BG-RRP-6.004 – ОБЩЕСТВЕНО

Процедура № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Компонент: Устойчиво земеделие
Инвестиция „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“

ПРОЦЕДУРАТА Е С ПРИКЛЮЧИЛ ПЕРИОД НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОЧАКВА СЕ СТАРТИРАНЕ НА ПРИЕМ

Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране за конкретно предложение за изпълнение на инвестиция:

1. Минималният размер на допустимите разходи за едно ПИИ, представено от един кандидат е по-голям или равен на 30 000,00 лв., без ДДС.

2. Максималният размер на допустимите разходи за едно ПИИ, представено от един кандидат е 1 000 000,00 лева., без ДДС

ВАЖНО:

3. Максималният размер на допустимите разходи не трябва да надвишава размера, посочен в т. 2., за кандидатите, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на ЗМСП.

4. Когато кандидат по т. 1 от раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ участва в група или организация на производители за колективни инвестиции, която е кандидат по тази процедура, в максималния размер по т. 2. се включва размерът на допустимите разходи по ПИИ за колективни инвестиции, изчислен пропорционално спрямо дела, с който участва в капитала на групата или организацията на производители за колективни инвестиции.

Процент на финансиране:

1. Финансовата помощ за одобрени ПИИ е в размер до 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

2. Размерът на финансовата помощ е съобразен с избрания режим на държавна помощ съгласно чл. 14 на Регламент (ЕС) 2022/2472 на Kомисията от 14 декември 2022 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

ВАЖНО:

3. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на БФП се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Критерии за допустимост на кандидатите:

1. Финансова помощ по процедурата се предоставя на регистрирани земеделски стопани.

1.1. Финансова помощ може да се предостави и на кандидати – групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, в които членовете са само земеделски стопани.

2. Земеделските стопани по т. 1 и членовете на кандидати – групи или организации на производители по т. 1.1. към датата на подаване на ПИИ трябва да отговарят на следните условия:

а) да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3/1999 г.), като това условие трябва да бъде изпълнено и за предходната стопанска година –2021/2022;

б) да са микро, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП);

в) ако са юридически лица, трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

3. Подпомагат се ПИИ, представени от земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение на селскостопански продукти, както и подготовка на продукцията за продажба.

4. За да подлежат на подпомагане по реда на настоящата процедура, кандидатите представят таблица на заявените разходи както и таблици с данни за културите и съответните площи и/или животновъдните обекти с броя по видовете и категории животни, за отглеждането на които са предвидени заявените разходи (листове в Приложение № 2 „Основна информация“).

5. В случаите по т. 4.:

5.1. данните за културите и съответните площи се доказват чрез:

а) регистрация в ИСАК на кандидата; и/или

б) служебна справка за дейността на кандидата за стопанската 2022/2023 година в регистъра на земеделските стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

5.2. вида и броя на отглежданите животни се доказва чрез служебна справка в Регистър животни и пчелини към дата на подаване на ПИИ.

5.3. За кандидати по т. 1.1. справките по т. 5.1 и т. 5.2 се извършват за всеки от членовете на кандидата.

6. Кандидатът се задължава да поддържа съответствие с условието по т. 5 за периода до изтичане на пет години от датата на получаване на окончателно плащане по одобреното ПИИ.

ВАЖНО:

7. Животновъдните обекти, включени в ПИИ на кандидатите, трябва да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД),.

8. В Раздел 21„Списък на документи, които се подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване са посочени документите, които трябва да бъдат представени, за да се удостовери допустимостта на кандидата. Условията, за които не е предвиден документ, се проверяват служебно.

Критерии за недопустимост на кандидатите:

Съгласно чл. 6 от ПМС № 114/2022 г., потенциалните кандидати не могат да участват в настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че:

1. са обявени в несъстоятелност;

2. са в производство по несъстоятелност;

3. са в процедура по ликвидация;

4. са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

5. са преустановили дейността си;

6. се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените по точки от 1 до 5 процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени (в случай че кандидатът е чуждестранно лице);

7. са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

8. са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

9. е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

10. имат публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 за данъци и задължителни осигурителни вноски и т. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на кандидата и Столична община, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, и не е допуснато разсрочване, отсрочване и обезпечение на задълженията;

10.1. Точка 10 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.

11. е установено, че:

11.1. са представили документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

11.2. не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

11.3. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда, или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

11.4. не са изпълнили решение на Европейската комисия с разпореждане за възстановяване и влязъл в сила акт за установяване на публично вземане, когато това е приложимо, по смисъла на чл. 44 от Закона за държавните помощи и не е възстановило изцяло неправомерна и несъвместима държавна помощ или неправилно използвана държавна помощ;

11.5. лицата, които представляват кандидата, са осъждани с влязла в сила присъда за:

1) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза (т. 1), в друга държава членка или трета страна;

12. За лицата, които представляват кандидата, е налице конфликт на интереси, във връзка с процедурата за предоставяне на средства, който не може да бъде отстранен;

13. лицата, които представляват кандидата, са опитали да:

13.1. повлияят на вземането на решение от страна на ДФЗ, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

13.2. получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на средства.

14. Член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с ръководителя на ДФЗ или Министерство на земеделието.

ВАЖНО:

15. По отношение на съответствието с посочените обстоятелства, при кандидатстване се декларира от кандидатите в Декларация при кандидатстване (Приложение № 3), а преди сключване на договори за финансиране с одобрените кандидати, съответствието им ще се проверява чрез извършване на съответните служебни и документални проверки.

15.1 Когато кандидата се представлява от няколко лица „заедно и поотделно“ или „поотделно“ и формулярът за кандидатстване съгласно т. 3 от раздел 20 не се подписва от всички,  декларацията се разпечатва и подписва от всички лица, които не са подписали формуляра. Приложение № 1А-декларация при кандидатстване се подписва и от всички представляващи кандидата, когато ПИИ се подава от упълномощено лице.

16. Не са допустими за подпомагане кандидати, които са в затруднено положение съгласно чл. 1, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 2022/2472 на Комисията от 14 декември 2022 година.

17. Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране кандидати, за които е установено с влязъл в сила административен акт наличието на недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно получени и/или неправомерно усвоени средства по предложения за изпълнение на инвестиции, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране.

17. По отношение обстоятелствата за отстраняване, посочени в чл. 54 и чл. 55 от ЗОП кандидатът има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност съгласно чл. 56 от ЗОП, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Хипотезите, при които може да се доказва надеждност, съответно да се издаде документ за потвърждаване на надеждност са изчерпателно изброени в чл. 56, ал. 1 от ЗОП и не следва тази разпоредба да се тълкува разширително.

Допустими дейности:

Подпомагат се ПИИ, целящи подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства чрез:

а) опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление; и/или

б) инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

Недопустими дейности:

1. Финансова помощ не се предоставя, ако за същите инвестиционни разходи кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на ЕС.

2. Не са допустими за подпомагане дейности и разходи за СМР, освен монтаж на допустимите съоръжения и оборудване.

3. Финансова помощ не се предоставя за ПИИ, включващи инвестиции, които не отговарят на Европейското и национално законодателство.

4. Финансова помощ не се предоставя за дейности, които не са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ и за които не е представена самооценка относно принципа за ненанасяне на значителна вреда (ПНЗВ или DNSH) (Приложение № 4 „Формуляр за самооценка за „Принципа за ненанасяне на значителни вреди““), попълнен съгласно Приложение № 4а – „Указания относно спазване на „Принципа за ненанасяне на значителни вреди““. Подробна информация относно спазване на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ е налична в Приложение № 4б „Информация за принципа „Ненанасяне на значителни вреди““.

5. За да се гарантира недопускане на двойно финансиране за един и същ разход по ПИИ по ПВУ и другите инструменти, ще се извършва контрол на бенефициент/краен получател на ниво конкретен разход. Бенефициент, получил подкрепа за конкретен разход по ПРСР, няма да бъде допустим за подпомагане за същия разход по ПВУ. Контролът ще обхване крайните получатели на помощта по всяко от четирите инвестиционни направления. Бенефициент, получил инвестиционна подкрепа от Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход няма да може да получи финансова помощ за същия конкретен разход по Стратегическия план.

ВАЖНО:

6. Няма да бъдат подпомагани:

– разходи за инвестиции, насочени към привеждане в съответствие с изискванията на действащото законодателство;

– дейности, свързани с преработка на селскостопански продукти;

– дейности и разходи, свързани с напояване;

– дейности и разходи, свързани с капацитета на съоръжения за съхраняване на животински и растителен торов отпадък и на минерални торове;

– закупуване на земя и сгради;

– всички дейности, които не са сред посочените като допустими в Условията за кандидатстване;

7. Кандидат по настоящата процедура няма право да заявява за подпомагане разходи по т. 1.4 от Раздел 14.1. „Допустими разходи“, ако той или организацията на производители, в която участва, са заявили подпомагане по процедура № BG-RRP-6.006 по направление „Центрове за продажба и съхранение на плодове и зеленчуци“.

8. Член на организация на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“, която е кандидат по настоящата процедура, няма право по настоящата процедура да заявява подпомагане за същите видове разходи, каквито са включени в ПИИ на организацията.

9. Помощта не се предоставя в нарушение на забрани или ограничения, установени в Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Допустими разходи:

1. Разходи за материални и нематериални инвестиции, допринасящи към изпълнение на целите на НПВУ :

1.1.            Технологична и екологична модернизация на отделните фази на производствените процеси в растениевъдството при обработка на почвите, торене, растителна защита и прибиране на реколтата – вкл. трактори, комбайни за прибиране на реколтата, товарачи, култиватори и брани за частични обработки на почвата, сеялки за директна и прецизна сеитба, вкл. самоходни; торовнасящи машини за прецизно торене, вкл. самоходни; пръскачки за прецизно внасяне на препарати за растителна защита, вкл. самоходни; косачки, адаптери, приспособления и стрипер хедери, мулчираща техника (сечки, ножов валяк, шредери, мулчери и други), балопреси, дронове, GPS системи и друга техника/машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда.

1.2.            Доставка и монтаж на оборудване за електронно управление на всички процеси, вкл. микроклимата в оранжерийното производство с изключение на разходите, свързани с напояване.

1.3.            Доставка и монтаж на оборудване за превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки, измръзване, засушаване.

1.4.            Доставка и монтаж на автоматизирани системи и машини за подготовка на растениевъдната продукция за продажба, в т.ч. свързани с почистване, измиване, сортиране, охлаждане, калибриране, маркиране и опаковане,

1.5.            Доставка на машини и оборудване за съхранение на продукция, в т.ч. системи за автоматизирано складиране, вкл. вътрешно заводски транспорт – електрокари, мотокари, газокари и др.

1.6.            Доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство, третиране и оползотворяване на растителен и животински торов отпадък, вкл. за компостиране, метанизация.

1.7.            Технологична модернизация на отделните фази на производствените процеси за животновъдството – системи и оборудване за механизирано/автоматизирано хранене, вкл. фуражораздаващи ремаркета (прикачни и самоходни) и фуражни кухни, доене, поене и почистване, системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, вкл. в пчеларството, системи за управление на микроклимата в стопанствата, електропастири, GPS системи, дронове и други машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда в животновъдните стопанства.

1.8.            Системи и оборудване/включващи софтуер и/или хардуер/ за събиране, обработка и анализ на данни – в т.ч. информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти (за растениевъдството – за събиране, обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за поливни норми, торови норми, състояние на почвата и културите, добиви и др.; за животновъдството – за проследяване на здравословното състояние на животните, норми на хранене, продуктивност, и др.).

1.9.            Доставка и монтаж на машини и оборудване за третиране на торов отпадък, в т.ч. скарови подове, помпа за гъсти течности, сепаратор за отделяне на твърда от течна фракция, платформа за сепаратор, тръбни линии за отвеждане на течна фракция, хомогенизатор за течен оборски тор, скреперни системи за почистване на оборски тор, тороразпръскващи ремаркета и цистерни за течна торова маса.

1.10.        Доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на биогорива или енергия от възобновяеми източници в стопанствата за собствено потребление.

Условия за допустимост на разходите:

1. Финансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства по тази процедура под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

2. Дейностите и разходите по проекта са допустими за подпомагане, ако са извършени след подаване на ПИИ.

3. Разходите по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ трябва да са необходими за изпълнението на ПИИ, да са приемливи, обосновани и да отговарят на принципа на добро финансово управление, по-специално от гледна точка на икономичността и ефикасността.

4. Оценителната комисия по чл. 10 от ПМС № 114 от 8.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от НПВУ, извършва оценка на реалистичността на предложените за финансиране разходи, посочени в Раздел 14.1 „Допустими разходи“, чрез съпоставяне на предложените разходи с определените от РА референтни разходи за допустими за финансиране активи и услуги и/или сравняване с индикативна/и оферта/и.

5. Списък с наименованията на активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, е приложен към настоящите условия за кандидатстване – Приложение № 5.

6. За всеки заявен за финансиране разход по Раздел 14.1 „Допустими разходи“ кандидатът представя най-малко една независима оферта, която съдържа наименование на оферента, датата на издаване на офертата, подпис на оферента (допустимо е да е подписана с КЕП на представител на оферента), марка, модел и подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС. Заявеният за финансиране разход може да е с до 15% над стойността на представената оферта.

7. Оценителната комисия извършва съпоставка между размера на заявения разход и наличен референтен разход и одобрява за финансиране разхода до най-ниския размер.

8. В случаите по т. 6 оферентите, когато са местни лица, следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.

9. Когато за заявения за финансиране разход кандидатът е представил повече от една съпоставими оферти, допустимото увеличение с до 15% се изчислява спрямо стойността на по-ниската оферта.

ВАЖНО:

10. В случаите по т. 6 за заявените активи за машини/оборудване и апарати, кандидатите следва да посочат в Приложение № 2 „Основна информация“, лист „Заявени разходи“ само минимални технически и/или функционални характеристики на предвидените за придобиване по ПИИ активи. Не е препоръчително да указват марки, модели и други конкретни технически спецификации, които насочват към определени производители/доставчици. Посочените технически и/или функционални характеристики ще бъдат включени като приложение към договора за финансиране.

11. В случаите, когато кандидатът не е посочил минимални технически и/или функционални характеристики на актив или същите не съответстват на посочените в офертата и след допълнителното изискване на техническата спецификация, съответният разход ще бъде премахнат от бюджета на предложението служебно от оценителната комисия.

12. След сключване на договора за финансиране, крайните получатели трябва да представят две съпоставими, независими оферти и договор с избрания оферент. В офертите трябва да са включени техническите и/или функционални характеристики, включени в приложението по т. 10. В случаите на строително-монтажни работи, офертите трябва да съответстват на количествата и видовете работи в одобрената към договора за финансиране количествена сметка.

Недопустими разходи:

1. Разходи за закупуване и/или инсталиране на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;

2. Разходи за закупуване на недвижима собственост;

3. Разходи за ДДС, с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);

4. Оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка, както и други разходи, възникнали при изпълнение на договори за лизинг, марж/печалба за лизингодателя, разходи за лихви, разходи за неустойки и такси, режийни разходи;

5. Разходи за банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;

6. Разходи за принос в натура;

7. Разходи за изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;

8. Разходи за закупуване на права за производство на земеделска продукция;

9. Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини и оборудване, за частта над пазарната им стойност или частта, надвишаваща определените референтни разходи;

10. Разходи, които представляват обикновена подмяна;

11. Разходи, свързани с плащания в брой;

12. Разходи за ремонт, реконструкция и изграждане на съоръжения за съхранение на растителен и животински торов отпадък – торови площадки, лагуни, балони и др. с подобно предназначение;

13. Разходи за закупуване на животни, едногодишни растения и тяхното засаждане, както и създаване на трайни насаждения;

14. Закупуване на превозни средства – пътни превозни средства, въздухоплавателни средства, плавателни съдове и плавателни средства, моторни превозни средства, четириколесни моторни превозни средства, автомобили, мотоциклети, мотопеди,  ремаркета, полуремаркета и велосипеди;

15. Финансова помощ не се предоставя за финансиране на разходи, обект на финансиране по ПИИ, които вече са финансирани със средства от ЕСИФ или чрез други инструменти на ЕС, както и с други публични средства, различни от тези на бенефициента за дейностите, които се подпомагат по настоящата процедура и са за същия обект/и;

16. Разходи, свързани с преработка на селскостопански продукти;

17. Всякакви други разходи, които не са определени като допустими съгласно Раздел 14.1. „Допустими разходи“.

  1. Критерии и методика за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции.

1. Предложенията за изпълнение на инвестиции по процедурата ще се оценяват по следните критерии за подбор:

Критерии

Минимално изискване

Максимален праг

А

Б

В

Г

1.

ПИИ, представени от кандидати до 50 години включително.

ПИИ са представени от физически лица и ЕТ на възраст:

• от 18 до 40 години включително – 5 точки

• от 41 до 50 години включително – 3 точки

5

2.

Проектни предложения, представени от кандидати – жени

ПИИ са представени от жени – физически лица и ЕТ.

5

3.

Заявен размер на инвестиционните разходи

ПИИ със заявен размер на инвестиционните разходи от 10 000  до 500 000 лв. вкл. получават 20 точки. За ПИИ със заявен размер на инвестиционните разходи над 500 000 лв. точките се изчисляват, като от максималният брой точки „20“ се изважда резултатът от разделянето на горницата над 500 000 лв. на 25 500 и резултатът се записва с точност до 0,000001.

Минимум – 0 т. / Максимум – 20 т.

 

Пример:

1) 20 т., ако 10000<= ПИИ <= 500000

2) точки = 20-(ПИИ-500000)/ 25000

20

4.

Финансовото състояние на кандидата обезпечава реализирането на инвестициите по ПИИ

Съотношението между заявената стойност на ПИИ и средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови години (2019, 2020 и 2021 г.) е:

• по-малко или равно на 2 – 15 точки;

• по-голямо от 2 и по-малко или равно на 3 – 14 точки;

• по-голямо от 3 и по-малко или равно на 4 – 10 точки;

• по-голямо от 4 и по-малко или равно на 5 – 6 точки;

• по-голямо от 5 и по-малко или равно на 6 – 2 точки;

• по-голямо от 6  – 0 точки

15

5.

Кандидатът е производител на биологични продукти

Кандидатът е биологичен оператор, който има сключен договор за контрол и сертификация по правилата на биологичното производство преди 01.01.2023 г.

10

6.

Кандидат с история като земеделски стопанин

Кандидатът има регистрация като земеделски стопанин за последните четири стопански години (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023)

10

7.

ПИИ с инвестиции и дейности, насочени в сектор Плодове и зеленчуци, и/или сектор Животновъдство, и/или сектор Етеричномаслени и медицински култури, съгласно Приложение № 9

Приоритет получават ПИИ с посочените култури и/или животни, съгласно Приложение № 9 и включени в Таблица 1 и Таблица 2 в Приложение № 3. В случаите, при които в една от двете и/или в двете таблици (1 и 2) от Приложение № 3 са включени култури и/или животни, извън списъка по Приложение № 9, то точки по критерия не се получават.

20

8.

ПИИ с екологични инвестиции

Приоритет се присъжда за ПИИ, в които повече от 50 % от заявените за подпомагане разходи са за доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство, третиране и оползотворяване на растителен и животински торов отпадък, вкл. за компостиране, метанизация и/или за производството на биогорива или енергия от възобновяеми източници в стопанствата за собствено потребление

10

Общ брой точки по критериите за оценка на ПИИ:

95

 

1. Съответствието с критериите за оценка се преценява към датата на подаване на ПИИ съобразно приложените към него документи и декларирани данни.

2. Подпомагат се ПИИ, получили най-малко 15 точки съгласно критериите за оценка.

3. За доказване на съответствието с критериите за оценка оценителната комисия извършва служебна проверка. Данни от НСИ се изискват на база съответния раздел от представената Декларация при кандидатстване (Приложение № 3).

4. Приоритет по критерий № 1 получават кандидати – физически лица и еднолични търговци, за които физическото лице е на възраст до 50 години включително. Когато кандидатът е на възраст от 18 до 40 години включително се присъждат 5 точки, а когато е на възраст от 41 до 50 години включително се присъждат 3 точки. Изпълнението на условието ще се проверява служебно чрез ЕГН на физическото лице.

5. Приоритет по критерий № 2 получават кандидати – физически лица и еднолични търговци, за които физическото лице е жена. Изпълнението на условието ще се проверява служебно чрез ЕГН на физическото лице.

6. ПИИ получават приоритет по критерий № 3 според заявения размер на инвестиционните разходи. ПИИ със заявен размер на инвестиционните разходи от 10 000 лв. до 500 000 лв. вкл. получават 20 точки. За ПИИ със заявен размер на инвестиционните разходи над 500 000 лв. точките се изчисляват, като от максималният брой точки „20“ се изважда резултатът от разделянето на горницата над 500 000 лв. на 25 000 и резултатът се записва с точност до 0,000001.

7. По критерий № 4 приоритет получават ПИИ, за които съотношението между заявената стойност на ПИИ и средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови години (2019, 2020 и 2021 г.) е по-малко или равно на 6. Оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.), се определя, като се използват следните данни от ОПР за съответната финансова година: стойността от Раздел А, т. I „Приходи от оперативна дейност”, ред „Общо за група I”, (код 15000) от приходната част на ОПР за съответната финансова година минус стойността от Раздел А, т. I „Разходи за оперативна дейност”, ред „Общо за група I”, (код 10000) от разходната част на ОПР за съответната финансова година плюс стойността от ред „Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи”, (код 10410) от разходната част на ОПР за съответната финансова година. Изчислява се средноаритметичния размер на оперативната печалба за последните три завършени финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) с помощта на Таблица „Оперативна печалба“ от Приложение № 2. В случай, че кандидатът не съставя ОПР съгласно Закона за счетоводството, за източник на информация се използва „Приложение № 3 – доходи от друга стопанска дейност“ от Годишна данъчна декларация (ГДД) за съответната година на физическото лице, като се взимат предвид стойността от ред 3 „Сума на доходите, подлежащи на облагане по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ“ и ред 4 „Разходи за дейността“. Данните ще се взимат по служебен път от НСИ и/или НАП, като за годините, за които кандидатът не е подал ГФО или ГДД ще се считат за 0 (нула).

8. Приоритет по критерий за оценка № 5 получава ПИИ, представено от кандидат, за които след служебна проверка в База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин е установено, че има сключен договор за контрол и сертификация по правилата на биологичното производство преди 01.01.2023 г..

9. Приоритет по критерий № 6 получават ПИИ, подадени от кандидати, регистрирани като земеделски стопани за последните четири стопански години (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023). Изпълнение на изискването се проследява служебно чрез достъп до Регистър „Земеделски производители“.

10. По критерий № 7 приоритет получават ПИИ, за които в Таблица 1 и Таблица 2 в Приложение № 3 са посочени само култури и/или животни от Приложение № 9. В случаите, при които в една от двете и/или в двете цитирани таблици от Приложение № 3 са включени култури и/или животни, извън списъка по Приложение № 9, то точки по критерия не се присъждат. За сектор „животновъдство“ точки по критерия се получават само когато инвестициите, включени в ПИИ, се извършват в рамките на животновъдния/те обект/и на кандидата.

11. Приоритет по критерий № 8 се присъжда на ПИИ, в които повече от 50 % от заявените за подпомагане разходи са за доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство, третиране и оползотворяване на растителен и животински торов отпадък, вкл. за компостиране, метанизация и/или за производството на биогорива или енергия от възобновяеми източници в стопанствата за собствено потребление.

12. В случай че изпълнението на условията по критериите е станало основание за класиране на кандидата пред други кандидати по реда на тези условия, той се задължава да поддържа съответствие с критерий № 5, критерий № 7 и критерий № 8 в срока за изпълнение на проекта и за периода на мониторинг, съгласно заложеното в условията за изпълнение и договорът за предоставяне на безвъзмездно финансиране. Задължението за поддържане на съответствие с критерий № 8 се отнася и за случаите, когато тези разходи не са одобрени за финансиране.

13. За ПИИ, получили еднакъв общ брой точки по критерии за подбор, за които е наличен частичен разполагаем бюджет, класирането се извършва в низходящ ред съобразно:

13.1. получения брой точки по критерий за оценка № 4 „Финансовото състояние на кандидата обезпечава реализирането на инвестициите по ПИИ“;

13.2. В случай, че ПИИ имат равен брой точки по критерий за оценка № 4, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий за оценка № 3 „Заявен размер на инвестиционните разходи“;

13.3. В случай, че ПИИ имат равен брой точки по критерий за оценка № 3, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий за оценка № 6 „Кандидат с история като земеделски стопанин“;

13.4. В случай, че ПИИ имат равен брой точки по критерий за оценка № 6, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий за оценка № 5 „Кандидатът е производител на биологични продукти“;

13.5. В случай, че ПИИ имат равен брой точки по критерий за оценка № 5, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий за оценка № 2 „Проектни предложения, представени от кандидати – жени“;

13.6. В случай, че ПИИ имат равен брой точки по критерий за оценка № 2, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий за оценка № 1 „ПИИ, представени от кандидати до 50 години включително“;

13.7. В случай, че ПИИ имат равен брой точки по критерий за оценка № 1 същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий за оценка № 7 „ПИИ с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Плодове и зеленчуци“, и/или сектор „Животновъдство“, и/или сектор „Етеричномаслени и медицински култури“, съгласно Приложение № 9“.

13.8. В случай, че ПИИ имат равен брой точки по критерий за оценка № 7, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий за оценка № 8 „ПИИ с екологични инвестиции“;

13.9. В случай, че ПИИ имат равен брой точки по критерий за оценка № 8, същите ще бъдат класирани по реда на тяхното подаване в ИСМ-ИСУН2020.

Списък с общи документи:

1. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Примерен образец – Приложение № 8).

2. Основна информация, заявени разходи, култури и животни (Приложение № 2) във формат „xls“ или „xlsx”, а когато проектното предложение се подава от упълномощено лице и във формат „pdf“ или „jpg“, подписан на всяка страница от кандидата и сканирано.

3. Декларация за размера на получените държавни помощи. Попълва се в раздел „Е-Декларации“ към формуляра за кандидатстване в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ. Когато ПИИ се подава от упълномощено лице, Приложение № 4 се попълва и подписва от представляващия кандидата (с КЕП или сканирано във формат „pdf” или „jpg”) и се прикачва към формуляра за кандидатстване. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на ПИИ, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 5 от раздел 18. „Ред за оценяване на предложения за изпълнение на инвестиции“).

4. Декларация при кандидатстване (Приложение № 3). Попълва се в раздел „Е-Декларации“ към формуляра за кандидатстване в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ. Когато кандидатът се представлява от няколко лица „заедно и поотделно“ или „поотделно“ и формулярът за кандидатстване съгласно т. 3 от раздел 20 не се подписва от всички, декларацията се разпечатва и подписва от всички лица, които не са подписали формуляра. Когато ПИИ се подава от упълномощено лице, Приложение № 3 се попълва и подписва от всички представляващи кандидата (с КЕП или сканирано във формат „pdf” или „jpg”) и се прикачва към формуляра за кандидатстване. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на ПИИ, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 5 от раздел 18. „Ред за оценяване на предложения за изпълнение на инвестиции“).

5. Формуляр за самооценка относно съблюдаване на принципа за ненанасяне на значителни вреди (ПНЗВ или DNSH) (Приложение № 4). Попълва се в раздел „Е-Декларации“ към формуляра за кандидатстване в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ. Когато ПИИ се подава от упълномощено лице, Приложение № 4 се попълва и подписва от представляващия кандидата (с КЕП или сканирано във формат „pdf” или „jpg”) и се прикачва към формуляра за кандидатстване. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на ПИИ, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 5 от раздел 18. „Ред за оценяване на предложения за изпълнение на инвестиции“).

6. Документ от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издаден по реда на ЗООС и/или ЗБР и ЗВ. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Документът не се прилага за инвестиции в земеделска техника. Когато към датата на подаване на предложението документът не е издаден, се представя входящ номер на искане за издаване от съответния орган. В случай че е представен входящ номер, кандидатът трябва да представи изискуемият документ най-късно в срока по т. 5 от раздел 18 „Ред за оценяване на предложения за изпълнение на инвестиции“).

7. Една независима оферта за всеки заявен за финансиране разход, която съдържа наименование на оферента, датата на издаване на офертата, подпис на оферента (допустимо е да е подписана с КЕП на представител на оферента), марка, модел и подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС. В случай на строително-монтажни работи се прилагат и количествено-стойностни сметки във формат „xls”/„xlsx”. Представят се във формат „pdf” или „jpg” или електронно подписани с КЕП на издателя. – важи за случаите по т. 6 от раздел 14.2. Условия за допустимост на разходите.

8. Декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП във формата на образеца (Приложение № 7). Декларацията се попълва в раздел Е-декларации към формуляра за кандидатстване в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ. От Приложение № 7 „Декларация по ЗМСП“ се попълва само справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП, и се прикачва към формуляра за кандидатстване, когато кандидатът е свързано предприятие или предприятие-партньор. Когато ПИИ се подава от упълномощено лице, цялото Приложение № 7 „Декларация МСП“ (декларация и справка) се попълва, подписва (с КЕП или сканирано във формат „pdf” или „jpg”) и се прикачва към формуляра за кандидатстване.

9. Анализ, удостоверяващ изпълнението на условията по т. 3 от Раздел 13.2„Условия за допустимост на дейностите“, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област, вписан в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) (важи в случаите на инвестиции за производство на енергия от ВЕИ). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ или „zip” или „rar”.

Приложение № 9 към Условията за кандидатстване
Списък с култури и животни, попадащи в чувствителните сектори –
сектор „Плодове и зеленчуци“, сектор „Етеричномаслени и медицински култури“ и сектор „Животновъдство“

КУЛТУРИОПИСАНИЕ
 І. Списък с култури в сектор „Плодове и зеленчуци“ 
Зеленчукови култури 
1. Картофи, бататиКлубенови зеленчукови култури
  
2. ДоматиПлодови зеленчукови култури
3. ПиперПлодови зеленчукови култури
4. Сладък пиперПлодови зеленчукови култури
5. Лют пиперПлодови зеленчукови култури
6. ПатладжанПлодови зеленчукови култури
7. КраставициПлодови зеленчукови култури
8. КорнишониПлодови зеленчукови култури
9. ТиквичкиПлодови зеленчукови култури
10. ДиниПлодови зеленчукови култури
11. ПъпешиПлодови зеленчукови култури
12. БамяПлодови зеленчукови култури
13. Градински фасул (зелен и зърно)Бобови зеленчукови култури
14. Градинска бакла (зелена и зърно)Бобови зеленчукови култури
15. Градински грах (зелен и зърно)Бобови зеленчукови култури
  
16. Главесто зелеЛистностъблени зеленчукови култури
17. КарфиолЛистностъблени зеленчукови култури
18. СалатаЛистностъблени зеленчукови култури
19. МарулиЛистностъблени зеленчукови култури
20. СпанакЛистностъблени зеленчукови култури
21. МагданозЛистностъблени зеленчукови култури
22. КопърЛистностъблени зеленчукови култури
23. Листно цвеклоЛистностъблени зеленчукови култури
24. КиселецЛистностъблени зеленчукови култури
25. ЛападЛистностъблени зеленчукови култури
26. АлабашЛистностъблени зеленчукови култури
  
27. МорковиКореноплодни зеленчукови култури
28. Магданоз – кореновКореноплодни зеленчукови култури
29. ЦелинаКореноплодни зеленчукови култури
30. Салатно цвеклоКореноплодни зеленчукови култури
31. РепичкиКореноплодни зеленчукови култури
32. РяпаКореноплодни зеленчукови култури
33. ПащърнакКореноплодни зеленчукови култури
  
34. Лук (зрял и зелен)Лукови зеленчукови култури
35. Чесън (зрял и зелен)Лукови зеленчукови култури
36. ПразЛукови зеленчукови култури
37. АрпаджикЛукови зеленчукови култури
  
38. ХрянМногогодишни зеленчукови култури
Трайни насаждения 
39. Десертни лозяТрайни насаждения
40. Винени лозяТрайни насаждения
Овощни култури 
  
41. ЯбълкиСемкови овощни видове
42. КрушиСемкови овощни видове
43. ДюлиСемкови овощни видове
44. МушмулиСемкови овощни видове
  
45. Сливи/джанкиКостилкови овощни видове
46. Праскови/нектариниКостилкови овощни видове
47. Кайсии/зарзалиКостилкови овощни видове
48. ЧерешиКостилкови овощни видове
49. ВишниКостилкови овощни видове
50. Едроплоден дрянКостилкови овощни видове
  
51. ЯгодиЯгодоплодни видове
52. МалиниЯгодоплодни видове
53. КъпиниЯгодоплодни видове
54. Френско грозде (бели и червени)Ягодоплодни видове
55. АронияЯгодоплодни видове
56. КасисЯгодоплодни видове
57. Бодливо гроздеЯгодоплодни видове
58. БоровинкиЯгодоплодни видове
59. СмокиниЯгодоплодни видове
60. ОрехиЯдкови /черупкови/ видове
61. БадемиЯдкови /черупкови/ видове
62. ЛешнициЯдкови /черупкови/ видове
 ІІ. Списък с култури в сектор „Етеричномаслени и медицински култури“  
  
1. АнасонЕтеричномаслени и медицински култури
2. Кимион и черен кимионЕтеричномаслени и медицински култури
3. ЧубрицаЕтеричномаслени и медицински култури
4. Валериана – двугодишна култураЕтеричномаслени и медицински култури
5. БосилекЕтеричномаслени и медицински култури
6. Бял трън (силибум)Етеричномаслени и медицински култури
7. Черна мерудияЕтеричномаслени и медицински култури
  
8. ЛавандулаЕтеричномаслени и медицински култури
9. МентаЕтеричномаслени и медицински култури
10. Блатно кокичеЕтеричномаслени и медицински култури
11. РиганЕтеричномаслени и медицински култури
12. ЕхинацеяЕтеричномаслени и медицински култури
13. Медицинска ружаЕтеричномаслени и медицински култури
14. РозмаринЕтеричномаслени и медицински култури
15. СалвияЕтеричномаслени и медицински култури
16. Маслодайна розаЕтеричномаслени и медицински култури
17. ШипкаЕтеричномаслени и медицински култури
 IIа. Култивирани гъби 
18. Култивирани печуркиКултивирани гъби
19. КладницаКултивирани гъби
ІІІ. Списък на животни в сектор „Животновъдство“  
Говеда и биволи 
1. Телета и малачета до 1 г. 
2. Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване 
3. Телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини 
4. Млечни крави и биволици 
5. Крави от месодайни породи 
Овце 
6. Овце – млечни, и овце – месодайни 
7. Други овце 
Кози 
8. Кози – майки 
Други кози 
Свине 
9. Свине – майки 
10. Прасенца под 45 дни 
11. Други свине 
Птици 
12. Кокошки – носачки 
13. Бройлери 
14. Пуйки 
15. Гъски 
16. Патици 
17. Пъдпъдъци 
Други 
18. Пчелни семейства 

Приложение № 5 към Условия за кандидатстване
Списък с активи, дейности и услуги, за които са определени референтни разходи при извършване на строително – монтажни работи, създаване на трайни насаждения и земеделска техника

I. Извършване на строително – монтажни работи:

Реф. СМР№

СМР

Описание

Мерна единица

Ново строителство – цена в лв.

(лв/ kWp, лв/дка)

А

Б

В

Г

Д

1.1

Автономни фотоволтаични (соларни) системи

Доставка и монтаж на автономна фотоволтаична (соларна) система

kWp

X

1.2

Мрежови фотоволтаични (соларни) системи с инсталирана мощност до 15 kWp включително

Доставка и монтаж на мрежова фотоволтаична (соларна) система

kWp

X

1.3

Мрежови фотоволтаични (соларни) системи с инсталирана мощност над 15 kWp

X

 

 

 

 

 

2.1

Изграждане на защитна система за предпазване от градушки, насекоми, птици и др. за овощни видове в това чило: семкови; костилкови; ядкови /черупкови/

Включва цялостната дейност по доставка и монтаж на защитна система:
– конструкция;
– допълнителни аксесоари (колове, въжета, котви, скоби, кукички, щипки, стоманено въже, поликарбонатна тел и др.);
– мрежа

дка

X

2.2

Изграждане на защитна система за предпазване от градушки, насекоми, птици и др. за лозя

X

2.3

Изграждане на защитна система за предпазване от градушки, насекоми, птици и др. ягодоплодни, многогодишни медицински и ароматни култури и всички култури невключени в СМР 17.1 и 17.2

X

      

 

II. Закупуване на земеделска техника:

  1. Закупуване на трактори за нуждите на земеделското производство /с изключение на горски и градински тип косачки/ –                                                                        ……………… лв./к.с;
  2. Закупуване на зърнокомбайни –                                    ……………… лв./к.с;
  3. Закупуване на силажокомбайни – ……………….лв./к.с;
  4. Закупуване на самоходни товарачи /челни и телескопични/ – ……………… лв./к.с.
  5. Закупуване на самоходни пръскачки –             ……………… лв./к.с.

 

В случай че за конкретен актив е определен референтен разход на конска сила (трактори, зърнокомбайни, силажокомбайни или товарачи), то за него се извършва съпоставка едновременно между:

1) размера на предложения от кандидата разход (съгласно представената индикативна оферта/и);

2) максимално допустимия размер на разхода, съгласно съответната пределната цена за конска сила на база номинална мощност. Номиналната мощност на техниката се взима от представената оферта/и и техническа спецификация за заявения актив и се умножава по съответната пределна цена за 1 к.с.

Разходът се одобрява за финансиране до най-ниския му размер.

Независимо че разходът представлява самоходна земеделска техника, за която е определен референтен разход на конска сила (трактори, зърнокомбайни, силажокомбайни или товарачи), когато кандидатът е представил съпоставими оферти, РА извършва съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, и размера на определения референтен разход, като одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер.

Списък на съкращения:

БФП

Безвъзмездна финансова помощ

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ДДС

Данък върху добавената стойност

ДФЕС

Договор за функционирането на Европейския съюз

ДФЗ

Държавен фонд „Земеделие“

ЕС

Европейски съюз

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗВ

Закон за водите

ЗВД

Закон за ветеринарномедицинската дейност

ЗДДФЛ

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

ЗМСП

Закон за малките и средните предприятия

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ИСМ-ИСУН 2020

Информационната система за управление и наблюдение (ИСМ-ИСУН 2020), надградена за целите на Механизма за възстановяване и устойчивост

КЕП

Квалифициран електронен подпис

КС

Количествени сметки

КСС

Количествено-стойностни сметки

НПВУ

Национален  план за възстановяване и устойчивост

ПИИ

Предложение за изпълнение на инвестиция

ПМС

Постановление на Министерски съвет

ПРСР

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

СМР

Строително-монтажни работи

СНД

Структура за наблюдение и докладване

ПМС № 114/2022 г.

Постановление № 114 на МС от 8.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (обн., ДВ, бр. 43 от 2022 г.)

Регламент (ЕС) 2022/2472

Регламент (ЕС) 2022/2472 на Kомисията от 14 декември 2022 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 327 от 21.12. 2022 г.)

Регламент (ЕС) 2021/241

Регламент (ЕС) № 2022/2472 на Комисията от 14 декември 2022 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 327 от 21.12. 2022 г.)

 

Основни термини и дефиниции за целите на процедурата:

Възобновяеми енергийни източници

 Възобновяеми неизкопаеми енергийни източници: вятърна, слънчева, аеротермална, геотермална, хидротермална и океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, сметищен газ, газ от пречиствателни инсталации за отпадни води и биогазове

Биогорива

Произведени от биомаса течни или газообразни горива, използвани за транспортни цели

Биомаса

Биоразградима част на продукти, отпадъци и остатъци от земеделието (включително растителни и животински вещества), горското стопанство и свързаните с тях отрасли, включително риболов и аквакултури, както и биогазове и биоразградимата част на промишлени и битови отпадъци;

Дейност

Задача или група от задачи (действие или група от действия), които имат (водят до постигане на) конкретен резултат (резултат/продукт) и чрез които се реализира изпълнението на съответното ПИИ.

Животновъден обект

Всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории.

Земеделска дейност

Производство на селскостопански продукти е производството, отглеждането или култивирането на селскостопански продукти, прибиране на реколтата, доене, развъждане и отглеждане на животни за селскостопански цели.

Земеделска техника

Техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата, като: трактори, самоходна техника – колесни трактори, верижни трактори, специализирани самоходни машини (силажокомбайни, зърнокомбайни и др.) и друг вид самоходни машини и сменяема прикачна техника, включително и когато те се използват в животновъдните обекти.

Земеделски култури

Растения от даден ботанически вид и род, които се отглеждат от човека, за да задоволяват определени негови потребности.

Земеделски площи

Площи, заети с елементи на агро-лесовъдните системи, когато са създадени и/или поддържани в земеделската площ, обработваема земя, трайни насаждения, постоянно затревени площи

Земеделско стопанство

Единица, състояща се от земя, помещения и съоръжения, използвани за първично селскостопанско производство

Информационна система за Механизма

Информационната система за управление и наблюдение (ИСМ-ИСУН 2020), надградена за целите на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Кандидати за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост

Всички физически и юридически лица и техни обединения, които кандидатстват за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост чрез подаване на предложение за изпълнение на инвестиция.

Краен получател

Кандидат за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, чието предложение за изпълнение на инвестиция е одобрено с решение на ръководителя на структурата за наблюдение и докладване в резултат на извършена процедура чрез подбор или чрез директно предоставяне на средства по ПМС № 114/2022 г. и с когото е сключен договор или е издадена заповед за предоставяне на средства от Механизма.

Материални активи

 По смисъла на чл. 2, точка 55 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2472 „материални активи“ означава активи, състоящи се от земя, сгради, съоръжения, машини и оборудване

Независими оферти

Оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

а) едното участва в управлението на дружеството на другото;

б) съдружници;

в) съвместно контролират пряко трето лице;

г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;

д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;

е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;

ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

Нередност

Всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.

Предложение за изпълнение на инвестиция

Съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определена/и цел/и, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено-измерими резултати.

Предприятие в затруднено положение

Предприятие, което отговаря на критериите, определени в член 2, точка 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, а именно:

„предприятие в затруднено положение“ означава предприятие, по отношение на което е изпълнено поне едно от следните обстоятелства:

а) в случай на дружество с ограничена отговорност (което не е МСП, което съществува по-малко от три години или, за целите на допустимостта за помощите за рисково финансиране, МСП, което е извършило своята първа търговска продажба преди най-много 7 години и което отговаря на условията за инвестиции за рисково финансиране въз основа на извършен от избрания финансов посредник финансов и правен анализ), когато неговият записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля половината от записания акционерен капитал. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество с ограничена отговорност“ се разбира по-специално видовете дружества, посочени в приложение I към Директива 2013/34/ЕС, а понятието „акционерен капитал“ включва, когато е уместно, премии от акции;

б) в случай на дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството (което не е МСП, което съществува по-малко от три години или, за целите на допустимостта за помощите за рисково финансиране, МСП, което е извършило своята първа търговска продажба преди най-много 7 години и което отговаря на условията за инвестиции за рисково финансиране въз основа на извършен от избрания финансов посредник финансов и правен анализ), когато капиталът, вписан в баланса на дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството“, се разбира по-специално типовете дружества, посочени в приложение II към Директива 2013/34/ЕС;

в) когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите кредитори;

г) когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране;

д) когато предприятието не е МСП и през последните две години:

1) съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било по-голямо от 7,5; и

2) съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на основата на EBITDA, е било под 1,0;

Преработка на селскостопански продукти

 По смисъла на чл. 2, точка 45 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2472, съгласно коятоозначава всяко обработване на селскостопански продукт, в резултат на което се получава продукт, който също е селскостопански продукт, с изключение на дейностите, извършвани в стопанството, нужни за приготвяне на животински или растителен продукт за първа продажба;

Първично селскостопанско производство

По смисъла на чл. 2, точка 44 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2472 това e производството на растителните и животинските продукти, изброени в приложение I към Договора, без да се извършват никакви по-нататъшни операции, с които се променя естеството на тези продукти

Селскостопански продукт

По смисъла на чл. 2, точка 7 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2472„селскостопански продукт“ означава продуктите, изброени в приложение I към Договора, с изключение на продуктите от риболов и аквакултури, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1)

Система за управление и контрол

Единна система за управление, контрол и одит на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, изградена за осигуряване функционирането на предвидима, стабилна и гъвкава вътрешноконтролна среда за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост, която включва:

а) правната и институционалната рамка за изпълнението на Плана с ясно определяне на правата и задълженията на всеки участник;

б) детайлните правила и процедури относно предоставянето на средствата от Механизма на крайните получатели, финансовото управление и платежния процес, етапите в изпълнението и отчитането на инвестициите и реформите, исканията за плащане и докладване към ЕК, мерките за превенция на измама, конфликт на интереси и корупция, както и последващите корективни действия на национално равнище, както и тези за двойно финансиране, за одитна следа, включително информацията съгласно чл. 22, ал. 2, буква „г“ от Регламент 2021/241, информация и публичност, управление на риска и др.;

в) образците на отчетните документи за изпълнение на инвестициите и реформите;

г) контролните листове за ключовите процеси, които ще се реализират на всички равнища на изпълнение на инвестициите;

д) организацията и отговорностите на участниците във връзка с въвеждането на информация в информационната система за Механизма.

Специализирани транспортни средства

Транспортни средства с постоянно монтирана апаратура, съоръжения или машини, които не позволяват използването им за други цели.

Съпоставими оферти

Оферти, които съдържат:

а) еднотипни основни технически характеристики – в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване на машини и земеделска техника;

б) общ съпоставим капацитет на оборудването – в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване на оборудване;

в) количествено-стойностни сметки – в случаите, когато се кандидатства за разходи за извършване на строително-монтажни работи.

Проект на процедура за кандидатстване

BG-RRP-6.004 – Инвестиции в технологична и екологична модернизация

Процедурата има за цел да предостави своевременна подкрепа на българските земеделски производители, под формата на безвъзмездни средства, за бързо възстановяване от последиците от COVID-19 пандемията, преодоляване на проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация към климатичните промени, екологизацията на производството, цифровата трансформация, подобряване на генетичните ресурси.

Фондът за насърчаване на технологичния и екологичен преход предвижда предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждащи иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 31.05.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 05.04.2023 г.

Интернет адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/nacionalen-plan-po-mehanizma-za-vzstanovyavane-i-ustojchivost/

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 05.05.2023 г. 23:59 ч.