BG16RFOP002-2.002 – „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Цели на процедурата
Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ е 30 000 000 евро.

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 50 000EUR, а максималния размер е 391 166EUR.

Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро в случай на едно и също предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години.

Процент на съфинансиране
Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти e 70%.

Критерии за допустимост на кандидатите
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните критерии:
1/ Са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
2/ Отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
3/ Имат минимум 3 /три/ приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата. (2013, 2014 и 2015 г.)
4/ Са реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 /три/ приключени финансови години в зависимост от категорията на предприятието:
Микро предприятие > 210 000 лева
Малко предприятие > 750 000 лева
Средно предприятие > 3 000 000 лева
5/ Развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
С21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
С26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“
Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Допустими дейности
Проектните предложения по настоящата процедура следва да съответстват на принципа на ефективност и ефикасност, като допустимите дейности следва да съответстват на целите на Оперативната програма и да водят до постигане на специфичната цел и резултати на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ от Приоритетна ос 2 на ОПИК, при най-адекватното съотношение между очакваните разходи и ползи.

I. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията:

1. Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти
1.1 Дейности за услуги по въвеждане на системи за управление в съответствие с
изискванията на национални/европейски/международни стандарти
1.2 Дейности за услуги по сертифициране на системи за управление в съответствие с
изискванията на национални/европейски/международни стандарти
1.3 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящи за въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите сертифицирана/и система/и за управлениe

2. Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти:
2.1 Дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствието на продукти с т.нар. „съществени изисквания“ към тях, определени в директиви (транспонирани в националното законодателство) и регламенти (с пряко действие) от Нов подход, изискващи СЕ маркировки (включително съответствие с хармонизирани европейски стандарти)
2.2 Дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти
2.3 Дейности за услуги във връзка с присъждане на екомаркировката на ЕС
2.4 Дейности за инвестиции в ново оборудване (контролни системи, технически средства за измерване и изпитване и т.н) и/или специализирани софтуерни приложения

3. Внедряване и сертифициране на добри производствени практики:
3.1 Дейности за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики (ДПП)
3.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения

4. Ре-сертификация на системите за управление:
4.1 Дейности за услуги във връзка с ре-сертификацията на вече въведена от предприятието система за управление
4.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения

5. Реинженеринг на процесите в предприятията:
5.1 Дейности за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията
5.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения

6.Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина
6.1. Дейности за услуги, свързани с организиране и провеждане на представяне на МСП
6.2. Дейности за услуги, свързани с емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари в страната и чужбина

Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги

1. Дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията

2. Дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията

3. Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения

4. Дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга – SaaS (Software as a service)

5. Дейности за услуги за „колокация“ на сървъри

 

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 /осемнадесет месеца/, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: