Архив на категория: Лозаро-винарска 2019-2023

Разяснение за промени на срокове за изпълнение на дейности по действащи договори за предоставяне финансова помощ по реда на Наредба № 6/26.10.2018г.

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55

edelovodstvo@mzh.government.bg

КОПИЕ: ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО

гр. София 1113, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 1

sofia@eavw.com

КОПИЕ: ДО ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РА,

гр. София 1680, бул. „Цар Борис III” № 136

dfz@dfz.bg

относно: промени на срокове за изпълнение на дейности по действащи договори за предоставяне финансова помощ по реда на Наредба № 6/26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.

Уважаема госпожо Министър,

Уважаеми господа Изпълнителни директори,

По реда на действащата Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г., съгласно Наредба № 6/26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ, Държавен фонд „Земеделие” – РА е страна по договори с бенефициери по програмата по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” и по мярка „Инвестиции в предприятия” с краен срок на приключване на дейностите, съответно 31.07.2020 г. и 30.06.2020 г.

Основната част от договорите, сключени в периода м. юли 2019 – м. септември 2019 г. са с авансово плащане на финансовата помощ като вземанията на ДФЗ са обезпечени с неотменими банкови гаранции в полза на фонда със срок 4 месеца след крайния срок за приключване на дейностите за финансово подпомагане.

При подписване на договорите, от една страна на бенефициерите беше предоставен изключително кратък срок за представяне на банкови гаранции, буквално 5-7 работни дни, което доведе и до загуба на значителна част от бюджета на програмата за финансовата 2019 г., а от друга страна, сроковете за изпълнение на проектите и по двете мерки бяха скъсени до по-малко от една календарна година.

По отношение на мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” към момента, поради наложените забрани в редица страни от ЕС, в т.ч. Испания, Франция, Германия, Италия, Словения, Хърватия, Сърбия и блокиране на транспорта, голяма част от доставките по договорите за посадъчен материал, материали за подпорни конструкции и системи за капково напояване, на практика не могат да бъдат извършени.

Забавянето на упоменатите доставки води до невъзможност за изпълнение на проектите в срок, доколкото при част от дейностите (напр. засаждане) има сезонност и следва да се съблюдават и агро-технически изисквания, неспазването на които би довело до погиване на посадъчния материал.

По отношение на мярка „Инвестиции в предприятия” голяма част от технологичното оборудване се произвежда в страни от ЕС, основно Италия, Франция и Германия като сроковете на изпълнение са от 3-9 месеца.

Поради нарушените доставки на отделни елементи от оборудването, част от които с произход Китай, поради прекратяване на производствения процес в повечето предприятия в упоменатите по-горе държави и поради транспортните проблеми, при изпълнението на част от договорите за доставка има съществено забавяне.

Предвид горното, и доколкото се отнася за форсмажорни обстоятелства, с цел предотвратяване на фалити на лозаро-винарски предприятия, до загуба на европейски средства, загуба на работни места и на приходи от преки и косвени данъци в националния бюджет, предлагам спешно да бъде свикано заседание на постоянната работна група за управление на Националната програма, създадена по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредба № 6/26.10.2019 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. като бъдат разгледани следните предложения:

  1. Да бъде уведомена ЕК за проблемите при изпълнението на програмата, произтичащи от наложените поради COVID 19 рестрикции от правителствата на повечето Европейски държави;
  2. Удължаване на сроковете на действащи договори по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” с краен срок за приключване на дейностите и подаване на заявления за окончателно плащане до 31.12.2020 г.;
  3. Удължаване на сроковете на действащи договори по мярка „Инвестиции в предприятия” с краен срок за приключване на дейностите и подаване на заявления за окончателно плащане до 15.10.2020 г.;
  4. Удължаването на сроковете по действащите договори да се извършва след изрично писмено изразено желание от страна на бенефициерите като на същите се предостави срок от 45 дни, считано от подписване на анекс към договорите, за удължаване на действащите банкови гаранции, издадени в полза на ДФЗ.

Отговор на МЗХГ:

РАЗЯСНЕНИЕ ЗА МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕ ПО МЯРКА „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ“

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №55

edelovodstvo@mzh.government.bg

ОТНОСНО: МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕ ПО МЯРКА „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ“

Г-ЖО МИНИСТЪР,

В чл. 9, ал. 1 от Наредба № 6/2018 е записано „Кандидатите за участие подават целогодишно в ТЗ на ИАЛВ по регистрация на лозарското стопанство заявление за право за извършване на една или повече дейности по чл. 5 по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 2.

В чл. 9, ал. 4 от Наредба № 6/2018 е записано „При подаване на заявления по ал. 1 за дейности по чл. 5, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ и т. 2, букви „а“ и „б“ се подава уведомление за начало на изкореняване по реда на Наредба № 9 от 2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя (ДВ, бр. 42 от 2016 г.), наричана по-нататък „Наредба № 9 от 2016 г.“

Моля да получа разяснение за следното:

1)    При заявени дейности по „Преструктуриране и конверсия на лозя“ чрез „Промяна на местонахождението на лозята“, като изкореняването и засаждането ще се извършват в различни лозарски райони в коя ТЗ на ИАЛВ следва да се подаде „ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕ ПО МЯРКА „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ“:

a.    В ТЗ на ИАЛВ, където е регистрирано лозарското стопанство, в което ще се изкореняват лозарски имоти или

b.    В ТЗ на ИАЛВ, където ще се засаждат лозарски имоти;

2)    При заявени дейности по „Преструктуриране и конверсия на лозя“ чрез „Промяна на местонахождението на лозята“, като изкореняването и засаждането ще се извършват в различни лозарски райони в коя ТЗ на ИАЛВ следва да се подаде „Уведомление за начало на изкореняване“:

a.    В ТЗ на ИАЛВ, където е регистрирано лозарското стопанство, в което ще се изкореняват лозарски имоти или

b.    В ТЗ на ИАЛВ, където е регистрирано лозарското стопанство, в което ще се засаждат лозарски имоти.

Отговор на МЗХГ чрез ИАЛВ:

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА ЗА ПРЕЗАСАЖДАНЕ НА ВИНЕНИ ЛОЗЯ ПО УСЛОВИЯТА НА НАРЕДБА № 9 ОТ 26 МАЙ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЗАСАЖДАНЕ НА ЛОЗЯ

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №55

edelovodstvo@mzh.government.bg

ОТНОСНО: ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА ЗА ПРЕЗАСАЖДАНЕ НА ВИНЕНИ ЛОЗЯ ПО УСЛОВИЯТА НА НАРЕДБА № 9 ОТ 26 МАЙ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЗАСАЖДАНЕ НА ЛОЗЯ

Г-ЖО МИНИСТЪР,

В чл. 17, ал. 1  от Наредба № 9/2016 са изброени задължителни условия, на които трябва да отговаря „заявлението за разрешение за презасаждане“, като в точка 1 е записано „1. искането за презасаждане е за същото стопанство на заявителя, в което ще се извърши или е извършено изкореняването;

В чл. 33, ал. 3 от ЗВСН е описано правото за създаване на ново лозарско стопанство чрез прехвърляне на право на засаждане.

В чл. 15 от Наредба № 9/2016 е записано „Заявленията за разрешения за презасаждане по чл. 11, ал. 2, т. 1, 2 и 3 са по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното, и се подават в териториалното звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното по местонахождението на заявените за изкореняване площи.“

Моля да получа разяснение за следното:

1)    Противоречи ли чл. 17, ал. 1 от Наредба №9/2016г. на чл. 33, ал. 3 от ЗВСН в случаите, когато посочени имоти за засаждане са в ново лозарско стопанство и в различен лозарски район?

2)    Заявление за разрешение за презасаждане за имоти за засаждане, които се намират в различен лозарски район спрямо този на имотите, които са изкоренени се подава:

a.    В ТЗ на ИАЛВ, където е регистрирано лозарското стопанство, в което ще се изкореняват лозарски имоти;

b.    В ТЗ на ИАЛВ, където е регистрирано лозарското стопанство, в което ще се засаждат лозарски имоти;

c.    В двете ТЗ на ИАЛВ по буква „а“ и буква „б“.

Отговор на МЗХГ чрез ИАЛВ:

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА ЗА ПРЕЗАСАЖДАНЕ НА ВИНЕНИ ЛОЗЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №55

edelovodstvo@mzh.government.bg

ОТНОСНО: ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА ЗА ПРЕЗАСАЖДАНЕ НА ВИНЕНИ ЛОЗЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ

Г-ЖО МИНИСТЪР,

В чл. 21 от Закон за виното и спиртните напитки(ЗВСН) са изброени задължителни условия, които трябва да са изпълнени за да може да се прехвърля право на презасаждане между различни лозарски стопанства.

В чл. 33, ал. 3 от ЗВСН е описано правото за създаване на ново лозарско стопанство чрез прехвърляне на право на засаждане.

В чл. 14 ал. 5 от ЗВСН са описа видове права, които пораждат законово основание за засаждане на винени сортове лозя, а именно: право на ново засаждане, право на презасаждане и право на засаждане от Националния резерв от права на засаждане на винени сортове лози.

В ЗВСН е дадено следното определението: „Лозарско стопанство“ е стопанска и технологична единица с единно управление, намираща се на територията на един лозарски район, която се състои от лозарски имоти и в която производителят на винено грозде е собственик на лозарските имоти или ги ползва на друго правно основание.

Моля да получа разяснение за следното:

1)    Всички условия по чл. 21 ли следва да са изпълнени заедно за да е приложимо правото на прехвърлянето на права на презасаждане между различни лозарски стопанства?

2)    В условията на чл. 33, ал. 3 от ЗВСН само при прехвърляне на „право на засаждане от Националния резерв от права на засаждане на винени сортове лози“ ли е възможно създаване на ново лозарско стопанство в различен лозарски район?

3)    В условията на чл. 33, ал. 3 от ЗВСН допустимо ли е създаване на ново лозарско стопанство в различен лозарски район при прехвърляне на „право на презасаждане“?

4)    Противоречи ли чл. 33, ал. 3 от ЗВСН с чл. 21 от същия закон по отношение на „1. част от съответното лозарско стопанство се прехвърля на другото стопанство;“ при създаване на лозарско стопанство в различен лозарски район във връзка с определението за лозарско стопанство, от което следва прехвърляне на лозарски имот, а самият лозарски имот може да принадлежат само на един лозарски район?

Отговор на МЗХГ чрез ИАЛВ:

Дейности върху площи, които са включени в лозарското стопанство на кандидата преди по-малко от една година преди датата на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №55

edelovodstvo@mzh.government.bg

ОТНОСНО: НАРЕДБА № 6 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 Г.

Г-ЖО МИНИСТЪР,

В Държавен вестник бр.4/14/01.2020г. е публикуван НИД за изменение на Наредба №6/2018г.

Чрез изменението се добавя нова точка 14 в ал. 1 към чл. 6 със следното съдържание:

„14. (нова – ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) дейности върху площи, които са включени в лозарското стопанство на кандидата преди по-малко от една година преди датата на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ.“.

В Наредбата и в мотивите към НИД няма разяснения за следните казуси:

1.    Кандидатът е заявил подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“,  подмярка „Конверсия на сортовия състав на насажденията“ за дейности „Засаждане“ и „Изграждане на подпорна конструкция“ върху имот, който е включен в лозарското стопанство преди по-малко от една година преди датата на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ. Дейността „Изкореняване“ е извършена преди датата на кандидатстване и е получил от ИАЛВ Разрешение за презасаждане, което е вписано в ППК.
Приложима ли е в този случай нормата на чл. 6, ал. 1, т. 14?

2.    Кандидатът е заявил подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“,  подмярка „Промяна на местонахождението на лозята“ за дейности „Засаждане“ и „Изграждане на подпорна конструкция“.
Имотът, от който са придобити права за засаждане чрез Разрешение за презасаждане е включен в лозарското стопанство преди по-малко от една година преди датата на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ.
Имотът, върху който ще се изпълнят дейности „Засаждане“ и „Изграждане на подпорна конструкция“ е с НТП „Земеделска земя“, като няма винено лозе върху него и поради тази причина не е включен в лозарското стопанство на Кандидата, но е описан в ППК. Имотът е с право на ползване от преди по-малко от една година преди датата на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ.
Приложима ли е в този случай нормата на чл. 6, ал. 1, т. 14?

3.    Кандидатът е заявил подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“,  подмярка „Промяна на местонахождението на лозята“ за дейности „Засаждане“ и „Изграждане на подпорна конструкция“.
Имотът, от който са придобити права за засаждане чрез Разрешение за презасаждане е включен в лозарското стопанство преди повече от една година преди датата на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ.
Имотът, върху който ще се изпълнят дейности „Засаждане“ и „Изграждане на подпорна конструкция“ е с НТП „Земеделска земя“, като няма винено лозе върху него и поради тази причина не е включен в лозарското стопанство на Кандидата, но е описан в ППК.
Приложима ли е в този случай нормата на чл. 6, ал. 1, т. 14?

Отговор на МЗХГ: