Месечни архиви: март 2020

Разяснение за промени на срокове за изпълнение на дейности по действащи договори за предоставяне финансова помощ по реда на Наредба № 6/26.10.2018г.

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55

edelovodstvo@mzh.government.bg

КОПИЕ: ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО

гр. София 1113, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 1

sofia@eavw.com

КОПИЕ: ДО ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РА,

гр. София 1680, бул. „Цар Борис III” № 136

dfz@dfz.bg

относно: промени на срокове за изпълнение на дейности по действащи договори за предоставяне финансова помощ по реда на Наредба № 6/26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.

Уважаема госпожо Министър,

Уважаеми господа Изпълнителни директори,

По реда на действащата Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г., съгласно Наредба № 6/26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ, Държавен фонд „Земеделие” – РА е страна по договори с бенефициери по програмата по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” и по мярка „Инвестиции в предприятия” с краен срок на приключване на дейностите, съответно 31.07.2020 г. и 30.06.2020 г.

Основната част от договорите, сключени в периода м. юли 2019 – м. септември 2019 г. са с авансово плащане на финансовата помощ като вземанията на ДФЗ са обезпечени с неотменими банкови гаранции в полза на фонда със срок 4 месеца след крайния срок за приключване на дейностите за финансово подпомагане.

При подписване на договорите, от една страна на бенефициерите беше предоставен изключително кратък срок за представяне на банкови гаранции, буквално 5-7 работни дни, което доведе и до загуба на значителна част от бюджета на програмата за финансовата 2019 г., а от друга страна, сроковете за изпълнение на проектите и по двете мерки бяха скъсени до по-малко от една календарна година.

По отношение на мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” към момента, поради наложените забрани в редица страни от ЕС, в т.ч. Испания, Франция, Германия, Италия, Словения, Хърватия, Сърбия и блокиране на транспорта, голяма част от доставките по договорите за посадъчен материал, материали за подпорни конструкции и системи за капково напояване, на практика не могат да бъдат извършени.

Забавянето на упоменатите доставки води до невъзможност за изпълнение на проектите в срок, доколкото при част от дейностите (напр. засаждане) има сезонност и следва да се съблюдават и агро-технически изисквания, неспазването на които би довело до погиване на посадъчния материал.

По отношение на мярка „Инвестиции в предприятия” голяма част от технологичното оборудване се произвежда в страни от ЕС, основно Италия, Франция и Германия като сроковете на изпълнение са от 3-9 месеца.

Поради нарушените доставки на отделни елементи от оборудването, част от които с произход Китай, поради прекратяване на производствения процес в повечето предприятия в упоменатите по-горе държави и поради транспортните проблеми, при изпълнението на част от договорите за доставка има съществено забавяне.

Предвид горното, и доколкото се отнася за форсмажорни обстоятелства, с цел предотвратяване на фалити на лозаро-винарски предприятия, до загуба на европейски средства, загуба на работни места и на приходи от преки и косвени данъци в националния бюджет, предлагам спешно да бъде свикано заседание на постоянната работна група за управление на Националната програма, създадена по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредба № 6/26.10.2019 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. като бъдат разгледани следните предложения:

  1. Да бъде уведомена ЕК за проблемите при изпълнението на програмата, произтичащи от наложените поради COVID 19 рестрикции от правителствата на повечето Европейски държави;
  2. Удължаване на сроковете на действащи договори по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” с краен срок за приключване на дейностите и подаване на заявления за окончателно плащане до 31.12.2020 г.;
  3. Удължаване на сроковете на действащи договори по мярка „Инвестиции в предприятия” с краен срок за приключване на дейностите и подаване на заявления за окончателно плащане до 15.10.2020 г.;
  4. Удължаването на сроковете по действащите договори да се извършва след изрично писмено изразено желание от страна на бенефициерите като на същите се предостави срок от 45 дни, считано от подписване на анекс към договорите, за удължаване на действащите банкови гаранции, издадени в полза на ДФЗ.

Отговор на МЗХГ: