ПРСР

Индикативен график за прием на проекти до края на 2016г.

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства:
10.10.2016г. – 06.11.2016г.

Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура:
02.09.2016г. – 03.10.2016г.

Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие (ЛИДЕР):
26.09.2016г. – 31.12.2016г.

Подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на стратегията за местно развитие(МИГ):
22.08.2016 – 04.09.2016г.

ОБЩИ

ПРСР 2014-2010(DOC)

Приложение ПРСР 2014-2020(RAR)

 

ИНФОРМАЦИЯ

Отварянето на „прозорците“ за набиране на проектни предложения по ПРСР се очаква да стартират през месец май – юни с подпомагане на млади фермери, а в края на годината- с мярката за инвестиции във физически активи.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. има три цели:
1. Повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство и жизнеспособността на стопанствата, за повишаване на доходите на производителите и осигуряване на доставката на качествени хранителни продукти.
2. Опазване на екосистемите и устойчиво управление и използване на природните ресурсите в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост.
3. Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социалното включване и по-добро качество на живот.

Програмата има три хоризонтални приоритета:
• Насърчаване на иновациите в производството, пазарната организация и управлението;
• Предотвратяване и приспособяване към климатичните промени;
• Опазване и възстановяване на околната среда.

Мярка Публични средства, евро % разпределение
1 Мярка 1-Трансфер на знания и действия за осведомяване. 25 394 595 0.89%
2 Мярка 2-Консултантски услуги,управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството. 8 254 532 0.29%
3 Мярка 3-Схеми за качество заселскостопански продукти и храни. 2 751 511 0.10%
4 Мярка 4-Инвестиции в материални активи. 753 062 305 26.44%
в т.ч. Инвестиции към които се прилага основен процент съфинансиране 590 171 519
в т.ч. Инвестиции свързани с изпълнение на агроекологични и свързани с климата ангажименти 30 688 767
в т.ч. Дейности свързани с агроекологични инвестиции 132 202 019
6 Мярка 6-Развитие на стопанството и стопанската дейност. 173 421 596 6.09%
в т.ч. Инвестиции към които се прилага основен процент съфинансиране 127 945 241
в т.ч. „Стартова помощ за млади земеделски производители“ 45 476 355
7 Мярка 7-Основни услуги и обновяване на селата в селските райони. 630 725 910 22.15%
8 Мярка 8-Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите. 64 309 597 2.26%
9 Мярка 9-Учреждяване на групи и организации на производителите. 7 795 947 0.27%
10 Мярка 10-Агроекология и климат. 290 533 233 10.20%
11 Мярка 11-Биологично земеделие. 102 906 495 3.61%
12 Мярка 12- Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите. 62 367 572 2.19%
13 Мярка 13- Плащания за райони,изправени пред природни или други специфични ограничения. 296 938 008 10.43%
14 Мярка 14-Хуманно отношение към животните. 56 859 510 2.00%
15 Мярка 15-Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите. 8 750 000 0.31%
16 Мярка 16-Сътрудничество. 34 795 947 1.22%
17 Мярка 17-Управление на риска. 52 720 055 1.85%
18 Мярка 18 0 0.00%
19 Мярка 19-ЛИДЕР- 129 932 443 4.56%
20 Мярка 20-Техническа помощ. 64 117 647 2.25%
21 Тематична подпрограма по ПРСР 2014-2020 82 174 249 2.89%
Общо ПРСР 2 847 811 150 100.00%