МЯРКА „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ“

Мярка „Популяризиране в трети държави“ се прилага за популяризиране на вина, включително сертифицирани биологични вина, със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) и за сортови вина без ЗНП/ЗГУ.

По мярката се подпомагат следните дейности и свързаните с тях разходи:

1. дейности за популяризиране или реклама, които посочват предимствата на продуктите, произведени в Европейския съюз, особено по отношение на качеството и безопасността на храните или грижата за околната среда, като:

а) рекламни кампании – разходи за режисура, персонал, разходи за изработка на клипове – до три на брой, с максимална продължителност 30 секунди;

б) разходи за дизайн, разходи за отпечатване на реклама и/или рекламни текстове (статии) в печатни издания, разходи за езикова адаптация (превод), както и разходи за публикуване на съобщение за дадено събитие (покана и/или прессъобщение); разходите за публикуване на съобщение за дадено събитие включват разходи за отпечатване и разходи за езикова адаптация;

в) разходи за закупуване и брандиране на рекламни материали – ключодържатели, USB стикове, разходи за закупуване и брандиране на химикалки;

г) разходи за дизайн и разходи за отпечатване на печатни рекламни материали – брошури, папки;

д) разходи за дизайн на уебсайт и закупуване на домейн, разходи за хостинг и поддръжка на домейн, администриране на уебсайта по години;

2. участия в мероприятия, като:

а) изложения с международна значимост – панаири и международни изложби, секторни или общи, насочени към специалистите или към потребителите, разходи за такса за участие, наем на пространство, конструкция на щанд, персонал на щанд – до 2 лица, разходи за закупуване и брандиране на тениски и шапки за наетия персонал, наемане на техника (хладилници и монитори), такса за обслужване (вода, електричество, почистване, охрана, оборудване за дегустация), складиране и транспорт (външен и вътрешен) на мостри, както и разходи за самолетни билети, хотелско настаняване и дневни на представители от България съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г. (ДВ, бр. 50 от 2004 г.);

б) демонстрации в търговски обекти – разходи за наемане на щанд, осигуряване на персонал – до 2 лица на обект, логистика и транспорт (външен и вътрешен), за мостри, складиране на мостри, както и разходи за самолетни билети, хотелско настаняване и дневни на представители от България съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина;

в) организиране на посещения в България на заинтересовани представители от целевата/ите държава/и – търговци на дребно, сомелиери, туристически агенти, хотелски агенти, журналисти, отразяващи теми, свързани с вино; фестивали, разходи за самолетни билети, хотели, изхранване на гостите, наем на вътрешен транспорт, разходи за преводач;

3. организиране и провеждане на дейности, свързани с информационни кампании, по-специално свързани с политиките на ЕС, отнасящи се до защитата на наименованията за произход, географските указания и биологичното производство; действията по букви „а“, „б“ и „в“ се изпълняват само паралелно с провеждане на мероприятия по т. 2, букви „а“ или „б“ и могат да включват разходи за:

а) организиране на бизнес срещи между професионалистите и потребителите, наемане на зали, техническо оборудване, осигуряване на кетъринг и вътрешен транспорт на мостри;

б) организиране на работни срещи с вносители, дистрибутори и търговци, тематични вечери/продуктова дегустация, разходи за вътрешен транспорт на мостри, наем на помещение, наем на техника/видеомонитор, хонорар на сомелиер от целевата/ите държава/и, хонорар на говорител (само за наето лице от целевата държава) и осигуряване на кетъринг;

в) организиране на кулинарни училища, наем на помещение, наем на техника/видеомонитор, разходи за вътрешен транспорт на мостри, хонорар на сомелиер от целевата/ите държава/и, хонорар на говорител (само за наето лице от целевата държава) и осигуряване на кетъринг;

4. изпълнение на дейностите по закупуване на мостри, които не надвишават 10 на сто от общата сума на одобрените разходи на конкретната дейност, извършени от участниците в промоционалния проект;

5. извършване на административни дейности – разходи за заплати на персонала, както и разходи за възнаграждения на лица, наети по граждански договори, разходи за управление на проекта, които не следва да надвишават 4 на сто от общата сума на одобрените и извършени дейности по ал. 2;

6. извършване на оценка на резултатите, постигнати от действията по промоционалния проект; критериите и количествените показатели, които трябва да се използват при извършване на оценката, са показатели за изпълнение, показатели за резултати и показатели за въздействие съгласно приложение № 4; разходите за извършване на оценка не трябва да надвишават 3 на сто от общата сума на разходите за одобрените и извършени дейности по ал. 2, т. 1, 2 и 3.

Допустими за финансиране са разходите, които са осъществявани от и за сметка на одобрения кандидат и са направени след датата на подписване на договора за предоставяне на финансова помощ и преди изтичането му.

За всеки заявен за финансиране разход кандидатът представя най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, по образец за запитване за оферта съгласно приложение № 5, които съдържат:

1. наименование и адрес на оферента; когато оферентът е местно лице, той следва да е вписан в търговския регистър към Агенцията по вписванията; когато оферентът е чуждестранно лице, той следва да представи документ за правосубектност съгласно законодателството на държавата, в която е регистриран;

2. срок на изпълнение на разходите, включени в промоционалния проект съгласно чл. 35, ал. 2;

3. датата на издаване на офертата;

4. подпис на оферента;

5. ясно и детайлно описание на разходите;

6. цена в левове или евро с клауза за ДДС.

Кандидатът за предоставяне на финансова помощ представя решение за избор на оферент/и, получил/и запитване за оферта по образец съгласно приложение № 5, а когато не е избрал офертата с най-ниска стойност – писмена обосновка за мотивите, обусловили избора му. Държавен фонд „Земеделие“ извършва контрол на проведения избор на оферент, включително съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, като одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер, освен ако кандидатът мотивирано е обосновал направения избор.

Всеки заявен за финансиране разход може да бъде реализиран от различни оференти при спазване изискването.

Избраните оференти за реализиране на разходите по дейностите “ дейности за популяризиране или реклама, които посочват предимствата на продуктите, произведени в Европейския съюз, особено по отношение на качеството и безопасността на храните или грижата за околната среда“  следва да бъдат независими от избраните оференти за реализиране на разходите по дейностите от „участия в мероприятия“ и „организиране и провеждане на дейности, свързани с информационни кампании, по-специално свързани с политиките на ЕС, отнасящи се до защитата на наименованията за произход, географските указания и биологичното производство“.

Избраният оферент за извършване на оценка на резултатите, постигнати от действията по промоционалния проект следва да бъде независим и различен от избраните оференти по т. 1, 2, 3.

Когато офертата е предоставена от оферент, чиято основна дейност не е свързана с обекта на офертата, следва да се предоставят доказателства за възможността да достави заявените услуги (заверени копия на договори за услуги или рамкови споразумения за доставка на услуги с детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове, срок, количество и начин на доставка заедно с подробна количествено-стойностна сметка).

Кандидатът за предоставяне на финансова помощ и оферентите следва да са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия.

Недопустими за финансиране са разходите за:
1. заделени средства за бъдещи загуби или дългове;
2. такси и разходи за публичен транспорт, покрити от дневните;
3. банкови такси, банкови лихви и застраховки;
4. загуби при обмяна на валута;
5. разходи, които не попадат в обхвата на проекта;
6. създаване и/или развитие на търговска марка;
7. данък добавена стойност освен в случаите, когато той действително и окончателно е поет от бенефициент, различен от данъчно незадължени лица, посочени в чл. 13, ал. 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (OB, L 347/1 от 11.12.2006 г.);
8. извършване на дейности извън обхвата на чл. 32, ал. 2;
9. разходи, включени в промоционалния проект съгласно чл. 32, ал. 2, извършени от лица, различни от избрания оферент.

Не се подпомагат проекти и дейности, получили финансиране съгласно Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 г. относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (ОВ, L 3/1 от 5.01.2008 г.), Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопански продукти, прилагани на вътрешния пазар в трети държави и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (OB, L 317/56 от 4.11.2014 г.) и Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347/487 от 20.12.2013 г.) и по дейностите, финансирани по национални и регионални кампании.

 

Изисквания към кандидатите

Финансова помощ по мярка „Популяризиране в трети държави“ могат да получат:
1. търговски дружества;

2. организации на производители на лозаро-винарски продукти и асоциации на организации на производители на лозаро-винарски продукти;

3. междупрофесионални организации по Закона за виното и спиртните напитки;

4. държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса, когато не са единствени бенефициенти на помощта;

5. професионални организации, работещи основно в лозаро-винарския сектор.

Кандидатите по т. 2 – 5 изпращат писмена покана за участие в промоционалния проект до всеки един от своите членове – винопроизводители, като след получаването на потвърждение ги включват в проектното предложение. Всеки член следва да предостави мотивиран/о отказ/потвърждение за участие.

Финансова помощ по мярка „Популяризиране в трети държави“ не могат да получат кандидати, чиито представляващи са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.

 

Срок за изпълнение на промоционални проекти

Срокът за изпълнение на промоционалните проекти не може да надхвърля 3 години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ на одобрения кандидат.

Срокът за изпълнение на дейностите се разделя на един, два или три периода, всеки от които не може да надхвърля една година.

За целите на изпълнението на промоционалния проект и при наличен бюджет срокът по може да бъде удължен по искане на кандидата максимум до две години.

При подаване на ново заявление за подпомагане от кандидат, получил финансова помощ по мярката, или в случай на подаване на заявление за продължаване на проекта ДФЗ извършва проверки, удостоверяващи, че предложените разходи не са били вече финансирани по същите дейности и на същия пазар.

 

Финансова помощ

Максималният размер на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието по мярката по чл. 32, ал. 1 е до 50 на сто от стойността на допустимите разходи. Кандидатите за подпомагане участват във финансирането с 50 на сто от стойността на допустимите разходи.

Ползвателите на финансова помощ през който и да е програмен период могат да получат финансиране само за разходи, които не са били вече финансирани.

Максималната стойност на един проект на кандидати „търговски дружества“ не може да надвишава 1 000 000 лв.

Максималната стойност на един проект на кандидати „организации на производители на лозаро-винарски продукти и асоциации на организации на производители на лозаро-винарски продукти“, „междупрофесионални организации по Закона за виното и спиртните напитки“, „държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса, когато не са единствени бенефициенти на помощта“, „професионални организации, работещи основно в лозаро-винарския сектор“ не може да надвишава 4 000 000 лв.

 

 

Приложение № 4

Показатели за оценка на резултатите, постигнати от изпълнението на действията

За да се направи оценка на успешните критерии за подпомагане чрез сравняване на очакваното въздействие с постигнатото въздействие, е необходимо да се анализират показателите за изпълнение, показателите за резултати и показателите за въздействие.
1. Показателите за изпълнение трябва да включват:
– брой на организираните мероприятия;
– брой отпечатани реклами и/или рекламни текстове в печатни издания;
– брой публикувани прессъобщения и/или разпратени покани за дадени събития;
– брой на целевата група, към която са насочени конкретните дейности (брой на абонатите на бюлетини, които се разпространяват по пощата; брой на специалистите, до които са изпратени рекламни материали и покани, др.).
2. Показателите за резултатите трябва да включват:
– брой на специалисти/експерти/вносители/потребители, участвали в мероприятията;
– брой на специалисти/експерти/вносители/потребители, до които са достигнали рекламните кампании, рекламните материали, рекламните клипове, печатните и онлайн рекламите;
– брой на специалисти/експерти/вносители/потребители, участвали в мероприятията и осъществили контакт с организациите производители, асоциациите и техните членове;
– брой на посетителите на сайта;
– значимост на отзивите в медиите.
3. Показателите за въздействие трябва да включват:
– тенденции в продажбите в месеците след кампанията;
– тенденции в продажбите на бенефициента в годината след кампаниите за популяризиране спрямо предишната година и спрямо общите тенденции в продажбите на въпросния пазар;
– сравнение на разходите за маркетинг преди и след действията по популяризиране;
– тенденции на консумиране на продукта в целевата държава;
– стойност и обем на износа на популяризирания продукт;
– промяна на имиджа на продуктите с европейско качество, подобряване на репутацията;
– възвръщаемост на инвестициите.
Кандидатът за предоставяне на финансова помощ може да използва и други показатели освен посочените, ако може да докаже, че те са по-подходящи с оглед характера на промоционалния проект.

Приложение № 5

Запитване за оферта

(Име и адрес на кандидата)

(Дата)

(Име и адрес на оферента)

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Бихме искали да ни предствите оферта за:

Предлаганите от фирмата услуги и доставки с тяхната техническа спецификация (в случай че тя е по-подробна, може да я приложите към бланката)
Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Наименование и адрес на оферента (когато оферентите са местни лица, следва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията; в случай на оференти чуждестранни лица следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство)
2. Срок на изпълнение на разходите
3. Дата на издаване на офертата
4. Подпис и печат на оферента (за физически лица подпечатването не е задължително)
5. Подробна техническа спецификация на дейностите
6. Цена в левове или в евро с описан ДДС
Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена, да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена по пощата, куриер или доставена лично.

Подпис ………………………………………..

(печат)

(Име на кандидата)

Приложение № 6

Показатели за изчисляване на финансова стабилност

За установяване на финансова стабилност на кандидата за предоставяне на финансова помощ се използват финансово-счетоводни показатели, чрез които се изчисляват съотношения между определени активи и пасиви.
Показателите се изчисляват по данни от годишния финансов отчет (ГФО) на кандидата към 31 декември на предходната приключила година от датата на кандидатстване.
За покриване на изискването по чл. 39, ал. 1, т. 2 кандидатът за предоставяне на финансова помощ трябва да покаже, че коефициентът на обща ликвидност (КОЛ) и коефициентът на бърза ликвидност (КБЛ) имат положително съотношение, както следва:

Коефициент

Показатели

Положително съотношение

Коефициент на обща ликвидност (КОЛ)

Текущи активи (ТА)

Текущи задължения (ТЗ)

КОЛ >= 1,5

Коефициент на бърза ликвидност (КБЛ)

Вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични средства

Текущи задължения

КБЛ >= 1

КОЕФИЦИЕНТИ НА ЛИКВИДНОСТ:
Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните текущи активи. Индикатор са за възможността на кандидата/участника да поема възникнали финансови затруднения. Те са показатели, показващи ликвидността в статика (към даден момент).
I. Коефициент на обща ликвидност (КОЛ)
Общ показател, който, без да отчита различната степен на ликвидност на отделните компоненти на текущите активи, показва възможностите на предприятието на кандидата да покрива текущите си задължения с тях.
КОЛ е коефициентът на обща ликвидност, чието положително съотношение се счита, когато КОЛ е на стойност 1,5 или повече;
ТА – сумата на текущите активи (краткотрайни/краткосрочни); всички активи, придобити с цел да бъдат използвани или реализирани в срок една и над една година съобразно оперативния цикъл на кандидата;
ТЗ – сумата на текущите задължения (текущи пасиви); всички задължения, които следва да бъдат погасени в срок до една година.
Текущите активи (ТА) включват:
1. Материални запаси – общи (включително тези, които съобразно оперативния цикъл ще бъдат използвани/реализирани над една година), в т.ч.:
• суровини и материали;
• незавършено производство;
• продукция и стоки;
• предоставени аванси.
2. Вземания – общо, в т. ч.:
• вземания от клиенти и доставчици до една година;
• вземания от предприятия от група до една година;
• вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, до една година;
• други вземания (независимо от източника) до една година.
3. Краткосрочни инвестиции – общо, в т.ч.:
• акции и дялове в предприятия от група;
• изкупени собствени акции (номинална стойност);
• други инвестиции (акции, облигации, инвестиционни имоти и др.).
4. Парични средства – общо, в т.ч.:
• парични средства (без блокираните) в каси и банкови сметки (в страната и в чужбина);
• парични еквиваленти (краткосрочни високоликвидни вложения, лесно обратими в парични суми, като чекове, полици, държавни ценни книги и др.).
Текущите (краткосрочните) задължения (ТЗ) включват:
1. Задължения към финансови предприятия със срок на погасяване до една година (независимо от това, дали срокът на задължението е над една година).
2. Облигационни заеми със срок на погасяване до една година (включително конвертируемите).
3. Получени аванси със срок за уреждане до една година.
4. Задължения към доставчици със срок на погасяване до една година.
5. Задължения по полици със срок на погасяване до една година (задължения по менителници, запис на заповед и др.).
6. Задължения към предприятия от група със срок на погасяване до една година.
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, със срок на погасяване до една година.
8. Други задължения със срок на погасяване до една година – общо, в т.ч.:
• задължения към персонала със срок на погасяване до една година;
• осигурителни и данъчни задължения със срок на погасяване до една година;
• задължения за лихви, глоби, неустойки и други икономически санкции със срок на погасяване до една година.
II. Коефициент на бърза ликвидност (КБЛ)
КБЛ изразява непосредствената способност на предприятието на кандидата да обслужва текущите си задължения с по-бързоликвидните краткосрочни активи. КБЛ е коефициентът на бърза ликвидност, чието положително съотношение се счита, когато КБЛ е на стойност 1 или повече.
1. Вземания със срок на получаване до една година – общо, в т.ч.:
• вземания от клиенти и доставчици до една година;
• вземания от предприятия от група до една година;
• вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, до една година;
• други вземания (независимо от източника) до една година.
2. Краткосрочни инвестиции – общо, в т.ч.:
• акции и дялове в предприятия от група;
• изкупени собствени акции (номинална стойност);
• други инвестиции (акции, облигации, инвестиционни имоти и др.).
3. Парични средства – общо, в т.ч.:
• парични средства (без блокираните) в каси и банкови сметки (в страната и в чужбина);
• парични еквиваленти (краткосрочни високоликвидни вложения, лесно обратими в парични суми, като чекове, полици, държавни ценни книги и др.).
4. Текущи задължения (ТЗ).

Приложение № 7 към чл. 41, ал. 4

Критерии за оценка на промоционални проекти

Критерии за оценка

Максимален брой точки*

Коментари

Информацията се предоставя от

Обосновка за
приоритет

 Общо значение на проекта на кандидата    

1.

Кандидатът не е получавал подпомагане до момента

10

 ДФЗЗа да се гарантира равен старт на всички кандидати по мярката – т. 3.

Количествени цели на НППЛВС

2.

Проектът е насочен към нови държави, за които до момента кандидатът не е получавал подпомагане

10

*При избор на една нова държава получава 8 т.

**При избор на две нови държави получава 9 т.

***При избор на три нови държави получава 10 т.

ДФЗЗа да се подпомогнат оператори, които искат да открият нови пазари в трети държави, в които вносът на вино от ЕС все още не е консолидиран.

Това от своя страна ще способства за постигане на резултатите от т. 4.

Количествени цели на НППЛВС.

Критерият ще допринесе за постигане на стратегията за засилване на търсенето на качествени вина, заложена в програмата

 Представителност на кандидата – Пазарен дял от произведените вина със ЗНП, ЗГУ и сортови без ЗНП, ЗГУ на участниците в промоционалния проект спрямо общото производство за страната със ЗНП, ЗГУ и сортови без ЗНП, ЗГУ Обобщена справка от ИАЛВ по чл. 39, ал. 5, удостоверяваща произведени, продадени, съхранявани и изнесени вина със ЗНП/ЗГУ и сортови без ЗНП/ЗГУ от винопроизводителите, участници в проекти, и общо производство за страната на вина със ЗНП/ЗГУ и сортови без ЗНП/ЗГУ  

3.

Между 11 % и 20 %

1

 ИАЛВСредна значимост – този критерий е обвързан с постигане на количествените цели по т. 1 и 2 на НППЛВС

4.

Между 21 % и 30 %

2

 

5.

Над 30 %

3

 
 Приложно поле и обхват на програмните действия по отношение – Значение на програмата за целевите групи (брой целеви групи)    

6.

Информация за отговорна консумация на вино

3

 Промоционален проектСредна значимост – наличието на операции за информация за отговорна консумация на вино ще доведе до постигане на количествените цели по т. 2 от НППЛВС

7.

Информационни кампании, по-специално относно режимите на ЕС, отнасящи се до наименованията за произход, географските указания

3

 Средна значимост – наличието на такива информационни кампании, по-специално относно режимите на ЕС, ще доведе до постигане на количествените цели по т. 1 и 2 от НППЛВС

8.

Лица, формиращи обществено мнение – професионалисти (журналисти, експерт по кулинарното изкуство, сомелиер, ресторантьори)

2

 Ниска значимост – насочеността на проектите към тези групи индиректно ще доведе до постигане на количествените цели по т. 1 и 2 от НППЛВС. Критериите ще допринесат за изпълнение на заложената стратегия на програмата, като увеличаване на търсенето на специфични вина, както и тяхната разпознаваемост

9.

Учебни заведения от сектора на хотелиерството и ресторантьорството

2

 
 Разнообразен асортимент на промотираните вина (промотираните вина със ЗНП, ЗГУ и сортови без ЗНП и ЗГУ от участниците в промоционалния проект).    

10.

Вина със ЗНП

1

 ИАЛВСредна значимост – постигане на количествените цели по т. 1 и 2 от НППЛВС чрез промотиране и на трите вида вино, както и до изпълнение на заложената стратегия на програмата (засилване на разпознаваемостта на вината от Тракийската низина и Дунавската равнина, увеличаване на престижа и засилване на търсенето на специфични вина)

11.

Вина със ЗГУ

1

 

12.

Сортови вина без ЗНП/ЗГУ

1

 
 

ОБЩО

39

   

Приложение № 8 към чл. 47, ал. 7

Критерии за проверка на информационните и промоционалните материали, изготвени за нуждите на промоционалните проекти

1. Всички материали и документи, адресирани до обществеността, включително аудио-визуални материали, реализирани или придобити в рамките на договора, трябва да съдържат емблемата на Европейския съюз и следното лого на езика на визираната държава членка:

КАМПАНИЯ, ФИНАНСИРАНА С ПОДКРЕПАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

2. Европейската емблема трябва да бъде ясно отпечатана, със същите размери и на същото ниво, както и емблемите за произход и логото на кандидата. Ако емблемите са поставени върху визуални носители, емблемата и логото трябва да бъдат ясно поставени в началото, в средата или в края на съобщението. При аудионосители отметка относно финансирането от ЕС трябва да бъде поставена по ясен начин в края на съобщението.
На посочения по-долу електронен адрес са представени основните правила за възпроизвеждане на емблемата.
3. Всяко неотбелязване на финансовото участие на Европейския съюз в материала и документите, предвидени в т. 1, може да доведе до неприемане за финансиране на разходите, направени по въпросния материал.