МЯРКА „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ“

Дейности

По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се подпомагат следните подмерки и дейности:

1. конверсия на сортовия състав на насажденията:

а) изкореняване;

б) засаждане;

в) изграждане на подпорна конструкция;

2. промяна на местонахождението на лозята:

а) изкореняване;

б) засаждане;

в) изграждане на подпорна конструкция;

3. подобряване на техниките за управление на лозята:

а) изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване;

б) изграждане и/или реконструкция на тераси;

в) изграждане на автоматизирани системи за капково напояване;

г) смяна на подпорна конструкция;

д) изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения;

е) смяна на формировката.

 

За дейностите по 1, т. 1 и 2 одобрените кандидати получават обезщетение за загуба на доход в една от следните форми:

1. разрешение за едновременно отглеждане на стари и нови лозови насаждения за определен период от време (отложено изкореняване), който не надвишава периода на валидност на разрешенията за презасаждане (три години);

2. парично обезщетение, което компенсира загубата на доходи в периода до встъпване в плододаване на новосъздадените лозови насаждения за определен период от време, който не надвишава две последователни винарски години, с цел полагане на грижи за насажденията и опазване на околната среда.

Максималният срок за изпълнение на дейностите по т. 1 е до края на втората винарска година, следваща винарската година, в която е сключен договорът за предоставяне на финансова помощ.

Недопустими дейности

Недопустими за подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ са следните дейности:

1. презасаждане на лозарски парцел със същия винен сорт при същите или различни разстояния на засаждане, представляващо обичайно обновление на лозята, които са приключили естествения си жизнен цикъл;

2. защита от щети, нанесени от диви животни, чрез изграждане на огради или с активна защита, която включва човешки звуци;

3. защита от щети, нанесени от птици, чрез покриване на лозовите насаждения с предпазни мрежи, закупуване на машини за плашене на птици или с активна защита, която включва човешки звуци;

4. защита от градушка чрез покриване на лозовите насаждения с предпазни мрежи;
5. изграждане на прегради или стени срещу вятър;

6. изграждане на пътища в лозовото насаждение или които водят до него;

7. подмладяване на лозовите насаждения и попълване на празни места от пропаднали растения с нов посадъчен материал;

8. смяна на формировката, когато разликата във височината между старата и новата формировка е по-малка от 0,5 метра;

9. смяна на формировката на лозя, по-млади от 4 години, считано от годината, следваща годината на засаждане, и/или на лозя без напълно формирани кордони, рамена и плодни звена;

10. преструктуриране и конверсия на винени лозя, които не отговарят на определението за добро агротехническо състояние;

11. свързани с подобряване на техниките за управление на лозята, за които е получена помощ, финансирана от ЕС за същите площи през последните 5 финансови години, преди подаване на заявление за издаване на удостоверение за право на участие в ИАЛВ;

12. свързани с презасаждане на насажденията със и без промяна на местонахождението, по отношение на лозя, създадени по програми на ЕС не по-рано от 10 финансови години, следващи годината на засаждането им;

13. изкореняване на лозя като самостоятелна дейност.

 

Финансова помощ не се предоставя за:

1. разходи по закупуване на оборудване и съоръжения втора употреба;

2. данък добавена стойност (ДДС);

3. лизинг;

4. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховки;

5. банкови такси, разходи за гаранции, плащане и рефинансиране на лихви;

6. принос в натура;

7. дейности, платени в брой, с изключение на разходи за трудови възнаграждения, пряко свързани с осъществяването на дейностите по договора;

8. осигурителни вноски по трудови възнаграждения;

9. разходи, извършени преди подписването на договора с ДФЗ;

10. хонорари за консултантски услуги, разходи за управление на проекта;

11. закупуване на стопански инвентар, селскостопанска техника, транспортни средства;

12. ежедневно управление на лозарското стопанство.

Изисквания към кандидатите

За финансова помощ за дейностите по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ могат да кандидатстват производители, които са физически или юридически лица или група, или организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър и които:

1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;

2. не са в производство за обявяване в несъстоятелност и не са обявени в несъстоятелност;

3. не са в производство по ликвидация;

4. нямат изискуеми публични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията.

Финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ не могат да получат кандидати, които са физически лица производители и кандидати юридически лица или група, или организация на физически или юридически лица, чиито представляващи са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.

 

Финансова помощ

Максималният размер на финансовата помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е до 75 сто от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по Приложение № 1.

Максималният размер на разходите по проект или проекти, подадени от един кандидат в рамките на един прием, е 3 000 000 лв.

Максималният размер на всички разходи по проекти, подадени от един кандидат за целия период на Националната програма, е 6 000 000 лв.

Максималният размер на разходите по проект или проекти, подадени от групи или организации в рамките на един прием, е 3 000 000 лв., като в него се включват и проекти, подадени от членовете на групата или организацията.

Когато се установи, че кандидат и ползвател на помощта не е независимо предприятие по смисъла на чл. 2 от Закона за малките и средните предприятия, му се предоставя подпомагане, което общо не надвишава максималните размери, определени в ал. 1.

Паричното обезщетение за загуба на доход се изчислява въз основа на средния годишен добив от хектар за последните две винарски години преди извършване на изкореняване.

Средният годишен добив, за който се изплаща обезщетение, е до 9000 кг/ха.

Парично обезщетение за загуба на доход получават производители, които са изкоренили площи с плододаващи винени лозя, надлежно поддържани в добро агротехническо състояние през последните две винарски години, предхождащи изкореняването, и за които са подадени годишни декларации за реколта за последните две години.

Когато производителите извършват изкореняване на съществуващи плододаващи лозови насаждения, без да получават финансова помощ за това, парично обезщетение за загуба на доход им се предоставя само ако са уведомили ИАЛВ за предстоящото изкореняване най-малко 7 дни преди неговото начало.

Финансовата помощ за парично обезщетение за загуба на доход се изчислява съгласно Приложение № 2. Цената на килограм грозде се определя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите за съответната финансова година, в която е подадено заявлението за парично обезщетение.

Финансова помощ не се предоставя на кандидат и ползвател на помощта, за който се установи наличие на изкуствено създадено условие за получаване на помощта или за осигуряване на предимство в противоречие с целите на мярката.

 

Условия и ред за издаване на удостоверение за право на участие

Кандидатите за участие подават целогодишно в ТЗ на ИАЛВ по регистрация на лозарското стопанство заявление за право за извършване на една или повече дейности по образец.

Към заявлението се прилагат:
1. план за преструктуриране и конверсия (ППК) по образец;

2. документи, удостоверяващи правното основание за ползване на имота/имотите, посочени в ППК; договорите за ползване на имотите следва да са с нотариална заверка на подписите на страните и за срок от минимум 5 календарни години, следващи годината на планираната крайна дата за изпълнение на проекта, като това изискване не се отнася за имотите, в които ще се извършват дейности по изкореняване с промяна на местонахождението на лозята;

3. актуална скица за всеки имот, посочен в ППК, издадена не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението, а когато е издадена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър – с отразени последните промени в границите и данните за имота;

4. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.

 

При подаване на заявления за дейности по „конверсия на сортовия състав на насажденията“ и/или „промяна на местонахождението на лозята“ се подава:

1. уведомление за начало на изкореняване по реда на Наредба № 9 от 2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя (ДВ, бр. 42 от 2016 г.).

 

При подаване на заявление за право на участие за дейности по „изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване“ и/или „изграждане и/или реконструкция на тераси“ се прилагат оригинали на:

1. експертно становище с оценка на действителния риск от ерозия, издадено от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ – за проектно решение за изграждане на противоерозионни съоръжения;

2. технически проект за изграждане на противоерозионни съоръжения с включени количествено-стойностни сметки, изготвен от проектантско бюро и/или от правоспособен проектант и заверен от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“.

 

При подаване на заявлението в ИАЛВ за дейността по „изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“ се прилагат и оригинали на:

1. решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда и/или Закона за водите;

2. технически проект за изграждане на автоматизираните системи за капково напояване с подробно описани дейности и материали, включително количествено-стойностни сметки, изготвен и заверен от правоспособен проектант;

3. нотариално заверено копие или препис от разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект съгласно чл. 50, ал. 3 от Закона за водите и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на водния обект, когато разрешителното за ползване е на трето лице.

 

При подаване на заявлението кандидатите са задължени да предоставят цифрови географски данни за площите, върху които имат намерение да извършат дейностите и за които ще заявяват предоставяне на финансова помощ от ДФЗ. Изпълнителната агенция по лозата и виното проверява данните за заявената площ чрез извършване на административни проверки и проверки на място.

 

Срокът на валидност на удостоверението за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е 6 месеца от датата на издаването му.

Срокът  може да бъде удължен еднократно с още 6 месеца от датата на неговото изтичане въз основа на искане от кандидата. Искането се подава в съответното ТЗ на ИАЛВ по местонахождение на имотите не по-късно от един месец преди изтичане на срока на валидност на удостоверението и към него се прилагат документи. Когато подадените при издаване на удостоверението документи за правно основание за ползване са актуални към датата на заявлението, те не се подават отново.

Когато при проверка се установи несъответствие с първоначалната теренна проверка изпълнителният директор на ИАЛВ отказва удължаването на срока на валидност на удостоверението с мотивирана заповед, която се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.

Условия и ред за подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ

За предоставяне на финансова помощ кандидатът подава заявление по образец в Централното управление на Държавен фонд „Земеделие“ (ЦУ на ДФЗ).

Когато кандидатът възнамерява да заяви авансово плащане, той следва да посочи в заявлението за предоставяне на финансова помощ точния размер на сумата за авансовото плащане.

Към заявлението кандидатът прилага в оригинал следните документи:
1. инвестиционен проект по образец;

2. декларация по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия по образец, утвърден от министъра на икономиката;

3. удостоверение за вписване в регистъра на вероизповеданията – за юридическите лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията;

4. решение на управителния орган на юридическото лице за кандидатстване по мярката (не се прилага за кандидатите, които са еднолични търговци);

5. оригинал или заверено копие на удостоверение, че ползвателят на помощта не е в процедура по ликвидация, издадено не по-рано от един месец преди предоставянето му – за кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;

6. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.

При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната власт на заявителя.

Държавен фонд „Земеделие“ прилага към заявлението за подпомагане за дейностите по „конверсия на сортовия състав на насажденията“ и/или „промяна на местонахождението на лозята“ оригинали, предоставени по служебен път от ИАЛВ, на:

1. експертно становище с оценка на действителния риск от ерозия, издадено от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ – за проектно решение за изграждане на противоерозионни съоръжения;

2. технически проект за изграждане на противоерозионни съоръжения с включени количествено-стойностни сметки, изготвен от проектантско бюро и/или от правоспособен проектант и заверен от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“.

Държавен фонд „Земеделие“ прилага към заявлението за подпомагане за дейността по „изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“ оригинали, предоставени по служебен път от ИАЛВ, на:

1. решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда и/или Закона за водите;

2. технически проект с подробно описани дейности и материали, изготвен и заверен от правоспособен проектант;

3. нотариално заверено копие или препис от разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект съгласно чл. 50, ал. 3 от Закона за водите, придружено от документ, удостоверяващ правното основание за ползване на водния обект, в случай че разрешителното за ползване е издадено на трето лице.

 

Кандидатите, заявили приоритет за биологично производство съгласно Приложение № 3, представят договор за контрол с контролиращо лице по чл. 18 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз върху дейностите или инвестициите, включени в проекта, сключен не по-късно от една година преди подаването на заявлението за издаване на удостоверение за кандидатстване, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция, или копие от сертификат, издаден от контролиращото лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и.

След приключване на приема на заявленията ДФЗ извършва административна проверка.

При установяване на нередовност и/или непълнота на документите ДФЗ уведомява кандидата писмено, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения.

Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите или не представи документите в определения срок, заявлението за подпомагане се отхвърля с мотивирана заповед на изпълнителния директор на ДФЗ. Заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.

След проверката дирекция „Технически инспекторат“ на ДФЗ може да извършва проверка на заявените за подпомагане площи, след което ЦУ на ДФЗ извършва финансова оценка на инвестиционния проект въз основа на определените в Приложение № 1 пределни цени по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и резултатите от извършените проверки на място.

Постъпилите заявления за предоставяне на финансова помощ се оценяват съгласно критериите за оценка, посочени в Приложение № 3. Съответствието с критериите за оценка се преценява въз основа на приложените към заявлението за подпомагане документи. Допустими за подпомагане са проекти, получили най-малко 5 точки по критериите за оценка, съгласно Приложение № 3.

Заявленията за предоставяне на финансова помощ се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.

Когато две или повече заявления са с еднакъв брой точки и за тях наличният бюджет, определен в заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ за съответния прием е недостатъчен, той се разпределя между тези заявления пропорционално на заявеното финансиране. В този случай кандидатите са длъжни да изпълнят всички допустими дейности, посочени в заявлението за подпомагане.

Резултатите от класирането се публикуват на интернет страницата на ДФЗ.

В срок до 70 работни дни от подаване на заявленията и въз основа на проверките и на класирането изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:
1. одобрява заявлението за предоставяне на финансова помощ;
2. мотивирано отхвърля заявлението за предоставяне на финансова помощ; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заявлението за предоставяне на финансова помощ получава пълен или частичен отказ в случай на:
1. несъответствие на целите на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г., дейностите и изискванията, определени в тази наредба и в правото на Европейския съюз;

2. несъответствие на проекта с изискването по ал. 5 за минимален брой точки;

3. недостатъчен бюджет за финансиране на подаденото заявление, определен в заповедта по чл. 3, ал. 1;

4. установяване на обстоятелства по чл. 8, ал. 7;

5. липса на съответствие с изискванията на чл. 7;

6. кандидатът попречи на извършването на проверка на място с изключение на случаите на форсмажорни обстоятелства.

В срок до 10 работни дни от получаване на заповед за одобрение кандидатът или негов упълномощен представител е длъжен да се яви в ЦУ на ДФЗ за подписване на договор за предоставяне на финансова помощ, в който се уреждат правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.

Когато кандидатът не подпише договора за предоставяне на финансова помощ в срока и не е информирал преди изтичането му ДФЗ за наличие на обективна невъзможност да сключи договора, правото за подпомагане по подаденото заявление се погасява.

Когато кандидатите са извършили някоя от дейностите по подмерките преди подписване на договора, размерът на помощта се намалява със стойността, предвидена за същата дейност.

 

Условия и ред за предоставяне на финансова помощ

Финансовата помощ се изплаща след извършване на дейностите, за които е сключен договорът.

Финансова помощ може да бъде изплатена авансово в размер до 80 на сто от договорената финансова помощ, при условие че изпълнението на дейностите е започнало и със заявлението за кандидатстване е заявено авансовото плащане.

Авансово плащане може да бъде заявено до 2 месеца от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от 31 юли на съответната финансова година.

При получено авансово плащане максималният срок за изпълнение на дейностите по инвестицията е до края на втората винарска година, следваща годината на авансовото изплащане на финансовата помощ, и не по-късно от 4 месеца преди изтичане на срока на валидност на представената банкова гаранция.

За предоставяне на авансово плащане ползвателят подава в ЦУ на ДФЗ заявление по образец към което прилага следните документи:

1. копия от разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови извлечения), доказващи, че изпълнението на инвестицията е започнало;

2. оригинал на банкова гаранция (по образец), учредена в полза на ДФЗ, в размер 110 на сто от исканата за авансово изплащане сума, със срок на валидност не по-малко от 4 месеца след изтичане на срока за изпълнение на всички дейности по договора;

3. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.

 

При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната власт на заявителя.

При подаване на заявлението за авансово плащане ползвателят на финансовата помощ следва да осигури оригиналите на всички документи, включително на тези, за които се изискват копия, като удостоверява легитимността на представените копия със заверка „Вярно с оригинала“.

В срок до 30 работни дни от подаване на заявлението за авансово плащане изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:

1. одобрява изплащането на авансово заявената сума и писмено уведомява ползвателя;

2. мотивирано отказва изплащането на авансово заявената сума; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.

В 15-дневен срок от изпращане на уведомлението ДФЗ превежда сумата, одобрена за авансово плащане, по посочената в заявлението банкова сметка в левове.

Не се извършва авансово плащане на отделни подмерки и отделни технологични дейности.

За да бъде изплатено авансовото плащане, всяко предшестващо действие на същата площ, за което ползвателят вече е получил авансово плащане, трябва да е изцяло изпълнено.

Когато ползвателят на финансова помощ е посочил в заявлението, че ще ползва авансово плащане и не подаде заявление за авансово плащане в срок договорът за финансова помощ се прекратява по право.

 

В срок до 10 работни дни след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите от договора, но не по-късно от 31 юли на съответната финансова година, ползвателят на финансова помощ подава в ЦУ на ДФЗ заявление за окончателно плащане по образец за плащане на:

1. остатъка от финансовата помощ в случаите, когато е получил авансово плащане;

2. договорената сума след изпълнение на дейностите, когато ползвателят на финансовата помощ не е кандидатствал за авансово плащане.

Недопустимо е подаването на заявление за окончателно плащане във финансова година, различна от финансовата година, определена като краен срок за изпълнение на дейностите в договора.

Недопустимо е окончателно плащане на отделна дейност от договора.

Към заявлението се прилагат:
1. копия от разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови извлечения), които следва да бъдат съставени по начин, който да позволява съпоставяне на извършените разходи с разбивката на планираните разходи по технологична карта към инвестиционния проект; разходооправдателните документи следва да бъдат с дати след датата на подписване на договора и преди датата на подаване на заявлението за окончателно плащане; когато не е съставена фактура по горепосочения начин, бенефициентът трябва да предостави подробен опис, издаден от доставчика, и/или договор, сключен с него;

2. приемно-предавателни протоколи с изпълнителите за извършените дейности и материали по проекта;

3. за дейностите по „конверсия на сортовия състав на насажденията“ и „промяна на местонахождението на лозята“документи, удостоверяващи качеството на различните категории лозов посадъчен материал, съгласно изискванията на Наредба № 95 от 2006 г. за търговия на лозов посадъчен материал (ДВ, бр. 71 от 2006 г.);

4. за кандидатите, класирани въз основа на изпълнението на критерий биологично производство, съгласно приложение № 3 – копие от годишния инспекторски доклад на контролиращото лице, съдържащ положителни констатации;

5. при изплащане на възнаграждения на физически лица, наети за извършване на дейности и мероприятия по договора – граждански договори или заповеди за конкретна работа с наетите лица и сметки за изплатени суми или служебни бележки по образец съгласно чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

6. за юридическите лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията – удостоверение за вписване в регистъра на вероизповеданията;

7. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.

При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната власт на заявителя.

При поискване от ДФЗ ИАЛВ по служебен път предоставя в срок три работни дни удостоверение за приключени дейности в оригинал. За издаване на удостоверението в ТЗ на ИАЛВ се подава заявление по образец.

Ползвателите извършват всички свързани с договора плащания само по банков път.

За дейностите по „конверсия на сортовия състав на насажденията“ и „промяна на местонахождението на лозята“ ИАЛВ изпраща служебно на ДФЗ в срок три работни дни от поискването от ДФЗ копия на издадените разрешения за презасаждане и разрешения за засаждане от преобразувани права на презасаждане.

При подаване на заявлението ползвателят на помощта осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка „Вярно с оригинала“. Служителят, приемащ документите, сверява предоставените копия с оригиналните документи. Когато оригиналният документ е на чужд език, се прилага и превод на български език от заклет преводач.

 

След подаване на заявлението за окончателно плащане ЦУ на ДФЗ извършва проверка за наличието и съответствието на документите.

Държавен фонд „Земеделие“ извършва проверка на място за установяване на изпълнението на дейностите по договора.

За „конверсия на сортовия състав на насажденията“ и „промяна на местонахождението на лозята“ е допустимо неприхващане на до 10 на сто от броя на лозите.

След получаване на резултатите от проверката изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:
1. одобрява изплащането на част или на цялата финансова помощ, за което писмено уведомява ползвателя;

2. мотивирано отказва изплащането на част или на цялата финансова помощ; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.

Отказ за изплащане на цялата финансова помощ по подадено заявление за окончателно плащане се постановява в следните случаи:

1. когато инвестицията не е извършена в срок или заявлението за окончателно плащане не е подадено в срок;

2. когато нередовностите или непълнотите не са отстранени в срок;

3. когато ползвателят е изпълнил инвестицията върху площ, по-малка от 50 на сто от договорираната за подпомагане.

В срок до 60 работни дни от подаване на заявлението за окончателно плащане одобрената финансова помощ се превежда на ползвателя по посочена в заявлението за окончателно плащане банкова сметка в левове.

 

В случаите на констатирано неизпълнение на задължения по договора от страна на бенефициента, установено при извършване на административната проверка и на проверката на място, договорираната финансова помощ се преизчислява, когато:

1. при изплащане на финансовата помощ след изпълнение на инвестицията е констатирана разлика до 20 на сто между договорираната площ и площта, върху която е извършена инвестицията, договорираната финансова помощ се редуцира съобразно площта, върху която са извършени дейностите;

2. при окончателно плащане след авансово изплатена финансова помощ е констатирана разлика в размер до 20 на сто между договорената площ и площта, върху която са извършени реално дейностите по договора, договорената финансова помощ се редуцира съобразно площта, върху която са извършени реално дейностите, като разликата се прихваща от сумата, подлежаща на доплащане до пълния размер на одобрената финансова помощ по договора;

3. при окончателното плащане неизпълнението е над 20 на сто, но не повече от 50 на сто от площта по договора, констатирано с установената от проверка на място площ, подпомагането се намалява с двойния размер на установената разлика; ползвателят следва да възстанови авансово получената помощ до размера, с който е намален общият размер на подпомагането, а ако не възстанови дължимата сума, ДФЗ я усвоява от банковата гаранция;

4. ползвателят е изпълнил дейности на по-малко от 50 на сто от площта по договора, констатирано от ДФЗ с проверки, не му се предоставя безвъзмездна финансова помощ и той дължи връщане на цялата авансово получена финансова помощ, а ако не я възстанови в седемдневен срок от получаване на искането за доброволно възстановяване, ДФЗ усвоява пълния размер на банковата гаранция;

5. при проверката на място се установи, че ползвателят е извършил дейност/и на по-голяма площ от договорираната, финансовата помощ се определя въз основа на договорираната площ;

6. при проверката на място се установи, че неприхващането е над 10 на сто от броя на лозите, финансовата помощ се преизчислява съгласно Приложение № 1.

Преизчисляването не се прилага при установени непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства по смисъла на чл. 64 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета. В тези случаи ползвателят на помощта уведомява писмено ДФЗ в срока по чл. 4, пар. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 181 от 2014 г.).

 

Ползвателят може да подаде искане за промяна изпълнението на дейностите по договора с ДФЗ в срок до един месец преди изтичане на неговия срок.

Към искането се прилага писмена обосновка и доказателства към нея, необходими за преценка на неговата основателност.

Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:

1. променя дейността или дейностите по договора;

2. води до увеличаване на площта и/или на стойността на договорената финансова помощ;

3. е свързано с промяна на срока за изпълнение на инвестицията извън случаите по ал. 3.

 

Удължаване на срока на договора е допустимо само в рамките на съответната финансова година, през която изтича срокът за изпълнение на дейностите по договора, но не по-късно от 31 юли.

В случаите на получено авансово плащане ползвателите могат да искат удължаване на срока на действие на договора до края на втората финансова година, след финансовата година през която е извършено авансовото плащане.

Когато искането не налага промяна в утвърдения ППК, ДФЗ изготвя анекс към сключения договор и уведомява бенефициента.

Когато искането е основателно и налага промяна в утвърден ППК, след уведомление от ДФЗ бенефициентът подава в съответното ТЗ на ИАЛВ заявление за утвърждаване на измененията към плана, като прилага актуални документи и актуализира цифровите географски данни.

Заявлението се разглежда и в резултат на извършените документална и теренна проверка изпълнителният директор на ИАЛВ със заповед:

1. утвърждава заявените изменения в издадено удостоверение за право на участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и утвърдения ППК;

2. отхвърля заявените изменения в издадено удостоверение за право на участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и утвърдения ППК;

Заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.

В срок три работни от издаване на заповедта по ал. 7 ИАЛВ изпраща по служебен път на ДФЗ оригинали на заповедта, утвърдените изменения в ППК, удостоверението за право на участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и актуализираните данни.

След получаване на документите и информацията по ал. 10 ДФЗ изготвя анекс към сключения договор и уведомява бенефициента.

 

Условия и ред за предоставяне на обезщетение на производителите за загуба на доход

Кандидатите за предоставяне на финансова помощ за дейностите по „конверсия на сортовия състав на насажденията“ и „промяна на местонахождението на лозята“ посочват в заявлението за право на извършване на дейности формата за предоставяне на обезщетение за загуба на доход.

Изпълнителната агенция по лозата и виното издава:
1. разрешение за право на отложено изкореняване за съществуващи плододаващи лозови насаждения в добро агротехническо състояние за срок до края на втората винарска година, следваща годината на сключване на договор с ДФЗ;

2. удостоверение за среден годишен добив.

Одобрен кандидат за предоставяне на финансова помощ може да иска издаване на разрешение за презасаждане с отложено изкореняване в срок до два месеца след сключване на договор с ДФЗ, като подаде в ИАЛВ заявление по реда на чл. 11, ал. 2, т. 2 от Наредба № 9 от 2016 г.

Одобрен кандидат за предоставяне на финансова помощ, който извършва презасаждане с отложено изкореняване, може да заяви авансово плащане.

Изпълнителната агенция по лозата и виното извършва проверки на презасадените площи във връзка с изпълнение на предвидените изисквания и за предотвратяване на едновременно производство на грозде в една винарска година от площите, които предстои да бъдат изкоренени, и новозасадените площи. Когато бъдат установени нарушения, в срок до 10 работни дни от извършване на проверката на място ИАЛВ уведомява ДФЗ за предприемане на действия по усвояване на банковата гаранция.
Банковата гаранция се освобождава след извършването на отложеното изкореняване, което се удостоверява с издадено от ИАЛВ удостоверение за спазване на изискванията.

Ползвател на финансова помощ, заявил формата за предоставяне на обезщетение за загуба на доход чрез „парично обезщетение“ след извършване на изкореняване по утвърден ППК, за който е сключен договор с ДФЗ, подава в ИАЛВ заявление за издаване на удостоверение за среден годишен добив за сключените в договора имоти по образец, придружено от документите, посочени в образеца.

В срок до 15 работни дни от подаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите и/или непълнотите ИАЛВ издава удостоверение за среден годишен добив за последните две винарски години преди извършване на изкореняването, изчислен по данни от подадените за съответните имоти декларации за реколта от грозде, в съответствие с чл. 31 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 на Комисията от 11 декември 2017 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, лозарския регистър, придружаващите документи и сертифицирането, входящия и изходящия регистър, задължителните декларации, уведомленията и публикуването на подадената в тях информация, както и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и санкции, за изменение на регламенти (ЕО) № 555/2008, (ЕО) № 606/2009 и (ЕО) № 607/2009 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията и на Делегиран регламент (ЕС) 2015/560 на Комисията (ОВ, L 58/1 от 28.02.2018 г.) или отхвърля подаденото заявление с мотивирана заповед, която се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заявление за изплащане на парично обезщетение за загуба на доход се подава в ЦУ на ДФЗ в срок до 10 работни дни след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите от договора и към него се прилага заверен препис на изрично нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.

При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната власт на заявителя.

Изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:
1. одобрява финансиране по заявлението за изплащане на парично обезщетение за загуба на доход, като уведомява писмено заявителя за размера на обезщетението;

2. отказва мотивирано финансиране по заявлението за изплащане на парично обезщетение за загуба на доход;

Заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.

Обезщетението се изплаща в следните срокове:
1. до 10 работни дни от датата на освобождаване на учредената в полза на ДФЗ банкова гаранция;
2. в срока за изплащане на финансовата помощ.

 

Мониторинг и кръстосано съответствие

Ползвателят на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ има задължение да използва инвестицията по предназначение в срок до края на петата финансова година, следваща годината на окончателно изплащане на финансовата помощ.

Държавен фонд „Земеделие“ извършва проверка на място за изпълнение на задължението. Ползвателите на финансова помощ, подлежащи на проверка, се определят на база риск анализ.

При неизпълнение на задължението ДФЗ писмено предупреждава ползвателя за констатираното неизпълнение и предвидените за това санкции, като му дава възможност в едномесечен срок от получаване на предупреждението да отстрани нарушението. В случай на отстраняване на нарушението в указания срок ползвателят не се санкционира.

При неотстраняване на нарушението в указания срок ползвателят възстановява изплатената му финансова помощ в пълен размер заедно със законната лихва от датата на установяване на неизпълнението.

Ползвателят на финансовата помощ е задължен за периода от нейното получаване до изтичане на срока да заявява всички площи, заети с лозови насаждения, за които е получил финансово подпомагане, по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда на подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.). Когато бъде установено неизпълнение на задължението ползвателят дължи връщане на 3 на сто от получената финансова помощ заедно със законната лихва от датата на установяване на нарушението.

Ползвателят на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е длъжен да спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ, L 347/671 от 20.12.2013 г.) и заповедта на министъра на земеделието, храните и горите по реда на чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители, както и законоустановените изисквания за управление по смисъла на Приложение II на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета в срок до края на петата финансова година, следваща годината на окончателно изплащане на финансовата помощ, в рамките на своето стопанство. Когато ползвателят на финансовата помощ не спазва или неговото стопанство не е в съответствие с изискванията по ал. 1, той дължи връщане на изплатената финансова помощ частично или изцяло в зависимост от тежестта, степента, продължителността и системността на неизпълнението, установени при проверки от ДФЗ.

Проверките се извършват по реда на Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 г. на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета относно интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 227/69 от 31 юли 2014 г.).

В срок до края на петата финансова година, следваща годината на окончателно изплащане на финансовата помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, с изключение на имотите, подлежащи на изкореняване, ползвателят на финансова помощ няма право да:

1. прехвърля правото на собственост, съответно правото на ползване на имотите, върху които е извършена инвестицията, за която е получил помощта;

2. предоставя за ползване или да преотстъпва по какъвто и да е друг начин активите, придобити със средства от финансовата помощ.

Когато ползвателят на финансова помощ не спази изискване за ползване и стопанисване дължи връщане на получената финансова помощ заедно със законната лихва от датата на установяване на нарушението.

Когато кандидатът е класиран въз основа на изпълнението на критериите „2. Проект с дейности в стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти“ и „8. Проект, предоставен от групи/организации на производители на грозде“, посочени в Приложение № 3, той е длъжен да поддържа съответствие с тези критерии в срока до края на петата финансова година, следваща годината на окончателно изплащане на финансовата помощ.

Когато е класиран въз основа на критерия по Приложение № 3 „Проект с дейности в стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти“ кандидатът следва да има придобит/и сертификат/и от контролиращо лице, удостоверяващ/и, че е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологични. Когато ползвателят не изпълни задължението си за съответствие с критериите, той дължи връщане на изплатената финансова помощ заедно със законната лихва от датата на установяване на нарушението.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Винарска година“ е периодът от 1 август на текущата година до 31 юли на следващата.

2. „Винарско предприятие“ е производствена структура, в която се извършва винопроизводство (преработката на прясно грозде, смачкано или не, на гроздова мъст, на частично ферментирала гроздова мъст, на гроздов сок или на млади вина в процес на ферментация във вино чрез пълна или частична алкохолна ферментация) и/или бутилиране (поставяне на съответния продукт в съдове с търговска цел за своя сметка лично или чрез други лица).

3. „Вино със защитено географско указание (ЗГУ)“ е вино, което е произведено в район или определена местност, чието наименование се използва за означаването му, и което притежава специфично качество, известност или други характеристики, които могат да се припишат на географския му произход. Най-малко 85 на сто от гроздето, използвано за неговото производство, произхожда изключително от този географски район и е получено от винени сортове лози от вида Vitis Vinifera или кръстоска на Vitis Vinifera с други видове от рода Vitis.

4. „Вино със защитено наименование на произход (ЗНП)“ е вино, което е произведено в определен географски район, микрорайон или местност, чието наименование се използва за означаването му, и неговите качество и характеристики се дължат основно или изключително на специфичната географска среда с присъщите и природни и човешки фактори. Гроздето, от което е произведено, произхожда изключително от този географски район, микрорайон или местност и е получено от винени сортове лози от вида Vitis Vinifera.

5. „Главно послание на Съюза“ е послание, което следва да информира относно европейските производствени стандарти, качеството и безопасността на европейските вина, европейските практики и култури, да подобрява репутацията на европейските вина на международните пазари, да повишава осведомеността за европейските вина и лога и да подобри конкурентоспособността на вината на ЕС сред широката общественост на пазарите на трети страни.

6. „Действие“ е съвкупност от дейности, притежаващи достатъчен обхват, за да улеснят представянето на характеристиките на вината със ЗНП, ЗГУ или сортови вина без ЗНП/ЗГУ.

7. „Добро агротехническо състояние на лозовите насаждения“ е състояние на лозовото насаждение, при което са налични минимум 60 на сто живи лози от вида Vitis Vinifera, с видимо добро фитосанитарно състояние, прилагани са необходимите агротехнически мероприятия, като обработка на почвата в междуредието и вътре в реда, резитбени операции и подпорната конструкция е налична.

8. „Засаждане“ е окончателното установяване на лозови насаждения или на части от лозови насаждения, присадени или не, с цел производството на грозде или на лозов посадъчен материал.

9. „Изграждане на подпорна конструкция“ – включва изграждане на всички носещи (опорни) и крайни колове, на носещите и спомагателните телове, на блокажните системи на всеки ред, на елементите по закрепване и опъване на теловете на вече съществуващи лозя.

10. „Изкореняване“ е пълното отстраняване на всички надземни части на лозовите насаждения, включително и корените им, и почистване на площта от всички растителни остатъци съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от ЗВСН.

11. „Изкуствено създадено условие“ е всяко установено условие по смисъла на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерки за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие. Изкуствено създадени условия се установяват, когато въпреки формалното спазване на предвидените в съответната правна уредба условия кандидатите за подпомагане биха получили предимство чрез създаване на координация помежду си или между тях съществува географска, икономическа, правна и/или персонална връзка.

12. „Изоставено лозово насаждение“ е такава площ, засадена с лози, която вече не се обработва редовно с цел получаването на продаваем продукт.

13. „Конверсия“ е дейност, чрез която се сменя сортовият състав на насаждението със сортове, класифицирани със съответните лозарски райони на страната.

14. „Лозаро-винарска дейност“ е дейност, включваща производството, преработката и търговията с виненото грозде, предназначено за производство на вино, гроздовата мъст, продуктите, получени от грозде и вино, и продуктите по приложение № 1 от Закона за виното и спиртните напитки.

15. „Лозаро-винарски продукти“ са виненото грозде, предназначено за производство на вино, гроздовата мъст, продуктите, получени от грозде и вино, и продуктите по Приложение № 1 от ЗВСН.

16. „Лозарски имот“ е поземлен имот с определени граници, засаден с лозя, намиращи се или не в плододаване.

17. „Лозарско стопанство“ е стопанска и технологична единица с единно управление, намираща се на територията на един лозарски район, която се състои от лозарски имоти и в която производителят на винено грозде е собственик на лозарските имоти или ги ползва на друго правно основание.

18. „Лозово насаждение“ („Лозе/лозя“) е имот с определени граници, с трайно установени лозови растения с цел производство на грозде или други експериментални цели, научни изследвания или селекционна дейност.

19. „Междупрофесионалните организации“ на производителите, преработвателите, търговците на лозаро-винарски продукти и на спиртни напитки са определени в чл. 5, ал. 1 от ЗВСН.

20. „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност с кандидата и помежду си: едното участва в управлението на дружеството на другото; съдружници; съвместно контролират пряко или косвено трето лице; участват пряко или косвено в управлението или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните; едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице; лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо; лицата, едното от които е търговски представител на другото.

21. „Новосъздадени лозови насаждения“ са лозя на възраст до 3 години включително.

22. „Обикновена подмяна“ е обновяване на съществуващо оборудване без подобряване на съществуващата технология.

23. „Обичайни агротехнически мероприятия“ са провеждане на традиционните за сорта мероприятия, съобразени с района и технологията на отглеждане, включващи извършване на резитбени операции, обработка на почвата в реда и междуредията, торене, провеждане на растителнозащитни мероприятия за опазване на лозята от болести, неприятели и плевели, вписани в дневниците за проведени агротехнически мероприятия и за растителна защита, при спазване на стандартите за добра растителнозащитна практика при лозата.

24. „Очевидна грешка“ е всяко несъответствие между формираната истинска воля на кандидата или ползвателя и нейното външно изразяване във всички негови искания, молби или заявления, свързани с документите за подпомагане.

25. „Период“ е изпълнението на конкретни дейности в определен срок, който не може да надвишава 12 месеца. Периодът започва от датата на подписване на договора и приключва не по-късно от 12 месеца.

26. „Предприятие в затруднение“ е предприятие по смисъла на Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (ОВ С 244, 1.10.2004 г., стр. 2).

27. „Презасаждане без промяна на местонахождението на лозята“ е дейност, която включва изкореняване на съществуващото лозе и засаждане на ново лозе на същия терен, с различен сортов състав със същите или с различни разстояния на засаждане.

28. „Презасаждане с промяна на местонахождението на лозята“ е дейност, с която се извършва изкореняване на съществуващо лозе и засаждане на друг терен със същата площ със или без промяна на сортовия състав.

29. „Призната група или организация на производители“ е група или организация, призната при условията и по реда на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители (ДВ, бр. 34 от 2015 г.).

30. „Производител“ е физическо или юридическо лице или група физически или юридически лица независимо от правния статут, предоставен на групата и на нейните членове от законодателството, чието стопанство се намира в рамките на територията на Съюза, което стопанисва площ, засадена с лози.

31. „Противоерозионна агротехника“ са мелиоративните технически и хидротехнически съоръжения, предназначени за предотвратяване развитието на ерозионния процес върху стопанисваните площи. Към тази група спадат оттокоотвеждащите колектори, канавкотерасите, водозадържащите канавки, водоотвеждащите валове и канавки.

32. „Професионална организация“ е юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което обединява производители или производители и търговци на вина със ЗНП, ЗГУ или на сортови вина без ЗНП и ЗГУ и за което са изпълнени следните условия:

а) създадено е най-малко две години преди подаването на проектното предложение;

б) неговите членове участници в промоционалния проект са произвели най-малко 10 на сто от годишно произведените в България вина, обект на проекта (вина със ЗГУ, ЗНП или сортови вина без ЗНП и ЗГУ).

33. „Разходи за ежедневно управление на лозарското стопанство“ са административни разходи за управление на лозарското стопанство, като например разходи за консумативи и издръжка на офис, за комунални услуги, заплати и възнаграждения на работници, свързани с отглеждането на лозовите насаждения, за поддръжка на сгради.

34. „Реконструкция на тераси“ е дейност, при която се укрепват и се възстановяват вече съществуващи тераси с частично прилагане на дейностите по изграждане на тераси.

35. „Северозападен район“ е районът, който включва областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч.

36. „Смяна на подпорна конструкция“ – включва смяна (подмяна) на всички носещи (опорни) и крайни колове, на носещите и спомагателните телове, на блокажните системи на всеки ред, на елементите по закрепване и опъване на теловете.

37. „Смяна на формировка“ е дейност, с която се сменя формировката на съществуващо лозово насаждение чрез извършване на подходящи резитби с оглед получаването на по-качествено грозде.

38. „Сортово вино без ЗНП/ЗГУ“ е вино, получено от винени сортове лози от вида Vitis Vinifera, не притежава ЗНП и ЗГУ, носи наименование на винения сорт лоза и/или година на реколта, притежава удостоверение за производство, издадено от ИАЛВ.

39. „Спазване на „кръстосаното съответствие“ означава спазване на определените национални стандарти от „Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние“, одобрени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители, и законоустановените изисквания за управление съгласно методиката за прилагане на кръстосаното съответствие в България.

40. „Стопанска година“ е времето от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата година.

41. „Съпоставими оферти“ са оферти, които отговарят на запитването за оферта на кандидата за предоставяне на финансова помощ, представени са от оференти, притежаващи опит в реализирането на идентични и/или сходни дейности, и съдържат количествено-стойностна разбивка на разходите.

42. „Трета държава“ е всяка държава, която не е членка на Европейския съюз.

43. „Търговска марка“ е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.

44. „Финансова година“ е периодът от 16 октомври на текущата година до 15 октомври на следващата.

45. „Формировка“ е формата на лозата, която се определя от височината на стъблото, от броя и дължината на рамената и кордоните и от тяхното пространствено разположение, свързано с подпорна конструкция, и разстоянието на засаждане.

46. „Цифрови географски данни“ са геометрични изображения на лозарските площи, които съдържат в своите реквизити точна географска информация за местоположение, правно основание и заявена/и за подпомагане дейност/и.

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1

Пределни цени по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

Пределните цени са по технологични дейности с включени разходи за труд и транспорт. Максимално допустимият размер на финансовата помощ е до 75 на сто от пределната стойност на действителните разходи за изпълнение на всяка конкретна дейност.
Всички цени са посочени без включен ДДС.
За подмярка „Конверсия на сортовия състав на насажденията“ и подмярка „Промяна на местонахождението на лозята“ пределната цена на инвестицията е 46 155 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 34 616,25 лв./ха.
Цената е изчислена на база 5500 лози в ха.
При установяване на по-малък брой лози в ха размерът на инвестицията се намалява, като за дейност „Засаждане“ броят растения, предвидени за засаждане, се умножи по 5,81 лв.
Дейности „Изкореняване“ и „Изграждане на подпорна конструкция“ се изплащат на хектар независимо от броя на растенията.
Пределна цена за дейност „Изкореняване“

Дейност

Пределна цена лв./ха

Изкореняване

5 250,00

75 %

3 937,50

* Изчислява се на хектар независимо от броя на растенията.
Пределна цена за дейност „Засаждане“

Дейност

Пределна цена лв./5500 лозички на ха

Засаждане

31 955,00

75 %

23 966,25

Включени операции

Предпосадъчна подготовка
Засаждане (посадъчен материал; подготовка; засаждане и отъпкване, индивидуални колчета)
Поливки (вода, механични и ръчни операции)
Вегетационна обработка (почистване на росни корени, окопаване, привързване, растителна защита)
* Цената за дейност „Засаждане“ е изчислена на база 5500 лози в ха.
При установяване на по-малък брой лози в ха размерът на инвестицията се намалява, като на етап „Засаждане“ броят растения, предвидени за засаждане, се умножи по 5,81 лв. (цена на лозичка).
Пределна цена за дейност „Изграждане на подпорна конструкция“ и дейност „Изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения“

Дейност

Пределна цена лв./ха

Изграждане на подпорна конструкция

8 950,00

75 %

6 712,50

Включени операции

Закупуване на материали (колове, тел, куки, котви)

Труд и транспорт

* Изчислява се на хектар независимо от броя на растенията.
За подмярка „Подобряване на техниките за управление на лозята“ пределната цена на инвестицията е 73 827,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 55 370,25 лв./ха.
Пределна цена за дейност „Смяна на формировка“

Дейност

Пределна цена лв./ха за 5500 бр. лозички на ха

Формировка

8 910,00

75 %

6 682,50

Включени операции

Резитби и почистване на площите

Вегетационна обработка на лозите и почвата

* Цената е изчислена на база 5500 лози в хектар.
При установяване на по-малък брой лози в хектар размерът на инвестицията се намалява, като броят растения се умножи по 1,62 лв.
Пределни цени за дейност „Изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване“

Дейност

Пределна цена лв./ха

Изграждане на подземни колектори, шахти и канали за отводняване

10 730,00

75 %

8 047,50

Включени операции

Закупуване на материали и транспорт

Изграждане (ръчен и механичен труд)

* Дейността се изплаща на хектар в лв. независимо от броя на растенията.
Пределни цени за дейност „Изграждане/реконструкция на тераси“

Дейност

Пределна цена лв./ха

Изграждане/реконструкция на тераси

21 125,00

75 %

15 843,75

Включени операции

Закупуване на материали и транспорт

Изграждане (ръчен и механичен труд)

* Дейността се изплаща на хектар в лв. независимо от броя на растенията.
Пределни цени за дейност „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“

Дейност

Пределна цена лв./ха

Изграждане на автоматизирани системи закапково напояване

13 052,00

75 %

9 789,00

*Дейността се изплаща на хектар в лв.
Пределна цена за дейност „Смяна на подпорна конструкция“

Дейност

Пределна цена лв./ха

Смяна на подпорна конструкция

10 280,00

75 %

7 710,00

Включени операции

Сваляне на съществуваща подпорна конструкция

Закупуване на материали (колове, тел, куки, котви)

Труд и транспорт

* Изчислява се на хектар независимо от броя на растенията.

Приложение № 2 към чл. 8, ал. 6

Определяне на парично обезщетение за загуба на доход по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“
Паричното обезщетение за загуба на доход се изчислява по следната формула:
ПОЗД = (СГД(n-2) + СГД(n-1)) х РЗП) х ЦКГ),
където:
ПОЗД е паричното обезщетение за загуба на доход;
СГД(n-2) – средният годишен добив на хектар за втората година преди извършване на изкореняване;
СГД(n-1) – средният годишен добив на хектар за първата година преди извършване на изкореняване;
РЗП – реално засадена площ (определя се съгласно площта, върху която е създадено новото лозово насаждение);
ЦКГ – цената на килограм грозде.
СГД се изчислява от ИАЛВ по данни от подадените за съответните имоти декларации за реколта от грозде в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 на Комисията от 11 декември 2017 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, лозарския регистър, придружаващите документи и сертифицирането, входящия и изходящия регистър, задължителните декларации, уведомленията и публикуването на подадената в тях информация, както и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и санкции, за изменение на регламенти (ЕО) № 555/2008, (ЕО) № 606/2009 и (ЕО) № 607/2009 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията и на Делегиран регламент (ЕС) 2015/560 на Комисията (OB, L 58, 28.2.2018 г.).

Приложение № 3 към чл. 13, ал. 6

Критерии за оценка на проекти, подадени по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

Критерий

Минимално изискване

Информация от

Брой точки

1. Получена подкрепа от Съюза по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя“ и „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от националните програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор в БългарияКандидатът не е одобрен за финансово подпомагане по мярката и/или не е получавал подпомагане по мярката към датата на подаване на заявлението за кандидатстване. Кандидатът има най-малко 2-годишна история като производител на винено гроздеИСАК – предходни кандидатствания по НППЛВС5 т., когато е получил подкрепа

20 т., когато не е получавал подкрепа

2. Проект с дейности в стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продуктиВсички дейности по проекта са свързани с производство на биологични продукти и/или продукти в преход към биологично производствоДоговор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието, храните и горите за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, сключен поне една година преди подаването на заявлението за издаване на удостоверение за кандидатстване, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото

лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция, или копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/ни

10 т.

3. Проектът се реализира на територията на Северозападен районДейностите по проекта се реализират на площи, изцяло попадащи на територията на една или няколко административни области от Северозападен район, когато площите, с които се кандидатства, попадат в области, които се оценяват с различен брой точки, най-малко 80 на сто от тях следва да се намират в областта с по-високия брой точкиПлан за преструктуриране и конверсия5 т. за областите Видин, Монтана и Враца

2 т. за област Ловеч и

1 т. за област Плевен

4. Проектът е за райони и сортове грозде за производство на вина със ЗНПДейностите по БП се реализират за райони и сортове грозде за производство на вина със ЗНППлан за преструктуриране и конверсия

 

15 т.

5. Проектът ще се реализира в район с производство на вина със ЗГУ

 

Дейностите по проекта се реализират на площи, изцяло попадащи в райони с производство на вина със ЗГУПлан за преструктуриране и конверсия

 

5 т.

6. Кандидати с лозарски стопанства с размер от 2 до 30 хаВсички площи, заети с винени лозя, регистрирани в лозарското стопанство към датата на подаване на заявлението за подпомагане, да са с размер от 2 до 30 хаСправка за актуално състояние на лозарските стопанства на кандидата;

Лозарски регистър;

План за преструктуриране и конверсия

15 т.

7. Кандидатът е млад гроздопроизводителПроекти, предоставени от млади гроздопроизводители, които отговарят на следните условия:

– физически лица, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане са на възраст между 18 и 40 години и имат завършен 150-часов курс на обучение или диплома за завършено средно специално или висше образование в областта на лозарството;

– еднолични търговци или еднолични дружества с ограничена отговорност, регистрирани от физически лица, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане са на възраст между 18 и 40 години и имат завършен 150-часов курс на обучение или диплома за завършено средно специално или висше образование в областта на лозарството

Лични данни за кандидата ФЛ;

Справка в търговския регистър за кандидата ЮЛ;

Копие от документ за завършен 150-часов курс на обучение или диплома за завършено средно специално или висше образование в областта на лозарството

10 т.

8. Проект, предоставен от групи/организации на производители на гроздеПроекти, представени от признати групи/организации на производители на гроздеРегистър на МЗХГ

15 т.