BG16RFOP002-3.001 – Енергийна ефективност за малките и средни предприятия

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата

90 000 000 евро (176 024 700 лева)

Предвидено е следното разпределение на наличния бюджет в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

Микро предприятия
24 000 000 евро (46 939 920 лева)

Малки предприятия
30 000 000 евро (58 674 900 лева)

Средни предприятия
36 000 000 евро (70 409 880 лева)

Размер на безвъзмездната финансова помощ за
конкретен проект

Минимален размер: 50 000 лева.
Максимален размер: 1 500 000 лева.

Интензитет на помощта при избран по Елемент А „Инвестиции“

Режим „регионална инвестиционна помощ“

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от
категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта:

Микро и малки предприятия
Максимален извън ЮЗР: 70%
Максимален от ЮЗР: 45%

Средни предприятия
Максимален извън ЮЗР: 60%
Максимален от ЮЗР: 35%

 

Режим „De minimis”

Микро, малки и средни предприятия: 70%

 

Режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ по чл. 38 от Регламент (ЕС) № 651/2014

Микро и малки предприятия: 65%
Средни предприятия: 55%

 

Интензитет на помощта при избран по Елемент Б „Услуги“

Режим „De minimis”

Микро, малки и средни предприятия: 90%

 

Критерии за допустимост на кандидатите

1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са
търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

2) Да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014

3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които
имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) преди датата на
обявяване на процедурата за подбор на проекти.

4) Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност съгласно
Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008) в един от следните сектори:
B „Добивна промишленост“,
C „Преработваща промишленост“,
D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива“,
E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“,
F „Строителство“ .

 

Допустими проекти:

1) За да са допустими по настоящата процедура, проектите трябва да се основават на препоръки от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (Приложение Б към Условията за кандидатстване).

Енергийният одит следва да е извършен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60,
ал. 1 от Закона за енергийната ефективност като екипът извършил обследването следва да подпише енергийният одит (на хартия или с КЕП) преди изпращането му на кандидата .

Обследването за енергийна ефективност се извършва на основата на информация за
енергийното потребление за предходен тригодишен период (2013-2015 г.) и данни от
измерванията, извършени в хода на обследването.

ВАЖНО: Контролът относно качеството на изготвените енергийни одити ще бъде
извършван от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).
В тази връзка кандидатите по процедурата имат ангажимент да изготвят енергиен одит по образец (Приложение Б „Образец на енергиен одит“) и да го представят за разглеждане от АУЕР не по-късно от 10 август 2016 г.

2) Трябва да включват задължително дейности по Елемент А „Инвестиции“.

3) Проектът следва да е в съответствие с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

4) Проектът следва да се изпълнява само на територията на Република България;

5) Проектът следва да отговаря на всички изисквания, посочени в настоящите Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение.

6) Проектът следва да бъде съфинансиран от страна на кандидата

 

Допустими дейности

Елемент А „Инвестиции“

• Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ;
и
• ВСЯКА от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А следва да е с потвърден
ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно
обследването за енергийна ефективност;
ВАЖНО: В случай че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или
производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ), допустими са
само такива за собствено потребление.

Кандидатите следва да имат предвид че дейностите, свързани с въвеждане на ВИ, не
представляват първоначална инвестиция и в тази връзка не са допустими за финансиране по режим регионална инвестиционна помощ. Същите не са допустими за финансиране и по режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“.

В случай че кандидат по процедурата се явява задължено лице по смисъла на чл.14, ал. 4
от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), същият не може да използва частта от енергийните спестявания, постигната със средства по ОПИК, за доказване изпълнението на определените му по чл. 18 от ЗЕЕ цели за енергийни спестявания.

ВАЖНО: По Елемент А „Инвестиции“ кандидатите сами избират ЕДИН измежду
приложимите режими на държавна/минимална помощ съобразно спецификата на проекта и предвижданите допустими дейности.

Дейностите по настоящия Елемент могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата:
– при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ или
– при условията и праговете за инвестиционни помощи за мерки за повишаване на
енергийната ефективност или
– при условията и праговете за минимална помощ.
Комбинирането на различни режими на помощ в рамките на Елемент А е недопустимо.

1. В случай че по Елемент А избраният от кандидата режим държавна помощ е
регионална инвестиционна помощ, допустими са само проектни предложения, които
имат за свой основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции в
материални и нематериални активи, свързани с:

− разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект

Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато в следствие  на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти (макар и значително усъвършенстван), при условие, че базисният производствен процес не се променя из основи

или

− основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

Промяна в целия производствен процес означава прилагането на основна за разлика от
рутинна производствена промяна.
Модернизирането на част от производствения процес не попада в посочения вид първоначална инвестиция, за да е налице фундаментална промяна следва да се модернизира цялостния производствен процес.
За да бъде определена първоначалната инвестиция като основна промяна е необходимо
допустимите разходи да надхвърлят минимален праг уреден в чл. 14, пар. 7 от Регламента, който по-подробно е пояснен в т. 9.
Недопустими са дейности, изпълнявани единствено за намаляване на текущите разходи
на дадено предприятие, които не са свързани с горните инвестиции.

Инвестицията следва да се поддържа в региона получател най-малко три години след
изпълнението на инвестицията. Посоченото изискване ще бъде проверявано както чрез
извършване на проверки на място, включително и относно обстоятелството дали съответният актив е доставен, инсталиран, тестван и пуснат в експлоатация, отговаря на техническите спецификации, използва се на определеното място за целите на проекта, съгласно административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, така и чрез проследяване на изпълнението на индикаторите по т. 7.2.

2. При Елемент А, в случай че избраният от кандидата режим държавна помощ е
„инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“, не са допустими за финансиране дейности, които са с цел гарантиране, че потенциалните
бенефициенти спазват стандартите на ЕС, които вече са приети, дори ако все още не са
влезли в сила.

Съответствието с посоченото изискване се декларира от страна на кандидата в рамките на Декларацията за държавни/минимални помощи.

За проверка на съответствието и изпълняване на изискването на чл. 38, пар. 2 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, в състава на оценителната комисия ще бъдат включени представители на Министерство на околната среда и водите и/или други лица, разполагащи с необходимата експертиза.

ВАЖНО: В случай че за дейностите, за които кандидатът заявява финансиране, е налице
изискване за спазване стандарт на Съюза, той може да кандидатства за финансиране по
режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“
след като е постигнал съответствие с този стандарт.

 

Елемент Б „Услуги“

Дейности, свързани с и необходими за изпълнението на проекта:

– Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на
територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;

– Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001(Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
ВАЖНО: Задължителен краен резултат от изпълнението на услугите за въвеждане и
сертифициране на системи за енергиен мениджмънт е придобиването на сертификат за
въведена система за управление (СУ).
Ако в срока на изпълнение на проекта не бъде получен съответния сертификат за СУ, извършените разходи за въвеждането и сертифицирането й няма да бъдат признати.

Сертификатът следва да бъде издаден от орган по сертификация, акредитиран съгласно ISO/IEC/17021 или последващи версии от:
1. българския национален орган по акредитация – Изпълнителна агенция „Българска
служба за акредитация, от национален орган по акредитация на друга държава-членка на
ЕС, от национален орган по акредитация – страна по Споразумението за Европейско
икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или от национален орган по
акредитация на държава, кандидат за пълноправно членство в ЕС, които са страна по
Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация –
EA MLA в област сертификация на системи за управление;
и/или
2. орган по акредитация на друга държава – член на IAF MLA (International Accreditation
Forum, Multilateral recognition Agreement).

– Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност;

– Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в Елемент А;

– Публичност и визуализация

 

Недопустими по процедурата видове дейности

• дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на проектното
предложение с изключение на разходите за изготвяне на енергиен одит по образец;
• дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по
проекта, с изключение на дейността одит на проекта;
• дейности, които вече са финансирани от други публични източници;
• закупуване на дълготрайни активи втора употреба и на дълготрайни активи, които не са
заведени за първи път от получателя на помощта (закупени от първи доставчик или
производител);
• закупуване на машини/съоръжения/оборудване и нематериални дълготрайни активи,
които не са пряко свързани с постигане на целите на проекта или не са необходими за
изпълнение на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност;
• закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на
предприятието (вкл. софтуерни системи за управление – ERP, CRM и други подобни
системи и модули към тях).
• дейности, които са с цел гарантиране, че потенциалните бенефициенти спазват
стандартите на ЕС, които вече са приети, дори ако все още не са влезли в сила (в случай
на инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност);
• консултантски услуги за разработване на проектното предложение;
• консултантски, юридически и счетоводни услуги от общ характер, които не са свързани с
въвеждането на системи за енергиен мениджмънт;
• участие в семинари, работни срещи, изложения;
• закриване на неконкурентоспособни въглищни мини (в случай на регионална
инвестиционна помощ или инвестиционни помощи за мерки за повишаване на
енергийната ефективност);
• дейности, свързани с транспортна и енергийна инфраструктура (в случай на регионална
инвестиционна помощ)
• извеждането от експлоатация или изграждането на атомни електроцентрали;
• инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности,
изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО (Приложение Н);
• производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
• инвестиции в летищна инфраструктура;
• придобиването на товарни автомобили от предприятия, които осъществяват сухопътни
товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение (в случай на минимална
помощ.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: