BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства

Сектори с изключение на ИКТ

ИКТ сектори

 

30 252 495.63 лева

 

30 252 495.63 лева

 

 

6 722 776.80  лева

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ : 50 000 лева

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ: 200 000 лева

Процент на съфинансиране

Максимален интензитет на помощта: 80 %

 

Критерии за допустимост на кандидатите

1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани след 31.12.2016 г.

3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

4) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия.

ВАЖНО: Кандидатите са длъжни да удостоверят на етап кандидатстване, че са микро, малко или средно предприятие и че са независимо предприятие по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, като попълнят и представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Д). Преди сключване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Управляващият орган ще извършва документална проверка на декларираните от одобрените кандидати на етап кандидатстване обстоятелства по т. 3) и т. 4), като проверката ще касае наличие на обстоятелствата както към датата на кандидатстване, така и към датата на сключване на административния договор. В случай че след проверката се установи, че кандидатът не отговаря на изискването по т. 3) и т. 4), на кандидата ще бъде издадено решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В случай че по време на изпълнение на проекта се установи, че бенефициентът не отговаря на изискването по т. 4), получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

5) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, при които над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач.

ВАЖНО: Предприемачът не трябва да има участие в управлението и да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години.

ВАЖНО: Предприемачът трябва да отговаря на изискването по т. 5), както и на изискването в поле „Важно“ под т. 5), в периода от подаване на проектното предложение до приключване на изпълнението на проекта. Кандидатите са длъжни да удостоверят на етап кандидатстване, че предприемачът отговаря на изискването по т. 5), както и на изискването в поле „Важно“ под т. 5), като представят към проектните предложения Декларация от физическото лице-предприемач (Приложение Б1). Преди сключване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Управляващият орган ще извършва документална проверка на декларираните от одобрените кандидати на етап кандидатстване обстоятелства за предприемача по т. 5) и поле „Важно“ под т. 5), като проверката ще касае наличие на обстоятелствата както към датата на кандидатстване, така и към датата на сключване на административния договор. В случай че след проверката се установи, че предприемачът не отговаря на изискването по т. 5), както и на изискването в поле „Важно“ под т. 5), на кандидата ще бъде издадено решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В случай че по време на изпълнение на проекта се установи, че предприемачът не отговаря на изискването по т. 5), както и на изискването в поле „Важно“ под т. 5), получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

6) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в следните сектори:

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

С20 „Производство на химични продукти“;

С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

С27 „Производство на електрически съоръжения“;

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

J58 „Издателска дейност“;

J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

J63 „Информационни услуги“;

M72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства

С14 „Производство на облекло“;

С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;

С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“

ВАЖНО: Производството на пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура, с изключение на пелети получени от индустриалната преработка на дървесина. Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура.

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;

С21 „Производство на  лекарствени вещества и продукти“;

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;

С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;

С25.62 „Механично обработване на метал“;

С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;

С32.20 „Производство на музикални инструменти“;

С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;

J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;

J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;

M71.11 „Архитектурни дейности“;

М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;

M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;

M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;

Q86 „Хуманно здравеопазване“;

Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;

Q88 „Социална работа без настаняване“.

Кодът на основна икономическа дейност следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване, като кандидатите носят отговорност за правилното му определяне. С оглед постигане на коректност при попълване на информацията, е препоръчително кандидатите да се обърнат към НСИ за проверка на данните.

ВАЖНО: За удостоверяване на изискването по т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна проверка въз основа на данни, предоставени от НСИ. В тази връзка кандидатите следва да попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ (Приложение М). В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е недопустим, проектното предложение се отхвърля. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е допустим, но е попълнен погрешно във Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция във Формуляра за кандидатстване. В случай че след проверката се установи, че НСИ не може да определи код на основна икономическа дейност на кандидата въз основа на наличната информация за 2017 г. или кандидатът не е осъществявал дейност през 2017 г. или кандидатът е регистриран през 2018 г., съответствието с изискването по т. 6) ще бъде проверявано съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване.

ВАЖНО:  Съответствието с критерия ще бъде проследявано и на етап изпълнение – в края на периода включващ срока на изпълнение на проекта и първата приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта. В края на този период, Управляващият орган ще извършва служебна проверка въз основа на данни, предоставени от НСИ дали основната икономическа дейност на бенефициента попада в допустимите по процедурата сектори съгласно т. 6). При несъответствие на кода на основна икономическа дейност с допустимите по процедурата сектори, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

ВАЖНО: С оглед на факта че настоящата процедура има два крайни срока за кандидатстване, основният код на икономическа дейност на кандидатите ще бъде определящ за това в рамките на кой краен срок има право да подаде проектно предложение съответния кандидат. Повече информация относно начина на разпределяне на кодовете на икономическа дейност съобразно крайните срокове може да намерите в т. 25 от Условията за кандидатстване. Проектно предложение подадено от кандидат с код на основна икономическа дейност допустим за втория краен срок, но подадено в рамките на първия краен срок, няма да бъде отхвърлено, а ще се оценява след изтичането на крайния срок, по който проектното предложение е допустимо. Проектно предложение подадено в рамките на втория краен срок за кандидатстване, но с код на основна икономическа дейност, допустим за първия краен срок за кандидатстване, ще бъде отхвърлено.

7) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват дейността, за която кандидатстват в секторите, посочени в т. 6)

Кодът на дейността, за която се кандидатства следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.

8) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

9) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Критерии за недопустимост на кандидатите

1/ Съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ не могат да участват и безвъзмездна финансова помощ не се предоставя на лица, за които са налице обстоятелства за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 54 от Зaкона за обществени поръчки или които не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ. Кандидатите са длъжни да декларират, че не попадат в някоя от категориите, посочени в чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г.  (Приложение В).

Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че:

a) са обявени в несъстоятелност;

б) са в производство по несъстоятелност;

в) са в процедура по ликвидация;

г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

д) са преустановили дейността си;

е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;

ж) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

з) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

и) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

й) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

к) имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на УО и на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатите са установени и не е допуснато разсрочване, отсрочване и обезпечение на задълженията или задължението не е по акт, който не е влязъл в сила или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година;

л) са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;

м) лицата, които представляват кандидата са правили опит да:

i) повлияят на вземането на решение от страна на УО, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

ii) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

н) лицата, които представляват кандидата са осъждани с влязла в сила присъда и не са реабилитирани за:

i) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

ii) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета страна;

o) по отношение на лицата, които представляват кандидата е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който не може да бъде отстранен;

п) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП);

р) е установено, че:

i) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

ii) не са предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

ВАЖНО: Моля, обърнете внимание, че Декларацията по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. следва да бъде попълнена, датирана и подписана от всички лица, с право да представляват кандидата (независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин). 

2/ Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 1407/2013 и по-конкретно ако:

А/ Кандидатите развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в следните сектори:

• сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент  (ЕС) № 1379/2013;

• сектора на първично производство на селскостопански продукти;

• сектора на преработката и търговията със селскостопански продукти, в следните случаи:

– когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата на този вид продукти, изкупувани от първичните производители или предлагани на пазара от съответните предприятия; или

– когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производи­тели;

Б) Финансирането представлява:

• помощи за дейности, свързани с износ за трети държави или държави членки, по-конкретно помощите, които са пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи, свързани с износа;

• помощ, поставена в зависимост от преференциално използване на национални продукти спрямо вносни такива;

• помощ, която ще се използва за придобиването на товарни автомобили от предприятия, които осъществяват сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение.

ВАЖНО: Когато кандидатът упражнява едновременно дейност в недопустими сектори и в допустими сектори по настоящата процедура, безвъзмездната помощ по тази процедура се предоставя само за дейностите в допустимите сектори, като кандидатът (бенефициентът) следва да води отделна счетоводна отчетност по отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка дейност, която да гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездната помощ, предоставена по настоящата процедура. В случай на заявена помощ едновременно за допустим и недопустим сектор, в бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) ще бъде извършена служебна корекция за премахване на разходите за дейностите в недопустимия сектор.

С оглед горното кандидатът представя като условие за плащане при първото междинно плащане, при промяна или, ако няма междинни плащания, при окончателно плащане, индивидуален сметкоплан утвърден от ръководството на предприятието с включени в него обособените счетоводни сметки /подсметки/, специално открити за проекта. От извлеченията/счетоводните записи по посочените в индивидуалния сметкоплан сметки следва да е видно разграничаването на разходите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездната помощ по процедурата.

3/ Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ кандидати, за които е установено с влязъл в сила административен акт наличието на недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно получени и/или неправомерно усвоени средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране.

4/ С оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават кандидати, които са:

• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в  Приложение И.

• предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, както и кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.

• микропредприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение З), или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно определението в т. 8.1 Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение И.

• малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение З), или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение И.

• предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, както и кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 (Приложение Й) попадат в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:

– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

– 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

– 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

– 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

– 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

– 10.81. „Производство на захар”;

– 10.83. „Преработка на кафе и чай”;

– 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

– 10.91. „Производство на готови храни за животни”;

– 11.02. „Производство на вина от грозде”;

– 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

– 11.06. „Производство на малц”.

Допълнително, кандидатите следва да имат предвид, че посочените в т. 11.2 критерии за недопустимост се прилагат кумулативно с критериите за допустимост, изрично посочени в т. 11.1 от Условията за кандидатстване.

Допустими дейности

Проектните предложения по настоящата процедура следва да съответстват на принципа на ефективност и ефикасност, като допустимите дейности следва да съответстват на целите на Оперативната програма и да водят до постигане на специфичната цел и резултати на Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството” от Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК, при най-адекватното съотношение между очакваните разходи и ползи.

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

1/ Дейност за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);

2/ Дейност за визуализация на проекта.

ВАЖНО: Включването на дейности по т. 1/ по-горе е задължително. Включването САМО на дейности по т. 2/ е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.

При описание на дейностите във Формуляра за кандидатстване, сформирането на екип по проекта, провеждането на процедура за избор на изпълнител, изборът на изпълнител, доставката на закупеното по проекта оборудване и т.н. не следва да са обособени като отделни дейности, а да са част от описанието/методологията за изпълнение на посочените по-горе две дейности.

Кандидатите нямат право да подават проектни предложения по процедурата за вече реализирани дейности или такива, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.

Дейностите следва да са в съответствие с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

Изискването за съответствие на дейностите с принципите на хоризонталните политики на ЕС е посочено по-подробно в т. 17 от Условията. Съответствието с посочените хоризонтални политики ще бъде проследявано както на етап оценка на проектните предложения, така и на етап изпълнение на проектите.

Недопустими дейности

Недопустими по процедурата са следните видове дейности:

• закупуване на дълготрайни активи втора употреба;

• закупуване на дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, които не са пряко свързани с постигане на целите на проекта;

• закупуване на земя и сгради;

• извършване на строително-монтажни работи (СМР);

• закупуване на софтуерни системи за управление – ERP, CRM и други подобни системи и модули към тях;

• закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоково-материални запаси, с изключение на материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);

• закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения съгласно дефиницията в Приложение Л към настоящите Условия за кандидатстване;

• консултантски услуги за разработване на проектното предложение;

• консултантски, юридически и счетоводни услуги от общ характер;

• одит на проекта;

• изработване на общи пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове, които не са свързани с пазарна реализация на новите продукти;

• участие в събития, различни от семинари, конференции, изложения за представяне на кандидата и на новите продукти, разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи;

• извършване на реклама – включително и не само публикуване на обяви в периодични издания, изработка, разпространение и излъчване на рекламни спотове (радио и телевизионни) и др. различни от тези, които бенефициентите могат да прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСИФ и посочени в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“ 2014-2020;

• придобиване на товарни автомобили за сухопътен транспорт;

• дейности, които са извършени преди датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

• дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта;

• дейности, които вече са финансирани от други публични източници;

• всички дейности, които не са сред посочените като допустими.

Категории разходи, допустими за финансиране

При предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура ще бъдат взети под внимание само „допустимите разходи”, детайлно описани по-долу. Бюджетът (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) представлява предварителна оценка на очакваните разходи и максимален размер на допустимите разходи.

По време на оценката на проектните предложения е възможно да бъдат установени обстоятелства, които да налагат корекция в бюджета. Корекциите в бюджета не могат да доведат до увеличаване на сумата на исканата безвъзмездна помощ по настоящата процедура.

ВАЖНО: Във връзка със спазването на принципа за недопускане под никаква форма на реализиране на печалба от безвъзмездните финансови средства, печалбата подлежи на възстановяване.

Условия за допустимост на разходите

За да бъдат допустими разходите по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ трябва да отговарят на следните условия:

1/ Да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства.

Разход, който не е обоснован, ще бъде премахнат от бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) служебно от Оценителната комисия. В случаите, когато Оценителната комисия премахне всички разходи от бюджета на проекта, проектното предложение се отхвърля. Проектното предложение се отхвърля и в случаите, когато оценителната комисия премахне всички разходи, с изключение на разходите за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, защото в този случай не може да бъде спазено изискването същите да са в размер до 50% от общо допустимите разходи по проекта.

С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи за закупуване на ДМА и ДНА, кандидатът следва да приложи към Формуляра за кандидатстване оферта от производител или първи доставчик за всяка отделна инвестиция в тези активи с предложена цена от производителя/първия доставчик. В случаите, когато кандидатът (и след допълнително изискване) не е представил/не е представил в изискуемата форма посочените документи, съответният разход ще бъде премахнат от бюджета на проекта служебно от Оценителната комисия.

Горепосочените документи са индикативни и служат за оценка на реалистичността на заложените в бюджета на проектното предложение (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) разходи за съответните активи. По тази причина, в Приложение Е кандидатите следва да посочат минимални технически и/или функционални характеристики на предвидените за закупуване активи, без да указват марки, модели и други конкретни технически спецификации, които насочват към определени производители/доставчици. В случаите, когато кандидатът не е посочил минимални технически и/или функционални характеристики на тези активи или те не съответстват на посочените в офертата от производител или първи доставчик, съответният разход ще бъде премахнат от бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) служебно от Оценителната комисия.

За да удостоверят, че представените от тях оферти за дълготрайни активи отговарят на изискването да са от производител или първи доставчик, кандидатите по процедурата следва да декларират обстоятелствата в Декларацията, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение (Приложение Б). В допълнение към декларирането на обстоятелствата при подаване на проектното предложение, кандидатите следва да представят и Декларация от производител/оторизационно писмо от първи доставчик/договор за търговско представителство между производител и първи доставчик, от които да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от производител или първи доставчик.

В случаите, когато кандидатът (и след допълнително изискване) не е представил посочените документи, съответният разход, за който се отнасят ще бъде премахнат от бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) служебно от Оценителната комисия на етап Техническа и финансова оценка.

Заложените разходи за дълготрайни активи следва да съответстват на представените пазарни цени, като е допустимо увеличение до 10 % от стойността на представената оферта от производител или първи доставчик. При проверка на съответствието на цени в чуждестранна валута, ще се взима предвид курсът на БНБ към датата на обявяване на процедурата – 20.06.2018 г.

Оценката на допустимостта на разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, посочени в бюджета на проектните предложения (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) ще бъде извършвана съгласно стойностния праг на същественост за дълготрайните материални и нематериални активи, определен в счетоводната политика на кандидата (в случай че счетоводна политика е представена). Ако кандидатът не е представил счетоводна политика, стойностният праг на същественост се определя съгласно чл. 50 и чл. 51 от ЗКПО (700 лева).

2/ Да бъдат извършени след датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и до изтичане на крайния срок, определен за представяне на финалния отчет за изпълнение на дейностите по проекта.

Разходооправдателните документи следва да бъдат издадени в периода на допустимост на разходите по процедурата – след датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и до изтичане на крайния срок, определен за предаване на междинния/финален отчет.

3/ Да са в съответствие с видовете разходи, включени в административния договор за предоставяне на безвъзмездна помощ.

4/ За разходите да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени изискванията за съхраняване на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

5/ Да са действително платени от страна на бенефициента (т.е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС), по банков път или в брой, не по-късно от датата на подаване на междинния/финалния отчет по проекта. Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими.

6/ Да са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система.

7/ Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи.

8/ Да са за дейности, определени и извършени под отговорността на Управляващия орган и съгласно критериите за подбор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение.

9/ Да са за реално доставени продукти и извършени услуги.

Бюджетът (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) трябва да отразява допустимите разходи, които са свързани с изпълнението на проекта. По настоящата процедура са недопустими разходите за възстановим ДДС във връзка с изпълнението на проекта. Недопустимите разходи за възстановим ДДС няма да се считат за собствено съфинансиране от страна на бенефициента. Относно третирането на ДДС следва да се запознаете с Указанието на министъра на финансите за третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМР на ЕС за програмен период 2014-2020 (Приложение С към Условията за изпълнение). Проверката относно допустимостта на разходите за ДДС ще се извършва съгласно посоченото в т. 1 „Основни данни“ от Формуляра за кандидатстване.

Допустими разходи

Допустимите разходи следва да са извършени законосъобразно и не трябва да противоречат на правилата, описани в Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006, Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета и ПМС № 189/2016 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), за програмен период 2014-2020 г., Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), както и всички други законови и подзаконови  нормативни актове от приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство и настоящите Условия за кандидатстване.

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

 

1/ Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.

ВАЖНО: Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост.

Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за годината на кандидатстване (2018 г.) от 2 600 лева. Общият размер на брутната работна заплата, здравните и осигурителни вноски за сметка на работодателя за 8 часов работен ден не трябва да надвишава общо 3 172 лева на месец.

Следва да имате предвид, че осигуряването на съответствие с изискванията на трудовото законодателство и спазването на неговите разпоредби е отговорност и задължение на кандидата, което ще бъде проследявано на етап изпълнение на проекта. Размерът на възнаграждението на персонал, нает за по-малко от 8 часа, следва да бъде пропорционално на това на персонал, нает за 8 часа.

ВАЖНО: Разходите за възнаграждения следва да бъдат определени на месечна база, като кандидатите следва да представят информация в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване за броя на предвидените месеци на заетост на всяко лице, наето от кандидата, както и броя часове на ден, през които лицето ще бъде заето с дейности по проекта.

Разходите за полагаем платен годишен отпуск са допустими за периода на изпълнение на дейностите по проекта и до размера на основния платен годишен отпуск  посочен в чл. 155 от Кодекса на труда.

В т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да опишат екипа на кандидата, който ще участва в изпълнението на проекта и за който са предвидени възнаграждения със средства по проекта. Екипът на кандидата може да включва:

I. Квалифициран персонал, който е обект на оценка по раздел II „Опит и образование на предприемача и на екипа на кандидата“ от Критериите за техническа и финансова оценка и който може да включва:

   1/ Предприемача

ВАЖНО: Предприемачът ще бъде обект на оценка по критерии II.1 и II.2 от раздел II „Опит и образование на предприемача и на екипа на кандидата“. В тази връзка в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да опишат:

а/ образователно-квалификационно ниво на предприемача:

– учебно заведение;

–  придобита образователно-квалификационна степен;

– обосновка за наличието на логическа свързаност между образователно-квалификационното ниво и областта на планираната за реализиране в рамките на проекта предприемаческа идея (ако е приложимо);

– документ прикачен в т. 12 от ФК, доказващ наличието на образователно-квалификационно ниво съгласно буква и/ от т. 24 от Условията за кандидатстване.

б/ професионален опит на предприемача в областта на предприемаческата идея: 

– организация/работодател;

– период на заетост в съответната организация/работодател;

– конкретни функции (отговорности и задължения), които предприемачът е изпълнявал в съответната организация/работодател;

– обосновка за наличието на логическа свързаност между професионалния опит и областта на планираната за реализиране в рамките на проекта предприемаческа идея;

–  документ прикачен в т. 12 от ФК, доказващ наличието на професионален опит съгласно буква й/ от т. 24 от Условията за кандидатстване.

в/ функции по планирания за реализиране по процедурата проект:

– отговорности и задължения по проекта;

– период на заетост (в месеци);

– часова заетост.

г/ разяснение дали предприемачът е лице с трайни увреждания.

д/ разяснение дали за предприемача се предвижда осигуряване на устойчива заетост.   

Във връзка с оценката на професионалния опит, в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване следва да бъде представено описание единствено на професионалния опит на предприемача, който е в областта на предприемаческата идея, ако е приложимо (а не описание на общ професионален опит).

   2/ Лица, различни от предприемача

Лицата по т. 2/ може да включват: лицата, които управляват предприятието-кандидат към датата на кандидатстване; съдружниците в предприятието-кандидат към датата на кандидатстване; служителите наети на трудов договор в предприятието-кандидат към датата на кандидатстване; експертите, които предстои да бъдат наети на трудов договор в предприятието-кандидат.

ВАЖНО: Лицата по т. 2/ следва да бъдат не повече от 3 броя и да бъдат наети на трудов договор на минимум 4 часа на ден за период от минимум 6 месеца в рамките на изпълнение на проекта. Съответствието с изискването ще бъде проследявано и на етап изпълнение, като при неговото неспазване, УО ще изиска възстановяване на 25% от получената безвъзмездна финансова помощ.

ВАЖНО: Лицата по т. 2/ могат да участват в не повече от 2 проектни предложения по настоящата процедура. Кандидатите са длъжни да удостоверят на етап кандидатстване, че отговарят на това изискване като представят Декларация за участие в проектно предложение (Приложение Б2) за всяко от лицата по т. 2/. В случай че по време на оценката се установи, че дадено лице участва в повече от 2 проектни предложения, Оценителната комисия служебно премахва разходите за съответното лице от бюджета на всяко следващо проектно предложение, подадено след първите две, в резултат на което кандидатът може да получи по-малък брой точки или да не получи точки по критериите за техническа и финансова оценка. Съответствието с изискването ще бъде проследявано и на етап изпълнение, като при неговото неспазване, разходите ще се считат за недопустими.

ВАЖНО: Лицата по т. 2/ ще бъдат обект на оценка по критерии II.3 и II.4 от раздел II „Опит и образование на предприемача и на екипа на кандидата“. В тази връзка в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да опишат (поотделно за всяко лице):

а/ образователно-квалификационно ниво на лицата:

– учебно заведение;

–  придобита образователно-квалификационна степен;

– обосновка за наличието на логическа свързаност между образователно-квалификационното ниво и областта на планираната за реализиране в рамките на проекта предприемаческа идея (ако е приложимо);

– документ прикачен в т. 12 от ФК, доказващ наличието на образователно-квалификационно ниво съгласно буква к/ от т. 24 от Условията за кандидатстване.

б/ професионален опит на лицата в областта на предприемаческата идея: 

– организация/работодател;

– период на заетост в съответната организация/работодател;

– конкретни функции (отговорности и задължения), които лицата са изпълнявали в съответната организация/работодател;

– обосновка за наличието на логическа свързаност между професионалния опит и областта на планираната за реализиране в рамките на проекта предприемаческа идея;

–  документ прикачен в т. 12 от ФК, доказващ наличието на професионален опит съгласно буква л/ от т. 24 от Условията за кандидатстване;

в/ функции по планирания за реализиране по процедурата проект:

– отговорности и задължения по проекта;

– период на заетост (в месеци);

– часова заетост;

г/ разяснение дали лицата по т. 2/  са лица с трайни увреждания.

д/ разяснение дали за лицата по т. 2/ се предвижда осигуряване на устойчива заетост[4].

Във връзка с оценката на професионалния опит, в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване следва да бъде представено описание единствено на професионалния опит на лицата по т. 2/, който е в областта на предприемаческата идея, ако е приложимо (а не описание на общ професионален опит).

ВАЖНО: Лицата по т. I следва задължително да бъдат посочени поименно в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване. При непредставяне на задължителната информация по буква в/ във Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия служебно премахва съответните разходи от бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване). При непредставяне на задължителната информация по букви г/ и д/ във Формуляра за кандидатстване, кандидатът може да получи по-малък брой точки или да не получи точки по критериите за техническа и финансова оценка.

В случай че по време на изпълнение на проекта настъпят промени в членовете от екипа по т. I по обективни причини, бенефициентите следва да ги заменят с членове, които имат еквивалентни професионален опит и образователно-квалификационно ниво на оценените такива съгласно раздел II „Опит и образование на предприемача и на екипа на кандидата“ от критериите за техническа и финансова оценка. При неспазване на изискването, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

II. Квалифициран персонал, който не е обект на оценка

Освен лицата, посочени в т. I по-горе, кандидатите могат да наемат на трудов договор и допълнителен квалифициран персонал, необходим за изпълнението на проекта. В т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване, кандидатите следва:

а/ задължително да включат информация за изискванията по отношение на:

–  образование, сходно на позицията, която лицето ще заема по проекта и/или минимум 2 години професионален опит, сходен на позицията, която лицето ще заема по проекта;

– функции (отговорности и задължения) по проекта;

– период на заетост (в месеци);

– часова заетост.

б/ разяснение дали квалифицирания персонал, който не е обект на оценка включва лица с трайни увреждания.

в/ разяснение дали за квалифицирания персонал, който не е обект на оценка, се предвижда осигуряване на устойчива заетост.

Лицата по т. II не следва да бъдат посочвани поименно. При непредставяне на задължителната информация по буква а/ във Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия служебно премахва съответните разходи от бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване). При непредставяне на задължителната информация по букви б/ и в/ във Формуляра за кандидатстване, кандидатът може да получи по-малък брой точки или да не получи точки по критериите за техническа и финансова оценка. В случай че по време на изпълнение на проекта настъпят промени в членовете от екипа на кандидата по т. II, кандидатите следва да ги заменят с членове, които имат еквивалентни образование, професионален опит, функции (отговорности и задължения), период (в месеци) и часова заетост на посочените във Формуляра за кандидатстване. При неспазване на изискването, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

 

2/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги).

 

3/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 50 000 лева.

ВАЖНО: Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по проекта, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за период от три години от окончателното плащане за МСП.

Допустимо е и придобиването на посочените активи чрез договор за краткосрочен финансов лизинг, в който се съдържа задължението бенефициентът да закупи актива след изтичането на договора за лизинг, но не по- късно от крайния срок на изпълнение на проекта. Придобиването чрез финансов лизинг е допустимо при спазване на условията на чл. 18, ал. 1 и ал. 3 на ПМС № 189/2016 г. Бенефициентът може да придобие собствеността върху даден актив или чрез договор за финансов лизинг или чрез договор за покупка.

 

4/ Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 25 000 лева.

 

5/ Разходи за наем на работни помещения – до 25 000 лева.

 

6/ Разходи за външни услуги за:

• изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки и/или услуги);

• разработване на технологии за производство на стоки и/или предоставяне на услуги;

• изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);

• създаване на интернет страница на кандидата;

• защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

ВАЖНО: Разходите за външни услуги по т. 6/ могат да бъдат общо до 25 000 лева, като услугите следва да се предоставят от външни за кандидата изпълнители.

 

7/ Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки и/или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лева.

Разходите за командировки в страната са допустими при спазване на изискванията на Наредбата за командировки в страната . Максималният размер на разходите за дневни и квартирни при командировки в чужбина не следва да превишава размера, указан в Приложение 2 на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

Кандидатите следва да обосноват необходимостта от извършване на разходи за участие в събития в страната и чужбина в т. 7 от Формуляра за кандидатстване, като в противен случай Оценителната комисия служебно премахва съответните разходи от бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване). Посочените разходи следва да бъдат заложени като обща сума в един бюджетен ред. Кандидатите следва да имат предвид, че спазването на изискванията по отношение на максималните размери на разходите за командировки, съгласно посочените наредби, ще бъде проверявано на етап изпълнение.

 

8/ Разходи за визуализация – до 2000 лева.

ВАЖНО: В случай че в резултат на извършването на даден разход ще бъдат осъществени допустима (съгласно т. 13.1 от Условията за кандидатстване) и недопустима дейност (съгласно т. 13.2 от Условията за кандидатстване) или дейност, която се осъществява в недопустими сектори (съгласно т. 11.2 на Условията за кандидатстване), то този разход ще бъде изцяло премахнат от бюджета на съответното проектно предложение.

Недопустими разходи

Недопустими по процедурата са следните видове разходи:

• разходи за дълготрайни активи втора употреба;

• разходи за закупуване на дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални дълготрайни активи, които не са пряко свързани с постигане на целите на проекта;

• разходи за закупуване на земя и сгради;

• разходи за строително-монтажни работи (СМР);

•  разходи за закупуване на софтуерни системи за управление – ERP, CRM и други подобни системи и модули към тях);

• разходи за закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоково-материални запаси, с изключение на разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);

• разходи за закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения съгласно дефиницията в Приложение Л от настоящите Условия за кандидатстване;

• разходи за консултантски услуги за разработване на проектното предложение;

• разходи за консултантски, юридически и счетоводни услуги от общ характер;

• разходи за одит на проекта;

• изработване на общи пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове, които не са свързани с пазарна реализация на нови продукти;

• разходи за участие в събития, различни от семинари, конференции, изложения за представяне на кандидата и на новите продукти, разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи;

• разходи за извършване на реклама – включително и не само публикуване на обяви в периодични издания, изработка, разпространение и излъчване на рекламни спотове (радио и телевизионни) и др. различни от тези, които бенефициентите могат да прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСИФ и посочени в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“ 2014-2020;

• разходи за придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт;

• разходи за застраховки на закупеното оборудване;

• разходи за банкови такси и комисионни;

• непредвидени разходи;

• непреки разходи (административни разходи), с изключение на разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и  интернет) и разходи за офис консумативи;

• принос в натура;

• загуби от обмяна на валута;

• разходи за възстановим ДДС;

• разходи, които са извършени преди датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

• разходи, които са извършени след изтичане на крайния срок, определен за представяне на финалния отчет за изпълнение на дейностите по проекта;

• всички разходи, които не попадат в обхвата на допустимите дейности по настоящата процедура, вкл. разходи за дейности, които не са описани във Формуляра за кандидатстване или за които от представеното описание не може да се прецени за коя дейност се отнасят и дали тя е допустима.

Допустими целеви групи

По процедурата ще бъде приложена специфична тематична фокусираност в съответствие с НСНМСП и области свързани с европейски и регионални предизвикателства. По настоящата процедура ще се подкрепят изключително проекти, включващи дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги), попадащи в секторите от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства.

Приоритет ще бъде даден на:

– проекти на жени предприемачи;

– проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица между 50 г. (навършени) и 64 г. (ненавършени);

– проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград;

– проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС.

Приложим режим на минимални/държавни помощи

Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.

Максималният размер на помощта за едно и също предприятие, заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година).

Предоставената помощ по настоящата процедура може да се кумулира с помощ de minimis:

  • предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията до тавана, установен в посочения регламент.
  • предоставена съгласно други регламенти за помощ de minimis, до съответния таван, определен в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията.

Данните за получени минимални помощи следва да бъдат надлежно посочени от кандидатите в Декларация за минимални помощи, попълнена по образец (Приложение Г). Минималната помощ се счита за получена от момента на сключване на договора за нейното предоставяне. Декларацията за минимални помощи се представя от кандидатите на етап кандидатстване и впоследствие, в случай на одобрение на проектното предложение – преди сключване на административния договор за безвъзмездна финансова помощ. В случай че след подаване на проектното предложение настъпи промяна по отношение на получената минимална помощ, кандидатът следва да уведоми писмено УО в срок от 5 работни дни.

При определяне дали е спазен максимално допустимият размер и съответно интензитет на помощта съгласно т. 9 и т. 10 от настоящите Условия за кандидатстване, ще се взима предвид както размера на минималната помощ, за която се кандидатства, така и общият размер на вече получена минимална помощ за дейности, проект или предприятие (извън тези, за които се кандидатства), независимо от това дали тази подкрепа е финансирана от местни, регионални, национални или общностни източници.

Допълнително, кандидатите нямат право да подават проектни предложения по процедурата за вече реализирани дейности или такива, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.

Съгласно чл. 37 от Закона за държавните помощи неправомерно получената минимална помощ представлява публично вземане, което се установява от администратора на помощ чрез издаване на акт за установяване на публичното вземане по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Вземанията подлежат на събиране по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) от органите на Националната агенция за приходите.

Възстановяването на недължимо платените и надплатените суми, както и на неправомерно получените или неправомерно усвоени средства,  ще се извършва в съответствие с установения ред, съгласно действащите нормативни актове за плащане, верификация и сертификация на разходите към момента на изпълнение на административните договори за безвъзмездна финансова помощ.

След публикуване на настоящите Условия за кандидатстване не са допустими изменения, които могат да повлияят на съответствието на настоящата процедура с изискванията на Регламент на Комисията (ЕС) № 1407/2013.

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 /осемнадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване

Кандидатите по процедурата за безвъзмездна финансова помощ следва да представят към Формуляра за кандидатстване по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020 следните документи:

a/ Бизнес план – попълнен по образец във формат Excel (Приложение А) и прикачен в ИСУН 2020.

ВАЖНО: В случай че Бизнес планът (Приложение А) не е представен или не е представен в изискуемия образец или са налице нередовности, същият не може да бъде допълнително изискван от кандидатите и проектното предложение ще бъде отхвърлено, тъй като допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ. В случай че не са попълнени всички данни в таблиците от Бизнес плана, съответните данни ще се приемат за попълнени с нулеви стойности, в резултат на което проектното предложение може да получи по-малък брой точки или да не получи точки по критериите за техническа и финансова оценка, за които данните от Бизнес плана са източник на информация.  

б/ Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение – попълнена по образец (Приложение Б).

б-1/ Декларация от физическото лице-предприемач – попълнена по образец (Приложение Б1).

б-2/ Декларация за участие в проектно предложение – попълнена по образец (Приложение Б2).

в/ Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. – попълнена по образец (Приложение В).

ВАЖНО: С цел правилно определяне на лицата, които са длъжни да подпишат Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г., Оценителната комисия може да изиска други официални документи, удостоверяващи статута на  всички лица, с право да представляват кандидата (независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин).

г/ Декларация за минимални помощи – попълнена по образец (Приложение Г).

д/ Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение Д)[1].

е/ Декларация за предоставяне на данни от НСИ – попълнена по образец (Приложение М).

Декларациите по букви б/, г/, д/ и е/ се датират и подписват на хартиен носител от лице с право да представлява кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, се попълват данните и декларациите се подписват от всяко от тях. След попълването, подписването и поставянето на дата на хартиения носител,  декларациите следва да се сканират и да се прикачат в ИСУН 2020, като не е необходимо подписване на декларациите с КЕП преди прикачването им.

Кандидатите представят декларацията по буква в/ датирана и подписана на хартиен носител от всички лица, с право да представляват кандидата (независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин). След попълването, подписването и поставянето на дата на хартиения носител,  декларацията следва да се сканира и да се прикачи в ИСУН 2020, като не е необходимо подписване на декларацията с КЕП преди прикачването ѝ.

Декларацията по буква б-1/ се представя датирана и подписана на хартиен носител от физическото лице-предприемач. След попълването, подписването и поставянето на дата на хартиения носител,  декларацията следва да се сканира и да се прикачи в ИСУН 2020, като не е необходимо подписване на декларацията с КЕП преди прикачването ѝ.

Декларацията по буква б-2/ се представя датирана и подписана на хартиен носител от всяко от лицата, различни от предприемача, които са част от квалифицирания персонал обект на оценка. След попълването, подписването и поставянето на дата на хартиения носител,  декларацията следва да се сканира и да се прикачи в ИСУН 2020, като не е необходимо подписване на декларацията с КЕП преди прикачването ѝ.

ВАЖНО: Официалният/те представител/и на кандидата няма/т право да упълномощава/т други лица да подписват декларациите по букви б/, в/, г/, д/ и е/, тъй като с тях се декларират данни, които декларатора декларира в лично качество или съответно данни за представляваното от него юридическо лице, като за верността им се носи наказателна отговорност, която също е лична.

ВАЖНО: Физическото лице-предприемач няма право да упълномощава други лица да подписват декларацията по буква б-1/, тъй като с нея се декларират данни, които деклараторът декларира в лично качество, като за верността им се носи наказателна отговорност, която също е лична.

ВАЖНО: Лицата, различни от предприемача, които са част от квалифицирания персонал обект на оценка нямат право да упълномощават други лица да подписват декларацията по буква б-2/, тъй като с нея се декларират данни, които деклараторът декларира в лично качество, като за верността им се носи наказателна отговорност, която също е лична.

ВАЖНО: Подписаните на хартиен носител на етап кандидатстване декларации по букви б/, б-1/, б-2/, в/, г/, д/ и е/ следва да бъдат представени в оригинал при подписване на административен договор за безвъзмездна финансова помощ.

ж/ Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА (ако е приложимо) – попълнена по образец (Приложение Е) и прикачена в ИСУН 2020.

В случай че е приложимо и не е представена Техническа спецификация (Приложение Е) или не е представена в изискуемия образец, документът не може да бъде допълнително изискван от кандидатите, тъй като допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ. Непредставянето на документа няма да доведе автоматично до отхвърляне на проектното предложение, но ще доведе до редуциране на разходи в бюджета на проектното предложение (т. 5 от Формуляра за кандидатстване), като тази редукция може да доведе до отхвърляне на проектното предложение.

з/ Оферта от производител или първи доставчик за всяка отделна инвестиция в активи (ДМА и ДНА) с предложена цена от производителя/първия доставчик –  прикачена в ИСУН 2020.

ВАЖНО: В случай че от документа по буква з/ е видно, че оферентът е производител на съответните активи (ДМА и ДНА), за които предоставя оферта, кандидатите не следва да представят документите по буква з-1/.

ВАЖНО: Документът по буква з/ трябва да съдържа информация за: наименование на оферента, технически и/или функционални характеристики на оборудването, съответстващи на посочените в Приложение Е минимални технически и/или функционални характеристики, цена на оборудването и вид на валутата. Офертата задължително следва да съдържа и следните реквизити: имена на лицето, което я издава от името на оферента, дата, подпис/електронен подпис, както и разпечатка от електронно съобщение, ако е получена по електронен път (в този случай разпечатката също следва да е прикачена в ИСУН 2020).

Не следва да бъдат представяни оферти от лица и/или предприятия, които са пряко или косвено свързани с кандидата по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон и/или които са в конфликт на интереси с него по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012. За да удостоверят, че представените от тях оферти за активи отговарят на изискването, кандидатите по процедурата следва да декларират обстоятелството в Декларацията, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение (Приложение Б).

з-1/ Декларация от производител/оторизационно писмо от първи доставчик/договор за търговско представителство между производител и първи доставчик, от които да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от производител или първи доставчик – прикачени в ИСУН 2020.

ВАЖНО: Документите по буква з-1/ трябва да бъдат подписани от лице с представителна власт по отношение на производителя и/или първия доставчик в зависимост от спецификата на документа, като осигуряването на съответствие с това изискване е отговорност на кандидата.

ВАЖНО: В случай на непредставяне на документите по букви з/ и/или з-1/, посоченото няма да доведе автоматично до отхвърляне на проектното предложение, но съответният разход, за който се отнасят ще бъде премахнат от бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) служебно от Оценителната комисия, като тази редукция може да доведе до отхвърляне на проектното предложение.

и/ Документи, доказващи наличието на образователно-квалификационно ниво на предприемача  –  прикачени в ИСУН 2020.

Документите по буква и/ включват:

– диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен (образователна или научна);

– документ от висше учебно заведение, удостоверяващ придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен (образователна или научна) – приложимо в случаите, когато предприемачът има завършено висше образование, но все още не му е издадена диплома.

– уверение от висше учебно заведение, удостоверяващо че предприемачът е студент в редовна или задочна форма на обучение през учебната 2017/2018 г.;

– диплома за завършено средно или средно-специално образование.

– документ за придобита степен на професионална квалификация, издаден от лицензиран от НАПОО център за професионално обучение.

В случай че документите по буква и/ са посочени в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване и същите не са представени или не са представени в изискуемата форма, документите ще бъдат допълнително изисквани от Оценителната комисия. В случай че документите по буква и/ не са посочени в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване и същите не са представени, документите няма да бъдат допълнително изисквани от кандидатите. В случай че документите по буква и/ не са посочени в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване и същите са представени, но не в изискуемата форма, документите ще бъде допълнително изисквани от Оценителната комисия. Непредставянето на документите няма да доведе до отхвърляне на проектното предложение, но кандидатът няма да получи точки по критерий II.1 „Образователно-квалификационно ниво на предприемача“. В случай че документите са представени в изискуемата форма, същите ще бъдат приети от Оценителната комисия независимо дали са посочени в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване.

й/ Документи, доказващи наличието на професионален опит на предприемача в областта на предприемаческата идея – прикачени в ИСУН 2020.

Документите по буква й/ включват:

– трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, трудов договор, граждански договор, договор за управление.

В случай че документите по буква й/ са посочени в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване и същите не са представени или не са представени в изискуемата форма, документите ще бъдат допълнително изисквани от Оценителната комисия. В случай че документите по буква й/ не са посочени в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване и същите не са представени, документите няма да бъдат допълнително изисквани от кандидатите. В случай че документите по буква й/ не са посочени в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване и същите са представени, но не в изискуемата форма, документите ще бъде допълнително изисквани от Оценителната комисия. Непредставянето на документите няма да доведе до отхвърляне на проектното предложение, но кандидатът няма да получи точки по критерий II.2 „Професионален опит на предприемача в областта на предприемаческата идея“. В случай че документите са представени в изискуемата форма, същите ще бъдат приети от Оценителната комисия независимо дали са посочени в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване.

к/ Документи, доказващи наличието на образователно-квалификационно ниво на екипа на кандидата – прикачени в ИСУН 2020.

Документите по буква к/ включват:

– диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ или по-висока степен (образователна или научна);

– диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“;

– документ от висше учебно заведение, удостоверяващ придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ или по-висока степен (образователна или научна) – приложимо в случаите, когато член на екипа на кандидата има завършено висше образование, но все още не му е издадена диплома.

В случай че документите по буква к/ са посочени в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване и същите не са представени или не са представени в изискуемата форма, документите ще бъдат допълнително изисквани от Оценителната комисия. В случай че документите по буква к/ не са посочени в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване и същите не са представени, документите няма да бъдат допълнително изисквани от кандидатите. В случай че документите по буква к/ не са посочени в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване и същите са представени, но не в изискуемата форма, документите ще бъде допълнително изисквани от Оценителната комисия. Непредставянето на документите няма да доведе до отхвърляне на проектното предложение, но кандидатът няма да получи точки по критерий II.3 „Образователно-квалификационно ниво на екипа на кандидата“. В случай че документите са представени в изискуемата форма, същите ще бъдат приети от Оценителната комисия независимо дали са посочени в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване.

л/ Документи, доказващи наличието на професионален опит на екипа на кандидата в областта на предприемаческата идея – прикачени в ИСУН 2020.

Документите по буква л/ включват:

– трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, трудов договор, граждански договор, договор за управление.

В случай че документите по буква л/ са посочени в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване и същите не са представени или не са представени в изискуемата форма, документите ще бъдат допълнително изисквани от Оценителната комисия. В случай че документите по буква л/ не са посочени в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване и същите не са представени, документите няма да бъдат допълнително изисквани от кандидатите. В случай че документите по буква л/ не са посочени в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване и същите са представени, но не в изискуемата форма, документите ще бъде допълнително изисквани от Оценителната комисия. Непредставянето на документите няма да доведе до отхвърляне на проектното предложение, но кандидатът няма да получи точки по критерий II.4 „Професионален опит на екипа на кандидата в областта на предприемаческата идея“. В случай че документите са представени в изискуемата форма, същите ще бъдат приети от Оценителната комисия независимо дали са посочени в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване.

м/ Счетоводна политика на кандидата, изготвена съгласно приложимите счетоводни стандарти – прикачена в ИСУН 2020.
Документът е незадължителен и в случай че не е представен, няма да се изисква от Оценителната комисия. Непредставянето му няма да доведе до отхвърляне на проектното предложение, като оценката на допустимостта на разходите за ДМА и ДНА ще бъде извършвана съгласно стойностния праг на същественост, определен в чл. 50 и чл. 51 от ЗКПО (700 лева).

н/ Пълномощно за подаване на проектното предложение с КЕП (ако е приложимо) – прикачено в ИСУН 2020.

Пълномощното се попълва, датира и подписва на хартиен носител от лице с право да представлява кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, се попълват данните и пълномощното се подписва от всяко от тях. След попълването, подписването и поставянето на дата на хартиения носител,  пълномощното следва да се сканира и да се прикачи в ИСУН 2020.

От пълномощното следва да е видно, че лицето е упълномощено да представлява кандидата към датата на кандидатстване за подаване на проектното предложение по процедурата.

Документът не е задължителен за всички кандидати, а се изисква в случай че кандидатите желаят да упълномощят лице, което не е официален представител на предприятието да подаде проектното предложение с КЕП.

Кандидатите следва да се уверят, че всички документи са представени в изискуемата форма (напр. следва да се направи проверка дали всички декларации са попълнени по образец, датирани и подписани на хартия от толкова и тези лица, колкото и които се изискват съгласно настоящите Условия за кандидатстване).

ВАЖНО: Достоверността на документите, приложени към Формуляра за кандидатстване се удостоверява чрез подписването на Формуляра на кандидатстване посредством ИСУН 2020.

В случай че при проверката на документите по букви от б/ до е/, з/, з-1/, м/ и н/ бъде установена липса на документи и/или друга нередовност, Оценителната комисия ще изпраща до кандидатите уведомление за установените нередовности посредством ИСУН 2020. Кандидатите следва да представят липсващите документи/отстранят нередовностите в срок не по-кратък от една седмица от датата на изпращане на уведомлението в ИСУН 2020. Уведомленията за установени нередовности ще се изпращат през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата, като кандидатът ще бъде известяван за посоченото електронно чрез електронния адрес, асоцииран към неговия профил. За дата на получаване на уведомлението се счита датата на изпращането му в ИСУН 2020. Подавайки електронно проектно предложение, кандидатът се съгласява комуникацията по време на оценката да става единствено посредством ИСУН, в профила от който е подадено предложението. Съобщенията, получени на електронната поща, посочена от кандидата, не са част от кореспонденцията по повод на и във връзка с процеса по оценка. Кандидатът е задължен да проверява регулярно по своя инициатива профила в ИСУН, чрез който е подадено проектното предложение, за наличието на съобщения, отправени към него по повод и във връзка с предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.

Неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата, до получаване на по-малък брой точки от проектното предложение или до редуциране на разходи в бюджета на проекта.

Оценителната комисия може по всяко време да проверява декларираните от кандидатите данни, както и да изисква разяснения относно документите, представени съгласно т. 24 от Условията за кандидатстване.

Отстраняването на нередовностите в никакъв случай и при никакви обстоятелства не трябва да води до подобряване на качеството на проектните предложения.

Всяка информация, предоставена извън официално изисканата от Оценителната комисия, няма да бъде вземана под внимание. По изключение кандидатът може да  предостави информация с уведомителен характер (напр. промяна в адреса за кореспонденция, правноорганизационната форма, лицето, представляващо дружеството и други подобни обстоятелства), която не води до подобряване на първоначалното проектно предложение и се предоставя писмено до Управляващия орган.

Техническият процес, свързан с представянето на допълнителна информация/документи, е описан в Ръководството за потребителя за модул “Е-кандидатстване” в ИСУН 2020.

ВАЖНО: При деклариране на неверни данни от страна на кандидатите ще бъде уведомявана прокуратурата.

Краен срок за подаване на проектните предложения

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване.

1) Първият краен срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 05.09.2018 г

ВАЖНО: В рамките на първия краен срок за кандидатстване ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

С20 „Производство на химични продукти“;

С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

С27 „Производство на електрически съоръжения“;

С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

J58 „Издателска дейност“;

J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

J63 „Информационни услуги“;

M72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

2) Вторият краен срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 07.11.2018 г.

ВАЖНО: В рамките на втория краен срок за кандидатстване ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства:

С14 „Производство на облекло“;

С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;

С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“;

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;

С21 „Производство на  лекарствени вещества и продукти“;

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;

С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;

С25.62 „Механично обработване на метал“;

С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;

С32.20 „Производство на музикални инструменти“;

С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;

J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;

J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;

M71.11 „Архитектурни дейности“;

М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;

M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;

M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;

Q86 „Хуманно здравеопазване“;

Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;

Q88 „Социална работа без настаняване“.

ВАЖНО: В рамките на настоящата процедура кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение при съобразяване на изискванията по т. 9 от настоящите Условия за кандидатстване.

 

Критерии за оценка на административното съответствие на проектните предложения

Критерии:ДАНЕ

Н/П

1.Формулярът за кандидатстване е подаден по електронен път чрез системата ИСУН 2020 и е подписан с КЕП от лице с право да представлява кандидата или упълномощено лице с КЕП на физическото лице автор или с титуляр юридическото лице кандидат.

Квалифицираният електронен подпис за подаване на проектното предложение е валиден към датата на кандидатстване и е с титуляр и автор – физическото лице, което е официален  представител на кандидата или с титуляр юридическото лице-кандидат, като автор на подписа в този случай следва да е официалния представител на предприятието-кандидат

или с титуляр и автор – упълномощеното физическо лице или с титуляр юридическото лице-кандидат, като автор на подписа в този случай следва да е упълномощеното физическо лице или с титуляр юридическо лице, различно от кандидата, но изрично упоменато в представеното към проектното предложение пълномощно, като автор на подписа в този случай следва да е физическото лице-официален представител на упълномощеното юридическо лице.

2.Бизнес план – попълнен по образец във формат Excel (Приложение А) и прикачен в ИСУН 2020.
3.Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение – попълнена по образец (Приложение Б), датирана, подписана на хартиен носител от лице с право да представлява кандидата, сканирана и прикачена в ИСУН 2020. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, декларацията се подписва от всяко от тях.
4.Декларация от физическото лице-предприемач – попълнена по образец (Приложение Б1), датирана, подписана на хартиен носител от физическото лице-предприемач, сканирана и прикачена в ИСУН 2020.
5.Декларация за участие в проектно предложение – попълнена по образец (Приложение Б2), датирана, подписана на хартиен носител от всяко от лицата, различни от предприемача, които са част от квалифицирания персонал обект на оценка, сканирана и прикачена в ИСУН 2020.
6.Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. – попълнена по образец (Приложение В), датирана, подписана на хартиен носител от всички лица, с право да представляват кандидата (независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин), сканирана и прикачена в ИСУН 2020.
7.Декларация за минимални помощи – попълнена по образец (Приложение Г), датирана, подписана на хартиен носител от лице с право да представлява кандидата, сканирана и прикачена в ИСУН 2020. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, декларацията се подписва от всяко от тях.
8.Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение Д), датирана, подписана на хартиен носител от лице с право да представлява кандидата, сканирана и прикачена в ИСУН 2020. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, декларацията се подписва от всяко от тях.
9.Декларация за предоставяне на данни от НСИ – попълнена по образец (Приложение М), датирана, подписана на хартиен носител от лице с право да представлява кандидата, сканирана и прикачена в ИСУН 2020. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, декларацията се подписва от всяко от тях.
10.Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА (ако е приложимо) – попълнена по образец (Приложение Е) и прикачена в ИСУН 2020.
11.Оферта от производител или първи доставчик за всяка отделна инвестиция в активи (ДМА и ДНА) с предложена цена от производителя/първия доставчик –  прикачена в ИСУН 2020.
12.Декларация от производител/оторизационно писмо от първи доставчик/договор за търговско представителство между производител и първи доставчик, от които да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от производител или първи доставчик – прикачени в ИСУН 2020.
13.Документи, доказващи наличието на образователно-квалификационно ниво на предприемача – прикачени в ИСУН 2020. Документите включват:

– диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен (образователна или научна);

– документ от висше учебно заведение, удостоверяващ придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен (образователна или научна) – приложимо в случаите, когато предприемачът има завършено висше образование, но все още не му е издадена диплома.

– уверение от висше учебно заведение, удостоверяващо че предприемачът е студент в редовна или задочна форма на обучение през учебната 2017/2018 г.;

– диплома за завършено средно или средно-специално образование;

– документ за придобита степен на професионална квалификация, издаден от лицензиран от НАПОО център за професионално обучение.

14.Документи, доказващи наличието на професионален опит на предприемача в областта на предприемаческата идея[1] – прикачени в ИСУН 2020. Документите включват:

– трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, трудов договор, граждански договор, договор за управление.

15.Документи, доказващи наличието на образователно-квалификационно ниво на екипа на кандидата –  прикачени в ИСУН 2020. Документите включват:

– диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ или по-висока степен (образователна или научна);

– диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“;

– документ от висше учебно заведение, удостоверяващ придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ или по-висока степен (образователна или научна) – приложимо в случаите, когато член на екипа на кандидата има завършено висше образование, но все още не му е издадена диплома.

16.Документи, доказващи наличието на професионален опит на екипа на кандидата в областта на предприемаческата идея – прикачени в ИСУН 2020. Документите включват:

– трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, трудов договор, граждански договор, договор за управление.

17.Счетоводна политика на кандидата, изготвена съгласно приложимите счетоводни стандарти – прикачена в ИСУН 2020.
18.Пълномощно за подаване на проектното предложение с КЕП (ако е приложимо) – попълнено, датирано, подписано на хартиен носител от лице с право да представлява кандидата, сканирано и прикачено в ИСУН 2020. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, пълномощното се подписва от всяко от тях.

В случай че Бизнес планът (Приложение А) не е представен или не е представен в изискуемия образец или са налице нередовности, същият не може да бъде допълнително изискван от кандидатите и проектното предложение ще бъде отхвърлено, тъй като допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ. В случай че не са попълнени всички данни в таблиците от Бизнес плана, съответните данни ще се приемат за попълнени с нулеви стойности, в резултат на което проектното предложение може да получи по-малък брой точки или да не получи точки по критериите за техническа и финансова оценка, за които данните от Бизнес плана са източник на информация.

В случай че след допълнителното им изискване по установения ред, документите по т. 3, т. 4, т. 6 – 9 не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

В случай че след допълнителното му изискване по установения ред, документът по т. 5 не бъде предоставен от кандидата или е представен, но не съгласно изискванията, Оценителната комисия служебно премахва разходите за съответното лице от бюджета на проектното предложение, в резултат на което кандидатът може да получи по-малък брой точки или да не получи точки по критериите за техническа и финансова оценка.

В случай че е приложимо и не е представена Техническа спецификация (Приложение Е) или не е представена в изискуемия образец, документът не може да бъде допълнително изискван от кандидатите, тъй като допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ. Непредставянето на документа няма да доведе автоматично до отхвърляне на проектното предложение, но ще доведе до редуциране на разходи в бюджета на проектното предложение (т. 5 от Формуляра за кандидатстване), като тази редукция може да доведе до отхвърляне на проектното предложение.

В случай че от документа по т. 11 е видно, че оферентът е производител на съответните активи (ДМА и ДНА), за които предоставя оферта, кандидатите не следва да представят документите по т. 12.

В случай че след допълнителното им изискване по установения ред, документите по т. 11 и т. 12 не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, посоченото няма да доведе автоматично до отхвърляне на проектното предложение, но ще доведе до редуциране на разходи в бюджета на проектното предложение (т. 5 от Формуляра за кандидатстване), като тази редукция може да доведе до отхвърляне на проектното предложение.

В случай че документите по т. 13 – 16 са посочени в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване и същите не са представени или не са представени в изискуемата форма, документите ще бъдат допълнително изисквани от Оценителната комисия. В случай че документите по т. 13 – 16 не са посочени в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване и същите не са представени, документите няма да бъдат допълнително изисквани от кандидатите. В случай че документите по т. 13 – 16 не са посочени в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване и същите са представени, но не в изискуемата форма, документите ще бъде допълнително изисквани от Оценителната комисия. В случай че документите по т. 13 – 16 са представени в изискуемата форма, същите ще бъдат приети от Оценителната комисия независимо дали са посочени в т. 9 Екип“ от Формуляра за кандидатстване. Непредставянето на документите по т. 13 – 16 няма да доведе до отхвърляне на проектното предложение, но кандидатът няма да получи точки по критериите, за които документите служат като източник на проверка.

Документът по т. 17 е незадължителен и в случай че не е представен, няма да се изисква от Оценителната комисия. Непредставянето му няма да доведе до отхвърляне на проектното предложение, като оценката на допустимостта на разходите за ДМА и ДНА ще бъде извършвана съгласно стойностния праг на същественост, определен в чл. 50 и чл. 51 от ЗКПО (700 лева).

Документът по т. 18 е незадължителен, а се изисква в случай че кандидатите желаят да упълномощят лице, което не е официален представител на предприятието да подаде проектното предложение с КЕП.

В рамките на настоящата процедура кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение. В случай че един и същи кандидат е подал повече от едно проектно предложение, Оценителната комисия разглежда само последното постъпило проектно предложение, а предходните се считат за оттеглени.

Критерии за оценка на допустимостта на кандидата

Критерии:ДАНЕ Н/ПИзточник на проверка
1.      1.Кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец, регистриран съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.Търговски регистър

Формуляр за кандидатстване, т. 2 „Данни за кандидата“

2.Кандидатът е регистриран след 31.12.2016 г.Търговски регистър
3.Кандидатът е микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Д)

Формуляр за кандидатстване, т.2 „Данни за кандидата“

4.Кандидатът е независимо предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия[2].Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Д)
5.Над 50% от предприятието-кандидат се притежават от едно физическо лице – предприемач[3].Декларация от физическото лице-предприемач (Приложение Б1)
6.Предприемачът[4] няма участие в управлението и не притежава над 10% собственост в капитала (не е съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години[5] [6].Декларация от физическото лице-предприемач (Приложение Б1)
7.Кандидатът развива своята основна икономическа дейност в следните сектори:

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

С20 „Производство на химични продукти“;

С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

С27 „Производство на електрически съоръжения“;

С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

J58 „Издателска дейност“;

J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

J63 „Информационни услуги“;

M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства

С14 „Производство на облекло“;

С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;

С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“[7];

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;

С21 „Производство на  лекарствени вещества и продукти“;

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;

С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;

С25.62 „Механично обработване на метал“;

С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;

С32.20 „Производство на музикални инструменти“;

С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;

J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;

J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;

M71.11 „Архитектурни дейности“;

М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;

M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;

M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;

Q86 „Хуманно здравеопазване“;

Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;

Q88 „Социална работа без настаняване“.

Формуляр за кандидатстване, т. 2 „Данни за кандидата“, поле „Код на организацията по КИД“

Служебна проверка от НСИ

8.Кандидатът развива дейността, за която кандидатства в секторите, посочени в т. 7.Формуляр за кандидатстване, т. 2 „Данни за кандидата“, поле „Код на проекта по КИД“
9.      3.Кандидатът е пряко отговорен за изпълнението на дейностите по проекта, а не действа в качеството на посредник.Формуляр за кандидатстване
10.  10.Кандидатът не развива своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатства в следните сектори:

• сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент  (ЕС) № 1379/2013;

• сектора на първично производство на селскостопански продукти;

• сектора на преработката и търговията със селскостопански продукти, в следните случаи:

– когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата на този вид продукти, изкупувани от първичните производители или предлагани на пазара от съответните предприятия; или

– когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производи¬тели;

Формуляр за кандидатстване, т. 1 „Основни данни“, т. 2 „Данни за кандидата“

Декларация за минимални помощи (Приложение Г)

Служебна проверка от НСИ

11.Проектното предложение не съдържа дейности за придобиването на товарни автомобили от предприятия, които осъществяват сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение.Формуляр за кандидатстване, т. 1 „Основни данни“, т. 2 „Данни за кандидата“, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“
12.  14Помощта не се предоставя за дейности, свързани с износ към трети държави или държави членки, по-специално помощи, които са пряко свързани с изнесените количества, с изграждането и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с износа.Формуляр за кандидатстване, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“
13.  15.Помощта не е поставена в зависимост от използване на местни за сметка на вносни стоки.Формуляр за кандидатстване, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“
14.Кандидатът не е предприятие, спрямо което е налице недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно получени и/или неправомерно усвоени средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране.Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение (Приложение Б);

 

15.  18.Кандидатът не е микропредприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, което има седалище или клон със седалище на територията на селски райони съгласно Списъка на общините в обхвата на селските райони  (Приложение И) и не е заявил за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони.Търговски регистър

Формуляр за кандидатстване, т. 2 „Данни за кандидата“

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Д)

Списък на селските райони и общините, попадащи в тях (Приложение И).

16.  19.Кандидатът не е предприятиe, извършващo основната си икономическа дейност, както и кандидатстващo за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.

 

Формуляр за кандидатстване, т. 2 „Данни за кандидата“, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“

Служебна проверка от НСИ

17.Кандидатът не е микро предприятие, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващо инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение З), или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно Списъка на общините в обхвата на селските райони (Приложение И).Формуляр за кандидатстване, т. 2 „Данни за кандидата“, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП

Списък на селските райони и общините, попадащи в тях (Приложение И).

Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение З)

18.Кандидатът не е малко и средно предприятие, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващо инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение З), или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно Списъка на общините в обхвата на селските райони (Приложение И).Формуляр за кандидатстване, т. 2 „Данни за кандидата“, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП

Списък на селските райони и общините, попадащи в тях (Приложение И).

Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение З)

19.  20..Кандидатът не е предприятие, извършващо основната си икономическа дейност, както и кандидатстващо за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 (Приложение Й) попадат в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:

• 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

• 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

• 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

• 10.81. „Производство на захар”;

• 10.83 „Преработка на кафе и чай”;

• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

• 10.91 „Производство на готови храни за животни”;

• 11.02. „Производство на вина от грозде”;

• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

• 11.06. „Производство на малц”.

Формуляр за кандидатстване, т. 2 „Данни за кандидата“

Служебна проверка от НСИ

20.  21.Кандидатът не попада, под което и да е от условията, изброени в общите критерии за недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване по настоящата процедура, а именно:

а) са обявени в несъстоятелност;

б) са в производство по несъстоятелност;;

в) са в процедура по ликвидация;

г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

д) са преустановили дейността си;

е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;

ж) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

з) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

и) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

й) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

к) имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на УО и на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатите са установени и не е допуснато разсрочване, отсрочване и обезпечение на задълженията или задължението не е по акт, който не е влязъл в сила или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година;

л) са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;

м) лицата, които представляват кандидата са правили опит да:

i) повлияят на вземането на решение от страна на УО, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

ii) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

н) лицата, които представляват кандидата са осъждани с влязла в сила присъда и не са реабилитирани за:

i) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

ii) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета страна;

o) по отношение на лицата, които представляват кандидата е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който не може да бъде отстранен;

п) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП);

р) е установено, че:

i) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

ii) не са предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл.7 от ПМС 162/2016 г. (Приложение В)

При несъответствие с някое от посочените изисквания проектното предложение се отхвърля.

Критерии за оценка на допустимостта на проекта

Критерии:ДАНЕ Н/ПИзточник на проверка
1.Продължителността на проекта не надхвърля 18 (осемнадесет) месеца.Формуляр за кандидатстване, т. 1 „Основни данни“
2.Дейностите по проекта се изпълняват на територията на Република България.

Допускат се и ограничени дейности в рамките на проектите, осъществявани в чужбина съгласно чл. 70 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Формуляр за кандидатстване, т. 1 „Основни данни“, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“
3.Проектът не се реализира в партньорство с други предприятия/организации.Формуляр за кандидатстване, т. 1 „Основни данни“, т. 3 „Данни за партньори“
4.Проектът включва задължително Дейност 1 „Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги)“ съгласно т. 13.1 от Условията за кандидатстване.Формуляр за кандидатстване, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“
5.Проектът е в съответствие с хоризонталните политики, залегнали в чл.7 и чл.8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета:

  • Равнопоставеност и недопускане на дискриминация – насърчаване на равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация.
  • Устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях.
Формуляр за кандидатстване, т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“
6.Проектът не включва дейности и разходи, които са извършени преди датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение (Приложение Б)
7.Общият размер на заявената безвъзмездна помощ е по-висок или равен на 50 000 лв.Формуляр за кандидатстване, т. 5 „Бюджет“ и т. 6 „Финансова информация – източници на финансиране“

При несъответствие с някое от посочените изисквания проектното предложение се отхвърля.

Критерии за техническа и финансова оценка

КритерииМакс. брой точкиИзточник на проверка
I. Ефективност на предприемаческата идея43 
1. Пазарна приложимост на предприемаческата идея16Формуляр за кандидатстване т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“
1.1. Анализ на пазарната ниша, в рамките на която ще се реализира предприемаческата идея:

– Пазарната ниша, в рамките на която ще се реализира предприемаческата идея е конкретно идентифицирана и описана;

– Представена е конкретна информация за потенциала за развитие на съответната пазарна ниша;

– Описана е динамиката на навлизане на нови продукти в съответната пазарна ниша и други ключови пазарни характеристики, които биха оказали влияние върху реализацията на предприемаческата идея.

4 
Изпълнени са 2 от гореописаните изисквания.2 
Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания.1 
Критерият не е изпълнен.0 
1.2. Анализ на възможните рискове и пречки пред пазарната реализация на предприемаческата идея:

– Идентифицирани са възможните рискове, които могат да възникнат при пазарната реализация на предприемаческата идея и до каква степен биха могли да бъдат преодолени.

– Идентифицирани са основни конкуренти на съответния пазар.

– Описани са специфичната нормативна уредба или политика в областта на предприемаческата идея, която може да повлияе пазарната реализация.

4 
Изпълнени са 2 от гореописаните изисквания.2 
Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания.1 
Критерият не е изпълнен.0 
1.3. Анализ на потенциалните клиенти и стратегия за пазарна реализация на предприемаческата идея:

– Представен е анализ на потенциалните клиенти, в т.ч. с какво би ги привлякла предприемаческата идея  и

– Представена е стратегия за пазарна реализация на предприемаческата идея, която доказва икономическата й приложимост.

4 
Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания.2 
Критерият не е изпълнен.0 
1.4. Пазарни предимства и слабости на предприемаческата идея:

– Представен е реалистичен анализ на конкурентните предимства (уникални характеристики, спестяване на разходи, полза от продукта за потребителите и др.) и

– Представен е реалистичен анализ на слабостите на предприемаческата идея и доколко същите могат да бъдат преодолени.

4 
Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания.2 
Критерият не е изпълнен.0 
2. Социален ефект от реализацията на предприемаческата идея5Формуляр за кандидатстване т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“
2.1. Представена е конкретна и изчерпателна информация за това как изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на социален ефект чрез:

– създаване на възможности за социална интеграция;

– създаване на добавена стойност за обществото;

– спестяване на разходи за потребителите на предприемаческата идея.

3
Изпълнени са 2 от гореописаните изисквания.2
Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания.1
Критерият не е изпълнен.0
2.2. Кандидатът е наел (преди подаване на проектното предложение) или предстои да наеме (по време на изпълнение на проекта) лице/лица с трайни увреждания[8] [9].2Формуляр за кандидатстване, т. 9 „Екип“[10]

 

Критерият не е изпълнен.0
3. Екологичен ефект от реализацията на предприемаческата идея3Формуляр за кандидатстване т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“
Представена е конкретна и изчерпателна информация за това как изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на екологичен ефект чрез:

– намаляване на въздействието върху околната среда;

– повишаване на устойчивостта към натиска върху околната среда;

– постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси.

3
Изпълнени са 2 от гореописаните изисквания.2
Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания.1
Критерият не е изпълнен.0
4. Прогнозна стойност на нетните приходи от продажби[11]7Бизнес план (Приложение А)

Нетни приходи от продажби за съответната година – Таблица 1, колона 5 за съответната година, ред Общо.

Общо нетни приходи от продажби – сумата на нетните приходи от продажби за години N, N+1 и N+2.

Заявена БФП по проекта – Таблица 5, колона 2

Кандидатът ще реализира общо нетни приходи от продажби > 50% от размера на заявената БФП по проекта за периода N – N+2[12].7
Кандидатът ще реализира общо нетни приходи от продажби > 43% ≤ 50% от размера на заявената БФП по проекта за периода N – N+2.6
Кандидатът ще реализира общо нетни приходи от продажби > 36% ≤ 43% от размера на заявената БФП по проекта за периода N – N+2.5
Кандидатът ще реализира общо нетни приходи от продажби > 29% ≤ 36% от размера на заявената БФП по проекта за периода N – N+2.4
Кандидатът ще реализира общо нетни приходи от продажби > 22% ≤ 29% от размера на заявената БФП по проекта за периода N – N+2.3
Кандидатът ще реализира общо нетни приходи от продажби > 15% ≤ 22% от размера на заявената БФП по проекта за периода N – N+2.2
Кандидатът ще реализира общо нетни приходи от продажби > 8% ≤ 15% от размера на заявената БФП по проекта за периода N – N+2.1
Кандидатът ще реализира общо нетни приходи от продажби ≤ 8% от размера на заявената БФП по проекта за периода N – N+2.0
5. Прогнозна стойност на EBITDA[13]6Бизнес план (Приложение А)

Нетни приходи от продажби за съответната година – Таблица 1, колона 5 за съответната година, ред „Общо”.

Разходи за суровини и материали за съответната година  – Таблица 3.1, колона 5 за съответната година, ред Общо.

Разходи за външни услуги за съответната година – Таблица 3.2, колона 5 за съответната година, ред Общо”.

Разходи за персонал за съответната година – Таблица 2, колона 2 за година N, колона 3 за година N+1 и колона 4 за година N+2,  ред „Разходи за персонал”.

Разходи за наем на работни помещения за съответната година – Таблица 2, колона 2 за година N, колона 3 за година N+1 и колона 4 за година N+2, ред Разходи за наем на работни помещения”.

Режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и интернет) за съответната година – Таблица 2, колона 2 за година N, колона 3 за година N+1 и колона 4 за година N+2, ред Режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и интернет)”.

Разходи за офис консумативи за съответната година – Таблица 2, колона 2 за година N, колона 3 за година N+1 и колона 4 за година N+2, ред Разходи за офис консумативи”.

Разходи за амортизации за съответната година – Таблица 4, колона 6 за година N, колона 7 за година N+1, колона 8 за година N+2, ред Общо”.

Разходи за дейността за съответната година = Разходи за суровини и материали за съответната година + Разходи за външни услуги за съответната година + Разходи за персонал за съответната година + Разходи за наем на работни помещения за съответната година + Режийни разходи за съответната година + Разходи за офис консумативи за съответната година + Разходи за амортизации за съответната година.

EBITDA за съответната година = Нетни приходи от продажби за съответната година Разходи за дейността за съответната година + Разходи за амортизации за съответната година.

Претеглената стойност на EBITDA за периода N – N+2 = EBITDA за година N x 20 % + EBITDA за година N+1 x 30 % + EBITDA за година N+2 x 50 %.       

Заявена БФП по проекта – Таблица 5, колона 2

Претеглената стойност на EBITDA за периода N – N+2[14] > 15% от размера на заявената БФП по проекта.6
Претеглената стойност на EBITDA за периода N – N+2 > 13% ≤ 15% от размера на заявената БФП по проекта.5
Претеглената стойност на EBITDA за периода N – N+2 > 11% ≤ 13% от размера на заявената БФП по проекта.4
Претеглената стойност на EBITDA за периода N – N+2 > 9% ≤ 11% от размера на заявената БФП по проекта.3
Претеглената стойност на EBITDA за периода N – N+2 > 7% ≤ 9% от размера на заявената БФП по проекта.2
Претеглената стойност на EBITDA за периода N – N+2 > 5% ≤ 7% от размера на заявената БФП по проекта.1
Претеглената стойност на EBITDA за периода N – N+2 ≤ 5% от размера на заявената БФП по проекта.0
6. Устойчива заетост[15] в резултат от реализацията на предприемаческата идея[16]6Формуляр за кандидатстване, т. 9 „Екип“
В резултат от изпълненото на проекта ще се осигури устойчива заетост на минимум 3 лица.6
В резултат от изпълненото на проекта ще се осигури устойчива заетост на минимум 2 лица.4
В резултат от изпълненото на проекта ще се осигури устойчива заетост на минимум 1 лице.2
Критерият не е изпълнен.0
II. Опит и образование на предприемача и на екипа на кандидата[17]26 
1. Образователно-квалификационно ниво на предприемача5Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен (образователна или научна);

Документ от висше учебно заведение, удостоверяващ придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен (образователна или научна) – приложимо в случаите, когато предприемачът има завършено висше образование, но все още не му е издадена диплома.

Уверение от висше учебно заведение, удостоверяващо че предприемачът е студент в редовна или задочна форма на обучение през учебната 2017/2018 г.;

Диплома за завършено средно или средно-специално образование.

Документ за придобита степен на професионална квалификация, издаден от лицензиран от НАПОО център за професионално обучение.

Формуляр за кандидатстване, т. 9 „Екип“

Предприемачът има завършено висше образование и притежава образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен в областта на предприемаческата идея[18] и във Формуляра за кандидатстване е описана логическата свързаност между образователно-квалификационното ниво и областта на предприемаческата идея.5 
Предприемачът има завършено висше образование и притежава образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен извън областта на предприемаческата идея.4 
Предприемачът е студент в редовна или задочна форма на обучение през учебната 2017/2018 г. или има завършено средно-специално образование или има придобита степен на професионална квалификация в областта на предприемаческата идея и във Формуляра за кандидатстване е описана логическата свързаност между образователно-квалификационното ниво и областта на предприемаческата идея.3 
Предприемачът е студент в редовна или задочна форма на обучение през учебната 2017/2018 г. или има завършено средно-специално образование или има придобита степен на професионална квалификация извън областта на предприемаческата идея.2 
Критерият не е изпълнен.0 
2. Професионален опит на предприемача в областта на предприемаческата идея8Трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, трудов договор, граждански договор, договор за управление.

Формуляр за кандидатстване, т. 9 „Екип“

Предприемачът притежава > 3 години професионален опит в областта на предприемаческата идея и във Формуляра за кандидатстване е описана логическата свързаност между професионалния опит и областта на предприемаческата идея.8 
Предприемачът притежава > 1 година ≤ 3 години професионален опит в областта на предприемаческата идея и във Формуляра за кандидатстване е описана логическата свързаност между професионалния опит и областта на предприемаческата идея.5 
Предприемачът притежава ≤ 1 година професионален опит в областта на предприемаческата идея и във Формуляра за кандидатстване е описана логическата свързаност между професионалния опит и областта на предприемаческата идея.2 
Критерият не е изпълнен.0 
3. Образователно-квалификационно ниво на екипа на кандидата[19]5Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ или по-висока степен (образователна или научна) в областта на предприемаческата идея;

Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в областта на предприемаческата идея;

Документ от висше учебно заведение, удостоверяващ придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ или по-висока степен (образователна или научна) – приложимо в случаите, когато член на екипа на кандидата има завършено висше образование, но все още не му е издадена диплома.

Формуляр за кандидатстване, т. 9 „Екип“

Всички членове на екипа на кандидата притежават образователно-квалификационна степен “магистър“ или по-висока степен в областта на предприемаческата идея и във Формуляра за кандидатстване е описана логическата свързаност между образователно-квалификационното ниво и областта на предприемаческата идея.5 
Поне 50 % от членовете на екипа на кандидата притежават образователно-квалификационна степен “магистър“ или по-висока степен в областта на предприемаческата идея и във Формуляра за кандидатстване е описана логическата свързаност между образователно-квалификационното ниво и областта на предприемаческата идея.4.5 
Всички членове на екипа на кандидата притежават образователно-квалификационна степен “бакалавър“ в областта на предприемаческата идея и във Формуляра за кандидатстване е описана логическата свързаност между образователно-квалификационното ниво и областта на предприемаческата идея.4 
Поне 50 % от членовете на екипа на кандидата притежават образователно-квалификационна степен “бакалавър“ в областта на предприемаческата идея и във Формуляра за кандидатстване е описана логическата свързаност между образователно-квалификационното ниво и областта на предприемаческата идея.3.5 
Всички членове на екипа на кандидата притежават образователно-квалификационна степен “магистър“ или по-висока степен извън областта на предприемаческата идея.3 
Поне 50 % от членовете на екипа на кандидата притежават образователно-квалификационна степен “магистър“ или по-висока степен извън областта на предприемаческата идея.2.5 
Всички членове на екипа на кандидата притежават образователно-квалификационна степен “бакалавър“ извън областта на предприемаческата идея.2 
Поне 50 % от членовете на екипа на кандидата притежават образователно-квалификационна степен “бакалавър“ извън областта на предприемаческата идея.1.5 
Критерият не е изпълнен.0 
4. Професионален опит на екипа на кандидата в областта на предприемаческата идея8Трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, трудов договор, граждански договор, договор за управление.

Формуляр за кандидатстване, т. 9 „Екип“

Членовете на екипа на кандидата имат общо > 7 години професионален опит в областта на предприемаческата идея и във Формуляра за кандидатстване е описана логическата свързаност между професионалния опит и областта на предприемаческата идея.8 
Членовете на екипа на кандидата имат общо > 5 години ≤ 7 години професионален опит в областта предприемаческата идея и във Формуляра за кандидатстване е описана логическата свързаност между професионалния опит и областта на предприемаческата идея.6 
Членовете на екипа на кандидата имат общо > 3 години ≤ 5 години професионален опит в областта предприемаческата идея и във Формуляра за кандидатстване е описана логическата свързаност между професионалния опит и областта на предприемаческата идея.4 
Членовете на екипа на кандидата имат общо > 1 година ≤ 3 години професионален опит в областта предприемаческата идея и във Формуляра за кандидатстване е описана логическата свързаност между професионалния опит и областта на предприемаческата идея.2 
Критерият не е изпълнен.0 
III. Приоритизация на проекти 13 
1. Приоритизация на проекти на жени предприемачи3Декларация от физическото лице-предприемач (Приложение Б1).
Предприемачът е жена[20].3
Критерият не е изпълнен.0
2. Приоритизация на проекти на лица до 29 г. и лица над 50 г[21].3Декларация от физическото лице-предприемач (Приложение Б1).
Предприемачът е лице до 29 г. (ненавършени) или лице между 50 г. (навършени) и 64 г. (ненавършени).3
Критерият не е изпълнен.0
3. Регионална приоритизация на проекти[22]5Формуляр за кандидатстване, т. 2 „Данни за кандидата“
Предприятието-кандидат е регистрирано (има седалище) на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград и всички заложени разходи в бюджета се реализират на територията на тези области.5
Предприятието-кандидат е регистрирано (има седалище) на територията на област Велико Търново, Габрово, Русе, Добрич, Ямбол, Хасково, Перник и всички заложени разходи в бюджета се реализират на територията на тези области.3
Предприятието-кандидат е регистрирано (има седалище) на територията на област Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, София-област и всички заложени разходи в бюджета се реализират на територията на тези области.1
Критерият не е изпълнен.0
4. Съответствие с ИСИС2Формуляр за кандидатстване, т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“
Проектът се изпълнява в една от тематичните областите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация.2
Критерият не е изпълнен.0
IV. Реалистичност на разходите по проекта3 
1. Реалистичност на разходите по проекта3Формуляр за кандидатстване – т.1 „Основни данни“, т.5 „Бюджет“, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“.

Оферта от производител или първи доставчик за всяка отделна инвестиция в активи – ДМА и ДНА с предложена цена от производителя/първия доставчик.

Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение, са допустими и

Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение, са обосновани и съответстват на дейностите, предвидени за изпълнение и

Всички разходи за активи са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи (където е приложимо), като за тях е представена оферта от производител или първи доставчик  и

Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение, са в съответствие с праговете, заложени в Условията за кандидатстване (където е приложимо) и

Всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета не са извършвани корекции на стойността на разходите[23].

3 
Изпълнени са 4 от гореописаните изисквания2.5 
Изпълнени са 3 от гореописаните изисквания2 
Изпълнени са 2 от гореописаните изисквания1.5 
Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания1 
Критерият не е изпълнен0 
В случай че проектното предложение получи „0” точки по критерий „Реалистичност на разходите по проекта”, то се отхвърля!
Максимален брой точки:85 

 

 

V. Финансови ограничения и интензитет на помощтаДАНЕН/П
1.Общият размер на заявената безвъзмездна помощ е по-нисък или равен на 200 000 лева.  
2.Максималният размер на помощта по режим de minimis за едно и също предприятие[24] заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (100 000 евро в случай на едно и също предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка) за период от три бюджетни години, изчислен в съответствие с т. 9 от Условията за кандидатстване. 

 

 

 

 

 

3.Разходите за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал не надвишават 50% от общо допустимите разходи по проекта.   
4.Разходите за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер) на надвишават 50 000 лева.   
5.Разходите за материали и консумативи не надвишават 25 000 лева.   
6.Разходите за наем на работни помещения не надвишават 25 000 лева.   
7.Разходите за външни услуги не надвишават 25 000 лева.   
8.Разходите за участие в събития в страната и чужбина не надвишават 10 000 лева.   
9.Разходите за визуализация не надвишават 2 000 лева.   
10.Интензитетът на безвъзмездната помощ е по-нисък или равен на 80 % от общите допустими разходи по проекта.  
11.В случай че квалифицираният персонал, който е обект на оценка включва лица различни от предприемача, тези лица не участват в повече от 2 проектни предложения по настоящата процедура.  
12.Остатъкът от общите допустими разходи по проекта са съфинансирани чрез собствени средства на кандидата или със средства от външни източници, които средства изключват всякаква публична подкрепа.   

 

13.Кандидатът е попълнил всички приложими за него индикатори по процедурата. 

 

Проектните предложения, получили минимум 51 точки на етап „Техническа и финансова оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

В случай че проектното предложение получи „0“ точки по показател IV.1 „Реалистичност на разходите по проекта“, проектното предложение се отхвърля.

В случай че по време на финансовата оценка се установи надвишаване на интензитета на безвъзмездната финансова помощ и/или максималния размер на безвъзмездната финансова помощ и/или максималният размер за извършване на даден разход, определен в Условия за кандидатстване, Оценителната комисия служебно го намалява до максимално допустимия интензитет и/или размер.

Прагът на помощта по т. 2 ще бъде проверяван чрез Декларацията за минимални помощи (Приложение Г), като кандидатите носят отговорност за декларираните данни. Допълнително ще бъде извършвана проверка и в Информационната система „Регистър на минималните помощи“, Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) и Търговския регистър.

Съответствието с т. 12 се проверява въз основа на представената Декларация за минимални помощи (Приложение Г).

В случай че не е спазено изискването по т. 13, Оценителната комисия по служебен път попълва всички приложими за кандидата индикатори.

В случай че по време на финансовата оценка се установи наличие на недопустими разходи или на разходи, които не са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи, Оценителната комисия служебно коригира/премахва съответните разходи от бюджета на проекта.

В случаите, когато кандидатът не е представил оферта от производител или първи доставчик за всяка отделна инвестиция в активи и Декларация от производител/оторизационно писмо от първи доставчик/договор за търговско представителство между производител и първи доставчик, от които да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от производител или първи доставчик и след допълнителното им изискване по установения ред същите не са представени, или са представени, но не съгласно изискванията, съответният разход ще бъде премахнат от бюджета на проекта служебно от Оценителната комисия.

В случаите, когато кандидатът не е посочил минимални технически/функционални характеристики на предвидените за закупуване дълготрайни материални и нематериални активи или те не съответстват на посочените в офертата от производител или първи доставчик, съответният разход ще бъде премахнат от бюджета на проекта служебно от Оценителната комисия.

В случаите, когато Оценителната комисия премахне всички разходи от бюджета на проекта, поради  непредставяне на оферта от производител или първи доставчик, недопустими разходи или непосочване или несъответствие с минимални технически и функционални характеристики, проектното предложение се отхвърля. Проектното предложение се отхвърля и в случаите, когато Оценителната комисия премахне всички разходи, с изключение на разходите за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, защото в този случай не може да бъде спазено изискването същите да са в размер до 50% от общо допустимите разходи по проекта.

[1] Съгласно дефиницията в Приложение Л.

[2] Кандидатът трябва да отговаря на посоченото изискване в периода от подаване на проектното предложение до приключване на изпълнението на проекта.

[3] Предприемачът трябва да отговаря на посоченото изискване в периода от подаване на проектното предложение до приключване на изпълнението на проекта.

[4] Съгласно дефиницията в Приложение Л.

[5] Предприемачът трябва да отговаря на посоченото изискване в периода от подаване на проектното предложение до приключване на изпълнението на проекта.

[6] Неосъществяването на дейност през последните две приключени финансови години следва да се удостовери чрез представяне на Декларация за неактивност, подадена към НСИ преди сключване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (приложимо в случай че декларацията не е оповестена в Търговския регистър).

[7] Производството на пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура, с изключение на пелети получени от индустриалната преработка на дървесина. Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура.

[8] Съгласно дефиницията в Приложение Л.

[9] Съответствието с критерия ще бъде проверявано на етап изпълнение. В тази връзка, бенефициентът следва да представи  решение за ТЕЛК по време на отчитане пред УО на първите разходи за работни заплати за съответното лице/лица. Бенефициентът се задължава да запази неговата/тяхната заетост (работни места) на трудов договор на минимум 4 часа на ден за период от минимум 6 месеца в рамките на изпълнение на проекта и за период от 6 месеца след приключване на проекта. При неспазване на изискванията, УО ще изиска възстановяване на 25% от получената от бенефициента безвъзмездна финансова помощ.

[10] В т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да посочат информация относно наетите (преди подаване на проектното предложение) или планираните за наемане (по време на изпълнение на проекта) лице/лица с трайни увреждания, при спазване на изискванията за представяне на информация от екипа на кандидата съгласно т. 14. 2 от Условията за кандидатстване.

[11] Данните относно критерия ще бъдат проследявани в края на третата приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта. В случай на неизпълнение, ще бъдат налагани корекции съгласно посоченото в чл. 6 на Административния договор за безвъзмездна финансова помощ (Приложение О към Условията за изпълнение).

[12] N e първата приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта.

[13] Данните относно критерия ще бъдат проследявани в края на третата приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта. В случай на неизпълнение, ще бъдат налагани корекции съгласно посоченото в чл. 6 на Административния договор за безвъзмездна финансова помощ (Приложение О към Условията за изпълнение).

[14] N e първата приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта.

[15] Съгласно дефиницията в Приложение Л.

[16] Данните относно критерия ще бъдат проследявани в края на шестия месец след приключване на проекта. В случай на неизпълнение, ще бъдат налагани корекции съгласно посоченото в чл. 6 на Административния договор за безвъзмездна финансова помощ (Приложение О към Условията за изпълнение).

[17] Изискванията за oбразователно-квалификационно ниво и професионален опит следва да бъдат спазени към датата на кандидатстване. В случай че по време на изпълнение на проекта настъпят промени в квалифицирания персонал, който е обект на оценка по обективни причини (смърт, майчинство или други обективно обосновани причини), бенефициентът следва да го замени с персонал, който има еквивалентни професионален опит и образователно-квалификационно ниво на оценените такива съгласно раздел II. При неспазване на изискването, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

[18] Съгласно дефиницията в Приложение Л.

[19] В случай че кандидатът отговаря на два от подкритериите от критерий II.3, Оценителната комисия ще присъди по-високия брой точки.

[20] Жената-предприемач следва да притежава над 50% от предприятието-кандидат към датата на кандидатстване. В случай че по време на изпълнение на проекта настъпят обективни причини (смърт, майчинство или други обективно обосновани причини), които налагат промяна на предприемача, бенефициентът следва да го замени с лице, което отговаря на изискванията по критерий III.1, в случаите когато проектното предложение е получило точки по критерия. При неспазване на изискването, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

[21] Изискванията за възраст следва да бъдат спазени към датата на кандидатстване. В случай че по време на изпълнение на проекта настъпят обективни причини (смърт, майчинство или други обективно обосновани причини), които налагат промяна на предприемача, бенефициентът следва да го замени с лице, което към датата на кандидатстване отговаря на изискванията по критерий III.2, в случаите когато проектното предложение е получило точки по критерия. При неспазване на изискването, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

[22] Информацията относно регистрацията на предприятието-кандидат на територията на съответната област следва да е вписана в Търговския регистър към датата на кандидатстване. Недопустими са промени в мястото на изпълнение на проекта от една група области в друга група области, както са посочени в подкритериите на критерий III.3, в случаите когато проектното предложение е получило точки по даден подкритерий.

[23] Не се счита за корекция на бюджета добавянето на брой и/или мерна единица.

[24] По смисъла на чл. 2, пар. 2 и при спазване на условията на чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията.

ОСНОВНИ ДЕФИНИЦИИ

 

Административен договор за безвъзмездна финансова помощАдминистративен договор е изрично волеизявление на ръководителя на Управляващия орган за предоставяне на финансова подкрепа със средства от ЕСИФ, по силата на което и със съгласието на бенефициента се създават за бенефициента права и задължения по изпълнението на одобрения проект. Административният договор се оформя в писмено споразумение между ръководителя на Управляващия орган и бенефициента, заместващо издаването на административен акт.
Безвъзмездна финансова помощСредства, предоставени от ОПИК, включително съответното национално съфинансиране, с цел изпълнението на одобрен проект, насочен към постигане на определени резултати.
Бенефициент на безвъзмездна финансова помощЛицата, посочени в чл. 2, пар. 10 от Регламент (ЕО) № 1303/2013 – публична или частна организация, и — само за целите на Регламента за ЕЗФРСР и Регламента за ЕФМДР — физическо лице, които отговарят за започването или за започването и изпълнението на операции. В рамките на схемите за помощ по член 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз (предишен член 87 от Договора за създаване на ЕО),  бенефициентите са публични или частни предприятия, които изпълняват отделен проект и получават публична помощ.
Горски продуктДървесина и недървесни горски продукти. „Недървесни горски продукти“ са смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи, мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, животни, които не са дивеч.

Дефиницията включва и продукти от следните производства преди индустриалната преработка на дървесината

  1. Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или рязане или развиване;
  2. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;
  3. Сушене и импрегниране на дървен материал;
  4. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;
  5. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
  6. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране;
ДейностЗадача или група от задачи (действие или група от действия), които имат (водят до постигане на) конкретен резултат (резултат/продукт) и чрез които се реализира изпълнението на съответния проект.
Едно и също предприятиеСъгласно чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 „едно и също предприятие“ означава всички предприятия, които поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения:

а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго предприятие;

б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административния, управителния или надзорния орган на друго предприятие;

в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт;

г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в това предприятие.

Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията по букви а) – г) посредством едно или няколко други предприятия, също се разглеждат като едно и също предприятие.

Еквивалент на пълно работно времеРаботните места могат да са на пълно работно време, непълно работно време или сезонна работа. Сезонната работа и непълното работно време трябва да бъдат преизчислени в еквивалент на пълна заетост съгласно указанията на НСИ за попълване на Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд, приложение към Годишния отчет за дейността на предприятията.
Изпълнител, определен от страна на бенефициента Изпълнители на дейности по проекта, възложени им от бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ. Изпълнителите от страна на бенефициента не са партньори и се определят в съответствие с реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, както и по реда на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му, включително и на указанията на УО, заложени в Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014-2020.
КандидатиВсички физически и юридически лица и техни обединения, които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ чрез подаване на проектно предложение.
Квалифициран персоналПерсонал, който притежава необходимата степен на знания и умения (образование, професионален опит, лични способности) в областта на предвидените за изпълнение дейности по проекта.
Лице с трайни уврежданияЛице с установена степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.
Материални активи„Материални активи“ означава активи, състоящи се от земя, сгради, съоръжения, машини и оборудване.
Място на изпълнение на проекта Мястото на физическото осъществяване на инвестицията.
Нематериални активи„Нематериални активи“ означава активи, които нямат физически или финансов израз, като патенти, лицензи, ноу- хау или друга интелектуална собственост.
Нередност Всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.
Независимо предприятиеСъгласно чл. 4 , ал. 2 от ЗМСП независимо предприятие е всяко предприятие, което не е предприятие партньор по смисъла на чл. 4, ал. 3 и не е свързано предприятие по смисъла на чл. 4, ал. 5 от закона.
Област на предприемаческата идеяЗа целите на настоящата процедура под „област на предприемаческата идея“ следва да се разбира наличието на логическа свързаност между образователно-квалификационното ниво/професионалния опит и областта на планираната за реализиране в рамките на проекта предприемаческа идея (продукт – стока или услуга).
Области свързани с европейски и регионални предизвикателстваЗа целите на настоящата процедура и на база посоченото в  параграф (8) от преамбюл на Регламент 1301/2013 под „области свързани с европейски и регионални предизвикателства“ се разбират секторите на творческите индустрии, производството на продукти (стоки и/или услуги) свързани със застаряването на населението, полагането на грижи и здравеопазването.
ПредприемачЗа целите на настоящата процедура, под „предприемач“ следва да се разбира физическото лице, което притежава над 50% от собствеността на предприятието-кандидат.
ПредприятиеСъгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за малките и средни предприятия, „предприятие” е всяко физическо лице, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.
Преработка на селскостопански продуктиВсяка операция, извършена спрямо селскостопански продукт, от която се получава също селскостопански продукт, с изключение на дейностите, осъществявани на място в земеделското стопанство, необходими за приготвянето на животински или растителен продукт за първата му продажба.
ПроектСъвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определена/и цел/и, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено-измерими резултати.
Проектно предложение Предложение, подадено от кандидат, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на определен проект, включващо формуляр за кандидатстване и други придружителни документи.
Първично селскостопанско производствоПроизводство на продукти на почвата и на животновъдството, изброени в приложение I към Договора, без да се извършват никакви по-нататъшни операции, с които се променя естеството на тези продукти.
Ръководител на Управляващия органРъководителят на администрацията, в рамките на чиято структура се намира Управляващия орган или упълномощеното от него длъжностно лице.
Свързани лицаСъпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднините по сватовство – до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.
Селскостопански продуктиПродукти, изброени в приложение I към Договора, с изключение на продуктите на рибарството и аквакултурите, включени в приложното поле на Регламент (ЕО) № 104/2000.
Транспортни средстваВключва следните дефиниции:

Съгласно Закона за движението по пътищата:

1. „Пътно превозно средство“ е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата.

2. „Моторно превозно средство“ е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства.

За целите на настоящата процедура не представляват транспортни средства машини и съоръжения, които се придвижват само на територията на предприятието или се използват за вътрешно технологичен транспорт, при условие, че не се придвижват по пътищата.

Съгласно Закона за гражданското въздухоплаване:

1. „Въздухоплавателно средство“ е всяко средство,  което може да получи поддържане в атмосферата за сметка на реакцията на въздуха, освен реакцията на въздуха от земната повърхност.

Съгласно Закона за железопътния транспорт:

1. „Влак” е подреден и скачен състав от вагони с един или повече локомотиви в работно състояние, снабден със сигнали и влакови документи. Локомотиви, мотрисни влакове, мотриси, моторни дрезини и други моторни возила, несваляеми от пътя, отправени на междугарие, се смятат за влакове.

Съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България:

1. „Яхта”  е кораб, използван за туризъм, спорт, спортен риболов или развлечение.

2. „Кораб” е всяко самоходно или несамоходно плавателно съоръжение от какъвто и да е тип, включително съдове на подводни криле, на въздушна възглавница, подводници, плаващи средства и неподвижни или плаващи платформи, предназначени за плаване по море и/или река, независимо от знамето, под което плава, и което се използва за извършване на една или няколко от следните дейности: превоз на товари, превоз на пътници и багажи; влачене на плавателни съоръжения; извършване на морски услуги и други помощни операции; риболов; експлоатация на други морски богатства, както и други дейности.

Търговия със селскостопански продуктиПритежаване или излагане с цел продажба, предлагане за продажба, доставяне или изобщо пускане на пазара по какъвто и да е друг начин, с изключение на първата продажба от първичния производител на прекупвач или преработвател, както и всяка дейност по подготвяне на продукта за такава първа продажба; продажбата от първичен производител на крайни потребители се счита за търговия, ако се осъществява в самостоятелни помещения, предвидени за тази цел.
Условия при придобиване на дълготрайния актив чрез лизинг по чл. 18, ал. 1 и ал. 3 от ПМС №189/2016 г.Чл. 18. (1) Допустими разходи, извършени във връзка с лизинг, по проекти, финансирани от програмите по чл. 2, ал. 1, са единствено лизинговите вноски при спазване на следните изисквания:

1. лизинговите вноски са дължими и платени до изтичане на срока за изпълнение на проекта, финансиран по оперативната програма;

2. разходът за лизинговите вноски, както и придобиването на актив посредством лизингов договор се доказва с фактура или със счетоводен документ с еквивалентна доказателствена стойност;

3. максималната допустима цена е по-ниска от пазарната цена за закупуване на актива

.….

(3) Финансовата подкрепа може да бъде отпусната на лизингополучателя. В този случай са допустими разходите за лизинг при спазване на следните условия:

1. пряк получател на финансирането от оперативната програма е лизингополучателят;

2. при лизингови договори, които включват опция за покупка или предвиждат минимален лизингов период, равен на полезния срок на наетия актив, максималната сума, допустима за съфинансиране от оперативната програма, не може да надвишава пазарната стойност на наетия актив;

3. по отношение на лизинговите договори финансовата подкрепа от оперативната програма се плаща на лизингополучателя на един или повече транша съобразно реално платените лизингови вноски с изключение на случаите на авансово плащане; когато срокът на лизинговия договор изтича след крайната дата за получаване на финансова подкрепа от оперативната програма, допустими са само разходи, свързани с лизинговия наем, дължими и платени от лизингополучателя до тази дата;

4. в случаите на лизингови договори, които не съдържат опция за закупуване и чиято продължителност е по-малка от полезния срок на наетия актив, допустими за съфинансиране са само лизингови вноски в рамките на периода за изпълнение на проекта, при условие че лизингополучателят докаже, че лизингът е бил най-ефективният метод за придобиване правото на ползване на актива; ако при използване на алтернативен метод (например наемане на оборудването) разходите биха били по-ниски, разликата ще бъде приспадната от допустимите разходи;

5. в случаите на регионална държавна помощ разходите, свързани с придобиване на активи чрез лизинг, различни от земя и сгради, ще са допустими само ако лизингът е финансов и включва задължение за покупка на активите при изтичане на лизинговия период; при лизинг на земя и сгради лизинговият период трябва да не е по-малък от 5 години след датата на приключване на инвестиционния проект или да не е по-малък от 3 години, в случай че лизингополучателят е малко или средно предприятие;

6. лизингови вноски, платени от лизингополучателя при лизинг с опция за продажба и незабавно наемане обратно на актива, могат да бъдат допустим разход при спазване на условията по ал. 1, 2 и 3; в този случай разходите за придобиване на актива не са допустими за съфинансиране от оперативната програма.

Устойчива заетостЗа целите на процедурата, под „устойчива заетост“ се има предвид осигуряване на заетост (работни места) за период от 6 месеца след приключване на проекта при запазване на условията (длъжност, часова заетост, размер на възнаграждение, наемане на трудов договор и др.), приложими към екипа на кандидата съгласно т. 14.2 от Условията за кандидатстване.

Краен срок: 08.10.2018 г. 16:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация