Годишни архиви: 2020

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПРИЕМ ОТ 21.08.2020Г. ПО МЯРКА „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ“ ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023Г.

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №55

edelovodstvo@mzh.government.bg

ОТНОСНО: РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПРИЕМ ОТ 21.08.2020Г. ПО  МЯРКА „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ“ ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023Г.

Г-ЖО МИНИСТЪР,

На 17.07.2020 в Държавен вестник беше публикувано изменение на Наредба № 6 от 26 октомври 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023г.(Наредба)

На 06.08.2020г. ДФЗ публикува заповед № 03-РД/2388 за прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023г. Срокът за прием на заявление е от 24.08.2020г. до 31.08.2020г.

Във връзка с краткия срок за подготовка за кандидатстване за посочения прием и неясноти във връзка с подготовка на документите за това моля да получа Вашите разяснения по следните въпроси:

 1. Кандидатите следва ли задължително да заявяват авансово плащане в своето заявление за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя”?
 2. Крайният срок за изпълнение на дейностите по точка III от заповедта за финансовата година 2021 до 15.10.2021г. ли е или следва да се спази срока по чл. 17, ал. 1 от Наредбата- до 31.07.2021г.?
 3. Крайният срок за изпълнение на дейностите по точка III от заповедта за финансовата година 2022 до 15.10.2022г. ли е или следва да се спази срока по чл. 17, ал. 1 от Наредбата- до 31.07.2022г.?
 4. Технологична карта по чл. 12, ал. 2 със следното минимално съдържание ли следва да бъде, защото е премахнато условие „по образец“ и всеки кандидат може не еднозначно да тълкува какво следва да съдържа:
  1. Наименование на дейността
  1. Описание на операцията
  1. Мярка
  1. Количество
  1. Ед. цена без ДДС
  1. Ст-ст без ДДС
 5. При констатиране на неизчерпателно изброяване в предходната точка на изискуемата информация в технологичната карта моля да опишете подробно липсващата такава.
 6. В чл. 12, ал. 2, точка 1 е записано„…технологична карта, която включва операциите от приложение № 1“. Моля да получа разяснение при липса на образец на технологична карта кандидатът длъжен ли е да включи всички операции за дейността спрямо приложение №1 и да посочи количество и ед.цена с 0.00лв(нула лева) или може да включи само операциите от приложение №1, които ще изпълнява?
 7. Задължен ли е кандидата да описва в технологичната карта операции, за които няма да иска подпомагане и които не отговарят на технологията и съдържанието на приложение №1?
 8. Ако задължението по предходната точка е задължително за включване и на операции, за които няма да се предостави подпомагане, но кандидата не ги включи в технологичната карта какви последствия ще има за него тяхното констатиране при проверка на място след изпълнение на проекта и спрямо кои правни норми от Наредбата ще се приложат те?
 9. Кандидатът трябва ли да доказва пред ДФЗ начина на връчване на запитването за оферта и ако да- как следва да се изпълни това задължение?
 10. В чл. 12, ал. 2, точка 7 е описано минимално съдържание на всяка една от трите съпоставими оферти:
  – наименование на оферента,
  – срока на валидност на офертата,
  – датата на издаване на офертата,
  – подпис и- печат на оферента,
  – цена в левове или евро с
  – посочен ДДС),
  като в запитването за оферта по образец на приложение № 5 се поставя различно изискване за съдържание на офертата
  – 1. Наименование и адрес на оферента (когато оферентите са местни лица, следва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията; в случай на оференти чуждестранни лица следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство);
  – 2. Срок на изпълнение на разходите;
  – 3. Дата на издаване на офертата;
  – 4. Подпис и печат на оферента (за физически лица подпечатването не е задължително);
  – 5. Подробна техническа спецификация на дейностите;
  – 6. Цена в левове или в евро с описан ДДС).
  Моля да получа разяснения за следното:
  1. Трябва ли да се посочва адрес на оферента?
  1. Задължително ли е оферентите да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а ако са чуждестранни лица следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство? В тази връзка има противоречие между точка 1 и точка 4 на запитването- по точка 1 не е възможно да има оферент физическо лице, а по точка 4 при оферент физическо лице не се изисква печат.
  1. Трябва ли да се посочи срок за изпълнение на разходите? Ако да- като дата или като срок в месеци следва да се посочи?
  1. Трябва ли да се посочи срока на валидност на офертата? Ако да- спрямо какво условие по Наредбата оферента трябва да се съобрази при определяне на този срок на валидност, както и като дата или като брой месеци следва да се посочи?
  1. Под „Подробна техническа спецификация на дейностите“ следва ли да се разбира предложеното по- горе минимално съдържание по точка 4?
  1. Какво следва да се разбира по посочен/описан ДДС- % на ДДС или ст-ст на ДДС?
  1. При посочена цена в EUR оферента задължава ли се да посочи приложим валутен курс или трябва задължително да посочи 1.95583лв/EUR?
  1. Ако кандидата не разполага с официална бланка как следва да изпълни задължението по запитване за оферта- какво минимално съдържание следва да съдържа тази бланка?
 11. В чл. 12, ал. 2, точка 7 от Наредбата се изиска офертите да са „съпоставими независими“. В § 1, точка 41 от Наредбата е записано „“Съпоставими оферти“ са оферти, които отговарят на запитването за оферта на кандидата за предоставяне на финансова помощ, представени са от оференти, притежаващи опит в реализирането на идентични и/или сходни дейности, и съдържат количествено-стойностна разбивка на разходите.“. Моля да получа разяснение условието за „идентични и/или сходни“ спрямо дейност от приложение №1 следва да е изпълнено или спрямо всяка една от операциите за дейността?
 12. Кандидатът има ли задължение да изпълни операции по технологичната карта с оферент, който е оферирал най- ниска цена за дадена операция и от този оферент да получи фактура и да подпише приемо- предавателен протокол във връзка с отчитане на проекта?
 13. В чл. 13, ал. 11, точка 5 е записано „е изпратено запитване за потвърждаване достоверността на представените оферти по чл. 12, ал. 2, т. 7 – със срока за получаване на отговор от съответния оферент.“. Ако оферентът не потвърди офертата в срока, поради негово право на това, какви задължение възникват спрямо кандидата за да продължи разглеждане на заявлението му за подпомагане?
 14. Ако по предходната точка кандидата има задължение за това:
  1. Как следва да постъпи при избор на изпълнител между повече от един оферент, които са дали еднаква цена за операция? Как следва да се уточни от кандидата пред ДФЗ кой е избрания оферент;
  1. Как следва да постъпи при оферент, на който срока на валидност на офертата е изтекъл и  отказва да изпълни операциите по нея по оферираните цени? Каква процедура след одобрение и подписан договор с ДФЗ трябва да се приложи?
 15. Одобрен кандидат по мярката как ще бъде информирам за одобрената финансова помощ по представена технологична карта:
  1. финансова помощ по всяка операция в технологичната карта или
  1. финансова помощ за дейност в технологичната карта
  1. обща сума на финансовата помощ за всички дейности по технологичната карта?

Отговор на МЗХГ:

ОТМЯНА НА ЗАПОВЕД № 03-РД/2388 НА ДФЗ В ЧАСТТА НА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД НА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ” С НАЧАЛНА ДАТА 24.08.2020Г. И КРАЙНА ДАТА 31.08.2020Г.

Г-ЖО МИНИСТЪР,

На 06.08.2020г. ДФЗ публикува заповед № 03-РД/2388 за прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023г. Срокът за прием на заявление е от 24.08.2020г. до 31.08.2020г.

В чл. 12, ал. 3 от Наредба № 6 от 26 октомври 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. е записано:

Чл. 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) За предоставяне на финансова помощ кандидатът подава заявление по образец, утвърден по реда на чл. 3, ал. 3, в Централното управление на Държавен фонд „Земеделие“ (ЦУ на ДФЗ). Когато кандидатът възнамерява да заяви авансово плащане, той следва да посочи в заявлението за предоставяне на финансова помощ точния размер на сумата за авансовото плащане.

В чл. 12, ал. 3 от Наредба № 6 от 26 октомври 2018 г. е записано:

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Изпълнителният директор на ДФЗ определя със заповед периодите за прием и бюджета за всеки прием по мерките по чл. 1, т. 1, 2 и 3. Заповедта се публикува на интернет страницата на ДФЗ в срок най-малко 30 дни преди началото на съответния период на прием. Издадената заповед може да бъде изменена по реда на нейното издаване.

При извършена проверка на страницата ( https://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/vino/measures/restructuring/documents_restructuring/ ) на ДФЗ в 9.50ч. на 07.08.2020г. свалих и прикачвам към настоящото писмо образци на Заявление и Инвестиционен проект.

Както е видно от тяхното съдържание те не отговарят на НИД от 17.07.2020г. на Наредба № 6 от 26 октомври 2018г. и по точно на изискуемите и приложими към Заявление за кандидатстване документи по чл. 12, ал. 2, точка 7 и ал. 4, точка 1.

Допълнително ДФЗ не предоставя към качените образци на документи достатъчно информация за датата на тяхното публикуване и заповедта, с която са одобрени, което изключително много затруднява обществения контрол върху тяхната законосъобразност и форма. Както е видно от прикачени резултати от НИД на Наредба № 6 от 26 октомври 2018г. е било предлагано включването на образци на документи в нейното съдържание, но предложение е отхвърлено, а като следствие на това може да се посочи и констатираната и описана в това писмо незаконосъобразност на заповед на ДФЗ! Предложението е записано в точка 7 във връзка с текст на чл., ал. 2, точка 2 в прикачени резултати от обществено обсъждане.

Описаните обстоятелства не позволяват на Изпълнителния директор на ДФЗ да изпълни своите задължение по чл. 3, ал. 3 да публикува в срок най-малко 30 дни преди началото на съответния период на прием образците на документи, защото приемът стартира на 24.08.2020г., а към 9.50ч. на 07.09.2020г. няма публикувани образци на документи, които да отговарят на изисквания на Наредба № 6 от 26 октомври 2018г.

С настоящото писмо заявявам към Вас прилагане на законовите Ви правомощия за отмяна на заповед № 03-РД/2388/06.08.2020г. в частта за период на прием и привеждането й в законосъобразност спрямо описаните по- горе обстоятелства и констатации.

ДОПЪЛВАЩО РАЗЯСНЕНИЕ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ“ ОТ НАРЕДБА № 6 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 Г. ВЪВ ВРЪЗКА ВАШ ВХ.№ 94-569/19.03.2020г

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №55

edelovodstvo@mzh.government.bg

ОТНОСНО: ДОПЪЛВАЩО РАЗЯСНЕНИЕ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ“ ОТ НАРЕДБА № 6 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 Г. ВЪВ ВРЪЗКА ВАШ ВХ.№ 94-569/19.03.2020г.

Г-ЖО МИНИСТЪР,

На 09.07.2020г. получил от г-н Марио Николов, служител на ДФЗ, електронно писмо с отговори на въпроси №№ 8-39 по питане с Ваш вх.№ 94-569/19.03.2020г. и на въпрос по питане с Ваш вх.№ 94-692/ 13.04.2020г. В писмото си г-н Николов е записал, че въпроси №№1-7 са в компетенцията на ИАЛВ.

Поставени въпроси с №№ 1-7 по питане с Ваш вх.№ 94-569/19.03.2020г. бяха следните:

Към 12.07.2020г. въпросът вече не е актуален!

Към 12.07.2020г. въпросът е актуален и очаквам да получа отговор от МЗХГ във връзка с методология по прилагане на Наредба №6/26.10.2018г.

Моля да получа разяснение за приложимия нормативен акт, въз основа на който следва да се състави, и на който трябва да отговаря документа, като при липсата на такъв какво е минимално съдържание на документа, за което проверява ИАЛВ?

Моля да получа разяснение следва ли ИАЛВ да изисква „сканирано копие на електронен носител“. Ако има основание- в сканираното копие в какъв формат следва да се приложи и на какъв вид/модел електронен носител?

Към 12.07.2020г. въпросът е актуален и очаквам да получа отговор от МЗХГ във връзка с методология по прилагане на Наредба №6/26.10.2018г.

 • II А. Документи, точка 3 се изисква прилагане на „Копие от документ за правно основание за ползване на имота/обекта, в който се инвестира за срок не по-малък от 8 години от датата на подаване на заявлението, нотариално заверен и вписан в Агенцията по вписвания към съответния районен съд.“. По чл. 54, ал. 2, точка 1 от Наредбата се изисква прилагане на „копие на документ за правно основание за ползване за имота, в който се инвестира за срок не по-малък от 8 години от датата на подаване на заявлението, в случай че не е приложен към досието на производителя в лозарския регистър“.

Моля да получа разяснение каква е разликата между „имота“ и „имота/обекта“ и какви документи трябва да се приложат към заявление до ИАЛВ?

Моля да получа разяснение „имота“ следва ли да бъде обекта, който е регистриран в Лозарски регистър и в който ще се извърши инвестицията?

Моля да получа разяснение възможно ли е да се извършват разходи върху имот, който не е регистриран в Лозарски регистър, защото в чл. 50, ал. 1, т.2, буква „г“ са описани обекти (винотеки, изложбени зали и фиксирани места за продажби на вино (на дребно), които могат да бъдат върху някой от имотите на предприятието, но тези имоти да не са регистрирани в Лозарски регистър за производство и/или съхранение на вино?

Към 12.07.2020г. в документа на ИАЛВ точка 3 е със следното съдържание „3.            Копие от документ за  правно основание за ползване на имота/обекта, в който се инвестира за срок не по-малък от 8 години от датата на подаване на заявлението, нотариално заверен и вписан в Агенцията по вписвания към съответния районен съд.“, но отново е оставен текста „имота/обекта“, което е различно с текста по чл. 54, ал. 2, точка 1 от Наредбата и моля да получа отговор на исканото разяснение.

 • II А. Документи, точка 5 се изисква прилагане на „5. Приложение 1: Техническа справка“. По чл. 54, ал. 2 не се изисква прилагане на такава справка.

Моля да получа разяснение следва ли „Приложение 1: Техническа справка“ да се попълва и прилага към заявление до ИАЛВ?

Към 12.07.2020г. въпросът е актуален и очаквам да получа отговор от МЗХГ във връзка с методология по прилагане на Наредба №6/26.10.2018г.

Моля да получа разяснение, ако „Приложение 1: Техническа справка“ трябва да се попълва:

Към 12.07.2020г. въпросът е актуален и очаквам да получа отговор от ИАЛВ. Ако не следва попълване на справката заявявам нуждата от методичен контрол върху ИАЛВ по отношение на изискваните от тях справки за попълване от кандидатите и законовата необходимост от това. За пореден път предлагам всички документи, които се попълват за кандидатстване и отчитане на проект по Наредбата да бъдат подложени на обществено обсъждане и да бъдат включени като образец в нея.

Моля да получа разяснение следва ли „Приложение 2: Декларация по критериите за оценка на проекта, посочени в Приложение № 9 към чл. 58, ал. 1 от Наредба № 6 от 26 октомври 2018 г.“ да се попълва и прилага към заявление до ИАЛВ?

Към 12.07.2020г. въпросът е актуален и очаквам да получа отговор от МЗХГ във връзка с методология по прилагане на Наредба №6/26.10.2018г.

Моля да получа разяснение, ако „Приложение 2: Декларация по критериите за оценка на проекта, посочени в Приложение № 9 към чл. 58, ал. 1 от Наредба № 6 от 26 октомври 2018 г.“ трябва да се попълва:

Към 12.07.2020г. въпросът е актуален и очаквам да получа отговор от МЗХГ във връзка с методология по прилагане на Наредба №6/26.10.2018г.

Моля да получа разяснение следва ли ИАЛВ да изисква приложените документи „сканирани на електронен носител“. Ако има основание за това- сканирането в какъв формат следва да се приложи и на какъв вид/модел електронен носител?

Към 12.07.2020г. въпросът е актуален и очаквам да получа отговор от МЗХГ във връзка с методология по прилагане на Наредба №6/26.10.2018г.

От друга страна ДФЗ, за разлика от ИАЛВ, не посочва идентификатор или дата в наименованието на всеки образец на документ по Наредбата, което да дава информация към коя дата е актуален документи, което ще информира кандидата/бенефициента дали е извършена промяна в него спрямо попълваните от тях образци преди кандидатстване/отчитане на проект.

Законосъобразно ли е прехвърляне на права на презасаждане между лозарски стопанства на един гроздопроизводител, но разположени в различни лозарски райони на територията на страната?

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №55

edelovodstvo@mzh.government.bg

ОТНОСНО: ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА ЗА ПРЕЗАСАЖДАНЕ НА ВИНЕНИ ЛОЗЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ

Г-ЖО МИНИСТЪР,

В вх.№ 94-112/17.01.2020 на МЗХГ заявих получаване на разяснения по следните въпроси:

1) Всички условия по чл. 21 ли следва да са изпълнени заедно за да е приложимо правото на прехвърлянето на права на презасаждане между различни лозарски стопанства?

2) В условията на чл. 33, ал. 3 от ЗВСН само при прехвърляне на „право на засаждане от Националния резерв от права на засаждане на винени сортове лози“ ли е възможно създаване на ново лозарско стопанство в различен лозарски район?

3) В условията на чл. 33, ал. 3 от ЗВСН допустимо ли е създаване на ново лозарско стопанство в различен лозарски район при прехвърляне на „право на презасаждане“?

4) Противоречи ли чл. 33, ал. 3 от ЗВСН с чл. 21 от същия закон по отношение на „1. част от съответното лозарско стопанство се прехвърля на другото стопанство;“ при създаване на лозарско стопанство в различен лозарски район във връзка с определението за лозарско стопанство, от което следва прехвърляне на лозарски имот, а самият лозарски имот може да принадлежат само на един лозарски район?

С нарочно писмо на хартиен носител с изх. № 04-09-25-1/10.02.2020г. на ИАЛВ получих обобщени отговори на заявените разяснение.

Във връзка с тези отговори достигам до следните заключения:

 1. Всички условия по чл. 21 от ЗВСН трябва да са изпълнени заедно за да е приложимо правото на прехвърлянето на права на презасаждане между различни лозарски стопанства;
 2. ИАЛВ приема за допустимо прехвърляне на права на презасаждане между различни лозарски райони, което е в нарушение на чл. 21, т. 1 от ЗВСН;
 3. ИАЛВ приема като основание за прехвърляне на права на презасаждане:
  1. Наредба № 9/26.05.2016г., която е поднормативен акт на ЗВСН;
  1. проект на бъдещ ЗВСН;
  1. тълкуване на термин „стопанство“ като „стопанството на един гроздопроизводител може да включва имоти в цялата страна“, което е в противоречие с районирането на България по ЗВСН и Лозарския регистър.
 4. ИАЛВ не приема, че част от лозарско стопанство може да бъде само физически имот, който не може да принадлежи на повече от един лозарски район.

Във връзка с горните констатации заявявам получаване на Вашето становище за следното „Законосъобразно ли е прехвърляне на права на презасаждане между лозарски стопанства на един гроздопроизводител, но разположени в различни лозарски райони на територията на страната?

РАЗЯСНЕНИЯ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ“ ОТ НАРЕДБА № 6 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 Г.

Г-ЖО МИНИСТЪР,

Изпълнителният директор на ДФЗ със своя заповед 03-РД/514/14.02.2020г.(Заповед) е определил период на прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“(Мярката) от НППЛВС 2019-2023г.(Програмата) с начална дата 16.03.2020г. и крайна дата 10.04.2020г., включително.

Във връзка със стартиралият период на прием на заявление за подпомагане на посочената мярка заявявам получаване на разяснения по прилагането на заповедта, по Наредба №6/26.10.2018г.(Наредбата) и по публикуваните от ДФЗ и ИАЛВ документи за попълване:

 1. Във връзка с издадена от МЗ заповед за противоепидемичните мерки, които се въвеждат на територията на страната в области с регистрирани и без регистрирани случаи на COVID-19 ще бъде ли удължен срока от ДФЗ за прием на заявления за подпомагане и ако до- до коя крайна дата?
 2. Кандидати, които изпълняват проект по Мярката и не са подали заявление за окончателно плащане по чл. 63, ал. 1 от Наредбата, могат ли да подават в ИАЛВ заявление за издаване на удостоверение за право на участие по реда на чл. 54, ал. 1 от Наредбата, при условие, че след приключване на текущия проект ще настъпи промяна в Лозарския регистър спрямо въведените в експлоатация активи, а ИАЛВ е длъжна да извърши проверка на по чл. 55, ал. 1 от Наредбата?
 3. В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” в Раздел II А. Документи, точка 1 се изисква прилагане на „Технологичен проект ведно със схема и описание на производствения процес, изготвен от правоспособен проектант, включително сканирано копие на електронен носител.“. В Наредбата няма дадено определение за термина „Технологичен проект“, както и каква е приложимата спрямо него нормативна база.

Моля да получа разяснение за приложимия нормативен акт, въз основа на който следва да се състави, и на който трябва да отговаря документа, като при липсата на такъв какво е минимално съдържание на документа, за което проверява ИАЛВ?

Моля да получа разяснение следва ли ИАЛВ да изисква „сканирано копие на електронен носител“. Ако има основание- в сканираното копие в какъв формат следва да се приложи и на какъв вид/модел електронен носител?

 • В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” в Раздел II А. Документи, точка 3 се изисква прилагане на „Копие от документ за правно основание за ползване на имота/обекта, в който се инвестира за срок не по-малък от 8 години от датата на подаване на заявлението, нотариално заверен и вписан в Агенцията по вписвания към съответния районен съд.“. По чл. 54, ал. 2, точка 1 от Наредбата се изисква прилагане на „копие на документ за правно основание за ползване за имота, в който се инвестира за срок не по-малък от 8 години от датата на подаване на заявлението, в случай че не е приложен към досието на производителя в лозарския регистър“.

Моля да получа разяснение каква е разликата между „имота“ и „имота/обекта“ и какви документи трябва да се приложат към заявление до ИАЛВ?

Моля да получа разяснение „имота“ следва ли да бъде обекта, който е регистриран в Лозарски регистър и в който ще се извърши инвестицията?

Моля да получа разяснение възможно ли е да се извършват разходи върху имот, който не е регистриран в Лозарски регистър, защото в чл. 50, ал. 1, т.2, буква „г“ са описани обекти (винотеки, изложбени зали и фиксирани места за продажби на вино (на дребно), които могат да бъдат върху някой от имотите на предприятието, но тези имоти да не са регистрирани в Лозарски регистър за производство и/или съхранение на вино?

 • В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” в Раздел II А. Документи, точка 5 се изисква прилагане на „5. Приложение 1: Техническа справка“. По чл. 54, ал. 2 не се изисква прилагане на такава справка.

Моля да получа разяснение следва ли „Приложение 1: Техническа справка“ да се попълва и прилага към заявление до ИАЛВ?

Моля да получа разяснение, ако „Приложение 1: Техническа справка“ трябва да се попълва:

 • Във файл „ИАЛВ_0519061559745110_Prilojenie 1.xlsx“ има два листа. В Лист 1 е описана информацията, която е описана и във файл „ИАЛВ_0619061559809333_Prilojenie 1.doc“. В лист 3 е поставена снимка на таблица, която не може да се попълва, като същата не е налична за попълване в „ИАЛВ_0619061559809333_Prilojenie 1.doc“. Трябва ли да се попълват данни в Лист 3 и ако да- по какъв начин следва да стане това?
 • Трябва ли да се попълват едновременно и двата файла „ИАЛВ_0519061559745110_Prilojenie 1.xlsx“ и „ИАЛВ_0619061559809333_Prilojenie 1.doc“ или по избор един от тях?
 • В Лист 1 „Техническа справка“, колонка 1 „Оборудване“ трябва да се запише само наименованието на оборудването или заедно с него трябва да се опише и пълната техническа спецификация по „Технологичен проект“?
 • В Лист 1 „Техническа справка“, колонка 3 „Вместимост/Производителност“ мярката за съществуващо оборудване се определя от данните в „Технологичен проект“ или от данните, които са вписани в Удостоверение от Лозарски регистър за налични активи?
 • В Лист 1 е записано „Представям копия от Книгата с дълготрайните материални активи или Справка за дълготрайните материални активи и/или копие от инвентарна книга, които да удостоверят данните от попълнената таблица. /Копията са заверени „Вярно с оригинала““. Моля да получа разяснение дали следва да се прилага един от описаните документи и ако да- кои са приложимите правни норми за минимално им съдържание, защото липсва пояснение за това, а в счетоводната практика поне един от тези документи не съдържа инвентарни номера на активите?
 • В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” в Раздел II А. Документи, точка 5 се изисква прилагане на „6. Приложение 2: Декларация по критериите за оценка на проекта, посочени в Приложение № 9 към чл. 58, ал. 1 от Наредба № 6 от 26 октомври 2018 г.“. По чл. 54, ал. 2 не се изисква прилагане на такава декларация.

Моля да получа разяснение следва ли „Приложение 2: Декларация по критериите за оценка на проекта, посочени в Приложение № 9 към чл. 58, ал. 1 от Наредба № 6 от 26 октомври 2018 г.“ да се попълва и прилага към заявление до ИАЛВ?

Моля да получа разяснение, ако „Приложение 2: Декларация по критериите за оценка на проекта, посочени в Приложение № 9 към чл. 58, ал. 1 от Наредба № 6 от 26 октомври 2018 г.“ трябва да се попълва:

 • Ако данните са попълване в декларацията са налични в ИАЛВ следва ли да се изисква тяхното деклариране?
 • В текста е записано, че декларацията е по „критериите за оценка на проекта, посочени в Приложение № 9“, а в декларацията е посочен само един критерии? Коректно ли е определено името на декларацията?
 • Въз основана кои данни от кои документи следва да се изведе обоснова твърдение и да се декларират данните в декларацията?
 • Декларацията не трябва ли да изисква вписване на дата, към която се прави декларирането?
 • В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” е записано „Моля, с цел оптимизиране на сроковете за обработка на документите, същите да бъдат предоставени и сканирани на електронен носител.“. По чл. 54, ал. 2 не се изисква прилагане на сканирани документи на електронен носител.

Моля да получа разяснение следва ли ИАЛВ да изисква приложените документи „сканирани на електронен носител“. Ако има основание за това- сканирането в какъв формат следва да се приложи и на какъв вид/модел електронен носител?

 • В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2019 – 2023 г., раздел „III –  ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ“ е записано „1. Бизнес план по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, който следва да съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период;“. В чл. 56, ал. 5 от Наредбата е записано „Бизнес планът следва да доказва икономическата жизнеспособност на винарското предприятие за период 5 години, а когато включва дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2 – за период 10 години.“.

Моля да получа разяснение при СМР какъв образец на бизнес план следва да се попълни и откъде може да се свали за ползване?

Моля да получа разяснение коректно ли е формилиран текста на точка 1 от Заявлението?

 • В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2019 – 2023 г., раздел „III –  ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ“ е записано „1. 1.1. Копие от Годишен финансов отчет за предходната година, в случай че същият не е публикуван в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато кандидатът не е новорегистриран;“. В чл. 56, ал. 3, точка 1 от Наредбата е записано „1. годишен финансов отчет за предходната година, в случай че същият не е публикуван в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато кандидатът не е новорегистриран“.

Моля да получа разяснение приложимият комплект на документа в оригинал или като копие трябва да се приложи?

 1. В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2019 – 2023 г., раздел „III –  ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ“ е записано „1.2 Копие от Инвентарна книга към датата на подаване на заявлението с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване;“. В чл. 56, ал. 3, точка 2 от Наредбата е записано „2. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) инвентарна книга към датата на подаване на заявлението с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване;“.

Моля да получа разяснение приложимият документ в оригинал или като копие трябва да се приложи?

 1. В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2019 – 2023 г., раздел „III –  ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ“ е записано „1.3. за всеки заявен за финансиране разход по чл. 50, ал. 1 най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС; запитването за оферта е по образец съгласно приложение № 5; оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на Закона за Камарата на строителите;“. В точка 41 от Допълнителни разпоредби на Наредбата е записано „Съпоставими оферти“ са оферти, които отговарят на запитването за оферта на кандидата за предоставяне на финансова помощ, представени са от оференти, притежаващи опит в реализирането на идентични и/или сходни дейности, и съдържат количествено-стойностна разбивка на разходите.“.

Моля да получа разяснение с какъв документ от оферента и с какво минимално съдържание следва да бъде този документ за да се докаже условието „оференти, притежаващи опит“?

Моля да получа разяснение каква е приложимата правна норма, която се прилага за определяне на „идентични и/или сходни дейности“? за доставки по чл. 50, ал. 1, т. 1 от Наредбата?

Моля да получа разяснение каква е приложимата правна норма, която се прилага за определяне на „идентични и/или сходни дейности“? за СМР по чл. 50, ал. 1, т. 2 от Наредбата?

Моля да получа разяснение каква е приложимата правна норма, която се прилага за определяне на „идентични и/или сходни дейности“? за услуги по чл. 50, ал. 1, т. 3 от Наредбата?

 1. В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2019 – 2023 г., раздел „III –  ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ“ е записано „1.5. Копия на договори за разходи, свързани с проекта, като разходи за предпроектни проучвания, инженери и консултанти, технико-икономически оценки и анализи, разработване на технологичен проект, инвестиционен проект, разработен във фаза „Технически проект“ или „Работен план (работни чертежи и детайли)“ за дейностите по чл. 50, ал. 1, т. 2;“. За посочения член от точката в Наредбата е записано „строително-монтажни работи за изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за:“

Моля да получа разяснение дали посоченото основание не следва да бъде за чл. 50, ал. 1, т. 3 от Наредбата и ако да- ще има НИД за Наредбата и промяна в образеца на бизнес плана?

 1. В чл. 50, ал. 1, т. 3 от Наредбата е записано „общи разходи, свързани с разходите, посочени в т. 1 и 2, като хонорари на инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи и строителен надзор, извършвани както в процеса на подготовка на заявлението за предоставяне на финансова помощ, така и по време на изпълнение на дейностите; тези разходи не надхвърлят 4 на сто от всички разходи по т. 1.“.

Моля да получа разяснение дали консултантски услуги за подготовка и/или управление на проекта са допустим разход за целите на мярката?

Моля да получа разяснение дали разходите по точката могат да са със започнало изпълнение преди подписване на договор по реда на чл. 59 от Наредбата, защото в чл. 51, ал. 2, т. 4 е записано „разходи, извършени преди подписване на договор по реда на чл. 59, с изключение на разходите, посочени в чл. 50, ал. 1, т. 2;“ и следва, че само разходите за СМР могат да са изпълнявани преди подписване на договора?

 1. В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2019 – 2023 г., раздел „III –  ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ“ е записано „1.7. Копия на Лицензи, разрешения и удостоверения“.

Моля да получа разяснение освен удостоверение от ИАЛВ и Митница следва ли да се прилага копие на друг документ?

 1. В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2019 – 2023 г., раздел „III –  ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ“ е записано „1.9. Копие на отчет за приходи и разходи за последна приключила финансова година/последен приключил междинен период;“.

Моля да получа разяснение следва ли да се прилага повторно ОПР при условие, че е приложен към точка 1.1, като част от ГФО?

 1. В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2019 – 2023 г., раздел „III –  ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ“ е записано „1.10. Копие на справка за дълготрайни материални активи за последна приключила финансова година/последен приключил междинен период;“.

Моля да получа разяснение следва ли да се прилага повторно справка ДМА при условие, че е приложена към точка 1.1, като част от ГФО?

 1. В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2019 – 2023 г., раздел „III –  ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ“ е записано „7. Копие на Договор за контрол с контролиращо лице по чл. 18 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз върху дейностите или инвестициите, включени в проекта, сключен не по-късно от една година преди подаването на заявлението за издаване на удостоверение за кандидатстване, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция, или копие от сертификат, издаден от контролиращото лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичeн/и;“.
 2. Моля да получа разяснение следва ли да се прилага копие на договора, защото не е изискуем по чл. 56, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата и информация за същия е достъпна на ДФЗ чрез електронен регистър на МЗХГ https://bioreg.mzh.government.bg/Home/DataBaseList?
 3. В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2019 – 2023 г., раздел „III –  ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ“ е записано „9. Декларация за дела на преработената собствена суровина, изчислен в проценти по образец утвърден на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие““. В чл. 56, ал. 6 от Наредбата е записано „При поискване от ДФЗ ИАЛВ по служебен път предоставя в срок три работни дни удостоверението за право на участие по мярката, издадено съгласно чл. 55, ал. 6, т. 1 и съдържащо изчерпателна информация за състоянието на винарското предприятие към датата на кандидатстване във връзка с критериите по приложение № 9, одобрения от ИАЛВ технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изработен от правоспособен проектант, както и удостоверението за правоспособност на проектанта и документите по чл. 54, ал. 2, т. 4, когато кандидатът заявява дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2.

Моля да получа разяснение следва ли от кандидатите да се изисква попълват и представят пред ДФЗ на декларацията при условие, че данните от нея могат да се предоставят от ИАЛВ на ДФЗ по служебен път?

 • В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2019 – 2023 г., раздел „VI– СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ“ се изисква посочване на „Краен срок за изпълнение на всички дейности“. В публикуван от ДФЗ документи „НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ от кандидатите/ползвателите за/на предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Национална програма за подпомагане на лазоро-винарския сектор.“ в точка 2 е записано „При подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ кандидатите допускат грешки: в част VI от заявление за предоставяне на финансова помощ кандидатите следва да посочват коректно крайния срок за изпълнение на дейностите съгласно чл. 50, ал. 2, а именно не по-късно от 1 юли на втората финансова година, следваща финансовата година на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.“. В чл. чл. 63. от Наредбата е записано „До 10 работни дни след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от 1 юли на съответната финансова година, ползвателят на финансова помощ подава в ЦУ на ДФЗ заявление за окончателно плащане по образец, утвърден съгласно чл. 3, ал. 3:“

Моля да получа разяснение следва ли крайният срок за изпълнение на всички дейности, който следва да се запише в бизнес плана, да бъде до 15 юни на съответната финансова година?

Моля да получа разяснение посочената дата за краен срок за изпълнение на всички дейности по проекта ли определя в кой бюджет по Заповед ще бъде включен проекта на кандидата, защото кандидат може да заложи максималния срок от две финансови години при определяне на датата, но да отчете проекта още в първата финансова година от този срок?

 • В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2019 – 2023 г., раздел „XI КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ, ПОДАДЕНИ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ”“, точка 5 е записано „Над 70 % от произвежданите вина в предприятието са със ЗГУ и ЗНП“, текстът за критерия по приложение №9 е „Над 70 % от произвежданите вина в предприятието са със ЗГУ и/или ЗНП“.

Моля да получа разяснение спрямо кой от двата текста следва да се определи условието за маркиране на критерия?

 • В образец на ДФЗ на Бизнес план е посочена за попълване таблица 6. Производствен капацитет на винарското предприятие за проекта за който се кандидатства със забележка „*Кандидатът посочва продуктите, които произвежда/ще произвежда и годишното количеството на всеки продукт в хектолитри (хл.)“ и таблица 6.1 Производствен капацитет на цялото винарското предприятие съгласно технологичен проект със забележка „Кандидатът посочва продуктите, които произвежда/ще произвежда и годишното количеството на всеки продукт съгласно технологичен проект“.

Моля да получа разяснение данните, които следва да се попълнят в таблица 6.1 трябва да отговарят на капацитета за съхранение или сумарно на капацитета за ферментация и съхранение?

Моля да получа разяснение данните в таблица 6.1 за какви цели на бизнес плана се попълват и как служат за оценка на бизнес плана?

Моля да получа разяснение какви данни следва да се попълнят в колони „Втора** предходна година / Предпоследен отчетен период“ и „Предходна година/ Последен отчетен период“ ако през предходните две години има заявявани промени в капацитета и/или вместимостта на кандидата, които са били отразени в Лозарски регистър. В тази връзка как ДФЗ ще проверява достоверността на записаните в таблицата данни?

 • В образец на ДФЗ на Бизнес план в раздел „Финансови показатели за оценка на жизнеспособността на бизнес плана“, „1. Нетна настояща стойност (NPV)“, „II.1 Изчисляване NPV1 на проекта“ е записано „I0 – Сума на инвестицията без разходите по чл. 50, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6 от  26.10.2018 г.“

Моля да получа разяснение следва ли при определяне на стойността на инвестицията да се извадят разходите за СМР?

 • В образец на ДФЗ на Бизнес план в раздел „Финансови показатели за оценка на жизнеспособността на бизнес плана“, „1. Нетна настояща стойност (NPV)“, „II.2 Изчисляване NPVе на проекта и другите дейности на кандидата“ е записано „I0 – Сума на инвестицията без разходите по чл. 50, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6 от  26.10.2018 г.“

Моля да получа разяснение следва ли при определяне на стойността на инвестицията да се извадят разходите за СМР?

 • В образец на ДФЗ на Бизнес план в раздел „Финансови показатели за оценка на жизнеспособността на бизнес плана“, „3. Индекс на рентабилност (PI) на проекта и другите дейности на кандидата“ е записано „I0 – Сума на инвестицията без разходите по чл. 50, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6 от  26.10.2018 г.“

Моля да получа разяснение следва ли при определяне на стойността на инвестицията да се извадят разходите за СМР?

 • В образец на ДФЗ на Бизнес план в раздел „Финансови показатели за оценка на жизнеспособността на бизнес плана“, „Срок на откупуване (PBP) на проекта и другите дейности на кандидата“ е записано „I0 – Сума на инвестицията без разходите по чл. 50, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6 от  26.10.2018 г.“

Моля да получа разяснение следва ли при определяне на стойността на инвестицията да се извадят разходите за СМР?

 • В публикуван от ДФЗ документи „НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ от кандидатите/ползвателите за/на предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Национална програма за подпомагане на лазоро-винарския сектор.“ в точка 4 се изисква за посочените таблица 1, 5 и 6.1 мерната единица да бъде само ХЕКТОЛИТРИ(hl), като в Наредбата няма поставено такова ограничение.

Моля да получа разяснение може ли мерните единици в бизнес плана да бъдат различни от ХЕКТОЛИТРИ(hl), като конкретно се разгледа случая с бутилирани вина, които се продават на брой?

 • В публикуван от ДФЗ документи „НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ от кандидатите/ползвателите за/на предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Национална програма за подпомагане на лазоро-винарския сектор.“ в точка 4 за таблица 8 се изисква посочване на месечно възнаграждение за единица персонал.

Моля да получа разяснение може ли да се посочва месечно възнаграждение за персонал, който работи на трудов договор за по- малко от осем часа на ден и ако да- ДФЗ следва ли да се съобрази, че посочено възнаграждение е под МОД за годината?

Моля да получа разяснение дали в таблица 8 се попълва само броя на персонала, който е зает пряко с винопроизводството или следва да се включи целия персонал на кандидата, включително и този извън тази дейност?

 • В публикуван от ДФЗ документи „НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ от кандидатите/ползвателите за/на предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Национална програма за подпомагане на лазоро-винарския сектор.“ в точка 4 за таблица 9 е посочена дата 30.06.2020г.

Моля да получа разяснение следва ли датата да бъде до 15 юни на съответната финансова година?

 • В публикуван от ДФЗ документи „НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ от кандидатите/ползвателите за/на предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Национална програма за подпомагане на лазоро-винарския сектор.“ в точка 4 за таблица 10 е посочено „следва да посочват и стойността на застрахователната премия“.

Моля да получа разяснение във връзка с текста „следва да посочват и…“ какви други разходи ДФЗ очаква да се запишат в таблицата?

 • В публикуван от ДФЗ документи „НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ от кандидатите/ползвателите за/на предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Национална програма за подпомагане на лазоро-винарския сектор.“ в точка 8 е описана методика за изчисляване на процента за приоритета.

Моля да получа разяснение коректна ли е описаната от ДФЗ методика и следва ли да се прилага при изчисляване на процента за приоритет?

 • В чл. 51, ал. 2, т. 1 от Наредбата е записано „разходи за инвестиции за обикновена подмяна“.

Моля да получа разяснение какво е минимално условие, което трябва да е изпълнено с придобиването на даден актив/разход за да не се считана за „обикновена подмяна“?

 • В чл. 51, ал. 2, т. 4 от Наредбата е записано „разходи, извършени преди подписване на договор по реда на чл. 59, с изключение на разходите, посочени в чл. 50, ал. 1, т. 2“.

Моля да получа разяснение коректно ли е записана точка 2, защото това са разходи за СМР, а не общи разходи по точка 3?

 • В чл. 51, ал. 2, т. 7 от Наредбата е записано „изграждане и ремонт на пътища на територията на предприятието“.

Моля да получа разяснение в обхвата на ограничението попадат ли асфалтови и бетонови площадки за обслужване на товаро- разтоварната дейност в предприятието, като част от сградите по чл. 50, ал. 1, т. 2 и ако да- на какви условия трябва да отговарят за да не бъдат прието за „пътища на територията на предприятието“?

 • В чл. 52, ал. 2, т. 5 от Наредбата е записано „нямат изискуеми задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;“.

Моля да получа разяснение как ще процедира ДФЗ в периода на разглеждане на заявленията за подпомагане на кандидатите, ако установи задължение, което е възникнало след датата на входиране на заявлението?

 • В чл. 53, ал. 5 от Наредбата е записано „Допуска се предоставяне на авансово плащане до 80 на сто от договорената финансова помощ, при условие че изпълнението на дейностите е започнало и в заявлението за предоставяне на финансова помощ е заявено авансовото плащане, а за кандидати по чл. 52, ал. 7 и след сключване на допълнително споразумение по чл. 59, ал. 4.

Моля да получа разяснение ще се приеме ли за изпълнено условието „изпълнението на дейностите е започнало“ при представяне на платежни документи за авансово платени суми при условие, че по счетоводните стандарти това се отчита като парични потоци, а не извършена дейност?

 • В чл. 54, ал. 5 от Наредбата е записано „Обстоятелствата по чл. 53, ал. 1, т. 2 и 3 се доказват на база годишен финансов отчет на предприятието за предходен отчетен период спрямо датата на кандидатстване. За новорегистрираните предприятия се взима предвид само броят на служителите.

Моля да получа разяснение ИАЛВ ли извършва проверката по алинеята, и ако да- на базата на какви документи, защото към заявление за издаване на удостоверение за право на участие не се изисква прилагане на ГФО, а от друга страна членът в между членове със задължения на ИАЛВ?

 • В чл. 55, ал. 7, т. 3 от Наредбата е записано „не са приложими към производствения/те обект/и на заявителя“.

Моля да получа разяснение какви са приложимите методически указания в ИАЛВ за определяне на разход като неприложим, но включен технологичен проект, изготвен и заверен от правоспособен проектант със съответната проектантска правоспособност?

 • В чл. 55, ал. 9 от Наредбата е записано „Когато се налага изменение на договора по чл. 60, ал. 1 във връзка с промяна в утвърден технологичен проект, кандидатът подава в съответното ТЗ на ИАЛВ заявление за утвърждаване на измененията, като прилага и актуализиран технологичен проект по чл. 54, ал. 2 и прилага документи, удостоверяващи промяната.

Моля да получа разяснение дали преди стартиране на процедурата по алинеята бенефициентът трябва да заяви от ДФЗ промяна на договора по чл. 60, ал. 1 от Наредбата?

Във връзка с изисканите по- горе разяснение не следва ли образците на документите на ИАЛВ и ДФЗ да се включват в обхвата на Наредбата и да подлежат на обществено обсъждане при НИД на същата.

Към днешна дата очаквам въз основа на поисканите разяснения ИАЛВ и ДФЗ да променят за пореден път образците на документите си и да предизвикат за всички кандидатите отделяне на време за запознаване в тях и тяхното повторно попълване.

От друга страна ДФЗ, за разлика от ИАЛВ, не посочва идентификатор на всеки образец на документ, нито посочва дата в текста на връзката за неговото сваляне, което ще доведе до липса на информираност на кандидатите, че има промяна на образците на документи, която ще бъде установена от тях в момента на физическо подаване на заявлението в ДФЗ- София.

В условията на отворен период на прием на заявление моля в максимално кратки срокове да получа информация по заявените от мен разяснения.

Отговор на МЗХГ:

Разяснение за промени на срокове за изпълнение на дейности по действащи договори за предоставяне финансова помощ по реда на Наредба № 6/26.10.2018г.

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55

edelovodstvo@mzh.government.bg

КОПИЕ: ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО

гр. София 1113, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 1

sofia@eavw.com

КОПИЕ: ДО ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РА,

гр. София 1680, бул. „Цар Борис III” № 136

dfz@dfz.bg

относно: промени на срокове за изпълнение на дейности по действащи договори за предоставяне финансова помощ по реда на Наредба № 6/26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.

Уважаема госпожо Министър,

Уважаеми господа Изпълнителни директори,

По реда на действащата Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г., съгласно Наредба № 6/26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ, Държавен фонд „Земеделие” – РА е страна по договори с бенефициери по програмата по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” и по мярка „Инвестиции в предприятия” с краен срок на приключване на дейностите, съответно 31.07.2020 г. и 30.06.2020 г.

Основната част от договорите, сключени в периода м. юли 2019 – м. септември 2019 г. са с авансово плащане на финансовата помощ като вземанията на ДФЗ са обезпечени с неотменими банкови гаранции в полза на фонда със срок 4 месеца след крайния срок за приключване на дейностите за финансово подпомагане.

При подписване на договорите, от една страна на бенефициерите беше предоставен изключително кратък срок за представяне на банкови гаранции, буквално 5-7 работни дни, което доведе и до загуба на значителна част от бюджета на програмата за финансовата 2019 г., а от друга страна, сроковете за изпълнение на проектите и по двете мерки бяха скъсени до по-малко от една календарна година.

По отношение на мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” към момента, поради наложените забрани в редица страни от ЕС, в т.ч. Испания, Франция, Германия, Италия, Словения, Хърватия, Сърбия и блокиране на транспорта, голяма част от доставките по договорите за посадъчен материал, материали за подпорни конструкции и системи за капково напояване, на практика не могат да бъдат извършени.

Забавянето на упоменатите доставки води до невъзможност за изпълнение на проектите в срок, доколкото при част от дейностите (напр. засаждане) има сезонност и следва да се съблюдават и агро-технически изисквания, неспазването на които би довело до погиване на посадъчния материал.

По отношение на мярка „Инвестиции в предприятия” голяма част от технологичното оборудване се произвежда в страни от ЕС, основно Италия, Франция и Германия като сроковете на изпълнение са от 3-9 месеца.

Поради нарушените доставки на отделни елементи от оборудването, част от които с произход Китай, поради прекратяване на производствения процес в повечето предприятия в упоменатите по-горе държави и поради транспортните проблеми, при изпълнението на част от договорите за доставка има съществено забавяне.

Предвид горното, и доколкото се отнася за форсмажорни обстоятелства, с цел предотвратяване на фалити на лозаро-винарски предприятия, до загуба на европейски средства, загуба на работни места и на приходи от преки и косвени данъци в националния бюджет, предлагам спешно да бъде свикано заседание на постоянната работна група за управление на Националната програма, създадена по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредба № 6/26.10.2019 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. като бъдат разгледани следните предложения:

 1. Да бъде уведомена ЕК за проблемите при изпълнението на програмата, произтичащи от наложените поради COVID 19 рестрикции от правителствата на повечето Европейски държави;
 2. Удължаване на сроковете на действащи договори по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” с краен срок за приключване на дейностите и подаване на заявления за окончателно плащане до 31.12.2020 г.;
 3. Удължаване на сроковете на действащи договори по мярка „Инвестиции в предприятия” с краен срок за приключване на дейностите и подаване на заявления за окончателно плащане до 15.10.2020 г.;
 4. Удължаването на сроковете по действащите договори да се извършва след изрично писмено изразено желание от страна на бенефициерите като на същите се предостави срок от 45 дни, считано от подписване на анекс към договорите, за удължаване на действащите банкови гаранции, издадени в полза на ДФЗ.

Отговор на МЗХГ:

Класификатор за начините на трайно ползване на поземлените имоти

Приложение № 3 към чл. 14, ал. 4

Класификатор за начините на трайно ползване на поземлените имоти 
КодНаименованиеСтар код за съответствие
123
 1. Поземлени имоти за жилищни нужди 
1000Ниско застрояване (до 10 m)3110
1010Средно застрояване (от 10 до 15 m)0
1020Високо застрояване (над 15 m)0
1030Комплексно застрояване3120, 3130
1040Незастроен имот за жилищни нужди0
1050За друг вид застрояване3100, 3190, 3900, 3999
 2. Поземлени имоти за обществени сгради и комплекси 
1100За обект комплекс за здравеопазване0
1110За обект комплекс за образование0
1120За обект комплекс за култура и изкуство0
1130За обект комплекс за социални грижи0
1140За административна сграда, комплекс0
1150За обект за детско заведение0
1160За търговски обект, комплекс0
1170За обект комплекс за битови услуги0
1180За обект комплекс за научна и проектантска дейност0
1190За култова, религиозна сграда, комплекс0
1200Незастроен имот за обществена сграда, комплекс0
1210За друг обществен обект, комплекс3200
 3. Поземлени имоти за озеленени площи 
1300Обществен селищен парк, градина3410, 3411, 3419
1310Обществен извънселищен парк, горски парк7130
1320Дендрариум0
1330Ботаническа градина3433
1340Зоологическа градина3434
1350Гробищен парк                     3436
1360За защитно и изолационно озеленяване0
1370За друг вид озеленени площи3400, 3420, 3421, 3432, 3430, 3435, 3439, 3429, 3490
 4. Поземлени имоти за спортни обекти 
1400Стадион7310, 7351, 7360, 7371, 7372, 7373
1410За спортна зала7320
1420Спортно игрище3431, 7330, 7340
1430За трасета за вело- и мотоспорт7370, 7379
1440Ски писта7350, 7352, 7353
1450За съоръжения за зимни спортове7359
1460За ловна база и стрелбище7381
1470За водна спортна база7382, 7383, 7384
1480За плувен басейн4416
1490Незастроен имот за спортен обект0
1500За други видове спорт7300, 7380, 7389, 7390
 5. Поземлени имоти за курортно-рекреационни обекти 
1600За вилна сграда7210, 7211
1610За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ)0
1620За почивен лагер7230, 7231, 7232, 7233, 7239
1630За туристическа база, хижа7240, 7241, 7242, 7243, 7249
1640За санаториум, балнеосанаториум, профилакториум7250, 7251, 7252, 7256, 7257
1650За курортен хотел, почивен дом7253, 7212
1660За къмпинг, мотел7220, 7221, 7222
1670Незастроен имот за курортно-рекреационен обект0
1680За друг курортно-рекреационен обект7258, 7259, 7254, 7255
1685Застроен имот в земеделска територия0
1690Застроен имот в горска територия0
 6. Поземлени имоти за производствени и складови обекти 
1700За електроенергийното производство3311
1710За топлоенергийното производство3312
1720За друго производство на продукти от нефт, въглища, газ, шисти3310, 3313, 3319
1730За черната и цветната металургия3320, 3321, 3322
1740За машиностроителната и машинообработващата промишленост3330, 3331
1750За химическата и каучуковата промишленост3332
1760За дърводобивната и дървообработващата промишленост3340, 3341
1770За целулозно-хартиената промишленост3342
1780За производството на строителни материали, конструкции и изделия3350, 3351
1790За производството на стъкло3352
1800За текстилната промишленост3361
1810За шивашката промишленост3362
1820За кожарската, кожухарската и обувната промишленост3363
1830За хранително-вкусовата промишленост3364
1840За полиграфическата промишленост3370
1850За складова база1550, 2225, 2340, 3390, 3392, 3399
1860За база за селскостопанска или горскостопанска техника1510, 1520, 1560, 2360
1870За ветеринарна лечебница1540
1880За стопански двор1570
1890За животновъден комплекс1610, 1619, 1921
1900За животновъдна ферма1611, 1612, 1613, 2224
1910Незастроен имот за производствен, складов обект0
1920За друг вид производствен, складов обект1500, 1530, 1590, 1600, 2350, 2390, 3360, 3369, 3380
1930Незастроен имот0
 7. Поземлени имоти за обекти на културно-историческото наследство 
2000За археологически паметник на културата7260, 7261, 7262, 7263
2010За архитектурен паметник на културата7270, 7271, 7272, 7273
2020За исторически паметник, историческо място7290, 7291, 7292, 7293, 7294
2030За паметник на изобразителното и приложното изкуство7280
2040За друг имот на културно-историческото наследство0
 8. Поземлени имоти за движение и транспортни обекти 
2100За първостепенна улица3511
2110За второстепенна улица3512, 3513
2120За алея3514
2130За кръстовище3515, 6116
2140За площад3516
2150За паркинг3517
2160За вход на пешеходен подлез, метро3518, 3522
2170За линии на релсов транспорт3521, 3523, 6311, 5321
2180За депо за релсов транспорт3524, 6313
2190За автогараж3525, 3526, 3528, 6150
2200За автомагистрала6111
2210За път от републиканската пътна мрежа6112, 6113, 6114
2220За местен път6115, 6120
2230За селскостопански, горски, ведомствен път1700, 1710, 1720, 2222, 2310, 6130
2240За автогара, автоспирка6140
2250За бензиностанция, газостанция, метанстанция3020
2260За летище, аерогара1910, 6211, 6212
2270За железопътна гара, спирка6312
2280За ремонт и поддържане на транспортни средства3527, 6160, 6170, 6213, 6214, 6314, 6420, 6513
2290За пристанище6410, 6411, 6412
2300За въжена линия6510, 6511, 6512
2310За друг поземлен имот за движение и транспорт3500, 3510, 3519, 3520, 3529, 6100, 6180, 6190, 6200, 6210, 6219, 6300, 6310, 6319, 6400, 6490, 6500, 6519, 6900
 9. Поземлени имоти за съоръжения на проводи 
2400За съоръжение на водопровод6610
2410За съоръжение на канализация6620
2420За съоръжение на електропровод6630
2430За съоръжение на нефтопровод6641
2440За съоръжение на газопровод6642
2450За съоръжение на топлофикационен провод6650
2460За съоръжение на съобщителен провод6660
2470За съоръжение на друг вид провод6600, 6640, 6649, 6690
2471За съоръжение за превантивна защита0
2472За друг вид изкуствен ресурс за превантивна защита0
 10. Поземлени имоти – ниви 
2500Нива1100, 1111, 1152, 2211
2510Зеленчукова градина1112
2520Оризище1113
2530Оранжерия с трайна конструкция1114
2540Дивечова нива2215, 2440
2550Неизползвана нива (угар, орница)1130, 1132, 1139
2560Изоставена орна земя1145, 1146, 1147, 1149
2570Друг вид нива1110, 1119, 1120, 1150, 1151
2580Изоставена нива1140, 1141
 11. Поземлени имоти – трайни насаждения 
2600Овощна градина1211, 1212
2610Лозе1213, 1214
2620Етерично-маслодайна култура1215, 1216
2630Хмелници1221
2640Разсадник1222
2650Изоставено трайно насаждение1230, 1231, 1234
2660Друг вид трайно насаждение1220, 1200, 1210, 1217, 1218, 1223, 1224, 1229, 2213, 2230
 12. Поземлени имоти – ливади 
2700Ливада1300, 1310, 2212
2710Неизползвана ливада1320, 1322, 1329
2720Изоставена ливада1330, 1331, 1335, 1339
2730Друг вид ливада1321
 13. Поземлени имоти – пасища, мери 
2800Пасище1400, 1401, 1410, 1420, 2260
2810Мера1430
2820Високопланинско пасище0
2830Друг вид земеделска земя1900, 1920, 1929
2840Гори и храсти в земеделска земя1239, 1922
 14. Поземлени имоти – дървопроизводителни гори 
2900Иглолистна гора2111
2910Широколистна гора2112
2920Смесена гора0
2930Нискостъблена гора2113
2940Клек2114
2950Друг вид дървопроизводителна гора2100, 2110
 15. Поземлени имоти – недървопроизводителни горски площи 
3000Голина2121, 2410, 2226
3010Поляна2221, 2250
3020Просека2223, 2320
3030Нелесопригодна площ – дървесна растителност, храсти2227
3040Друг вид недървопроизводителна горска площ2200, 2210, 2220, 2229, 2216, 2217, 2290, 2400, 2120, 2122, 2123, 2420, 2430
3050Друг вид горски имот2900
3060Горски разсадник2214, 2240
 16. Поземлени имоти за водни течения, водни площи и съоръжения 
3100Водно течение, река4100, 4110, 4111
3110Езеро4211
3120Блато4212
3130Мочурище8500
3140Язовир4411
3150Водоем4412
3160Рибарник4413
3170Солница4414
3180За басейн с резервна вода за промишлено предприятие4417
3190Напоителен канал4511
3200Отводнителен канал4512
3210Плавателен канал4513
3220За извор на прясна вода4600, 4610, 4611, 4612, 4613
3230За извор на минерална вода4700, 4710, 4711, 4712
3240За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение4800, 4911
3245За брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие от водите0
3246За дамба0
3250За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение3437, 4119, 4210, 4200, 4219, 4415, 4419, 4400, 4410, 4419, 4500, 4510, 4519, 4900, 4910, 4919
3260Гранична река4112
3300Черноморски териториални води4300
3301Крайбрежно езеро0
3302Лагуна0
3303Лиман0
3304Влажна зона0
 17. Поземлени имоти за защитена природна среда 
3400Резерват7110
3410Природна забележителност4113, 7140, 7141, 7142, 7143, 7144, 7145, 7146, 7147, 7149
3420Поддържан резерват0
3430Защитена местност0
3431Природен парк0
3432Национален парк0
3440Крайбрежна плажна ивица7151, 7152, 7159
3441Морски плаж7150
3442Пясъчна дюна0
3443Остров0
3450За находище на лечебна кал7160
3460За друг вид естествен ресурс за превантивна защита7100, 7120, 7190, 7400
 18. Поземлени имоти за добив на полезни изкопаеми 
3500За добив на руди5211, 5212
3510За добив на въглища5213, 5214
3520За добив на нерудни полезни изкопаеми5215, 5216
3530За кариера за пясък, чакъл и глини за строителната керамика5217
3540За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив5218
3550Със сгради и съоръжения за добив на полезни изкопаеми5400
3560За друг вид обект за добив на полезни изкопаеми5200, 5219, 5911, 5919, 5900, 5910, 5210
 19. Поземлени имоти, заети от индустриални и битови отпадъци 
3600Хвостохранилище9100
3610Сгуроотвал9200
3620Утаител9300
3630Депо за индустриални отпадъци9400
3640Депо за вторични суровини9500
3650Депо за битови отпадъци (сметище)9600
3660Депо за хумус9700
3670Насип, насипище5300, 5310, 5311, 5312, 5319, 5912
3680За друг вид отпадъци9900
 20. Поземлени имоти за деградирали земи 
3700Деградирала орна земя1131, 1142, 1143, 1144
3710Деградирало трайно насаждение1232, 1233
3720Деградирала ливада1332, 1333, 1334
3730Друг вид деградирала земя0
 21. Поземлени имоти със специално предназначение и ползване 
3800За склад на държавния резерв3391
3810За друг вид имот със специално предназначение и ползване0
 22. Поземлени имоти без определено стопанско предназначение 
3900Скали8100
3910Пясъци8200
3920Сипей8300
3930Дере8410, 8400
3940Овраг, промойна8420
3950Ями8430
3960Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение8600, 8900
4000Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване0
4100Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване9999

НАРЕДБА № РД-02-20-5 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ
В сила от 13.01.2017 г.Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройствотоКласификатор за начин на трайно предназначение на териториите

Приложение № 2 към чл. 13, ал. 2

Класификатор за начин на трайно предназначение на териториите 
КодНаименование на територията
1Урбанизирана територия
2Територия на транспорта
3Земеделска територия
4Горска територия
5Територия, заета от води и водни обекти
6Защитена територия
7Нарушена територия

НАРЕДБА № РД-02-20-5 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ
В сила от 13.01.2017 г.Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

РАЗЯСНЕНИЕ ЗА МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕ ПО МЯРКА „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ“

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №55

edelovodstvo@mzh.government.bg

ОТНОСНО: МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕ ПО МЯРКА „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ“

Г-ЖО МИНИСТЪР,

В чл. 9, ал. 1 от Наредба № 6/2018 е записано „Кандидатите за участие подават целогодишно в ТЗ на ИАЛВ по регистрация на лозарското стопанство заявление за право за извършване на една или повече дейности по чл. 5 по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 2.

В чл. 9, ал. 4 от Наредба № 6/2018 е записано „При подаване на заявления по ал. 1 за дейности по чл. 5, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ и т. 2, букви „а“ и „б“ се подава уведомление за начало на изкореняване по реда на Наредба № 9 от 2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя (ДВ, бр. 42 от 2016 г.), наричана по-нататък „Наредба № 9 от 2016 г.“

Моля да получа разяснение за следното:

1)    При заявени дейности по „Преструктуриране и конверсия на лозя“ чрез „Промяна на местонахождението на лозята“, като изкореняването и засаждането ще се извършват в различни лозарски райони в коя ТЗ на ИАЛВ следва да се подаде „ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕ ПО МЯРКА „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ“:

a.    В ТЗ на ИАЛВ, където е регистрирано лозарското стопанство, в което ще се изкореняват лозарски имоти или

b.    В ТЗ на ИАЛВ, където ще се засаждат лозарски имоти;

2)    При заявени дейности по „Преструктуриране и конверсия на лозя“ чрез „Промяна на местонахождението на лозята“, като изкореняването и засаждането ще се извършват в различни лозарски райони в коя ТЗ на ИАЛВ следва да се подаде „Уведомление за начало на изкореняване“:

a.    В ТЗ на ИАЛВ, където е регистрирано лозарското стопанство, в което ще се изкореняват лозарски имоти или

b.    В ТЗ на ИАЛВ, където е регистрирано лозарското стопанство, в което ще се засаждат лозарски имоти.

Отговор на МЗХГ чрез ИАЛВ:

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА ЗА ПРЕЗАСАЖДАНЕ НА ВИНЕНИ ЛОЗЯ ПО УСЛОВИЯТА НА НАРЕДБА № 9 ОТ 26 МАЙ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЗАСАЖДАНЕ НА ЛОЗЯ

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №55

edelovodstvo@mzh.government.bg

ОТНОСНО: ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА ЗА ПРЕЗАСАЖДАНЕ НА ВИНЕНИ ЛОЗЯ ПО УСЛОВИЯТА НА НАРЕДБА № 9 ОТ 26 МАЙ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЗАСАЖДАНЕ НА ЛОЗЯ

Г-ЖО МИНИСТЪР,

В чл. 17, ал. 1  от Наредба № 9/2016 са изброени задължителни условия, на които трябва да отговаря „заявлението за разрешение за презасаждане“, като в точка 1 е записано „1. искането за презасаждане е за същото стопанство на заявителя, в което ще се извърши или е извършено изкореняването;

В чл. 33, ал. 3 от ЗВСН е описано правото за създаване на ново лозарско стопанство чрез прехвърляне на право на засаждане.

В чл. 15 от Наредба № 9/2016 е записано „Заявленията за разрешения за презасаждане по чл. 11, ал. 2, т. 1, 2 и 3 са по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното, и се подават в териториалното звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното по местонахождението на заявените за изкореняване площи.“

Моля да получа разяснение за следното:

1)    Противоречи ли чл. 17, ал. 1 от Наредба №9/2016г. на чл. 33, ал. 3 от ЗВСН в случаите, когато посочени имоти за засаждане са в ново лозарско стопанство и в различен лозарски район?

2)    Заявление за разрешение за презасаждане за имоти за засаждане, които се намират в различен лозарски район спрямо този на имотите, които са изкоренени се подава:

a.    В ТЗ на ИАЛВ, където е регистрирано лозарското стопанство, в което ще се изкореняват лозарски имоти;

b.    В ТЗ на ИАЛВ, където е регистрирано лозарското стопанство, в което ще се засаждат лозарски имоти;

c.    В двете ТЗ на ИАЛВ по буква „а“ и буква „б“.

Отговор на МЗХГ чрез ИАЛВ: