Годишни архиви: 2014

Заповед за прием на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя”

Приемът на Заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за 2014 г. да стартира от 05.06.2014 г. и приключи на 25.06.2014 г.

Бюджетът до края на финансовата 2014г. е 10 513 452.38 евро.

Заместваща инвестиция по РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1857/2006 НА КОМИСИЯТА от 15 декември 2006 година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

„Заместваща инвестиция“ означава инвестиция, с която съществуваща сграда или машина или части от нея само се заменя с нова, съвременна сграда или машина без увеличение на производствения капацитет с минимум 25 % или без фундаментална промяна на характера на производството или на използваната технология. За заместващи инвестиции не се считат нито събарянето на селскостопански сгради с възраст 30 години или повече и замяната им със съвременни сгради, нито основното обновяване на селскостопански сгради. Обновяването се счита за основно, когато разходите за него възлизат на минимум 50 % от стойността на новата сграда;

„Форсмажорни обстоятелства“

„Форсмажорни обстоятелства“ е наличие на непреодолима сила или извънредни обстоятелства в случаи, като смърт на производителя, дългосрочна професионална неработоспособност на производителя, тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно лозовите насаждения.

„Формировка“

„Формировка“ е формата на лозата, която се определя от височината на стъблото, от броя и дължината на рамената и кордоните и от тяхното пространствено разположение, свързано с подпорна конструкция, и разстоянието на засаждане.