Архив на категория: ПРСР 2014-2020

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ ПО М4.2 ОТ ПРСР 2014-2020Г., ПОДАВАНИ В МИГ

ОТНОСНО: РАЗЯСНЕНИЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ ПО BG06RDNP001-19.317 – МИГ Балчик – Генерал Тошево – Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ”

Г-Н СЪБЕВ,

Във връзка с получено на 05.11.2021г. Ваше писмо на хартиен носител остават неясноти по поставените въпроси.

По въпроса по точка 1 от писмото пишете „…следва да бъде посочена в съответната стратегия, за ВОМР и в Условията за кандидатстване на съответната МИГ.“.

Конкретизирам въпроса си чрез един от много примери на Условия за кандидатстване по процедури на МИГ-ове.

МИГ Балчик – Генерал Тошево провежда прием по процедура BG06RDNP001-19.317 – МИГ Балчик – Генерал Тошево – Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ” ( https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/eae47432-c002-4553-9e4a-f361683eb07b ).

В обява към процедурата са обявени следните срокове за прием:

Първи прием:

Начален срок: : 04.11.2019 г.

Краен срок: 30.01.2020 г. 17:30 часа.

Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием:

Начален срок: 01.06.2020 г.

Краен срок: 01.07.2020 г. 17:30 часа.

Трети прием – при наличие на остатъчни средства след втори прием:

Начален срок: 01.10.2020 г.

Краен срок: 04.01.2021 г. 17:30 часа

НАРЕДБА № 6 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 Г. е обнародвана в Държавен вестник в бр. 93 от 9 Ноември 2018г., като публикуването е преди първия период на прием на проекти по процедура BG06RDNP001-19.317.

Във връзка с горното

  1. Защо ДФЗ е одобрило Насоки за кандидатстване по BG06RDNP001-19.317, като не са посочени като недопустими разходите по Наредба №6/26.10.2018г.?
  2. Ако има одобрени кандидати по BG06RDNP001-19.317 за инвестиции, които попадат в обхвата на Наредба №6/26.10.2018г., със същите ще бъде ли сключен договор за БФП?

Допълнително:

  1. УО на ПРСР ще предприеме ли действия да изиска от ДФЗ информация за всички МИГ-ове, които са провели процедури в нарушение на Ваше указание, че инвестиции по Наредба №6/26.10.2018г. са недопустими за подпомагане по тях? При възможност желая да получа информация за тези Ваши действия, в качеството си на ръководител на УО на ПРСР.
  2. При проверка в ИСУН получавам справка, че три проекта на МИГ-ове са със сключени договори за подпомагане на инвестиции, които попадат в обхвата на Наредба №6/26.10.2018г. и са с начало на изпълнение след обнародването на наредбата в Държавен вестник. Какви ще са последствията за одобрените бенефициенти във връзка с констатацията, че ДФЗ одобрява кандидати и сключва договори за инвестиции, които попадат в обхвата на на Наредба №6/26.10.2018г.?

Желая да получа Вашия отговор чрез електронно писмо на следния e-mail: emil.tzviatkov@gmail.com

ОТГОВОР МЗХГ:

ЛИПСАТА НА ПУБЛИКУВАНИ РАЗЯСНЕНИЯ ОТ СТРАНА НА УО НА ПРСР ПО ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-4.012

ДО МИНИСТЪР
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕГР. СОФИЯ
БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №55
edelovodstvo@mzh.government.bg

ОТНОСНО: ЛИПСАТА НА ПУБЛИКУВАНИ РАЗЯСНЕНИЯ ОТ СТРАНА НА УО НА ПРСР ПО ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-4.012

Г-Н МИНИСТЪР,

На 20.08.2021г., 22.08.2021г. и 09.09.2021г. съм изпратих с електронни писма до rdd@mzh.government.bg искания за разяснения по въпроси, които са свързани с условията по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Към настоящото електронно писмо съм прикачил електронните писма с тези искания за разяснения.

До днес, 23.09.2021г., 19.15ч. не са публикувани разяснения по тези въпроси.

Във връзка с описани действия от страна на УО при получени искания за разяснения, които са записани в Условия за кандидатстване:

25. Краен срок за подаване на проектните предложения:

2. Кандидат в процедура може да иска разяснения по документите по условията за предоставяне на финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на електронен адрес rdd@mzh.government.bg и в ИСУН 2020.

Разясненията се утвърждават от ръководителя на УО или оправомощено от него лице. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

констатиран, че УО не е изпълнил свое задължение да „…публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване…“ поисканите от мен разяснения.

Във връзка с констатираното от мен моля да възложите проверка за посоченото нарушение от страна на УО във връзка с липсата на разяснения по поставените от мен въпроси, както и за наличието на други такива случай, и да предприемете нужните действия за удължаване на срока на приема по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., със срока на забавата, която е причинена от УО спрямо датата на последното получено искане за разяснение.

Емил Цвятков

ОТГОВОР НА МЗХГ:

СТРОИТЕЛСТВО НА ОРАНЖЕРИИ БЕЗ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ

СТРОИТЕЛСТВО НА ОРАНЖЕРИИ БЕЗ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ

ЗУТ:

Чл. 137. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) В зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация строежите се категоризират, както следва:
6. шеста категория – строежите по чл. 54, ал. 1 и 4 и чл. 147.

Чл. 147. (1) Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за:

17. (нова – ДВ, бр. 16 от 2021 г.) оранжерии с площ от 200 кв. м до 1000 кв. м включително, без съпътстващи производствени инсталации и без помощни (обслужващи) сгради и постройки.

Чл. 151. (1) Не се изисква разрешение за строеж за:

3. (доп. – ДВ, бр. 16 от 2021 г.) оранжерии с площ до 200 кв. м, леки постройки за отоплителни материали и инвентар, кладенци, чешми, водоплътни изгребни ями и временни тоалетни;

Чл. 153. (1) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) В случаите, когато не се изисква одобряване на инвестиционен проект, разрешение за строеж се издава само въз основа на искането за разрешение и документ за собственост, за учредено право на строеж или за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон. В разрешението за строеж се вписват видовете строителни и монтажни работи, които ще бъдат изпълнени. За постройки и съоръжения по чл. 147, ал. 1 към разрешението за строеж се прилага ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини.

§ 5. По смисъла на този закон:
83. „Оранжерия“ е съоръжение за целогодишно или сезонно отглеждане на растителни видове, с трайна конструкция, със или без съпътстващи производствени инсталации за водоснабдяване, електроснабдяване, отопление, вентилация и други.

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ:

Чл. 2.

(4) Строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им може да се извършва за оранжерии и за линейни обекти по чл. 17а, ал. 2, а за обекти, чиито функции са свързани със земеделското предназначение на земята – при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Приложима нормативна база:

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
В сила от 31.03.2001 г.
Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г.

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
Обн. ДВ. бр.35 от 24 Април 1996г.

НАРЕДБА № 19 ОТ 25 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА СТРОИТЕЛСТВО В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ
В сила от 06.11.2012 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното развитие и благоустройството
Обн. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г.

Неизпълнение на производствена програма по М4.1 от ПРСР 2014-2020

Приходът, според съда, е икономически прогнозна стойност от функционирането на дейността и като такъв не може да послужи за извършването на неправомерен разход, а от там не може да има за последица нанасянето на каквато и да било вреда.

Прогнозите в производствената и търговска програма отразявали финансово икономическия статус на инвестицията и се съдържали в Таблица 12 на бизнес плана. Те имали значение при преценката за икономическата жизнеспособност и устойчива заетост на проекта.

По така изложените съображения съдът е направил правен извод, че реализирането на по-нисък размер приходи от дейността в сравнение с предвидените в бизнес плана, не води нито пряко, нито косвено до извод, че е нанесена вреда на бюджета на Съюза поради начислен неправомерен разход и тази констатация не обосновавала извършено от дружеството нарушение.

ВАС РЕШЕНИЕ № 15747/20.11.2019г. http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/21d248a311fd19a7c22584b6004cc943?OpenDocument

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ЗА 2020 ГОДИНА

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №55

edelovodstvo@mzh.government.bg

ОТНОСНО: ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ЗА 2020 ГОДИНА

Г-ЖО МИНИСТЪР,

На 16.01.2020г. на следния адрес:

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2020/01/16/igrp_2020_aktualizirana_ianuari_2020.docx

е публикувана ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ЗА 2020 ГОДИНА.

На същата страница

https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/

като връзка под горната за индикативната програма е публикуван Проект

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2019/10/04/draft_igrp_rdp_2020.docx

на Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014 – 2020 за 2020 календарна година

Между проекта и индикативната програма има разлика в общото наименование на последните две колони.

В проекта е записано „Размер на БФП за проект (в лв.)“, а в индикативната програма- „Размер на допустимите разходи за проект (в лв.)“. Разликата между двата вида стойности е значителна при подпомагане под 100%.

Във връзка горното моля да получа разяснение какво е правилното наименованието- „Размер на БФП за проект (в лв.)“ или „Размер на допустимите разходи за проект (в лв.)“

Отговор:

Методика за определяне на санкции във връзка с нарушения, установени по подмярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (МЕТОДИКА ЗА ОТКАЗВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ОТМЯНА НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 4.1)

Г-Н МИНИСТЪР,

На сайта на ДФЗ е публикувана Методика за определяне на санкции във връзка с нарушения, установени по подмярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (МЕТОДИКА ЗА ОТКАЗВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ  И ОТМЯНА  НА ФИНАНСОВАТА  ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 4.1), утвърдена от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ на 01.06.2016г.

Във връзка с чл. 48, ал. 2 от НАРЕДБА № 9 ОТ 21 МАРТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г., като съгласували тази методика, моля да получа указания по нейното прилагане във връзка със следните въпроси:

1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – МЕТОДИКА ЗА ОТКАЗВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ  И ОТМЯНА  НА ФИНАНСОВАТА  ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 4.1 (СЛЕД ПЛАЩАНЕ), т. 13 „За период от подаване на заявката за окончателно плащане до изтичане на срока за мониторинг, ползвателят не е постигнал и не поддържа резултати от изпълнението, които не са повече от 50 % по-ниски от заложените в изготвения от него при кандидатстване по подмярка 4.1 бизнесплан относно постигането на рентабилност от извършената инвестиция. Това задължение се отнася до постигане и поддържане на количествените показатели, съдържащи се в Таблица № 3 „Производствена програма“ от бизнес плана, приложен към одобрения проект и се отчита на годишна база, считано от датата на подаване на заявка за окончателно плащане“

– до 1 година:   В размер на установения %  неипълнение под 50%

ВЪПРОС № 1:

В чл. 15, ал. 1 на административния договор, който се подписва между ПОЛУЧАТЕЛ на финансовата помощ по подмярка 4.1 и ДФЗ е записано:

„Чл. 15. (1) За период от всеки 12 месеца, считано от датата на подаване на заявката за окончателно плащане до изтичане на срока по чл. 6, ал. 5 от договора ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава при осъществяване на подпомаганата дейност да постигне и поддържа резултати от изпълнението, които не са по-ниски от 50 % от заложените в представения от ПОЛЗВАТЕЛЯ и одобрен от ФОНДА бизнес план показатели и по-конкретно: средногодишно количество на планирата произведена в изпълнение на инвестицията продукция и/или размера на планираните приходи от продажби на тази продукция.“

Въпросът ми е Методиката спрямо кой от следните три варианта за приложими показатели следва да се прилага:

– „средногодишно количество на планирата произведена в изпълнение на инвестицията продукция“ или

– „размера на планираните приходи от продажби на тази продукция“ или

– „средногодишно количество на планирата произведена в изпълнение на инвестицията продукция“ и „размера на планираните приходи от продажби на тази продукция“?

ВЪПРОС № 2:

Задължението “ ползвателят не е постигнал и не поддържа резултати от изпълнението, които не са повече от 50 % по-ниски от заложените в изготвения от него при кандидатстване по подмярка 4.1 бизнесплан “  как следва да се санкционира при условие „В размер на установения %  неипълнение под 50%“:

– при база на показателя 100% и изпълнение на показателя 45%: санкция 55% или

– при база на показателя 100% и изпълнение на показателя 45%: санкция 5%?

ВЪПРОС № 3:

Как се определя периода „… годишна база, считано от датата на подаване на заявка за окончателно плащане “ е:

– от датата на заявката и включва следващи 12 календарни месеца или

– е година в която е подадена заявката, като се прилага пропорционален способ за определяме на стойността на показателя като съотношение на оставащите месеци от годината, след месеца на заявката, спрямо дванадесет месеца в календарната година?

Отговор: