МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ“

Дейности

Подпомагането по мярка „Инвестиции в предприятия“ обхваща дейности, насочени към изпълнението на инвестиции за подобряване на материални и нематериални активи – съоръжения за преработка и/или инфраструктура на предприятията в лозаро-винарския сектор.

По мярка „Инвестиции в предприятия“ не се подпомагат дейности, финансирани по други схеми или мерки от фондовете на ЕС и с национални средства.

Допустими за подпомагане по мярката са разходите за следните дейности:
1. закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер, предназначени за:

а) преработката на грозде;

б) контрол на ферментацията, обработка на вино и гроздова мъст;

в) контрол на температурата;

г) преместване на виното в избените помещения;

д) прилагане на технология, свързана с пенливи вина;

е) бутилиране, етикетиране, опаковане;

ж) управление на отпадните води;

з) инфраструктурата на избата:

аа) тръбни линии, тръбопровод, различни мрежи (кислород, азот, вода, SO2 и др.);

бб) монтаж и помощни съоръжения;

вв) автоматични системи;

и) съхранение, смесване, грижа и стареене на виното:

аа) бъчви за ферментация, съхранение и стареене на виното, в т.ч. и терморегулиращи бъчви;

бб) резервоари от неръждаема стомана за винопроизводство и съхранение на вино – стационарни и подвижни;

вв) пластмасови резервоари за винопроизводство и съхранение на вино (сертифицирани за хранителни цели);

гг) възстановяване на стоманобетонни съоръжения за съхранение на лозаро-винарски продукти чрез полагане на вътрешно покритие от типа епоксидна смола или неръждаема стомана;

дд) избено помещение за ферментация, съхранение и стареене на виното – стелажи, контейнери, хумидизатори, микрооксиженация (микрооксиженатори);

ее) модулна система за позициониране на бъчви;

жж) автоматизирана стелажна система за съхранение на бутилирани вина;

2. общи разходи, свързани с разходите, посочени в т. 1, като хонорари на инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи, извършвани както в процеса на подготовка на заявлението за предоставяне на финансова помощ, така и по време на изпълнение на дейностите; тези разходи не надхвърлят 4 на сто от всички разходи по проекта.

Максималният срок за изпълнение на дейностите е до 1 юли на втората финансова година, следваща финансовата година на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.

Недопустими за финансиране по мярката са следните дейности:
1. закупуване на машини или оборудване втора употреба;

2. развитие на нови продукти, процеси и технологии, свързани с лозаро-винарски продукти.

(2) Финансова помощ не се предоставя за:

1. разходи за инвестиции за обикновена подмяна;

2. разходите, свързани с договор за лизинг, извън посочените по-горе, по-специално маржа на лизингодателя, разходите за рефинансиране на лихви, непреките разходи и разходите за застраховка;

3. данък добавена стойност, освен когато не е възстановим по националното законодателство за облагане с ДДС.

 

Изисквания към кандидатите

За финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ могат да кандидатстват:

1. винопроизводители, вписани в лозарския регистър, съгласно Закона за виното и спиртните напитки;

2. организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектор винено грозде, признати съгласно Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители (ДВ, бр. 34 от 2015 г.).

Кандидатите и техните членове трябва да:

1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;

2. не са в затруднение по смисъла на чл. 50, пар. 2 от Регламент № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета;

3. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

4. не са в процедура по ликвидация.

Финансова помощ не се предоставя за частта от разходите по проектите, които надхвърлят максимално допустимите стойности (левовата равностойност на 600 000 евро ) за един прием или за целия период (левовата равностойност на 1 500 000 евро) на Националната програма, когато надвишаването е в резултат от подадени проекти от кандидати и ползватели на помощта, за които се установи, че помежду си са предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.

Липсата на обстоятелствата се доказва от кандидата/ползвателя в срок до 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от ДФЗ чрез:
1. официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават;

2. декларация към момента на кандидатстване за всички останали обстоятелства, за които не се издават официални документи, включително и за тези по чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Липсата на обстоятелства (не са в затруднение по смисъла на чл. 50, пар. 2 от Регламент № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета) се доказва с годишни финансови отчети за годината, предхождаща годината на подаване на заявлението в случаите, когато не са достъпни в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ не могат да получат кандидати, които са физически лица производители, и кандидати по ал. 1, чиито представляващи са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.

Финансова помощ

Максималният размер на финансовата помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ е:

1. до 50 на сто от стойността на действителните разходи за осъществяване на допустимите инвестиционни дейности за микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията относно дефиницията на микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124/36, 20.5.2003 г.);

2. до 25 на сто от действително направените разходи за предприятия с по-малко от 750 служители или с оборот, по-малък от 200 милиона евро;

3. до 15 на сто от действително направените допустими разходи за предприятия с над 750 служители или с оборот над 200 милиона евро.

Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от получателя на финансовата помощ.

Максималната стойност на един проект не може да надвишава левовата равностойност на 600 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи по мярката за целия период на прилагане на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000 евро.

Допуска се предоставяне на авансово плащане до 80 на сто от договорената финансова помощ, при условие че изпълнението на дейностите е започнало и в заявлението за предоставяне на финансова помощ е посочен точният размер на сумата за авансовото плащане.

 

Кандидатът за подпомагане подава заявление за издаване на удостоверение за право на участие, за една или повече дейности , по  образец, в ТЗ на ИАЛВ по регистрация на производствения обект на винопроизводителя или по седалище и адрес на управление.

Към заявлението се прилагат:

1. копие на документ за правно основание за ползване за имота, в който се инвестира за срок не по-малък от 8 години от датата на подаване на заявлението, в случай че не е приложен към досието на производителя в лозарския регистър;

2. технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изработен от правоспособен проектант, както и удостоверението за правоспособност на проектанта;

3. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.

При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната власт на заявителя. В случай че заявителят е организация на производители, асоциация на организации на производители или междубраншова организация, ИАЛВ извършва служебна проверка за нейното признаване от министъра на земеделието, храните и горите.

В срок до 10 работни дни от подаване на заявлението ТЗ на ИАЛВ извършва проверка за наличие и съответствие на предоставените към заявлението документи и сравнява включените в технологичния проект данни с вписаните в лозарския регистър.

При установяване на нередовности и/или непълноти в заявлението и приложените към него документи ИАЛВ писмено уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението следва да представи изисканите документи или писмени обяснения. Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите в срока, заявлението се оставя без разглеждане. Кандидатът може да подаде ново заявление през съответната финансова година.

В срок до 7 работни дни от извършване на проверката или след отстраняване на нередовностите и/или непълнотите ТЗ на ИАЛВ извършва проверка на място на производствения обект за установяване на действителното състояние. Резултатите от проверката се отразяват в контролен лист в два екземпляра, подписан от длъжностните лица, извършили проверката, и от кандидата или негов упълномощен представител.

В срок до три работни дни след извършване на проверката ТЗ на ИАЛВ изготвя становище за одобрение или отхвърляне на заявлението.

В срок до 5 работни дни от получаване на становището изпълнителният директор на ИАЛВ със заповед:

1. одобрява технологичния проект и издава удостоверение за право на участие по мярка „Инвестиции в предприятия“;

2. мотивирано отхвърля напълно или частично заявлението; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заявлението получава пълен или частичен отказ за включените в технологичния проект дейности, които:

1. не са допустими по мярка „Инвестиции в предприятия“;

2. са извършени или е започнало извършването им към момента на заявяването;

3. не са приложими към производствения/те обект/и на заявителя;

4. не съответстват на целите на проекта, Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. или на изискванията, определени в тази наредба.

Когато заявлението е одобрено, на кандидата се изпращат заповедта, технологичният проект и удостоверението за участие по мярка „Инвестиции в предприятия“.

 

Условия и ред за подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ

За предоставяне на финансова помощ кандидатът подава в ЦУ на ДФЗ заявление по образец, утвърден съгласно чл. 3, ал. 2, към което прилага:

1. бизнес план по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, който следва да съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период;

2. договор за лизинг и погасителен план със срок на придобиване съгласно посочения краен срок в заявлението в случаите, в които инвестицията се закупува на лизинг;

3. решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда и/или Закона за водите;

4. разрешение за строеж, издадено по реда на ЗУТ в случаите, когато инвестиционните намерения включват разходи за строителство на сгради и съоръжение, въпреки че същите не подлежат на финансиране по настоящата програма;

5. разрешение за поставяне, издадено по реда на ЗУТ, в случай че проектът включва разходи за преместваеми обекти или мобилни преработвателни съоръжения;

6. декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката);

7. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.

При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната власт на заявителя.

Към бизнес плана кандидатът прилага заверени копия на:
1. годишен финансов отчет за предходната година, в случай че същият не е публикуван в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато кандидатът не е новорегистриран;

2. инвентарна книга към датата на подаване на заявлението с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване, когато кандидатът не е новорегистриран;

3. най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал за разходи по инвестицията в бизнес плана, които следва да съдържат данни за оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата;

4. предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители;

5. договори за разходи, свързани с проекта, като разходи за предпроектни проучвания, инженери и консултанти, технико-икономически оценки и анализи, разработване на технологичен проект;

6. документи за правно основание за ползване на имота, в който се инвестира, със срок не по-малък от 8 години от датата на подаване на заявлението; договорите за ползване следва да бъдат вписани в Агенцията по вписванията;

7. лицензи, разрешения и удостоверения при необходимост;

8. доклад и резюме за отразяване на резулататите от енергийно обследване на промишлената система съгласно Наредба № Е-РД-04-05 от 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания (ДВ, бр. 81 от 2016 г.).

Бизнес планът следва да показва подобряване на дейността на винарското предприятие на кандидата или на членовете на групите или организациите на производители чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една или повече от целите на мярката, посочени в Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Бизнес планът следва да доказва икономическата жизнеспособност на винарското предприятие за период 5 години.

При поискване от ДФЗ ИАЛВ по служебен път предоставя в срок три работни дни удостоверението за право на участие по мярката, издадено съгласно чл. 55, ал. 6, т. 1 и съдържащо изчерпателна информация за състоянието на винарското предприятие към датата на кандидатстване във връзка с критериите по приложение № 9, одобрения от ИАЛВ технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изработен от правоспособен проектант, както и удостоверението за правоспособност на проектанта.

Когато кандидатът за подпомагане стопанисва винени лозя, ИАЛВ предоставя на ДФЗ по служебен път актуална справка за лозарските му стопанства.

Когато оферта (разходи по инвестицията в бизнес плана) е предоставена от лице, чиято основна дейност не е свързана с обекта на офертата, следва да се предоставят доказателства за възможността да достави заявените материали и оборудване (заверени копия на рамкови споразумения за доставка, договори за представителство, дистрибуция и др.).

Когато кандидатът вече е получил одобрение на подадено заявление, може да подаде ново заявление, след като е подал заявление за изплащане на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ по първото заявление.

При установяване на нередовност и/или непълнота на документите ДФЗ уведомява писмено кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението следва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения.

В случай че не може да се направи служебна проверка за обстоятелствата (кандидати, които са физически лица производители, и кандидати по ал. 1, чиито представляващи са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна), ДФЗ уведомява кандидата писмено, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението следва да представи легализиран превод на свидетелство за съдимост, когато то подлежи на издаване от чуждестранен орган. Когато в съответната чужда държава свидетелство за съдимост или еквивалентен документ не се издава, горепосоченото лице следва да представи декларация съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите или не представи документите в срок, заявлението за подпомагане се отхвърля със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ. Заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.

След подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ служителите от ДФЗ извършват административна проверка на документите, проверка на място за преценяване допустимостта на проектното предложение, както и финансова оценка на бизнес плана.

При определяне стойността на допустимите разходи задължително се взема предложената най-ниска цена.

Постъпилите заявления за предоставяне на финансова помощ се оценяват съгласно критериите за оценка, посочени в приложение № 9. Съответствието с критериите за оценка се преценява въз основа на приложените към заявлението за подпомагане документи и допълнително изискани документи.

Допустими за подпомагане са заявления за предоставяне на финансова помощ, получили не по-малко от 5 точки по критериите за оценка.

Заявленията за предоставяне на финансова помощ се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.

В случаите на повече от едно заявление с еднакъв брой точки, за които наличният бюджет, определен в заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ за съответния период на прием, е недостатъчен, той се разпределя между тези заявления пропорционално на заявеното финансиране. В този случай кандидатите са длъжни да изпълнят всички допустими дейности, посочени в заявлението.

Държавен фонд „Земеделие“ публикува на интернет страницата си резултатите от класирането.

В срок до 70 работни дни от подаване на заявленията и въз основа на класирането изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:

1. одобрява заявлението за предоставяне на финансова помощ;

2. мотивирано отхвърля заявлението за предоставяне на финансова помощ; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заявлението за предоставяне на финансова помощ получава пълен или частичен отказ в случай на:

1. несъответствие с изискванията спрямо кандидатите;

2. несъответствие с целите на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г., изискванията, определени в тази наредба и в правото на Европейския съюз;

3. несъответствие с изискването за минимален брой точки;

4. недостатъчен бюджет за финансиране на подаденото заявление.

Когато със заявлението е поискано финансиране на дейност, при която ще се закупува на лизинг, финансовата помощ се одобрява за допустимата част от размера на главницата до размера на максимални стойности за един проект или общо за програмата. В тези случаи собствеността върху активите, които подлежат на финансиране, трябва да бъде придобита в срока на договора за отпускане на финансова помощ.

Заявленията за финансово подпомагане и приложените към тях документи могат да бъдат поправяни и коригирани след подаването им само при очевидни грешки, признати от ДФЗ въз основа на цялостна преценка на конкретния случай, и при условие, че кандидатът е действал добросъвестно.

В срок до 10 работни дни от получаване на заповед за одобрение кандидатът или негов изрично упълномощен представител е длъжен да се яви в ЦУ на ДФЗ за подписване на договор за предоставяне на финансова помощ, в който се уреждат правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ. Когато кандидатът не подпише договора за предоставяне на финансова помощ в срока  и не е информирал преди изтичането му ДФЗ за наличие на обективна невъзможност да сключи договора, правото за сключване на договор се погасява.

Когато кандидатът е извършил някоя от дейностите преди подписване на договора, размерът на помощта се намалява със стойността, предвидена за същата дейност.

 

Ползвателят може да подаде искане за промяна на договора с ДФЗ не по-късно от един месец преди изтичане на неговия срок. Към искането се прилагат доказателства, необходими за преценка на неговата основателност.

Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:

1. засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на дейностите;

2. води до увеличаване на стойността на договорената финансова помощ.

Ползвателят може да поиска удължаване на срока на договора до максималния срок (до 1 юли на втората финансова година, следваща финансовата година на сключване на договора).

Когато искането не налага промяна в утвърдения технологичен проект, ДФЗ уведомява бенефициента и изготвя анекс към сключения договор.

Когато искането е основателно и налага промяна в утвърден технологичен проект, след уведомление от ДФЗ бенефициентът подава в съответното ТЗ на ИАЛВ заявление за утвърждаване на измененията, като прилага и актуализиран технологичен проект с актуални документи в случай на изменения.

Заявлението се разглежда от ИАЛВ и в резултат на което изпълнителният директор на ИАЛВ със заповед:
1. утвърждава заявените изменения в издадено удостоверение за право на участие по мярка „Инвестиции в предприятия“ и утвърдения технологичен проект;

2. мотивирано отхвърля заявените изменения; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заповедта се изпраща на кандидата с утвърдения технологичен проект и удостоверението за право на участие по мярка „Инвестиции в предприятия“.

Изпълнителната агенция по лозата и виното в срок три работни дни от издаване на заповедта изпраща по служебен път на ДФЗ оригинали на заповедта, на утвърдените изменения в технологичния проект, на удостоверението за право на участие по мярка „Инвестиции в предприятия“.

След получаване на документите ДФЗ изготвя анекс към сключения договор и уведомява бенефициента.

 

Условия и ред за предоставяне на финансова помощ

Финансовата помощ се изплаща след извършване на дейностите, за които е сключен договорът.

Финансовата помощ може да бъде изплатена авансово в размер до 80 на сто от договорената финансова помощ, при условие че изпълнението на дейностите е започнало и със заявлението за кандидатстване е заявено авансовото плащане.  Авансово плащане в размера, посочен в заявлението за предоставяне на финансова помощ, може да бъде заявено до 2 месеца от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от 31 юли на съответната финансова година. При авансово плащане максималният срок за изпълнение на дейностите по инвестицията е до края на финансовата година, следваща годината на авансовото плащане, и не по-късно от 4 месеца преди изтичане на срока на валидност на банковата гаранция.

За предоставяне на авансово плащане ползвателят на помощта подава в ЦУ на Държавен фонд „Земеделие“ заявление по образец към което прилага:

1. копия от разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови извлечения), доказващи, че извършването на инвестицията е започнало;

2. оригинал на банкова гаранция (по образец), учредена в полза на ДФЗ, в размер 110 на сто от исканата за авансово изплащане сума, със срок на валидност не по-малко от 4 месеца след изтичане на срока за изпълнение на всички дейности по договора;

3. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.

При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната власт на заявителя.

При подаване на заявлението за авансово плащане ползвателят на финансовата помощ следва да осигури оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка „Вярно с оригинала“.

При установяване на нередовност и/или непълнота на документите ДФЗ писмено уведомява ползвателя на финансова помощ, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомителното писмо следва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения. В случай че нередовностите и/или непълнотите не бъдат отстранени в срок, заявлението за авансово плащане се отхвърля със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.

След подаване на заявлението за авансово плащане в ЦУ на ДФЗ се извършва проверка на документите и обстоятелства.

В срок до 30 работни дни от подаване на заявлението за авансово плащане изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:

1. одобрява изплащането на авансово заявената сума;

2. мотивирано отказва изплащането на авансово заявената сума; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.

Срокът се удължава, когато:
1. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции – със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;

2. е издадена заповед на изпълнителния директор на ДФЗ в случаи на съмнения за нередност и/или измама – със срока, необходим за отстраняването им, като в този случай обработката на заявлението за авансово плащане се спира и възобновява със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ;

3. е постъпил сигнал от съответната прокуратура или разследващи органи при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства – до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган.

В 15-дневен срок от изпращане на уведомлението ДФЗ превежда сумата, одобрена за авансово плащане, по посочената в заявлението банкова сметка в левове.

Когато ползвателят на финансова помощ е посочил в заявлението за кандидатстване, че ще ползва авансово плащане и не подаде заявление за авансово плащане в срок, договорът за финансова помощ се счита за прекратен, освен в случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства.

 

До 10 работни дни след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от 1 юли на съответната финансова година, ползвателят на финансова помощ подава в ЦУ на ДФЗ заявление за окончателно плащане по образец:

1. за плащане на остатък в случаите, когато е получил авансово плащане;

2. за плащане на договорената сума след изпълнение на дейностите в случаите, в които ползвателят на финансовата помощ не е получил авансово плащане.

Заявлението за окончателно плащане се подава през същата финансова година, в която е предвидено приключване на инвестицията по договора за предоставяне на финансова помощ.

Към заявлението се представят:

1. копия от разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови извлечения), които следва да бъдат съставени по начин, който да позволява съпоставяне на извършените разходи с разбивката на планираните разходи в бизнес плана;

2. приемно-предавателни протоколи с изпълнителите за извършените дейности по инвестицията;

3. копия на договори за услуги, работи, доставки на инвестицията с детайлно
описание на техническите характеристики, цена в левове, срок, количество и начин на доставка заедно с представена на хартиен и електронен носител подробна количествено-стойностна сметка;

4. копия на приемно-предавателни протоколи между доставчик/изпълнител и ползвателя на помощта за доставени стоки/услуги, съдържащи подробно описание на техническите характеристики;

5. копие на договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (в случаите на финансов лизинг);

6. протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия в случаите, когато се изисква съгласно действащата правна уредба – за машини, съоръжения, оборудване, включително и компютърен софтуер, по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;

7. разходооправдателни документи за общите разходи, свързани с проекта, в размер до 4 на сто от договорените дейности и платежни документи по тях;

8. отчет за приходи и разходи и баланс за предходната финансова година, в случай че същият не е публикуван в търговския регистър;

9. инвентарна книга към датата на подаване на заявлението с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване;

10. застраховка на активите, предмет на финансиране, за срок една година, в полза на ДФЗ; застраховката следва да бъде подновявана за всяка година до изтичане на периода на мониторинг съгласно договора за финансова помощ; застрахователната полица следва да покрива минимум следните застрахователни рискове: пожар, експлозия, удар от мълния, наводнения, свличания или срутвания на земни пластове, измокряния в резултат на авария на ВиК, злоумишлени действия на трети лица (вандализъм), кражба с взлом, ако обектът е затворен или ограден, земетресение;

11. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.

При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната власт на заявителя.

При подаване на заявлението ползвателят на помощта следва да осигури оригиналите на всички документи, включително на тези, за които се изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка „Вярно с оригинала“ и подпис. Служителят, приемащ документите, сверява представените копия с оригиналните документи.

При поискване от ДФЗ ИАЛВ по служебен път предоставя в срок три работни дни удостоверение за приключени дейности в оригинал. За издаване на удостоверението в ТЗ на ИАЛВ се подава заявление по образец.

Ползвателите на помощта следва да извършват всички плащания със своите контрагенти само по банков път. Плащания, извършени в брой, не се финансират.

Когато със заявлението е поискано финансиране на дейност, която се изпълнява чрез закупуване на лизинг, одобрената финансова помощ се изплаща след изплащане на вноските по лизинговия план.

След подаване на заявлението за окончателно плащане ДФЗ извършва проверка за наличието и съответствието на документите, приложени към него.

При установяване на нередовност и/или непълнота на документите ДФЗ писмено уведомява кандидата, който в срок 10 работни дни от получаване на уведомителното писмо следва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения. В случай че нередовностите и/или непълнотите не бъдат отстранени в срок, заявлението за плащане се отхвърля със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ. След проверката ДФЗ извършва проверка на място за установяване на изпълнението на одобрените дейности по договора за предоставяне на финансова помощ.

Когато бъде установено неизпълнение на задълженията по договора от страна на бенефициента, установено при извършване на административната проверка и проверката на място, договорираната финансова помощ се преизчислява съгласно реално извършената инвестиция.

В срок до 70 работни дни от подаване на заявлението за плащане изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:

1. одобрява изплащането на финансовата помощ;

2. мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.

Срокът се удължава в следните случаи:

1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности и/или непълноти или е необходимо становище на други органи или институции, срокът се удължава със срока за получаване на отговор или становище от съответната институция;

2. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ, когато са постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност;

3. е постъпил сигнал от съответната прокуратура или разследващи органи при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства – до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган.

Отказ за изплащане на цялата или част от финансовата помощ по подадено заявление за окончателно плащане се постановява, когато:

1. инвестицията не е извършена в срок или заявлението за окончателно плащане не е подадено в срока (до 10 работни дни след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по договора);

2. нередовностите и/или непълнотите не са отстранени в срок;

3. след извършен анализ се установи фактическо несъответствие и/или несъответствие по документи между одобрената и реално извършената инвестиция;

4. се установи неспазване на разписани в наредбата или договора изисквания, както и при неспазване на разпоредби от правото на Европейския съюз;

5. кандидатът попречи на извършването на проверка на място с изключение на случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства.

Държавен фонд „Земеделие“ изплаща одобрения размер на финансовата помощ в 15-дневен срок от уведомлението. Помощта се превежда на ползвателя на финансовата помощ в левове по посочената в заявлението за плащане банкова сметка.

 

Мониторинг

Ползвателите на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ имат задължение да използват инвестицията по предназначение до края на петата финансова година, следваща годината на изплащането на помощта. Бенефицентите се задължават до изтичане на мониторинговия период:

1. да използват активите и изпълняват дейностите – обект на подпомагане по договора, съгласно съответното им предназначение и капацитет;

2. да не преустановяват подпомогнатата дейност поради каквито и да са причини, освен изменящите се сезонни условия за производство;

3. да подновяват съответните разрешения, регистрации и/или лицензии в нормативно предвидените за това срокове – когато подпомаганата дейност подлежи на регистрационен, разрешителен и/или лицензионен режим;

4. да поддържат обекта на финансова помощ в съответствие с всеки критерий за подбор, по който проектното предложение е било оценено, съгласно приложение № 9;

5. да притежават застрахователен договор ведно с платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за всички активи – предмет на инвестицията, в полза на ДФЗ, валидна за срок минимум 12 месеца, ведно с опис на имуществото при застраховане на машини, съоръжения, оборудване, покриваща всички посочени в договора за финансово подпомагане рискове за съответния вид инвестиция; да подновява ежегодно договора за застраховка за срока на мониторинга.

В срока ползвателите на финансовата помощ нямат право да продават, преотстъпват, преотдават или дават под наем обекта на инвестицията, за която са получили финансово подпомагане по мярка „Инвестиции в предприятия“.

При установяване на неизпълнение на задълженията въз основа на проверка от ДФЗ ползвателите възстановяват изплатената им финансова помощ в пълен размер, освен ако неизпълнението се дължи на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Винарска година“ е периодът от 1 август на текущата година до 31 юли на следващата.

2. „Винарско предприятие“ е производствена структура, в която се извършва винопроизводство (преработката на прясно грозде, смачкано или не, на гроздова мъст, на частично ферментирала гроздова мъст, на гроздов сок или на млади вина в процес на ферментация във вино чрез пълна или частична алкохолна ферментация) и/или бутилиране (поставяне на съответния продукт в съдове с търговска цел за своя сметка лично или чрез други лица).

3. „Вино със защитено географско указание (ЗГУ)“ е вино, което е произведено в район или определена местност, чието наименование се използва за означаването му, и което притежава специфично качество, известност или други характеристики, които могат да се припишат на географския му произход. Най-малко 85 на сто от гроздето, използвано за неговото производство, произхожда изключително от този географски район и е получено от винени сортове лози от вида Vitis Vinifera или кръстоска на Vitis Vinifera с други видове от рода Vitis.

4. „Вино със защитено наименование на произход (ЗНП)“ е вино, което е произведено в определен географски район, микрорайон или местност, чието наименование се използва за означаването му, и неговите качество и характеристики се дължат основно или изключително на специфичната географска среда с присъщите и природни и човешки фактори. Гроздето, от което е произведено, произхожда изключително от този географски район, микрорайон или местност и е получено от винени сортове лози от вида Vitis Vinifera.

5. „Главно послание на Съюза“ е послание, което следва да информира относно европейските производствени стандарти, качеството и безопасността на европейските вина, европейските практики и култури, да подобрява репутацията на европейските вина на международните пазари, да повишава осведомеността за европейските вина и лога и да подобри конкурентоспособността на вината на ЕС сред широката общественост на пазарите на трети страни.

6. „Действие“ е съвкупност от дейности, притежаващи достатъчен обхват, за да улеснят представянето на характеристиките на вината със ЗНП, ЗГУ или сортови вина без ЗНП/ЗГУ.

7. „Добро агротехническо състояние на лозовите насаждения“ е състояние на лозовото насаждение, при което са налични минимум 60 на сто живи лози от вида Vitis Vinifera, с видимо добро фитосанитарно състояние, прилагани са необходимите агротехнически мероприятия, като обработка на почвата в междуредието и вътре в реда, резитбени операции и подпорната конструкция е налична.

8. „Засаждане“ е окончателното установяване на лозови насаждения или на части от лозови насаждения, присадени или не, с цел производството на грозде или на лозов посадъчен материал.

9. „Изграждане на подпорна конструкция“ – включва изграждане на всички носещи (опорни) и крайни колове, на носещите и спомагателните телове, на блокажните системи на всеки ред, на елементите по закрепване и опъване на теловете на вече съществуващи лозя.

10. „Изкореняване“ е пълното отстраняване на всички надземни части на лозовите насаждения, включително и корените им, и почистване на площта от всички растителни остатъци съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от ЗВСН.

11. „Изкуствено създадено условие“ е всяко установено условие по смисъла на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерки за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие. Изкуствено създадени условия се установяват, когато въпреки формалното спазване на предвидените в съответната правна уредба условия кандидатите за подпомагане биха получили предимство чрез създаване на координация помежду си или между тях съществува географска, икономическа, правна и/или персонална връзка.

12. „Изоставено лозово насаждение“ е такава площ, засадена с лози, която вече не се обработва редовно с цел получаването на продаваем продукт.

13. „Конверсия“ е дейност, чрез която се сменя сортовият състав на насаждението със сортове, класифицирани със съответните лозарски райони на страната.

14. „Лозаро-винарска дейност“ е дейност, включваща производството, преработката и търговията с виненото грозде, предназначено за производство на вино, гроздовата мъст, продуктите, получени от грозде и вино, и продуктите по приложение № 1 от Закона за виното и спиртните напитки.

15. „Лозаро-винарски продукти“ са виненото грозде, предназначено за производство на вино, гроздовата мъст, продуктите, получени от грозде и вино, и продуктите по Приложение № 1 от ЗВСН.

16. „Лозарски имот“ е поземлен имот с определени граници, засаден с лозя, намиращи се или не в плододаване.

17. „Лозарско стопанство“ е стопанска и технологична единица с единно управление, намираща се на територията на един лозарски район, която се състои от лозарски имоти и в която производителят на винено грозде е собственик на лозарските имоти или ги ползва на друго правно основание.

18. „Лозово насаждение“ („Лозе/лозя“) е имот с определени граници, с трайно установени лозови растения с цел производство на грозде или други експериментални цели, научни изследвания или селекционна дейност.

19. „Междупрофесионалните организации“ на производителите, преработвателите, търговците на лозаро-винарски продукти и на спиртни напитки са определени в чл. 5, ал. 1 от ЗВСН.

20. „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност с кандидата и помежду си: едното участва в управлението на дружеството на другото; съдружници; съвместно контролират пряко или косвено трето лице; участват пряко или косвено в управлението или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните; едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице; лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо; лицата, едното от които е търговски представител на другото.

21. „Новосъздадени лозови насаждения“ са лозя на възраст до 3 години включително.

22. „Обикновена подмяна“ е обновяване на съществуващо оборудване без подобряване на съществуващата технология.

23. „Обичайни агротехнически мероприятия“ са провеждане на традиционните за сорта мероприятия, съобразени с района и технологията на отглеждане, включващи извършване на резитбени операции, обработка на почвата в реда и междуредията, торене, провеждане на растителнозащитни мероприятия за опазване на лозята от болести, неприятели и плевели, вписани в дневниците за проведени агротехнически мероприятия и за растителна защита, при спазване на стандартите за добра растителнозащитна практика при лозата.

24. „Очевидна грешка“ е всяко несъответствие между формираната истинска воля на кандидата или ползвателя и нейното външно изразяване във всички негови искания, молби или заявления, свързани с документите за подпомагане.

25. „Период“ е изпълнението на конкретни дейности в определен срок, който не може да надвишава 12 месеца. Периодът започва от датата на подписване на договора и приключва не по-късно от 12 месеца.

26. „Предприятие в затруднение“ е предприятие по смисъла на Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (ОВ С 244, 1.10.2004 г., стр. 2).

27. „Презасаждане без промяна на местонахождението на лозята“ е дейност, която включва изкореняване на съществуващото лозе и засаждане на ново лозе на същия терен, с различен сортов състав със същите или с различни разстояния на засаждане.

28. „Презасаждане с промяна на местонахождението на лозята“ е дейност, с която се извършва изкореняване на съществуващо лозе и засаждане на друг терен със същата площ със или без промяна на сортовия състав.

29. „Призната група или организация на производители“ е група или организация, призната при условията и по реда на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители (ДВ, бр. 34 от 2015 г.).

30. „Производител“ е физическо или юридическо лице или група физически или юридически лица независимо от правния статут, предоставен на групата и на нейните членове от законодателството, чието стопанство се намира в рамките на територията на Съюза, което стопанисва площ, засадена с лози.

31. „Противоерозионна агротехника“ са мелиоративните технически и хидротехнически съоръжения, предназначени за предотвратяване развитието на ерозионния процес върху стопанисваните площи. Към тази група спадат оттокоотвеждащите колектори, канавкотерасите, водозадържащите канавки, водоотвеждащите валове и канавки.

32. „Професионална организация“ е юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което обединява производители или производители и търговци на вина със ЗНП, ЗГУ или на сортови вина без ЗНП и ЗГУ и за което са изпълнени следните условия:

а) създадено е най-малко две години преди подаването на проектното предложение;

б) неговите членове участници в промоционалния проект са произвели най-малко 10 на сто от годишно произведените в България вина, обект на проекта (вина със ЗГУ, ЗНП или сортови вина без ЗНП и ЗГУ).

33. „Разходи за ежедневно управление на лозарското стопанство“ са административни разходи за управление на лозарското стопанство, като например разходи за консумативи и издръжка на офис, за комунални услуги, заплати и възнаграждения на работници, свързани с отглеждането на лозовите насаждения, за поддръжка на сгради.

34. „Реконструкция на тераси“ е дейност, при която се укрепват и се възстановяват вече съществуващи тераси с частично прилагане на дейностите по изграждане на тераси.

35. „Северозападен район“ е районът, който включва областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч.

36. „Смяна на подпорна конструкция“ – включва смяна (подмяна) на всички носещи (опорни) и крайни колове, на носещите и спомагателните телове, на блокажните системи на всеки ред, на елементите по закрепване и опъване на теловете.

37. „Смяна на формировка“ е дейност, с която се сменя формировката на съществуващо лозово насаждение чрез извършване на подходящи резитби с оглед получаването на по-качествено грозде.

38. „Сортово вино без ЗНП/ЗГУ“ е вино, получено от винени сортове лози от вида Vitis Vinifera, не притежава ЗНП и ЗГУ, носи наименование на винения сорт лоза и/или година на реколта, притежава удостоверение за производство, издадено от ИАЛВ.

39. „Спазване на „кръстосаното съответствие“ означава спазване на определените национални стандарти от „Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние“, одобрени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители, и законоустановените изисквания за управление съгласно методиката за прилагане на кръстосаното съответствие в България.

40. „Стопанска година“ е времето от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата година.

41. „Съпоставими оферти“ са оферти, които отговарят на запитването за оферта на кандидата за предоставяне на финансова помощ, представени са от оференти, притежаващи опит в реализирането на идентични и/или сходни дейности, и съдържат количествено-стойностна разбивка на разходите.

42. „Трета държава“ е всяка държава, която не е членка на Европейския съюз.

43. „Търговска марка“ е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.

44. „Финансова година“ е периодът от 16 октомври на текущата година до 15 октомври на следващата.

45. „Формировка“ е формата на лозата, която се определя от височината на стъблото, от броя и дължината на рамената и кордоните и от тяхното пространствено разположение, свързано с подпорна конструкция, и разстоянието на засаждане.

46. „Цифрови географски данни“ са геометрични изображения на лозарските площи, които съдържат в своите реквизити точна географска информация за местоположение, правно основание и заявена/и за подпомагане дейност/и.

 

Приложение № 9

Критерии за оценка на проекти, подадени по мярка „Инвестиции в предприятия“

Критерии за
приоритет

Минимално изискване

Информацията се
предоставя от

Относителна тежест

Проекти, насочени към подобряване на енергийната ефективност на предприятиетоДоклад и резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване на промишлената система съгласно Наредба № Е-РД-04-05 от 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания

От представения документ

20 точки

Предприятия, преработващи над 30 % собствена суровинаНад 30 % собствена суровинаПредоставя се от ИАЛВ – информацията се описва в Удостоверението за право на участие съгласно чл. 55, ал. 6

15 точки

Предприятия, насочени за производство на биологично сертифицирано виноПредприятието произвежда биологично сертифицирано виноДоговор за контрол с контролиращо лице по чл. 18 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз върху дейностите или инвестициите, включени в проекта, сключен не по-късно от една година преди подаването на заявлението за издаване на удостоверение за кандидатстване, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция, или копие от сертификат, издаден от контролиращото лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и

5 точки

Предприятия, насочени към производство на вино със Защитено наименование на произход (ЗНП)Предоставя се от ИАЛВ – информацията се описва в Удостоверението за право на участие съгласно чл. 55, ал. 6

15 точки

Над 70 % от произвежданите вина в предприятието са със ЗГУ и ЗНППредоставя се от ИАЛВ – информацията се описва в Удостоверението за право на участие съгласно чл. 55, ал. 6

10 точки

Проекти, предвидени за изпълнение в Северозападна БългарияПредприятието изцяло попада на територията на административна/и област/и от Северозападен районПредоставя се от ИАЛВ – информацията се описва в Удостоверението за право на участие съгласно чл. 55, ал. 6

5 точки

Новорегистрирани винопроизводители, които имат най-малко двегодишна история в лозарския регистър като гроздопроизводители към момента на кандидатстванеКандидатът има най-малко двегодишна история като гроздопроизводител към момента на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ по реда на чл. 56, ал. 1Предоставя се от ИАЛВ – информацията се описва в Удостоверението за право на участие съгласно чл. 55, ал. 6

10 точки

Общ брой точки

80 точки