8. смяна на формировката от един вид в същия в зависимост от височината на стъблото – нискостъблени, средностъблени и високостъблени;
 9. смяна на формировката на лозя, по-млади от 5 години, считано от годината, следваща годината на засаждане, и/или лозя без напълно формирани кордони, рамена и плодни звена;
 10. преструктуриране и конверсия на винени лозя, които не отговарят на определението за добро агротехническо състояние.

 

Финансова помощ не се предоставя за:

 1. разходи по закупуване на оборудване и съоръжения втора употреба;
 2. данък добавена стойност (ДДС);
 3. лизинг;
 4. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховки;
 5. банкови такси, разходи за гаранции, плащане и рефинансиране на лихви;
 6. принос в натура;
 7. плащане в брой (с изключение на разходи за трудови възнаграждения, пряко свързани с осъществяването на дейностите по договора);
 8. осигурителни вноски по трудови възнаграждения;
 9. разходи, извършени преди подписването на договора с Държавен фонд „Земеделие“;
 10. хонорари за консултантски услуги, разходи за управление на проекта;
 11. закупуване на стопански инвентар, селскостопанска техника, транспортни средства;
 12. ежедневно управление на лозарското стопанство.

 

Финансова помощ

Максималният размер на финансовата помощ за мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е до 75 % от стойността на действителните разходи за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени. Максималният размер на всички разходи по проект или проекти, подадени от един кандидат в рамките на един прием, е 3 000 000 лева.

Паричното обезщетение за загуба на доход се изчислява на база среден годишен добив на хектар за период от две години преди получаване на право на презасаждане. Средният годишен добив, за който се изплаща обезщетение, е до 9000 кг/ха.

Когато производителите извършват изкореняване на съществуващи плододаващи лозови насаждения, без да получават финансова помощ за това, парично обезщетение за загуба на доход им се предоставя само ако са уведомили ИАЛВ за предстоящото изкореняване най-малко 7 дни преди неговото начало.

За създаване на лозови насаждения с права от националния резерв не се предоставя парично обезщетение за загуба на доход.

Финансовата помощ за парично обезщетение за загуба на доход се изчислява съгласно приложение № 2, като цената на килограм грозде е определената за съответната финансова година, в която е подадено заявлението за парично обезщетение. Финансовата помощ се изплаща на две равни вноски. Първата вноска се изплаща по реда на чл. 28, ал. 2, а втората вноска – в периода от 1 август до 15 октомври на втората финансова година.

Министърът на земеделието и храните със заповед определя за всяка финансова година цената за килограм грозде.

Финансовата помощ не се предоставя на кандидати и ползватели на помощта, за които се установи, че:

 1. не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП);
 2. са учредени или преобразувани с цел получаване на финансова помощ в размер, надвишаващ максималния по ал. 1;
 3. изкуствено са създали условия за получаване на помощта или за осигуряване на предимство, в противоречие с целите на мярката, ако се установи, че в резултат на свързаността се надхвърля таванът, определен в ал. 1.

 

Мониторинг и кръстосано съответствие

 

Ползвателите на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ имат задължение да използват инвестицията по предназначение в срок до три години след окончателно изплащане на финансовата помощ. При установяване на неизпълнение на задължението ползвателите възстановяват изплатената им финансова помощ в пълен размер заедно със законоустановената лихва от датата на установяване на неизпълнението.

След изплащане на финансовата помощ ползвателите са задължени да заявяват всички земеделски площи в стопанството по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда на подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.). Когато бъде установено неизпълнение на задължението, ползвателят дължи връщане на 3 на сто от изплатената финансовата помощ заедно със законната лихва от датата на установяване на нарушението.

Ползвателят на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е длъжен да спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ, L 347/671 от 20.12.2013 г.) и заповедта на министъра на земеделието и храните по реда на чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители, както и законоустановените изисквания за управление по смисъла на Приложение II на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347/549 от 20.12.2013 г.) в период от 3 години след окончателното изплащане на помощта, в рамките на своето стопанство. В случай че ползвателят на финансова помощ не спазва или не е привел своето стопанство в съответствие с изискванията по ал. 1, ползвателят дължи връщане на изплатената финансова помощ частично или изцяло в зависимост от тежестта, степента, продължителността и системността на неизпълнението, установени чрез проверки от ДФЗ. Проверките се извършват по реда на Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 г. на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета относно интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 227/69 от 31 юли 2014 г.).

За период от три години след окончателното изплащане на финансовата помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ ползвателят на финансова помощ няма право да:

 1. прехвърля правото на собственост и правото на ползване на имотите, върху които е извършена инвестицията, за която е получил помощта;
 2. предоставя за ползване или да преотстъпва по какъвто и да е друг начин активите, придобити със средства от финансовата помощ. Когато ползвателят на финансова помощ не спази изискване дължи връщане на получената финансова помощ заедно със законната лихва от датата на установяване на нарушението

 

По смисъла на Наредба №2:

 1. „Винарска година“ е периодът от 1 август на текущата година до 31 юли на следващата.
 2. „Винарско предприятие“ е производствена структура, в която се извършва винопроизводство (преработката на прясно грозде, смачкано или не, на гроздова мъст, на частично ферментирала гроздова мъст, на гроздов сок или на млади вина в процес на ферментация във вино чрез пълна или частична алкохолна ферментация) и/или бутилиране (поставяне на съответния продукт в съдове с търговска цел за своя сметка лично или чрез други лица).
 3. „Вино със защитено географско указание (ЗГУ)“ е вино, което е произведено в район или определена местност, чието наименование се използва за означаването му, и което притежава специфично качество, известност или други характеристики, които могат да се припишат на географския му произход. Най-малко 85 на сто от гроздето, използвано за неговото производство, произхожда изключително от този географски район и е получено от винени сортове лози от вида Vitis vinifera или кръстоска на Vitis vinifera с други видове от рода Vitis.
 4. „Вино със защитено наименование на произход (ЗНП)“ е вино, което е произведено в определен географски район, микрорайон или местност, чието наименование се използва за означаването му, и неговите качество и характеристики се дължат основно или изключително на специфичната географска среда с присъщите й природни и човешки фактори. Гроздето, от което е произведено, произхожда изключително от този географски район, микрорайон или местност и е получено от винени сортове лози от вида Vitis vinifera.
 5. (отм. – ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)
 6. „Добро агротехническо състояние на лозовите насаждения“ е състояние на лозовото насаждение, при което са налични минимум 60 на сто живи лози от вида Vitis Vinifera, с видимо добро фитосанитарно състояние, прилагани са необходимите агротехнически мероприятия, като обработка на почвата в междуредието и вътре в реда, резитбени операции и подпорната конструкция е налична.
 7. (изм. – ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) „Период“ е изпълнението на конкретни дейности в определен срок. Периодът започва от 15 юни на съответната година и приключва на 14 юни на следващата година. За 2016 г. периодът започва от датата на подписване на договора и приключва на 14 юни 2016 г.
 8. (отм. – ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)
 9. „Засаждане“ е окончателното установяване на лозови насаждения или на части от лозови насаждения, присадени или не, с цел производството на грозде или на лозов посадъчен материал.
 10. „Изграждане на подпорна конструкция“ – включва изграждане на всички носещи (опорни) и крайни колове, на носещите и спомагателните телове, на блокажните системи на всеки ред, на елементите по закрепване и опъване на теловете на вече съществуващи лозя.
 11. „Изкореняване“ е пълното отстраняване на всички надземни части на лозовите насаждения, включително и корените им, и почистване на площта от всички растителни остатъци съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 1 ЗВСН.
 12. „Изоставено лозово насаждение“ е такава площ, засадена с лози, която вече не се обработва редовно с цел получаването на продаваем продукт.
 13. (отм. – ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)
 14. (отм. – ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)
 15. „Конверсия“ е дейност, чрез която се сменя сортовият състав на насаждението със сортове, класифицирани със съответните лозарски райони на страната.
 16. „Лозаро-винарски продукти“ са виненото грозде, предназначено за производство на вино, гроздовата мъст, продуктите, получени от грозде и вино, и продуктите по приложение № 1 от ЗВСН.
 17. „Лозарски имот“ е поземлен имот с определени граници, засаден с лозя, намиращи се или не в плододаване.
 18. „Лозарско стопанство“ е стопанска и технологична единица с единно управление, намираща се на територията на един лозарски район, която се състои от лозарски имоти и в която производителят на винено грозде е собственик на лозарските имоти или ги ползва на друго правно основание.
 19. „Лозово насаждение“ („Лозе/лозя“) е имот с определени граници, с трайно установени лозови растения с цел производство на грозде или други експериментални цели, научни изследвания или селекционна дейност.
 20. „Междупрофесионалните организации“ на производителите, преработвателите, търговците на лозаро-винарски продукти и на спиртни напитки са определени в чл. 5, ал. 1 ЗВСН.
 21. „Национален резерв от права на засаждане на винени сортове лози“ е съвкупност от права на засаждане, попълвана и управлявана с цел регулиране на лозарския потенциал.
 22. „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност с кандидата и помежду си: едното участва в управлението на дружеството на другото; съдружници; съвместно контролират пряко или косвено трето лице; участват пряко или косвено в управлението или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните; едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице; лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо; лицата, едното от които е търговски представител на другото.
 23. „Новосъздадени лозови насаждения“ са лозя на възраст до 3 години включително.
 24. „Обичайни агротехнически мероприятия“ са провеждане на традиционните за сорта мероприятия, съобразени с района и технологията на отглеждане, включващи извършване на резитбени операции, обработка на почвата в реда и междуредията, торене, провеждане на растителнозащитни мероприятия за опазване на лозята от болести, неприятели и плевели, вписани в дневниците за проведени агротехнически мероприятия и за растителна защита, при спазване на стандартите за добра растителнозащитна практика при лозата.
 25. (отм. – ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)
 26. „Презасаждане без промяна на местонахождението на лозята“ е дейност, която включва изкореняване на съществуващото лозе и засаждане на ново лозе на същия терен, с различен сортов състав.
 27. „Презасаждане с промяна на местонахождението на лозята“ е дейност, с която се извършва изкореняване на съществуващо лозе и засаждане на друг терен със същата площ със или без промяна на сортовия състав.
 28. (изм. – ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) „Организация изпълнител“ е организацията, която е избрана от кандидата за изпълнение на заложените дейности в промоционалния проект.
 29. „Присаждане“ е дейност, чрез която се сменя сортовият състав на съществуващо лозово насаждение чрез присаждане на част от едно растение (присадник) върху съществуващо растение (подложка).
 30. „Подсаждане“ е дейност, чрез която се попълват празни места в лозовото насаждение, получени от загинали (пропаднали) растения, с нов посадъчен материал.
 31. „Противоерозионна агротехника“ са мелиоративните технически и хидротехнически съоръжения, предназначени за предотвратяване развитието на ерозионния процес върху стопанисваните площи. Към тази група спадат оттокоотвеждащите колектори, канавкотерасите, водозадържащите канавки, водоотвеждащите валове и канавки.
 32. „Реконструкция на тераси“ е дейност, при която се укрепват и се възстановяват вече съществуващи тераси с частично прилагане на дейностите по изграждане на тераси.
 33. (отм. – ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)
 34. „Смяна на подпорна конструкция“ – включва смяна (подмяна) на всички носещи (опорни) и крайни колове, на носещите и спомагателните телове, на блокажните системи на всеки ред, на елементите по закрепване и опъване на теловете.
 35. „Смяна на формировка“ е дейност, с която се сменя формировката на съществуващо лозово насаждение чрез извършване на подходящи резитби с оглед получаването на по-качествено грозде.
 36. „Сортово вино без ЗНП/ЗГУ“ е вино, получено от винени сортове лози от вида Vitis Vinifera, не притежава ЗНП и ЗГУ, носи наименование на винения сорт лоза и/или година на реколта, притежава удостоверение за производство, издадено от ИАЛВ.
 37. „Спазване на „кръстосаното съответствие“ означава спазване на определените национални стандарти от „Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние“, одобрени със заповед на министъра на земеделието и храните съгласно чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители, и законоустановените изисквания за управление съгласно методиката за прилагане на кръстосаното съответствие в България.
 38. „Стопанска година“ е времето от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата година.
 39. „Трета държава“ е всяка държава, която не е членка на Европейския съюз.
 40. „Търговска марка“ е символ, който се използва от физическо лице, бизнес организация или друго юридическо лице с търговска цел. Правото върху марка включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който е идентичен или сходен на марката за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана. Право върху марката се придобива за срок от десет години, считано от датата на подаване на заявката за регистрация. Регистрацията може да бъде подновявана неограничен брой пъти за допълнителни периоди от десет години.
 41. „Финансова година“ е периодът от 16 октомври на текущата година до 15 октомври на следващата.
 42. „Формировка“ е формата на лозата, която се определя от височината на стъблото, от броя и дължината на рамената и кордоните и от тяхното пространствено разположение, свързано с подпорна конструкция, и разстоянието на засаждане.
 43. (доп. – ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) „Форсмажорни обстоятелства“ е наличие на непреодолима сила или извънредни обстоятелства в случаи, като смърт на производителя, дългосрочна професионална неработоспособност на производителя, тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно лозовите насаждения – болест по растенията, която е засегнала част или всички земеделски култури на ползвателя на помощта, отчуждаване на цялото стопанство или на голяма част от него, ако това отчуждаване не е могло да бъде предвидено при подаване на заявлението.
 44. (нова – ДВ, бр. 89 от 2014 г.) „Професионална организация“ е юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което обединява производители или производители и търговци на вина със ЗНП, ЗГУ или на сортови вина без ЗНП и ЗГУ и за което е изпълнено поне едно от следните условия:
 45. създадено е най-малко две години преди подаването на проектното предложение;
 46. неговите членовете са произвели най-малко 20% от годишно произведените в България вина, обект на проекта (вина със ЗГУ, ЗНП или сортови вина без ЗНП и ЗГУ).
 47. (нова – ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) „Разходи за ежедневно управление на лозарското стопанство“ са административни разходи за управление на лозарското стопанство, като например разходи за консумативи и издръжка на офис, за комунални услуги, заплати и възнаграждения на работници, свързани с отглеждането на лозовите насаждения, за поддръжка на сгради.
 48. (нова – ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) „Изкуствено създадено условие“ е всяко установено условие по смисъла на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерки за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие. Изкуствените условия се установяват, когато въпреки формалното спазване на предвидените в съответната правна уредба условия, кандидатите за подпомагане имат намерение да получат предимство чрез създаване на координация помежду си или между тях съществува географска, икономическа, правна и/или персонална връзка.
 49. (нова – ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) „Северозападен район“ е районът, който включва областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч.
 50. (нова – ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) „Призната група или организация на производители“ е група или организация, призната при условията и по реда на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители (ДВ, бр. 34 от 2015 г.).
 51. (нова – ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) „Лозаро-винарска дейност“ е дейност, включваща производството, преработката и търговията с виненото грозде, предназначено за производство на вино, гроздовата мъст, продуктите, получени от грозде и вино, и продуктите по приложение № 1 от Закона за виното и спиртните напитки.

Критерии за оценка на проекти, подадени по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

Критерий Минимално

изискване

Информация от Брой точки
1. Получена подкрепа от Съюза по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя“ и „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от националните програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България Кандидатът не е одобрен за финансово подпомагане по мярката и/или не е получавал подпомагане по мярката към датата на подаване на заявлението за кандидатстване. Кандидатът има най-малко 2-годишна история като производител на винено грозде ИСАК – предходни кандидатствания по НППЛВС 5 т., когато е получил подкрепа.

20 т., когато не е получавал подкрепа

2. Проект с дейности в стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти Всички дейности по проекта са свързани с производство на биологични продукти
и/или продукти в преход към биологично производство
Договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, сключен поне една година преди подаването на заявлението за издаване на удостоверение за кандидатстване заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция, или копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичeн/и 10 т.
3. Проектът се реализира на територията на Северозападен район Дейностите по проекта се реализират на площи, изцяло попадащи на територията на една или няколко административни области от Северозападен район, когато площите, с които се кандидатства, попадат в области, които се оценяват с различен брой точки, най-малко 80 на сто от тях следва да се намират в областта с по-високия брой точки План за преструктуриране и конверсия 5 т. за областите Видин, Монтана
и Враца2 т. за област Ловеч и 1 т. за област Плевен
4. Проектът се реализира изцяло в райони със ЗГУ/ЗНП Дейностите по проекта се реализират на площи, изцяло попадащи в райони със ЗГУ/ЗНП План за преструктуриране и конверсия

 

5 т.
5. Проектът се реализира изцяло с акт за право на засаждане с права от националния резерв Всички дейности по засаждане в проекта се реализират с права от националния резерв Акт за право на засаждане с права от националния резерв

 

20 т.
6. Кандидати с лозарски стопанства с размер от
2 до 30 ха
Всички площи, заети с винени лозя, регистрирани в лозарското стопанство към датата на подаване на заявлението за подпомагане, да са с размер от
2 до 30 ха
Справка за актуално състояние на лозарските стопанства на кандидата;

Лозарски регистър;

План за преструктуриране и конверсия

 

15 т.
7. Кандидатът е млад гроздопроизводител Проекти, предоставени от млади гроздопроизводители, които отговарят на следните условия:

– физически лица, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане са на възраст между 18 и 40 години, и

– еднолични търговци или еднолични дружества с ограничена отговорност, регистрирани от физически лица, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане са на възраст между 18 и 40 години

Лични данни за кандидата ФЛ;

Справка в търговски регистър за кандидата ЮЛ

10 т.
8. Проект, предоставен от групи/организации на производители на грозде Проекти, представени от признати групи/организации на производители на грозде Регистър на МЗХ;

Удостоверение за признаване на групи/организации на производители на грозде

15 т.