Архив на категория: Uncategorized

Закона за виното и спиртните напитки чл. 18, ал. 1

Чл. 18. (1) За придобиване право на презасаждане производителят подава
заявление за начало на изкореняването по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 7,
придружено с изискуемите документи, посочени в него. Заявлението се подава в
териториалното звено на ИАЛВ по регистрация на лозарското стопанство след
заплащане на такса за разглеждане съгласно тарифата по чл. 2, ал. 5.
(2) В срок до 10 работни дни от подаване на заявлението по ал. 1
териториалното звено на ИАЛВ извършва проверка на предоставените документи и
сравнява данните за посочените в заявлението имоти с данните от лозарското
стопанство, вписани в лозарския регистър.
(3) При установяване на непълноти и/или нередности в заявлението и
приложените към него документи териториалното звено на ИАЛВ писмено уведомява
производителя, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението
представя изисканите документи или писмени обяснения.
(4) В случаите когато производителят не отстрани непълнотите и/или
нередностите в срока по ал. 3, заявлението се оставя без разглеждане. Производителят
може да подаде ново заявление в съответната винарска година.
(5) В срок до 7 работни дни от извършване на проверката по ал. 2 или след
отстраняване на непълнотите и/или нередностите по ал. 3 териториалното звено на
ИАЛВ извършва проверка на място на заявените имоти за установяване на
действителното агротехническо състояние на лозовите насаждения, измерва ефективно
засадената площ с винени лозя и изготвя снимков материал. Резултатите от проверката
се отразяват в контролен лист в два екземпляра, подписан от длъжностните лица,
извършили проверката, и производителя или негов упълномощен представител.
(6) След извършване на проверката по ал. 5 териториалното звено на ИАЛВ
писмено уведомява производителя за измерената ефективно засадена площ.
(7) Изкореняването на лозовите насаждения започва след получаване на
уведомлението по ал. 6. За придобиване право на презасаждане производителят трябва
да изкорени лозовото насаждение до края на втората винарска година от
уведомлението.

Наредба №2 Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2

 Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2

Определяне на парично обезщетение за загуба на доход по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

І. При налични декларации за реколта за три винарски години преди получаване на право на презасаждане паричното обезщетение се изчислява по следната формула:

ПОЗД = ((СГД(n-3) + СГД(n-2) + СГД(n-1)) x ИП) х ЦКГ)

ІІ. При налични декларации за реколта за две винарски години преди получаване на право на презасаждане паричното обезщетение се изчислява по следната формула:

                                                       (СГД(n-2)+СГД(n-1)) 

ПОЗД = ((СГД(n-2) + СГД(n-1) + ———————————————          x  ИП)  х  ЦКГ)

                                                                         2

ІІІ. При налична декларация за реколта за винарската година преди получаване на правото на презасаждане паричното обезщетение се изчислява по следната формула:

ПОЗД = ((СГД(n-1) х 3) x ИП) х ЦКГ),

където:

ПОЗД е паричното обезщетение за загуба на доход;
СГД(n-3) – средният годишен добив на хектар за третата година преди получаване на право на презасаждане;
СГД(n-2) – средният годишен добив на хектар за втората година преди получаване на право на презасаждане;
СГД(n-1) – средният годишен добив на хектар за първата година преди получаване на право на презасаждане;
ИП – изкоренена площ;
ЦКГ – цената на килограм грозде.

СГД се изчислява от Изпълнителната агенция по лозата и виното по данни от подадените за съответния район декларации за реколта от грозде в съответствие с чл. 8 от Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията.

За създаване на лозови насаждения с права от националния резерв не се предоставя парично обезщетение за загуба на доход.

Наредба №2 Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1

Пределни цени по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

Цената на посочените агротехнически мероприятия (практики) е формирана с включени разходи за труд и транспорт.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е изчислен в размер до 75 % от пределната стойност на действителните разходи за изпълнение на всяка конкретно определена дейност.
Всички цени са посочени без включен данък добавена стойност (ДДС).

Дейности за подпомагане:

1. Конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната, чрез презасаждане без промяна на местонахождението на лозята (чл. 5, ал. 1, т. 1, буква „а“).

Пределната цена на инвестицията е 46 155,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 34 616,25 лв./ха.
Цената е изчислена на база 5500 лози в ха.
При установяване на по-малък брой лози в ха размерът на инвестицията се намалява, като на етап „Засаждане“ броят растения, предвидени за засаждане, се умножи по 5,81 лв.
Етапи „Изкореняване“ и „Изграждане на подпорна конструкция“ се изплащат на хектар независимо от броя на растенията.

КОНВЕРСИЯ ЧРЕЗ ПРЕЗАСАЖДАНЕ БЕЗ ПРОМЯНА НА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА ЛОЗЯТА

I етап – Изкореняване

Практики

Мерна единица

Количество

Единична цена(лв.)

Цена за 1 хектар лозе при 5500 лози (лв.)

Цена за 1 лозичка (лв.)

1

Изкореняване (отстраняване на подпорна конструкция, изрязване на растенията, извозване на отпадъци)

ха

1

3250,00

3250,00

0,00

2

Обеззаразяване

ха

1

2000,00

2000,00

Общо за етап „Изкореняване“ (лв.)

5250,00

75 %

3937,50

II етап – Засаждане

3

Предпосадъчна подготовка (агрохимичен анализ, третиране на площите с тотален хербицид, риголване, подравняване, торене, маркиране и др.)

ха

1

4800,00

4800,00

5,81

4

Засаждане (посадъчен материал, подготовка, засаждане и утъпкване, индивидуални колчета)

ха

1

22 550,00

22 550,00

5

Поливки (вода и механизирани и ръчни операции)

ха

1

980,00

980,00

6

Вегетационни обработки(почистване на росни корени, окопаване, привързване, растителна защита)

ха

1

3625,00

3625,00

Общо за етап „Засаждане“ (лв.)

31 955,00

75 %

23 966,25

IIІ етап – Изграждане на подпорна конструкция

7

Материали – колове, тел, куки, котви

ха

1

7750,00

7750,00

0,00

8

Изграждане на подпорна конструкция (труд и транспорт)

ха

1

1200,00

1200,00

Общо за етап „Изграждане на подпорна конструкция“ (лв.)

8950,00

75 %

6712,50

Обща сума (лв.)  

 

 

46 155,00

   

 

75 %

34 616,25

 

 

2. Конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната, чрез присаждане (чл. 5, ал. 1, т. 1, буква „б“).

Пределната цена на инвестицията е 24 228,90 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 18 171,68 лв./ха.
Цената е изчислена на база 
4000 лози в ха.
При установяване на по-малък брой лози в ха, но не по-малко от 2500, размерът на инвестицията се намалява, като броят налични растения се умножи по 
6,06 лв.

КОНВЕРСИЯ ЧРЕЗ ПРИСАЖДАНЕ

I етап – Присаждане

Практики

Мерна единица

Количество

Единична цена (лв.)

Цена за 1 хектар лозе при 4000 лози (лв.)

Цена за 1 лозичка (лв.)

1

Подготовка на растенията за присаждане (отриване, резитби, почистване на площта и извозване на отпадъците)

ха

1

6600,00

6600,00

4,40

2

Присаждане (подготовка на лозите и присадниците, същинско присаждане)

ха

1

11 000,00

11 000,00

Общо за присаждане (лв.)

17 600,00

II етап – Грижи за присадените лози

3

Вегетационни обработки на почвата (механизирани и ръчни)

ха

1

825,00

825,00

1,66

4

Поставяне на индивидуални колчета (материали и агротехнически практики)

ха

1

3025,00

3025,00

5

Поливки (вода и механизирани и ръчни операции)

ха

1

978,90

978,90

6

Агрохимичен анализ, вегетационно подхранване и растителна защита на лозето

ха

1

1800,00

1800,00

Общо за отглеждане (лв.)

6628,90

Обща сума (лв.)

24 228,90

6,06

75 %

18 171,68

 

 

3. Преструктуриране на лозята чрез презасаждане с промяна на местонахождението на лозята (чл. 5, ал. 1, т. 2, буква „а“).

Пределната цена на инвестицията е 46 155,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 
34 616,25 лв./ха.
Цената е изчислена на база 
5500 лози в ха.
При установяване на по-малък брой лози в ха размерът на инвестицията се намалява, като на етап „Засаждане“ броят растения, предвидени за засаждане, се умножи по 
5,81 лв.
Етапи „Изкореняване“ и „Изграждане на подпорна конструкция“ се изплащат на хектар независимо от броя на растенията.

ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ ЧРЕЗ ПРЕЗАСАЖДАНЕ С ПРОМЯНА НА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА ЛОЗЯТА

I етап – Изкореняване

Практики

Мерна единица

Количество

Единична цена (лв.)

Цена за 1 хектар лозе при 5500 лози (лв.)

Цена за 1 лозичка (лв.)

1

Изкореняване (отстраняване на подпорна конструкция, изрязване на растенията, извозване на отпадъци)

ха

1

3250,00

3250,00

0,00

2

Обеззаразяване

ха

1

2000,00

2000,00

Общо за етап „Изкореняване“ (лв.)

5250,00

75 %

3937,50

II етап – Засаждане

3

Предпосадъчна подготовка (агрохимичен анализ, третиране на площите с тотален хербицид, риголване, подравняване, торене, маркиране и др.)

ха

1

4800,00

4800,00

5,81

4

Засаждане (посадъчен материал, подготовка, засаждане и утъпкване, индивидуални колчета)

ха

1

22 550,00

22 550,00

5

Поливки (вода и механизирани и ръчни операции)

ха

1

980,00

980,00

6

Вегетационни обработки(почистване на росни корени, окопаване, привързване, растителна защита)

ха

1

3625,00

3625,00

Общо за етап „Засаждане“ (лв.)

31 955,00

75 %

23 966,25

IIІ етап – Изграждане на подпорна конструкция

7

Материали – колове, тел, куки, котви

ха

1

7750,00

7750,00

0,00

8

Изграждане на подпорна конструкция (труд и транспорт)

ха

1

1200,00

1200,00

Общо за етап „Изграждане на подпорна конструкция“ (лв.)

8950,00

75 %

6712,50

Обща сума (лв.)

46 155,00

75 %

34 616,25

 

4. Преструктуриране на лозята чрез засаждане с права от Националния резерв (чл. 5, ал. 1, т. 2, буква „б“).

Пределната цена на инвестицията е 40 905,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 
30 678,75 лв./ха.
Цената е изчислена на база 
5500 лози в ха.
При установяване на по-малък брой лози в ха размерът на инвестицията се намалява, като на етап „Засаждане“ броят растения, предвидени за засаждане, се умножи по 
5,81 лв.
Етап „Изграждане на подпорна конструкция“ се изплаща на хектар независимо от броя на растенията.

ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ ЧРЕЗ ЗАСАЖДАНЕ С ПРАВА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ РЕЗЕРВ

I етап – Засаждане

Практики

Мерна единица

Количество

Единична цена (лв.)

Цена за 1 хектар лозе при 5500 лози (лв.)

Цена за 1 лозичка(лв.)

1

Предпосадъчна подготовка (агрохимичен анализ, третиране на площите с тотален хербицид, риголване, подравняване, торене, маркиране и др.)

ха

1

4800,00

4800,00

5,81

2

Засаждане (посадъчен материал, подготовка, засаждане и утъпкване, индивидуални колчета)

ха

1

22 550,00

22 550,00

3

Поливки (вода и механизирани и ръчни операции)

ха

1

980,00

980,00

4

Вегетационни обработки(почистване на росни корени, окопаване, привързване, растителна защита)

ха

1

3625,00

3625,00

Общо за етап „Засаждане“ (лв.)

31 955,00

75 %

23 966,25

IІ етап – Изграждане на подпорна конструкция

5

Материали – колове, тел, куки, котви

ха

1

7750,00

7750,00

0,00

6

Изграждане на подпорна конструкция (труд и транспорт)

ха

1

1200,00

1200,00

Общо за етап „Изграждане на подпорна конструкция“ (лв.)

8950,00

75 %

6712,50

Обща сума (лв.)

40 905,00

75 %

30 678,75

 

 

5. Подобряване на техниките за управление на лозята чрез смяна на формировката със смяна на подпорната конструкция (чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „а“).

Пределната цена на инвестицията е 19 190,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 
14 392,50 лв./ха.
Цената е изчислена на база 
5500 лози в ха.
При установяване на по-малък брой лози в ха размерът на инвестицията се намалява, като на етап „Смяна на формировката“ броят растения, предвидени за засаждане, се умножи по 
1,62 лв.
Етап „Смяна на подпорната конструкция“ се изплаща на хектар независимо от броя на растенията.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОЗЯТА ЧРЕЗ СМЯНА НА ФОРМИРОВКАТА СЪС СМЯНА НА ПОДПОРНАТА КОНСТРУКЦИЯ

I етап – Смяна на формировката

Практики

Мерна единица

Количество

Единична цена (лв.)

Цена за 1 хектар лозе при 5500 лози (лв.)

Цена за 1 лозичка(лв.)

1

Резитби и почистване на площите

ха

1

4785,00

4785,00

1,62

2

Вегетационни обработки на лозите и почвата

ха

1

1825,00

1825,00

3

Поливки (вода и механизирани и ръчни операции)

ха

1

500,00

500,00

4

Агрохимичен анализ, вегетационно подхранване и растителна защита на лозето

ха

1

1800,00

1800,00

Общо за етап „Смяна на формировката“ (лв.)

8910,00

75 %

6682,50

IІ етап – Смяна на подпорната конструкция

5

Сваляне на съществуваща подпорна конструкция

ха

1

1330,00

1330,00

0,00

6

Материали – колове, тел, куки, котви

ха

1

7750,00

7750,00

7

Изграждане на подпорна конструкция (труд и транспорт)

ха

1

1200,00

1200,00

Общо за етап „Смяна на подпорната конструкция“ (лв.)

10 280,00

75 %

7710,00

Обща сума (лв.)

 

 

 

19 190,00

75 %

14 392,50

 

6. Подобряване на техниките за управление на лозята чрез изграждане на подпорна конструкция на съществуващи лозови насаждения, включително новосъздадени (чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „б“).

Пределната цена на инвестицията е 8950,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 
6712,50 лв./ха.
Дейността се изплаща на хектар независимо от броя на растенията.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОЗЯТА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА КОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НОВОСЪЗДАДЕНИ

Практики

Мерна единица

Количество

Единична цена (лв.)

Цена за 1 хектар лозе (лв.)

Цена за 1 лозичка (лв.)

1

Материали – колове, тел, куки, котви

ха

1

7750,00

7750,00

0,00

2

Изграждане на подпорна конструкция (труд и транспорт)

ха

1

1200,00

1200,00

Обща сума (лв.)

8950,00

75 %

6712,50

7. Подобряване на техниките за управление на лозята чрез смяна на подпорна конструкция на съществуващи лозови насаждения (чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „в“).

Пределната цена на инвестицията е 10 280,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 
7710,00 лв./ха.
Дейността се изплаща на хектар независимо от броя на растенията.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОЗЯТА ЧРЕЗ СМЯНА НА ПОДПОРНА КОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ

Практики

Мерна единица

Количество

Единична цена (лв.)

Цена за 1 хектар лозе (лв.)

Цена за 1 лозичка(лв.)

1

Сваляне на съществуваща подпорна конструкция

ха

1

1330,00

1330,00

0,00

2

Материали – колове, тел, куки, котви

ха

1

7750,00

7750,00

3

Изграждане на подпорна конструкция (труд и транспорт)

ха

1

1200,00

1200,00

Обща сума (лв.)

10 280,00

75 %

7710,00

 

 

8. Подобряване на техниките за управление на лозята чрез изграждане на съоръжения за борба с ерозията (чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „г“).

Пределната цена на инвестицията за практиките по:
– изграждане на противоерозионна агротехника (оттокозадържащи или оттокоотвеждащи бразди и/или колектори, затревени или не) – 
8950,00 лв./ха;
– изграждане на подземни колектори за дренаж (отводняване) – 
8950,00 лв./ха;
– изграждане на шахти и канали за отводняване (изграждане, почистване и оформяне на изкопи за траншеи за дренажните тръби, полагане на дренажни тръби) – 
8950,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 
6712,50 лв./ха.

Пределната цена на инвестицията за практиките за изграждане или реконструкция на тераси е:
– изграждане/реконструкция на тераси с наклон до 3° – 
21 125,00 лв./ха. Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 15 843,75 лв./ха;
– изграждане/реконструкция на тераси с наклон над 3° до 6° включително (5 % завишение на стойността на инвестицията спрямо стойността на терасите с наклон до 3°) – 
22 181,25 лв./ха. Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 16 635,94 лв./ха;
– изграждане/реконструкция на тераси с наклон над 6° (10 % завишение на стойността на инвестицията спрямо стойността на терасите с наклон до 3°) – 
23 237,50 лв./ха. Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 17 428,12 лв./ха.

Дейността се изплаща на хектар независимо от броя на растенията.

 

Практики

Мерна единица

Количество

Единична цена (лв.)

Цена за 1 хектар лозе (лв.)

ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОЗЯТА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА БОРБА С ЕРОЗИЯТА

Изграждане на противоерозионна агротехника

(оттокозадържащи или оттокоотвеждащи бразди и/или колектори, затревени или не)

Практики

Мерна единица

Количество

Единична цена

(лв.)

Цена за 1 хектар лозе

(лв.)

1

Материали

ха

1

6438,00

6438,00

2

Изграждане (ръчен и механизиран труд)

ха

1

4292,00

4292,00

Общо (лв.)

10 730,00

75 %

8047,50

Изграждане на подземни колектори за дренаж

(отводняване)

Практики

Мерна единица

Количество

Единична цена

(лв.)

Цена за 1 хектар лозе (лв.)

1

Материали и транспорт

ха

1

6438,00

6438,00

2

Изграждане (ръчен и механизиран труд)

ха

1

4292,00

4292,00

Общо (лв.)

10 730,00

75 %

8047,50

Изграждане на шахти и канали за отводняване

(изграждане, почистване и оформяне на изкопи за траншеи за дренажните тръби, полагане на дренажни тръби)

Практики

Мерна единица

Количество

Единична цена

(лв.)

Цена за 1 хектар лозе (лв.)

1

Материали и транспорт

ха

1

6438,00

6438,00

2

Изграждане (ръчен и механизиран труд)

ха

1

4292,00

4292,00

Общо (лв.)

10 730,00

75 %

8047,50

Изграждане или реконструкция на тераси

Практики

Мерна единица

Количество

Единична цена

(лв.)

Цена за 1 хектар лозе (лв.)

1

Материали и транспорт

ха

1

12 675,00

12 675,00

2

Изграждане (ръчен и механизиран труд)

ха

1

8450,00

8450,00

Общо за изграждане/реконструкция на тераси с наклон до 3°

21 125,00

75 %

15 843,75

Общо за изграждане/реконструкция на тераси с наклон над 3° до 6° включително (5 % завишение на стойността на инвестицията спрямо стойността на терасите с наклон до 3°)

22 181,25

75 %

16 635,94

Общо за изграждане/реконструкция на тераси с наклон над 6° (10 % завишение на стойността на инвестицията спрямо стойността на терасите с наклон до 3°)

23 237,50

75 %

17 428,12

 

9. Подобряване на техниките за управление на лозята чрез изграждане на хидромелиоративни съоръжения – системи за капково напояване (чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „д“).

Дейността се изплаща на хектар при:
– междуредово разстояние до 1,8 м. Пределната цена на инвестицията е 
13 832,00 лв./ха. Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 10 374,00 лв./ха.
– междуредово разстояние до 2,0 м. Пределната цена на инвестицията е 
13 573,00 лв./ха. Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 10 179,75 лв./ха.
– междуредово разстояние до 2,5 м. Пределната цена на инвестицията е 
13 052,00 лв./ха. Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 9789,00 лв./ха.
– междуредово разстояние до и над 3,0 м. Пределната цена на инвестицията е 
12 536,00 лв./ха. Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 9402,00 лв./ха.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОЗЯТА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ – СИСТЕМИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ

Междуредово разстояние в метри

Пределна цена на инвестицията (лв.)

Размер на финансовата помощ (лв.)

до 1,8 м

13 832,00

10 374,00

до 2,0 м

13 573,00

10 179,75

до 2,5 м

13 052,00

9789,00

до 3,0 м

12 536,00

9402,00

над 3,0 м

12 536,00

9402,00