Подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Вид подкрепа

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

В рамките на подмярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз.

Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба.

Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие и в планинските курорти с развит масов туризъм. Населените места с развит масов туризъм и курортните комплекси са посочени в Приложение № 16 „Списък на населените места с развит масов туризъм и курортните комплекси в селските райони“:

 1. Списък на населени места с развит масов туризъм:
 • Гр. Созопол;
 • Гр. Приморско;
 • Гр. Самоков;
 • Гр. Банско;
 • Гр. Несебър;
 • Гр. Балчик.
 1. Списък на курортни комплекси:
 • Курортен комплекс „Албена“, община Балчик;
 • Ваканционно селище „Елените“, община Несебър;
 • Курортен комплекс  „Слънчев бряг“, община Несебър;
 • Ваканционно селище „Дюни“, община Созопол;
 • Курортен комплекс  „Международен младежки център – Приморско“, община Приморско;
 • Курортен комплекс „Пампорово“, община Чепеларе;
 • Курортен комплекс „Боровец“, община Самоков.

Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.

Проекти, с включени инвестиции за производство енергия от ВЕИ се подпомагат, ако не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване на потребностите на предприятието.

Проекти за производство на  биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от Закона за енергията от възобновяеми източници (например: не са отглеждани върху терени с голямо значение за биоразнообразието, с високи въглеродни запаси, не са добити от суров материал, отглеждан на земя, която е била торфище, водят като резултат при потреблението на произведените от тях биогорива и течни горива от биомаса до намаляване на емисиите на парникови газове, са отглеждани в съответствие с чл. 38 Закона за енергията от възобновяеми източници).

С цел по-ефективно прилагане на програмата Управляващият орган, след консултации с Комитета по наблюдение, ще може да ограничава вида на допустимите дейности за определени приеми (целеви приеми).

Бенефициенти

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

Допустими разходи

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

Условия за допустимост

Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Инвестицията да се осъществява в селски район;
 • Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;
 • Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи;
 • Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;
 • Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия.
 • При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%.

Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи.

Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие и в планински курорти с развит масов туризъм. Населените места с развит масов туризъм и курортните комплекси са посочени в Приложение № 16.

Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.

Проекти, с включени инвестиции за производство енергия от ВЕИ се подпомагат, ако не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване на потребностите на предприятието.

Проекти за производство на  биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от Закона за енергията от възобновяеми източници (например: не са отглеждани върху терени с голямо значение за биоразнообразието, с високи въглеродни запаси, не са добити от суров материал, отглеждан на земя, която е била торфище, водят като резултат при потреблението на произведените от тях биогорива и течни горива от биомаса до намаляване на емисиите на парникови газове, са отглеждани в съответствие с чл. 38 Закона за енергията от възобновяеми източници).

С цел по-ефективно прилагане на програмата Управляващият орган, след консултации с Комитета по наблюдение, ще може да ограничава вида на допустимите дейности за определени приеми (целеви приеми).

Принципи при определяне на критериите за подбор

Критериите за подбор целят да гарантират насочване на помощ съобразно установените потребности и заложените цели:

 • Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“,  в т. ч. и за технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС;
 • Проекти, включващи иновации;
 • Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм;

Критериите се ще основават на анализа и на практиката от прилагане на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) и ще осигурят съответствие и допълняемост с други стратегически документи и по-специално Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия:

 • Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват;
 • Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване;
 • Кандидати, одобрени по подмярка „Стартова помощ за неземеделски дейности“;
 • Проекти на тютюнопроизводители;
 • Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии);
 • Подпомагането ще се фокусира върху най-бедните райони (Северозападен и/или Северен централен район).

Чрез критериите се цели и подпомагане на проекти с по-висока добавена стойност и създаващи нови работни места:

 • Проекти за производствени дейности;
 • Проекти, създаващи работни места.

Предвижда се да бъдат избрани проекти, които в максимална степен да допринесат за постигане на целите на програмата.

При избора на проекти ще се цели постигане на максимална ефективност.

Ще се финансират дейности, които при оценката получават минимален брой точки

Комитетът за наблюдение на програмата ще одобри критериите за подбор, точките за всеки критерии, както и минималния брой точки, над които дейността ще бъде одобрена за финансиране.

Финансова помощ

Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.

Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 евро.

В случай на интегриран проект, разходите за неземеделската дейност не следва да надвишават посочените максимални стойности.

Изисквания към проектите

Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Инвестицията да се осъществява в селски район;
 • Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;
 • Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи;
 • Стопанството на кандидати, земеделски производители, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;
 • Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия.

Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти  и развитие на туристически услуги в курортни комплекси за развит масов туризъм.

Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.

Максималният размер на количествата култури за храни и фуражи, използвани за производство на биоенергия, включително биогорива ще бъде определен въз основа на допълнителен анализ и ще бъде одобрен от Комитета за наблюдение на програмата.

Обобщение на изискванията за бизнес плана

Бизнес планът трябва да съдържа най-малко следните елементи:

 • Резюме на плана;
 • Първоначално икономическо състояние на кандидата;
 • Анализ на пазара, въздействие върху конкурентите;
 • Етапи и цели за развитие на новите дейности на кандидата;
 • Прогноза на нетните парични потоци;
 • Подробно описание на дейностите и инвестициите, необходими за развитие на дейностите на кандидата, включително дейностите, свързани с устойчивото развитие и ефективно използване на ресурсите на околната среда, като например обучение и консултации.

Промени в бизнес плана се допускат, ако не водят до съществено изменение на дейността.