BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия” е както следва:

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощФинансиране от Европейския фонд за регионално развитие 

Национално

съфинансиране

 

19 558 300 лева

10 000 000 евро

 

16 624 555 лева

8 500 000 евро

 

2 933 745 лева

1 500 000 евро

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия” са както следва:

 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ  

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

 

50 000 лева

 

 

391 166 лева

 

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия” е както следва: 

 

Максимален интензитет на помощта

 

 

90 %

 

 

 

Критерии за допустимост на кандидатите

1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат по-малко от три приключени финансови години[1] към крайната дата за подаване на проектни предложения.

3) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

4) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

ВАЖНО: Кандидатите са длъжни да удостоверят на етап кандидатстване, че са микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, като попълнят и представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Д към Условията за кандидатстване). Предприятия, които не отговарят на дефинициите за микро, малко или средно предприятие, представляват големи предприятия и не попълват декларация, а посочват това обстоятелство в т. 2 „Данни за кандидата“ от Формуляра за кандидатстване. Преди сключване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Управляващият орган ще извършва документална проверка на декларираната от одобрените кандидати на етап кандидатстване категория на микро, малко, средно или голямо предприятие.

 

Критерии за недопустимост на кандидатите

1/ Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че:

 

 1. a) са обявени в несъстоятелност или са в ликвидация, тяхната дейност е поставена под съдебен надзор, са сключили споразумение с кредитори, са преустановили дейността си, са обект на производство, свързано с такива въпроси или се намират в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове;

б) те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда;

в) признати са за виновни за тежки правонарушения при упражняване на професионалната си дейност, доказани с всякакви средства, които Управляващия орган може да обоснове включително с решения на Европейската инвестиционна банка и на международни организации;

г) не са изпълнили задължения, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци по българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

д) те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна дейност, ако тази незаконна дейност накърнява финансовите интереси на Съюза;

е) им е наложено административно наказание отстраняване на съответния кандидат или оферент , или изпълнител от поръчките или безвъзмездните средства от бюджета на ЕС за срок до 10 години поради:

– умишлено представяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията, изискана като условие за участие в процедура, или за непредоставяне на тази информация;

– сериозно нарушение на техните задължения по договори, финансирани от бюджета на ЕС.

ж) са обект на конфликт на интереси по смисъла на член 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, включително и:

 1. i) които и/или при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководителя на Управляващия орган или със служители на ръководна длъжност в Управляващия орган;
 2. ii) с които лице, на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган до една година от прекратяване на правоотношението е в трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции или в които такова лице е съдружник, притежава дялове или акции или е управител или член на орган на управление или контрол;

iii) ограниченията по т. ii се прилагат и за кандидатите, които са свързани с дружества, за които са налице обстоятелствата по предходната точка;

 1. iv) е лице или се представлява от лице, което е на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган до една година от прекратяване на правоотношението;
 2. v) конфликт на интереси е налице и когато лицето, предоставящо консултантски услуги на кандидата, попада в случаите по т. i – iv.

з) умишлено са представили невярна информация с оглед получаване на безвъзмездна помощ по настоящата процедура или не са представили изискваната информация.

и) са лица, за които са налице обстоятелства за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно Закона за обществените поръчки или които не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ.

ВАЖНО: Съгласно чл. 9, ал. 4 и 5 във връзка с чл. 9, ал. 2 от ПМС № 107/10.05.2014 г. и чл. 25, ал. 2  от ЗУСЕСИФ изискванията по точки (б), (в), (д), (е), (ж), (з) и (и) се отнасят и за всички лица с право да представляват предприятието-кандидат[2]. Кандидатите са длъжни да декларират, че не попадат в някоя от категориите, посочени в точки от (a) до (и), като попълнят Декларация по чл. 9, ал. 8, т. 1 от ПМС № 107/10.05.2014 и чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (Приложение В към Условията за кандидатстване). Моля, обърнете внимание, че декларацията следва да бъде попълнена и подписана от всички лица с право да представляват предприятието-кандидат (независимо от това дали го представляват заедно и/или поотделно, и/или по друг начин).

 

2/ Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 1407/2013 и по-конкретно ако:

А/ Тяхната основна дейност или дейността, за която кандидатстват се отнася до[3]:

 • сектора на рибарството и аквакултурите, обхванати от Регламент (ЕО) № 104/2000;
 • сектора на първичното производство на селскостопански продукти;
 • сектора на преработката и търговията със селскостопански продукти, в следните случаи:

– когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата на този вид продукти, изкупувани от първичните производители или предлагани на пазара от съответните предприятия; или

– когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;

 

Когато кандидатът упражнява едновременно дейност в горепосочените сектори по буква А) и кандидатства за дейности, попадащи в тематични области на ИСИС, безвъзмездната помощ по тази процедура се предоставя само за дейностите, осъществявани в тематичните области на ИСИС, като кандидата/бенефициента следва да води отделна счетоводна отчетност, която да гарантира отделяне на дейностите и/или разграничаване на разходите, така че дейностите в горепосочените сектори по буква А) да не се ползват от безвъзмездната помощ, предоставена по настоящата процедура.

 

С оглед горното кандидатът представя, като условие за плащане при първото междинно плащане, при промяна или, ако няма междинни плащания, при окончателно плащане индивидуален сметкоплан утвърден от ръководството на предприятието с включени в него обособените счетоводни сметки /подсметки/ специално открити за проекта. От извлеченията/счетоводните записи по посочените в индивидуалния сметкоплан сметки следва да е видно разграничаването на разходите, така че дейностите в горепосочените сектори по буква А) да не се ползват от безвъзмездната помощ по процедурата.

Б/ Финансирането представлява:

 • помощи за дейности, свързани с износ за трети държави или държави членки, по-конкретно помощите, пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи, свързани с износа;
 • помощ, поставена в зависимост от преференциално използване на национални продукти спрямо вносни такива.
 • помощ, която ще се използва за придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт.

 

 

3/ С оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават:

 

 • микро предприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, съгласно определението[4] в т. 8.1 „Описание на общите условия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България. Списък на селските райони е даден в Приложение П към Условията за кандидатстване.

 

 • предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.

 

 • микро предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение О), или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно определението в т. 8.1 „Описание на общите условия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Списък на селските райони е даден в Приложение П към Условията за кандидатстване.

 

 • малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение О), или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно определението в т. 8.1 „Описание на общите условия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Списък на селските райони е даден в Приложение П към Условията за кандидатстване.

 

 • по отношение на предприятията, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 (Приложение Р) попадат в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават предприятия със следните кодове:

 

– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

– 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

– 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

– 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

– 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

– 10.81. „Производство на захар”;

– 10.83. „Преработка на кафе и чай”;

– 10.84. Производство на хранителни подправки и овкусители;

– 10.91. „Производство на готови храни за животни”;

– 11.02. „Производство на вина от грозде”;

– 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

– 11.06. „Производство на малц”.

 

За да удостоверят, че не осъществяват основната си икономическа дейност в горепосочените недопустими сектори, кандидатите, които имат приключена финансова 2015 година и са осъществявали дейност през тази година, следва да представят към проектните предложения актуално Удостоверение за код на основната икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт въз основа на данни за 2015 г. По отношение на кандидати, които нямат приключена  финансова 2015 година или не са осъществявали дейност през тази година, съответствието с изискването ще бъде извършено съобразно кода на основна дейност, вписан в Търговския регистър.

  

12. Допустими партньори:

По настоящата процедура за подбор на проекти кандидатите участват индивидуално, а не съвместно с партньорски или други организации.

Допустими дейности

Проектните предложения по настоящата процедура следва да съответстват на принципа на ефективност и ефикасност, като допустимите дейности следва да съответстват на целите на Оперативната програма и да водят до постигане на специфичната цел и резултати на Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“ от Приоритетна ос 1 на ОПИК, при най-адекватното съотношение между очакваните разходи и ползи.

 

 1. Допустими проекти:

1) Изпълнението на проектите следва да води до разработване на иновационен продукт (стока или услуга) или иновационен процес, попадащи  в обхвата на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на  Иновационната стратегия за интелигента специализация:

 • ИКТ и информатика:
 • производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер;
 • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • езикови технологии;
 • уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.
 • мехатроника и чисти технологии:
 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
 • вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;
 • създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
 • роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;
 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
 • био-мехатроника;
 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).
 • индустрия за здравословен живот и биотехнологии[5]:
 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • нано-технологии в услуга на медицината;
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
 • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
 • зелена икономика.
 • нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:
 • културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

 

Приоритет ще бъде даден на проекти, които:

– попадат в приоритетните тематични области, изведени на база на регионалната специализация, заложена в ИСИС, одобренa от Министерски съвет с Решение № 857/03.11.2015 г. Съгласно одобрената ИСИС, публикувана на страницата на Министерство на икономиката (http://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-0.html), е определена следната регионална специализация на приоритетните тематични области:

 

СЗРСЦРСИРЮЗРЮЦР 

ЮИР

Мехатроника и чисти технологииМехатроника и чисти технологииМехатроника и чисти технологииИнформатика и ИКТИнформатика и ИКТНови технологии в креативните и рекреативните индустрии
Здравословен начин на живот и биотехнологииЗдравословен начин на живот и биотехнологииЗдравословен начин на живот и биотехнологииНови технологии в креативните и рекреативните индустрииМехатроника и чисти технологииМехатроника и чисти технологии
Нови технологии в креативните и рекреативните индустрииИнформатика и ИКТНови технологии в креативните и рекреативните индустрииЗдравословен начин на живот и биотехнологииЗдравословен начин на живот и биотехнологииЗдравословен начин на живот и биотехнологии

 2) Проектите трябва да са насочени към разработване на иновация

Съгласно Наръчника от Осло (Manuel d’Oslo 3e édition © OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2005) иновация е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов  организационен метод в търговската практика, организацията на работните места или външните връзки, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността  на фирмите.

Съгласно посочената дефиниция могат да бъдат разграничени следните видове иновации:

 • Продуктова (стока или услуга) иновация е внедряване на стока или услуга, която е нова или значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини на използване. Това включва и значителните подобрения в техническите характеристики, компонентите и материалите, вграден софтуер, степента на удобството при ползване или в някакви други функционални характеристики;
 • Производствена (процесова) иновация е внедряване на нов или значително подобрен начин на производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни изменения в технологиите, производственото оборудване и/или софтуера;
 • Маркетингова иновация е внедряване на нов метод за маркетинг, включително на значителни изменения в дизайна или опаковката на продукта, неговото складиране, реклама на пазара или в определянето на неговата продажна цена;
 • Организационна иновация е внедряване на нов организационен метод в търговската практика на фирмата, в организацията на работните места или външните връзки.

ВАЖНО: С оглед на постигане на целите и изпълнение на индикаторите, заложени в ОПИК 2014-2020, по процедурата ще бъдат финансирани САМО проекти за разработване на продуктова и/или производствена иновация.

По процедурата няма да се приемат за иновации:

 • незначителни  изменения или подобрения;
 • рутинни  модернизации[6];
 • редовни  сезонни изменения (например в асортимента на облеклото);
 • следствия  от приспособяване към изискванията  на отделния клиент, които не  водят до съществени отлики  от продукцията, произведена за  останалите клиенти;
 • изменения в дизайна, които не променят функционирането, предназначението  или техническите характеристики  на стоката или услугата;
 • проста препродажба на нови стоки или услуги,придобити от други предприятия;
 • увеличаване на производствения капацитет или капацитета за предоставяне на услуги чрез добавяне на производствени или логистични системи, които са много сходни с вече използваните.

 

3) Проектът е в съответствие с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

ВАЖНО: При разработването на иновативните продукти (стоки или услуги) или процеси не трябва да се нарушават чужди права върху интелектуална собственост. Ненарушаването на чужди права върху интелектуална собственост се декларира с Декларация за ненарушаване на чужди права върху интелектуална собственост (Приложение Е към Условията за кандидатстване). В случай на одобрение на проекта, Декларацията за ненарушаване на чужди права върху интелектуална собственост (Приложение Е) става неразделна част от административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

В случай че по време на или след изпълнението на проекта възникне съдебен спор, касаещ правата върху интелектуална собственост върху продукта (стоката или услугата)/процеса, разработван чрез проект по настоящата процедура за подбор на проекти, то всички съдебни и произтичащи от съдебния спор разходи се поемат от съответния бенефициент. В случай че съдебният спор приключи с влязло в сила съдебно решение за нарушаване на право върху интелектуална собственост от страна на бенефициента, то той е длъжен да възстанови предоставените по настоящата процедура средства със съответната законна лихва.

 

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

1/ Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на дейностите по проекта – до 60% от общо допустимите разходи по проекта.

ВАЖНО: Разходите за възнаграждения са допустими за квалифициран персонал, нает единствено на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден.

Размерът на брутното трудово възнаграждение за 8 часов работен ден не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за годината на кандидатстване (2016 г.) от 2 600 лв. Размерът на възнаграждението на персонал, нает за по-малко от 8 часа, следва да бъде пропорционално на това на персонал, нает за 8 часа.

Разходите за възнаграждения следва да бъдат определени на месечна база.

Разходите за полагаем платен годишен отпуск са допустими за периода на изпълнение на дейностите по проекта и до размера на основния платен годишен отпуск  посочен в чл. 155 от Кодекса на труда.

ВАЖНО: В т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да опишат екипа на кандидата, който ще участва в изпълнението на проекта и е обект на оценка по Раздел II „Иновативен капацитет на екипа на кандидата  и степен на техническа готовност“ от критериите за техническа и финансова оценка, като представят информация за опита в изпълнението на сходни дейности и образователно-квалификационно ниво на екипа. Екипът на кандидата може да включва:

1/ Управителите на предприятието-кандидат

2/ Съдружниците в предприятието-кандидат

3/ Служителите наети на трудов договор[7] в предприятието-кандидат към датата на подаване на проектното предложение и/или

4/ Експертите, които предстои да бъдат наети на трудов договор в предприятието-кандидат в рамките на един месец след сключване на административния договор за безвъзмездна финансова помощ.

В случай че експертите по т. 4 не бъдат наети на трудов договор в предприятието-кандидат в рамките на един месец след сключване на административния договор за безвъзмездна финансова помощ, административният договор ще бъде прекратен.

Експертите по т. 4 са длъжни да удостоверят на етап кандидатстване, че ще участват в екипа на само едно проектно предложение на един кандидат, като попълнят и представят към проектните предложения Декларация за участие в проектно предложение (Приложение Ф към Условията за кандидатстване). При неспазване на горепосоченото ограничение, съответният експерт ще бъде изключен от участие във всички последващи екипи след първия, по реда на подаване на проектните предложения.

В случай че преди сключване на административния договор за безвъзмездна финансова помощ (по отношение на персонала по т. 1-3 по-горе) или по време на изпълнение на проекта настъпят промени в членовете от екипа на кандидата, кандидатите следва да ги заменят с членове, които имат еквивалентни опит и образователно-квалификационно ниво на оценените такива съгласно критериите по Раздел II „Иновативен капацитет на екипа на кандидата и степен на техническа готовност“ от критериите за техническа и финансова оценка.

ВАЖНО: Освен лицата, посочени в т. 1-4 по-горе, кандидатите могат да наемат на трудов договор и допълнителен квалифициран персонал, необходим за изпълнението на проекта. В т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване, кандидатите следва задължително да включат информация за изискванията по отношение на образование, квалификация, професионален опит, функции (отговорности и задължения) и период на заетост на този персонал. В случай че преди сключване на административния договор за безвъзмездна финансова помощ или по време на изпълнение на проекта настъпят промени в наетия със средства по проекта персонал, кандидатите следва да го заменят с персонал, който има еквивалентни образование, квалификация, професионален опит, функции (отговорности и задължения) и период на заетост на посочените във Формуляра за кандидатстване.

2/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи[8], необходими за изпълнението на дейностите по проекта – до 100 000 лева;

3/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи[9] (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

ВАЖНО: Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по проекта, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, както и да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за срок от минимум пет години или три години в случай на МСП. Придобитите активи следва да са нови (неупотребявани) и да са заведени за първи път от получателя на помощта (закупени от първи доставчик или производител).

Допустимо е и придобиването на посочените активи чрез договор за краткосрочен финансов лизинг, в който се съдържа задължението бенефициентът да закупи актива след изтичането на договора за лизинг, но не по- късно от крайния срок на изпълнение на проекта. Придобиването чрез финансов лизинг е допустимо при спазване на условията на чл. 19, ал. 1 и ал. 3 на ПМС № 119/2014 г.[10] Бенефициентът може да придобие собствеността върху даден актив или чрез договор за финансов лизинг или чрез договор за покупка.

4/ Разходи за консумативи и материали, необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии – допустими само в случай че създаването и тестването се извършва от кандидата;

5/ Разходи за наем на помещения, необходими за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, както и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

6/ Разходи за външни услуги за:

 • извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес;
 • защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн);
 • създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
 • изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка (вкл. инвестиционен бизнес план) на разработвания иновативен продукт или процес;
 • разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;
 • изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;
 • наем на зали и техника за организиране на промоционални събития в България за популяризиране на иновативния продукт или процес;

7/ Разходи за командировки в страната и чужбина (пътни, дневни и квартирни) на персонала на предприятието, разработващ иновацията, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

Разходите за командировки са допустими при спазване на изискванията на Наредбата за командировки в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. Максималният размер на разходите за дневни и квартирни при командировки в чужбина не следва да превишава размера, указан в Приложение 2 на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

8/ Разходи за визуализация – до 2000 лева.

 

Недопустими дейности

Недопустими по процедурата са следните видове дейности:

 • дейности, които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са извършени от него;
 • дейности, изпълнени след крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта;
 • дейности, които вече са финансирани от други публични източници;
 • закупуване на дълготрайни активи втора употреба и на дълготрайни активи, които не са заведени за първи път от получателя на помощта (закупени от първи доставчик или производител);
 • дейности за строително-монтажни работи (СМР);
 • закупуване на машини/съоръжения/оборудване и дълготрайни нематериални активи, които не са пряко свързани с постигане на целите на проекта;
 • закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на предприятието (вкл. софтуерни системи за управление – ERP, CRM и други подобни системи и модули към тях);
 • закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоково-материални запаси (суровини, материали, полуобработени компоненти, консумативи за производството, резервни части), с изключение на консумативи и материали, необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
 • закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения;
 • консултантски услуги за разработване на проектното предложение;
 • одит на проекта;
 • консултантски, юридически и счетоводни услуги от общ характер;
 • изработване на общи пазарни анализи, проучвания, маркетингови планове, които не са свързани с пазарна реализация на иновативния продукт или процес;
 • участие в събития (семинари, конференции, работни срещи, изложения и др.);
 • реклама на новите технологии, процеси, продукти/услуги – включително и не само публикуване на обяви в периодични издания, изработка и излъчване на рекламни спотове (радио и телевизионни) и др., различни от тези, които бенефициентите могат да прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСИФ и посочени в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“ 2014-2020;
 • придобиване на товарни автомобили за сухопътен транспорт.

 

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

Краен срок за подаване на проектните предложения:

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с един  краен срок за кандидатстване.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19:00 часа на 05.05.2016 г.

[1] Кандидатите следва да са регистрирани в Търговския регистър след 01.01.2014 г.

[2] За целите на настоящите Условия под „лице с право да представлява кандидата“ следва да се разбира официален представител на предприятието-кандидат, а не  упълномощено лице.

[3] Съгласно дефинициите, дадени в чл. 2 от Регламент на Комисията (ЕС) № 1407/2013 и Приложение Т към настоящите Условия за кандидатстване.

[4] Националната дефиниция определя като „селски райони” общините, в които няма населено място с население над 30 000 души.

[5] Проектите, реализирани в тематичната област, следва да са съобразени с критериите за недопустимост на кандидатите (т. 11.2 от Условията за кандидатстване) и по-специално демаркацията с ПРСР и ограниченията за предприятията от секторите на рибарството и аквакултурите, първичното производство на селскостопански продукти, преработката и търговията със селскостопански продукти.

[6] Рутинните модернизации включват незначителни промени по стока или услуга, които са очаквани и планирани предварително. Развитието на модернизацията/подобрението се основава на рутинни, утвърдени дейности. Например,  антивирусните софтуерни програми се закупуват с очакването за чести актуализации, които да се справят с новите вируси. Хотелските вериги строят нови хотели с очакването мебелировката, осветителните тела и баните да бъдат подновявани регулярно, въпреки че това може да бъде в рамките на 10 или 20-годишен цикъл.

[7] Кандидатът следва да представи на етап кандидатстване съответните трудови договори, сключени с тези служители.

[8] Разходите за доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудване/машини/съоръжения следва да бъдат включени в общата стойност на съответните активи, посочени в бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване). В случай че са посочени в отделни редове в бюджета на проекта, същите ще бъдат премахнати от бюджета. Дефиницията за материални активи е посочена в Приложение Т към настоящите Условия.

[9] Съгласно дефиницията в Приложение Т към настоящите Условия.

[10] Посочените условия са дадени и в Приложение Т.

 

Критерии за техническа и финансова оценка

КритерииМакс. брой точкиИзточник на проверка
I. Иновативност и пазарна приложимост на разработваната иновация32 
1. Новост на разработваната иновация16Приложение З „Сравнителен анализ на разработваната иновация“ към Условията за кандидатстване

Формуляр за кандидатстване, т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“

Разработваната иновация представлява новост на световния/европейския пазар и превъзхожда алтернативните решения, описани в Приложение З.16
Разработваната иновация представлява новост на националния пазар и превъзхожда алтернативните решения, описани в Приложение З.10
Разработваната иновация представлява новост за кандидата, като съществуват алтернативни решения, които са описани в Приложение З, но те не превъзхождат разработваната иновация.4
Към момента на подаване на проектното предложение съществуват много на брой алтернативни и по-ефективни  продукти/процеси.0
В случай че проектното предложение получи 0 точки по критерий „Новост на разработваната иновация“, то се отхвърля!
2. Пазарна приложимост и жизнеспособност на разработваната иновация16Формуляр за кандидатстване т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“

 

2.1. Анализ на пазарната ниша, в рамките на която ще се реализира разработваната по проекта иновация:

– Пазарната ниша, в рамките на която ще се реализира разработваната иновация е идентифицирана и описана;

– Представена е информация за потенциала за развитие на съответната пазарна ниша;

– Описана е динамиката на навлизане на иновативни продукти в съответната пазарна ниша и други ключови пазарни характеристики.

4 
Изпълнени са 2 от гореописаните изисквания.2 
Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания.1 
Критерият не е изпълнен.0 
2.2. Анализ на възможните рискове и пречки пред пазарната реализация на разработваната по проекта иновация:

– Идентифицирани са възможните рискове, които могат да възникнат при пазарната реализация на разработваната иновация,

– Идентифицирани са основни конкуренти на съответния пазар,

– Описани са специфичната нормативна уредба или политика в областта на разработваната иновация, която може да повлияе пазарната реализация.

4 
Изпълнени са 2 от гореописаните изисквания.2 
 Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания.1 
Критерият не е изпълнен.0 
2.3. Анализ на потенциалните клиенти и стратегия за пазарна реализация на разработваната по проекта иновация:

– Представен е анализ на потенциалните клиенти  и

– Представена е стратегия за пазарна реализация на разработваната иновация, които доказват икономическата приложимост на иновацията.

4 
Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания2 
Критерият не е изпълнен.0 
2.4. Пазарни предимства и слабости на разработваната иновация:

– Представен е реалистичен анализ на конкурентните предимства (уникални характеристики, спестяване на производствени разходи и др.п.) и

– Съответно слабостите на разработваната иновация.

4 
Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания2 
Критерият не е изпълнен.0 
II. Иновативен капацитет на екипа на кандидата[1] и степен на техническа готовност33 
1. Опит на екипа на кандидата в изпълнението на сходни дейности10Формуляр за кандидатстване, т. 9 „Екип“

Документи, доказващи наличието на професионален опит на екипа на кандидата в изпълнението на договори, сходни с дейностите, за които се кандидатства

Членовете на екипа са участвали общо през последните 3 години в изпълнението на договор/и свързани с разработване на иновации на стойност > 60 % от заявената БФП по проекта.10 
Членовете на екипа са участвали общо през последните 3 години в изпълнението на договор/и свързани с разработване на иновации на стойност > 40 % ≤ 60 % от заявената БФП по проекта.8 
Членовете на екипа са участвали общо през последните 3 години в изпълнението на договор/и свързани с разработване на иновации на стойност > 20 % ≤ 40 % от заявената БФП по проекта.6 
Членовете на екипа са участвали общо през последните 3 години в изпълнението на договор/и свързани с разработване на иновации на стойност ≤ 20 % от заявената БФП по проекта.4 
Не е представена информация за наличието на предишен опит на членовете на екипа в изпълнението на договори, свързани с разработване на иновации.0 
2. Образователноквалификационно ниво на екипа на кандидата6Формуляр за кандидатстване, т. 9 „Екип“

Документи, доказващи наличието на образователноквалификационно ниво на екипа на кандидата в областта на разработваната иновация.

Поне 50 % от членовете на екипа на кандидата са с квалификационно ниво 7 по НКПД (образователно- квалификационна степен “магистър“), като поне един от тях притежава образователна и научна степен „доктор“ (или по-висока степен) в областта на разработваната иновация.6 
Поне 50 % от членовете на екипа на кандидата са с квалификационно ниво 7 по НКПД (образователно- квалификационна степен “магистър“) в областта на разработваната иновация.4 
Поне 50 % от членовете на екипа на кандидата са с квалификационно ниво 6 по НКПД (образователно- квалификационна степен “бакалвър“) в областта на разработваната иновация.2 
Екипът на кандидата не отговаря на нито едно от гореизборените условия.0 
3. Придобити права по интелектуална собственост от кандидата управителя и/или съдружниците6Документи, доказващи наличието на придобити права по интелектуална собственост от кандидата управителя и/или съдружниците (валиден патент за изобретение или валидно свидетелство за регистрация на полезен модел)

Формуляр за кандидатстване т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“

Предприятието кандидат, управителят и/или съдружниците му притежават най-малко един валиден патент за изобретение.6
Предприятието кандидат, управителят и/или съдружниците му притежават най-малко едно валидно свидетелство за регистрация на полезен модел и не притежават патент за изобретение.3
Предприятието кандидат, управителят и/или съдружниците му не притежават патент или свидетелство за регистрация на полезен модел.0
4. Начин на разработване на иновацията (от кандидата и/или чрез използване на външни услуги)5Формуляр за кандидатстване, т. 5 „Бюджет“, т. 6 „Финансова информация – източници на финансиране“, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ и т. 10 „План за външно възлагане“
Подкрепяната по проекта иновация ще бъде разработена изцяло от кандидата без използване на външни услуги за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания и/или създаване и тестване на прототипи и пилотни линии.5
Подкрепяната по проекта иновация ще бъде разработена частично от кандидата чрез използване на външни услуги за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания и/или създаване и тестване на прототипи и пилотни линии.3
Подкрепяната по проекта иновация ще бъде разработена изцяло чрез използване на външни услуги за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания и/или създаване и тестване на прототипи и пилотни линии.0
5. Степен на техническа готовност за разработване на иновацията6Формуляр за кандидатстване, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“, т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“
5.1. Етапи на разработване на иновацията

– Представено е описание на етапите на процеса по разработване на иновацията и

– Анализ, доказващ реалистичността на заложените срокове за разработване.

2
Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания1
Критерият не е изпълнен.0
5.2. Технически рискове за разработване на иновацията

– Представени са техническите рискове пред разработване на иновацията и

– Предложени са адекватни и реалистични корективни мерки за управление и преодоляване на тези рискове.

2
Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания1
Критерият не е изпълнен.0
5.3. Ниво на технологична готовност

– Разработваната по проекта иновация е на трето или по-високо ниво на технологична готовност (TRL)[2].

2
Критерият не е изпълнен.0
III. Приоритизиране на проекти 14 
1. Регионална специализация съгласно ИСИС4Формуляр за кандидатстване, т. 1 „Основни данни“, ред „Местонахождение (място на изпълнение на проекта)“

Формуляр за кандидатстване, т. 5 „Бюджет“,

Формуляр за кандидатстване т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“

Проектът попада в приоритетните тематични области на ИСИС за съответния район4
Проектът НЕ попада в приоритетните тематични области на ИСИС за съответния район0
2. Регионална приоритизация на проекти, изпълнявани на територията на СЗР4Формуляр за кандидатстване, т. 1 „Основни данни“, ред „Местонахождение (място на изпълнение на проекта)“

Формуляр за кандидатстване, т. 5 „Бюджет“.

Проектът се изпълнява на територията на Северозападен район за планиране в съответствие с предвиденото в Споразумението за партньорство прилагане на териториален подход за целенасочена подкрепа на този район.4
Проектът НЕ се изпълнява на територията на Северозападен район за планиране в съответствие с предвиденото в Споразумението за партньорство прилагане на териториален подход за целенасочена подкрепа на този район.0
3. Участие на членове на екипа на кандидата в Рамковите програми на ЕС[3] 3Формуляр за кандидатстване т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“

Референция или договор, удостоверяващ участие на съответния член на екипа като ключов експерт в проект в областта на разработваната иновация, финансиран по Рамковите програми на ЕС

Член/ове на екипа на кандидата са участвали като ключов/и експерт/и в проект/и в областта на разработваната иновация, финансирани по Рамковите програми на ЕС.3
Член/ове на екипа на кандидата НЕ са участвали като ключов/и експерт/и в проект/и в областта на разработваната иновация, финансирани по Рамковите програми на ЕС.0
4. Подкрепа за еко-иновации[4]3Формуляр за кандидатстване т. 8 „Индикатори“, т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“
Проектът включва дейности за разработване на еко-иновации.3
Проектът НЕ включва дейности за разработване на еко-иновации.0
IV. Реалистичност на разходите и плана за действие по проекта6 
1. Реалистичност на разходите по проекта4Формуляр за кандидатстване – т.1 „Основни данни“, т.5 „Бюджет“, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“.

Оферта и/или извлечение от каталог на производител/ доставчик и/или проучване в интернет  за всяка отделна инвестиция в активи – ДМА и ДНА с предложена цена от производителя/доставчика

Всички разходи са ефективни, обосновани и допустими от гледна точка на постигане на основната цел на проекта и

Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение съответстват изцяло на дейностите, предвидени за изпълнение, като за всички разходи за активи са представени оферта и/или извлечение от каталог на производител/ доставчик и/или проучване в интернет, и

Всички разходи за активи, включени в бюджета на проектното предложение са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи (където е приложимо) и

Всички разходи са в съответствие с праговете, заложени в Условията за кандидатстване (където е приложимо) и

Всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета не са извършвани корекции.

4 
Всички разходи са ефективни, обосновани и допустими от гледна точка на постигане на основната цел на проекта и

Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение съответстват изцяло на дейностите, предвидени за изпълнение, като за всички разходи за активи са представени оферта и/или извлечение от каталог на производител/ доставчик и/или проучване в интернет, и

Всички разходи за активи, включени в бюджета на проектното предложение са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи (където е приложимо) и

Всички разходи са в съответствие с праговете, заложени в Условията за кандидатстване (където е приложимо), но

Не всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета се налага извършване на корекции, свързани с коректното им обособяване и попълване.

3 
Всички разходи са ефективни, обосновани и допустими от гледна точка на постигане на основната цел на проекта и

Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение съответстват изцяло на дейностите, предвидени за изпълнение, като за всички разходи за активи са представени оферта и/или извлечение от каталог на производител/ доставчик и/или проучване в интернет, но

Не всички разходи за активи, включени в бюджета на проектното предложение са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи и/или не всички разходи са в съответствие с праговете, заложени в Условията за кандидатстване (където е приложимо).

2 
Не всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение, са допустими и/или налице са разходи, които не съответстват на целите на проекта и/или налице са разходи, които не съответстват на дейностите, предвидени за изпълнение и/или налице са разходи за активи, за които кандидатът не е представил оферта и/или извлечение от каталог на производител/ доставчик и/или проучване в интернет, но в случай на извършване на промяна в бюджета основната цел на проекта е възможно да бъде постиганата.1 
Не всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение, са допустими, като в случай на извършване на промяна в бюджета основната цел на проекта няма да бъде постиганата.

/Оценка „0” се присъжда в случай, че в бюджета на проектното предложение са включени недопустими и/или неефективни, и/или дублиращи се и/или некоректно попълнени разходи, което не позволява постигането на основната цел на проекта дори и в случай на извършване на промяна в бюджета/.

0 
В случай че проектното предложение получи „0” точки по критерий „Реалистичност на разходите по проекта”, то се отхвърля!
2. Реалистичност на плана за действие по проекта2Формуляр за кандидатстване, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“.
– Планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и изпълнението на всички дейности като последователност и

– Времевият обхват на всяка дейност е реалистично планиран.

2 
Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания1 
Критерият не е изпълнен.0 
Максимален брой точки:85 

Проектните предложения, получили минимум 51 точки на етап „Техническа и финансова оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

В случай че проектното предложение получи „0“ точки по показател I.1. „Новост на разработваната иновация“, проектното предложение се отхвърля.

В случай че проектното предложение получи „0“ точки по показател IV.1 „Реалистичност на разходите по проекта“, проектното предложение се отхвърля.

 

[1] Екипът на кандидата може да включва управителите, съдружниците, служителите наети на трудов договор в предприятието-кандидат към датата на подаване на проектното предложение и/или експертите, които предстои да бъдат наети на трудов договор в рамките на един месец след сключване на административния договор за безвъзмездна финансова помощ.

[2] Нивата на технологична готовност са посочени в Приложение У към Условията за кандидатстване.

[3] Пета рамкова програма, Шеста рамкова програма, Седма рамкова програма и Хоризонт 2020 (вкл. ECSEL Joint Undertaking).

[4] Еко-иновациите се определят като всяка форма на иновация, в резултат на която е налице, или е насочена към значителен и видим напредък към целта за устойчиво развитие чрез намаляване на въздействието върху околната среда, повишаване на устойчивостта към натиска върху околната среда или постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: