Архив на категория: ПРСР 2014-2020

СТРОИТЕЛСТВО НА ОРАНЖЕРИИ БЕЗ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ

СТРОИТЕЛСТВО НА ОРАНЖЕРИИ БЕЗ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ

ЗУТ:

Чл. 137. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) В зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация строежите се категоризират, както следва:
6. шеста категория – строежите по чл. 54, ал. 1 и 4 и чл. 147.

Чл. 147. (1) Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за:

17. (нова – ДВ, бр. 16 от 2021 г.) оранжерии с площ от 200 кв. м до 1000 кв. м включително, без съпътстващи производствени инсталации и без помощни (обслужващи) сгради и постройки.

Чл. 151. (1) Не се изисква разрешение за строеж за:

3. (доп. – ДВ, бр. 16 от 2021 г.) оранжерии с площ до 200 кв. м, леки постройки за отоплителни материали и инвентар, кладенци, чешми, водоплътни изгребни ями и временни тоалетни;

Чл. 153. (1) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) В случаите, когато не се изисква одобряване на инвестиционен проект, разрешение за строеж се издава само въз основа на искането за разрешение и документ за собственост, за учредено право на строеж или за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон. В разрешението за строеж се вписват видовете строителни и монтажни работи, които ще бъдат изпълнени. За постройки и съоръжения по чл. 147, ал. 1 към разрешението за строеж се прилага ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини.

§ 5. По смисъла на този закон:
83. „Оранжерия“ е съоръжение за целогодишно или сезонно отглеждане на растителни видове, с трайна конструкция, със или без съпътстващи производствени инсталации за водоснабдяване, електроснабдяване, отопление, вентилация и други.

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ:

Чл. 2.

(4) Строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им може да се извършва за оранжерии и за линейни обекти по чл. 17а, ал. 2, а за обекти, чиито функции са свързани със земеделското предназначение на земята – при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Приложима нормативна база:

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
В сила от 31.03.2001 г.
Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г.

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
Обн. ДВ. бр.35 от 24 Април 1996г.

НАРЕДБА № 19 ОТ 25 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА СТРОИТЕЛСТВО В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ
В сила от 06.11.2012 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното развитие и благоустройството
Обн. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г.

Неизпълнение на производствена програма по М4.1 от ПРСР 2014-2020

Приходът, според съда, е икономически прогнозна стойност от функционирането на дейността и като такъв не може да послужи за извършването на неправомерен разход, а от там не може да има за последица нанасянето на каквато и да било вреда.

Прогнозите в производствената и търговска програма отразявали финансово икономическия статус на инвестицията и се съдържали в Таблица 12 на бизнес плана. Те имали значение при преценката за икономическата жизнеспособност и устойчива заетост на проекта.

По така изложените съображения съдът е направил правен извод, че реализирането на по-нисък размер приходи от дейността в сравнение с предвидените в бизнес плана, не води нито пряко, нито косвено до извод, че е нанесена вреда на бюджета на Съюза поради начислен неправомерен разход и тази констатация не обосновавала извършено от дружеството нарушение.

ВАС РЕШЕНИЕ № 15747/20.11.2019г. http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/21d248a311fd19a7c22584b6004cc943?OpenDocument

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ЗА 2020 ГОДИНА

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №55

edelovodstvo@mzh.government.bg

ОТНОСНО: ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ЗА 2020 ГОДИНА

Г-ЖО МИНИСТЪР,

На 16.01.2020г. на следния адрес:

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2020/01/16/igrp_2020_aktualizirana_ianuari_2020.docx

е публикувана ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ЗА 2020 ГОДИНА.

На същата страница

https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/

като връзка под горната за индикативната програма е публикуван Проект

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2019/10/04/draft_igrp_rdp_2020.docx

на Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014 – 2020 за 2020 календарна година

Между проекта и индикативната програма има разлика в общото наименование на последните две колони.

В проекта е записано „Размер на БФП за проект (в лв.)“, а в индикативната програма- „Размер на допустимите разходи за проект (в лв.)“. Разликата между двата вида стойности е значителна при подпомагане под 100%.

Във връзка горното моля да получа разяснение какво е правилното наименованието- „Размер на БФП за проект (в лв.)“ или „Размер на допустимите разходи за проект (в лв.)“

Отговор:

Методика за определяне на санкции във връзка с нарушения, установени по подмярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (МЕТОДИКА ЗА ОТКАЗВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ОТМЯНА НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 4.1)

Г-Н МИНИСТЪР,

На сайта на ДФЗ е публикувана Методика за определяне на санкции във връзка с нарушения, установени по подмярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (МЕТОДИКА ЗА ОТКАЗВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ  И ОТМЯНА  НА ФИНАНСОВАТА  ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 4.1), утвърдена от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ на 01.06.2016г.

Във връзка с чл. 48, ал. 2 от НАРЕДБА № 9 ОТ 21 МАРТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г., като съгласували тази методика, моля да получа указания по нейното прилагане във връзка със следните въпроси:

1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – МЕТОДИКА ЗА ОТКАЗВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ  И ОТМЯНА  НА ФИНАНСОВАТА  ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 4.1 (СЛЕД ПЛАЩАНЕ), т. 13 „За период от подаване на заявката за окончателно плащане до изтичане на срока за мониторинг, ползвателят не е постигнал и не поддържа резултати от изпълнението, които не са повече от 50 % по-ниски от заложените в изготвения от него при кандидатстване по подмярка 4.1 бизнесплан относно постигането на рентабилност от извършената инвестиция. Това задължение се отнася до постигане и поддържане на количествените показатели, съдържащи се в Таблица № 3 „Производствена програма“ от бизнес плана, приложен към одобрения проект и се отчита на годишна база, считано от датата на подаване на заявка за окончателно плащане“

– до 1 година:   В размер на установения %  неипълнение под 50%

ВЪПРОС № 1:

В чл. 15, ал. 1 на административния договор, който се подписва между ПОЛУЧАТЕЛ на финансовата помощ по подмярка 4.1 и ДФЗ е записано:

„Чл. 15. (1) За период от всеки 12 месеца, считано от датата на подаване на заявката за окончателно плащане до изтичане на срока по чл. 6, ал. 5 от договора ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава при осъществяване на подпомаганата дейност да постигне и поддържа резултати от изпълнението, които не са по-ниски от 50 % от заложените в представения от ПОЛЗВАТЕЛЯ и одобрен от ФОНДА бизнес план показатели и по-конкретно: средногодишно количество на планирата произведена в изпълнение на инвестицията продукция и/или размера на планираните приходи от продажби на тази продукция.“

Въпросът ми е Методиката спрямо кой от следните три варианта за приложими показатели следва да се прилага:

– „средногодишно количество на планирата произведена в изпълнение на инвестицията продукция“ или

– „размера на планираните приходи от продажби на тази продукция“ или

– „средногодишно количество на планирата произведена в изпълнение на инвестицията продукция“ и „размера на планираните приходи от продажби на тази продукция“?

ВЪПРОС № 2:

Задължението “ ползвателят не е постигнал и не поддържа резултати от изпълнението, които не са повече от 50 % по-ниски от заложените в изготвения от него при кандидатстване по подмярка 4.1 бизнесплан “  как следва да се санкционира при условие „В размер на установения %  неипълнение под 50%“:

– при база на показателя 100% и изпълнение на показателя 45%: санкция 55% или

– при база на показателя 100% и изпълнение на показателя 45%: санкция 5%?

ВЪПРОС № 3:

Как се определя периода „… годишна база, считано от датата на подаване на заявка за окончателно плащане “ е:

– от датата на заявката и включва следващи 12 календарни месеца или

– е година в която е подадена заявката, като се прилага пропорционален способ за определяме на стойността на показателя като съотношение на оставащите месеци от годината, след месеца на заявката, спрямо дванадесет месеца в календарната година?

Отговор: