Наредба №2 Приложение № 4

Приложение № 4 към чл. 48, ал. 4

Формула за определяне на парично обезщетение на хектар по мярка „Събиране на реколта на зелено“

І. ПОХ = (ПРОГ + ЗП) х 50 %,

където:

ПОХ е паричното обезщетение на хектар;

ПРОГ – преките разходи за отстраняване на гроздовете;

ЗП – загубата на приходи.

ІІ. ПРОГ се изчислява на база формирани пределни цени на хектар в зависимост от броя на лозите, както следва:

№по ред Практики Мерна единица Единичнацена Цена за 1 хектар лозе при5000 растения Цена за1 лозичка
Резитби бр. 0,90 лв. 4500 лв. 1,08 лв.
Почистване на площта ха 450 лв. 450 лв.
Превоз на отпадъци ха 450 лв. 450 лв.
Общо за ха 5400 лв.

 

При установяване на по-малко от 5000 броя лози в ха, но не по-малко от 2500 броя, при допустимо пропадане до 5 %, размерът на ПРОГ се изчислява, като установеният от проверката на място брой налични лози се умножи по 1,08 лв.

                ((СГД(n-3) + СГД(n-2) + СГД(n-1)) 

ІІІ. ЗП = ——————————————————————————   x ППП) х ЦКГ),

                                3

където:

ЗП е загубата на приходи;

СГД(n-3) – средният годишен добив на хектар за третата година преди получаване на право на участие по мярката;

СГД(n-2) – средният годишен добив на хектар за втората година преди получаване на право на участие по мярката;

СГД(n-1) – средният годишен добив на хектар за първата година преди получаване на право на участие по мярката;

ППП – площта на лозарските имоти, подлежащи на подпомагане;

ЦКГ – цената на килограм грозде.

СГД се изчислява от Изпълнителната агенция по лозата и виното по данни от подадените за съответния район декларации за реколта от грозде в съответствие с чл. 8 от Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *