BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Цел на процедурата

Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.
Българската икономика по данни на Евростат за 2014 и 2015 години е на последно място по производителност на ресурсите (БВП/Използвани ресурси). Високите нива на разходване на природни суровини в производството и ниската степен на екологосъобразност на предприятията се дължат на остарели технологии и ограничен достъп до нови практики, системи и модели за производство. За повишаване на ресурсната ефективност е необходима подкрепа, която да насърчи предприятията за да пристъпят към инвестиции.
Най-силно за ниската производителност на ресурсите допринасят предприятията от преработващата промишленост, поради което средствата от Инвестиционен приоритет 3.2 на ОПИК са насочени към тях.
Приоритет в стремежа към устойчиво използване на суровините и ограничаване на въздействието върху околната среда е доброто управление на отпадъците.
Съгласно Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 производствените отпадъци представляват преобладаващата част от образуваните отпадъци в обхвата на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), като през 2012 г. относителният им дял е над 80%, а стойността на показателя образувани опасни отпадъци на единица БВП за България остава над два пъти по-висока от средната за ЕС-27.
Според Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа обменът на информация между партньорите във веригата на стойността и между различни сектори, включително МСП, относно начините за постигане на ефективност на ресурсите може да предотврати генерирането на отпадъци, да поощри иновациите и да създаде нови пазари.
Налице са също значителни предизвикателства по отношение на качеството и количеството на водите. Насърчаването на иновативни решения за справяне с предизвикателствата на водния сектор и тяхното налагане на пазара ще донесе значителни икономически възможности.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти В016БР0Р002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ е, както следва:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощСредства от Европейския фонд за регионално развитие Национално съфинансиране
71 644 656.10 лева60 897 957.69 лева10 746 698.42 лева
36 631 331 евро31 136 631.35 евро5 494 699.65 евро

 

Предвидено е следното разпределение на наличния бюджет в зависимост от категорията4 на предприятието-кандидат:

Микро предприятияМалки предприятияСредни предприятия
10 746 698.41 лева
5 494 699.65 евро
28 657 862.44 лева
14 652 532.40 евро
32 240 095.25 лева
16 484 098.95 евро

 

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ са, както следва:

Микро предприятияМалки предприятияСредни предприятия
Минимален: 200 000лева
Максимален: 500 000лева
Минимален: 200 000лева
Максимален: 1 000 000лева
Минимален: 200 000лева
Максимален: 1 500 000лева

Процент на съфинансиране

I. Елемент А „Внедряване“

Процент на съфинансиране за кандидата – приложим режим „регионална
инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014:
Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ за кандидата в зависимост
от мястото на изпълнение на проекта е, както следва:

Категория на
предприятието
Максимален интензитет на
помощта за дейности
извън ЮЗР (NUTS2)
Максимален интензитет на
помощта за дейности
в ЮЗР
Микро и малки
предприятия
70%45%
Средни предприятия60%35%

Процент на съфинансиране за кандидата и партньора – приложим режим „de minimis“
съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ за кандидата и партньора
е, както следва:

Категория на
предприятието
Максимален интензитет на помощта
Микро, малки и средни
предприятия
70%

Елемент Б “Консултантски услуги”

Процент на съфинансиране за кандидата – приложим режим „Помощи за
консултантски услуги в полза на МСП“ съгласно чл. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014. Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ за кандидата е, както
следва:

Категория на
предприятието
Максимален интензитет на помощта
Микро, малки и средни
предприятия
50%

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“

Процент на съфинансиране за кандидата и партньора – de minimis“ съгласно Регламент
(ЕС) № 1407/2013. Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ за кандидата и партньора е, както следва:

Категория на
предприятието
Максимален интензитет на помощта
Микро, малки и средни
предприятия
70%

Остатъкът от общите допустими разходи по проекта, независимо от приложимия режим
на държавна помощ, трябва да бъде съфинансиран чрез собствени средства на
кандидата/партньора или със средства от външни източници, които средства изключват
всякаква публична подкрепа. Посоченото ще бъде проверявано въз основа на
представената от страна на кандидата (и партньора) Декларация за държавни/минимални помощи по Приложение Г и Г-1.
За да се изчисли интензитетът на помощта, всички данни се представят в брутно
изражение – преди приспадането на данъци и други такси. Помощите, които се
предоставят на няколко части (т.е. когато кандидатът предвижда да ползва авансово
и/или междинно/и плащане/ия), се сконтират към техния размер към момента на
предоставяне. Допустимите разходи се сконтират до тяхната стойност към момента на
предоставяне на помощта. Лихвеният процент, който се използва за сконтиране, е
сконтовият процент, приложим към момента на предоставяне на помощта, в съответствие с чл. 7, ал. 3 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 и чл. 3, ал. 6 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ се изчислява чрез определяне на сконтираната стойност на помощта, изразена като процент от сконтираната стойност на допустимите разходи. Безвъзмездната финансова помощ по процедурата може да се натрупва с всякаква друга държавна помощ, ако установимите разходи са различни съгласно чл. 8, ал. 3, б. а) от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014.

Допустими кандидати

Критерии за допустимост на кандидатите

1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са
търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са
еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в
процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

2) Допустими по настоящата процедура са само кандидати, които са микро, малки и
средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните
предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.

3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които
имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) преди датата на
обявяване на процедурата.

4) Икономическата дейност, за която се предвиждат дейности, свързани с подобряване на
ресурсната ефективност попада в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно
Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008–Приложение Н);

5) В случаите, когато кандидатите стартират нова икономическа дейност в рамките на
проекта, тази дейност също попада в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно
Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008);

ВАЖНО: По настоящата процедура е допустимо да има разминаване между кода на
икономическа дейност, спрямо който са предвидени дейности за подобряване на
ресурсната ефективност и кода на икономическа дейност, за който заявява подкрепа
кандидатът. Подобно разминаване е допустимо единствено, когато в резултат на
инвестицията по проекта кандидатът ще стартира нова икономическа дейност (нов 4 цифрен код по КИД). За да е допустимо стартирането на производството на нов продукт (било то в рамките на същия или на нов код на икономическа дейност) по проекта следва новото производство да е пряко свързано със съществуващото производство, спрямо което са предвидени дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност и между тези две производства да е налице промишлена симбиоза.

Стартирането на нова икономическа дейност/ново производство е възможно единствено
в случаите, когато кандидатът е избрал да изпълнява елемент А в хипотезата на
„регионална инвестиционна помощ“ и в резултат на инвестицията кандидатът ще
осъществява диверсификация на продукцията на стопанския обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в него или в хипотезата на режим „de minimis”.

В случаите, когато стартирането на ново производство е свързано и със стартиране на
нова икономическа дейност, то тогава тази нова дейност е икономическата дейност, за
която се кандидатства (т. 2 от Формуляра за кандидатстване, поле „код на проекта по
КИД-2008“) и която ще се ползва от придобитите в рамките на проекта активи (ДМА/ДНА).
Във всички останали случаи икономическата дейност, за която се предвиждат дейности,
свързани с подобряване на ресурсната ефективност следва да съвпада с икономическата
дейност, за която заявява подкрепа кандидатът.

ВАЖНО: Стартирането на ново производство от страна на кандидата ще бъде
проследявано и на етап изпълнение – в края на периода включващ срока на изпълнение
на проекта и първата приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта, бенефициентите следва да представят актуална Справка за производството и продажбите на промишлени продукти, заверена от Националния статистически институт, от която да е видно, че те са стартирали производството на новия продукт и същият попада в допустимите по процедурата сектори. В случаите, когато поради спецификата на новия продукт същият не фигурира в Справката за производството и продажбите на промишлени продукти, кандидатите следва да представят Удостоверение за код на основната икономическа дейност, с включена информация и за допълнителните дейности, издадено от НСИ. При непредставяне на Справката за производството и продажбите на промишлени продукти или на Удостоверението или несъответствие на продукта/кода на икономическата дейност с допустимите по процедурата сектори, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване от бенефициента.

6) Кандидатите имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби на
продукция от дейността, за която са предвидени дейности, свързани с подобряване на
ресурсната ефективност;

ВАЖНО: За да удостоверят спазването на изискването по т. 4 и т. 6 кандидатите следва да приложат към Формуляра за кандидатстване Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2016 г. Посочената справка е част от Годишния отчет за дейността, подаван към Националния статистически институт (НСИ).

Кандидатът не може да заявява подкрепа за повече от един код на икономическа
дейност.

7) Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и
не могат да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в
забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014
година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС)
№ 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Закон за управление на средствата
от Европейките структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

ВАЖНО: Преди сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, Управляващият орган ще извършва документална проверка на декларираната от
одобрените кандидати на етап кандидатстване категория на микро, малко или средно
предприятие. В случай че бъде установена погрешно декларирана категория, довела до
одобрение на интензитет на безвъзмездната финансова помощ по-висок от максимално
допустимия за установената категория преди сключване на договора и/или до
неправилно класиране, ще бъде издадено Решение за отказ за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за съответния кандидат. В случай че в декларираната на
етап кандидатстване категория/статус на одобрен кандидат преди сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ настъпи промяна и в резултат на промяната
интензитетът на помощта надхвърля максимално допустимия за новата категория
съгласно т. 10 на Условията за кандидатстване, за съответния кандидат ще бъде издадено Решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Критерии за допустимост на партньорите:

1) Допустими по настоящата процедура са само партньори, които са търговци по смисъла
на Търговския закон или Закона за кооперациите.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в
процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

2) Допустими по настоящата процедура са само партньори, които са микро, малки и
средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните
предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.

3) Партньорите имат минимум три приключени финансови години преди датата на
обявяване на процедурата (2014, 2015 и 2016 г.);

4) Икономическата дейност, за която кандидатстват попада в сектор C „Преработваща
промишленост” или раздел 38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на
материали“ от сектор Е „Доставяне на води; Канализационни услуги; Управление на
отпадъци и възстановяване“ съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД2008);

ВАЖНО: Съответствието на критерия ще бъде проследявано и на етап изпълнение – в
края на периода включващ срока на изпълнение на проекта и първата приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта, бенефициентите следва да представят за партньора актуално Удостоверение за код на основната икономическа дейност, с включена информация и за допълнителните дейности (ако има такива), издадено от Националния статистически институт, от което да е видно, че партньорите извършват дейността, за която са кандидатствали и тя попада в допустимите по процедурата сектори. При непредставяне на Удостоверението или несъответствие на кода на икономическата дейност с допустимите по процедурата сектори, получената
безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване от бенефициента.

ВАЖНО: Партньорът не може да заявява подкрепа за повече от един код на
икономическа дейност.

5) Партньорите имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби за 2016 г.

Посоченото се удостоверява въз основа на информацията, включена в Отчета за
приходите и разходите за 2016 г., код 15100.

6) Партньори могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат
безвъзмездна финансова помощ, в случай че не попадат в забранителните режими на
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) №
1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета, ЗУСЕСИФ.

ВАЖНО: В рамките на един проект е допустимо да има само един партньор.

Критерии за недопустимост на кандидатите и партньорите

1) Съгласно чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските
структурни и инвестиционни фондове не могат да участват и безвъзмездна финансова
помощ не се предоставя на лица, за които са налице обстоятелства за отстраняване от
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 54 от Зaкона за
обществени поръчки или които не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия
за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна
помощ. Кандидатите/партньорите са длъжни да декларират, че не попадат в някоя от
категориите, посочени в чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. (Приложение
В към Условията за кандидатстване). Потенциалните кандидати/партньори не могат да
участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова
помощ, в случай че:
a) са обявени в несъстоятелност;
б) са в производство по несъстоятелност;
в) са в процедура по ликвидация;
г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от
Търговския закон;
д) са преустановили дейността си;
е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените
процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;
ж) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при
изпълнение на договор за обществена поръчка са нарушили чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл.
301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавите, в които
кандидатите/партньорите са установени;
з) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
и) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато
нарушението е установено с акт на компетентен орган;
й) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на
договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му
прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на
случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на
договора;
к) имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 т Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на УО и на кандидата/партньора, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатите/партньорите са установени и не е
допуснато разсрочване, отсрочване и обезпечение на задълженията или задължението не е по акт, който не е влязъл в сила или размерът на неплатените дължими данъци или
социалноосигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за
последната приключена финансова година;
л) са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за
възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;
м) лицата, които представляват кандидата/партньора са правили опит да:
i) повлияят на вземането на решение от страна на УО, свързано с отстраняването,
подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща
информация, или
ii) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в
процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
н) лицата, които представляват кандидата/партньора са осъждани с влязла в сила
присъда и не са реабилитирани за:
i) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219
– 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
ii) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка
или трета страна;
o) по отношение на лицата, които представляват кандидата/партньора е налице конфликт
на интереси във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, който не може да бъде отстранен;
п) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени
поръчки (ЗОП);
р) е установено, че:
i) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
ii) не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

ВАЖНО: Моля, обърнете внимание, че Декларацията по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7
от ПМС 162/2016 г. следва да бъде попълнена и подписана на хартиен носител от
всички лица с право да представляват кандидата/партньора (независимо от това дали
заедно и/или поотделно, и/или по друг начин).

2) С оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават кандидати/партньори, които са:

• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия,
които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, съгласно
определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по
проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в
Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република
България е даден в Приложение М към Условията за кандидатстване.

• предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или
маркетинг на горски продукти.

• микропредприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия,
осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански
продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване
на европейската общност (Приложение Л), или с производството на памук, в случай че
тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно
определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г. Списък на общините в обхвата на селските
райони на Република България е даден в Приложение М към Условията за
кандидатстване.

• малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните
предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на
селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от
Договора за създаване на европейската общност (Приложение Л), или с производството
на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези
инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно определението
в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република
България е даден в Приложение М към Условията за кандидатстване.

• предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008
(Приложение Н) попадат в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на
хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:
– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови
ястия”;
– 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
– 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
– 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
– 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
– 10.81. „Производство на захар”;
– 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
– 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
– 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
– 11.02. „Производство на вина от грозде”;
– 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
– 11.06. „Производство на малц”.

3) В случай на „регионална инвестиционна помощ“ по елемент А кандидатите не могат
да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че
попадат в забранителните режими съгласно чл.1, пар. 3 на Регламент на Комисията (ЕС)
№ 651/2014 и по-конкретно, ако:
А) Дейността, за която кандидатстват, се отнася до:
• сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013;
• сектора на първично производство на селскостопански продукти;
• сектора на преработка и продажба на селскостопански продукти, в следните случаи:
– когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия; или
– когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или
изцяло на първичните производители;
• помощи за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини в
съответствие с Решение 2010/787/ЕС на Съвета.
• сектор стоманодобив;
• сектор въгледобив;
• сектор корабостроене;
• сектора за производство на синтетични влакна;
• сектор транспорт, както и свързаната с него инфраструктура;
• производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури.

Б) Са предприятия, които:
Б1) Са извършили преместване към предприятието, в което предстои да бъде
осъществена първоначалната инвестиция, за която предприятието кандидатства по
настоящия проект през двете години, предхождащи подаването на този формуляр за
кандидатстване. Кандидатите се ангажират да не правят такова преместване за период до
две години след приключването на първоначалната инвестиция, за която се иска помощта (съгласно Приложение Г Декларация за държавни/минимални помощи за кандидата; Приложение Ф Административен договор);
Посоченото изискване следва да се прилага по следния начин:
– във връзка с това изискване кандидатът се разглежда на ниво група, която представлява
една стопанска единица с общ източник на контрол, а не отделно юридическо лице;
– Съгласно чл. 2, пар. 61а от Регламент на Комисията (ЕК) № 651/2014, изменен с
Регламент 2017/1084 „преместване“ означава прехвърлянето на същата или подобна
дейност или част от нея от предприятие в една от договарящите страни по
Споразумението за Европейското икономическо пространство (първоначално
предприятие) към предприятието, в което се извършват подпомаганите инвестиции, на
територията на друга договаряща страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство (подпомагано предприятие). Прехвърляне е налице, ако
продукт или услуга в първоначалното и в подпомаганото предприятие поне отчасти
преследва същите цели и отговаря на търсенето или нуждите на едни и същи клиенти и
води до загуба на работни места в същата или подобна дейност в едно от първоначалните предприятия на бенефициента в Европейското икономическо пространство.
При установяване на обстоятелството по подточка Б1 по време на изпълнение на проекта
или в рамките на две години от изпълнението му, получената безвъзмездна помощ
подлежи на възстановяване, вкл. начислената законна лихва. Съответствието с
посоченото изискване се проверява и по реда на т. 26.1 от настоящите Условия за
кандидатстване.

Б2) Са предприятия, които:
• са обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно
решение на Европейската комисия, с което дадена помощ се обявява за
незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар;
• са предприятия в затруднено положение, по отношение на които е изпълнено поне
едно от следните обстоятелства:
1. В случай на акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно
дружество с акции или кооперация или други дружества по Приложение I към Директива
2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува по-малко от три години), когато неговият
записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби.
Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други
елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля половината от записания
акционерен капитал. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество с
ограничена отговорност“ се разбира по-специално видовете дружества, посочени в
приложение I към Директива 2013/34/ЕС, а понятието „акционерен капитал“ включва,
когато е уместно, премии от акции.
Преценката относно обстоятелството по т. 1 се извършва по следния начин:
Едно предприятие ще бъде считано за предприятие в затруднено положение, когато
сумата на т. III „Резерв от последващи оценки“, IV „Резерви“, V „Натрупана печалба
(загуба) от минали години“ и VI „Текуща печалба (загуба)“ от раздел А „Собствен капитал“
на пасивите, описани в Счетоводния баланс на съответното предприятие е отрицателна
стойност, която надвишава 50 % от сумата на т. I „Записан капитал“ и II „Премии от
емисии“ от раздел А „Собствен капитал“ на пасивите, описани в Счетоводния баланс.
2. В случай на събирателно дружество или командитно дружество, или други лица по
Приложение II към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува по-малко от
три години), когато капиталът, вписан в баланса на дружеството, е намалял с повече от
половината поради натрупани загуби. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството“, се разбира по-специално типовете дружества, посочени в приложение II към Директива 2013/34/ЕС.
3. Когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на
критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна
несъстоятелност по искане на неговите кредитори.
4. Когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило
заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все
още е обект на план за преструктуриране.

Изискванията по т. Б) се прилагат и на равнище група – както за предприятиетокандидат, така и за предприятията, с които кандидатът формира група предприятия (разгледани в цялост). Преди сключване на административен договор за безвъзмездна финансова помощ се извършва проверка (включително за наличие на „предприятие в затруднено положение“ по смисъла на чл.2, пар.18 от Регламент (ЕС) № 651/2014) на кандидата и лицата, с които същите са свързани, формирайки група, въз основа на подадената декларация и чрез извършване на служебна проверка на наличната информация в публичните регистри (вкл. Търговския регистър). Проверката и определянето на „група“ ще се извършва по отношение на предприятие майка и всички негови дъщерни предприятия, като: „предприятие майка“ означава предприятие, което контролира едно или повече дъщерни предприятия и съответно „дъщерно предприятие“ означава предприятие, което се контролира от предприятие майка, включително дъщерно предприятие на крайно предприятие майка. Проверката включва преценка във връзка с наличието на икономически субект (кандидат), имащ общ източник на контрол на основание не само представения консолидиран финансов отчет (за група предприятия), но и наличната информация в публичните регистри (вкл. Търговския регистър), отчитайки възможността общия източник на контрол да се осъществява, както от предприятия, така и от физически лица, участващи в управлението им.

В) Финансирането представлява:
• помощи за дейности, свързани с износ към трети държави или държави членки, поспециално помощи, които са пряко свързани с изнесените количества, с изграждането и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с
износа;
• помощ, поставена в зависимост от използване на местни за сметка на вносни стоки;

4) В случай на заявена помощ по режим “de minimis“ съгласно Регламент на Комисията
(ЕС) № 1407/2013 (Елемент А и В) кандидатите и партньорите не могат да участват в
процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в
забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 1407/2013 и по-конкретно,
ако:
А) Дейността, за която кандидатстват, се отнася до:
• сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013;
• сектора на първично производство на селскостопански продукти;
• сектора на преработката и търговията със селскостопански продукти, в следните случаи:
– когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата на този вид продукти, изкупувани от първичните производители или предлагани на пазара от съответните предприятия; или
– когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители.

Б) Финансирането представлява:
• помощи за дейности, свързани с износ за трети държави или държави членки, поконкретно помощите, които са пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи, свързани с износа;
• помощ, поставена в зависимост от преференциално използване на национални
продукти спрямо вносни такива;
• помощ, която ще се използва за придобиването на товарни автомобили от предприятия, които осъществяват сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу
възнаграждение.

ВАЖНО: Когато кандидатът/партньорът упражнява едновременно дейност в недопустими сектори и в допустими сектори по настоящата процедура, безвъзмездната помощ по тази процедура се предоставя само за дейностите в допустимите сектори, като кандидатът/партньорът (бенефициентът) следва да води отделна счетоводна отчетност по отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка дейност, която да гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездната помощ, предоставена по настоящата процедура. В случай на заявена помощ едновременно за допустим и недопустим сектор, в бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) ще бъде извършена служебна корекция за премахване на разходите за дейностите в недопустимия сектор.

С оглед горното кандидатът/партньорът представя като условие за плащане при първото
междинно плащане, при промяна или, ако няма междинни плащания, при окончателно
плащане, индивидуален сметкоплан утвърден от ръководството на предприятиетокандидат/предприятието-партньор с включени в него обособените счетоводни сметки (подсметки), специално открити за проекта. От извлеченията/счетоводните записи по посочените в индивидуалния сметкоплан сметки следва да е видно разграничаването на разходите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездната помощ по процедурата.

5) Кандидатите/партньорите не могат да получат безвъзмездна финансова помощ, за
дейности, които са недопустими съгласно чл. 3, пар. 3 на Регламент на Комисията (ЕС) №
1301/2013 и по-конкретно:
• дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО (Приложение Т).
Цитираното ограничение се отнася до кандидати и партньори с инсталации, включени в
регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови газове.

ВАЖНО: Кандидати/партньори, включени в посочения регистър могат да кандидатстват
по настоящата процедура, но само за икономическа дейност, различна от тази,
осъществявана в рамките на инсталацията, с която кандидатът/партньорът са включени в регистъра.

6) Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ
кандидати и/или партньори, за които е установено с влязъл в сила административен акт
наличието на недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно
получени и/или неправомерно усвоени средства по проекти, финансирани от
предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и
Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов
инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране.

Допълнително кандидатите/партньорите следва да имат предвид, че посочените
критерии за недопустимост се прилагат кумулативно с критериите за допустимост,
изрично посочени в т. 11.1 от Условията за кандидатстване.

Допустими партньори

По настоящата процедура за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат
може да участва самостоятелно или в партньорство с МСП. Моля, обърнете внимание, че
партньорството по настоящата процедура е допустимо, а не задължително.

В случай че проектното предложение се осъществява в партньорство не повече от 30% от
общо допустимите разходи по проекта могат да се извършват от партньора. Разходите на
партньора са допустими само по елемент А и В под формата на помощ „de minimis”
съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Едно проектно предложение може да включва само един партньор.

Дейности, допустими за финансиране

Допустими дейности

Проектните предложения по настоящата процедура следва да съответстват на принципа
на ефективност и ефикасност като допустимите дейности следва да съответстват на
целите на Оперативната програма и да водят до постигане на специфичната цел и
резултати на Инвестиционен приоритет 3.2 „Ресурсна ефективност“ от Приоритетна ос 3
на ОПИК, както и на целите на настоящата процедура, при най-адекватното съотношение
между очакваните разходи и ползи.

Допустими проекти

1) Проектът следва да е насочен към внедряването на технологични решения и методи,
пилотни за България (прилагат се за първи път) и които представляват продуктова (стока
или услуга) или производствена иновация.

ВАЖНО: За да бъде направена преценка дали проектът отговаря на изискването за
внедряване на пилотни решения и методи, които се прилагат за първи път в България
кандидатите следва да попълнят т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка
на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване, поле 11.3. „Описание на
технологичните решения/методи, внедрявани по проекта“, поле 11.4. „Сравнение на
предлаганите за внедряване технологични решения/методи с конкурентните
продукти, предлагани на българския пазар“ и поле 11.5. „Сравнителен анализ на
технологичните решения/методи“. Оценката относно това изискване ще бъде
извършвана въз основа на становище от външни експерти.

За целите на настоящата процедура, базирайки се на дефинициите от Наръчника от Осло
(Manuel d’Oslo 3e édition © OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2005):
Продуктова (стока или услуга) иновация е стока или услуга, която е нова или значително
подобрена по отношение на нейните свойства или начини на използване. Това включва и значителните подобрения в техническите характеристики, компонентите и материалите, вграден софтуер, степента на удобството при ползване или в някакви други функционални характеристики;
Производствена (процесна) иновация е нов или значително подобрен начин на
производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни изменения в
технологиите, производственото оборудване и/или софтуера;

ВАЖНО: При внедряването на иновативните продукти (стоки или услуги) или процеси не
трябва да се нарушават чужди права върху интелектуална собственост.

В случай че по време на или след изпълнението на проекта възникне съдебен спор,
касаещ правата върху интелектуална собственост върху продукта (стоката или
услугата)/процеса, внедряван чрез проект по настоящата процедура за подбор на
проекти, то всички съдебни и произтичащи от съдебния спор разходи се поемат от
съответния бенефициент. В случай че съдебният спор приключи с влязло в сила съдебно
решение за нарушаване на право върху интелектуална собственост от страна на
бенефициента, то той е длъжен да възстанови предоставените по настоящата процедура
средства със съответната законна лихва.
Преценката относно изискванията по т. 1 ще бъде правена въз основа на становище от
външни експерти на база информацията, представена в т.11 „Допълнителна информация
необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване,
поле 11.3 „Описание на технологичните решения/методи, внедрявани по проекта“,
поле 11.4 „Сравнение на предлаганите за внедряване технологични решения/методи с
конкурентните продукти, предлагани на българския пазар“ и поле 11.5 „Сравнителен
анализ на технологичните решения/методи“.

2) Проектът следва да води до подобряване на ресурсната ефективност на предприятието-кандидат и да има положителен ефект върху опазването на околната
среда.

3) Проектът задължително следва да има потенциал за мултиплициране на резултатите.
Посоченото означава, че внедрените технологични решения и методи следва да могат да
бъдат приложени в други подобни случаи (подобни предприятия, сектори на
икономическа дейност, подобни производствени процеси и техники). Преценката относно възможността за мултиплициране на резултатите ще бъде правена
въз основа на становище от външни експерти на база информацията, представена в т.11
„Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ от
Формуляра за кандидатстване, поле 11.6. „Оценка на потенциала за мултиплициране на
резултатите“.

4) Проектът следва да се основава на извършен одит за ресурсна ефективност по образец, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти съгласно Приложение Е към Условията за кандидатстване.
В случаите, когато проектът се изпълнява в партньорство, ангажимент за изготвяне на
одит за ресурсна ефективност има само кандидатът. Одитът за ресурсна ефективност
следва да съдържа данни и мерки за съществуващото и, ако е приложимо, новото
производство, като по отношение на съществуващото производство трябва да е налице
информация за минимум една година (2016 г.).
Одитът за ресурсна ефективност следва да е изготвен преди подаване на проектното
предложение.
Контролът относно качеството на изготвените одити за ресурсна ефективност ще бъде
извършван от компетентни външни лица, които ще притежават нужните умения и
квалификация, за да оценяват тяхното съответствие. Посоченото ще бъде извършвано в
рамките на процеса на оценка на проектните предложения чрез изготвянето на
Становище за одит за ресурсна ефективност съгласно Приложение Е-1. Отрицателно
становище по един или повече от критериите от раздел I на Становището води до
директно отхвърляне на проектното предложение.

5) Проектът следва да включва задължително дейности по Елемент А „Внедряване“ и
дейности за мултиплициране на резултатите по Елемент В от страна на кандидата.

ВАЖНО! Включването САМО на дейности по Елемент Б е НЕДОПУСТИМО по настоящата
процедура.
ВАЖНО! В случаите, когато кандидатът е изразходвал лимитa си по режим de minimis, същият следва да реализира задължителните дейности по елемент В за собствена сметка.

6) Проектът следва да е в съответствие с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 и чл.
8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.
Изискването за съответствие на проектните предложения с принципите на
хоризонталните политики на ЕС е посочено по-подробно в т. 17 от Условията.
Съответствието с посочените хоризонтални политики ще бъде проследявано както на етап оценка на проектните предложения, така и на етап изпълнение на проектите.

7) Проектът следва да се изпълнява само на територията на Република България.

8) Проектът следва да отговаря на всички изисквания, посочени в настоящите Условия за
кандидатстване и Условия за изпълнение.

9) Проектът следва да бъде съфинансиран от страна на кандидата и партньора (в случаите на проекти, които се изпълняват в партньорство).

ВАЖНО: По процедурата не са допустими проекти за енергийна ефективност, вкл. такива,
които използват енергия от възобновяеми източници (ВИ). Посоченото означава, че
проекти, които водят до спестяване на количеството потребявана енергия, определено
чрез измерване и оценка на потреблението преди и след прилагането на мярка за
повишаване на енергийната ефективност и/или въвеждане на възобновяеми източници
на енергия няма да се считат за допустими.

ВАЖНО! Допълнителни изисквания към проектите, които се изпълняват в партньорство:
1) Допустими са проекти, които представляват промишлена (индустриална) симбиоза.
2) Допустими са само проекти в партньорство, включващи само един партньор.

ВАЖНО: За целите на процедурата промишлена (индустриална) симбиоза между две
предприятия е сътрудничество между две компании, при което отпадъкът на едната,
представляват суровина за производството на другата.

ВАЖНО: В случай на проекти изпълнявани в партньорство е допустимо да има два кода на икономическа дейност съгласно КИД 2008: код на икономическа дейност, за който
заявява подкрепа кандидатът и код на икономическа дейност, за който заявява подкрепа
партньорът.

Допустими дейности

Елемент А „Внедряване“ (задължителен)

1. Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на
производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на
алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо
производство.

2. Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на отпадъци
в съществуващо производство.

3. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на
произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на
употреба.

4. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците,
получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата
му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с оглед улесняване
на рециклирането или оползотворяване на отпадъците от продукта.

5. Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в
съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт.

6. Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство.

ВАЖНО: Кандидатите следва да разпишат дейностите по елемент А по начин, който да
съответства на дейностите, описани в Одита за ресурсна ефективност (Приложение Е). В
случай че в рамките на процеса по оценка на проектното предложение се установят обстоятелства които правят недопустима дадена дейност или свързания с нейното
изпълнение актив/и, всички разходи по изпълнението на тази дейност се премахват
служебно от Оценителната комисия. Прави се и преразглеждане на критериите за
техническа и финансова оценка (Приложение К), по отношение на които отпадналата
дейност, свързания с нея актив, както и ресурса/ите, за ефективното управление на който
този актив допринася биха се отразили.

ВАЖНО! По елемент А инвестиции могат да заявяват както кандидатите, така и
партньорите.

По Елемент А кандидатите сами избират ЕДИН измежду двата приложими режими на
държавна/минимална помощ съобразно спецификата на проекта и предвижданите
допустими дейности. Дейностите по настоящия Елемент могат да бъда изпълнявани по
преценка на кандидата :
– при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ или
– при условията и праговете за минимална помощ.

Комбинирането на различни режими на помощ за кандидата в рамките на Елемент А е
недопустимо.

В случай на партньорство, партньорът следва да изпълнява предвидените по елемент А
дейности съгласно изискванията на режим „de minimis” на Регламент (ЕС) 1407/2013.

По отношение на кандидатите, които ще изпълняват елемента при условията на
регионална инвестиционна помощ допустими са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с:
− разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект.
Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато вследствие
на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от
поне един от вече произвежданите продукти, при условие че базисният производствен
процес не се променя из основи;
− диверсификацията на продукцията на стопанския обект с продукти, които не са били
произвеждани до момента в него,
Диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били
произвеждани до момента в стопанския обект е налице, когато продуктът не е бил
произвеждан в предприятието преди инвестицията за която се кандидатства.
Незначително изменен продукт чрез рутинна продуктова иновация за разлика от
основната иновация не се класифицира като продукт, който не е произвеждан преди.
Диверсификацията на продукцията обхваща продукти с фундаментално нови
характеристики, необхващащи незначително осъвременяване на продуктите.

За да бъде определена първоначалната инвестиция като диверсификация на продукцията на стопански обект е необходимо допустимите разходи да надхвърлят минималния праг уреден по чл. 14, пар. 7 от Регламента, който по-подробно е пояснен в т. 9.  или
− основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.
Промяна в целия производствен процес означава прилагането на основна за разлика от
рутинна производствена промяна. Модернизирането на част от производствения процес
не попада в посочения вид първоначална инвестиция, за да е налице фундаментална
промяна следва да се модернизира цялостния производствен процес.

ВАЖНО: В случай на изпълнение на елемент А по режим „регионална инвестиционна
помощ“ с основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции в материални
и нематериални активи, свързани с разширяването на капацитета на съществуващ
стопански обект, прогнозните данни за количеството произведена продукция за година
N+1 (посочено в Таблица 1 от Приложение Ж „Икономическа оценка на проекта“) следва
да надвишават количеството произведена продукция за 2016 г (посочено в Таблица 1 на
Одита за ресурсна ефективност- Приложение Е). В случай че изискването не е спазено,
проектното предложение се отхвърля.

Инвестицията следва да се поддържа в региона получател най-малко три години след
изпълнението на инвестицията. Посоченото изискване ще бъде проверявано както чрез
извършване на проверки на място, включително и относно обстоятелството дали
съответният актив е доставен, инсталиран, тестван и пуснат в експлоатация, отговаря на
техническите спецификации, използва се на определеното място за целите на проекта,
съгласно административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, така и чрез проследяване на изпълнението на индикаторите по т. 7.2.
Недопустими са дейности, изпълнявани единствено за намаляване на текущите разходи
на дадено предприятие, които не са свързани с горните инвестиции.

Елемент Б „Консултантски услуги“ (незадължителен)

1. Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по
Елемент А Внедряване.

ВАЖНО: В рамките на този елемент могат да бъдат включвани само консултантски услуги
от инженерно-технически характер, които имат пряко отношение към инвестициите,
внедрявани по елемент А и се извършват от външен изпълнител. По елемента не са
допустими услуги за постоянна или периодична дейност или обичайните оперативни
разходи на предприятието, като например рутинните услуги за данъчни консултации,
редовни юридически консултации или реклама. Не са допустими вътрешни услуги, които
представляват собствена дейност на кандидата.

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“(задължителен)

1. Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси
или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;

ВАЖНО: Кандидатите следва да разпишат посочената дейност по начина, който да
съответства на дейността по намаляване употребата на свежа вода, описани в Одита за ресурсна ефективност (Приложение Е). В случай че в рамките на процеса по оценка на
проектното предложение се установят обстоятелства които правят недопустима тази
дейност или свързания с нейното изпълнение актив, всички разходи по изпълнението на
тази дейност се премахват служебно от Оценителната комисия. Прави се и
преразглеждане на критериите за техническа и финансова оценка (Приложение К), по
отношение на които отпадналата дейност, свързания с нея актив и ресурса, за намаляването на който този актив допринася, биха се отразили.

2. Изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта за целите на процедурата
съгласно Приложение Е.

ВАЖНО: Кандидатите може да извършат сами дейността по изготвяне на одит за ресурсна ефективност или да възложат на външен изпълнител услугата по неговото изготвяне.
Разходите за одита за ресурсна ефективност са допустими единствено в случаите, когато неговото изготвяне е възложено на външен изпълнител.

3. Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта- пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите.

4. Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от
проекта.

ВАЖНО: За да отговарят на изискванията на процедурата дейностите по т. 3. и по т. 4
следва да имат за своя основна цел постигане на мултиплициращ резултат на въведените в рамките на проекта пилотни технологични решения и методи. Целева група на тези събития/публикации следва да са предприятия, осъществяващи същата или подобна дейност или заинтересовани страни от сектора/подобни сектори (работодателски или браншови организации и асоциации), където може да бъде въведена внедрената в рамките на проекта пилотна технология. Целта на тези действия е да се подобри информираността и да се покаже ефекта относно въвеждането на подобни пилотни технологии и да се насърчат и други предприятия да въведат такива ресурсоефективни решения. Дейностите, предвидени по т. 3 и т. 4 следва да се залагат в съответствие с „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“ 2014-2020.
В случаите, когато кандидатът изпълнява проект с размер на БФП над 500 000 евро,
същият следва да съобрази събитията, организирани в рамките на т. 3 да отговарят и на
изискванията за провеждане на публични събития, описани в т. 3.5. от „Единния
наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“
2014-2020. Наръчникът може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия
орган – http://opic.bg/informatsiya-i-publichnost/grafichni-iziskvaniya.

5. Визуализация на проекта.

ВАЖНО: По настоящата процедура допустимите действия, за които може да се заяви
подкрепа относно осигуряване визуализация на проекта следва да се ограничат до:
стикери, временен билборд, постоянна табела или постоянен билборд. По своя преценка
и за собствена сметка кандидатът може да предвиди и други дейности (различни от тези
по т. 3 и по т. 4), свързани с визуализацията на проекта.

Пълният набор от мерки за информиране и публичност, които бенефициентите могат да
прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСИФ, се съдържа в „Единния
наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“
2014-2020.

6. Одит на проекта – (извършен от регистриран одитор) – приложимо за проекти с размер
на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) в съответствие с
чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за
прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета
относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

В случаите, когато е приложимо, Доклад за външен одит на счетоводната документация
по проекта (съгласно Приложение И към Условията за изпълнение), извършен от
регистриран одитор, следва да бъде приложен към искането за окончателно плащане по
проекта. Одиторът проверява дали декларираните от бенефициента разходи са
действително извършени и платени, точни и допустими в съответствие с
административния договор за безвъзмездна финансова помощ.

7. Извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории.
В рамките на одита за ресурсна ефективност кандидатите имат ангажимент да заложат
базови и целеви стойности на показателя, свързан с количеството емисии, генерирани
при производството (в случаите когато това е приложимо). Съгласно изискванията наодита за ресурсна ефективност базовите данни за този показател, както и контролните
данни, отчетени след въвеждане в експлоатация на активите по проекта, следва да са въз
основа на извършени измервания от акредитирани лаборатории.
За целта кандидатите следва да предвидят такива измервания в рамките на периода на
изготвяне на одита за ресурсна ефективност, както и в края на първата календарна
година, следваща годината на приключване на проекта. Измерването на базовите
показатели за емисии следва да бъде извършено в периода след обявяване на
настоящата процедура и преди подаване на проектното предложение и да е заложено
като дейност по проекта. Контролното измерване на емисиите следва да бъде извършено
в края на първата календарна година, следваща годината на приключване на проекта и не
следва да се залага като дейност по проекта, защото същата попада извън периода на
допустимост на дейностите/разходите по процедурата.
В случаите, когато кандидатът разполага със собствена акредитирана лаборатория същият не е нужно да възлага дейността по измерване на външни лаборатории.

За да удостоверят, че измерванията са извършени от акредитирана лаборатория
(собствена или външна за кандидата) кандидатите следва да приложат към т. VI от Одита
за ресурсна ефективност (Приложение Е) сканирано копие на сертификата за акредитация
на лабораторията съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006. За да е валиден този
сертификат същият следва да е издаден от национален орган за акредитация, страна по
Многостранното споразумение на Европейската организация за акредитация или
пълноправен член на Международната организация за акредитация на лаборатории.

ВАЖНО: По елемент В могат да заявят подкрепа както кандидатите, така и партньорите
като бъдат съблюдавани някои ограничения:
 С оглед спецификата на процедурата партньорите могат да заявяват подкрепа само за
дейности по т. 1 и т. 5.
 Кандидатите следва да имат предвид, че включването на дейности, свързани с
мултиплициране на внедрените по Елемент А пилотни технологични решения и методи е
задължително. На база посоченото всички кандидати следва да включат в проектите си
дейности по т. 3 и т. 4 от елемент В независимо дали са заявили разходи за тези дейности
по проекта или не.
 Изготвянето на одит за ресурсна ефективност по образец, осигуряването на
визуализация на проекта, извършване на измервания от акредитирани лаборатории,
както и изготвянето на одит на проекта (за проекти с БФП над 750 000 евро) са
задължителни дейности, но в случай че няма да заявяват разходи за тях по проекта,
кандидатите може да не ги включват в описанието на дейностите, а да ги реализират
самостоятелно.

В случаите, когато кандидатът е изразходвал лимитa си по режим de minimis, същият
следва да реализира задължителните дейности по елемент В за собствена сметка.
Дейностите по Елемент В следва да се изпълняват при условията и спазване на праговете
за помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Недопустими са дейности, които са започнати преди подаването на формуляра за кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са
извършени от него, с изключение на дейността по изготвяне на одит за ресурсна
ефективност по образец и тази по извършване на измервания от акредитирани
лаборатории.

Дейността по изготвяне на одит за ресурсна ефективност по образец следва
да бъде извършена преди подаването на проектното предложение, но след обявяването
на настоящата процедура.

Дейността по извършване на измервания от акредитирани лаборатории (за залагане на базовите стойности на показателя, свързан с количеството емисии от производството) следва също да бъде извършена преди подаването на проектното предложение, но след обявяването на настоящата процедура. За да бъде осигурено спазването на правилата за избор на изпълнител, при избора на изпълнител за изготвяне на одит за ресурсна ефективност и при избора на акредитирана лаборатория следва да бъдат съблюдавани правилата, описани в Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ, а именно да бъдат събрани поне 2 съпоставими оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници на производители/доставчици или комбинация от посочените, съдържащи цена, характеристика/ функционалност/ описание. Тези документи следва да бъдат предоставени за последващ контрол едва след сключване на административен договор за безвъзмездна финансова помощ.

Дейността по извършване на измервания от акредитирани лаборатории за целите на
контролните измервания следва да е осъществена в края на първата календарна година,
следваща годината на приключване на проекта. С оглед периода на допустимост на
дейностите/разходите по процедурата кандидатите следва да извършат контролните
измервания от акредитирани лаборатории за собствена сметка и да не го включват като
дейност във Формуляра за кандидатстване.

В случай че кандидатът реши да пристъпи към изпълнение на дейностите по проекта след подаване на проектното предложение и преди сключване на административния договор за безвъзмездна помощ (ако до такъв се стигне) изборът на изпълнител за тези дейности следва да бъде извършен по реда, описан в Ръководството за изпълнение на договорите по ОПИК. Ръководството може да бъде намерено на следния интернет адрес:
http://opic.bg/opik/rkovodstvo-za-izplnenie-na-dbfp-po-operativna-programa-inovatsii-i-konkurentosposobnost-2014-2020. Кандидатите следва да имат предвид, че ако проектното
предложение не бъде одобрено за финансиране, разходите които са направени по
отношение на дейностите, за които е приложено предварително изпълнение няма да
бъдат възстановени.

ВАЖНО: При описание на дейностите във Формуляра за кандидатстване сформирането на
екип по проекта, провеждането на процедура за избор на изпълнител, изборът на
изпълнител, доставката на закупеното по проекта оборудване и т. н. не следва да са
обособени като отделни дейности, а да са част от описанието/методологията за
изпълнение на посочените по-горе дейности.

Недопустими дейности

Недопустими по процедурата са следните видове дейности:
• дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на проектното
предложение с изключение на дейността по изготвяне на одит за ресурсна ефективност
по образец и тази по извършване на измервания от акредитирани лаборатории (нужни за целите на базовите стойности на показателя за емисии);
 дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по
проекта с изключение на дейността одит на проекта;
• дейности, които вече са финансирани от други публични източници;
• дейности, които включват мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия;
• дейности, отнасящи се до икономическа дейност, различна от тези, за които партньорът
и кандидатът заявяват подкрепа;
 дейности, свързани с въвеждане на пилотни решения и методи, които не се отнасят до
икономическата дейност, попадаща в сектор C „Преработваща промишленост”, а в случай
на партньорство, които не се отнасят до икономическа дейност, попадаща в сектор C
„Преработваща промишленост” или раздел 38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци;
рециклиране на материали“ от сектор Е „Доставяне на води; Канализационни услуги;
Управление на отпадъци и възстановяване“;
 дейности, свързани с придобиване на активи, които няма да бъдат използвани за
целите на подобряване на ресурсната ефективност или за постигане на промишлена
(индустриална) симбиоза (приложимо в случаите, когато проектът се изпълнява в
партньорство или в случаите, когато кандидатът стартира ново производство);

• дейности за въвеждане на система за управление на предприятията съгласно
стандартите EMAS (Схема на Общността за управление по околната среда и одитиране),
БДС EN ISO 14001 или друг вид стандарт;
• услуги за постоянна или периодична дейност или обичайните оперативни разходи на
предприятието, като например рутинните услуги за данъчни консултации, редовни
юридически и счетоводни консултации или реклама;
 други консултантски услуги, които не са от инженерно-технически характер и нямат
пряка връзка с дейностите по Елемент А или не са посочени като допустими услуги по
елемент Б;
• инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности,
изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО (Приложение Т);
• закупуване на дълготрайни активи втора употреба;
• закупуване на дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи,
които не са пряко свързани с постигане на целите на проекта;
• закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на
предприятието (вкл. софтуерни системи за управление – ERP, CRM и други подобни
системи и модули към тях);
• извършване на строително-монтажни работи (СМР);
• извършване на реклама – включително и не само публикуване на обяви в периодични
издания, изработка, разпространение и излъчване на рекламни спотове (радио и
телевизионни) и др., които нямат отношение към дейностите по т. 3 и т. 4. или не са
посочени като допустими в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на
правилата за информация и комуникация“ 2014-2020;
• консултантски услуги за разработване на проектното предложение;
• закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоково-
материални запаси (суровини, материали, полуобработени компоненти, консумативи за
производството, резервни части);
• закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения съгласно дефиницията
в Приложение П;
• закриване на неконкурентоспособни въглищни мини;
• закупуване на земя и сгради;
• извеждането от експлоатация или изграждането на атомни електроцентрали;
• производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
• инвестиции в летищна инфраструктура;
• придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт;
• всички дейности, които не са сред посочените като допустими в Условията за
кандидатстване.

Допустими разходи

Допустимите разходи следва да са извършени законосъобразно и не трябва да
противоречат на правилата, описани в Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския
парламент и Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и специални
разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1080/2006, Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и
Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско
дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета и ПМС №
189/2016 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по
оперативните програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ЕСИФ), за програмен период 2014-2020 г., Закона за управление на средствата
от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), както и всички други
законови и подзаконови нормативни актове от приложимото право на Европейския съюз
и българското законодателство и настоящите Условия за кандидатстване.

Елемент А „Внедряване“

1) Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни
материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.

2) Разходи за права върху патенти, лицензи, „ноу-хау“, разработване на софтуер,
специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти или
процеси и др., представляващи дълготрайни нематериални активи, необходими за
изпълнението на дейностите по елемента.
Разходите по Елемент А са допустими както за кандидата, така и за партньора!

ВАЖНО: Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по
проекта, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който получава
помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети
страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието,
получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за период от три години от окончателното плащане.

Допустимо е и придобиването на посочените активи чрез договор за краткосрочен
финансов лизинг, в който се съдържа задължението бенефициентът/партньорът да
закупи актива след изтичането на договора за лизинг, но не по- късно от крайния срок на
изпълнение на проекта. Придобиването чрез финансов лизинг е допустимо при спазване
на условията на чл. 18, ал. 1 и ал. 3 на ПМС № 189/2016 г. и чл. 14, пар. 6 от Регламент на
Комисията (ЕС) № 651/2014. Бенефициентът/партньорът може да придобие собствеността
върху даден актив или чрез договор за финансов лизинг или чрез договор за покупка.

ВАЖНО: Разходите по Елемент А следва да представляват минимум 60 % от общо
допустимите разходи по проекта.

Елемент Б „Консултантски услуги“

1) Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на
дейностите по Елемент А.

ВАЖНО: За да са допустими посочените разходи същите следва да имат пряко отношение
към инвестициите, внедрявани по елемент А и да са извършени от външен изпълнител.

Не са допустими разходи за услуги за постоянна или периодична дейност или обичайните
оперативни разходи на предприятието, като например рутинните услуги за данъчни
консултации, редовни юридически консултации или реклама.

Разходите по Елемент Б са допустими САМО за кандидата!

ВАЖНО: Разходите по Елемент Б не следва да надхвърлят 20 % от общо допустимите
разходи по проекта.

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“

Разходите по Елемент В са допустими както за кандидата, така и за партньора като
партньорите могат да заявяват разходи само по т. 1 и т. 5.

1) Разходи за въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените
процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;
Допустимите разходи по дейност 1 трябва да бъдат под формата на ДМА и/или ДНА.

2) Консултантски услуги за изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта – до 15
000 лв.

ВАЖНО: Разходите за одита за ресурсна ефективност могат да бъдат извършени преди
датата на подаване на проекта, но след датата на обявяване на настоящата процедура,
като плащането по тях трябва да бъде направено не по-късно от крайния срок, определен за представяне на финалния отчет за изпълнение на дейностите по проекта.

3) Разходи за организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите
от проекта – разходи за наем на зали и техническо оборудване за провеждане на
събитията.

4) Разходи за публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на
резултатите от проекта.

5) Разходи за визуализация на проекта – до 1 000 лв (допустими са само разходи за
стикери, временен билборд, постоянна табела или постоянен билборд).

6) Разходи за одит на проекта – до 5 000 лв. (приложимо за проекти с размер на
безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) в съответствие с чл.
207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за
прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета
относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза).

7) Такси за извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирана
лаборатория.

Тези такси ще бъдат възстановявани единствено в случаите, когато измерванията са
извършени за целите на базовите показатели за емисии и са направени от външни за
кандидата акредитирани лаборатории. Разходите за контролните измервания следва да
бъдат направени в края на първата календарна година, следваща годината на
приключване на проекта и с оглед на факта, че попадат извън периода на допустимост на
дейностите/разходите по процедурата няма да бъдат признавани.

ВАЖНО: В случай че проектното предложение се осъществява в партньорство, не повече
от 30% от общо допустимите разходи по проекта могат да се извършват от партньора.

ВАЖНО: В случай че в резултат на извършването на даден разход ще бъдат осъществени
допустима (съгласно т. 13.1 от Условията за кандидатстване) и недопустима дейност
(съгласно т. 13.2 от Условията за кандидатстване) или дейност, която се осъществява в
недопустими сектори съгласно т. 11.2 на Условията за кандидатстване), то този разход ще бъде изцяло премахнат от бюджета на съответното проектно предложение.

Недопустими разходи

Недопустими по процедурата са следните видове разходи:
 разходи за дълготрайни активи втора употреба;
 разходи за закупуване на дълготрайни материални активи и дълготрайни
нематериални активи, които не са пряко свързани с постигане на целите на проекта;
 разходи за дейности, които са започнати преди подаването на формуляра за
кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са
извършени от него с изключение на разходите за извършване на одит за ресурсна
ефективност и разходите за извършване на измерване от акредитирани лаборатории
на базовите показатели за емисии;
 разходи за дейности, свързани с изпълнение на мерки за енергийна ефективност и
използване на енергия от ВИ;
 разходи, отнасящи се до икономическа дейност, различна от тези, за които партньорът
и кандидатът заявяват подкрепа;
 разходи, свързани с въвеждане на пилотни решения и методи, които не се отнасят до
икономическа дейност, попадаща в сектор C „Преработваща промишленост”, а в
случай на партньорство, разходи, които не се отнасят до икономическа дейност,
попадаща в сектор C „Преработваща промишленост” или раздел 38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали“ от сектор Е „Доставяне на
води; Канализационни услуги; Управление на отпадъци и възстановяване“ ;
 разходи, свързани с придобиване на активи, които няма да бъдат използвани за
целите на подобряване на ресурсната ефективност или за постигане на промишлена
(индустриална) симбиоза (приложимо в случаите, когато проектът се изпълнява в
партньорство или в случаите, когато кандидатът стартира ново производство);
 разходи за въвеждане на система за управление на предприятията съгласно
стандартите EMAS (Схема на Общността за управление по околната среда и
одитиране), БДС EN ISO 14001 или друг вид стандарт;
 разходи за услуги за постоянна или периодична дейност или обичайните оперативни
разходи на предприятието, като например рутинните услуги за данъчни консултации,
редовни юридически и счетоводни консултации или реклама;
 разходи за консултантски услуги, които нямат пряка връзка с дейностите по Елемент А
или не са включени като разходи за допустими услуги по елемент Б;
 разходи за инвестиции за постигане намаляване на емисиите на парникови газове от
дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО (Приложение Т)
 разходи за закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни
нужди на предприятието (вкл.софтуерни системи за управление – ERP, CRM и други
подобни системи и модули към тях);
 разходи за строително-монтажни работи (СМР);
 разходи за реклама – включително и не само публикуване на обяви в периодични
издания, изработка, разпространение и излъчване на рекламни спотове (радио и
телевизионни) и др., които нямат отношение към дейностите по т. 3 и т. 4. или не са
посочени като допустими в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на
правилата за информация и комуникация“ 2014-2020;
 разходи за застраховки на закупеното оборудване;
 разходи за банкови такси и комисионни;
 непредвидени разходи (глоби, санкции, неустойки, лихви по търговски
вземания/задължения и др.);
 разходи за закупуване на земя и сгради;
 разходи за консултантски услуги за разработване на проектното предложение;
 принос в натура;

 

 

СТАНОВИЩЕ ПО ОДИТ

за ресурсна ефективност по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Раздел I

КритерийДаНеН/П
1.Одитът за ресурсна ефективност е изготвен по образец, съгласно Приложение Е   
2.Одитът за ресурсна ефективност е с попълнена информация по всички точки, за които е приложимо.   
3.Предвидените в одита за ресурсна ефективност дейности се отнасят към икономическа дейност, която попада в сектор C „Преработваща промишленост“   
4.Описаните в т. 5.2. дейности отговарят на изискването за промишлена симбиоза (приложимо в случаите, когато кандидатът стартира нова дейност по проекта или ще реализира проекта в партньорство)   
5.Налице са всички изисквани по закон разрешителни (и посочени в Одита за ресурсна ефективност) за предприятието-кандидат и предприятието-партньор (в случай на наличие на партньор по проекта)   

 

Раздел II

 

КритерийДаНеН/П
1.В одита за ресурсна ефективност по отношение на предприятието-кандидат са предвидени дейности за подобряване на ресурсната ефективност само по отношение на един код на икономическа дейност

 

Заб: В случай че са налице дейности, които се отнасят до повече от един код, моля посочете в раздел Заключение/Бележки кои са дейностите, които се отнасят до различни кодове на икономическа дейност

   
2.Предвидените в одита за ресурсна ефективност дейности са свързани с подобряване на ресурсната ефективност[1]

Заб. В случай че някоя дейност не води до ресурсна ефективност, моля посочете в раздел Заключение/Бележки с препоръка за отпадане

   
3.Налице е съответствие между данните в Таблица 1 от одита за ресурсна ефективност и Справката за производството и продажбите на промишлени продукти за 2016 г., заверена от НСИ

Заб. В случай на несъответствие, моля посочете в раздел Заключение/Бележки при кои от данните се наблюдава несъответствието.

   
4.Данните за 2016 г., представени в т. 1, 2  и 4 от Раздел IV Използване на ресурси са потвърдени със Справка по видове ресурси, приложена към Раздел VI.

 

Заб. В случай че за някой от ресурсите липсва справка или справката не е пълна, моля посочете в раздел Заключение/Бележки във връзка с каква нередовност следва да се изиска отново справката.

   
5.Всички изчисления в одита са коректни

 

Заб. В случай на грешки, в раздел Заключение/Бележки, моля посочете грешките. В случай че е възможно грешките да бъдат коригирани по служебен път, моля посочете коректните данни.

   
6.Съгласно одита за ресурсна ефективност кандидатът преминава към по-високо ниво на управление на отпадъците по отношение на отпадъка, при който се променя начинът на управление в най-висок процент

…………………………………………………………………………………………………………………

Посочва се видът отпадък, степента преди изпълнение на проекта и степента, към която ще премине след изпълнение на проекта.

   
7.Съгласно одита за ресурсна ефективност са налице дейности, които се отнасят до един от специфичните отпадъчни потоци (посочва се конкретният отпадъчен поток)

…………………………………………………………………………………………………………………

Посочва се конкретният отпадъчен поток.

   
8.Съгласно одита за ресурсна ефективност е налице намаляване на употребата на опасни химични вещества (ОХВ)

…………………………………………………………………………………………………………………

Посочват се конкретните ОХВ и се отбелязва кое от тях се променя в най-висока степен.

   
9.Данните относно количествата на замърсителите (емисиите) преди проекта, представени в таблица 3.3. са въз основа на измервания, извършени от акредитирана лаборатория.

 

Заб. В случай че за някой от замърсителите липсва протокол за измерване от акредитирана лаборатория, моля посочете в раздел Заключение/Бележки

   
10.Съгласно одита за ресурсна ефективност е налице намаляване на количеството емисии в атмосферата и/или отпадъчните води

Посочва се замърсителят (емисията), която се променя в най-висока степен

   
11.В одита за ресурсна ефективност не са включени дейности, свързани със спестяването на количеството потребявана енергия и/или въвеждане на възобновяеми източници

Заб. В случай че са включени такива дейности, моля посочете в раздел Заключение/Бележки

   
12.Всички дейности в одита, свързани с придобиване на активи са разписани по начин, който да съответства на указанията в Одита за ресурсна ефективност

Заб. В случай че не всички дейности в одита са разписани съгласно указанията за попълването им и въз основа на представената информация не може да се направи преценка как планираният за придобиване актив/и води до по-ефективно управление на ресурсите (води до по-ефективно използване на суровина, спомагателни материали, вода, отпадък, промишлена симбиоза, както и до подобряване на ресурсната ефективност на продуктите на последващите фази от продуктовия жизнен цикъл ), моля посочете в раздел Заключение/Бележки

   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ/БЕЛЕЖКИ:

………………………………………………………………………...…………………………………………………

………………………………………………………………………...…………………………………………………

………………………………………………………………………...…………………………………………………

Указания: В случай на отрицателно становище по раздел I, следва да бъдат описани и обосновани причините за него.  Отрицателно становище по някой от критериите от раздел I води до директно отхвърляне на проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост.

В случай на отрицателно становище по раздел II следва да бъде дадено ясно и точно описание в какво се състоят грешките/неточностите/несъответствието.

В случай че при оценката по критерий 1 на раздел II се установи, че по отношение на предприятието кандидат са заявени дейности, които се отнасят до различни кодове на икономическа дейност и съответно тези дейности попадат в допустим и недопустим код, за дейностите които попадат в недопустимия код/ове следва да бъде отправена препоръка за отпадане. В случай че всички кодове на икономическа дейност, за които са заявени дейности, са сред допустимите по процедурата, то на кандидата ще бъде изпратено искане за разяснение за кода на икономическа дейност, спрямо който са предвидени дейности за подобряване на ресурсната ефективност. За дейностите, които се отнасят до код/ове на икономическа дейност, които не са посочени от кандидата в разяснението, следва да бъде направена препоръка за отпадане.   

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

 

БНББългарска народна банка
ГДГлавна дирекция
ДДСДанък добавена стойност
ДМАДълготрайни материални активи
ДНАДълготрайни нематериални активи
ДНФДирекция „Национален фонд”, Министерство на

финансите

ДОПКДанъчно-осигурителen процесуален кодекс
ЕКЕвропейска комисия
ЕОЕвропейска общност
ЕСЕвропейски съюз
ЕСИФЕвропейски структурни и инвестиционни фондове
ЕСФЕвропейски социален фонд
ЕФРРЕвропейски фонд за регионално развитие
ЗКПОЗакон за корпоративното подоходно облагане
ЗМСПЗакон за малките и средните предприятия
ЗОПЗакон за обществените поръчки
ЗУОЗакон за управление на отпадъците
ЗТРЗакон за търговския регистър
ЗУСЕСИФЗакон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
ИСУНИнформационна система за управление и наблюдение
КЕПКвалифициран електронен подпис
КНКомитет за наблюдение
КИД 2008Класификация на икономическите дейности 2008
МИМинистерство на икономиката
МСМинистерски съвет
МСПМалки и средни предприятия
НСИНационален статистически институт
ОПОперативна програма
ОПИКОперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
     ОПРКБИОперативна програма „Развитие на

конкурентоспособността на българската икономика“

ПМСПостановление на Министерски съвет
СМРСтроително-монтажни работи
УОУправляващ орган
ФКФормуляр за кандидатстване
ЮЗРЮгозападен район

 

ОСНОВНИ ДЕФИНИЦИИ

Общи
Административен договор за безвъзмездна финансова помощАдминистративен договор е изрично волеизявление на ръководителя на Управляващия орган за предоставяне на финансова подкрепа със средства от ЕСИФ, по силата на което и със съгласието на бенефициента се създават за бенефициента права и задължения по изпълнението на одобрения проект. Административният договор се оформя в писмено споразумение между ръководителя на Управляващия орган и бенефициента, заместващо издаването на административен акт.
Безвъзмездна финансова помощСредства, предоставени от ОПИК, включително съответното национално съфинансиране, с цел изпълнението на одобрен проект, насочен към постигане на определени резултати.
Бенефициент на безвъзмездна финансова помощЛицата, посочени в чл. 2, пар. 10 от Регламент (ЕО) № 1303/2013 – публична или частна организация, и — само за целите на Регламента за ЕЗФРСР и Регламента за ЕФМДР — физическо лице, които отговарят за започването или за започването и изпълнението на операции. В рамките на схемите за помощ по член 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз (предишен член 87 от Договора за създаване на ЕО),  бенефициентите са публични или частни предприятия, които изпълняват отделен проект и получават публична помощ.
Горски продуктДървесина и недървесни горски продукти. „Недървесни горски продукти“ са смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи, мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, животни, които не са дивеч.

Дефиницията включва и продукти от следните производства преди индустриалната преработка на дървесината:

1.     Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или рязане или развиване;

2.     Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;

3.     Сушене и импрегниране на дървен материал;

4.     Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;

5.     Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;

6.     Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране;

Група предприятия„Група“ означава предприятие майка и всички негови дъщерни предприятия, като: „предприятие майка“ означава предприятие, което контролира едно или повече дъщерни предприятия и съответно „дъщерно предприятие“ означава предприятие, което се контролира от предприятие майка, включително дъщерно предприятие на крайно предприятие майка.
Дата на започване на работатаОзначава първото от следните събития: започване на строителните работи, свързани с инвестицията, или поемане на първия правнообвързващ ангажимент за поръчка на оборудване или всеки друг ангажимент, който прави инвестицията необратима. Купуването на земя и подготвителните дейности като получаването на разрешителни и провеждането на проучвания на осъществимостта не се считат за започване на работите по проекта. При поглъщания на предприятия „започване на работите по проекта“ означава момента на придобиване на активите, пряко свързани с придобития стопански обект.
ДейностЗадача или група от задачи (действие или група от действия), които имат (водят до постигане на) конкретен резултат (резултат/продукт) и чрез които се реализира изпълнението на съответния проект.
Едно и също предприятиеСъгласно чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 „едно и също предприятие“ означава всички предприятия, които поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения:

а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго предприятие;

б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административния, управителния или надзорния орган на друго предприятие;

в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт;

г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в това предприятие.

Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията по букви а) – г) посредством едно или няколко други предприятия, също се разглеждат като едно и също предприятие.

Изпълнител, определен от страна на бенефициента Изпълнители на дейности по проекта, възложени им от бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ. Изпълнителите от страна на бенефициента не са партньори и се определят в съответствие с реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, както и по реда на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му, включително и на указанията на УО, заложени в Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014-2020.
КандидатиВсички физически и юридически лица и техни обединения, които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ чрез подаване на проектно предложение.
Материални активиПо смисъла на чл. 2, пар. 29 от Регламент (ЕО) № 651/2014 „материални активи“ означава активи, състоящи се от земя, сгради, съоръжения, машини и оборудване.

За целите на настоящата процедура допустими са само разходи за съоръжения, машини и оборудване

Място на изпълнение на проекта Мястото на физическото осъществяване на инвестицията.
Нематериални активиПо смисъла на чл. 2, пар. 30 от Регламент (ЕО) № 651/2014 „Нематериални активи“ означава активи, които нямат физически или финансов израз, като патенти, лицензи, ноу- хау или друга интелектуална собственост.
Нередност Всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.
Партньори„Партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ“ са всички юридически лица и техни обединения, които участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото изпълнение на проекта или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от проекта и разходват средства от безвъзмездната финансова помощ.
ПредприятиеСъгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за малките и средни предприятия, „предприятие” е всяко физическо лице, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.
Предприятие в затруднено положениеСъгласно чл. 2, пар. 18 от Регламент (ЕО) № 651/2014 предприятие в затруднено положение е предприятие, по отношение на което е изпълнено поне едно от следните обстоятелства:

а) в случай на акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции или кооперация или други дружества по Приложение I към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува по-малко от три години), когато неговият записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля половината от записания акционерен капитал. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество с ограничена отговорност“ се разбира по-специално видовете дружества, посочени в приложение I към Директива 2013/34/ЕС, а понятието „акционерен капитал“ включва, когато е уместно, премии от акции;

б) в случай на събирателно дружество, командитно дружество или едноличен търговец или други лица по Приложение II към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува по-малко от три години), когато капиталът, вписан в баланса на дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството“, се разбира по-специално типовете дружества, посочени в приложение II към Директива 2013/34/ЕС;

в) когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите кредитори;

г) когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране.

 

Преработка на селскостопански продуктиСъгласно чл. 2, пар. 11 от Регламент (ЕО) № 651/2014 това е всяка една операция върху селскостопански продукт, от която се получава също селскостопански продукт, с изключение на дейностите, осъществявани на място в земеделското стопанство, които са необходими за подготовката на животински или растителен продукт за първата му продажба.
ПроектСъвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определена/и цел/и, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено-измерими резултати.
Проектно предложение Предложение, подадено от кандидат, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на определен проект, включващо формуляр за кандидатстване и други придружителни документи.
Първично селскостопанско производствоСъгласно чл. 2, пар. 9 от Регламент (ЕО) № 651/2014  това е производство на продукти на почвата и на животновъдството, изброени в Приложение I към Договора за създаване на европейската (Приложение С), без да се извършват никакви по-нататъшни операции, с които се променя естеството на тези продукти.
Ръководител на Управляващия органРъководителят на администрацията, в рамките на чиято структура се намира Управляващия орган или упълномощеното от него длъжностно лице.
Свързани лицаСъпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднините по сватовство – до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.
Сделка между несвързани лицаСделка между несвързани лица означава, че условията на сделката между договарящите се страни не се различават от условията, които биха били договорени между независими предприятия, и не съдържат елемент на колизия. Всяка сделка, която е резултат от открита, прозрачна и недискриминационна процедура, се разглежда като съответстваща на принципа на сделката между несвързани лица
Селскостопански продуктСъгласно чл. 2, пар. 11 от Регламент (ЕС) № 651/2014 „селскостопански продукт“ означава продукти, изброени в приложение I към Договора, с изключение на продукти на рибарството и аквакултурите, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г.;
Транспортни средстваВключва следните дефиниции:

Съгласно Закона за движението по пътищата:

1. „Пътно превозно средство“ е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата.

2. „Моторно превозно средство“ е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства.

За целите на настоящата процедура не представляват транспортни средства машини и съоръжения, които се придвижват само на територията на предприятието или се използват за вътрешно технологичен транспорт, при условие, че не се придвижват по пътищата.

Съгласно Закона за гражданското въздухоплаване:

1. „Въздухоплавателно средство“ е всяко средство,  което може да получи поддържане в атмосферата за сметка на реакцията на въздуха, освен реакцията на въздуха от земната повърхност.

Съгласно Закона за железопътния транспорт:

1. „Влак” е подреден и скачен състав от вагони с един или повече локомотиви в работно състояние, снабден със сигнали и влакови документи. Локомотиви, мотрисни влакове, мотриси, моторни дрезини и други моторни возила, несваляеми от пътя, отправени на междугарие, се смятат за влакове.

Съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България:

1. „Яхта”  е кораб, използван за туризъм, спорт, спортен риболов или развлечение.

2. „Кораб” е всяко самоходно или несамоходно плавателно съоръжение от какъвто и да е тип, включително съдове на подводни криле, на въздушна възглавница, подводници, плаващи средства и неподвижни или плаващи платформи, предназначени за плаване по море и/или река, независимо от знамето, под което плава, и което се използва за извършване на една или няколко от следните дейности: превоз на товари, превоз на пътници и багажи; влачене на плавателни съоръжения; извършване на морски услуги и други помощни операции; риболов; експлоатация на други морски богатства, както и други дейности.

Производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктуриЗа целите на процедурата под производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури следва да се разбира:

-инвестиции, насочени към сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ съгласно КИД-2008;

– Инвестиции в системи, които произвеждат енергия, вкл. и за собствено потребление

Търговия със селскостопански продуктДържане или излагане с цел продажба, предлагане за продажба, доставяне или пускане на пазара по друг начин, с изключение на първата продажба от първичния производител на прекупвачи или преработватели, както и всяка една дейност по подготвяне на продукта за тази първа продажба; продажбата от първичен производител на крайни потребители се счита за търговия, ако се осъщестява в отделни помещения, предвидени за тази цел.
Условия при придобиване на дълготрайния актив чрез лизинг по чл. 18, ал. 1 и ал. 3 от ПМС №189/2016 г.Чл. 18. (1) Допустими разходи, извършени във връзка с лизинг, по проекти, финансирани от програмите по чл. 2, ал. 1, са единствено лизинговите вноски при спазване на следните изисквания:

1. лизинговите вноски са дължими и платени до изтичане на срока за изпълнение на проекта, финансиран по оперативната програма;

2. разходът за лизинговите вноски, както и придобиването на актив посредством лизингов договор се доказва с фактура или със счетоводен документ с еквивалентна доказателствена стойност;

3. максималната допустима цена е по-ниска от пазарната цена за закупуване на актива

.….

(3) Финансовата подкрепа може да бъде отпусната на лизингополучателя. В този случай са допустими разходите за лизинг при спазване на следните условия:

1. пряк получател на финансирането от оперативната програма е лизингополучателят;

2. при лизингови договори, които включват опция за покупка или предвиждат минимален лизингов период, равен на полезния срок на наетия актив, максималната сума, допустима за съфинансиране от оперативната програма, не може да надвишава пазарната стойност на наетия актив;

3. по отношение на лизинговите договори финансовата подкрепа от оперативната програма се плаща на лизингополучателя на един или повече транша съобразно реално платените лизингови вноски с изключение на случаите на авансово плащане; когато срокът на лизинговия договор изтича след крайната дата за получаване на финансова подкрепа от оперативната програма, допустими са само разходи, свързани с лизинговия наем, дължими и платени от лизингополучателя до тази дата;

4. в случаите на лизингови договори, които не съдържат опция за закупуване и чиято продължителност е по-малка от полезния срок на наетия актив, допустими за съфинансиране са само лизингови вноски в рамките на периода за изпълнение на проекта, при условие че лизингополучателят докаже, че лизингът е бил най-ефективният метод за придобиване правото на ползване на актива; ако при използване на алтернативен метод (например наемане на оборудването) разходите биха били по-ниски, разликата ще бъде приспадната от допустимите разходи;

5. в случаите на регионална държавна помощ разходите, свързани с придобиване на активи чрез лизинг, различни от земя и сгради, ще са допустими само ако лизингът е финансов и включва задължение за покупка на активите при изтичане на лизинговия период; при лизинг на земя и сгради лизинговият период трябва да не е по-малък от 5 години след датата на приключване на инвестиционния проект или да не е по-малък от 3 години, в случай че лизингополучателят е малко или средно предприятие;

6. лизингови вноски, платени от лизингополучателя при лизинг с опция за продажба и незабавно наемане обратно на актива, могат да бъдат допустим разход при спазване на условията по ал. 1, 2 и 3; в този случай разходите за придобиване на актива не са допустими за съфинансиране от оперативната програма.

 

 

Специфични
Възобновяеми източнициВъзобновяеми неизкопаеми енергийни източници: вятърна, слънчева, аеротермална, геотермална, хидротермална и океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, сметищен газ, газ от пречиствателни инсталации за отпадни води и биогазове
Депониране на отпадъциМетод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години – за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година – за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда
Емисии във въздухаЕмисия е изпускането на вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух и водите. Точката или повърхността, откъдето се осъществява изпускането, се нарича източник. Емисията в атмосферния въздух се определя като маса на дадено вредно вещество (замърсител) за един кубически метър изпускан газ или като дебит на изпусканото вещество (емисионен дебит) при нормални условия.
Емисии във водитеСъдържащите се вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти
Енергийна ефективностКоличеството спестена енергия, определено чрез измерване и/или оценка на потреблението преди и след прилагането на мярка за повишаване на енергийната ефективност, като същевременно се осигурява нормализиране на външните условия, които оказват въздействие върху потреблението на енергия.
ИнсталацияИнсталация е всяко неподвижно техническо съоръжение, в което:

а) се извършват една или повече от посочените в приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда  дейности;

б) се извършват други дейности на същата площадка и което е непосредствено свързано и/или има техническа връзка със съоръженията по буква „а“ и което може да окаже въздействие върху емисиите и замърсяването.

Площадка     Физическо място на изпълнение на икономическата дейност, обект на одита за ресурсна ефективност
Обезвреждане Обезвреждане е всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия.  Обезвреждането включва дейности по депониране, изгаряне и др. съгласно Приложение 1 от ЗУО
Опазване на околната среда

 

Всяко действие, което има за цел да се възстановят или предотвратят щетите върху физическата среда или природните ресурси, причинени от собствените дейности на бенефициера, да се намали рискът от подобни щети или да се осигури по-ефикасно използване на природните ресурси, включително мерки за спестяване на енергия и използване на възобновяеми енергийни източници
Опасни химични веществаОпасни химични вещества са веществата, определени в Регламент (ЕО) 1272/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) №  1907/2006 (CLP)
ОползотворяванеВсяка дейност, която има като основен резултат използването на отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани за изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло. Приложение № 2 към ЗУО съдържа неизчерпателен списък на дейностите по оползотворяване.
ОтпадъкВсяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи
Парникови газовеГазовете, изброени в приложение II към Директива 2003/87/ЕО, и други естествени и антропогенни газообразни компоненти на атмосферата, които абсорбират и повторно излъчват инфра­червена радиация
Повторна употребаВсяка дейност, чрез която продуктите или компонентите, които не са отпадъци, се използват отново за целта, за която са били предназначени
Подготовка за повторна употребаДейностите по оползотворяване, представляващи проверка, почистване или ремонт, чрез които продуктите или компонентите на продукти, които са станали отпадък, се подготвят, за да могат да бъдат използвани повторно без каквато и да е друга предварителна обработка
ПредотвратяванеМерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с което се намалява:

а) количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или удължаването на жизнения им цикъл;

б) вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото здраве, или

в) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите

Промишлена (индустриална) симбиозаЗа целите на настоящата процедура под промишлена симбиоза се разбира връзка между две производства, при която отпадъкът на едното производство, представляват суровина за другото производство. Тази връзка може да е както между две предприятия (кандидат и партньор), така и в рамките на едно и също предприятие.
Ресурсна ефективност1) Използване на ограничените ресурси на планетата по устойчив начин, като същевременно се свежда до минимум въздействието върху околната среда и се дава възможност за икономически растеж (чрез относително премахване на зависимостта от използването на материали)

2) Ресурсната ефективност в преработващата промишленост е връзката между изходната продукция и входните суровини. Тя показва колко ефективно се използват ресурсите за добавянето на икономическа стойност.

За целите на настоящата процедура под ресурсна ефективност се има предвид дейности, свързани с намаляване разходването на суровини и/или дейности, насочени към ефективно управление на отпадъците при производството на единица продукция. Ресурсите, по отношение на които е допустимо да се заявят инвестиции с цел тяхното по-устойчиво използване са изрично посочени в Одита за ресурсна ефективност (Приложение Е). Енергията като вид ресурс не е обект на мерки за ресурсна ефективност по настоящата процедура. Като допринасящи за ресурсната ефективност ще се считат и дейностите, свързани с подобряване на ресурсната ефективност на продукта/ите на последващите фази от продуктовия жизнен цикъл, както и дейностите по промишлена симбиоза.

РециклиранеВсяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности
Спомагателни материалиСпомагателни материали са материали, които се използват в производствения процес, но не са част от крайния продукт
СуровинаВсички материали, които се влагат за производството на крайния продукт като в материално отношение представляват част от крайния продукт.

 

  1. Критерии за оценка на административното съответствие и допустимостта

 

  1. Критерии за оценка на административното съответствие на проектните предложения

 

Критерии:ДАНЕН/П
 

Кандидати

1.Формулярът за кандидатстване е подаден по електронен път чрез системата ИСУН 2020 и е подписан с КЕП от лице с право да представлява кандидата или упълномощено лице с КЕП на физическото лице автор или с титуляр юридическото лице кандидат.

Квалифицираният електронен подпис за подаване на проектното предложение е валиден към датата на кандидатстване и е с титуляр и автор – физическото лице, което е официален  представител на кандидата или с титуляр юридическото лице-кандидат, като автор на подписа в този случай следва да е официалния представител на предприятието-кандидат

или с титуляр и автор – упълномощеното физическо лице или с титуляр юридическото лице-кандидат, като автор на подписа в този случай следва да е упълномощеното физическо лице или с титуляр юридическо лице, различно от кандидата, но изрично упоменато в представеното към проектното предложение пълномощно, като автор на подписа в този случай следва да е физическото лице-официален представител на упълномощеното юридическо лице.

 
2.Одит за ресурсна ефективност  по образец съгласно Приложение E, подписан на хартия от официалния представител на юридическото лице, предоставило консултантската услуга или от физическото лице, предоставило консултантската услуга, сканиран и прикачен в ИСУН 2020[1]. 
3.Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение – попълнена по образец (Приложение Б), датирана и подписана на хартиен носител от лице с право да представлява кандидата[2], сканирана и прикачена в ИСУН 2020. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, декларацията се подписва от всяко от тях. 
4.Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. – попълнена по образец (Приложение В) датирана и подписана на хартиен носител от всички лица с право да представляват кандидата (независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин), сканирана и прикачена в ИСУН 2020. 
5.Декларация за държавни/минимални помощи – попълнена по образец (Приложение Г), датирана и подписана на хартиен носител от лице с право да представлява кандидата, сканирана и прикачена в ИСУН 2020. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, декларацията се подписва от всяко от тях. 
6.Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение Д), датирана и подписана на хартиен носител  от лице с право да представлява кандидата, сканирана и прикачена в ИСУН 2020. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, декларацията се подписва от всяко от тях. 
7.Оферта от производител или първи доставчик за всяка отделна инвестиция на кандидата в активи (ДМА и ДНА) – прикачена в ИСУН 2020 
8.Декларация от производител/оторизационно писмо от първи доставчик/договор за търговско представителство между производител и първи доставчик или друг относим документ, от който да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от производител или първи доставчик – прикачена в ИСУН 2020 
9.Техническа спецификация на предвидените от страна на кандидата за закупуване ДМА и ДНА – попълнена по образец (Приложение З) и прикачена в ИСУН 2020. 
10.Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2014 г., 2015 г. и 2016 г., заверени от НСИ, сканирани и  прикачени в ИСУН 2020, 
11.Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2016 г., заверена от НСИ, сканирана и прикачена в ИСУН 2020. 
12.Икономическа оценка на проекта – попълнена по образец (Приложение Ж) и прикачена в ИСУН 2020 
13.Счетоводен амортизационен план, удостоверяващ балансовата стойност на активите, които се използват повторно, към 31 декември на годината[3] преди започване на работата по инвестицията (документът се изисква в случаите, когато приложимият режим по Елемент А „Внедряване“ е „регионална инвестиционна помощ“ и чрез проекта се осъществява диверсификация на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в него) прикачен в ИСУН 2020
14.Справка относно активите, които ще бъдат използвани при производството на нов продукт – попълнена по образец (Приложение Р) и прикачена в ИСУН 2020. Документът се изисква в случаите, когато приложимият режим по Елемент А „Внедряване“ е „регионална инвестиционна помощ“ и чрез проекта се осъществява диверсификация на продукцията на стопанския обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в него.
15.Сертификат за въведена система за управление в предприятието съгласно стандартите EMAS (Схема на Общността за управление по околната среда и одитиране), БДС EN ISO 14001  (незадължителен документ, необходим за техническата и финансова оценка) –прикачен/и в ИСУН 2020.
16.Пълномощно за подаване на проектното предложение с КЕП  –  подписано от официалния представител на кандидата, а в случай че кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, пълномощното се подписва от всички тях.
17.Счетоводна политика на кандидата, изготвена съгласно приложимите счетоводни стандарти –прикачена в ИСУН 2020.
Партньори
18.Декларация, че партньорът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение – попълнена по образец (Приложение Б1), датирана, подписана на хартиен носител  от лице с право да представлява партньора[4], сканирана и прикачена в ИСУН 2020. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, декларацията се подписва от всяко от тях. 
19.Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. – попълнена по образец (Приложение В), датирана, подписана на хартиен носител от всички лица с право да представляват партньора (независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин), сканирана и прикачена в ИСУН 2020. 
20.Декларация за минимални помощи – попълнена по образец (Приложение Г1), датирана, подписана на хартиен носител от лице с право да представлява партньора, сканирана и прикачена в ИСУН 2020. В случаите, когато партньорът се представлява заедно от няколко физически лица, декларацията се подписва от всяко от тях. 
21.Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение Д), датирана, подписана на хартиен носител  от лице с право да представлява партньора, сканирана и прикачена в ИСУН 2020. В случаите, когато партньорът се представлява заедно от няколко физически лица, декларацията се подписва от всяко от тях. 
22.Декларация за партньорство – попълнена по образец (Приложение С) – датирана, подписана на хартиен носител от лице с право да представлява партньора, сканирана  и прикачена в ИСУН 2020. В случаите, когато партньорът се представлява заедно от няколко физически лица, декларацията се подписва от всяко от тях. 
23.Отчет за приходите и разходите (индивидуален) за 2016 г., заверен от НСИ, сканиран и прикачен в ИСУН 2020 
24.Оферта от производител или първи доставчик за всяка отделна инвестиция на партньора в активи (ДМА и ДНА) – прикачена в ИСУН 2020 
25.Декларация от производител/оторизационно писмо от първи доставчик/договор за търговско представителство между производител и първи доставчик или друг относим документ, от който да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от производител или първи доставчик 
26.Техническа спецификация на предвидените от страна на партньора за закупуване ДМА и ДНА – попълнена по образец (Приложение З) и прикачена в ИСУН 2020. 
27.Счетоводна политика на партньора, изготвена съгласно приложимите счетоводни стандарти – прикачена в ИСУН 2020.

В случай че документът по т. 2 не е представен (Одит за ресурсна ефективност съгласно Приложение Е) или не е представен в изискуемия образец, документът не може да бъде допълнително изискван от кандидатите и проектното предложение ще бъде отхвърлено, тъй като допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ. Единствената нередовност, свързана с документа по т. 2, която може да бъде отстранявана, е представянето на приложенията по т. VI от Одита за ресурсна ефективност, в случай че същите липсват или не са изготвени съгласно указанията (Справка по видове ресурси, вкл. Справка за количеството излъчени емисии и Копие на сертификата за акредитация на лабораторията, извършила измерванията на емисиите съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006). В този случай оценителната комисия ще изиска единствено приложенията, но не и одита в неговата цялост.

В случай че след допълнителното им изискване по установения ред документите по т. 3 – 8, т. 10-11 и от т.13-14 не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля. По отношение на документите по т. 7, 8 и 9 за кандидата и т. 24, 25 и 26 за партньора проектното предложение се отхвърля в случаите, когато за нито един актив на кандидата/партньора същите не са представени съгласно изискванията, както и за случаите, когато кандидатът е представил тези документи, но те са само по отношение на активите, заявени по елемент В на процедурата.

В случай че е приложимо и не е представена Техническа спецификация (Приложение З) или не е представена в изискуемия образец, документът не може да бъде допълнително изискван от кандидатите, тъй като допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ. Непредставянето на документа няма да доведе до отхвърляне на проектното предложение, но ще доведе до редуциране на разходи в бюджета на проектното предложение.

Кандидатите, които са регистрирани/установени в държава-членка на Европейското икономическо пространство следва да подават  аналогични документи на тези, посочени в т.10, издадени от еквивалентна организация в съответната държава, задължително придружен от превод на български език.

В рамките на настоящата процедура кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение. В случай че един и същи кандидат е подал повече от едно проектно предложение, Оценителната комисия разглежда само последното постъпило проектно предложение, а предходните се считат за оттеглени.

В случай че Икономическата оценка на проекта не е представена (Приложение Ж) или не е представена в изискуемия образец или са налице нередовности, които не може да бъдат служебно коригирани от страна на оценителната комисия, документът не може да бъде допълнително изискван, но на кандидатите може да бъдат присъдени по-малко точки по Критериите за техническа и финансова оценка, където данните от Приложение Ж участват като източник на информация или да се стигне до отхвърляне на проектното предложение.

В случай че Счетоводната политика на кандидата/партньора е посочена в т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване, поле „Незадължителни документи, прикачени от кандидата“ и документът не е представен или не е представена в изискуемия образец, същият ще бъде допълнително изискван от Оценителната комисия. В случай че Счетоводната политика не е посочена в т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване, поле „Незадължителни документи, прикачени от кандидата“ и същата не е представена, документът няма да бъде допълнително изискван от кандидатите. Непредставянето на съответния документ няма да доведе до отхвърляне на проектното предложение, като оценката на допустимостта на разходите за ДМА и ДНА ще бъде извършвана съгласно стойностния праг на същественост, определен в чл. 50 и чл. 51 от ЗКПО

В случай че документът по т. 15 е посочен в т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване, поле „Незадължителни документи, прикачени от кандидата“ и документът не е представен или не е представена в изискуемия образец, същият ще бъде допълнително изискван от Оценителната комисия. В случай че сертификат за въведена/и система/и за управление не е посочен в т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване, поле „Незадължителни документи, прикачени от кандидата“ и същият не е представен, посоченото няма да доведе до отхвърляне на проектното предложение, но кандидатът може да получи по-малък брой точки или да не получи точки по критерий “Внедрени европейски и международни стандарти”.

Документите по т. 18 – 27 са приложими, единствено в случай че проектното предложение се изпълнява в партньорство. В случай че след допълнителното им изискване по установения ред документите по т. 18 – 26 не бъдат предоставени от партньора или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

 

 

 

Критерии за оценка на допустимостта на кандидата и партньора

Критерии за оценка на допустимостта на кандидата

Критерии:ДАНЕ Н/ПИзточник на проверка
1.Кандидатът е търговец по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или е еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Търговски регистър или съответно посочена еквивалентна  идентификационна информация и  извадка от регистър на съдебен или административен орган от държавата-членка, в която търговецът е установен.

Формуляр за кандидатстване, т. 2 „Данни за кандидата“

2.Кандидатът има минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.). преди датата на обявяване на настоящата процедура за подбор на проекти. Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за 2014, 2015 и 2016 г.
3.Кандидатът е микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение І на Регламент (ЕС) № 651/2014. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, Формуляр за кандидатстване, т. 2 „Данни за кандидата“
4.Икономическата дейност, за която се предвиждат дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност попада в сектор C „Преработваща промишленост” Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2016 г.,

Одит за ресурсна ефективност  (Приложение Е), II, т. 1 и одита в цялост,

Формуляр за кандидатстване – т. 1 „Кратко описание на проектното предложение“, т. 2 „Код на организацията по КИД 2008“,

В случаите когато кандидатът няма да стартира нова икономическа дейност по проекта тази дейност, следва да съвпада с дейността, за която се кандидатства и като източник на информация се ползват и т. 2 „Код на проекта по КИД 2008“ и т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“,

5.В случаите когато кандидатите стартират нова икономическа дейност в рамките на проекта,  тази дейност също попада в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008);

 

Формуляр за кандидатстване – т. 1 „Кратко описание на проектното предложение“, т. 2 „Код на проекта по КИД 2008“

т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“,

Одит за ресурсна ефективност,  (Приложение Е), II, т. 2 и т.5.2.

 

 

6.Кандидатите имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби на продукция от дейността, за която са предвидени дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2016 г.,

Забележка: Проверката се прави съгласно Раздел I, колона  3 относно продуктите, които се отнасят до кода на икономическа дейност, спрямо която са предвидени дейности свързани с подобряване на ресурсната ефективност. Това са продуктите от колона а), чиито първи четири цифри, съвпадат с кода на  икономическа дейност, спрямо която са предвидени дейности свързани с подобряване на ресурсната ефективност

 

7.Кандидатът е пряко отговорен за изпълнението на дейностите по проекта, а не действа в качеството на посредник. Формуляр за кандидатстване
8.Дейността, за която кандидатът кандидатства за финансиране, не е в някоя от следните области:

а) сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент  (ЕС) № 1379/2013;

б) сектора на първично производство на селскостопански продукти;

в) преработка и продажба на селскостопански продукти, в следните случаи:

−         когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия; или

−         когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производи­тели;

г) сектор стоманодобив в случай на регионална помощ;

д) сектор въгледобив в случай на регионална помощ;

е) сектор корабостроене в случай на регионална помощ;

ж) сектора за производство на синтетични влакна в случай на регионална помощ;

з) сектор транспорт, както и свързаната с него инфраструктура в случай на регионална помощ;

и) производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури в случай на регионална помощ.

 Формуляр за кандидатстване – т. 1 „Кратко описание на проектното предложение“, т. 2 „Данни за кандидата“ „Код на проекта по КИД 2008“, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“

 

Декларация за държавни/минимални помощи,

 

Одит за ресурсна ефективност  

 

9.В случай на регионална помощ проектното предложение не съдържа дейности за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини в съответствие с Решение 2010/787/ЕС на Съвета.Формуляр за кандидатстване – т. 1 „Кратко описание на проектното предложение“, т. 2 Данни за кандидата,, „Код на проекта по КИД 2008“, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“

Одит за ресурсна ефективност  

 

10.В случай на заявени разходи за активи в режим минимална помощ проектното предложение не съдържа дейности за придобиването на товарни автомобили от предприятия, които осъществяват сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждениеФормуляр за кандидатстване – т. 1 „Кратко описание на проектното предложение“, „Код на проекта по КИД 2008“, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“

Одит за ресурсна ефективност  

 

11.Помощта не се предоставя за дейности, свързани с инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО (Приложение Т) Регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови газове[5]

Формуляр за кандидатстване – т. 1 „Кратко описание на проектното предложение“, „Код на проекта по КИД 2008“, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“

Одит за ресурсна ефективност  

12.Помощта не се предоставя на предприятия (и на ниво група), които са закрили същата или подобна дейност (изцяло или частично) в Европейското икономическо пространство през двете години, предхождащи заявлението му за регионална инвести­ционна помощ, или които към момента на подаване на заявлението за помощ имат конкретни планове да закрият такава дейност (изцяло или частично) в срок до две години след приключването на първоначалната инвестиция, за която се кандидатства за помощта, в съответния регион[6]. 

 

 

Декларация за държавни/минимални помощи;

 

13.Помощта не се предоставя на предприятие (и на ниво група), което е извършило преместване[7] към предприятието, в което предстои да бъде осъществена първоначалната инвестиция през двете години, предхождащи заявлението му за регионална инвести­ционна помощ или което към момента на подаване на заявлението за помощ възнамерява да направи това в период до две години след приключването на първоначалната инвестиция 

Декларация за държавни/минимални помощи;

 

14.Помощта не се предоставя за дейности, свързани с износ към трети държави или държави членки, по-специално помощи, които са пряко свързани с изнесените количества, с изграждането и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с износа. Формуляр за кандидатстване, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“
15.Помощта не е поставена в зависимост от използване на местни за сметка на вносни стоки. Формуляр за кандидатстване, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“
16.Кандидатът не е предприятие (и на ниво група) – обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Европейската комисията, с което дадена помощ се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар[8].Декларация за държавни/минимални помощи;

Публичен регистър на Европейската комисия (http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3):

проверка по вид решение – отрицателно решение с възстановяване.

 

17.Кандидатът не е предприятие (и на ниво група) в затруднено положение и по отношение на него не е изпълнено нито едно от следните обстоятелства:

ü  В случай на акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции или кооперация или други дружества по Приложение I към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува по-малко от три години), когато неговият записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля половината от записания акционерен капитал. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество с ограничена отговорност“ се разбира по-специално видовете дружества, посочени в приложение I към Директива 2013/34/ЕС, а понятието „акционерен капитал“ включва, когато е уместно, премии от акции.

ü   В случай на събирателно дружество или командитно дружество или други лица по Приложение II към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува по-малко от три години), когато капиталът, вписан в баланса на дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на друже­ството“, се разбира по-специално типовете дружества, посочени в приложение II към Директива 2013/34/ЕС.

ü   Когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите креди­тори.

ü  Когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране.

 

Декларация за държавни/минимални помощи

 

 

18.Кандидатът не е микропредприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, което има седалище или клон със седалище на територията на селски райони съгласно Списъка на общините в обхвата на селските райони  (Приложение М към Условията  за кандидатстване) и не е заявил за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони. Търговски регистър или съответно посочена еквивалентна  идентификационна информация и  извадка от регистър на съдебен или административен орган от държавата-членка, в която търговецът е установен

Формуляр за кандидатстване, т. 2 „Данни за кандидата“

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП

Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България (Приложение М)

19.Кандидатът не е предприятие, кандидатстващо за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти. Формуляр за кандидатстване, т. 2 „Данни за кандидата“, „Код на проекта по КИД 2008“,

Формуляр за кандидатстване, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“

Одит за ресурсна ефективност  

 

20.Кандидатът не е микропредприятие, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващо инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение Л), или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно Списъка на общините в обхвата на селските райони (Приложение М). Формуляр за кандидатстване, т.1 „Основни данни“, т. 2 „Данни за кандидата“ и т. 7 „План за изпълнение“

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП

Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България (Приложение М)

Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение Л.)

21.Кандидатът не е малко и средно предприятие, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващо инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение Л), или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно Списъка на общините в обхвата на селските райони (Приложение М). Формуляр за кандидатстване, т.1 „Основни данни“, т. 2 „Данни за кандидата“ и т. 7 „План за изпълнение“

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП

Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България (Приложение М)

Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение Л)

22.Кандидатът не е предприятие, кандидатстващо за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 (Приложение Н към Условията за кандидатстване) попадат в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:

·       10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

·       10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

·       10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

·       10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

·       10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

·       10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

·       10.81. „Производство на захар”;

·       10.83 „Преработка на кафе и чай”;

·       10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

·       10.91 „Производство на готови храни за животни”;

·       11.02. „Производство на вина от грозде”;

·       11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

·       11.06. „Производство на малц”.

 

 

  

Формуляр за кандидатстване, – т. 1 „Кратко описание на проектното предложение“, , т. 2 „Данни за кандидата“, „Код на проекта по КИД 2008“, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“

Одит за ресурсна ефективност,

 Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2016 г.,

 

23.Кандидатът не попада, под което и да е от условията, изброени в общите критерии за недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване по настоящата процедура, а именно:

а) са обявени в несъстоятелност;

б) са в производство по несъстоятелност;;

в) са в процедура по ликвидация;

г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

д) са преустановили дейността си;

е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;

ж) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка са нарушили чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавите, в които кандидатите са установени;

з) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

и) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

й) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

к) имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на УО и на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатите са установени и не е допуснато разсрочване, отсрочване и обезпечение на задълженията или задължението не е по акт, който не е влязъл в сила или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година;

л) са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;

м) лицата, които представляват кандидата са правили опит да:

i) повлияят на вземането на решение от страна на УО, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

ii) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

н) лицата, които представляват кандидата са осъждани с влязла в сила присъда и не са реабилитирани за:

i) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

ii) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета страна;

o) по отношение на лицата, които представляват кандидата е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който не може да бъде отстранен;

п) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП);

р) е установено, че:

i) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

ii) не са предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

  

 

Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение (Приложение Б);

 

Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл.7 от ПМС 162/2016 г. (Приложение В)

24.Кандидатът не е предприятие, спрямо което е установено с влязъл в сила административен акт наличието на недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно получени и/или неправомерно усвоени средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране. Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение (Приложение Б);

 

При несъответствие с някое от посочените изисквания проектното предложение се отхвърля.

 

Критерии за оценка допустимостта на партньора

Разделът е приложим, единствено в случай че проектното предложение включва партньорство!

Критерии:ДАНЕ Н/ПИзточник на проверка
1.Партньорът е търговец по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. Търговски регистър.

Формуляр за кандидатстване, т. 3 „Данни за партньори“

2.Партньорът има минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) към датата на обявяване на процедурата Търговски регистър
3.Партньорът е микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение І на Регламент (ЕС) № 651/2014. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, Формуляр за кандидатстване, т. 3 „Данни за партньори“
4.Икономическата дейност, за която кандидатства партньорът попада в сектор C „Преработваща промишленост” или раздел 38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали“ от сектор Е „Доставяне на води; Канализационни услуги; Управление на отпадъци и възстановяване“ съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) Формуляр за кандидатстване – т. 1 „Кратко описание на проектното предложение“, т. 3 „Данни за партньори“,

т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“,

Одит за ресурсна ефективност , т.5.2.

5.Партньорите имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби за 2016 г. Отчета за приходите и разходите за 2016 г., код 15100
6.Дейността, за която партньорът кандидатства за финансиране, не е в някоя от следните области:

а) сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент  (ЕС) № 1379/2013;

б) сектора на първично производство на селскостопански продукти;

в) преработка и продажба на селскостопански продукти, в следните случаи:

−         когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия; или

−         когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производи­тели;

г) сектор стоманодобив в случай на регионална помощ;

д) сектор въгледобив в случай на регионална помощ;

е) сектор корабостроене в случай на регионална помощ;

ж) сектора за производство на синтетични влакна в случай на регионална помощ;

з) сектор транспорт, както и свързаната с него инфраструктура в случай на регионална помощ;

и) производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури в случай на регионална помощ.

 Формуляр за кандидатстване – т. 1 „Кратко описание на проектното предложение“, т. 3 „Данни за партньори“,

 „Код на проекта по КИД 2008“, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“

 

Декларация за минимални помощи (Приложение Г1)

 

 

7.В проектното предложение партньорът не е заявил разходи за придобиването на товарни автомобили от предприятия, които осъществяват сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение Формуляр за кандидатстване – т. 1 „Кратко описание на проектното предложение“, т. 3 „Данни за партньори“, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“

 

8.Помощта не се предоставя за дейности, свързани с инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО (Приложение Т) Регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови газове[9]

Формуляр за кандидатстване – т. 1 „Кратко описание на проектното предложение“, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“,

Одит за ресурсна ефективност, т.5.2.

9.Помощта не се предоставя за дейности, свързани с износ към трети държави или държави членки, по-специално помощи, които са пряко свързани с изнесените количества, с изграждането и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с износа. Формуляр за кандидатстване, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“
10.Помощта не е поставена в зависимост от използване на местни за сметка на вносни стоки. Формуляр за кандидатстване, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“
11.Партньорът не е микропредприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, което има седалище или клон със седалище на територията на селски райони съгласно Списъка на общините в обхвата на селските райони  (Приложение М към Условията  за кандидатстване) и не е заявил за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони. Търговски регистър или съответно посочена еквивалентна  идентификационна информация и  извадка от регистър на съдебен или административен орган от държавата-членка, в която търговецът е установен

Формуляр за кандидатстване, т. 3 „Данни за партньори“

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП

Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България (Приложение М)

12.Партньорът не е предприятие, кандидатстващо за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти. Формуляр за кандидатстване,

Формуляр за кандидатстване, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“

Одит за ресурсна ефективност, т.5.2.

13.Партньорът не е микропредприятие, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващо инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение Л), или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно Списъка на общините в обхвата на селските райони (Приложение М). Формуляр за кандидатстване, т.1 „Основни данни“, т. 3 „Данни за партньори“ и т. 7 „План за изпълнение изпълнение/Дейности по проекта“

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП

Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България (Приложение М)

Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение Л.)

14.Партньорът не е малко и средно предприятие, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващо инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение Л), или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно Списъка на общините в обхвата на селските райони (Приложение М). Формуляр за кандидатстване, т.1 „Основни данни“, т. 3 „Данни за партньори“ и т. 7 „План за изпълнение“

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП

Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България (Приложение М)

Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение Л)

15.Партньорът не е предприятие, кандидатстващо за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 (Приложение Н към Условията за кандидатстване) попадат в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:

·       10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

·       10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

·       10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

·       10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

·       10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

·       10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

·       10.81. „Производство на захар”;

·       10.83 „Преработка на кафе и чай”;

·       10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

·       10.91 „Производство на готови храни за животни”;

·       11.02. „Производство на вина от грозде”;

·       11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

·       11.06. „Производство на малц”.

 

 

  

Формуляр за кандидатстване, – т. 1 „Кратко описание на проектното предложение“, т. 3 „Данни за партньори“, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“

Одит за ресурсна ефективност, т.5.2.

16.Партньорът не попада, под което и да е от условията, изброени в общите критерии за недопустимост на партньорите от Условията за кандидатстване по настоящата процедура, а именно:

а) са обявени в несъстоятелност;

б) са в производство по несъстоятелност;;

в) са в процедура по ликвидация;

г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

д) са преустановили дейността си;

е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;

ж) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка са нарушили чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавите, в които партньорите са установени;

з) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

и) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

й) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

к) имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на УО и на партньора, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която партньорите са установени и не е допуснато разсрочване, отсрочване и обезпечение на задълженията или задължението не е по акт, който не е влязъл в сила или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година;

л) са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;

м) лицата, които представляват партньора са правили опит да:

i) повлияят на вземането на решение от страна на УО, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

ii) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

н) лицата, които представляват партньора са осъждани с влязла в сила присъда и не са реабилитирани за:

i) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

ii) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета страна;

o) по отношение на лицата, които представляват партньора е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който не може да бъде отстранен;

п) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП);

р) е установено, че:

i) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

ii) не са предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

  

 

Декларация, че партньорът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение (Приложение Б1);

 

Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл.7 от ПМС 162/2016 г. (Приложение В)

17.Партньорът не е предприятие, спрямо което е налице недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно получени и/или неправомерно усвоени средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране. Декларация, че партньорът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение (Приложение Б-1);

 При несъответствие с някое от посочените изисквания проектното предложение се отхвърля.

 

Критерии за оценка на допустимостта на проекта

Критерии:ДАНЕ Н/ПИзточник на проверка
1.Продължителността на проекта не надхвърля 20 (двадесет) месеца. Формуляр за кандидатстване, т. 1 „Основни данни“

т. 7 „План за изпълнение/ Дейности по проекта“

2.Дейностите по проекта се изпълняват само на територията на Република България. Формуляр за кандидатстване, т. 1 „Основни данни“
3.Проектът е насочен към внедряването на технологични решения и методи, пилотни за България (прилагат се за първи път)[10] т.11.„Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“, т. 11.3. „Описание на технологичните решения/методи, внедрявани по проекта“, т.11.4.„Сравнение на предлаганите за внедряване технологични решения/методи с конкурентните продукти, предлагани на българския пазар“ и т.11.5. „Сравнителен анализ на технологичните решения/методи“
4.Внедряваните по проекта технологични решения и методи попадат в една от следните категории [11]:

1 Разработване на продуктова иновация (стока).

2 Разработване на продуктова иновация (услуга).

3 Разработване на производствена (процесна) иновация.

 Формуляр за кандидатстване,  т. 1 „Основни данни“, поле „Цел/и на проектното предложение“

т. 11.„Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ – т. 11.3. Описание на технологичните решения/методи, внедрявани по проекта

5.Проектът води до подобряване на ресурсната ефективност на предприятието-кандидат и има положителен ефект върху опазването на околната среда Формуляр за кандидатстване,  т. 1 „Основни данни“, поле „Цел/и на проектното предложение“, поле „Кратко описание на проектното предложение“,

т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“, 11.2. „Как проектът допринася за постигане на устойчиво развитие/равнопоставеност и недопускане на дискриминация“

Забележка: Оценката за съответствие по критерия ще бъде правена въз основа на представената от кандидата информация в посочените източници. В случай че при извършване проверка по същество на Одита за ресурсна ефективност се установи, че нито една дейност в одита не отговаря на изискването за ресурсна ефективност, проектното предложение може да бъде отхвърлено на следващ етап на това основание (съгласно критерия по раздел V, т. 26).     

6.Проектът има потенциал за мултиплициране на резултатите[12] т. 11. „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“, т. 11.6. „Оценка на потенциала за мултиплициране на резултатите“
7.Проектът се основава на извършен одит за ресурсна ефективност  по образец съгласно Приложение Е Формуляр за кандидатстване, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“

Одит за ресурсна ефективност  

Становище по одит за ресурсна ефективност, раздел I

8.Налице е положително становище по точките от раздел I на експертното становище за съответствие на одит за ресурсна ефективност  (изготвен съгласно Приложение Е1)[13]

 

 Становище по одит за ресурсна ефективност, раздел I
9.Кандидатите са включили задължително за изпълнение от тяхна страна дейности по Елемент А „Внедряване“ и дейности за мултиплициране на резултатите по Елемент В. Формуляр за кандидатстване, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“
10.В случай, че проектът включва подкрепа за дейности по елемент А „Внедряване“ по режим „Регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 същият има за свой основен предмет осъществяването на първоначална инвестиция в материални и нематериални активи, свързани с:

−         разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект;

−         основна промяна в целия производствения процес на съществуващ стопански обект.

−         диверсификация на продукцията на стопанския обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в него.

Формуляр за кандидатстване – т.5 „Бюджет“, т. 7 „План за изпълнение/ дейности по проекта“ и т. 11. „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“, т.11.1. „Категории инвестиции съгласно т.13.1 от Условията за кандидатстване, в които попадат дейностите при приложим режим „регионална инвестиционна помощ“.

Одит за ресурсна ефективност,

Приложение Ж Икономическа оценка на проекта

11.Проектът е в съответствие с хоризонталните политики, залегнали в чл.7 и чл.8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета:

  • Равнопоставеност и недопускане на дискриминация – насърчаване на равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация.
  • Устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях.
 Формуляр за кандидатстване, т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“, т.11.2. „Как проектът допринася за постигане на устойчиво развитие/равнопоставеност и недопускане на дискриминация“
12. 

Общият размер на заявената безвъзмездна помощ е по-висок или равен на 200 000 лв.

 

 Формуляр за кандидатстване, т. 5 „Бюджет“ и т. 6 „Финансова информация – източници на финансиране“

 

13.В случаите, когато приложимият режим по Елемент А „Внедряване“ е „регионална инвестиционна помощ“ и кандидатът е декларирал, че ще извършва диверсификацията на продукцията на стопанския обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в него, общият размер на допустимите разходи заявени от кандидата по Елемент А надхвърлят с поне 200 % балансовата стойност на активите, които се използват повторно, както са осчетоводени през финансовата година преди започването на работата по проектаФормуляр за кандидатстване, т. 5 „Бюджет“

Справка относно активите (Приложение Р)

Счетоводен амортизационен план, удостоверяващ балансовата стойност на активите, които се използват повторно към 31 декември на годината  преди започване на работата по инвестицията

14.Дейностите по проекта не са започнати[14] преди подаването на формуляра за кандидатстване от кандидата, независимо дали всички свързани плащания са извършени от него.

 

 

 Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение (Приложение Б)

Декларация, че партньорът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение (Приложение Б1)

Формуляр за кандидатстване, т. 1 „Основни данни“, т.5 „Бюджет“, т.7 „План за изпълнение/ Дейности по проекта“, т.10 „План за външно възлагане“

15.В случаите, когато проектът се реализира в партньорство или кандидатът стартира ново производство, е налице промишлена (индустриална) симбиоза[15]Становище по одит за ресурсна ефективност, раздел I

Формуляр за кандидатстване, – т. 1 „Кратко описание на проектното предложение“, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“,

Одит за ресурсна ефективност, т.5.2.

16.В случай че проектът се реализира в партньорство, е предвиден само един партньорФормуляр за кандидатстване, – т. 1 поле „Кратко описание на проектното предложение“, т. 3 „Данни за партньори“,

Декларация за партньорство (Приложение С)

17.Разходите по Елемент А представляват минимум 60 % от общо допустимите разходи по проекта Формуляр за кандидатстване, т.5 „Бюджет“,

При несъответствие с някое от посочените изисквания проектното предложение се отхвърля.

Критерии за техническа и финансова оценка  

КритерииМакс. брой точкиИзточник на проверка
I. Капацитет и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта (исторически данни от периода 2014 – 2016 г.)23 
1. Внедрени стандарти: кандидатът има въведена система за управление на предприятията съгласно следните стандарти: EMAS (Схема на Общността за управление по околната среда и одитиране), БДС EN ISO 14001 2Документи съгласно т. 24 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква „л“ от Условията за кандидатстване.

Формуляр за кандидатстване, т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“, т.11.7. „Незадължителни документи, прикачени от кандидата“

Кандидатът е реализирал дейности, свързани с въвеждане на международно признати стандарти.2 
Кандидатът не е реализирал подобни дейности или кандидатът не е представил необходимите документи в потвърждение за тяхното реализиране0 
2. Претеглен марж на печалбата (2014, 2015 и 2016 г.)5[Отчет за приходите и разходите за 2014 г., 2015 г. и 2016 г, ред „Нетни приходи от продажби (код 15100) плюс ред „Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство (код 15200) минус ред „Намаление на запасите от продукция и незавършено производство (код 10100) минус ред Разходи за суровини, материали и външни услуги (код 10200) минус ред Разходи за персонал (код 10300)] делено на [ред „Нетни приходи от продажби (код 15100) плюс ред „Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство (код 15200)].

Коефициентът се изчислява в проценти.

Претегленият коефициент на марж на печалба за трите финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години поотделно, взети със следната относителна тежест  по години: 2014 г. – 20%, 2015 г. – 30% и 2016 г. – 50%.

Претегленият марж на печалбата е > 35%5 
Претегленият марж на печалбата е > 31 % и ≤ 35%4.5 
Претегленият марж на печалбата е > 27 % и ≤ 31%4 
Претегленият марж на печалбата е > 23% и ≤ 27%3.5 
Претегленият марж на печалбата е > 19 % и ≤ 23%3 
Претегленият марж на печалбата е > 15 % и ≤ 19 %2.5 
Претегленият марж на печалбата е > 11% и ≤  15%2 
Претегленият марж на печалбата е > 7 % и ≤ 11%1.5 
Претегленият марж на печалбата е > 5 % и ≤ 7 %1 
Претегленият марж на печалбата е > 3 % и ≤ 5 %0.5 
Претегленият марж на печалбата е ≤ 3%0 
3. Претеглена брутна добавена стойност (2014, 2015 и 2016 г.)5[Отчет за приходите и разходите за 2014 г., 2015 г. и 2016 г., ред „Разходи за персонала“, (код 10300) плюс ред Разходи за амортизация и обезценка (код 10400) плюс ред „Печалба (код 14400) от разходната част на ОПР] делено на ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР.

Коефициентът се изчислява в проценти.

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност за трите финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години по отделно, взети със следната относителна тежест  по години: 2014 г. – 20%, 2015 г. – 30% и 2016 г. – 50%.

Претеглената брутна добавена стойност е > 45%5 
Претеглената брутна добавена стойност е > 38% и  ≤ 45%4.5 
Претеглената брутна добавена стойност е > 33 % и  ≤ 38%4 
Претеглената брутна добавена стойност е > 28% и  ≤ 33%3.5 
Претеглената брутна добавена стойност е > 24% и ≤  28%3 
Претеглената брутна добавена стойност е > 21% и  ≤ 24%2.5 
Претеглената брутна добавена стойност е > 18 % и ≤  21%2 
Претеглената брутна добавена стойност е > 15% и  ≤ 18%1.5 
Претеглената брутна добавена стойност е > 12% и  ≤ 15%1 
Претеглената брутна добавена стойност е > 10% и  ≤ 12%0.5 
Претеглената брутна добавена стойност е ≤  10%0 
4. Претеглен коефициент на рентабилност на активите (2014, 2015, 2016 г.)5Отчет за приходите и разходите за 2014 г., 2015 г. и 2016 г., ред „Печалба“ (код 14400) на ОПР делено на ред „Сума на актива“ (код 04500) от актива на Счетоводния баланс за 2014 г., 2015 г. и 2016 г.)

Коефициентът се изчислява в проценти.

Претегленият коефициент за рентабилност на активите за трите финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години по отделно, взети със следната относителна тежест  по години: 2014 г. – 20%, 2015 г. – 30% и 2016 г. – 50%.

За едноличните търговци, на които размерът на нетните приходи от продажби за 2016 г. не надхвърля 200 000 лв. и не съставят баланс (съгласно чл. 29, ал. 3 от Закона за счетоводството), сума на актива се изчислява въз основа на данните в Отчета за приходите и разходите за 2016 г. (част от ГОД за нефинансовите предприятия, несъставящи баланс), както следва:

Сумата на актива е равна на сбора на редове „ДМА по отчетна стойност към 31.12.2016 г.“ (код 62004), „Разходи за придобиване на ДНА през 2016 г.“ (код 62002), „Материални запаси“ (код 03100), „Вземания“ (код 160), „Предоставени кредити – общо“ (код 180).

 

Претегленият коефициент на рентабилност на активите е > 20%5 
Претегленият коефициент на рентабилност на активите е > 18% и ≤ 20%4.5 
Претегленият коефициент на рентабилност на активите е > 16% и ≤ 18%4 
Претегленият коефициент на рентабилност на активите е > 14% и ≤ 16%3.5 
Претегленият коефициент на рентабилност на активите е > 12% и ≤ 14%3 
Претегленият коефициент на рентабилност на активите е > 10% и ≤ 12%2.5 
Претегленият коефициент на рентабилност на активите е > 8% и ≤ 10%2 
Претегленият коефициент на рентабилност на активите е > 6% и ≤ 8%1.5 
Претегленият коефициент на рентабилност на активите е > 4 % и ≤ 6 %1 
Претегленият коефициент на рентабилност на активите е ≤  4%0 
5. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2014, 2015 и 2016 г. на кандидата и стойността на общите допустими разходи по проекта6EBITDA = [Раздел А, т. IПриходи от оперативна дейност”, ред „Общо за група I”, код(15000) от приходната част на ОПР за съответната финансова година минус (Раздел А, т. IРазходи за оперативна дейност”, ред „Общо за група I”, код (10000) от разходната част на ОПР за съответната финансова година минус „Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи”, код (10410) от разходната част на ОПР за съответната финансова година)].

Претеглената стойност на EBITDA за трите финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години по отделно, взети със следната относителна тежест  по години: 2014 г. – 20%, 2015 г. – 30% и 2016 г. – 50%.

Стойността на общите допустими разходи по проекта се приравнява на хил. лв., т.е. „Разходи по проекта“ делено на 1 000 = Стойност на проекта в хил. лв.

Претеглената стойност на EBITDA за 2014, 2015 и 2016  г. на кандидата, умножена по 4, е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта (в хил.лв.)6 
Претеглената стойност на EBITDA за 2014, 2015 и 2016  г. на кандидата, умножена по 5, е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта (в хил. лв.)4 
Претеглената стойност на EBITDA за 2014, 2015 и 2016  г. на кандидата, умножена по 6 е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта (в хил. лв.)2 
Претеглената стойност на EBITDA за 2014, 2015 и 2016  г. на кандидата, умножена по 7, е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта (в хил. лв.)1 
Претеглената стойност на EBITDA за 2014, 2015 и 2016  г. на кандидата, умножена по над 7, е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта (в хил. лв.)0 
II. Конкурентоспособност на предприятието и ефект от изпълнението на проекта (прогнозни данни)33 
1. Срок на откупуване на инвестициите7Срокът на откупуване на инвестициите  се изчислява съгласно указанията в Приложение Ж Икономическа оценка на проекта  
 Под 6 години7 
 По-голям или равен на 6 г. и по-малко от 7 г. и 6 м.6 
По-голям или равен на  7 г. и 6 м.  и по-малък от 9 г.5 
По-голям или равен на 9 г. и по-малък от 10 г. и 6 м.4 
По-голям или равен на 10 г. и 6 м. и по-малък от 12 г.3 
По-голям или равен на 12 г. и по-малък от 13 г. и 6 м.2 
По-голям или равен на 13 г. и 6 м. и по-малък от 15 г.1 
По-голям или равен на 15 г.0 
2. Повишаване на ефективността на производствените разходи (N+1, N+2, N+3)

 

8Средната стойност на ефективността на производствените разходи за разглеждания прогнозен период е средната стойност на сумата на колони 4, 5 и 6, Ред 1 „Нетни приходи от продажби“ от Таблица  „Прогнози за приходите и разходите след проекта“ делено съответно на стойностите на сумата на колони 4, 5 и 6, Ред 2„Разходи за суровини, материали и външни услуги“ от същата таблица на лист „Ефективност на разходите“ от Приложение Ж „Икономическа оценка на проекта“.

 

Отчет за приходите и разходите за 2016 г., Раздел А, т. 1 „Приходи от оперативна дейност“, ред „Нетни приходи от продажби“ (15100) делено на Раздел А, т. I “Разходи за оперативна дейност”, ред „Разходи за суровини, материали и външни услуги” (код 10200) от разходната  част на ОПР.

 

[(Средната стойност на ефективността на производствените разходи за разглеждания прогнозен период минус ефективността на производствените разходи за 2016 г.) делено на ефективността на производствените разходи за 2016 г.] умножено по 100.

Повишаването на ефективността на производствените разходи спрямо 2016 г. > 16%.8 
Повишаването на ефективността на производствените разходи спрямо 2016 г. > 14% ≤ 16%.7 
Повишаването на ефективността на производствените разходи спрямо 2016 г. > 12% ≤ 14%.6 
Повишаването на ефективността на производствените разходи спрямо 2016 г. > 10% ≤ 12%.5 
Повишаването на ефективността на производствените разходи спрямо 2016 г. > 8% ≤ 10%.4 
Повишаването на ефективността на производствените разходи спрямо 2016 г. > 6% ≤ 8%.3 
Повишаването на ефективността на производствените разходи спрямо 2016 г. > 4% ≤ 6%.2 
Повишаването на ефективността на производствените разходи спрямо 2016 г. > 2% ≤ 4%.1 
Повишаването на ефективността на производствените разходи спрямо 2016 г.  ≤ 2%.0 
3. Намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция преди/след изпълнение на проекта

или

Ефективно управление на отпадъците съгласно йерархията при управление на отпадъците по чл. 6 от Закона за управление на отпадъците, при производството на единица продукция преди/след изпълнение на проекта

18За целите на оценката на проектното предложение кандидатът ще се оценява по този от двата алтернативни критерия, който е свързан с по-голям % –  намаляване на количеството използвани суровини или изменение в управлението на отпадъците,

Намаляването на количеството използвани суровини се определя като средно претеглена стойност на средното изменение на количеството суровини за всеки продукт.. Средното изменение на суровините в рамките на един и същ продукт се определя като средно аритметично от изменението на всяка суровина, включена в съответния продукт. Средно претеглената стойност се определя като средното изменение се претегли с отношението на количеството суровини за 2016 г. за съответния продукт към общото количество суровини за всички продукти за 2016 г..

Изменението в управлението на отпадъците се определя като средно претеглена стойност на средното изменение на количеството отпадъци за всеки продукт. Средното изменение на отпадъците  в рамките на един и същ продукт се определя като средно аритметично от изменението на всеки отпадък, включен в съответния продукт. Средно претеглената стойност се определя като средното изменение се претегли с отношението на количеството отпадъци за 2016 г. за съответния продукт към общото количество отпадъци за всички продукти..

Критерият ще се изчислява от Оценителната комисия, използвайки попълненото от кандидата Приложение Ж Икономическа оценка на проекта, лист‘‚Суровини‘ и лист ‚Отпадъци‘.

За определяне на процента, се взима процентът на изменение от Приложение Ж с положителен знак.

Становище по одит за ресурсна ефективност – Приложение Е1, раздел II

Намаляването е ≥ 35%18 
Намаляването е ≥ 31% < 35%16 
Намаляването е ≥ 27% < %3114 
Намаляването е ≥ 23% < 27%12 
Намаляването е ≥ 19% < 23%10 
Намаляването е ≥ 15% < 19%8 
Намаляването е ≥ 11% < 15%6 
Намаляването е ≥ 7% < 11%4 
Намаляването е ≥ 3% < 7%2 
Намаляването е под 3%0 
III. Приоритизиране на проекти 25 
1. Принос на внедряваните технологични решения / методи съгласно йерархията на управлението на отпадъците8Одит за ресурсна ефективност (Приложение Е),

Приложение Ж „Икономическа оценка на проекта“. Лист „Отпадъци“,

 

Кандидатът се оценява по посочения критерий въз основа на отпадъка, при който се наблюдава най-голямо изменение в начина на управление след изпълнение на проекта. Отпадъкът се определя с помощта на Приложение Ж „Икономическа оценка на проекта“, Лист „Отпадъци“, Колона 16 – най-малката стойност.

В случай че отпадъкът преминава към повече от една степен, се взима предвид степента, към която преминава по-голямо количество от отпадъка.

Проектът получава точки по критерия, само когато кандидатът преминава към по-високо ниво на управление на отпадъка.

При липса на промяна или преминаване към по-ниско ниво на управление на отпадъка, проектът получава 0 точки.

Становище по одит за ресурсна ефективност – Приложение Е1, раздел II

С изпълнението на проекта за отпадъка, при който се наблюдава най-голямо изменение в начина на управление, кандидатът преминава към първа степен „предотвратяване“8 
С изпълнението на проекта за отпадъка, при който се наблюдава най-голямо изменение в начина на управление, кандидатът преминава към степен „подготовка за повторна употреба“6 
С изпълнението на проекта за отпадъка, при който се наблюдава най-голямо изменение в начина на управление, кандидатът преминава към степен „рециклиране“4 
С изпълнението на проекта за отпадъка, при който се наблюдава най-голямо изменение в начина на управление, кандидатът преминава към степен „друго оползотворяване“2 
Няма промяна0 
2. Проектът се отнася до един от специфичните отпадъчни потоци: ­ Отпадъци от опаковки (стъкло; хартия и картон; метали; пластмаса; дървесни отпадъци);
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; Излезли от употреба моторни превозни средства – възможности за оползотворяване на стъклата; Отработени масла; Гуми; Портативни батерии и акумулатори; Автомобилни батерии и акумулатори; Индустриални батерии и акумулатори; НУБА (негодни за употреба батерии и акумулатори); Биоотпадъци; Строителни отпадъци
5Одит за ресурсна ефективност, т. 4.6. Отпадъци след изпълнението на проекта от Раздел IV Използване на ресурси

Становище по одит за ресурсна ефективност – Приложение Е1, раздел II

 

Проектът се отнася до един от специфичните отпадъчни потоци5 
Проектът не се отнася до специфичните отпадъчни потоци0 
3. Намаляване на употребата на опасни химични вещества5Одит за ресурсна ефективност, т. 1.2 Употреба на суровини и спомагателни материали след изпълнението на проекта от Раздел IV “Използване на ресурси

Становище по одит за ресурсна ефективност – Приложение Е1, раздел II

Проектът води до намаляване на употребата на опасни химични вещества5 
Проектът не води до намаляване на употребата на опасни химични вещества0 
4. Намаляване на количеството емисии в атмосферата и/или отпадъчните води5Одит за ресурсна ефективност, т. 3.3. Информация за емисиите след изпълнение на проекта от Раздел IV Използване на ресурси

Становище по одит за ресурсна ефективност – Приложение Е1, раздел II

Проектът води до намаляване на количеството емисии в атмосферата и/или отпадъчните води – количества емисии преди/след изпълнението на проекта5 
Проектът не води до намаляване на количеството емисии в атмосферата и/или отпадъчните води – количества емисии преди/след изпълнението на проекта0 
5. Регионална приоритизация на проектите, изпълнявани около[16] и в териториите от мрежата Натура 2000[17]2Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

http://natura2000.moew.government.bg (раздел Документи/Цифрови данни, свързани с мрежата Натура 2000 Граници на защитените зони[18] и Списъци на землища, попадащи в обхвата на защитените зони)

 

Проектът се изпълнява около и в териториите от мрежата Натура 2000

Забележка: Критерият ще се счита за изпълнен, в случай че всички разходи за дълготрайни активи на кандидата се реализират около и в териториите от мрежата Натура 2000      

2 
Проектът не се изпълнява около и в териториите от мрежата Натура 2000 или не всички разходи за дълготрайни активи се реализират около и в териториите от мрежата Натура 2000       0 
IV. Реалистичност на разходите по проекта4 
1. Реалистичност на разходите по проекта4Формуляр за кандидатстване – т. 1 „Основни данни“, т. 5 „Бюджет“, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“.

Оферта от производител или първи доставчик за всяка отделна инвестиция на кандидата/партньора в активи (ДМА и ДНА), с предложена цена от производителя/доставчика.

Декларация от производител/оторизационно писмо от първи доставчик/договор за търговско представителство между производител и първи доставчик или друг относим документ

Всички разходи са ефективни, обосновани и допустими от гледна точка на постигане на основната цел на проекта и

Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение съответстват изцяло на дейностите, предвидени за изпълнение, като за всички разходи за активи са представени оферта от производител или първи доставчик и Декларация от производител/оторизационно писмо/ договор за търговско представителство или др. под., и

Всички разходи за активи, включени в бюджета на проектното предложение са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи (където е приложимо) и

Всички разходи са в съответствие с праговете, заложени в Условията за кандидатстване (където е приложимо) и

Всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета не са извършвани корекции.

4 
Всички разходи са ефективни, обосновани и допустими от гледна точка на постигане на основната цел на проекта и

Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение съответстват изцяло на дейностите, предвидени за изпълнение, като за всички разходи за активи са представени оферта от производител или първи доставчик и Декларация от производител/оторизационно писмо/ договор за търговско представителство или др. под, и

Всички разходи за активи, включени в бюджета на проектното предложение са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи (където е приложимо) и

Всички разходи са в съответствие с праговете, заложени в Условията за кандидатстване (където е приложимо), но

Не всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета се налага извършване на корекции, свързани с коректното им обособяване и попълване.

3 
Всички разходи са ефективни, обосновани и допустими от гледна точка на постигане на основната цел на проекта и

Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение съответстват изцяло на дейностите, предвидени за изпълнение, като за всички разходи за активи са представени оферта от производител или първи доставчик и Декларация от производител/оторизационно писмо/ договор за търговско представителство или др. под, но

Не всички разходи за активи, включени в бюджета на проектното предложение са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи и/или не всички разходи са в съответствие с праговете, заложени в Условията за кандидатстване (където е приложимо).

2 
Не всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение, са допустими и/или налице са разходи, които не съответстват на целите на проекта и/или налице са разходи, които не съответстват на дейностите, предвидени за изпълнение и/или налице са разходи за активи, за които кандидатът не е представил оферта от производител или първи доставчик, но в случай на извършване на промяна в бюджета основната цел на проекта е възможно да бъде постиганата.1 
Не всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение, са допустими, като в случай на извършване на промяна в бюджета основната цел на проекта няма да бъде постиганата.

/Оценка „0” се присъжда в случай, че в бюджета на проектното предложение са включени недопустими и/или неефективни, и/или дублиращи се и/или некоректно попълнени разходи, което не позволява постигането на основната цел на проекта дори и в случай на извършване на промяна в бюджета/.

0 
В случай че проектното предложение получи „0” точки по някой от критериите по раздел II или по критерия по раздел IV. „Реалистичност на разходите по проекта”, то се отхвърля!
Максимален брой точки:85 

 

За оценката на критерии I.2, I.3, I.4, I.5 и II.2 ще се използват данни от документите за кандидата по буква н/ от т. 24 от Условията за кандидатстване (т. 10 от Критерии за оценка на административното съответствие на проектните предложения).

 

V. Финансови ограничения, ограничения произтичащи от Условията за кандидатстване  и интензитет на помощтаДАНЕН/П
1.Общият размер на заявената безвъзмездна помощ на всеки проект е по-нисък или равен на 500 000 лв. в случай, че кандидатът е микро предприятие, 1 000 000 лева, ако кандидатът е малко предприятие и 1 500 000 лева за кандидат средно предприятие.   
2.В случаите, когато кандидатът/партньорът е микро или малко предприятие, безвъзмездната финансова помощ, която кандидатът/партньорът ще получи по проекта, заедно с договорената[19]  за последните седем години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК, не надвишава 2 500 000 лева.  
3.В случаите, когато кандидатът/партньорът е средно предприятие, безвъзмездната финансова помощ, която кандидатът/партньорът ще получи по проекта, заедно с договорената  за последните седем години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК, не надвишава 5 000 000 лева.  
4.Безвъзмездната финансова помощ, за която кандидатът заявява подкрепа по Елемент A под режим регионална инвестиционна помощ, заедно с получената държавна/минимална помощ от други източници не надхвърля максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, пар. 1, буква „а“ от  Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, съгласно посоченото в т. 9, II, 1. А) от Условията за кандидатстване.  
5.Безвъзмездната финансова помощ, за която кандидатът заявява подкрепа по Елемент A под режим регионална инвестиционна помощ не надхвърля максимално допустимия размер на помощта за един и същ бенефициент на равнище група по чл. 14, пар. 13 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, съгласно т. 9, II, 1, Б) от Условията за кандидатстване. 

 

 

 

 
6.В случай на регионална инвестиционна помощ по Елемент А и заявена от страна на кандидата диверсификация на продукцията на стопанския обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в него, общият размер на допустимите разходи по Елемент А, заявени от кандидата надхвърлят с поне 200 % балансовата стойност на активите, които се използват повторно, както са осчетоводени през финансовата година преди започването на работата по проекта (в случай на извършена корекция на бюджета от страна на Оценителната комисия) 

 

 

 

 

 

7.Максималният размер на помощта по режим de minimis за едно и също предприятие[20], заедно с другите получени минимални помощи от страна на кандидата/партньора, не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години, изчислен в съответствие с т. 9, II, 3 от Условията за кандидатстване. 

 

 

 

 
8.В случай на „Консултантски и помощни услуги за иновации в полза на МСП“ по елемент Б (съгласно чл. 18 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014), максималният размер на помощта по елемент Б не надхвърля максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, пар. 1, буква „г“[21]от същия Регламент съгласно т. 9, II, 2 от Условията за кандидатстване. 

 

 

 

 
9.Разходите по Елемент Б не надхвърлят 20 % от общо допустимите разходи по проекта 

 

 

 

 
10.В случай че проектното предложение се осъществява в партньорство, не повече от 30% от общо допустимите разходи по проекта се извършват от партньора.   

 

11.В случай на партньорство, партньорът не е заявил разходи по Елемент Б
12.В случаите, когато кандидатът е микро/малко предприятие, избраният режим по елемент А е „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 и проектът предвижда дейности извън Югозападен район за планиране, интензитетът на безвъзмездната помощ е по-нисък или равен на 70 % от общите допустими разходи, заявени от кандидата по елемента. 

 

 

 

 
13.В случаите, когато кандидатът е средно предприятие, избраният режим по елемент А е „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 и проектът предвижда дейности по Елемент А извън Югозападен район за планиране, интензитетът на безвъзмездната помощ е по-нисък или равен на 60 % от общите допустими разходи, заявени от кандидата по елемента. 

 

 

 

 
14.В случаите, когато кандидатът е микро/малко предприятие, избраният режим по елемент А е „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 и проектът предвижда дейности по Елемент А в Югозападен район за планиране, интензитетът на безвъзмездната помощ е по-нисък или равен на 45 % от общите допустими разходи, заявени от кандидата по елемента. 

 

 

 

 
15.В случаите, когато кандидатът е средно предприятие, избраният режим по елемент А е „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 и проектът предвижда дейности по Елемент А в Югозападен район за планиране, интензитетът на безвъзмездната помощ е по-нисък или равен на 35 % от общите допустими разходи, заявени от кандидата по елемента. 

 

 

 

 
16.Интензитетът на безвъзмездната помощ на кандидата по елементите А и В е по-нисък или равен на 70 % от общите допустими разходи, заявени от кандидата по всеки от елементите (приложимо в случаите, когато кандидатът е избрал да изпълнява елемент А при условията на режим „de minimis).  
17.В случаите, когато кандидатът е заявил подкрепа по елемент Б, интензитетът на безвъзмездната помощ е по-нисък или равен на 50 % от общите допустими разходи по елемента.   
18.Интензитетът на безвъзмездната помощ на кандидата по елемент В е по-нисък или равен на 70 % от общите допустими разходи, заявени от кандидата по елемента.  
19.Интензитетът на безвъзмездната помощ на партньора по елементите А и В е по-нисък или равен на 70 % от общите допустими разходи, заявени от партньора по всеки от елементите.  
20.По проекта не са предвидени дейности, свързани със спестяване на количеството потребявана енергия и/или въвеждане на възобновяеми източници   
21.Заложен е един и същи интензитет за всички разходи в рамките на един и същи режим на държавни/минимални помощи, с изключение на режим „регионална инвестиционна помощ“,  в случаите когато проектът се изпълнява едновременно в два региона (места на изпълнение на проекта). 
22.Размерът на заявените средства за извършване на одит на проекта не надхвърля 5 000 лв. (приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.))
23.Размерът на заявените средства за визуализация не надхвърля 1 000 лв. и същите са предвидени само за стикери, временен билборд, постоянна табела или постоянен билборд
24.Размерът на заявените средства за извършване на одит за ресурсна ефективност на проекта не надхвърля 15 000 лв.
25.По Елемент А, в случай че кандидатът го изпълнява при условията на „Регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 най-малко 25 % от общите допустими разходи по проекта са съфинансирани чрез собствени средства на кандидата или със средства от външни източници, които средства изключват всякаква публична подкрепа.
26.Всички дейности в одита за ресурсна ефективност водят до подобряване на ресурсната ефективност и са предвидени за изпълнение по проекта. 
27.Всички изчисления в одита за ресурсна ефективност и в Приложение Ж „Икономическа оценка на проекта“ са коректни 
28.Всички активи и свързаните с тях разходи по Елемент А (и Елемент В относно въвеждането на оборотни цикли или дейности по пречистване на води) са описани като дейности в одита за ресурсна ефективност 
29.Остатъкът от общите допустими разходи по проекта е съфинансиран чрез собствени средства на кандидата или със средства от външни източници, които изключват всякаква публична подкрепа. 
30.Заявените по отношение на кандидата по елемент А инвестиции са съгласно изискванията на „регионална инвестиционна помощ“ или режим „de minimis“, без да е налице смесване между двата режима 
31.Кандидатът е попълнил всички задължителни за него индикатори по процедурата 

 

В случай че по време на финансовата оценка се установи надвишаване интензитета на безвъзмездната финансова помощ и/или максималният размер на безвъзмездната финансова помощ и/или максималният размер за извършване на дадена дейност[22], определен в Условията за кандидатстване, Оценителната комисия служебно го намалява до максимално допустимия интензитет и/или размер.

Праговете на помощта по т.5 и т. 7 се проверяват в: Информационна система „Регистър на минималните помощи“; Публичен регистър на Европейската комисия; Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) и чрез Декларацията за държавни/минимални помощи (Приложение Е).

В случай, че не е спазено изискването по т. 20, разходите за такива дейности ще бъдат премахнати от бюджета на проекта. Източник на информация по посочения критерий са Становището по одит за ресурсна ефективност (Приложение Е1) и Формуляра за кандидатстване.

Съответствието с т. 25 се проверява въз основа на представената Декларация за държавни/минимални помощи съгласно Приложение Г.

В случай, че не е спазено изискването по т. 26, ще бъде направено преразглеждане на всички критерии, по отношение на които неводещите до ресурсна ефективност дейности / невключените дейности биха се отразили.

В случай, че не е спазено изискването по т. 27 се извършва служебна корекция на изчисленията, в случаите когато това е възможно, като посоченото може до доведе до намаляване на броя точки, които би получил кандидатът. В случаите когато липсват данни за изчисленията или изчисленията не може да бъдат коригирани по служебен път, посоченото може да доведе до намаляване на броя точки или до отхвърляне на проектното предложение.

В случай, че не е спазено изискването по т. 28, разходи за активи, които не кореспондират на дейности в одита за ресурсна ефективност ще бъдат премахнати от бюджета на проекта.

В случаите когато съгласно т. 30 е налице смесване на режими от страна на кандидата в рамките на елемент А, ще бъдат извършени корекции в бюджета след като се изиска  допълнителна пояснителна информация от кандидата.

В случай, че не е спазено изискването по т. 31 Оценителната комисия по служебен път попълва всички приложими за кандидата индикатори.

В случай че по време на финансовата оценка се установи наличие на недопустими разходи или на разходи , които не са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи, Оценителната комисия служебно коригира/премахва съответните разходи от бюджета на проекта.

В случаите, когато кандидатът/партньорът не е представил оферта от производител или първи доставчик за всяка отделна инвестиция в активи, и/или Декларация от производител/оторизационно писмо от първи доставчик/договор за търговско представителство между производител и първи доставчик или друг относим документ, от който да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от производител или първи доставчик и след допълнителното им изискване по установения ред същите не са представени, съответният разход ще бъде премахнат от бюджета на проекта служебно от Оценителната комисия.

В случаите, когато представените от кандидата/партньора оферта от производител или първи доставчик на предвидените за закупуване активи не отговарят на минималните технически и/или функционални характеристики за съответния вид актив, посочени в Техническата спецификация (Приложение З), този разход ще бъде премахнат от бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) служебно от Оценителната комисия.

 

В случай че бъдат извършени служебно корекции на бюджета, Оценителната комисия ще извършва допълнително преразглеждане на критериите, върху които коригираните данни в бюджета биха се отразили като полученият брой точки не следва да бъде по-голям от първоначално получените точки.

Извършените корекции на данни в бюджета не могат да водят до: увеличаване на размера или на интензитета на безвъзмездната финансова помощ, предвидени в подаденото проектно предложение, невъзможност за изпълнение на целите на проекта или на проектните дейности и подобряване на качеството на проектното предложение и нарушаване на принципите по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 ЗУСЕСИФ.

 

В случаите, когато Оценителната комисия премахне всички разходи от бюджета на проекта или всички разходи от елемент А поради  непредставяне на оферта от производител/първи доставчик или декларация от производител/оторизационно писмо или др.под., заради това че са недопустими  или заради несъответствие с минималните технически и/или функционални характеристики или заради други ограничения, заложени в Условията за кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.

За постигане на достатъчна прецизност и ефективност при оценяване на кандидатите по процедурата при изчисляване на стойностите и показателите по критериите на етап техническа и финансова оценка закръглението ще се извършва до четвъртия знак след десетичната запетая. По отношение на определяне на четвъртия знак след десетичната запетая ще се прилага математическото правило за закръгление, като в случай че петият знак на получената стойност е ≥ 5, четвъртият знак ще се закръглява към по-голямата от него цифра.

Проектните предложения, получили минимум 51 точки на етап „Техническа и финансова оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането до покриване на общия размер на общия бюджет по процедурата.

 

[1] В случаите когато одитът за ресурсна ефективност е изготвен от  предприятието-кандидат, не следва да е подписан и сканиран, а само да бъде прикачен в ИСУН 2020

[2] За целите на настоящата процедура под „лице с право да представлява кандидата“ следва да се разбира официален представител на предприятието-кандидат.

[3] По процедурите за безвъзмездна помощ, започването на работата по инвестицията най-често е датата на сключване на първия договор с доставчика за придобиване на съответния актив. В случай че към датата на подаване на проектното предложение, се предвижда работата по инвестицията да започне през 2017 г. следва да се приложи счетоводния амортизационен план за 2016 г. В случай че кандидатът предвижда работата по инвестицията да започне след 2017,  не прилага счетоводен амортизационен план, но посочва прогнозна балансова стойност на активите, изчислена съобразно счетоводната политика на кандидата в Справката по Приложение Р. Например при започване на работата през 2018 г., кандидатът следва да посочи прогнозна балансова стойност към 31.12.2017 г. в Справката по Приложение Р.  В случай че активът е земя, балансовата стойност се декларира от кандидата в Справката по Приложение Р.

[4] За целите на настоящата процедура под „лице с право да представлява партньора“ следва да се разбира официален представител на предприятието-партньор.

[5]http://ec.europa.eu/environment/ets/napInstallationInformation.do?registryName=Bulgaria&napId=19914&allowancesForReserve=1836333&action=napHistoryParams&commitmentPeriodCode=2&allowancesForOperators=100060612&commitmentPeriodDesc=Phase+3+2013-2020&TITLESORT-currentSortSettings-status-H=A&currentSortSettings=status%20DESC

[6] Обстоятелството ще се проверява допълнително на етап договаряне, чрез изискването на Приложение (пояснителни бележки), съставна част от годишния финансов отчет или съответно консолидирания финансов отчет (за група предприятия), като по този начин ще се удостовери декларираното от кандидата на етап кандидатстване обстоятелство непосредствено преди сключването на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, което допълнително гарантира актуалността му, спрямо датата на отпускане на помощта.

[7] „преместване“ означава прехвърлянето на същата или подобна дейност или част от нея от предприятие в една от договарящите страни по Споразумението за ЕИП (първоначално предприятие) към предприятието, в което се извършват подпомаганите инвестиции, на територията на друга договаряща страна по Споразумението за ЕИП (подпомагано предприятие). Прехвърляне е налице, ако продукт или услуга в първоначалното и в подпомаганото предприятие поне отчасти преследва същите цели и отговаря на търсенето или нуждите на едни и същи клиенти и води до загуба на работни места в същата или подобна дейност в едно от първоначалните предприятия на бенефициента в ЕИП

[8] Обстоятелството за предприятията, с които кандидатът формира група ще се проверява допълнително на етап договаряне

[9]http://ec.europa.eu/environment/ets/napInstallationInformation.do?registryName=Bulgaria&napId=19914&allowancesForReserve=1836333&action=napHistoryParams&commitmentPeriodCode=2&allowancesForOperators=100060612&commitmentPeriodDesc=Phase+3+2013-2020&TITLESORT-currentSortSettings-status-H=A&currentSortSettings=status%20DESC

[10] Оценката по отношение на критерия ще бъде извършвана въз основа на становище от външни експерти.

[11] Оценката по отношение на критерия ще бъде извършвана въз основа на становище от външни експерти.

[12] Оценката по отношение на критерия ще бъде извършвана въз основа на становище от външни експерти.

[13] Оценката по отношение на критерия ще бъде извършвана въз основа на становище от външни експерти.

[14] с изключение на дейността по изготвяне на одит за ресурсна ефективност по образец и тази по извършване на измервания от акредитирани лаборатории

[15] Съгласно определението за промишлена симбиоза, дадено в Приложение П

[16] Проектът се изпълнява в населено място, чието землище попада частично или изцяло в границите на защитена зона от мрежата „Натура 2000“

[17] http://natura2000.moew.government.bg – раздел Документи/Цифрови данни, свързани с мрежата Натура 2000: Граници на защитените зони (файловете се отварят чрез изтегляне на безплатното приложение QGIS)  и Списъци на землища, попадащи в обхвата на защитените зони;

[18] Файловете се отварят чрез изтегляне на безплатното приложение QGIS

[19] В случай че договорът е приключил или прекратен, ще бъде взет предвид реалният размер на получената от бенефициента помощ.

[20] По смисъла на чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията.

[21] левовата равностойност на 2 000 000 евро

[22] Разходи за одит за ресурсна ефективност, одит на проекта, визуализация

 

BG16RFOP002-3.004 – Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

Краен срок: 23.04.2018 г. 16:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация