ОПИК 2020

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

 

 

Информация за програмата

ОПИК 2014-2020 е насочена към постигане на динамично конкурентоспособно развитие на икономиката, базирано на иновациите, оптимизация на производствените вериги и секторите с висока добавена стойност.

Общо 1.190 млрд. евро са предвидени за следващия програмен период по оперативната програма,. От цялата сума 13% е национално съфинансиране, а 1.037 млрд. евро се очаква да дойдат от Европа.

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 са определени следните четири приоритетни области/оси, по линия на които ще се разпределя финансовият ресурс на програмата:
1. Предприемачество и развитие на бизнеса
2. Иновации
3. Зелена и енергийно-ефективна икономика
4. Интернационализация и услуги за бизнеса