Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации

В съответствие с Тематична цел 1 „Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите―, Инвестиционен приоритет 1б/ от Регламент 1301/2013 „насърчаване на инвестициите на предприятията в НИД, разработване на връзки и взаимодействие между предприятията, центровете за НИРД и сектора на висшите училища, по специално поощряване на инвестициите в разработването на продукти и услуги, на трансфера на технологии…“ и съгласно идентифицираните нужди на национално ниво в рамките на ОПИК 2014-2020 тази приоритетна ос включва подкрепа за технологично развитие и иновации с цел повишаване на иновационната дейност на предприятията.

Препоръките на Съвета за 2013 г. открояват важността на обвързването на образованието с нуждите на бизнеса, както и засилването на сътрудничеството между образование-наука- бизнес (Препоръка 4); и достъпа до финансиране на МСП и стартиращи предприятия (Препоръка 5).

Инвестиционният приоритет цели директно да допринесе за стимулиране на иновационната активност на предприятията в областите на интелигентната специализация, посочени в ИСИС, чрез:

а.) стимулиране на сътрудничеството с научните среди;

б.) въвеждане на специфични мерки за подкрепа на иновационната дейност в предприятията;

в.) развитие на съществуващи и въвеждане на нови финансови инструменти за финансиране на иновационните дейности;

г.) подкрепа за изследователска и иновационна инфраструктура за нуждите на бизнеса;

д.) интернационализация на иновационния процес;

е.) популяризиране на добрите практики в иновационната дейност.