ЛОЗАРО-ВИНАРСКА

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 Г.

Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023г. (Националната програма) ще предоставя финансова помощ за следните мерки:
1. „Преструктуриране и конверсия на лозя“;
2. „Популяризиране в трети държави“;
3. „Инвестиции в предприятия“;
4. „Застраховане на реколтата“

ОРГАНИ ПО ПРИЛАГАНЕ

ИАЛВ

Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) издава удостоверения за право на участие на кандидатите за финансова помощ по мерките по 3-4.

Изпълнителният директор на ИАЛВ утвърждава със заповед образци на документите, необходими за кандидатстване за издаване на удостоверение.

Служителите на териториалните звена (ТЗ) на ИАЛВ подпомагат кандидатите за финансова помощ по мерките по 1-4 при очертаването на площите, върху които имат намерение да изпълняват една или повече дейности за подпомагане.

Изпълнителната агенция по лозата и виното предоставя цифрови географски данни за площите по ал. 3 на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), съвместими с Интегрираната система за администриране и контрол съгласно чл. 61 на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347, 20.12.2013 г.).

ДФЗ

Изпълнителният директор на ДФЗ определя със заповед периодите за прием и бюджета за всеки прием по мерките. Заповедта се публикува на интернет страницата на ДФЗ в срок най-малко 30 дни преди началото на съответния период на прием. Издадената заповед може да бъде изменена по реда на нейното издаване.

Изпълнителният директор на ДФЗ утвърждава образците на документи за кандидатстване за предоставяне на финансова помощ по мерките 1-4 и може да утвърди условия и ред за подаване на документите в електронен вид. Документите се публикуват на интернет страницата на ДФЗ в срок до един работен ден от утвърждаването им и най-малко 30 дни преди началото на съответния период на прием.

Периодите за прием по мерките по 1-4 се определят с предходната заповед въз основа на взето решение от постоянната работна група за управление на Националната програма.

Държавен фонд „Земеделие“ предоставя финансова помощ на одобрените кандидати за подпомагане въз основа на сключен договор. Помощта се предоставя в рамките на определения по заповедта бюджет по всяка от мерките по 1-4.

Контролът за изпълнението на проектите по мерките по 1-4, за които е сключен договор, се упражнява от ДФЗ.

При наличие на разполагам бюджет и въз основа на решение на постоянната работна група изпълнителният директор на ДФЗ определя със заповед бюджет и период за допълнителен прием на заявления за подпомагане, които предвиждат финансиране с авансово плащане за текущата финансова година.

МЗХГ

Министърът на земеделието, храните и горите със заповед определя постоянна работна група за управление на Националната програма. В състава на работната група се включват представители на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), ИАЛВ и ДФЗ. Постоянната работна група в сътрудничество с неправителствените организации взема решения по текущи въпроси и проблеми, възникнали при прилагането на Националната програма, включително откриване на приеми по отделните мерки, управление на бюджета и неговото преразпределяне между мерките.

Организацията и редът за работа на постоянната работната група за управление на Националната програма се определят със заповед.

 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ 2005-2025

Национална стратегия за развитие на лозарството и винарството в Република България 2005-2025

ЗАКОНИ, НАРЕДБИ, ЗАПОВЕДИ

НАРЕДБА № 6 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 Г.

Закон за виното и спиртните напитки

 

ДРУГИ

Спецификации на вина със защитено наименование за произход (ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ).

Списък на класифицираните винени сортове лози по лозарски райони и лозарски зони в ЕС.

Лозарски регистър