Дейности върху площи, които са включени в лозарското стопанство на кандидата преди по-малко от една година преди датата на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №55

edelovodstvo@mzh.government.bg

ОТНОСНО: НАРЕДБА № 6 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 Г.

Г-ЖО МИНИСТЪР,

В Държавен вестник бр.4/14/01.2020г. е публикуван НИД за изменение на Наредба №6/2018г.

Чрез изменението се добавя нова точка 14 в ал. 1 към чл. 6 със следното съдържание:

„14. (нова – ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) дейности върху площи, които са включени в лозарското стопанство на кандидата преди по-малко от една година преди датата на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ.“.

В Наредбата и в мотивите към НИД няма разяснения за следните казуси:

1.    Кандидатът е заявил подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“,  подмярка „Конверсия на сортовия състав на насажденията“ за дейности „Засаждане“ и „Изграждане на подпорна конструкция“ върху имот, който е включен в лозарското стопанство преди по-малко от една година преди датата на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ. Дейността „Изкореняване“ е извършена преди датата на кандидатстване и е получил от ИАЛВ Разрешение за презасаждане, което е вписано в ППК.
Приложима ли е в този случай нормата на чл. 6, ал. 1, т. 14?

2.    Кандидатът е заявил подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“,  подмярка „Промяна на местонахождението на лозята“ за дейности „Засаждане“ и „Изграждане на подпорна конструкция“.
Имотът, от който са придобити права за засаждане чрез Разрешение за презасаждане е включен в лозарското стопанство преди по-малко от една година преди датата на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ.
Имотът, върху който ще се изпълнят дейности „Засаждане“ и „Изграждане на подпорна конструкция“ е с НТП „Земеделска земя“, като няма винено лозе върху него и поради тази причина не е включен в лозарското стопанство на Кандидата, но е описан в ППК. Имотът е с право на ползване от преди по-малко от една година преди датата на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ.
Приложима ли е в този случай нормата на чл. 6, ал. 1, т. 14?

3.    Кандидатът е заявил подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“,  подмярка „Промяна на местонахождението на лозята“ за дейности „Засаждане“ и „Изграждане на подпорна конструкция“.
Имотът, от който са придобити права за засаждане чрез Разрешение за презасаждане е включен в лозарското стопанство преди повече от една година преди датата на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ.
Имотът, върху който ще се изпълнят дейности „Засаждане“ и „Изграждане на подпорна конструкция“ е с НТП „Земеделска земя“, като няма винено лозе върху него и поради тази причина не е включен в лозарското стопанство на Кандидата, но е описан в ППК.
Приложима ли е в този случай нормата на чл. 6, ал. 1, т. 14?

Отговор на МЗХГ:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *