Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

ПОДМЯРКА 4.1.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ има за цел подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства чрез:

 1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
 2. насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция;
 3. опазване на компонентите на околната среда;
 4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.

По подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

 1. модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи или
 2. подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията, или
 3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, или
 4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, или
 5. производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства, или
 6. инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда, или
 7. инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства, или
 8. изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата.

За подпомагане могат да кандидатстват земеделски стопани:

 1. физически лица;
 2. еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон;
 3. кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

За подпомагане за колективни инвестиции могат да кандидатстват признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти.

Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да:

 1. са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), наричана по-нататък „Наредба № 3 от 1999 г.“;
 2. са получили от земеделска дейност най-малко 33 % от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;
 3. имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 % от СПО на стопанството е от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и/или „Етеричномаслени и лекарствени култури“, съгласно продуктите, посочени в приложение № 1;
 4. са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя, включително сгради, помещения и оранжерии, използвани за производствена дейност на селскостопански култури;
 5. са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
 6. са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия;
 7. не са одобрени за подпомагане по реда на:

а) Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2015 г.);

б) Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 84 от 2015 г.);

в) Наредба № 14 от 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 40 от 2015 г.);

г) Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 42 от 2008 г.);

 1. нямат неизпълнено разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;
 2. нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
 3. нямат задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) към държавата и/или към община по седалище/постоянен адрес на кандидата за данъци и/или задължителни вноски за социалното осигуряване, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията; видът и размерът на задълженията следва да са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
 4. не са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност, или са в процедура по ликвидация, или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или са преустановили дейността си.

(4) За едноличните търговци по ал. 1, т. 2, които са регистрирани през годината на кандидатстване в търговския регистър и по реда на Наредба № 3 от 1999 г. като земеделски стопани, се признават обстоятелствата по ал. 3, т. 2 и 3 като физически лица.

(5) Договорите за наем и/или аренда на земята, върху която са разположени културите или пчелините, както и договорите за наем на животновъдния обект, включени при определяне на изискуемия минимален икономически размер на стопанството от левовата равностойност на 6000 евро СПО, трябва да са:

 1. влезли в сила към датата на подаване на проектното предложение;
 2. с минимален срок на действие пет години от датата на подаване на проектното предложение.

(6) Цялата налична в земеделското стопанство земя по ал. 3, т. 4 трябва да се стопанисва от кандидата:

 1. с правно основание съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители през целия период считано от датата на подаване на проектното предложение до изтичане на пет години от датата на подписване на административния договор;
 2. в съответствие с чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители;
 3. в съответствие с режимите на защитените територии съгласно Закона за защитените територии и/или режимите на защитените зони съгласно Закона за биологичното разнообразие за площите/дейностите от стопанството, които попадат в тях.

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 60 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:

 1. проекти, представени от млади земеделски стопани;
 2. колективни инвестиции или интегрирани проекти;
 3. проекти, които се изпълняват в обхвата на райони с природни и други специфични ограничения;
 4. проекти с дейности, подпомагани по линия на Европейско партньорство за иновации за селскостопанска производителност;
 5. разходи за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, биологично производство, икономия на ресурса и адаптация към климатичните промени.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 1250 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 25 000 евро.

Допустими разходи в рамките на земеделското стопанство са:

 1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
 2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
 3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС, включително чрез финансов лизинг;
 5. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
 6. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 13;
 7. разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и др.;
 8. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
 9. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 10. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 11. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10, като допустимите разходи за проектиране се изчисляват върху допустимите разходи за проектирания обект.

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Производството по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор започва в деня на публикуването на обявата за откриване на процедурата чрез подбор в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, наричана по-нататък „ИСУН“.

Обявата се издава от изпълнителния директор на ДФЗ – РА, след одобрение от министъра на земеделието, храните и горите или упълномощено от него лице.

Обявата съдържа началния и крайния срок за приемане на проектни предложения, както и бюджета на подмярката за съответния период на прием.

Периодът на прием не може да бъде по-кратък от 60 календарни дни.

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя по реда на ЗУСЕСИФ и съобразно тази наредба.

Кандидатстването се извършва единствено чрез електронно подадено проектно предложение в ИСУН. В случаите на включени в проектното предложение строително-монтажни работи техническите или работните проекти могат да се представят на хартиен носител в съответната областна дирекция на ДФЗ – РА, по място на извършване на инвестицията.

По смисъла на тази наредба:

 1. 1. „Авансово плащане“ е плащане по смисъла на чл. 63 на Регламент (ЕС) № 1305/2013 г.

  2. „Административен договор“ е изрично волеизявление на изпълнителния директор на ДФЗ – РА, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със средства по ПРСР 2014 – 2020 г., по силата на което и със съгласието на бенефициента се създават за бенефициента права и задължения по изпълнението на одобрения проект. Административният договор се оформя в писмено споразумение между изпълнителния директор на ДФЗ – РА, и бенефициента, заместващо издаването на административен акт.

  3. „Биоенергия“ е енергия, включително под формата на течни или газообразни горива, която е получена от преработката на биомаса.

  4. „Биомаса“ е всяка органична материя с растителен произход, която може да бъде рециклирана, включително специализирани култури и горски продукти, селскостопанска храна и фураж, отпадъци и остатъци от селскостопански реколти, отпадъци и остатъци от дървесина, водни растения, животински и торов отпадък, органични, битови отпадъци и други отпадъчни материали.

  5. „Дейност“ е проект, договор, споразумение или друг механизъм, избран съгласно заложените в ПРСР 2014 – 2020 г. критерии, който се отнася до и се осъществява от един или повече бенефициенти, предвид постигането на поставените цели в ПРСР.

  6. „Доминиращо влияние“ върху юридическо лице е влиянието на друго лице, което:

  а) притежава мажоритарния дял от капитала на юридическото лице, или

  б) притежава блокираща квота в капитала на юридическото лице, или

  в) може да назначава повече от половината от членовете на управителните или контролните органи на юридическото лице.

  7. „Енергийна ефективност в рамките на земеделското стопанство“ е съотношението между изходното количество произведена стока или продукция и вложеното количество енергия, като инвестициите по проекта трябва да допринасят за енергийно спестяване в рамките на цялото земеделско стопанство спрямо годишното потребление на енергия за годината, предхождаща годината на подаване на проектното предложение.

  8. „Земеделска дейност“ е производството на земеделски продукти, включително прибиране на реколтата, добив на мляко, отглеждане и развъждане на селскостопански животни за земеделски цели и/или поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

  9. „Земеделски култури“ са растения от даден ботанически вид и род, които се отглеждат от човека, за да задоволяват определени негови потребности.

  10. „Земеделска техника“ е техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата, като: трактори, самоходна техника – колесни трактори, верижни трактори, специализирани самоходни машини (силажокомбайни, зърнокомбайни и др.) и друг вид самоходни машини и сменяема прикачна техника.

  11. „Изкуствено създадени условия“ е всяко установено условие по смисъла на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

  12. „Икономическа жизнеспособност“ е генерирането на доходи от дейността, гарантиращи устойчивост на земеделското стопанство за периода на бизнес плана.

  13. „Икономически размер на стопанство“ е размерът на земеделското стопанство, изразен в стандартен производствен обем.

  14. „Иновации“ са: иновативен продукт, произвеждан от стопанството/предприятието, въвеждане на нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на нова организационна форма, включително маркетинг, подкрепени с удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел, регистрирана в рамките на две години преди датата на подаване на проектното предложение. За иновации не се считат малки промени или подобрения, увеличаване на количеството произвеждана продукция чрез прибавяне на производствени или логистични системи, много близки до вече съществуващи такива, изваждане от употреба на определен процес, само подмяна на дълготрайни материални активи (ДМА) или надграждането им, промени, произтичащи изцяло от промени в цените на производствените фактори, сезонни или други циклични промени, търговия с нови или значително подобрени продукти, както и промени в организацията на работното място или външните отношения, които се основават на организационни методи, които вече се използват в стопанството.

  15. „Инженерен проект“ е документ, съдържащ анализ и подробна информация и технически данни за планираните за изпълнение с проекта системи за напояване в земеделското стопанство и определящ съответствието им с чл. 46 от Регламент № 1305/2013, включително потенциалните икономии и ефективните икономии на вода на напоителната система.

  16. „Интегрирани проекти“ са проекти, изпълнявани от един кандидат и съчетаващи най-малко две дейности или операции, попадащи в обхвата на две различни мерки:

  а) мярка 4 и мярка 6;

  б) мярка 4 и мярка 8;

  в) мярка 4 и мярка 9;

  или подмерки от тези мерки от ПРСР 2014 – 2020 г., като проектите следва да допринасят и показват по-добри финансови резултати от дейността на кандидата в резултат на едновременното изпълнение на съответните дейности или операции.

  17. „Колективни инвестиции“ са инвестиции, представени от признати групи или организации на производители.

  18. „Междинно плащане“ е плащане за обособена част от одобрената и извършена инвестиция.

  19. „Международно признат стандарт“ е стандарт, който е приет от международна организация по стандартизация или международна организация с дейност по стандартизация и е общодостъпен.

  20. „Млади земеделски стопани“ са лица, които към момента на подаване на проектното предложение са на възраст между 18 и не повече от 40 навършени години (включително) и притежават съответни професионални умения и компетентности и се установяват за пръв път като ръководители на земеделско стопанство или вече са се установили през петте години преди подаване на проектното предложение. Когато кандидати за подпомагане са юридически лица, за да се считат за млади земеделски стопани, те следва да отговарят на изискванията по чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за въвеждане на преходни разпоредби (ОВ, L 227/18 от 31 юли 2014 г.). Не са млади земеделски стопани кандидати – юридически лица, чийто мажоритарен дял от капитала е придобит от физическото лице на възраст между 18 и 40 ненавършени години след 1 януари 2014 г. Установяването като ръководител на земеделско стопанство е настъпването на първото от следните събития:

  а) регистрация на кандидата (физическо или юридическо лице), на друго юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от кандидата, на мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата и/или на юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата, за първи път като земеделски стопанин по ЗПЗП;

  б) започване на отглеждане на животни в животновъден обект – собствен или нает от кандидата (физическо или юридическо лице), от друго юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от кандидата, от мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата и/или на юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата;

  в) стопанисване на земя с цел производство на земеделска или животинска продукция от страна на кандидата (физическо или юридическо лице), друго юридическо лице, чийто мажоритарен дял се притежава от кандидата, мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата и/или юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата.

  21. „Напоявани площи“ са площи, в които към 1 януари 2007 г. е действала система за напояване.

  22. „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

  а) едното участва в управлението на дружеството на другото;

  б) съдружници;

  в) съвместно контролират пряко трето лице;

  г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;

  д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;

  е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;

  ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

  23. „Непреодолима сила и извънредни обстоятелства“ са обстоятелства по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 г.

  24. „Нередност“ означава всяко нарушение на правото на ЕС или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.

  25. „Нетно увеличение на напояваната площ“ е инвестиция, свързана с изграждане на системи за напояване извън напоявани площи към 1 януари 2007 г.

  26. „Обособена част от инвестицията“ е завършен етап на изпълнение на инвестицията, който е обособен и е доведен до самостоятелна степен на завършеност.

  27. „Общият приход/доход за преходната календарна година“:

  а) за физическо лице и едноличен търговец – всеки придобит през предходната календарна година (спрямо датата на кандидатстване) доход, който е облагаем по смисъла на чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. доходи от стопанска дейност като едноличен търговец, както и доходи, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси, както и доходи, получени от задължително осигуряване и пенсиите за осигурителен стаж и възраст през предходната календарна година;

  б) за юридическо лице – общ приход са всички парични постъпления, получени от стопанския субект от редовни или случайни, постоянни или временни източници през предходната календарна година (спрямо датата на кандидатстване).

  28. „Оперативни разходи“ са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.

  29. „Организации и/или групи на земеделски производители“ са организациите и/или групите, признати от министъра на земеделието, храните и горите.

  30. „Отпадъчни продукти“ е всяка органична материя с растителен произход, включително отпадъци и остатъци от селскостопански реколти, която не се използва за фураж.

  31. „Полезна топлоенергия“ е понятие по смисъла на Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар и за изменение на Директива 92/42/ЕИО (ОВ, L 052, 21.02.2004 г. и Българско специално издание: глава 12, том 2).

  32. „Подмярка“ е съвкупност от дейности, спомагащи за прилагане приоритетите на ПРСР 2014 – 2020 г.

  33. „Подготовка на продукцията за продажба“ включва една или комбинация от дейности, свързани с почистването, подготовката за съхранение, съхранението, сортирането, маркирането, опаковането и транспортирането на земеделски продукти.

  34. „Предпроектно проучване“ са анализите по чл. 29, ал. 8, становища, резюмета и доклади за енергийна ефективност и доклади за екологична устойчивост на проекта.

  35. „Преработка на селскостопански продукти“ е всяко обработване на селскостопански продукт, в резултат на което се получава продукт, който също е селскостопански продукт, с изключение на дейностите, извършвани в стопанството, необходими за приготвяне на животински или растителен продукт за първа продажба.

  36. „Принос в натура“ е предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ.

  37. „Приход/доход от земеделска дейност за предходната календарна година“ е приход/доход, придобит от кандидата през предходната календарна година (спрямо датата на кандидатстване) от дейността му за производство на непреработени земеделски продукти и на преработени продукти в резултат на преработка на собствени земеделски продукти, в т.ч. получена финансова помощ по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., схемите за директни плащания, националната програма за пчеларство, националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и други национални схеми за подпомагане, директно свързани със земеделските дейности на кандидата.

  38. „Проверка на място“ е проверка по смисъла на Регламент (ЕС) № 809/2014.

  39. „Проект“ е формуляр за кандидатстване заедно с всички изискуеми документи, както и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени от кандидата и допустими за финансиране по ПРСР 2014 – 2020 г.

  40. „Професионални умения и компетентности“ означава завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или икономическо образование със земеделска насоченост, или удостоверение за завършен курс от 150 часа в областта на селското стопанство или за завършено обучение от 150 часа по част от професия или получена степен на професионална квалификация по професии и специалности от професионално направление с код 621 „Растениевъдство и животновъдство“ или с код 3451203 „Земеделско стопанство“, или професионално направление с код 640 „Ветеринарна медицина“. Удостоверението за завършен курс от 150 часа в областта на селското стопанство трябва да бъде издадено от висше училище, акредитирано по Закона за висшето образование, с актуални акредитации за обучение по минимум едно от професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, „Животновъдство“ и „Ветеринарна медицина“. Удостоверението за завършено обучение от 150 часа по част от професия или получена степен на професионална квалификация трябва да бъде издадено от някоя от институциите по чл. 18, т. 1, 2, 5 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение, които следва да имат право да обучават по специалността, по която е издадено удостоверението, а за центровете за професионално обучение (ЦПО) се изисква и да бъдат вписани в Регистъра на лицензираните ЦПО към Националната агенция за професионално образование и обучение.

  41. „Публична финансова помощ“ е всеки обществен дял във финансирането на дейности, източник на който е бюджетът на държавата, на регионалните или местните власти, на Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във финансирането на дейности, чийто произход е бюджетът на обществени юридически лица или сдружения на една или повече регионални или местни власти, ще се разглежда като обществен дял.

  42. „Първично селскостопанско производство“ е производство на растителните и животинските продукти, изброени в Приложение № I по член 38 от Договора за функциониране на Европейския съюз, както и памук, без да се извършват никакви по-нататъшни операции, с които се променя естеството на тези продукти.

  43. „Разходи за консултантски услуги, свързани с подготовка и управление на проекта“ са разходи, извършени преди подаване на проектното предложение и такива по време на изпълнение на проекта, които задължително включват и подготовка на заявки за плащане, включително отчитане и управление на проекта.

  44. „Разходи за инвестиции за обикновена подмяна“ са разходи за замяна на активи, които не водят до подобряване на цялостната дейност на кандидата.

  45. „Рефинансиране на лихви“ е възстановяване на извършените разходи за лихви по заеми.

  46. „Стандартен производствен обем“ е стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт, изчислена в евро по таблица съгласно приложение № 4.

  47. „Стопанства в сектор „Животновъдство“ са стопанства, при които над 50 % от икономическия размер на стопанството, измерен в СПО, се формира от животни.

  48. „Схеми за директно подпомагане“ са правилата за предоставяне на финансова помощ, уредени в Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ, L 347/608 от 20 декември 2013 г.).

  49. „Съпоставими оферти“ са оферти, които отговарят на запитването за оферта на кандидата и съдържат:

  а) еднотипни основни технически характеристики – в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване на машини и земеделска техника;

  б) общ капацитет на оборудването – в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване на оборудване;

  в) количествено-стойностни сметки – в случаите, когато се кандидатства за разходи за извършване на строително-монтажни работи.

  50. „Трайни насаждения“ са площи, заети с овощни и лозови насаждения, бамбук, черница, камъш, ракита за плетене на кошници, медоносни дървесни видове за производството на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производството на биоенергия, ягодоплодни, разсадници за лозов посадъчен материал, овощни дръвчета, декоративни храсти и горски фиданки и други насаждения с вегетационен период повече от две години.

  51. „Частичен отказ за финансиране“ е отказът да се финансират част от заявените разходи на кандидата, които са включени в проект, одобрен за подпомагане по ПРСР 2014 – 2020 г.

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2

Земеделски продукти, за които са допустими за подпомагане инвестиции за първичното им производство и съхранение

Етеричномаслени и лекарствени култури

1.    Маслодайна роза

2.    Кориандър

3.    Анасон

4.    Резене

5.    Лавандула

6.    Салвия

7.    Мента

8.    Валериана

9.    Други етеричномаслени и лекарствени култури

Плодове и зеленчуци

10.  Фасул

11.  Грах

12.  Леща

13.  Нахут

14.  Други протеинодайни култури –

15.  Картофи

16.  Домати – открито производство

17.  Домати – оранжерийни

18.  Краставици – открито производство

19.  Краставици – оранжерийни

20.  Пипер – открито производство

21.  Пипер – оранжериен

22.  Зелен фасул

23.  Зелен грах

24.  Тикви

25.  Дини

26.  Пъпеши

27.  Други зеленчуци

28.  Семкови овощни видове (ябълка, круша, дюля)

29.  Костилкови овощни видове (череша, вишна, праскова, кайсия, сливи)

30.  Черупкови овощни видове (орех, лешник, бадем, кестени)

31.  Други овощни видове

32.  Ягодоплодни овощни видове (ягода, малина, арония)

33.  Други ягодоплодни

34.  Лозя – десертни

35.  Лозя – винени

36.  Производство на семена/посадъчен материал

37.  Разсадници за трайни насаждения

Животни

Говеда и биволи – общо

38.  Телета и малачета до 1 г.

39.  Телета и малчета над 1 г. и под 2 г. за угояване

40.  Телета и малчета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини

41.  Млечни крави и биволици

42.  Крави от месодайни породи

Овце – общо

43.  Овце – млечни, и овце – месодайни

44.   Други овце (Разликата между общия брой на овцете по код 4007 и броя на месодайните и млечните овце по кодове 4008 и 4106)

Кози – общо

45.  Кози-майки

46.  Други кози

Свине – общо

47.  Свине-майки

48.  Прасенца под 45 дни

49.  Други свине

Птици – общо

50.  Кокошки-носачки

51.  Бройлери

52.  Пуйки

53.  Гъски

54.  Патици

55.  Щрауси

56.  Коне и други еднокопитни

57.  Пчелни семейства

 

Приложение № 2 към чл. 6, ал. 2

Инвестиционни разходи, свързани с изграждане на нови, ремонт, реконструкция и/или разширяване на съществуващи съоръжения за съхранение на оборски тор

Списък на инвестиционни разходи, свързани с прилагане на Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (OB, L 375, 31.12.1991 г.)

1.

Закупуване/придобиване, строителство/обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвани за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници

2.

Закупуване/инсталиране на машини, оборудване и съоръжения, необходими за транспортиране, съхранение, оползотворяване на биомаса/животински отпадък и за опазване на водите/водоизточниците от замърсяване с нитрати от земеделски източници

3.

Изграждане/модернизиране/оборудване на съоръжения за съхраняване на животински и растителен торов отпадък

4.

Изграждане/модернизиране/оборудване на съоръжения за съхраняване на минерални торове, необходими за производствената дейност на стопанството

5.

Изграждане/модернизиране/оборудване на съоръжения за съхраняване на отпадни води от процеса на силажиране

Приложение № 3 към чл. 6, ал. 2, т. 1

Списък на общините, чиито земи попадат в нитратно уязвимите зони

Община

Обхват на уязвимата зона по надморска височина, метри

1

2

3

1.

Аврен

*

2.

Айтос

до 100

3.

Аксаково

*

4.

Алфатар

*

5.

Антоново

*

6.

Балчик

*

7.

Белене

*

8.

Бойчиновци

*

9.

Болярово

до 250

10.

Борован

*

11.

Борово

*

12.

Братя Даскалови

до 250

13.

Брегово

*

14.

Брезово

до 300

15.

Брусарци

*

16.

Бургас

*

17.

Бяла – област Русе

*

18.

Бяла Слатина

*

19.

Велики Преслав

до 200

20.

Велико Търново

до 200

21.

Венец

*

22.

Ветово

*

23.

Ветрино

*

24.

Видин

до 200

25.

Враца

до 300

26.

Вълчедръм

*

27.

Вълчи дол

*

28.

Върбица

до 300

29.

Генерал Тошево

*

30.

Главиница

*

31.

Горна Оряховица

*

32.

Гулянци

*

33.

Гурково

до 450

34.

Гълъбово

*

35.

Две могили

*

36.

Димитровград

*

37.

Димово

до 200

38.

Добрич

*

39.

Добричка

*

40.

Долна Митрополия

*

41.

Долни Дъбник

*

42.

Дулово

*

43.

Елхово

до 250

44.

Завет

*

45.

Златарица

до 200

46.

Иваново

*

47.

Искър

*

48.

Исперих

*

49.

Каварна

*

50.

Кайнарджа

*

51.

Калояново

*

52.

Камено

*

53.

Каолиново

*

54.

Карнобат

*

55.

Каспичан

*

56.

Кнежа

*

57.

Козлодуй

*

58.

Криводол

до 300

59.

Крушари

*

60.

Кубрат

*

61.

Левски

*

62.

Летница

*

63.

Ловеч

до 300

64.

Лозница

*

65.

Лом

*

66.

Луковит

до 300

67.

Любимец

до 100

68.

„Марица“

*

69.

Медковец

*

70.

Мездра

до 300

71.

Мизия

*

72.

Минерални бани

до 300

73.

Монтана

до 200

74.

Несебър

до 100

75.

Никола Козлево

*

76.

Никопол

*

77.

Нова Загора

*

78.

Нови пазар

*

79.

Ново село

*

80.

Омуртаг

до 300

81.

Опака

*

82.

Опан

*

83.

Оряхово

*

84.

Павликени

*

85.

Пазарджик

до 450

86.

Петрич

до 150

87.

Пещера

до 450

88.

Плевен

*

89.

Пловдив

*

90.

Полски Тръмбеш

*

91.

Поморие

до 100

92.

Попово

*

93.

Пордим

*

94.

Провадия

*

95.

Първомай

до 300

96.

Раднево

*

97.

Разград

*

98.

Раковски

*

99.

„Родопи“

до 300

100.

Ружинци

до 200

101.

Русе

*

102.

Садово

*

103.

Самуил

*

104.

Свиленград

до 100

105.

Свищов

*

106.

Севлиево

до 300

107.

Силистра

*

108.

Симеоновград

*

109.

Ситово

*

110.

Сливен

до 350

111.

Сливо поле

*

112.

Смядово

до 100

113.

Средец

до 250

114.

Стамболийски

*

115.

Стара Загора

до 250

116.

Стражица

*

117.

Стралджа

*

118.

Стрелча

до 450

119.

Суворово

*

120.

Сунгурларе

до 350

121.

Сухиндол

*

122.

Съединение

*

123.

Твърдица

до 400

124.

Тервел

*

125.

Тополовград

до 350

126.

„Тунджа“

*

127.

Тутракан

*

128.

Търговище

*

129.

Хайредин

*

130.

Харманли

до 100

131.

Хасково

до 250

132.

Хисаря

до 400

133.

Хитрино

*

134.

Цар Калоян

*

135.

Ценово

*

136.

Червен бряг

*

137.

Чирпан

до 250

138.

Шабла

*

139.

Шумен

*

140.

Якимово

*

141.

Ямбол

*

Забележка. * Пълен обхват.

 

Приложение № 6 към чл. 7, ал. 15

Минимален брой на растенията на единица площ

Брой растения на декар по технология на отглеждане и минимален праг на гъстота на растения на декар

Култури

Брой растения

на декар по технология

на отглеждане

Минимален праг на

гъстота на растенията на декар

 

 

*

Семкови овощни видове

ябълки – върху подложка М9

125

87

ябълки – върху подложка М26

89

62

ябълки – върху подложка ММ106

67

47

круши – върху подложка ВА29

125

87

круши – върху семенна подложка

57

40

дюли – върху подложка дюля

67

47

мушмули – върху подложка дюля

50

35

Костилкови овощни видове

череши – върху слаборастяща вегетативна подложка

(Гизела 5)

125

87

череши – върху Махалебка

50

35

череши – върху подложка дива череша

33

23

вишни – върху подложка дива череша

80

56

вишни – върху подложка Махалебка

42

29

праскови/нектарини – подложка праскова

67

47

праскови/нектарини – подложка GF677

52

36

кайсии/зарзали – подложка кайсия; джанка

44

31

сливи/джанки – подложка джанка

50

35

едроплоден дрян – подложка семеначе или издънка от обикновен дрян

62

43

Черупкови овощни видове

орехи – интензивни насаждения върху слаборастящи подложки от обикновен орех

21

15

орехи – подложка обикновен или черен орех

12

8

лешник – храст, вкоренени издънки (собствен корен)

50

35

лешник – едностъблено, вкоренени издънки, облагородени на дървовидна леска

57

40

бадем – подложка бадем

33

23

Ягодоплодни овощни видове

ягоди – едноредови насаждения – редово, собствен корен

6250

4375

ягоди – ленточно насаждение – двуредово, собствен корен

5714

4000

малини – собствен корен, храст

800

560

къпини – безбодилести сортове, собствен корен

111

78

къпини – бодилести сортове, собствен корен

222

155

арония

100

70

касис

500

350

актинидия (киви)

114

80

боровинки

300

210

Лозя

лозя – десертни

255

179

лозя – винени

379

265

Маточници

маточна градина – семенни подложки

57

40

маточна градина – вегетативни подложки

1250

875

маточна градина за калеми

190

133

Етеричномаслени и лекарствени култури
маслодайна роза

500

350

лавандула

2000

1400

мента

5000

3500

Забележка. * Под минималния праг на гъстота на декар не е икономически изгодно реколтирането на насажденията.

 

Приложение № 10 към чл. 32, ал. 1, т. 1

Култури в приоритетен сектор „Плодове и зеленчуци“ и приоритетен сектор „Животновъдство“

I. Култури в обхвата на приоритетен сектор „Плодове и зеленчуци“

Култури

Описание

Зеленчукови култури

1. картофи, батати

Клубенови зеленчукови култури

Плодови зеленчукови

2. домати

Плодови зеленчукови култури

3. пипер

Плодови зеленчукови култури

4. сладък пипер

Плодови зеленчукови култури

5. лют пипер

Плодови зеленчукови култури

6. патладжан

Плодови зеленчукови култури

7. краставици

Плодови зеленчукови култури

8. корнишони

Плодови зеленчукови култури

9. тиквички

Плодови зеленчукови култури

10. дини

Плодови зеленчукови култури

11. пъпеши

Плодови зеленчукови култури

12. бамя

Плодови зеленчукови култури

13. градински фасул (зелен)

Бобови зеленчукови култури

14. градинска бакла (зелена)

Бобови зеленчукови култури

15. градинска грах (зелена)

Бобови зеленчукови култури

Листностъблени зеленчукови

16. главесто зеле Листностъблени зеленчукови култури
17. карфиол Листностъблени зеленчукови култури
18. салата Листностъблени зеленчукови култури
19. марули Листностъблени зеленчукови култури
20. спанак Листностъблени зеленчукови култури
21. магданоз Листностъблени зеленчукови култури
22. копър Листностъблени зеленчукови култури
23. листно цвекло Листностъблени зеленчукови култури
24. киселец Листностъблени зеленчукови култури
25. лапад Листностъблени зеленчукови култури
26. алабаш Листностъблени зеленчукови култури
27. листна целина Листностъблени зеленчукови култури

Кореноплодни зеленчукови

28. моркови Кореноплодни зеленчукови култури
29. магданоз – коренов Кореноплодни зеленчукови култури
30. целина Кореноплодни зеленчукови култури
31. салатно цвекло Кореноплодни зеленчукови култури
32. репички Кореноплодни зеленчукови култури
33. ряпа Кореноплодни зеленчукови култури
34. пащърнак Кореноплодни зеленчукови култури

Лукови зеленчукови

35. лук (зрял и зелен)

Лукови зеленчукови култури

36. чесън (зрял и зелен)

Лукови зеленчукови култури

37. праз

Лукови зеленчукови култури

38. арпаджик

Лукови зеленчукови култури

Многогодишни зеленчукови

39. хрян Многогодишни зеленчукови култури

Зеленчуци за зърно – варива

40. леща за зърно

Бобови зърнени култури – варива

41. градинска бакла (зърно)

Бобови зърнени култури – варива

42. градински фасул (зърно)

Бобови зърнени култури – варива

Лозя

43. десертни лозя

Трайни насаждения

Овощни култури

Семкови овощни видове

44. ябълки

Семкови овощни видове

45. круши

Семкови овощни видове

46. дюли

Семкови овощни видове

47. мушмули

Семкови овощни видове

Костилкови овощни видове

48. сливи/джанки

Костилкови овощни видове

49. праскови/нектарини

Костилкови овощни видове

50. кайсии/зарзали

Костилкови овощни видове

51. череши

Костилкови овощни видове

52. вишни

Костилкови овощни видове

53. едроплоден дрян

Костилкови овощни видове

Ягодоплодни видове

54. ягоди

Ягодоплодни видове

55. малини

Ягодоплодни видове

56. къпини

Ягодоплодни видове

57. френско грозде (бяло и червено)

Ягодоплодни видове

58. арония

Ягодоплодни видове

59. касис

Ягодоплодни видове

60. бодливо грозде

Ягодоплодни видове

61. боровинки

Ягодоплодни видове

62. смокини

Ягодоплодни видове

Черупкови овощни видове

63. лешници

Черупкови овощни видове

64. бадеми

Черупкови овощни видове

 

II. Списък с животни в сектор „Животновъдство“

Говеда и биволи

1. Телета и малачета до 1 г.

2. Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване

3. Телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини

4. Млечни крави и биволици

5. Месодайни крави

Овце

6. Овце – млечни, и овце – месодайни

7. Други овце

Кози

8. Кози-майки

9. Други кози

Свине

10. Свине-майки

11. Прасенца под 45 дни

12. Други свине

Птици

13. Кокошки-носачки

14. Бройлери

15. Пуйки

16. Гъски

17. Патици

18. Щрауси

Други

19. Пчелни семейства

 

Приложение № 11 към чл. 32, ал. 2

Критерии за оценка на проекти

Приоритет

Критерии

Минимално изискване

Максимален брой точки за посочения приоритет/критерии

1.

Проекти, които се изпълняват в сектори „Животновъдство“ и „Плодове и зеленчуци“

 

 

35

 1.1.

Проекти на кандидати, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти за едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели и/или отглеждат култури от сектор „Плодове и зеленчуци“

В случай че СПО на земеделското стопанство на кандидата към дата на подаване на заявление за подпомагане включва култури и/или животни съгласно приложение № 10, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към дата на подаване на заявление за подпомагане култури и/или животни от приложение № 10, се умножава по коефициент…..

35

Пример=

Коефициент

СПО (измерено в евро)

0,0044

2.

Проекти на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91

20

2.1.

Проекти на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно
биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91

В случай че СПО на земеделското стопанство на кандидата към дата на подаване на заявление за подпомагане включва култури и/или животни, отглеждани по биологичен начин, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към дата на подаване на заявление за подпомагане култури и/или животни по този начин, се умножава по коефициент…..

20

Пример=

Коефициент

СПО (измерено в евро)

0,0025

3.

Проекти на земеделски стопанства, разположени в планински и необлагодетелствани райони

25

3.1.

Проекти на кандидати, чиито животновъдни обект/обекти (ако е наличен такъв) и минимум 50 % от използваните земеделски площи са разположени в планински и необлагодетелствани райони съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2008 г.), в сила от 26.02.2008 г.

*

25

4.

Подпомагане на проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанствата

10

4.1.

Проекти с инвестиции и дейности за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата

Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 5 % за земеделското стопанство

10

4.2.

Проекти с инвестиции и дейности за иновации в стопанствата

Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в стопанството

10

5.

Подпомагане на проекти с инвестиции за напояване

4

5.1.

Проекти с включени инвестиции за напояване в рамките на земеделското стопанство, представени от кандидати земеделски стопани, членове на сдружение за напояване

*

2

5.2.

Проекти с инвестиции за напояване, при които се използва вода от инфраструктура с по-малки загуби и по-висока ефективност при използване на водните ресурси

Проекти с инвестиции за напояване, за които е осигурено или ще бъде осигурено използването на вода от клон на Напоителни системи или от Сдружение за напояване в обхвата на съответния речен басейн, за които е налице по-висок коефициент на настоящ КПД на напоителните системи

2

ОБЩО

94

 

Приложение № 12 към чл. 32, ал. 5

Съоръжения за напояване с по-висок коефициент на настоящ КПД на напоителните системи в клонове на Напоителни системи и действащи сдружения за напояване

Клонове на Напоителни системи

Клон на НС/Речен басейн (РБ)

КПД на НС

КПД на НС в %

РБ Черно море

   

Варна

0,72

72,00 %

РБ Дунав

   

Монтана

0,74

74,00 %

Русе

0,64

64,00 %

Видин

0,54

54,00 %

Враца

0,68

68,00 %

Източноегейски РБ

   

Пловдив

0,51

51,00 %

Сливен

0,44

44,00 %

Ямбол

0,44

44,00 %

Западноегейски РБ

   

Дупница

0,63

63,00 %

Гоце Делчев

0,54

54,00 %

Перник

0,53

53,00 %

Сандански

0,54

54,00 %

 

Коефициент на полезно действие (КПД) за действащи сдружения за напояване по области – придобили общинска собственост по § 3 от Закона за сдружения за напояване

Област/Сдружение за

напояване – бр.

КПД на сдруженията за

съответната област

КПД в %

1.

Област Видин – 1 бр.

0,49

49,00 %

2.

Област Плевен – 2 бр.

0,45

45,00 %

3.

Област Варна – 7 бр.

0,72

72,00 %

4.

Област Пловдив – 13 бр.

0,61

61,00 %

5.

Област Стара Загора – 10 бр.

0,48

48,00 %

6.

Област Сливен – 11 бр.

0,55

55,00 %

 

Приложение № 13 към чл. 34, ал. 1, т. 6

Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България

Област

Общини

1.

Благоевград

Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда

2.

Бургас

Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево

3.

Варна

Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово

4.

Велико Търново

Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол

5.

Видин

Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене

6.

Враца

Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин

7.

Габрово

Дряново, Севлиево, Трявна

8.

Добрич

Балчик, Генерал Тошево, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла

9.

Кърджали

Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене

10.

Кюстендил

Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно

11.

Ловеч

Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

12.

Монтана

Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово

13.

Пазарджик

Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница

14.

Перник

Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън

15.

Плевен

Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг

16.

Пловдив

Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, „Марица“, Перущица, Първомай, Раковски, „Родопи“, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря

17.

Разград

Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян

18.

Русе

Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово

19.

Силистра

Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан

20.

Сливен

Котел, Нова Загора, Твърдица

21.

Смолян

Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе

22.

София област

Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч

23.

Стара Загора

Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан

24.

Търговище

Антоново, Омуртаг, Опака, Попово

25.

Хасково

Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли

26.

Шумен

Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино

27.

Ямбол

Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа

Приложение № 17 към чл. 39, ал. 2, т. 3

Списък с документи към формуляра за кандидатстване

I. Придружаващи общи документи

1.

Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

2.

Справка-декларация за приходите от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ, получени за предходната финансова година. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

3.

Копие от годишната данъчна декларация за предходната финансова година спрямо датата на кандидатстване, заверена от съответната ТД на НАП. Към ГДД се прилагат съставните части на финансовия отчет съгласно изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган)

4.

Декларация за изчисление на началния стандартен производствен обем на стопанството към датата на подаване на проектното предложение (по образец) – за юридически лица, кандидати за колективна инвестиция, декларацията се попълва от всеки един от членовете. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

5.

Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

6.

Декларация за нередности. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

7.

Декларация по чл. 11, ал. 3, т. 1. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

8.

Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

9.

Документ, издаден от обслужващата банка за банковата сметка на кандидата, по която ще бъде преведена финансовата помощ, получена по реда на тази наредба. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

10.

Бизнес план (по образец, подписан от кандидата във формат „pdf“ или „jpg“, включително в „xls“ формат по образец).

11.

Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на настоящата наредба – документът се предоставя само от кандидати – юридически лица. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

12.

Опис, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди датата на подаване на проектното предложение, когато в изчисляването на стандартния производствен обем участват животни – документът не се изисква за юридически лица кандидати за колективни инвестиции, а само за техните членове. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

13.

Документ за собственост или ползване за цялата налична в земеделското стопанство земя. За земята, която участва при изчисляването на минималния стандартен производствен обем, кандидатът представя документи в съответствие с условията по чл. 7, ал. 5.

Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

14.

Отчет за приходи и разходи за предходната финансова година или последен приключен междинен период – важи за кандидати юридически лица, с изключение на кандидатите, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 1, в случай че не са публикувани в търговския регистър към Агенцията по вписванията. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

15.

Приходни/разходни документи съгласно ЗСч, ЗДДФЛ и ЗКПО, свързани със земеделската дейност, от която са сформирани приходите/доходите за предходната календарна година от годината на кандидатстване – в случай че има издадени такива. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

16.

Документи, доказващи правно основание за ползване на имотите, от които е произведена селскостопанската продукция, чрез чиято реализация са формирани приходите/доходите в ГДД за предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване, съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

17.

Инвентарна книга към датата на подаване на проектното предложение с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

18.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Закона за водите. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване на документа от съответния орган)

19.

Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти – обект на инвестицията, или документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от 6 години считано от датата на подаване на проектното предложение (когато е учредено срочно право на строеж) – важи в случаите по чл. 26, ал. 1, т. 1 Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

20.

Документ за собственост или документ за ползване върху имота (земя и/или земеделска земя, и/или друг вид недвижими имоти – обект на инвестицията), валиден за срок не по-малък от 6 години считано от датата на подаване на проектно предложение, вписан в районната служба по вписвания, а в случай на договор за аренда на земя – и регистриран в съответната общинска служба на МЗХ – важи в случаите по чл. 26, ал. 1, т. 2 и ал. 2. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

21.

Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, в случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ – важи в случаите по чл. 26, ал. 3, т. 1. Представят се във формат „pdf“ или „jpg“ или на хартиен носител в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ по място на извършване на инвестицията.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

22.

Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект (работни чертежи и детайли)“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) – важи в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ или на хартиен носител в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ по място на извършване на инвестицията.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за одобрение на документа от съответния орган)

23.

Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж – важи в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж, съгласно ЗУТ. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган)

24.

Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице – важи в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи. Представят се задължително в два формата – „pdf“ и „xls„.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

25.

Разрешение за строеж – важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган)

26.

Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ – важи в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган.

27.

Одобрен технически/технологичен проект, придружен от предпроектно проучване, изготвен и съгласуван от правоспособно лице – важи в случаите по чл. 29. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ или на хартиен носител в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ по място на извършване на инвестицията.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

28.

Една независима оферта, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС – важи в случаите по чл. 34, ал. 10 и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, както и за разходи за извършени услуги от държавни или общински органи и институции. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

29.

Най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС, ведно с направени от кандидата запитвания за оферти съгласно приложение № 14 – важи в случаите по чл. 34, ал. 11 и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, както и за разходи за извършени услуги от държавни или общински органи и институции. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

30.

Писмена обосновка за мотивите, обусловили избора, когато избраната оферта не е с най-ниска цена – важи в случаите по чл. 34, ал. 11 и 13. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

31.

Фактури, придружени с платежни нареждания за извършени разходи преди подаване на проектното предложение – важи в случаите по чл. 34, ал. 1, т. 11, когато такива документи са издадени преди подаване на проектното предложение. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

32.

Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на проектното предложение – важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на земя, сгради и/или друга недвижима собственост. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган. Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

33.

Договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието, храните и горите за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция (в случай, че към датата на кандидатстване е проведена такава), или копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичeн/ни – важи в случай, че кандидатът заявява по-висок размер на помощта при условията на чл. 14, ал. 3. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

34.

Документ за професионални умения и компентности – важи в случай, че кандидатът заявява по-висок размер на помощта при условията на чл. 14, ал. 2, т. 1 и в случай, че към момента на подаване на проектното предложение този документ е наличен. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

35.

Документация по проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и – важи в случай, че проектът включва разходи по чл. 34, ал. 1, т. 11, извършени преди подаване на проектното предложение от кандидат, който се явява възложител по чл. 7 или чл. 5 и 6 ЗОП.

Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

36.

Декларация за наличната самоходна земеделска техника в стопанството, придружена от копия на свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника и талон за технически преглед за наличната в стопанството самоходна техника, на възраст до 7 години. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

37.

Разрешително за водовземане или ползване на повърхностен воден обект за изграждане на съоръжения за водовземане, ако се предвижда такова, или договор за извършване на услуга „водоподаване за напояване“ – за проекти с включени инвестиции за напоителни системи. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

((Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган)

38.

Становище за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, издадено от директора на съответната Басейнова дирекция за управление на водите към Министерството на околната среда и водите за съответствие на инвестиционното предложение с действащите план за управление на речните басейни и план за управление на риска от наводнения – предоставя се на кандидата от съответната РИОСВ ведно с документа по т. 20 за проекти с включени инвестиции за напоителни системи и оборудване. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган)

39.

Инженерен проект, изготвен и заверен от строителен инженер, вписан в регистъра към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, правоспособен да проектира системи за напояване – за проекти с включени инвестиции за напоителни системи. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ или на хартиен носител в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ по място на извършване на инвестицията.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

40.

Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел и/или документ, издаден от правоспособно лице, удостоверяващ наличието на технологии, които водят до намаляване на емисиите съгласно Регламент (ЕС) № 2015/1189 на Комисията от
28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB, L 193, 21 юли 2015 г.).

Важи в случай, че кандидатът заявява по-висок размер на помощта при условията на чл. 14, ал. 2, т. 5. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган)

II. Придружаващи специфични документи

Документи, доказващи съответствие с приоритет по критериите за оценка

1.

Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел или внедряване на инвестиции, изпълнени по чл. 35 от Регламент № 1305/2013, или входящ номер от искане за издаване от съответния орган. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган)

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 3)

2.

Доклад и Резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване на промишлената система съобразно изискванията на Наредба № Е-РД-04-05 от 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания (ДВ, бр. 81 от 2016 г.), изготвени от правоспособни лица, вписани в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 3)

3.

Декларация по чл. 33, ал. 6 ЗЕЕ, придружена с доказателства за подаването ѝ пред АУЕР – важи в случаите, предвидени в ЗЕЕ. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 3)

4.

Сертификат, издаден от контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието, храните и горите за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичeн/и (представя се в случай, че кандидатът заявява приоритет по чл. 32, ал. 1, т. 2). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 3)

5.

Извлечение от Книгата на членовете на сдружението, заверено с подпис и печат „Вярно с оригинала“ от председателя на сдружението за напояване (представя се в случай, че кандидатът заявява приоритет по чл. 32, ал. 1, т. 6). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 3)

Приложение № 18 към чл. 53, ал. 2, т. 2

Документи за авансово плащане

1. Искане за авансово плащане (по образец, подписан от кандидата във формат „pdf“ или „jpg“, включително в „xls“ формат по образец).

2. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от бенефициента. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

3. Банкова гаранция (по образец). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ – оригиналът на банковата гаранция се предава лично от бенефициента с приемно-предавателен протокол на отдел РРА по място на извършване на инвестицията.

4. Удостоверение, потвърждаващо, че бенефициентът не е обявен в процедура по несъстоятелност, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на искане за плащане. Представя се само от бенефициента, при който това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

5. Удостоверение, потвърждаващо, че бенефициентът не е в процедура по ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на искане за плащане. Представя се само от бенефициент, при който това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

6. Декларация по образец – приложение № 8 – изисква се само при настъпили промени в декларираните обстоятелства след последното представяне на документа. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

 

Приложение № 19 към чл. 53, ал. 2, т. 2

Документи за междинно и окончателно плащане

А. Общи документи

1. Искане за плащане и попълнена таблица за извършените инвестиции по групи разходи към искането за плащане, включително формата за наблюдение и оценка на проектите (по образец, подписан от кандидата във формат „pdf“ или „jpg“, включително в „xls“ формат по образец).

2. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от бенефициента, съгласно сключения административен договор. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

3. Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на искане за плащане, съгласно Закона за счетоводството, в случай че не е публикуван в търговския регистър. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

4. Счетоводен баланс към датата на подаване на искане за плащане съгласно Закона за счетоводството. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

5. Отчет за приходите и разходите за годината, предхождаща годината на подаване на искането за плащане, съгласно Закона за счетоводството, в случай че не е публикуван в търговския регистър. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

6. Отчет за приходите и разходите към датата на подаване на искане за плащане съгласно ЗС. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

7. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс за предходната година съгласно ЗС, в случай че не е публикуван в търговския регистър. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

8. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс към датата на подаване на искането за плащане съгласно ЗС. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

9. Копие от книга за приходите и копие от книга за разходите (за физически лица, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност съгласно Закона за счетоводството). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

10. Копие на извлечение от инвентарна книга или разпечатка от счетоводната система на бенефициента, доказващо заприходяването на финансирания актив. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

11. Декларация по образец (в случай, че бенефициентът няма регистрация по ДДС), че бенефициентът няма да упражни правото си на данъчен кредит за активи и услуги, финансирани по ПРСР 2014 – 2020 г. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

12. Договор за услуги/работи/доставки за всеки обект на инвестицията с детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове или евро, срок, количество и начин на доставка ведно с подробна количествено-стойностна сметка, която да е на хартиен и електронен носител. В договорите се описва ДДС. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

13. Приемно-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и бенефициента за всеки обект на инвестицията, съдържащ детайлно описание на техническите характеристики и индивидуализиращи данни, когато е приложимо(напр. серийни номера, номер на рама, номер на двигател, др.). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“, включително в „xls“ формат.

14. Копие от лиценз, разрешение и/или регистрация за извършване на подпомаганата дейност/инвестиция съгласно българското законодателство (в зависимост от вида подпомагана дейност). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

15. Първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

16. Платежни нареждания, доказващи плащане на одобрените разходи от страна на бенефициента, заверени от обслужващата банка. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

17. Пълно банково извлечение от деня на извършване на всяко плащане по проекта, доказващо плащане от страна на бенефициента, заверено от обслужващата банка. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

18. Застрахователна полица за всички активи на предмета на инвестицията в полза на Разплащателната агенция, валидна за срок минимум 12 месеца, ведно с опис на имуществото при застраховане на машини, съоръжения, оборудване и прикачен инвентар и покриваща всички посочени в административния договор за финансово подпомагане рискове за съответния вид инвестиция. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

19. Квитанция/платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката, придружено от пълно дневно извлечение (в случай, че плащането е извършено по банков път). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

20. Декларация за съответствие с всички задължителни стандарти по чл. 59, ал. 3 (по образец). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

21. Декларация от всеки доставчик, че активите, обект на инвестиция, не са втора употреба, съдържаща детайлно описание на техническите характеристики и индивидуализиращи данни, когато е приложимо (напр. серийни номера, номер на рама, номер на двигател, др.). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

22. Декларация от бенефициента за наличие или липса на двойно финансиране за същата инвестиция по други национални и/или европейски програми (по образец). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

23. Копие от документ, удостоверяващ, че земеделското стопанство отговаря на изискванията за хигиена на фуражите и тяхната безопасност, издаден от БАБХ, в случай на производство на фуражи. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

24. Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (в случаите на закупуване на активи чрез финансов лизинг). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

25. Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

26. Удостоверение, потвърждаващо, че бенефициентът не е обявен в процедура по несъстоятелност, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на искането за плащане. Представя се само от бенефициент, при който това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

27. Удостоверение, потвърждаващо, че бенефициентът не е в процедура по ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на искането за плащане. Представя се само от бенефициент, при който това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

28. Декларация по образец – приложение № 8 – изисква се само при настъпили промени в декларираните обстоятелства след последното представяне на документа. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

29. Документ за собственост или ползване на земя или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по отношение на земята, обоснована в бизнес плана, и с поето задължение да обработва по договор с РА и същата не е регистрирана в Информационната система за администриране и контрол. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

30. Договор за извършване на услуга „Водоподаване за напояване“ или разрешително за водовземане или ползване на воден обект, издадено от съответната Басейнова дирекция за управление на водите. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

Б. Специфични документи по видове разходи:

1. Строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство на ниво стопанство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда:

1.1. Разрешително за ползване на строеж и акт образец 16 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.) (Наредба № 3 от 2003 г.) – при кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

1.2. Удостоверение за въвеждане в експлоатация и акт образец 15 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при кандидатстване за окончателно плащане. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

1.3. Приемателно-предавателен протокол във формат „рdf“ и „xls“ между строителя и бенефициента за всички извършени строително-монтажни работи. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

2. Закупуване/придобиване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство на ниво стопанство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда:

2.1. Документ, удостоверяващ правото на собственост на бенефициента, представен в предвидената от българското законодателство форма. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

2.2. Копие от удостоверение за данъчна оценка на сградите и/или друга недвижима собственост към датата на закупуването им. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

3. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, а именно протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия, в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба, и/или протокол на приемателна комисия към Басейнова дирекция (при инвестиция за напоителни съоръжения и оборудване). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

4. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения:

4.1. Сертификат за качество на посадъчния материал. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

4.2. Документ за посадъчния материал, издаден от БАБХ или от друго лице, отговарящо на изискванията на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

5. Закупуване на земя, необходима за изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения:

5.1. Документ, удостоверяващ правото на собственост на бенефициента, представен в предвидената от българското законодателство форма. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

5.2. Актуална скица на земята, издадена не повече от 6 месеца преди датата на подаване на искането за плащане. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

5.3. Копие от удостоверение за данъчна оценка на земята към датата на закупуване.

6. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти, права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки:

6.1. Копие на патент, издаден от Патентното ведомство, който е предмет на закупуване от бенефициента. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

6.2. Лицензионен договор, вписан в Патентното ведомство, или друг документ, удостоверяващ правото на ползване на патент от бенефициента, за срок не по-малък от 9 години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансовата помощ, с описани финансови условия. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

6.3. Договор за отстъпване на ноу-хау. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

6.4. Документ, доказващ регистрацията на търговската марка. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

7. Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства, а именно свидетелство за регистрация на моторно превозно средство. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

8. Инвестиции за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация, а именно – копие от документ (сертификат), удостоверяващ постигането на съответствие с международно признати стандарти. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

В. Специфични документи за доказване на съответствие с критерии за допустимост, критерии за оценка и други ангажименти и задължения на бенефициента, в т. ч. съответствие с изискванията, даващи право на по-висок размер на финансовата помощ по реда на чл. 14, ал. 2:

1. Сертификат, издаден от контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието, храните и горите за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичeн/ни (в случай че бенефициентът развива биологично производство и е получил приоритет по този критерий). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

2. Документ за собственост или ползване на земя или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по отношение на земята, участваща при изчисляване на минималния стандартен обем на стопанството (за доказване на минималния стандартен производствен обем на стопанството, при липса на информация в ИСАК). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

3. Документ за собственост или ползване на земя или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (за доказване на изискването най-малко 50 % от обработваната от бенефициента земя да попада в необлагодетелстван район, при липса на информация в ИСАК) – във връзка с изпълнението на критерии за оценка. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

4. Документ за собственост или ползване на земя или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (за доказване на изискването най-малко 75 % от обработваната от ползвателя земя попада в необлагодетелстван район, при липса на информация в ИСАК) – във връзка с по-висок размер на финансовата помощ. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

5. Документ за завършен 150-часов курс на обучение или копие от диплома за завършено средно специално или висше образование в областта на селското стопанство (за млади земеделски стопани, одобрени да получат по-висок размер на финансова помощ по реда на тази наредба и не представили такъв документ към проектното предложение). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

6. Документ за оценка на постигнати енергийни спестявания в предприятие, промишлена система и система за външно изкуствено осветление съгласно Наредба № Е-РД-04-05 от 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания, изготвен от правоспособно лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) (когато инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност в земеделското стопанство, бенефициентът е получил приоритет по този критерий и към датата на подаване на искането за плащане е изминала повече от една година от въвеждане на обекта в експлоатация). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

7. Извлечение от Книгата на членовете на сдружението, заверено с подпис и печат „Вярно с оригинала“ от председателя на сдружението за напояване (представя се в случай, че бенефициентът е получил приоритет по чл. 32, ал. 1, т. 6). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

Г. Документи за доказване извършването на инвестициите, които са необходими за функциониране на проекта, но не се финансират по проекта и са включени в приложение към договора за финансово подпомагане

1. Фактури, представени във формат „pdf“ или „jpg“, и/или

2. Договор за наем, представен във формат „pdf“ или „jpg“, и/или

3. Приемно-предавателни протоколи, представени във формат „pdf“ или „jpg“, и/или

4. Други в зависимост от вида на инвестицията, представени във формат „pdf“ или „jpg“.