Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж“

В съответствие с тематична цел 3, инвестиционен приоритет 3а/ от Регламент 1301/2013 „поощряване на предприемаческия дух, по-специално чрез улесняване на икономическото оползотворяване на нови идеи и стимулиране на създаването на нови предприятия…‖ и съгласно идентифицираните нужди на национално ниво в рамките на ОПИК 2014-2020 г. и Препоръка № 5 (да подобри достъпа на МСП и на новосъздадените предприятия до финансиране) на Съвета за 2013 г., по този инвестиционен приоритет е предвидена подкрепа за насърчаване на предприемачеството и улесняване на достъпа до финансиране за предприятия.

Описание на дейностите, които ще се подкрепят:

 финансови инструменти в подкрепа на предприемачеството, включително финансови инструменти, комбинирани с безвъзмездна финансова помощ;

 насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП.