Месечни архиви: февруари 2020

Класификатор за начините на трайно ползване на поземлените имоти

Приложение № 3 към чл. 14, ал. 4

Класификатор за начините на трайно ползване на поземлените имоти 
КодНаименованиеСтар код за съответствие
123
 1. Поземлени имоти за жилищни нужди 
1000Ниско застрояване (до 10 m)3110
1010Средно застрояване (от 10 до 15 m)0
1020Високо застрояване (над 15 m)0
1030Комплексно застрояване3120, 3130
1040Незастроен имот за жилищни нужди0
1050За друг вид застрояване3100, 3190, 3900, 3999
 2. Поземлени имоти за обществени сгради и комплекси 
1100За обект комплекс за здравеопазване0
1110За обект комплекс за образование0
1120За обект комплекс за култура и изкуство0
1130За обект комплекс за социални грижи0
1140За административна сграда, комплекс0
1150За обект за детско заведение0
1160За търговски обект, комплекс0
1170За обект комплекс за битови услуги0
1180За обект комплекс за научна и проектантска дейност0
1190За култова, религиозна сграда, комплекс0
1200Незастроен имот за обществена сграда, комплекс0
1210За друг обществен обект, комплекс3200
 3. Поземлени имоти за озеленени площи 
1300Обществен селищен парк, градина3410, 3411, 3419
1310Обществен извънселищен парк, горски парк7130
1320Дендрариум0
1330Ботаническа градина3433
1340Зоологическа градина3434
1350Гробищен парк                     3436
1360За защитно и изолационно озеленяване0
1370За друг вид озеленени площи3400, 3420, 3421, 3432, 3430, 3435, 3439, 3429, 3490
 4. Поземлени имоти за спортни обекти 
1400Стадион7310, 7351, 7360, 7371, 7372, 7373
1410За спортна зала7320
1420Спортно игрище3431, 7330, 7340
1430За трасета за вело- и мотоспорт7370, 7379
1440Ски писта7350, 7352, 7353
1450За съоръжения за зимни спортове7359
1460За ловна база и стрелбище7381
1470За водна спортна база7382, 7383, 7384
1480За плувен басейн4416
1490Незастроен имот за спортен обект0
1500За други видове спорт7300, 7380, 7389, 7390
 5. Поземлени имоти за курортно-рекреационни обекти 
1600За вилна сграда7210, 7211
1610За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ)0
1620За почивен лагер7230, 7231, 7232, 7233, 7239
1630За туристическа база, хижа7240, 7241, 7242, 7243, 7249
1640За санаториум, балнеосанаториум, профилакториум7250, 7251, 7252, 7256, 7257
1650За курортен хотел, почивен дом7253, 7212
1660За къмпинг, мотел7220, 7221, 7222
1670Незастроен имот за курортно-рекреационен обект0
1680За друг курортно-рекреационен обект7258, 7259, 7254, 7255
1685Застроен имот в земеделска територия0
1690Застроен имот в горска територия0
 6. Поземлени имоти за производствени и складови обекти 
1700За електроенергийното производство3311
1710За топлоенергийното производство3312
1720За друго производство на продукти от нефт, въглища, газ, шисти3310, 3313, 3319
1730За черната и цветната металургия3320, 3321, 3322
1740За машиностроителната и машинообработващата промишленост3330, 3331
1750За химическата и каучуковата промишленост3332
1760За дърводобивната и дървообработващата промишленост3340, 3341
1770За целулозно-хартиената промишленост3342
1780За производството на строителни материали, конструкции и изделия3350, 3351
1790За производството на стъкло3352
1800За текстилната промишленост3361
1810За шивашката промишленост3362
1820За кожарската, кожухарската и обувната промишленост3363
1830За хранително-вкусовата промишленост3364
1840За полиграфическата промишленост3370
1850За складова база1550, 2225, 2340, 3390, 3392, 3399
1860За база за селскостопанска или горскостопанска техника1510, 1520, 1560, 2360
1870За ветеринарна лечебница1540
1880За стопански двор1570
1890За животновъден комплекс1610, 1619, 1921
1900За животновъдна ферма1611, 1612, 1613, 2224
1910Незастроен имот за производствен, складов обект0
1920За друг вид производствен, складов обект1500, 1530, 1590, 1600, 2350, 2390, 3360, 3369, 3380
1930Незастроен имот0
 7. Поземлени имоти за обекти на културно-историческото наследство 
2000За археологически паметник на културата7260, 7261, 7262, 7263
2010За архитектурен паметник на културата7270, 7271, 7272, 7273
2020За исторически паметник, историческо място7290, 7291, 7292, 7293, 7294
2030За паметник на изобразителното и приложното изкуство7280
2040За друг имот на културно-историческото наследство0
 8. Поземлени имоти за движение и транспортни обекти 
2100За първостепенна улица3511
2110За второстепенна улица3512, 3513
2120За алея3514
2130За кръстовище3515, 6116
2140За площад3516
2150За паркинг3517
2160За вход на пешеходен подлез, метро3518, 3522
2170За линии на релсов транспорт3521, 3523, 6311, 5321
2180За депо за релсов транспорт3524, 6313
2190За автогараж3525, 3526, 3528, 6150
2200За автомагистрала6111
2210За път от републиканската пътна мрежа6112, 6113, 6114
2220За местен път6115, 6120
2230За селскостопански, горски, ведомствен път1700, 1710, 1720, 2222, 2310, 6130
2240За автогара, автоспирка6140
2250За бензиностанция, газостанция, метанстанция3020
2260За летище, аерогара1910, 6211, 6212
2270За железопътна гара, спирка6312
2280За ремонт и поддържане на транспортни средства3527, 6160, 6170, 6213, 6214, 6314, 6420, 6513
2290За пристанище6410, 6411, 6412
2300За въжена линия6510, 6511, 6512
2310За друг поземлен имот за движение и транспорт3500, 3510, 3519, 3520, 3529, 6100, 6180, 6190, 6200, 6210, 6219, 6300, 6310, 6319, 6400, 6490, 6500, 6519, 6900
 9. Поземлени имоти за съоръжения на проводи 
2400За съоръжение на водопровод6610
2410За съоръжение на канализация6620
2420За съоръжение на електропровод6630
2430За съоръжение на нефтопровод6641
2440За съоръжение на газопровод6642
2450За съоръжение на топлофикационен провод6650
2460За съоръжение на съобщителен провод6660
2470За съоръжение на друг вид провод6600, 6640, 6649, 6690
2471За съоръжение за превантивна защита0
2472За друг вид изкуствен ресурс за превантивна защита0
 10. Поземлени имоти – ниви 
2500Нива1100, 1111, 1152, 2211
2510Зеленчукова градина1112
2520Оризище1113
2530Оранжерия с трайна конструкция1114
2540Дивечова нива2215, 2440
2550Неизползвана нива (угар, орница)1130, 1132, 1139
2560Изоставена орна земя1145, 1146, 1147, 1149
2570Друг вид нива1110, 1119, 1120, 1150, 1151
2580Изоставена нива1140, 1141
 11. Поземлени имоти – трайни насаждения 
2600Овощна градина1211, 1212
2610Лозе1213, 1214
2620Етерично-маслодайна култура1215, 1216
2630Хмелници1221
2640Разсадник1222
2650Изоставено трайно насаждение1230, 1231, 1234
2660Друг вид трайно насаждение1220, 1200, 1210, 1217, 1218, 1223, 1224, 1229, 2213, 2230
 12. Поземлени имоти – ливади 
2700Ливада1300, 1310, 2212
2710Неизползвана ливада1320, 1322, 1329
2720Изоставена ливада1330, 1331, 1335, 1339
2730Друг вид ливада1321
 13. Поземлени имоти – пасища, мери 
2800Пасище1400, 1401, 1410, 1420, 2260
2810Мера1430
2820Високопланинско пасище0
2830Друг вид земеделска земя1900, 1920, 1929
2840Гори и храсти в земеделска земя1239, 1922
 14. Поземлени имоти – дървопроизводителни гори 
2900Иглолистна гора2111
2910Широколистна гора2112
2920Смесена гора0
2930Нискостъблена гора2113
2940Клек2114
2950Друг вид дървопроизводителна гора2100, 2110
 15. Поземлени имоти – недървопроизводителни горски площи 
3000Голина2121, 2410, 2226
3010Поляна2221, 2250
3020Просека2223, 2320
3030Нелесопригодна площ – дървесна растителност, храсти2227
3040Друг вид недървопроизводителна горска площ2200, 2210, 2220, 2229, 2216, 2217, 2290, 2400, 2120, 2122, 2123, 2420, 2430
3050Друг вид горски имот2900
3060Горски разсадник2214, 2240
 16. Поземлени имоти за водни течения, водни площи и съоръжения 
3100Водно течение, река4100, 4110, 4111
3110Езеро4211
3120Блато4212
3130Мочурище8500
3140Язовир4411
3150Водоем4412
3160Рибарник4413
3170Солница4414
3180За басейн с резервна вода за промишлено предприятие4417
3190Напоителен канал4511
3200Отводнителен канал4512
3210Плавателен канал4513
3220За извор на прясна вода4600, 4610, 4611, 4612, 4613
3230За извор на минерална вода4700, 4710, 4711, 4712
3240За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение4800, 4911
3245За брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие от водите0
3246За дамба0
3250За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение3437, 4119, 4210, 4200, 4219, 4415, 4419, 4400, 4410, 4419, 4500, 4510, 4519, 4900, 4910, 4919
3260Гранична река4112
3300Черноморски териториални води4300
3301Крайбрежно езеро0
3302Лагуна0
3303Лиман0
3304Влажна зона0
 17. Поземлени имоти за защитена природна среда 
3400Резерват7110
3410Природна забележителност4113, 7140, 7141, 7142, 7143, 7144, 7145, 7146, 7147, 7149
3420Поддържан резерват0
3430Защитена местност0
3431Природен парк0
3432Национален парк0
3440Крайбрежна плажна ивица7151, 7152, 7159
3441Морски плаж7150
3442Пясъчна дюна0
3443Остров0
3450За находище на лечебна кал7160
3460За друг вид естествен ресурс за превантивна защита7100, 7120, 7190, 7400
 18. Поземлени имоти за добив на полезни изкопаеми 
3500За добив на руди5211, 5212
3510За добив на въглища5213, 5214
3520За добив на нерудни полезни изкопаеми5215, 5216
3530За кариера за пясък, чакъл и глини за строителната керамика5217
3540За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив5218
3550Със сгради и съоръжения за добив на полезни изкопаеми5400
3560За друг вид обект за добив на полезни изкопаеми5200, 5219, 5911, 5919, 5900, 5910, 5210
 19. Поземлени имоти, заети от индустриални и битови отпадъци 
3600Хвостохранилище9100
3610Сгуроотвал9200
3620Утаител9300
3630Депо за индустриални отпадъци9400
3640Депо за вторични суровини9500
3650Депо за битови отпадъци (сметище)9600
3660Депо за хумус9700
3670Насип, насипище5300, 5310, 5311, 5312, 5319, 5912
3680За друг вид отпадъци9900
 20. Поземлени имоти за деградирали земи 
3700Деградирала орна земя1131, 1142, 1143, 1144
3710Деградирало трайно насаждение1232, 1233
3720Деградирала ливада1332, 1333, 1334
3730Друг вид деградирала земя0
 21. Поземлени имоти със специално предназначение и ползване 
3800За склад на държавния резерв3391
3810За друг вид имот със специално предназначение и ползване0
 22. Поземлени имоти без определено стопанско предназначение 
3900Скали8100
3910Пясъци8200
3920Сипей8300
3930Дере8410, 8400
3940Овраг, промойна8420
3950Ями8430
3960Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение8600, 8900
4000Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване0
4100Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване9999

НАРЕДБА № РД-02-20-5 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ
В сила от 13.01.2017 г.Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройствотоКласификатор за начин на трайно предназначение на териториите

Приложение № 2 към чл. 13, ал. 2

Класификатор за начин на трайно предназначение на териториите 
КодНаименование на територията
1Урбанизирана територия
2Територия на транспорта
3Земеделска територия
4Горска територия
5Територия, заета от води и водни обекти
6Защитена територия
7Нарушена територия

НАРЕДБА № РД-02-20-5 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ
В сила от 13.01.2017 г.Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

РАЗЯСНЕНИЕ ЗА МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕ ПО МЯРКА „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ“

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №55

edelovodstvo@mzh.government.bg

ОТНОСНО: МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕ ПО МЯРКА „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ“

Г-ЖО МИНИСТЪР,

В чл. 9, ал. 1 от Наредба № 6/2018 е записано „Кандидатите за участие подават целогодишно в ТЗ на ИАЛВ по регистрация на лозарското стопанство заявление за право за извършване на една или повече дейности по чл. 5 по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 2.

В чл. 9, ал. 4 от Наредба № 6/2018 е записано „При подаване на заявления по ал. 1 за дейности по чл. 5, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ и т. 2, букви „а“ и „б“ се подава уведомление за начало на изкореняване по реда на Наредба № 9 от 2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя (ДВ, бр. 42 от 2016 г.), наричана по-нататък „Наредба № 9 от 2016 г.“

Моля да получа разяснение за следното:

1)    При заявени дейности по „Преструктуриране и конверсия на лозя“ чрез „Промяна на местонахождението на лозята“, като изкореняването и засаждането ще се извършват в различни лозарски райони в коя ТЗ на ИАЛВ следва да се подаде „ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕ ПО МЯРКА „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ“:

a.    В ТЗ на ИАЛВ, където е регистрирано лозарското стопанство, в което ще се изкореняват лозарски имоти или

b.    В ТЗ на ИАЛВ, където ще се засаждат лозарски имоти;

2)    При заявени дейности по „Преструктуриране и конверсия на лозя“ чрез „Промяна на местонахождението на лозята“, като изкореняването и засаждането ще се извършват в различни лозарски райони в коя ТЗ на ИАЛВ следва да се подаде „Уведомление за начало на изкореняване“:

a.    В ТЗ на ИАЛВ, където е регистрирано лозарското стопанство, в което ще се изкореняват лозарски имоти или

b.    В ТЗ на ИАЛВ, където е регистрирано лозарското стопанство, в което ще се засаждат лозарски имоти.

Отговор на МЗХГ чрез ИАЛВ:

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА ЗА ПРЕЗАСАЖДАНЕ НА ВИНЕНИ ЛОЗЯ ПО УСЛОВИЯТА НА НАРЕДБА № 9 ОТ 26 МАЙ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЗАСАЖДАНЕ НА ЛОЗЯ

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №55

edelovodstvo@mzh.government.bg

ОТНОСНО: ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА ЗА ПРЕЗАСАЖДАНЕ НА ВИНЕНИ ЛОЗЯ ПО УСЛОВИЯТА НА НАРЕДБА № 9 ОТ 26 МАЙ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЗАСАЖДАНЕ НА ЛОЗЯ

Г-ЖО МИНИСТЪР,

В чл. 17, ал. 1  от Наредба № 9/2016 са изброени задължителни условия, на които трябва да отговаря „заявлението за разрешение за презасаждане“, като в точка 1 е записано „1. искането за презасаждане е за същото стопанство на заявителя, в което ще се извърши или е извършено изкореняването;

В чл. 33, ал. 3 от ЗВСН е описано правото за създаване на ново лозарско стопанство чрез прехвърляне на право на засаждане.

В чл. 15 от Наредба № 9/2016 е записано „Заявленията за разрешения за презасаждане по чл. 11, ал. 2, т. 1, 2 и 3 са по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното, и се подават в териториалното звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното по местонахождението на заявените за изкореняване площи.“

Моля да получа разяснение за следното:

1)    Противоречи ли чл. 17, ал. 1 от Наредба №9/2016г. на чл. 33, ал. 3 от ЗВСН в случаите, когато посочени имоти за засаждане са в ново лозарско стопанство и в различен лозарски район?

2)    Заявление за разрешение за презасаждане за имоти за засаждане, които се намират в различен лозарски район спрямо този на имотите, които са изкоренени се подава:

a.    В ТЗ на ИАЛВ, където е регистрирано лозарското стопанство, в което ще се изкореняват лозарски имоти;

b.    В ТЗ на ИАЛВ, където е регистрирано лозарското стопанство, в което ще се засаждат лозарски имоти;

c.    В двете ТЗ на ИАЛВ по буква „а“ и буква „б“.

Отговор на МЗХГ чрез ИАЛВ:

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА ЗА ПРЕЗАСАЖДАНЕ НА ВИНЕНИ ЛОЗЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №55

edelovodstvo@mzh.government.bg

ОТНОСНО: ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА ЗА ПРЕЗАСАЖДАНЕ НА ВИНЕНИ ЛОЗЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ

Г-ЖО МИНИСТЪР,

В чл. 21 от Закон за виното и спиртните напитки(ЗВСН) са изброени задължителни условия, които трябва да са изпълнени за да може да се прехвърля право на презасаждане между различни лозарски стопанства.

В чл. 33, ал. 3 от ЗВСН е описано правото за създаване на ново лозарско стопанство чрез прехвърляне на право на засаждане.

В чл. 14 ал. 5 от ЗВСН са описа видове права, които пораждат законово основание за засаждане на винени сортове лозя, а именно: право на ново засаждане, право на презасаждане и право на засаждане от Националния резерв от права на засаждане на винени сортове лози.

В ЗВСН е дадено следното определението: „Лозарско стопанство“ е стопанска и технологична единица с единно управление, намираща се на територията на един лозарски район, която се състои от лозарски имоти и в която производителят на винено грозде е собственик на лозарските имоти или ги ползва на друго правно основание.

Моля да получа разяснение за следното:

1)    Всички условия по чл. 21 ли следва да са изпълнени заедно за да е приложимо правото на прехвърлянето на права на презасаждане между различни лозарски стопанства?

2)    В условията на чл. 33, ал. 3 от ЗВСН само при прехвърляне на „право на засаждане от Националния резерв от права на засаждане на винени сортове лози“ ли е възможно създаване на ново лозарско стопанство в различен лозарски район?

3)    В условията на чл. 33, ал. 3 от ЗВСН допустимо ли е създаване на ново лозарско стопанство в различен лозарски район при прехвърляне на „право на презасаждане“?

4)    Противоречи ли чл. 33, ал. 3 от ЗВСН с чл. 21 от същия закон по отношение на „1. част от съответното лозарско стопанство се прехвърля на другото стопанство;“ при създаване на лозарско стопанство в различен лозарски район във връзка с определението за лозарско стопанство, от което следва прехвърляне на лозарски имот, а самият лозарски имот може да принадлежат само на един лозарски район?

Отговор на МЗХГ чрез ИАЛВ:

Дейности върху площи, които са включени в лозарското стопанство на кандидата преди по-малко от една година преди датата на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №55

edelovodstvo@mzh.government.bg

ОТНОСНО: НАРЕДБА № 6 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 Г.

Г-ЖО МИНИСТЪР,

В Държавен вестник бр.4/14/01.2020г. е публикуван НИД за изменение на Наредба №6/2018г.

Чрез изменението се добавя нова точка 14 в ал. 1 към чл. 6 със следното съдържание:

„14. (нова – ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) дейности върху площи, които са включени в лозарското стопанство на кандидата преди по-малко от една година преди датата на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ.“.

В Наредбата и в мотивите към НИД няма разяснения за следните казуси:

1.    Кандидатът е заявил подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“,  подмярка „Конверсия на сортовия състав на насажденията“ за дейности „Засаждане“ и „Изграждане на подпорна конструкция“ върху имот, който е включен в лозарското стопанство преди по-малко от една година преди датата на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ. Дейността „Изкореняване“ е извършена преди датата на кандидатстване и е получил от ИАЛВ Разрешение за презасаждане, което е вписано в ППК.
Приложима ли е в този случай нормата на чл. 6, ал. 1, т. 14?

2.    Кандидатът е заявил подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“,  подмярка „Промяна на местонахождението на лозята“ за дейности „Засаждане“ и „Изграждане на подпорна конструкция“.
Имотът, от който са придобити права за засаждане чрез Разрешение за презасаждане е включен в лозарското стопанство преди по-малко от една година преди датата на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ.
Имотът, върху който ще се изпълнят дейности „Засаждане“ и „Изграждане на подпорна конструкция“ е с НТП „Земеделска земя“, като няма винено лозе върху него и поради тази причина не е включен в лозарското стопанство на Кандидата, но е описан в ППК. Имотът е с право на ползване от преди по-малко от една година преди датата на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ.
Приложима ли е в този случай нормата на чл. 6, ал. 1, т. 14?

3.    Кандидатът е заявил подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“,  подмярка „Промяна на местонахождението на лозята“ за дейности „Засаждане“ и „Изграждане на подпорна конструкция“.
Имотът, от който са придобити права за засаждане чрез Разрешение за презасаждане е включен в лозарското стопанство преди повече от една година преди датата на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ.
Имотът, върху който ще се изпълнят дейности „Засаждане“ и „Изграждане на подпорна конструкция“ е с НТП „Земеделска земя“, като няма винено лозе върху него и поради тази причина не е включен в лозарското стопанство на Кандидата, но е описан в ППК.
Приложима ли е в този случай нормата на чл. 6, ал. 1, т. 14?

Отговор на МЗХГ:

Неизпълнение на производствена програма по М4.1 от ПРСР 2014-2020

Приходът, според съда, е икономически прогнозна стойност от функционирането на дейността и като такъв не може да послужи за извършването на неправомерен разход, а от там не може да има за последица нанасянето на каквато и да било вреда.

Прогнозите в производствената и търговска програма отразявали финансово икономическия статус на инвестицията и се съдържали в Таблица 12 на бизнес плана. Те имали значение при преценката за икономическата жизнеспособност и устойчива заетост на проекта.

По така изложените съображения съдът е направил правен извод, че реализирането на по-нисък размер приходи от дейността в сравнение с предвидените в бизнес плана, не води нито пряко, нито косвено до извод, че е нанесена вреда на бюджета на Съюза поради начислен неправомерен разход и тази констатация не обосновавала извършено от дружеството нарушение.

ВАС РЕШЕНИЕ № 15747/20.11.2019г. http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/21d248a311fd19a7c22584b6004cc943?OpenDocument

Нищожност на Методика за определяне на санкциите след плащане по проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г., утвърдена от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.

ВАС обявява за нищожна Методика за определяне на санкциите след плащане по проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г., утвърдена от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/7067ab081aee6b83c22583620044b5eb?OpenDocument