МЯРКА „ЗАСТРАХОВАНЕ НА РЕКОЛТАТА“

Дейности

По мярка „Застраховане на реколтата“ се подпомага застраховането на реколтата от лозя с винени сортове грозде от физически или юридически лица или от групи или организации на физически или юридически лица, които стопанисват площи, засадени с винени сортове лози.

Кандидатите за подпомагане трябва да са вписани в лозарския регистър на ИАЛВ като гроздопроизводители и да са застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания за един или няколко от следните застрахователни рискове:

1. неблагоприятни климатични условия, приравнени към природни бедствия:

а) слана;

б) буря;

в) градушка;

г) заледяване;

д) силен или проливен дъжд;

е) тежка суша,които унищожават повече от 30 на сто от средния добив, изчислен на базата на предходния тригодишен период или средното количество за три години, базирано на предходния петгодишен период, като от него се изключат най-високата и най-ниската стойност;

2. други застрахователни рискове:

а) загуби, причинени от животни;

б) щети, нанесени от болести по растенията или нашествия от вредители;

в) други неблагоприятни климатични условия, различни от посочените в т. 1.

 

Финансова помощ за застраховане на реколтата се предоставя само в случаите, когато реколтата е застрахована за винарската година на кандидатстване и до размера на застрахователното обезщетение.

Финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“ не могат да получат кандидати, които са физически лица производители, и кандидати юридически лица, група или организация на физически или юридически лица, чиито представляващи са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.

 

Финансова помощ

Допустими за подпомагане са разходите за застрахователни премии до максималния размер, определен по- долу.

Допустимият максимален размер на застрахователното обезщетение за единица площ, върху която се изчислява застрахователната премия, допустима за подпомагане, се определя за всяка финансова година със заповед на министъра на земеделието, храните и горите въз основа на официална статистическа информация за средните изкупни цени на виненото грозде през предходните три винарски години и за получените средни добиви от единица площ през същите периоди, съгласно чл. 29 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 на Комисията от 15 април 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор и за изменение на Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията (ОВ, L 190/1 от 15.7.2016 г.), за целите на чл. 49 от Регламент (ЕО) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

Финансовото подпомагане не надвишава:
1. 80 на сто от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби, причинени от застрахователните събития по т. 1;
2. 50 на сто от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби, причинени от застрахователните събития по т. 2, букви „а“ и „б“;
3. 50 на сто от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби, причинени едновременно от застрахователните събития по т. 2, буква „в“.