BG-RRP-6.006- ОБЩЕСТВЕНО № 2

Процедура BG-RRP-6.006 „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“ от НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

 Компонент: Устойчиво земеделие

ПРОЦЕДУРАТА Е В ПЕРИОД НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ДО 24.08.2023Г.

ОЧАКВА СЕ СТАРТИРАНЕ НА ПРИЕМ СЕПТЕМВРИ 2023Г.

Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране за конкретно предложение за изпълнение на инвестиции:

Минималният размер на допустимите разходи за едно предложение за изпълнение на инвестиции е  300 000 лв.

 1. Максималният размер на допустимите разходи за едно предложение за изпълнение на инвестиции е 2 346 960 лв.
 2. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно предложение за изпълнение на инвестиции, представено от един кандидат, е 1 173 480 лв.

ВАЖНО:

4. Максималният размер на общите допустими разходи за едно предложение за изпълнение на инвестиции не трябва да надвишава размера, посочен в т. 2, за кандидатите, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на ЗМСП.

Процент на финансиране:

 1. Финансовата помощ за одобрени предложения за изпълнение на инвестиции е в размер на 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 2. Размерът на финансовата помощ е съобразен с избрания режим на държавна помощ съгласно чл. 14 на Регламент (ЕС) 2022/2472 на Kомисията от 14 декември 2022 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

ВАЖНО:

3. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на безвъзмездната финансова помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Критерии за допустимост на кандидатите:

 1. Безвъзмездната финансова помощ по процедурата се предоставя на:

а) земеделски стопани;

б) групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието и храните.

 1. Земеделските стопани по т. 1, буква „а“ и членовете на кандидатите по т. 1, б. „б“, които са земеделски стопани, към датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиции трябва да отговарят на следните условия:

а) да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3/1999 г.);

б) ако са юридически лица, трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

 1. Допустимите кандидати следва да отговарят на условията за МСП съгласно чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).
 2. Кандидатите по т. 1, буква „а“ са допустими за подпомагане по процедурата, ако са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3/1999 г.) за стопанските години 2021/2022 и 2022/2023. За ПИИ, подадени след 30.09.2023 г., регистрацията за стопанската 2023/2024 г. ще се проверява на етап изплащане на помощта.
 3. Кандидатите по т. 1, буква „б“ са допустими за подпомагане по процедурата, ако земеделските стопани – членове на групата/организацията на производители са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. не по-късно от 30 септември 2022 г.

ВАЖНО:

 1. В Раздел 21 „Списък на документи, които се подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване са посочени документите, които трябва да бъдат представени, за да се удостовери допустимостта на кандидата. Условията, за които не е предвиден документ, се проверяват служебно.

7. Не се подпомагат кандидати, които са предприятия в затруднено положение съгласно чл. 1, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 2022/2472 на Комисията от 14 декември 2022 година.

Критерии за недопустимост на кандидатите:

 1. Съгласно чл. 6 от ПМС №114/2022 г., потенциалните кандидати не могат да участват в настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че:
 2. a) са обявени в несъстоятелност;

б) са в производство по несъстоятелност;

в) са в процедура по ликвидация;

г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

д) са преустановили дейността си;

е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените по букви от а) до д) процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени (в случай че кандидатът е чуждестранно лице);

ж) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

з) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

и) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора, съгласно информацията за стопански субекти с нарушения на електронната страница на Агенция по обществени поръчки;

й) имат публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 (за данъци, акцизи, мита, задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета) и т. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на кандидата и Столична община, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, и не е допуснато разсрочване, отсрочване и обезпечение на задълженията;

к) е установено, че:

1) са представили документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

2) не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

л) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда, или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

м) не са изпълнили решение на Европейската комисия с разпореждане за възстановяване и влязъл в сила акт за установяване на публично вземане, когато това е приложимо, по смисъла на чл. 44 от Закона за държавните помощи и не е възстановило изцяло неправомерна и несъвместима държавна помощ или неправилно използвана държавна помощ;

н) лицата, които представляват кандидата, са осъждани с влязла в сила присъда за:

1) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза (буква н), т. 1)), в друга държава членка или трета страна;

о) за лицата, които представляват кандидата, е налице конфликт на интереси, във връзка с процедурата за предоставяне на средства, който не може да бъде отстранен;

п) лицата, които представляват кандидата, са опитали да:

1) повлияят на вземането на решение от страна на СНД, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

2) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на средства;

р) член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с ръководителя на ДФ „Земеделие“ или Министерство на земеделието и храните.

 1. Точка „й“ не се прилага когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключила финансова година, но не повече от 50 000 лв.

ВАЖНО:

 1. Съответствието с посочените в т. 1 обстоятелства се декларира при кандидатстване от кандидатите в декларация в ИСМ–ИСУН2020 в раздел „е-декларации“, а преди сключване на договори за финансиране с одобрените кандидати, съответствието с обстоятелствата ще се проверява чрез извършване на съответните служебни и документални проверки.

Когато кандидата се представлява от няколко лица „заедно и поотделно“ или „поотделно“ и формулярът за кандидатстване не се подписва от всички,  декларацията (Приложение № 1) се разпечатва и подписва от всяко от лицата, които не са подписали формуляра и се прилага сканирана към предложението за изпълнение на инвестиции. Приложение № 1 „Декларация при кандидатстване“ се подписва и от всяко от лицата, представляващи кандидата, когато ПИИ се подава от упълномощено лице.

 1. Не са допустими за подпомагане кандидати, които са в затруднено положение съгласно чл. 1, пар. 5 от Регламент (ЕС) 2022/2472 на Kомисията от 14 декември 2022 г.

5. По отношение обстоятелствата за отстраняване, посочени в чл. 54 и чл. 55 от ЗОП кандидатът има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност съгласно чл. 56 от ЗОП, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Хипотезите, при които може да се доказва надеждност, съответно да се издаде документ за потвърждаване на надеждност са изчерпателно изброени в чл. 56, ал. 1 от ЗОП и не следва тази разпоредба да се тълкува разширително.

Допустими дейности:

 1. Подпомагат се предложения за изпълнение на инвестиции, представени от кандидати по т. 1 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ за инвестиции, пряко свързани с една или няколко от дейностите по подготовка на продукцията за продажба.
 2. По процедурата се подпомагат само дейности, свързани с подготовка на селскостопански продукти за продажба, които попадат в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“.
 3. Продуктите от култури, попадащи в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“, са посочени в таблицата по-долу:

Култури

Описание

Зеленчукови култури

1.

Картофи, батати

Клубенови зеленчукови култури

2.

Други кореноплодни култури

Клубенови зеленчукови култури

Плодови зеленчукови

3.

Домати

Плодови зеленчукови култури

4.

Патладжан

Плодови зеленчукови култури

5.

Краставици

Плодови зеленчукови култури

6.

Корнишони

Плодови зеленчукови култури

7.

Тиквички

Плодови зеленчукови култури

8.

Дини

Плодови зеленчукови култури

9.

Пъпеши

Плодови зеленчукови култури

10.

Бамя

Плодови зеленчукови култури

11.

Градински фасул (зелен)

Плодови зеленчукови култури

12.

Градинска бакла (зелена)

Плодови зеленчукови култури

13.

Градински грах (зелен)

Плодови зеленчукови култури

14.

Други плодови зеленчукови култури

Плодови зеленчукови култури

Листостъблени зеленчукови

15.

Главесто зеле, савойско зеле, брюкселско зеле, китайско зеле

Листостъблени зеленчукови култури

16.

Карфиол

Листостъблени зеленчукови култури

17.

Салата

Листостъблени зеленчукови култури

18.

Ендивия

Листостъблени зеленчукови култури

19.

Марули

Листостъблени зеленчукови култури

20.

Спанак

Листостъблени зеленчукови култури

21.

Магданоз

Листостъблени зеленчукови култури

22.

Копър

Листостъблени зеленчукови култури

23.

Листно цвекло

Листостъблени зеленчукови култури

24.

Киселец

Листостъблени зеленчукови култури

25.

Лапад

Листостъблени зеленчукови култури

26.

Алабаш

Листостъблени зеленчукови култури

27.

Други листностеблени култури

Листостъблени зеленчукови култури

Кореноплодни зеленчуци

28.

Моркови

Кореноплодни зеленчукови култури

29.

Магданоз-коренов

Кореноплодни зеленчукови култури

30.

Целина

Кореноплодни зеленчукови култури

31.

Салатно цвекло

Кореноплодни зеленчукови култури

32.

Репички

Кореноплодни зеленчукови култури

33.

Ряпа

Кореноплодни зеленчукови култури

34.

Пащърнак

Кореноплодни зеленчукови култури

35.

Други кореноплодни култури

Кореноплодни зеленчукови култури

Луковични зеленчукови

36.

Лук (зрял и зелен)

Лукови зеленчукови култури

37.

Чесън (зрял и зелен)

Лукови зеленчукови култури

38.

Праз

Лукови зеленчукови култури

39.

Арпаджик

Лукови зеленчукови култури

40.

Други луковични зеленчукови култури

Лукови зеленчукови култури

Многогодишни зеленчукови

41.

Хрян

Многогодишни зеленчукови култури

42.

Аспержи

Многогодишни зеленчукови култури

43.

Други многогодишни зеленчукови култури

Многогодишни зеленчукови култури

Лозя

44.

Десертни лозя

Трайни насаждения

Семкови овощни култури

45.

Ябълки

Семкови овошни видове

46.

Круши

Семкови овошни видове

47.

Дюли

Семкови овошни видове

48.

Мушмули

Семкови овошни видове

49.

Други овощни култури

Семкови овошни видове

Костилкови овошни видове

50.

Сливи/джанки

Костилкови овошни видове

51.

Праскови/нектарини

Костилкови овошни видове

52.

Кайсии/зарзали

Костилкови овошни видове

53.

Череши

Костилкови овошни видове

54.

Вишни

Костилкови овошни видове

55.

Едроплоден дрян

Костилкови овошни видове

Ядкови (черупкови) видове

56.

Орехи

Ядкови (черупкови) видове

57.

Бадеми

Ядкови (черупкови) видове

58.

Лешници

Ядкови (черупкови) видове

59.

Други ядкови (черупкови) видове

Ядкови (черупкови) видове

Ягодоплодни видове

60.

Ягоди

Ягодоплодни видове

61.

Малини

Ягодоплодни видове

62.

Къпини

Ягодоплодни видове

63.

Френско грозде (бели и червени)

Ягодоплодни видове

64.

Арония

Ягодоплодни видове

65.

Касис

Ягодоплодни видове

66.

Бодливо грозде

Ягодоплодни видове

67.

Боровинки

Ягодоплодни видове

68.

Смокини

Ягодоплодни видове

69.

Други ягодоплодни видове

Ягодоплодни видове

Култивирани гъби

70.

Култивирани печурки

Култивирани гъби

71.

Други култивирани гъби

Култивирани гъби

ВАЖНО:

4. За целите на прилагане на процедурата „Център за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“ представлява недвижим имот/имоти, в рамките на който/които са разположени сгради, съоръжения, оборудване и други активи, предназначени за една или комбинация от дейности, свързани с приемане на продукцията, сортиране, калибриране, почистване, опаковане, пакетиране, етикетиране, охлаждане, съхранение, складиране и транспортиране.

Условия за допустимост на дейностите:

 1. Финансовата помощ по настоящата процедура се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност в съответствие с чл. 33 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.
 2. Финансова помощ не се предоставя за предложения за изпълнение на инвестиции, които не отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или/и Закона за водите. Оценката за това съответствие трябва да е извършена и разрешението за изпълнение на съответния инвестиционен проект да е издадено и предоставено най-късно в срока по т. 4 от раздел 18 „Ред за оценяване на предложения за изпълнение на инвестиции“.
 3. Финансова помощ не се предоставя, ако за същите инвестиционни разходи кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на Европейския съюз.
 4. За да подлежат на подпомагане по реда на настоящата процедура кандидатите представят таблица на заявените разходи и производствена програма съгласно Приложение № 2.
 5. Предвидените количества продукция в производствената програма следва да съответстват на капацитета на активите, използвани при съхранение и подготовка за продажба на продукцията, за чието подпомагане се кандидатства.

В случаите на предвидена продукция в производствената програма, добивана от трайни насаждения, не се допуска доказване на съответствие с условието с намерение за засаждане на съответните култури от кандидатите по предложението за изпълнение на инвестиции.

 1. Предложенията за изпълнение на инвестиции се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към предложенията се прилагат документи за:

6.1. учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 5 години, считано от датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиции, когато е учредено срочно право на строеж – в случай на кандидатстване за разходи за СМР за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или пристрояване на съществуващ строеж за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ).

6.2. документ за ползване на имота за срок не по-малко от 5 години, считано от датата на подаване на проектното предложение – в случай на кандидатстване за разходи за:

а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за съхранение и подготовка на продукцията за продажба и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ;

б) СМР извън случаите по т. 6.1.

 1. Към предложенията за изпълнение на инвестиции, включващи разходи за СМР, се прилагат:

а) заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, когато за предвидените СМР не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ;

б) подробни количествени сметки за предвидените СМР, заверени от правоспособно лице;

в) влязло в сила разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно ЗУТ;

г) становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно ЗУТ.

 1. За предложения за изпълнение на инвестиции, включващи само заявени за подпомагане разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подготовка на продукцията за продажба, за които съгласно техническа спецификация се изисква поставяне в затворени помещения, кандидатът предоставя документ за собственост или документ, доказващ правно основание за ползване за не по-малко от 5 години от датата на подаване на проектното предложение, на сградите или помещенията, където ще бъдат поставени или монтирани.
 2. Към предложенията за изпълнение на инвестиции се представя описание на технологичния процес и техническа спецификация на активите, включени в предложението за изпълнение на инвестиции, от която да е виден капацитетът на активите, чието предназначение е свързано с подготовка на продукцията за продажба.
 3. Капацитетът на съоръженията и сградите за съхранение на селскостопанска продукция, за които се предоставя финансова помощ, трябва да съответства на размера на произвежданата продукция.
 4. Съответствие с условията по т. 9 и т. 10 се доказва от кандидата чрез попълване на информация в раздел 8 „Допълнителна информация“ от формуляра за кандидатстване в ИСМ-ИСУН 2020.
 5. Инвестицията може да бъде свързана с производството на енергия от възобновяеми източници за целите на функциониране на центъра за подготовка на продукцията за продажба, при условие че това производство не превишава средното годишно потребление на горива или енергия.

Когато инвестициите са в полза на производството на електроенергия от фотоволтаични системи, производствените съоръжения служат само на собствените нужди от енергия на крайният получател и производственият им капацитет не надвишава еквивалента на комбинираното средногодишно потребление на топлинна енергия и електроенергия от кандидата.

 1. Към проектното предложение се прилага анализ на изпълнението на условията по точка 12, изготвен и съгласуван от правоспособно лице. В анализът изрично следва да се посочи:

а) Икономии в годишното потребление на първична енергия в MWh/година – Общо намаление на годишното потребление на първична енергия за подпомаганите субекти вследствие на подкрепа от мерки по линия на Механизма. Базовото равнище се отнася до годишното потребление на първична енергия преди намесата, а постигнатата стойност се отнася до годишното потребление на първична енергия за годината след намесата. За процесите в предприятията годишното потребление на първична енергия се документира въз основа на съответни технически спецификации.

б) Инсталиран допълнителен оперативен капацитет за енергия от възобновяеми източници в MW – Допълнителен капацитет, инсталиран за енергия от фотоволтаични системи в резултат на подкрепата от мерки по линия на Механизма, който функционира (т.е. свързан е с мрежата, ако е приложимо, и е напълно готов за производството на енергия или вече произвежда енергия). Производственият капацитет се определя като „нетната максимална електрическа  мощност“, както е определена от Евростат (максималната активна мощност, която може да се подава непрекъснато, при напълно работеща централа, в точката на изхода (т.е. след приспадане на електрозахранването за спомагателните инсталации и загубите в трансформаторите, които се считат за неразделна част от централата).

Недопустими дейности:

 1. Финансова помощ не се предоставя за предложения, включващи инвестиции, които не отговарят на Европейското и национално законодателство.
 2. Дейности, които не са в съответствие с принципа за „Ненанасяне на значителни вреди“ не са допустими за подпомагане. Подробна информация относно спазване на принципа за „Ненанасяне на значителни вреди“ е посочена във формуляра за самооценка към формуляра за кандидатстване в ИСМ-ИСУН2020 в раздел „Е-декларации“ и в Приложение № 3 към условията за кандидатстване.
 3. Всички дейности и разходи, които не са сред посочените като допустими в Условията за кандидатстване.
 4. Финансова помощ не се предоставя, ако за същите инвестиционни разходи кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на ЕС. Контролът ще обхване крайните получатели на помощта по процедурата, на етап изплащане на финансовата помощ.
 5. За да се гарантира недопускане на финансиране за един и същ тип инвестиция по  ПВУ и другите инструменти, ще се извършва контрол на бенефициент/краен получател на ниво конкретен тип инвестиция. Одобрена за подкрепа  тип инвестиция от ПРСР 2014-2020 г. или от други европейски и национални програми и фондове, няма да бъде допустима за подпомагане по ПВУ. Контролът ще обхване крайните получатели на помощта по процедурата, на етап одобрение на ПИИ. Одобрена за подкрепа тип инвестиция от Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход няма да се подкрепя по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.
 6. В случаите, в които съществуващия складов капацитет, обект на подкрепа по ПРСР, е недостатъчен за прогнозния размер на произведената и включената в производствената програма продукция от кандидата/членове на групата организацията, то е допустимо изграждане на център за подготовка за предлагане на пазара на плодове и зеленчуци, съответстващ на нуждите на настоящото ПИИ. Последното обстоятелство се доказва чрез обосновка във формуляра за кандидатстване в ИСМ-СУН2020, като задължително се съпоставя капацитета на съществуващите активи, свързани със съхранение и/или маркетинг на собствена продукция от сектор „Плодове и зеленчуци“, спрямо капацитета на инвестицията по ПВУ.
 7. Няма да бъдат подпомагани разходи за инвестиции, насочени към привеждане в съответствие с изискванията на действащото законодателство.
 8. Няма да бъдат подпомагани дейности, свързани с производство на селскостопански продукти.
 9. Няма да бъдат подпомагани дейности, свързани с преработка на селскостопански продукти.

ВАЖНО:                                                                                                                 

 1. Не се подпомагат като самостоятелни предложения за изпълнение на инвестиции или дейности:

а) събарянето на стари сгради и производствени съоръжения;

б) закупуване на специализирани  транспортни средства.

 1. 11. Във връзка с ограниченията, посочени в Приложението към Решението, с което е одобрена оценката на Плана за възстановяване и устойчивост на България, и с оглед съответствие на процедурата с Известие на Комисията – „Технически насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди” съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост (2021/C58/01)”, и гарантиране в максимална степен на спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди”, за целите на настоящата процедура няма да се подкрепят:

11.1. дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата;

11.2. дейностите и активите по схемата на ЕС за търговия с емисии, при които прогнозните емисии на парникови газове не са по-ниски от съответните референтни стойности;

11.3. дейностите и активите, свързани със сметища, инсталации за изгаряне на отпадъци  и заводи за механично-биологично третиране;

11.4. дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда.

Допустими разходи:

 1. Разходи за изграждане, ремонт и/или реконструкция на сгради и други недвижими активи, свързани със съхранение и/или подготовка на продукцията за продажба.
 2. Разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, използвани за съхранение на продукцията.
 3. Разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, чието предназначение е свързано с подготовка на продукцията за продажба.
 4. Разходи за закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на продукцията, произвеждана от кандидата, както и машини използвани за вътрешно цехов и вътрешнозаводски транспорт, които се придвижват само на територията на местата в които се съхранява и подготвя за продажба продукцията, предвидени са за извършване на специфични дейности в него и не са предназначени да се придвижват по пътищата (например: електокари, мотокари, газокари, товарачи).
 5. Разходи за доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи за собствено потребление.

6. Разходи за оборудване, предназначено за складиране на продукцията, като например палетни колички, фолиращи машини, бокспалети, каси, щайги и др.

Условия за допустимост на разходите:

 1. Дейностите и разходите по предложението за изпълнение на инвестиции са допустими за подпомагане, ако са извършени след подаване на ПИИ.
 2. За да бъдат допустими разходите по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ трябва да са необходими за изпълнението на ПИИ, да са приемливи, обосновани и да отговарят на принципа на добро финансово управление, по-специално от гледна точка на икономичността и ефикасността.
 3. Оценката на основателността на предложените за финансиране разходи, посочени в Раздел 14.1 „Допустими разходи“, се извършва от оценителна комисия по чл. 10 от Постановление № 114 на МС от 8.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, чрез съпоставяне на предложените разходи с определените от ДФ „Земеделие“ пределни цени/референтни разходи за допустими за финансиране активи, дейности и услуги и/или сравняване с индикативна/и оферта/и.
 4. Списък с активи, дейности и услуги, за които са определени пределни цени/референтни разходи, е включен в Приложение № 4.
 5. За всеки заявен за финансиране разход по Раздел 14.1 „Допустими разходи“, кандидатът представя една независима оферта, която съдържа наименованието на оферента, датата на издаване на офертата, подпис на оферента (допустимо е да е подписана с КЕП на представител на оферента), подробна техническа спецификация на активите/количествено-стойностна сметка на активи/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС.
 6. Оценителната комисия извършва съпоставка между размера на заявения и определените пределни цени/референтни разходи към условията за кандидатстване и одобрява за финансиране разхода до по-ниския размер.
 7. В случаите по т. 5 оферентите, когато са местни лица, следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на СМР, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.
 8. Когато за заявения за финансиране разход, кандидатът е представил повече от една оферта, оценителната комисия одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер.
 9. В случаите когато предложението за изпълнение на инвестиции включва разходи за закупуване на специализирани транспортни средства по т. 4 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, кандидатът посочва в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ към формуляра за кандидатстване в ИСМ-ИСУН 2020, място за домуване на транспортното средство за времето, за което няма да се използва за целите на проекта.
 10. Размерът на допустимите разходи по т. 6 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ не може да надхвърля 15 % от общия размер на допустимите разходи по т. 1-5, включени в предложението за изпълнение на инвестиции.
 11. Финансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства по тази процедура под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

ВАЖНО:

12. След сключване на договора за финансиране, крайните получатели трябва да представят оферти и договор с избрания оферент, съгласно изискванията на договора за предоставяне на помощта и/или условията за изпълнение.

Недопустими разходи:

 1. Разходи за закупуване и/или инсталиране на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;
 2. Разходи за закупуване на недвижима собственост;
 3. Разходи за закупуване на земеделска техника;
 4. Разходи за данък върху добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
 5. Оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка, разходи за неустойки и такси, режийни разходи;

6.Разходи за банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;

 1. Разходи за принос в натура;
 2. Разходи за изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;
 3. Разходи за закупуване на права за производство на земеделска продукция;
 4. Разходи за закупуване, на нови машини и оборудване, за частта над пазарната им стойност;
 5. Разходи, които представляват обикновена подмяна;
 6. Разходи, свързани с плащания в брой;
 7. Инвестиции в частта им, която надвишава определените пределни цени/референтни разходи, съгласно Приложение № 4;
 8. 14. Закупуване на превозни средства – пътни превозни средства, въздухоплавателни средства, плавателни съдове и плавателни средства, моторни превозни средства, четириколесни моторни превозни средства, автомобили, мотоциклети, мотопеди, ремаркета, полуремаркета и велосипеди, с изключение на специализирани транспортни средства по т. 4 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“.
 9. 15. Финансова помощ не се предоставя за финансиране на разходи, обект на финансиране по ПИИ, които вече са финансирани със средства от ЕСИФ или чрез други инструменти на ЕС, както и с други публични средства, различни от тези на кайния получател за дейностите, които се подпомагат по настоящата процедура и са за същия обект/и;
 10. Разходи, свързани с преработка на селскостопански продукти.
 11. 17. Разходи за нематериални активи.

18. Всички други разходи, които не са определени като допустими в раздел 14.1 „Допустими разходи“.

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:

 1. Одобреното предложение се изпълнява в срок до 18 месеца от датата на подписването на договора за финансиране.

2. Крайният срок по т. 1 е не по-късно от 30 юни 2025 г.

Критерии и методика за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции:

 1. Предложенията за изпълнение на инвестиции по процедурата ще се оценяват по следните критерии за подбор:

Критерии за подбор

Изискване

Точки

1.

Предложения за изпълнение на инвестиции, които ще се реализират на територията на административни области с по-голяма концентрация на земеделски стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“[1]

 

Инвестициите, включени в предложението на кандидата, ще се реализират на територията на една или няколко от следните административни области: Благоевград, Пловдив, Кърджали, Смолян

10 т.

Инвестициите, включени в предложението на кандидата, ще се реализират на територията на една или няколко от следните административни области: Пазарджик, Бургас, Хасково, Сливен, Кюстендил

7 т.

Инвестициите, включени в предложението на кандидата, ще се реализират на територията на една или няколко от следните административни области: Стара Загора, Шумен, Силистра, Варна, Ловеч, Търговище

5 т.

2.

Предложения за изпълнение на инвестиции, в които участват по-голям брой земеделски стопани

 

Предложението за изпълнение на инвестиции е представено от група или организация на производители

 

 

15 т.

3.

Предложения за изпълнение на инвестиции, представени от кандидати – земеделски стопани с история

Кандидатът има регистрация като земеделски стопанин за следните стопански години  (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023). В случай на кандидат група/организация на производители, групата/организацията е призната от министъра на земеделието и храните не по-късно от 30 септември 2020 г.

10 т.

4.

Финансовото състояние на кандидата обезпечава реализирането на инвестициите по ПИИ

Съотношението между заявената стойност на ПИИ и средноаритметичният размер на нетните приходи от продажба на продукция на кандидата от последните три завършени финансови години (2020, 2021 и 2022 г.) е:

• по-малко или равно на 2 – 10 точки;
• по-голямо от 2 и по-малко или равно на 3 – 9 точки;
• по-голямо от 3 и по-малко или равно на 4 – 8 точки;
• по-голямо от 4 и по-малко или равно на 5 – 7 точки;
• по-голямо от 5 и по-малко или равно на 6 – 6 точки;
• по-голямо от 6 и по-малко или равно на 7 – 5 точки;
• по-голямо от 7 и по-малко или равно на 8 – 4 точки;
• по-голямо от 8 и по-малко или равно на 9 – 3 точки;
• по-голямо от 9 и по-малко или равно на 10 – 1 точка.

10 т.

5.

Предложения за изпълнение на инвестиции с по-високо ниво на проектна готовност

За ПИИ са представени всички изискуеми документи, издадени от компетентните органи по околна среда по реда на ЗООС, ЗБР и ЗВ, както и разрешение за строеж/разрешение за поставяне (когато е приложимо за съответното ПИИ). Важно: условието се счита за изпълнено при предоставяне на всички изискуеми, съгласно инвестицията документи

5 т.

6.

ПИИ, включващи екологични инвестиции

Най-малко 20 % от одобрените за подпомагане разходи, включени в предложението за изпълнение на инвестиции са за доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи за собствено потребление

10 т.

Максимален брой точки

60 т.

 

 1. В случаите когато инвестициите, включени в предложението на кандидата, се изпълняват в рамките на повече от една административна област:

2.1. ако за областите се полагат различен брой точки съгласно критерий за подбор „Предложения за изпълнение на инвестиции, които ще се реализират на територията на административни области с по-голяма концентрация на земеделски стопанства в сектор Плодове и зеленчуци“, проектното предложение се оценява с по-ниския брой точки, съобразно изискванията;

2.2. ако за някоя от областите не се полагат точки съгласно критерий за подбор „Предложения за изпълнение на инвестиции, които ще се реализират на територията на административни области с по-голяма концентрация на земеделски стопанства в сектор Плодове и зеленчуци“, проектното предложение не получава точки по този критерий.

 

 1. Точки по критерий за подбор № 2 „Предложения за изпълнение на инвестиции с участието на по-голям брой земеделски стопани“ се предоставят в случаите когато кандидат по процедурата е група или организация на прозводители, призната от министъра на земеделието и храните.

 

 1. Точки по критерий за подбор № 3 „Предложения за изпълнение на инвестиции, представени от кандидати – земеделски стопани с история“ се предоставят в случай, че кандидатът е регистриран като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3/1999 г. за стопанската 2019/2020 г. и не е прекъсвал дейността си до момента на кандидатстване. В случай на кандидат група или организация на производители на плодове и зеленчуци, тчоки по критерия се предоставят ако групата/организацията е призната от министъра на земеделието и хрнаите не по-късно от 30.09.2020 г.

 

 1. За целите на критерий за подбор № 4 „Финансовото състояние на кандидата обезпечава реализирането на инвестициите по ПИИ“ нетните приходи от продажби на продукция на кандидата от трите завършени финансови години (2020 г., 2021 г. и 2022 г.), се определя, като се използват следните данни от ОПР за съответната финансова година: стойността от Раздел А, т. I „Приходи от оперативна дейност”, ред „Нетни приходи от продажба на продукция”, (код 15110) от приходната част на ОПР за съответната финансова година. Изчислява се средноаритметичния размер на нетни приходи от продажби на продукция за трите завършени финансови години (2020 г., 2021 г. и 2022 г.). В случай че кандидатът не съставя ОПР съгласно Закона за счетоводството, за източник на информация се използва „Приложение № 3 – доходи от друга стопанска дейност“ от Годишна данъчна декларация (ГДД) за съответната година на физическото лице, като се взимат предвид стойностите от ред 1 „Придобит доход от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ, включително доход по чл. 29, ал. 3 от ЗДДФЛ*“ с код 301 „Доходи от дейност като регистриран земеделски стопанин за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност“, код 302 „Доходи от дейност за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, извън тези с код 301, включително доходи от продажба на произведена декоративна растителност“, код 303 „Доходи от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове); от ловно стопанство и от рибно стопанство“, код 304 „Авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и възнаграждения на артисти-изпълнители“ и код 305 „Доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси“. Данните ще се взимат по служебен път от НСИ и/или НАП, като за годините, за които кандидатът не е подал ГФО или ГДД ще се считат за 0 (нула).

 

 1. Точки по критерий за подбор № 5 „Предложения за изпълнение на инвестиции с по-високо ниво на проектна готовност“ се предоставят в случай, че кандидатът е представил всички изискуеми документи, издадени от компетентните органи по околна среда по реда на ЗООС, ЗБР и ЗВ, както и разрешение за строеж/разрешение за поставяне (когато е приложимо за съответното ПИИ). Условието се счита за изпълнено при предоставяне на всички изискуеми, съгласно инвестицията и процедурата документи.

 

 1. Точки по критерий за подбор № 6 „ПИИ, включващи екологични инвестиции“ се предоставят в случай, че най-малко 20 % от одобрените за подпомагане разходи, включени в предложението за изпълнение на инвестиции, са за доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи за собствено потребление.

 

 1. За предложения за изпълнение на инвестиции, получили еднакъв общ брой точки по критериите за подбор, за които е наличен частичен разполагаем бюджет, класирането се извършва в низходящ ред съобразно получения общ брой точки по следните критериите за подбор:

а) Предложения за изпълнение на инвестиции, в което участват по-голям брой земеделски стопани;

б) Предложения за изпълнение на инвестиции, които ще се реализират на територията на административни области с по-голяма концентрация на земеделски стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“;

в) „Финансовото състояние на кандидата обезпечава реализирането на инвестициите по ПИИ“.

 

11. Критериите за подбор № 3, 4 и 5 се доказват само на етапа на кандидатстване и одобрение на предложението за изпълнение на инвестиции.

[1] По данни на отдел „Агростатистика“ към ГД „Земеделие и регионална политика“ на МЗХ от преброяване на земеделските стопанства в България през 2020 г.

Списък с общи документи:

 1. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата. Представя се във формат „pdf“ или „jpg” (Примерен образец – Приложение № 7).
 2. Таблица на заявените разходи и производствена програма (Приложение № 2) във формат „xls“ или „xlsx”, а когато проектното предложение се подава от упълномощено лице и във формат „pdf“ или „jpg”, подписани на всяка страница от кандидата и сканирани.
 3. Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията, или документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 5 години, считано от датата на подаване на предложението, когато е учредено срочно право на строеж (важи в случай по т. 6.1 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.
 4. Документ за ползване на имота за срок не по-малко от 5 години, считано от датата на подаване на предложението, вписан в служба по вписванията към Агенция по вписванията (важи в случай по т. 6.2 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.
 5. Документ за ползване на сградата/помещението за срок не по-малко от 5 години, считано от датата на подаване на предложението, вписан в служба по вписванията към Агенция по вписванията (важи в случай по т. 8 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.
 6. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Закона за водите. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. (Когато към датата на подаване на предложението документът не е представен, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 5 от раздел 18 „Ред за оценяване на предложения за изпълнение на инвестиции“).
 7. Една независима оферта, която съдържа наименованието на оферента, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС. Представя се във формат „pdf” или „jpg” или електронно подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) на издателя.
 8. 8. Декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП във формата на образеца Приложение № 8 за 2020 г, 2021 г и 2022 г. подписана от представляващия кандидата.  В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, декларацията се подписва от всяко от тях.  Декларацията  се прикачва към формуляра за кандидатстване във формат „pdf“ или „jpg”, .rar, .7z, .zip, .xls, .xlsx, .p7s, .p7m.
 9. Декларация при кандидатстване (Приложение № 1) във формат „pdf” или „jpg”. Декларацията се попълва в раздел Е-декларации към формуляра за кандидатстване в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ. Когато кандидата се представлява от няколко лица „заедно и поотделно“ или „поотделно“ и формулярът за кандидатстване не се подписва от всички, декларацията се разпечатва и подписва от всяко от лицата, които не са подписали формуляра. Декларацията при кандидатстване (Приложение № 2) се подписва и от всяко от представляващите кандидата лица и се прилага сканирана във формат „pdf” или „jpg”, когато предложението за изпълнение на инвестиции се подава от упълномощено лице.

10. Формуляр-декларация за самооценка относно съблюдаване на принципа за ненанасяне на значителни вреди (Приложение № 3). Формулярът – декларация се попълва в раздел Е-декларации към формуляра за кандидатстване в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ. Формулярът-декларация (Приложение № 4) се подписва от кандидата и се прилага сканирана във формат „pdf” или „jpg”, когато предложението за изпълнение на инвестиции се подава от упълномощено лице.

Списък със специфични документи:

Предложения за изпълнение на инвестиции, свързани с извършване на строително-монтажни работи

 1. Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж – важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж, съгласно ЗУТ. Представя се във формат „pdf” или „jpg”. (Когато към датата на подаване на предложението документът не е издаден кандидатът трябва да представи изискуемият документ най-късно в срока по т. 5 от раздел 18 „Ред за оценяване на предложения за изпълнение на инвестиции“).
 2. Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице по съответната част. Представят се във формат „pdf” или „jpg” и „xls”/„xlsx”.
 3. Влязло в сила разрешение за строеж (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. (Когато към датата на подаване на предложението документът не е издаден, кандидатът трябва да представи изискуемият документ най-късно в срока по т. 5 от раздел 18 „Ред за оценяване на предложения за изпълнение на инвестиции“).
 4. Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ – важи в случай, че проектното предложение включва разходи за преместваеми обекти. Представя се във формат „pdf” или „jpg”. (Когато към датата на подаване на предложението документът не е издаден кандидатът трябва да представи изискуемият документ най-късно в срока по т. 5 от раздел 18 „Ред за оценяване на предложения за изпълнение на инвестиции“).

Предложения за изпълнение на инвестиции, свързани с производство на слънчева енергия за собсвтно потребление

 1. Анализ, удостоверяващ изпълнението на условията по т. 13 от Раздел 13.2. „Условия за допустимост на дейностите“, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област, вписан в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) (важи в случаите на инвестиции за производство на енергия от ВЕИ и биогорива). Представя се във формат „pdf“или „jpg”, „.zip“, „.rar“ или „.7z“.

ВАЖНО:

В архивните файлове във формат „zip“ или „rar“ следва да се съдържат файлове само във формати, за разглеждането на които не се изисква използването на специфични програми или приложения.

Списък на съкращения:

БФП

Безвъзмездна финансова помощ

ДДС

Данък върху добавената стойност

ДФЕС

Договор за функционирането на Европейския съюз

ДФЗ-РА

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция

ЕЗФРСР

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕС

Европейски съюз

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗВ

Закон за водите

ЗДДС

Закон за данък върху добавената стойност

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗПЗП

Закон за подпомагане на земеделските производители

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ЗМСП

Закон за малките и средните предприятия

ИСМ-ИСУН 2020

Информационната система за управление и наблюдение (ИСМ-ИСУН 2020), надградена за целите на Механизма за възстановяване и устойчивост

КЕП

Квалифициран електронен подпис

КСС

Количествено-стойностни сметки

ПРСР 2014 – 2020

Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г.

ПМС

Постановление на Министерски съвет

ПНЗВ/DNSH

Принцип за „ненанасяне на значителни вреди“/„Do not significant harm“

ПИИ

Предложение за изпълнение на инвестиции

РА

Разплащателна агенция

СМР

Строително-монтажни работи

СНД

Структура за наблюдение и докладване

Основни термини и дефиниции:

Въвеждане на инвестицията в експлоатация

Месецът, в който подпомаганият актив, за който е заявено изплащане на финансовата помощ, е заприходен в счетоводната система на крайния получател, но не по-рано от:

–           Месецът, през който е преминала фактическата власт върху актива в полза на крайния получател – за актив, чието ползване не е подчинено на регистрационен или разрешителен режим или

–           Месецът, през който е извършена съответната регистрация или издаване на съответното разрешение – за актив, чието използване е подчинено на регистрационен или разрешителен режим или

–           Месецът, през който е издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване на строежа – когато инвестицията включва строително-монтажни работи и когато съобразно категорията на строежа съгласно Законът за устройство на територията предвижда издаването на тези документи.

Когато предметът на подпомагане по договора за финансиране включва повече от един актив, за въвеждане на инвестицията в експлоатация се приема най-късният месец, през който е настъпило събитието по горните условия, по отношение на всички подпомагани активи, за които е заявено изплащане на финансовата помощ.

Възобновяеми енергийни източници

За целите на настоящата процедура възобновяеми енергийни източници е слънчева енергия.

Допълващо финансиране

Финансирането с източник, различен от средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост, отнасящо се за конкретна инвестиция в Плана за възстановяване и устойчивост и формиращо общата й стойност.

Дейност

Задача или група от задачи (действие или група от действия), които имат (водят до постигане на) конкретен резултат (резултат/продукт) и чрез които се реализира изпълнението на съответния проект.

Дирекция „Национален фонд“

 

Дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите изпълнява функциите на координиращо звено на национално равнище на НПВУ по МВУ, като отговаря за сключването на споразумения със структурите, определени за СНД, за извършването на наблюдение, контрол, плащанията и поддържане на финансово-счетоводна отчетност съгласно споразуменията.

Дирекция „Централно координационно звено“

 

Дирекция „Централно координационно звено“ (ЦКЗ) в администрацията на Министерския съвет отговаря за наблюдението на изпълнението на етапите и целите в НПВУ, включително напредъка по общите показатели, зеления и дигиталния принос на инвестициите и равнището на социалните разходи, както и изготвянето на стратегическа рамка за осъществяване на информационни и комуникационни дейности по отношение на НПВУ. Дирекцията отговаря и за оказването на методическа подкрепа на крайните получатели във връзка с прилагането на единен подход по отношение на хоризонталните аспекти, като принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, осигуряване на равни възможности и др.

Дирекцията отговаря за администрирането, поддръжката и надграждането на Информационната система за Механизма (ИСМ-ИСУН 2020).

Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС)

Дирекция „АФКОС“ в Министерството на вътрешните работи при получаване на сигнал за сериозна нередност (измама, корупция или конфликт на интереси) извършва анализ и оценка на информацията, а при необходимост – и допълнителна проверка във връзка с осъществяване на дейностите си по линия на защита на финансовите интереси на Европейския съюз.

Земеделско стопанство

Eдиница, състояща се от земя, помещения и съоръжения, използвани за първично селскостопанско производство.

Земеделска дейност

 Производството, отглеждането или култивирането на селскостопански продукти, прибиране на реколтата, доене, развъждане и отглеждане на животни за селскостопански цели.

Земеделски култури

Растения от даден ботанически вид и род, които се отглеждат от човека, за да задоволяват определени негови потребности.

Земеделски площи

Площи, заети с елементи на агро-лесовъдните системи, когато са създадени и/или поддържани в земеделската площ, обработваема земя, трайни насаждения, постоянно затревени площи.

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“

 

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ към министъра на финансите извършва одитната дейност по НПВУ с цел осигуряване на увереност относно надеждността на данните за изпълнение на етапите и целите и на начина на тяхното събиране, както и увереност, че при изпълнението е гарантирано недопускането на двойно финансиране, на измами, корупция и на конфликт на интереси, както и спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Информационна система за Механизма

Информационната система за управление и наблюдение (ИСМ-ИСУН 2020), надградена за целите на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Кандидати за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост

Всички физически и юридически лица и техни обединения, които кандидатстват за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост чрез подаване на предложение за изпълнение на инвестиция.

Краен получател

Кандидат за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, чието предложение за изпълнение на инвестиция е одобрено с решение на ръководителя на структурата за наблюдение и докладване в резултат на извършена процедура чрез подбор или чрез директно предоставяне на средства по това постановление и с когото е сключен договор или е издадена заповед за предоставяне на средства от Механизма.

Материални активи

Активи, състоящи се от земя, сгради, съоръжения, машини и оборудване.

Нематериални активи

Активи, които нямат физически или финансов израз, като патенти, лицензи, ноу-хау или друга интелектуална собственост.

Независими оферти

Оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

а) едното участва в управлението на дружеството на другото;

б) съдружници;

в) съвместно контролират пряко трето лице;

г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;

д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;

е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;

ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

Нередност

Всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.

Оценка на административното съответствие и допустимостта

Етап от оценяването на предложението за изпълнение на инвестиция, при който се извършва проверка относно формалното съответствие на предложението и на допустимостта на кандидатите и заявените дейности.

Преработка на селскостопански продукти

Всяко обработване на селскостопански продукт, в резултат на което се получава продукт, който също е селскостопански продукт, с изключение на дейностите, извършвани в стопанството, нужни за приготвяне на животински или растителен продукт за първа продажба.

Предложение за изпълнение на инвестиции

Съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определена/и цел/и, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено-измерими резултати.

Предприятие в затруднено положение

Предприятие, което отговаря на критериите, определени в член 2, точка 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, а именно:

„предприятие в затруднено положение“ означава предприятие, по отношение на което е изпълнено поне едно от следните обстоятелства:

а) в случай на дружество с ограничена отговорност (което не е МСП, което съществува по-малко от три години или, за целите на допустимостта за помощите за рисково финансиране, МСП, което е извършило своята първа търговска продажба преди най-много 7 години и което отговаря на условията за инвестиции за рисково финансиране въз основа на извършен от избрания финансов посредник финансов и правен анализ), когато неговият записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля половината от записания акционерен капитал. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество с ограничена отговорност“ се разбира по-специално видовете дружества, посочени в приложение I към Директива 2013/34/ЕС, а понятието „акционерен капитал“ включва, когато е уместно, премии от акции;

б) в случай на дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството (което не е МСП, което съществува по-малко от три години или, за целите на допустимостта за помощите за рисково финансиране, МСП, което е извършило своята първа търговска продажба преди най-много 7 години и което отговаря на условията за инвестиции за рисково финансиране въз основа на извършен от избрания финансов посредник финансов и правен анализ), когато капиталът, вписан в баланса на дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството“, се разбира по-специално типовете дружества, посочени в приложение II към Директива 2013/34/ЕС;

в) когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите кредитори;

г) когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране.

Първично селскостопанско производство

Производството на растителните и животинските продукти, изброени в приложение I към Договора, без да се извършват никакви по-нататъшни операции, с които се променя естеството на тези продукти.

Подготовка на продукцията за продажба

Една или комбинация от дейности, свързани с почистването, подготовката за съхранение, съхранението, сортирането, маркирането, опаковането и транспортирането на земеделски продукти.

Ръководител на структура за наблюдение и докладване

Ръководителят на ведомството или организацията, в чиято структура се намира структурата за наблюдение и докладване. Правомощия на ръководител на структура за наблюдение и докладване по това постановление може да се упражняват и от овластено от ръководителя лице.

Система за управление и контрол

Единна система за управление, контрол и одит на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, изградена за осигуряване функционирането на предвидима, стабилна и гъвкава вътрешноконтролна среда за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост, която включва:

 а) правната и институционалната рамка за изпълнението на Плана с ясно определяне на правата и задълженията на всеки участник;

 б) детайлните правила и процедури относно предоставянето на средствата от Механизма на крайните получатели, финансовото управление и платежния процес, етапите в изпълнението и отчитането на инвестициите и реформите, исканията за плащане и докладване към ЕК, мерките за превенция на измама, конфликт на интереси и корупция, както и последващите корективни действия на национално равнище, както и тези за двойно финансиране, за одитна следа, включително информацията съгласно чл. 22, ал. 2, буква „г“ от Регламент 2021/241, информация и публичност, управление на риска и др.;

 в) образците на отчетните документи за изпълнение на инвестициите и реформите;

 г) контролните листове за ключовите процеси, които ще се реализират на всички равнища на изпълнение на инвестициите;

 д) организацията и отговорностите на участниците във връзка с въвеждането на информация в информационната система за Механизма.

Съпоставими оферти

Оферти, които съдържат:

а) еднотипни основни технически характеристики – в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване на машини и земеделска техника;

б) общ съпоставим капацитет на оборудването – в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване на оборудване;

в) количествено-стойностни сметки – в случаите, когато се кандидатства за разходи за извършване на строително-монтажни работи.

Селскостопански продукти

Продукти, изброени в приложение I към Договора, с изключение на продукти на рибарството и аквакултурите, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г.

Специализирани транспортни средства

Транспортни средства с постоянно монтирана апаратура, съоръжения или машини, които не позволяват използването им за други цели.

Структура за наблюдение и докладване

Съгласно Постановление № 157 от 7 юли 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на Република България, и на техните основни функции, обн. ДВ. бр.54 от 12.07.2022 г. (ПМС № 157/2022) Министерство на земеделието е определено за Структура за наблюдение и докладване (СНД) по инвестиция C6.I1: „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ от Компонент 6 „Устойчиво земеделие“ на ПВУ.

Съгласно Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, обн. ДВ. бр.43 от 10.06.2022 г. (ПМС № 114/2022) „Структура за наблюдение и докладване“ (СНД) е определено звено в министерство или друго ведомство в централната администрация или определено негово звено, или определени с акт на ръководителя на министерство негови звена и ведомства, второстепенни разпоредители към министерството, или национална автономна организация, определена със закон, което отговаря за подбора, в случаите, в които е предвиден такъв, за договарянето на финансиране с крайни получатели, за обобщаването на финансовата и техническата информация и за осъществяването на контрол върху финансовото и техническото изпълнение на инвестициите, реализирани в рамките на споразумение с Министерството на финансите.

Търговия със селскостопански продукти

Държане или излагане с цел продажба, предлагане за продажба, доставяне или пускане на пазара по друг начин, с изключение на първата продажба от първичния производител на прекупвачи или преработватели, както и всяка една дейност по подготвяне на продукта за тази първа продажба; продажбата от първичен производител на крайни потребители се счита за търговия, ако се осъществява в отделни помещения, предвидени за тази цел.

BREF документ

Референтен документ (BREF) за най-добрите налични техники (НДНТ) е документ, изготвен за определени дейности, описващ по-специално прилаганите техники, сегашните количества на емисиите и консумацията, разглежданите техники за определяне на НДНТ, както и заключенията за НДНТ и всякакви новопоявяващи се техники, в който се отделя специално внимание на следните критерии:

1. Използването на нискоотпадъчна технология.

2. Използването на по-малко опасни вещества.

3. Увеличаване на степента на извличане и рециклиране на генерираните и използваните в процеса вещества и на отпадъци, където това е уместно.

4. Сравними процеси, съоръжения или методи на експлоатация, изпитани успешно в промишлен мащаб.

5. Технологичен напредък и промени в научните познания и разбирания.

6. Вид, въздействие и обеми на разглежданите емисии.

7. Дата за пускане в експлоатация на нови или съществуващи инсталации.

8. Период от време, необходим за внедряване на най-добрите налични техники.

9. Консумация и вид на използваните в процесите суровини (включително водата) и енергийна ефективност.

10. Необходимост от предотвратяване или намаляване до минимум на общото въздействие на емисиите върху околната среда и рисковете за нея.

11. Необходимост от предотвратяване на аварии и свеждане до минимум на последиците за околната среда.

12. Информация, публикувана от публични международни организации.  

Поради това по определение BREF представлява описателен документ, който не предписва използването на определена техника или специална технология, а само дава насоки за прилаганите такива и граници на отделяните в околната среда вредности.

Проект на процедура за кандидатстване

BG-RRP-6.006 – Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци

Процедурата е насочена към предоставяне на своевременна целева подкрепа на българските земеделски производители, под формата на безвъзмездни средства, за бързо възстановяване от последиците от SARS-CoV-2 пандемията, преодоляване на проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация към климатичните промени, екологизацията на производството, цифровата трансформация, подобряване на генетичните ресурси.

Основна цел на процедурата е да се подпомогне процеса на предлагане на пазара на селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“, чрез финансиране на инвестиции, допринасящи за предлагането на продукти, чието качество, състояние и вид отговарят на потребностите на крайния потребител.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 15.09.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 05.04.2023 г.

Интернет адрес: htpps://rdd@mzh.government.bg

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 24.08.2023 г. 23:59 ч.