Техническият ръководител на строеж

Извадка от ЗУТ:
Чл. 163а. (Нов – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) (Нова – ДВ, бр. 108 от 2006 г.) Строителят е длъжен да назначи по трудов договор технически правоспособни лица, които да извършват техническо ръководство на строежите.
(2) (Нова – ДВ, бр. 108 от 2006 г.) Технически правоспособни са лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“, както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“.
(3) (Нова – ДВ, бр. 108 от 2006 г.) Извън случаите по ал. 2 техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на този закон.
(4) (Предишна ал. 1, доп. – ДВ, бр. 108 от 2006 г., доп. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Техническият ръководител е строителен инженер или строителен техник, който ръководи строителните работи и осигурява изпълнение на отговорностите по чл. 163, ал. 2, т. 1 – 5, а за строежите от пета категория – и отговорностите по чл. 168, ал. 1 и по чл. 169б, ал. 1. Други технически правоспособни лица по ал. 2 могат да осъществяват специализирано техническо ръководство на отделни строителни и монтажни работи съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен.
(5) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 108 от 2006 г.) Когато строежът се изпълнява от възложителя, той е длъжен да осигури технически ръководител. В този случай техническият ръководител носи отговорност за спазването на изискванията на чл. 163, ал. 2.

2 thoughts on “Техническият ръководител на строеж

  1. Строителни материали

    Техническият ръководител има доста тежка и важна задача, да следи за изпълнението на всичко,което става на един строеж и точно за това неговата задача е трудно.Важно е да се следи къде има пропуски и да праща необходимите хора с квалификации там. Статията вие страхотна и се радвам,че ни пишете толкова подробно.Законите се сменят доста често и е добре да има от къде да се информираме.

  2. строителни материали

    Правилата са създадени, за да се спазват. Всяка една длъжност е редно да си има изисквания, които да бъдат спазвани и да се обезопасени едно работно място. Това до голяма степен зависи и от самите служители.Много се радвам, че ни показвате всичко това, надявам се ако има промяна в тези членове да ни пишете относно и да ни покажете промените.Да си строителен инженер не е никак лесно, много отговорности и задължения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *