Архив на категория: ПРСР 2014-2020

Неизпълнение на производствена програма по М4.1 от ПРСР 2014-2020

Приходът, според съда, е икономически прогнозна стойност от функционирането на дейността и като такъв не може да послужи за извършването на неправомерен разход, а от там не може да има за последица нанасянето на каквато и да било вреда.

Прогнозите в производствената и търговска програма отразявали финансово икономическия статус на инвестицията и се съдържали в Таблица 12 на бизнес плана. Те имали значение при преценката за икономическата жизнеспособност и устойчива заетост на проекта.

По така изложените съображения съдът е направил правен извод, че реализирането на по-нисък размер приходи от дейността в сравнение с предвидените в бизнес плана, не води нито пряко, нито косвено до извод, че е нанесена вреда на бюджета на Съюза поради начислен неправомерен разход и тази констатация не обосновавала извършено от дружеството нарушение.

ВАС РЕШЕНИЕ № 15747/20.11.2019г. http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/21d248a311fd19a7c22584b6004cc943?OpenDocument

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ЗА 2020 ГОДИНА

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №55

edelovodstvo@mzh.government.bg

ОТНОСНО: ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ЗА 2020 ГОДИНА

Г-ЖО МИНИСТЪР,

На 16.01.2020г. на следния адрес:

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2020/01/16/igrp_2020_aktualizirana_ianuari_2020.docx

е публикувана ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ЗА 2020 ГОДИНА.

На същата страница

https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/

като връзка под горната за индикативната програма е публикуван Проект

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2019/10/04/draft_igrp_rdp_2020.docx

на Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014 – 2020 за 2020 календарна година

Между проекта и индикативната програма има разлика в общото наименование на последните две колони.

В проекта е записано „Размер на БФП за проект (в лв.)“, а в индикативната програма- „Размер на допустимите разходи за проект (в лв.)“. Разликата между двата вида стойности е значителна при подпомагане под 100%.

Във връзка горното моля да получа разяснение какво е правилното наименованието- „Размер на БФП за проект (в лв.)“ или „Размер на допустимите разходи за проект (в лв.)“

Отговор:

Методика за определяне на санкции във връзка с нарушения, установени по подмярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (МЕТОДИКА ЗА ОТКАЗВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ОТМЯНА НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 4.1)

Г-Н МИНИСТЪР,

На сайта на ДФЗ е публикувана Методика за определяне на санкции във връзка с нарушения, установени по подмярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (МЕТОДИКА ЗА ОТКАЗВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ  И ОТМЯНА  НА ФИНАНСОВАТА  ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 4.1), утвърдена от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ на 01.06.2016г.

Във връзка с чл. 48, ал. 2 от НАРЕДБА № 9 ОТ 21 МАРТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г., като съгласували тази методика, моля да получа указания по нейното прилагане във връзка със следните въпроси:

1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – МЕТОДИКА ЗА ОТКАЗВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ  И ОТМЯНА  НА ФИНАНСОВАТА  ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 4.1 (СЛЕД ПЛАЩАНЕ), т. 13 „За период от подаване на заявката за окончателно плащане до изтичане на срока за мониторинг, ползвателят не е постигнал и не поддържа резултати от изпълнението, които не са повече от 50 % по-ниски от заложените в изготвения от него при кандидатстване по подмярка 4.1 бизнесплан относно постигането на рентабилност от извършената инвестиция. Това задължение се отнася до постигане и поддържане на количествените показатели, съдържащи се в Таблица № 3 „Производствена програма“ от бизнес плана, приложен към одобрения проект и се отчита на годишна база, считано от датата на подаване на заявка за окончателно плащане“

– до 1 година:   В размер на установения %  неипълнение под 50%

ВЪПРОС № 1:

В чл. 15, ал. 1 на административния договор, който се подписва между ПОЛУЧАТЕЛ на финансовата помощ по подмярка 4.1 и ДФЗ е записано:

„Чл. 15. (1) За период от всеки 12 месеца, считано от датата на подаване на заявката за окончателно плащане до изтичане на срока по чл. 6, ал. 5 от договора ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава при осъществяване на подпомаганата дейност да постигне и поддържа резултати от изпълнението, които не са по-ниски от 50 % от заложените в представения от ПОЛЗВАТЕЛЯ и одобрен от ФОНДА бизнес план показатели и по-конкретно: средногодишно количество на планирата произведена в изпълнение на инвестицията продукция и/или размера на планираните приходи от продажби на тази продукция.“

Въпросът ми е Методиката спрямо кой от следните три варианта за приложими показатели следва да се прилага:

– „средногодишно количество на планирата произведена в изпълнение на инвестицията продукция“ или

– „размера на планираните приходи от продажби на тази продукция“ или

– „средногодишно количество на планирата произведена в изпълнение на инвестицията продукция“ и „размера на планираните приходи от продажби на тази продукция“?

ВЪПРОС № 2:

Задължението “ ползвателят не е постигнал и не поддържа резултати от изпълнението, които не са повече от 50 % по-ниски от заложените в изготвения от него при кандидатстване по подмярка 4.1 бизнесплан “  как следва да се санкционира при условие „В размер на установения %  неипълнение под 50%“:

– при база на показателя 100% и изпълнение на показателя 45%: санкция 55% или

– при база на показателя 100% и изпълнение на показателя 45%: санкция 5%?

ВЪПРОС № 3:

Как се определя периода „… годишна база, считано от датата на подаване на заявка за окончателно плащане “ е:

– от датата на заявката и включва следващи 12 календарни месеца или

– е година в която е подадена заявката, като се прилага пропорционален способ за определяме на стойността на показателя като съотношение на оставащите месеци от годината, след месеца на заявката, спрямо дванадесет месеца в календарната година?

Отговор: