Месечни архиви: октомври 2021

ЛИПСАТА НА ПУБЛИКУВАНИ РАЗЯСНЕНИЯ ОТ СТРАНА НА УО НА ПРСР ПО ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-4.012

ДО МИНИСТЪР
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕГР. СОФИЯ
БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №55
edelovodstvo@mzh.government.bg

ОТНОСНО: ЛИПСАТА НА ПУБЛИКУВАНИ РАЗЯСНЕНИЯ ОТ СТРАНА НА УО НА ПРСР ПО ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-4.012

Г-Н МИНИСТЪР,

На 20.08.2021г., 22.08.2021г. и 09.09.2021г. съм изпратих с електронни писма до rdd@mzh.government.bg искания за разяснения по въпроси, които са свързани с условията по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Към настоящото електронно писмо съм прикачил електронните писма с тези искания за разяснения.

До днес, 23.09.2021г., 19.15ч. не са публикувани разяснения по тези въпроси.

Във връзка с описани действия от страна на УО при получени искания за разяснения, които са записани в Условия за кандидатстване:

25. Краен срок за подаване на проектните предложения:

2. Кандидат в процедура може да иска разяснения по документите по условията за предоставяне на финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на електронен адрес rdd@mzh.government.bg и в ИСУН 2020.

Разясненията се утвърждават от ръководителя на УО или оправомощено от него лице. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

констатиран, че УО не е изпълнил свое задължение да „…публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване…“ поисканите от мен разяснения.

Във връзка с констатираното от мен моля да възложите проверка за посоченото нарушение от страна на УО във връзка с липсата на разяснения по поставените от мен въпроси, както и за наличието на други такива случай, и да предприемете нужните действия за удължаване на срока на приема по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., със срока на забавата, която е причинена от УО спрямо датата на последното получено искане за разяснение.

Емил Цвятков

ОТГОВОР НА МЗХГ: