BG-RRP-3.006

BG-RRP-3.006„ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА В ПРЕДПРИЯТИЕТО” С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Общ размер на средствата по процедурата:

Общият размер на средствата по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ е 200 000 000 лева (102 258 376.24 евро).

 

Групи сектори на икономическа дейност:Микро предприятия  Малки предприятия  Средни предприятияМалки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация
Индустрия (включваща сектори B, C, E и F)13 000 000 лева  40 000 000 лева  39 000 000 лева  38 000 000 лева
Услуги (включваща сектори G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S)10 000 000 лева  21 000 000 лева  21 000 000 лева  18 000 000 лева

ВАЖНО: МИР си запазва правото да пренасочи свободния остатъчен и/или допълнителен ресурс по категории предприятия/групи сектори на икономическа дейност към онези категории/групи сектори, за които не достига наличното финансиране.


 

Група “Индустрия“ включва следните сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 на НСИ: 
сектор B „Добивна промишленост“,
сектор C „Преработваща промишленост“,
сектор E „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и
сектор F „Строителство“.
Група “Услуги“ включва следните сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 на НСИ:
сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети",
сектор H „Транспорт, складиране и пощи“,
сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“,
сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески  продукти; далекосъобщения“,
сектор L „Операции с недвижими имоти“,
сектор M „Професионални дейности и научни изследвания“,
сектор N „Административни и спомагателни дейности“,
сектор P „Образование“,
сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“,
сектор R „Култура, спорт и развлечения“ и
сектор S „Други дейности“.

Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране за конкретно  предложение за изпълнение на инвестиция:

 

Минимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие  Максимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие
75 000 лева  1 000 000 лева

ВАЖНО: В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране  за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ следва да надвишава:

за микропредприятия: 90% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

за средни предприятия: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.;

за малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 10% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г., се изчисляват по следния начин: Отчет за приходите и разходите за 2019 г., 2020 г. и 2021 г., подаден от кандидата към НСИ, сборът от стойностите по ред „Нетни приходи от продажби“ (код на реда 15100, кол. 1) от приходната част на отчетите за трите години, делено на 3.

ВАЖНО: При определянето на средногодишните нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г. се вземат предвид само данните от индивидуалните отчети за приходите и разходите за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на предприятието-кандидат, без да се отчитат данните на свързани предприятия и/или предприятия – партньори (ако е приложимо), послужили за определяне на категорията на кандидата.

Процент на съфинансиране на предложенията за изпълнение на инвестиции.

Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидата при режим „инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от възобновяеми източници“ е в зависимост от мястото на изпълнение на инвестицията и категорията на предприятието, както следва:

Категория на предприятиетоМаксимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS2)[2]Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)
Микро и малки предприятия50%50%
Средни предприятия50%45%
Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация45%35%

 

Критерии за допустимост на кандидатите

Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

3) Да са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36), малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация.

Малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps)- съгласно чл. 2, пар. 103д от Регламент (ЕО) № 651/2014 „малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps)“ са предприятия, които по показатели не са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 499 служители, и чийто годишен оборот не надвишава 100 милиона евро или чийто годишен баланс не надвишава 86 милиона евро, като са взети предвид всички отношения на партньорство и свързаност с други предприятия по смисъла на чл. 4 от ЗМСП.

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби за 2021г.
Микропредприятие≥ 80 000 лева
Малко предприятие≥ 200 000 лева
Средно предприятие≥ 800 000 лева
Малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация≥ 3 000 000 лева
Нетни приходи от продажби за 2021г.- Отчет за приходите и разходите за 2021 г. на предприятието-кандидат: стойността по ред „Нетни приходи от продажби“ от приходната част на Отчета (код на реда 15100, колона 1).

 

5) Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 (Приложение 9).

Могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране кандидати, които чрез изградената по инвестицията фотоволтаична система и съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) ще захранват с електрическа енергия сгради, в които упражняват основната си икономическа дейност, като е допустимо в съответните сгради кандидатът да извършва и допълнителни дейности (ако има такива), единствено при положение, че същите попадат в допустимите сектори по настоящата процедура.

Сграда или постройка- съгласно § 1, т. 1б от Допълнителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър е самостоятелен строеж на основното или на допълващото застрояване по Закона за устройство на територията, трайно прикрепен към земята, с отделени от външната среда организирани вътрешни пространства и с функционално предназначение съгласно класификатора, определен с наредбата по чл. 31.
Сградата следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване.

ВАЖНО: По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за кода на основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008. Оценителната комисия ще извършва служебна проверка относно кода на основната икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни, предоставени от НСИ за 2021г.

 

Критерии за недопустимост на кандидатите

1) Съгласно чл. 6 от ПМС №114/2022 г., потенциалните кандидати не могат да участват в настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че:

a) са обявени в несъстоятелност;

б) са в производство по несъстоятелност;

в) са в процедура по ликвидация;

г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

д) са преустановили дейността си;

е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените по букви от а) до д) процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени (в случай че кандидатът е чуждестранно лице);

ж) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

з) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

и) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

й) имат публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 (за данъци, акцизи, мита, задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета) от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, и не е допуснато разсрочване, отсрочване и обезпечение на задълженията, или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот от икономическата им дейност за последната приключена финансова година, или е повече от 50 000 лева;

к) е установено, че:

1) са представили документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

2) не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

л) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда, или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

м) са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ или неправилно използвана държавна помощ;

н) лицата, които представляват кандидата, са осъждани с влязла в сила присъда за:

1) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза /буква н), т. 1)/, в друга държава членка или трета страна;

о) за лицата, които представляват кандидата, е налице конфликт на интереси, във връзка с процедурата за предоставяне на средства, който не може да бъде отстранен;

п) лицата, които представляват кандидата, са опитали да:

1) повлияят на вземането на решение от страна на СНД на ПИТ, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

2) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на средства;

р) при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с ръководителя на структурата за наблюдение и докладване.

ВАЖНО: Съответствието с посочените в т. 1) обстоятелства, при кандидатстване се декларира от кандидатите в Декларацията при кандидатстване (Приложение 2), а преди сключване на договор за финансиране с одобрените кандидати – чрез извършване на съответните служебни  и документални проверки.

2) Съгласно Програмата за икономическа трансформация, финансирана по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, в настоящата процедура не могат да участват и да получат безвъзмездно финансиране предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори съгласно КИД-2008:

– сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“ и

– сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

В процедурата не могат да участват и да получат безвъзмездно финансиране и предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в:
сектор K „Финансови и застрахователни дейности“,
сектор О „Държавно управление“,
сектор Т „Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“ и
сектор U „Дейности на екстериториални организации и служби“, съгласно КИД-2008 на НСИ.

3) С оглед избягване на припокриването на интервенциите между настоящата инвестиция и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по процедурата не могат да получават кандидати, които са:

3.1) микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България се съдържа в Приложение 11 към Условията за кандидатстване.

3.2) предприятия, чиято основна икономическа дейност е в областта на преработката и/или маркетинга на горски продукти[6].

ВАЖНО: С оглед на горното ограничение и във връзка с код С 16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“ от КИД-2008 на НСИ, следва да се има предвид, че производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети (които са част от код С16.29) са недопустими за подкрепа с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код С16.29).
Недопустим за подкрепа е и код С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ от КИД-2008, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски.

Във връзка с горните ограничения, кандидатите, чиято основна икономическа дейност е с код C16.10 или код C16.29, следва да опишат подробно точния предмет на дейност и произвежданите от тях продукти в раздел „Данни за кандидата”, поле „Допълнително описание” от Формуляра за кандидатстване.

3.3) микропредприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение 8), или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение 11 към Условията за кандидатстване.

3.4) малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение 8), или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение 11 към Условията за кандидатстване.

3.5) предприятия, чиято основна икономическа дейност съгласно КИД 2008 (Приложение 9) попада в Сектор С „Преработваща промишленост“ – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:
– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
– 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
– 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
– 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;
– 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
– 10.83 „Преработка на кафе и чай”, ограничението се отнася само в случаите, когато дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други);
– 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
– 10.91 „Производство на готови храни за животни”;
– 11.02 „Производство на вина от грозде”;
– 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”.

4) Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране кандидати, за които е установено с влязъл в сила административен акт наличието на недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно получени и/или неправомерно усвоени средства по предложения за изпълнение на инвестиции, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране.

ВАЖНО: Горепосоченото ограничение касае само вземания, произтичащи от недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно получени и/или неправомерно усвоени средства по предложения за изпълнение на инвестиции, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, които към момента на кандидатстване не са изплатени към съответната финансираща институция. Издаването на акт за установяване на публично държавно вземане само по себе си не е основание за отстраняване на кандидата за недопустимост, ако установеното вземане е погасено.

5) Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране кандидати, които чрез изградената по предложението фотоволтаична система и съоръжения за локално съхранение на произведената енергия ще захранват с електрическа енергия сгради, в които упражняват едновременно дейност в допустими сектори и в недопустими сектори по настоящата процедура, с оглед на обстоятелството, че не може да се гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездното финансиране, предоставено по процедурата.

6) Кандидатите не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че попадат в забранителните режими съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014.

Информация относно ограниченията, произтичащи от Регламент (ЕС) № 651/2014, е представена в Приложение 3.А към Условията за кандидатстване.

Допълнително, кандидатите следва да имат предвид, че критериите за недопустимост се прилагат кумулативно с критериите за допустимост по настоящата процедура, посочени в т. 11.1 от Условията за кандидатстване.

Допустими дейности

Предложенията за изпълнение на инвестиции по настоящата процедура следва да съответстват на принципа за ефективност и ефикасност, като допустимите дейности следва да водят до постигане на целта на процедурата при най-адекватно съотношение между очакваните разходи и ползи.

1) Допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва:

1.1) Да водят до постигане на целта на процедурата.

1.2) Да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ и с принципите за равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички.

Кандидатът декларира, че компонентите на фотоволтаичната система и на локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), когато станат негодни за употреба, ще ги предостави за рециклиране и/или обезвреждане на определените за това места. Цитираната система и/или компоненти следва да бъдат третирани съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците, по който компетентна институция е Министерството на околната среда и водите.

1.3) Да се изпълняват само на територията на Република България.

В случай на разминаване на населеното/ите място/места, посочено/и в поле „Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)“ в раздел „Основни данни“ от Формуляра за кандидатстване, и точният адрес на обекта/ите, посочен/и в представения идеен проект или технически/работен проект, за вярна ще се приема информацията в идейния/техническия/работния проект. Във връзка с посоченото, на етап оценка на предложението ще се извърши служебна корекция в населеното/ите място/места, посочено/и в поле „Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)“ в раздел „Основни данни“ от Формуляра за кандидатстване.

1.4) Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на предложението за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност (съгласно удостоверение за предоставена мощност, издадено от електроразпределителното дружество (ЕРД) или договор с ЕРД за предоставена мощност на кандидата), но не повече от 1 MW.

В случай че кандидатът упражнява основната си икономическа дейност в повече от една сграда, които са самостоятелно обособени стопански обекти, представляващи пространствено, функционално и организационно отделени производствени единици, е допустимо изграждане на отделни фотоволтаични системи в комбинация с батерии за отделните стопански обекти, като в този случай инсталираната мощност на отделното енергийно съоръжение не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност съгласно удостоверението/договора с ЕРД за съответния обект, но общата инсталираната мощност на всички фотоволтаични системи, планирани за изпълнение с инвестицията, не може да бъде повече от 1 MW.

ВАЖНО: Инсталираната мощност, която се заявява първоначално от кандидата във Формуляра за кандидатстване, е възможно да бъде намалена преди въвеждането в експлоатация на съоръженията след представяне на окончателен технически/работен проект, обосноваващ това изменение. Вследствие на тези промени, настъпили след сключването на договора за финансиране, бюджета към предложението не може да бъде увеличаван, като при намаляване на инсталираната мощност ще бъде намален пропорционално бюджета с цел спазване на определената при сключването на договора стойност за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии).

1.5) Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет (в kWh) равностоен на съхранение с продължителност от поне 1 (един) час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по настоящата процедура.

Като отговарящи на изискването по настоящата подточка 1.5) биха се приели например и батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 2 (два) часа за поне 50% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, или батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, и т.н.

ВАЖНО: Батериите задължително следва да бъдат свързани към изградената по настоящата процедура фотоволтаична система, и да съхраняват енергия от нея.

1.6) Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии.

Урбанизирани територии- в чл. 7 и чл. 8 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) са дефинирани, като населени места, селищни образувания и индустриални паркове извън границите на населените места и селищните образувания. Урбанизираните територии са предназначени за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции, за озеленени площи и озеленени връзки между тях и териториите за природозащита, за декоративни водни системи (каскади, плавателни канали и други), за движение и транспорт, включително за велосипедни алеи и за движение на хора с увреждания, за техническа инфраструктура, за специални обекти и други. Конкретното им предназначение е съобразено с принципа за устойчиво развитие.

1.7) Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат върху сграда/имот, която/който е изцяло собственост на кандидата. В случай на сграда, същата следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване.

ИЛИ

Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат върху сграда, за която единствено кандидатът има учредено право на строеж. Сградата, за която има учредено право на строеж, следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване.

Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия.

ВАЖНО: Обстоятелствата по точки 1.3) – 1.6) се удостоверяват чрез представения на етап кандидатстване идеен проект или технически/работен проект, изготвен от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Обстоятелството по точка 1.7) се декларира от кандидатите в Декларацията при кандидатстване (Приложение 2). Допълнително, за удостоверяване на обстоятелствата по точка 1.7), кандидатите са длъжни в срок до 3 (три) месеца след сключване на договор за финансиране да представят приложимите документи като: нотариален акт, акт 16/удостоверение за въвеждане в експлоатация (за сгради строени след 7 април 1987 г.), удостоверение за търпимост (при сгради строени до 7 април 1987 г.).

ВАЖНО: Инвестицията трябва да се изпълни от един изпълнител (юридическо лице). Всички инвестиции трябва да отговарят на изискванията на
Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ),
Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ),
Закона за енергетиката (ЗЕ),
Закона за устройство на територията (ЗУТ),
Закона за опазване на околната среда (ЗООС),
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР),
Закона за управление на отпадъците и на останалата национална и европейска законова, вкл.
подзаконова нормативна уредба.
В тази връзка, кандидатите следва да имат предвид, че в срок до 3 (три) месеца след сключване на договор за финансиране, са длъжни да представят приложимия документ по т. 24.2, подт. II.2. от Условията за кандидатстване, с оглед удостоверяване спазването на изискванията по околна среда съгласно ЗООС и/или ЗБР.

Произведената енергия от фотоволтаичната система не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба през периода на устойчивост (5 (пет) години от въвеждане в експлоатация[3] на фотоволтаична система).

Въвеждането в експлоатация на фотоволтаична система се удостоверява чрез представяне на протокол за въвеждането в експлоатация на енергийното съоръжение и устойчивостта започва да тече от датата на издаването му.

2) Допустими дейности:

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

ВАЖНО: Изградените по настоящата процедура фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия в комбинация със съоръжения за локално съхранение на енергия (батерии) следва да отговарят най-малко на техническите изисквания, посочени в Приложение 14 „Минимални технически изисквания към фотоволтаичната система и съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии)“ или да са с по-добри параметри от посочените в Приложение 14.

ВАЖНО:
В раздел „План за изпълнение / Дейности по проекта“ от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва задължително да представят информация относно необходимостта от получаване на подкрепа за изграждане на нови фотоволтаични инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии), включени в предложението за изпълнение на инвестиция.
В случай че кандидатът планира изграждане на повече от една фотоволтаична система в комбинация с батерии за отделни стопански обекти, следва информация относно необходимостта от получаване на подкрепа за изграждането на всяка една система да бъде представена в отделни дейности в раздел „План за изпълнение / Дейности по проекта“ на Формуляра за кандидатстване.
Липсата на съответна информация относно необходимостта от получаване на подкрепа за планираните в проекта инвестиции, може да доведе до премахване на съответните разходи в бюджета на предложението или отхвърляне на предложението при премахване на всички разходи от бюджета.

В раздел „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва задължително да представят информация за основната икономическа дейност и допълнителни дейности (ако има такива), съгласно КИД-2008 на НСИ, които ще ползват електрическа енергия от изградената с настоящата инвестиция фотоволтаична система и съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии).
При липса на съответната информация, предложението може да бъде отхвърлено.

Крайният резултат от изградената с настоящата инвестиция фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) се удостоверява посредством протокол за въвеждането в експлоатация на енергийното съоръжение, издаден от юридическо лице, монтирало енергийните съоръжения и ангажирало в екипа си лице, притежаващо необходимата професионална квалификация, включено в списъка по чл. 21 на ЗЕВИ и монтирало съоръжението. Протоколът задължително следва да съдържа информация за инсталираната мощност на фотоволтаичната система и общият оперативен капацитет на съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии) – продължителност (в часове) спрямо % от инсталираната мощност на фотоволтаичната система към която са присъединени. СНД може да извърши допълнителна проверка на информацията, посочена в протокола.

Ако в срока на изпълнение на инвестицията не бъде получен приложимия документ и/или не бъде доказано изпълнението на предвидената инвестиция, отчетените дейности и извършените разходи за изграждане на съответната фотоволтаична система няма да бъдат признати.

Фотоволтаичните системи и съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии) следва да бъдат изпълнени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат заприходени от предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти.

Дейностите по монтиране на фотоволтаичните системи и съоръженията за локално съхранение могат да се извършват единствено от юридически лица, ангажирали в екипа си лица, притежаващи необходимата професионална квалификация, включени в списъка по чл. 21 на ЗЕВИ, поддържан на интернет страницата на АУЕР: https://www.seea.government.bg/bg/?option=com_grid&gid=14_mg_0&p=34.

За периода на устойчивост (5 (пет) години от въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната система) следва да се спазва и задължението – произведената от новите фотоволтаични инсталации енергия да се използва единствено за собствено потребление.
Посоченото изискване ще бъде проверявано чрез извършване на проверки на място, които ще удостоверяват дали фотоволтаичната система до 1 МW, включително съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии):
• са доставени, инсталирани и въведени в експлоатация;
• отговарят на минималните технически изисквания;
• фотоволтаичната система произвежда електрическа енергия само за собствено потребление;
• батериите съхраняват електрическа енергия от фотоволтаичната система, която се използва само за собствено потребление;
• всички активи, придобити по проекта, се използват на определеното място за целите на предложението за изпълнение на инвестиция, и съгласно договора за финансиране с крайния получател.

В тази връзка, в случай че бъде сключен договор за финансиране с крайния получател, кандидатите следва да имат предвид задължението да осигуряват постоянен достъп до местата, където ще се осъществява предложението за изпълнение на инвестиция, в това число и достъп до информационните системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на предложението за изпълнение на инвестиция, съгласно чл. 14.5 от Общите условия (Приложение 16 към Условията за изпълнение).

Инвестицията (новата фотоволтаична система за електрическа енергия за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия) следва да бъде застрахована срещу кражби, умишлени действия на трети лица, пожар и други природни бедствия и други относими рискове за периода на устойчивост – от въвеждане в експлоатация до минимум 5 (пет) години след това.

ВАЖНО:
Бенефициентите следва да представят информация на СНД, за електрическата енергия за собствено потребление, произведена от енергийното съоръжение, ежегодно в срок 5 (пет) години от въвеждане в експлоатация на изградената с настоящата инвестиция фотоволтаична система.
Информацията се предоставя за изминалата календарна година в срок до 15 април на следващата година, като данните следва да са единствено за новоизградената по проекта инсталация и да са попълнени във формат идентичен с информацията, посочван в ред с № 5 в Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от НАРЕДБА № РД-16-558 от 8.05.2012 г. за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България.
Произведената електрическа енергия от изградената по проекта фотоволтаична система следва да не е по-малко от 260 kWh на годишна база за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение.
Годината на въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната система няма да се взема предвид при проследяване изпълнението на посоченото изискване.
При неизпълнение на изискването, крайният получател възстановява по 25% от предоставената помощ за всяка една година на неизпълнение в рамките на 4-те години, следващи годината на въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната система, по реда на чл. 4.2. от Договора за финансиране (Приложение 15 към Условията за изпълнение).

Не е по-малко от 260 kWh- средногодишната продължителност на работа на фотоволтаичните централи, осреднено за Република България (средните нетни пълни ефективни часове) са в размер на 1 380 часа, което се равнява на 1 380 kWh/kWp нетно специфично производство (НСП).
1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение- проследяване отчитането на количеството произведена енергия през мониторинговия срок от 5 (пет) години от въвеждането в експлоатация ще е въз основа на сумата от изходящата активна мощност на инверторите (изходните AC характеристики на всички инвертори).

 

Недопустими дейности

Недопустими по процедурата са следните видове дейности:

 • дейности, които са започнати преди подаването на предложението за изпълнение на инвестиция, независимо дали всички свързани плащания са извършени;
Дейности, които са започнати- съгласно дефиницията за започване на работата по чл. 2, пар. 23 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, дадена в Приложение 12 към Условията за кандидатстване като „дата на започване на работата по предложението за изпълнение на инвестиция“- означава първото от следните събития:
- започване на работите, свързани с инвестицията или
- поемане на първия правнообвързващ ангажимент за поръчка на оборудване, предоставяне на услуга или
- всеки друг ангажимент, който прави инвестицията необратима.
 • дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция;
 • дейности, които вече са финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма, които водят до надхвърляне на най-високия размер или интензитет на помощта, приложим за тази помощ.
 • дейности, за които не са заявени разходи в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция;
 • С цел гарантиране в максимална степен спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“[8], по процедурата няма да се подкрепят:

i) дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата;

ii) дейностите и активите по схемата на ЕС за търговия с емисии;

iii) дейностите и активите, свързани със сметища, инсталации за изгаряне на отпадъци и заводи за механично-биологично третиране;

iv) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда.

 • дейности, които не съблюдават съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда;
 • дейности за закупуване на активи втора употреба;
 • дейности, свързани с наемането на активи;
 • закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоково-материални запаси (суровини, материали, полуобработени компоненти, консумативи за производството, резервни части);
 • закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения съгласно дефиницията в Приложение 12 към Условия за кандидатстване;
 • закупуване на земя и сгради;
 • дейности за придобиване на активи, които не са пряко свързани и необходими за изграждането на фотоволтаичната система за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии);
 • дейности за изграждане единствено на фотоволтаична система или закупуване единствено на съоръжения за съхранение на енергия (батерии);
 • дейности, свързани с изградените по настоящата инвестиция съоръжения /фотоволтаична система и съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии)/, след като същите са започнали вече своята работа (включително разходи по поддръжка и замяната на малки части и компоненти на енергийното съоръжение, които обикновено се извършват по време на очаквания жизнен цикъл на инсталацията);
 • дейности, попадащи в обхвата на недопустимите сектори, посочени в т. 11.2 от настоящите Условия за кандидатстване, както и в Приложение 3.А, произтичащи от режима на помощ по процедурата;
 • дейности, които не са пряко свързани с постигането на по-високото равнище на опазване на околната среда;
 • дейности, свързани с инвестиции във водноелектрическите инсталации;
 • дейности, свързани с покупко-продажба на произведената енергия от изградената с настоящата инвестиция фотоволтаична система;
 • всички други дейности, които не са сред посочените като допустими в настоящите Условия за кандидатстване.

 

Категории разходи, допустими за финансиране:

Условия за допустимост на разходите

За да бъдат допустими разходите по настоящата процедура за предоставяне на средства трябва да отговарят на следните условия:

1/ Да са необходими за изпълнението на предложението за изпълнение на инвестиция, да са приемливи, обосновани и да отговарят на принципа на добро финансово управление, по-специално от гледна точка на икономичността и ефикасността.

2/ Да бъдат извършени след датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция и до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция.

Разходооправдателните документи следва да бъдат издадени в периода на допустимост на разходите по процедурата – след датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция и до датата на представяне на финалния отчет.

3/ Да са в съответствие с видовете разходи, включени в договора за финансиране с крайния получател.

4/ Да са действително платени от страна на крайния получател (т.е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС), по банков път или в брой, не по-късно от датата на подаване на финалния отчет по предложението за изпълнение на инвестиция. Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими.

5/ Да са отразени в счетоводната документация на крайния получател чрез отделни счетоводни аналитични сметки, съдържащи номера на договора за финансиране или в отделна счетоводна система с утвърдени сметки за отчитане на разходи по договора за финансиране.

6/ Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи.

7/ Да са за реално извършени услуги и доставени активи, необходими за изграждането на фотоволтаичната система за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии).

По настоящата процедура са недопустими разходите за възстановим ДДС във връзка с реализирането на предложението за изпълнение на инвестиция.

За всички кандидати, за които ДДС е „невъзстановим“, то същият се счита за допустим за финансиране и може да бъде включен в общата стойност на допустимите разходи в т. „Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване.

Относно третирането на ДДС кандидатите следва да се запознаят с чл. 186, параграф 4, буква в) от Финансовия регламент 1046/2018 и Указание на министъра на финансите ДНФ № 3/23.12.2016 г.

Допустими разходи

Допустими по настоящата процедура са следните видове разходи:

Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии).

В обхвата на допустимите разходи могат да се включат:
разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада на сграда или върху недвижим имот към нея; и
разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер. Всички посочени разходи следва да са необходими и пряко свързани с изгражданите фотоволтаични системи в комбинация с батерии.

ВАЖНО:
Всички разходи по инвестицията следва да са извършени от един изпълнител (юридическо лице).

ВАЖНО:
Разходи за изграждане единствено на фотоволтаична система или закупуване единствено на съоръжения за съхранение на енергия (батерии) са недопустими.

Разходите за техническо въвеждане на инвестицията като работеща инсталация/система следва да са пряко свързани с нея и да осигуряват въвеждането/пускане в експлоатация на фотоволтаичната система до 1 МW за собствено потребление и съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии).

Разходите за строително-монтажни работи (СМР) са допустими единствено доколкото са пряко свързани с реализирането на изграждане на фотоволтаична система, комбинирана със съоръжения за локално съхранение.
Например разходите, които са строго необходими за стабилността, за оборудването, за изграждането и за свързването и доброто функциониране на фотоволтаичната система, комбинирана със съоръжения за локално съхранение, могат да представляват допустими разходи.

ВАЖНО: С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи, СНД е извършил предварителни анализи и пазарни проучвания и е определил пределна (максимална) цена за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) в размер на до 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии).

Кандидатите следва да заложат в т. „Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване разходите за изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии), които не трябва да надвишават пределната (максимална) стойност от 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии). В случай че кандидатът планира изграждане на отделни фотоволтаични системи в комбинация с батерии в отделните стопански обекти, същите следва да бъдат заложени на отделни редове в т. „Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване.

ВАЖНО: Стойността/сумата за всяка отделна фотоволтаична система в комбинация с батерии, която кандидатът залага в т. „Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване, следва да се определи като инсталираната мощност (в kW) на енергийното съоръжение, посочена в представения идеен/технически/работен проект, се умножи по определената от кандидата стойност (в лева) за 1 kW мощност на системата.

Примерни указания за попълване на раздел „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване са представени в Приложение 6 към Условията за кандидатстване.

ВАЖНО:
Дълготрайните активи, придобити със средства по предложението за изпълнение на инвестиция, следва
да бъдат използвани в имота, където е изградена фотоволтаичната система,
да бъдат амортизируеми,
да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и
да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и
да останат свързани с предложението за изпълнение на инвестиция, за което е предоставена помощта, за период от минимум 5 (пет) години от въвеждане в експлоатация на изградената с настоящата инвестиция фотоволтаична система.

ВАЖНО:
Съгласно чл. 41, пар. 5 от Регламент 651/2014 фотоволтаичните системи за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии), придобити по процедурата, следва задължително да са нови.
Разходите по поддръжка и замяната на малки части и компоненти, които обикновено се извършват по време на жизнения цикъл на инсталацията, са недопустими.

По процедурата се финансират единствено нови фотоволтаични инсталации в комбинация с батерии (в тяхната цялост), а не нови компоненти (отделни части), с които да се подменят елементи от съществуващи и изградени вече фотоволтаични системи и/или батерии.

 

Недопустими разходи

Недопустими по процедурата са следните видове разходи:

 • разходи за дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на предложението за изпълнение на инвестиция, независимо дали всички свързани плащания са извършени;
 • разходи за дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция;
 • разходи за дейности, които вече са финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма, които водят до надхвърляне на най-високия размер или интензитет на помощта, приложим за тази помощ;
 • С цел гарантиране в максимална степен на спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, по процедурата няма да се финансират разходи за:

i) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата;

ii) дейности и активи по схемата на ЕС за търговия с емисии;

iii) дейности и активи, свързани със сметища, инсталации за изгаряне на отпадъци и заводи за механично-биологично третиране;

iv) дейности и активи, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда.

 • разходи, които не съблюдават съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда;
 • разходи за закупуване на активи втора употреба;
 • разходи за наемане на активи;
 • разходи за закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения съгласно дефиницията в Приложение 12 към Условия за кандидатстване;
 • разходи за закупуване на земя и сгради;
 • разходи за застраховки на закупено оборудване;
 • принос в натура;
 • разходи за възстановим ДДС;
 • разходи за закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоково-материални запаси (суровини, материали, полуобработени компоненти за производствения процес, консумативи за производството, резервни части и др.);
 • разходи, които не са включени във Формуляра за кандидатстване;
 • разходи за придобиване на активи, които не са пряко свързани и необходими за изграждането на фотоволтаичната система за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии);
 • разходи за изграждане единствено на фотоволтаична система или закупуване единствено на съоръжения за съхранение на енергия (батерии);
 • разходи, свързани с изградените по настоящата инвестиция съоръжения /фотоволтаична система и съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии)/, след като същите са започнали вече своята работа (включително разходи по поддръжка и замяната на малки части и компоненти на енергийното съоръжение, които обикновено се извършват по време на очаквания жизнен цикъл на инсталацията);
 • разходи за дейности, попадащи в обхвата на недопустимите сектори, посочени в т. 11.2 от настоящите Условия за кандидатстване, както и в Приложение 3.А, произтичащи от режима на помощ по процедурата;
 • разходи, които не са пряко свързани с постигането на по-високото равнище на опазване на околната среда;
 • разходи, свързани с инвестиции във водноелектрическите инсталации;
 • разходи за осъществяване на покупко-продажба на произведената енергия от изградената с настоящата инвестиция фотоволтаична система;
 • всички разходи, които не са предназначени за допустими дейности съгласно настоящата процедура, вкл. разходи за дейности, които не са описани във Формуляра за кандидатстване или за които, от представеното описание, не може да се прецени за коя дейност се отнасят и дали тази дейност е допустима.

Минимален и максимален срок за изпълнение на предложението за изпълнение на инвестиция

Продължителността на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

 

Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване:

Кандидатите по процедурата за безвъзмездно финансиране следва да представят към Формуляра за кандидатстване по изцяло електронен път чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ, следните документи:

а/ Изрично пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция – попълнено по образец (Приложение 1), с което се упълномощава титуляра на валиден КЕП[1], с който ще се подаде предложението.

Документът не е задължителен, а се изисква само в случай, че кандидатите желаят да упълномощят лице, което не е официален представител на предприятието – кандидат, да подаде предложението за изпълнение на инвестиция с валиден КЕП.

б/ Декларация при кандидатстване – попълнена по образец (Приложение 2).

в/ Декларация за държавни помощи – попълнена по образец (Приложение 3).

ВАЖНО:
В случай че след подаване на предложението за изпълнение на инвестиция настъпи промяна по отношение на получената държавна помощ, кандидатът следва да уведоми писмено СНД и да изпрати нова Декларация за държавни помощи (Приложение 3), с попълнени актуални данни в нея, в срок от 5 (пет) работни дни чрез модул „Комуникация с УО“ в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ. Новата декларация се попълва и подписва с КЕП от официален представляващ на кандидата и вписан като такъв в ТР и регистър на ЮЛНЦ. В случаите, когато кандидатът се представлява САМО ЗАЕДНО от няколко физически лица, се попълват данните и декларацията се подписва с КЕП от всяко от тях. В случай че едно или повече от лицата, официални представляващи на кандидата, не са подписали декларацията с валиден КЕП, същата може да бъде подписана на хартиен носител от съответното лице, сканирана и заверена с КЕП на официален представляващ на кандидата и/или на упълномощеното лице (ако е приложимо) при представянето й чрез модул „Комуникация с УО“ в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ.

г/ Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение 4) ИЛИ
Декларация за малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация– попълнена по образец (Приложение 4.А).

ВАЖНО: Декларацията по буква б/ се попълва и подписва от ВСИЧКИ лица, които са официални представляващи на кандидата и са вписани като такива в ТР и регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват предприятието-кандидат заедно и/или поотделно. Декларацията по буква б/ е изискуема и в случай че предприятието-кандидат има двама или повече официални представляващи, вписан в ТР и регистър на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), а Формулярът за кандидатстване се подава и подписва с валиден КЕП само от единия от тях. В този случай, декларацията се попълва и подписва от ВСИЧКИ представляващи, които не са подписали с валиден КЕП Формуляра за кандидатстване и се прилага в раздел „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра.

Останалите декларации по букви в/ и г/ се попълват по образец, датират и подписват от лице, което е официален представляващ на кандидата и е вписано като такъв в ТР и регистър на ЮЛНЦ. В случаите, когато кандидатът се представлява САМО ЗАЕДНО от няколко физически лица, се попълват данните и декларациите по букви в/ и г/ се подписват от всяко от тях.

Ако е приложимо, след попълване, датиране и подписване на декларациите по букви б/, в/ и г/, същите се прикачат в раздел „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра за кандидатстване.

Декларацията по букви б/ НЕ е изискуема, в случай че Формулярът за кандидатстване се подава и подписва с валиден КЕП от ВСИЧКИ лица, които са официални представляващи на кандидата и са вписани като такива в ТР и регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват предприятието-кандидат заедно и/или поотделно, тъй като релевантната информация се попълва и декларира от кандидата в т. „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване.

Декларациите по букви в/ и г/ НЕ са изискуеми, в случай че Формулярът за кандидатстване се подава и подписва с валиден КЕП от официален представляващ на кандидата, вписан в ТР и регистъра на ЮЛНЦ, и в случай че релевантната информация е декларирана от кандидата в т. „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване.

В случаите, когато кандидатът се представлява САМО ЗАЕДНО от няколко физически лица, декларациите по букви в/ и г/ НЕ са изискуеми, в случай че Формулярът за кандидатстване се подава и подписва с валиден КЕП от всяко от тях, и релевантната информация е декларирана от кандидата в т. „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване.

Допустими са следните два варианта на подписване на пълномощното по буква а/ (ако е приложимо) и декларациите по букви б/, в/ и г/ (ако е приложимо) при прилагането им в раздел „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра за кандидатстване:

Вариант 1: Документите се попълват по образец, датират се и се подписват на хартиен носител от съответните лица, официално представляващи кандидата и вписани в ТР и регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо). В случаите, когато кандидатът се представлява САМО ЗАЕДНО от няколко физически лица, в пълномощното по буква а/ се попълват данните и същото се подписва на хартиения носител от всяко от тях. След попълването, подписването и поставянето на дата на хартиените носители, документите по букви а/, б/, в/ и г/ се сканират и се прикачват в раздел „Прикачени електронно подписани документи“от Формуляра за кандидатстване.

Вариант 2: Документите се попълват и подписват с валиден КЕП от съответните лица, официално представляващи кандидата (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), вписани в ТР и регистъра на ЮЛНЦ, и се прикачват в раздел „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра. В случаите, когато кандидатът се представлява САМО ЗАЕДНО от няколко физически лица, в пълномощното по буква а/ се попълват данните и същото се подписва с валиден КЕП от всяко от тях. В случай че е възприет подход на подписване на документите с КЕП, то е препоръчително подписването да е чрез attached signature – файл и подпис в един документ (подписът да се съдържа в документа).

ВАЖНО: Официалният/те представител/и на кандидата няма/т право да упълномощава/т други лица да подписват декларациите по букви б/, в/ и г/, тъй като с тях се декларират данни, които деклараторът/ите декларира/т в лично качество или съответно данни за представляваното от него/тях юридическо лице, като за верността им се носи наказателна отговорност, която също е лична.

ВАЖНО: Информацията, декларирана в т. „Е-декларации“ на Формуляра за кандидатстване, трябва да бъде идентична с тази, посочена в декларациите по букви б/, в/ и г/, в случай че същите е необходимо да се представят в т. „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра. При разминаване, за верни ще се приемат данните, подписани с валиден КЕП от официалния/те представляващ/и кандидата. При подписване на Формуляра за кандидатстване с валиден КЕП от упълномощено лице – за верни ще се приемат данните, декларирани в представените декларации по букви б/, в/ и г/, подписани от официалния/те представляващ/и кандидата.

ВАЖНО: Моля, запознайте се с детайлните указания за подписване на Формуляра за кандидатстване и приложимите документи, представени в Приложение 7 към Условията за кандидатстване.

д/ В зависимост от степента на проектна готовност за изграждане на фотоволтаичната система за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии), включени в предложението, кандидатът следва да представи изготвен от лице с проектантска правоспособност:

Документите по буква д) се изготвят съгласно Наредбата № 14 от 15 юни 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия.

Идеен проект (ако за обект/ите на интервенция няма пълна проектна готовност към момента на кандидатстване) ИЛИ
Технически/работен проект (за обекти в пълна степен на проектна готовност).

Документите по буква д) се изготвят от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране[4], налични на следния адрес – https://kiip.bg/register.

Регистрите са указани в чл. 1, ал. 1 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП.

Документите по буква д) трябва да съдържат минимум следната информация, удостоверяваща обстоятелствата по т. 13.1 „Допустими дейности“, подточки 1.3) – 1.6) от настоящите Условия за кандидатстване, както следва:
– Точният адрес на обекта, попадащ в урбанизирани територии, където ще се изгражда фотоволтаичната система в комбинация с батериите;
– Инсталираната мощност (в kW) на изградената фотоволтаична система за собствено потребление;
– Общият капацитет (в kWh) на локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) към фотоволтаичната система;
– Разположението на фотоволтаичната система върху покрив и/или фасада на сграда, и/или върху недвижим имот към нея;
– Име и рег. № на лицето с проектантска правоспособност, изготвило документите по буква д).

ВАЖНО:
Посочената в документите по буква д) инсталирана мощност (в kW) на изградената фотоволтаична система и на локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се вземе предвид при определянето на стойността/сумата за всяка отделна фотоволтаична система в т. „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване.

е/ Удостоверение, издадено от ЕРД, или
Договор с ЕРД[5], от което/който е видна предоставената мощност на кандидата към 01.12.2022 г. за обекта, където ще се изгради фотоволтаичната система с батериите.

Договорът с ЕРД може да бъде представен със заличени текстове, които представляват търговски тайни или чувствителна информация, но от него следва да е видна минималната изискуема информация, посочена в т. 21, буква е/ от Условията за кандидатстване.

От удостоверението/договора следва да е видна минимум следната информация:
– Наименование на предприятието и ЕИК;
– Адрес на обекта, където се предоставя мощността;
– Предоставена мощност на кандидата.

ВАЖНО:
Кандидатът носи пълната отговорност за качеството и пълнотата на разработената техническа документация, включително за законосъобразността при изготвянето, съгласуването и одобряването й в качеството му на Възложител по проекта. Готовият работен/технически проект трябва да бъде изготвен и одобрен съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба.

Задължение на крайния получател е да съхранява към проекта оригинал на техническата документация в целия й наличен обем и свързаната с нея налична документация (съгласувания, одобрения, разрешения и др.).

 

Краен срок за подаване на предложенията за изпълнение на инвестиция:

Крайният срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиции по настоящата процедура е 16:30 часа на 15.05.2023 г.

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

АПКАдминистративнопроцесуален кодекс
ВЕИВъзобновяеми енергийни източници
ДДСДанък добавена стойност
ДОПКДанъчно-осигурителeн процесуален кодекс
ЕКЕвропейска комисия
ЕОЕвропейска общност
ЕСЕвропейски съюз
ЗБРЗакон за биологичното разнообразие
ЗЕЗакон за енергетиката
ЗЕВИЗакон за енергията от възобновяеми източници
ЗЕЕЗакон за енергийната ефективност
ЗМСПЗакон за малките и средните предприятия
ЗООСЗакон за опазване на околната среда
ЗОПЗакон за обществените поръчки
ЗТРРЮЛНЦЗакон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
ЗУТЗакон за устройство на територията
ИСМИнформационна система за Механизма – ИСУН 2020, раздел НПВУ
ИСУН 2020Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020
КЕПКвалифициран електронен подпис
КИД-2008Класификация на икономическите дейности (КИД-2008)
kWКиловат
МВУМеханизъм за възстановяване и устойчивост
МИРМинистерство на иновациите и растежа
МСМинистерски съвет
МСПМалки и средни предприятия
MWМегават (1 MW = 1 000 kW = 1 000 000 W)
НПВУНационален план за възстановяване и устойчивост
НСИНационален статистически институт
ПИТПрограма за икономическа трансформация
ПМСПостановление на Министерски съвет
СНДСтруктура за наблюдение и докладване
ФКФормуляр за кандидатстване
ЮЗРЮгозападен район

ОСНОВНИ ДЕФИНИЦИИ:

Горски продуктДървесина и недървесни горски продукти. „Недървесни горски продукти“ са смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи, мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, животни, които не са дивеч. Дефиницията включва и продукти от следните производства преди индустриалната преработка на дървесината: Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или рязане или развиване; Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане; Сушене и импрегниране на дървен материал; Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци; Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране; 6. Производство на дърва за горене: рязане, цепенепакетиране.
Група предприятия„Група“ означава предприятие майка и всички негови дъщерни предприятия, като: „предприятие майка“ означава предприятие, което контролира едно или повече дъщерни предприятия и съответно „дъщерно предприятие“ означава предприятие, което се контролира от предприятие майка, включително дъщерно предприятие на крайно предприятие майка. Проверката включва преценка във връзка с наличието на икономически субект (кандидат), имащ общ източник на контрол на основание не само представения консолидиран финансов отчет (за група предприятия), но и наличната информация в публичните регистри (вкл. ТР и регистър на ЮЛНЦ), отчитайки възможността общия източник на контрол да се осъществява, както от предприятия, така и от физически лица, участващи в управлението им.
Дата на започване на работата по предложението за изпълнение на инвестицияОзначава първото от следните събития: започване на работите, свързани с инвестицията или поемане на първия правнообвързващ ангажимент за поръчка на оборудване, предоставяне на услуга или всеки друг ангажимент, който прави инвестицията необратима.
ДейностЗадача или група от задачи (действие или група от действия), които имат (водят до постигане на) конкретен резултат (резултат/продукт) и чрез които се реализира изпълнението на съответната инвестиция.
Договор за финансиранеДоговор за предоставяне на средствата от Механизма за възстановяване и устойчивост от Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване въз основа на одобрено предложение за изпълнение на инвестиция.
Енергия за собствено потребление„Енергия за собствено потребление“ е количеството енергия, използвано за снабдяване на обекти, клонове и предприятия на собственика на съоръженията и инсталациите за производство на енергия от възобновяеми източници (съгласно § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на ЗЕВИ).
Енергия от възобновяеми източнициСъгласно чл. 2 от Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС: – т. 31) „Енергия от възобновяеми източници“ или „възобновяема енергия“ означава енергия от възобновяеми неизкопаеми източници, а именно вятърна, слънчева (слънчева термична и слънчева фотоволтаична) и геотермална енергия, енергия от околната среда, енергия от приливите и отливите, от вълните и друга океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, сметищен газ, газ от пречиствателни станции за отпадъчни води и биогазове; – т. 59) „съхраняване на енергия“ означава, в рамките на електроенергийната система, отлагане на крайното ползване на електроенергията до момент, който е по-късен от момента на нейното произвеждане или преобразуване във форма на енергия, която може да се съхранява, съхраняването на тази енергия и последващото ѝ обратно преобразуване в електроенергия или използване в друг енергиен носител; – т. 60) „съоръжения за съхраняване на енергия“ означава, в рамките на електроенергийната система, съоръжение, в което се съхранява енергия. Настоящата процедура е насочена единствено към слънчева фотоволтаична енергия и има като задължителен елемент придобиването на технологии и съоръжения за съхранение.
Кандидати за средства от Механизма за възстановяване и устойчивостВсички физически и юридически лица и техни обединения, които кандидатстват за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост чрез подаване на предложение за изпълнение на инвестиция.
Краен получателКандидат за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, чието предложение за изпълнение на инвестиция е одобрено с решение на Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване в резултат на извършена процедура чрез подбор или чрез директно предоставяне на средства по реда на ПМС № 114/2022 г. и с когото е сключен договор или е издадена заповед за предоставяне на средства от Механизма.
Микро-, малки и средни предприятия (МСП)По смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗМСП, категорията малки и средни предприятия включва предприятията, които имат: 1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и 2. годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.
Малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps)Съгласно чл. 2, пар. 103д от Регламент (ЕО) № 651/2014 „малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps)“ са предприятия, които по показатели не са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 499 служители, и чийто годишен оборот не надвишава 100 милиона евро или чийто годишен баланс не надвишава 86 милиона евро, като са взети предвид всички отношения на партньорство и свързаност с други предприятия по смисъла на чл. 4 от ЗМСП.
Дружества със средна пазарна капитализация (Mid-Caps)За целите на настоящата процедура и съгласно определението в член 2, точка 7 от Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета „дружества със средна пазарна капитализация (Mid-Caps)“ са предприятия които имат до 3 000 служители, които не са МСП, нито са малки дружества със средна пазарна капитализация, като са взети предвид всички отношения на партньорство и свързаност с други предприятия по смисъла на чл. 4 от ЗМСП.
Място на изпълнение на инвестицията Мястото на физическото осъществяване на инвестицията, на което може да се провери и удостовери изградената фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии).
Ненанасяне на значителни вреди„Ненанасяне на значителни вреди“ означава да не се подкрепят или извършват икономически дейности, които нанасят значителни вреди на която и да било екологична цел, когато е приложимо, по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852.
Нередност Всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.
Сериозни нередностиЗа сериозни нередности се считат случаите на измама, корупция и конфликт на интереси.
Партньори на кандидатите за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост„Партньори на кандидатите за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост“ са всички физически и юридически лица и техни обединения, които участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото изпълнение на инвестицията или на предварително заявени във Формуляра за кандидатстване дейности от инвестицията и разходват средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.
Предложение за изпълнение на инвестицииПредложение, подадено от кандидатите за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, чрез Формуляр за кандидатстване в Информационната система за Механизма в съответствие с условията, утвърдени от Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване.
ПредприятиеСъгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за малките и средни предприятия, „предприятие” е всяко физическо лице, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.
Предприятие в затруднено положениеСъгласно чл. 2, пар. 18 от Регламент (ЕО) № 651/2014 предприятие в затруднено положение е предприятие, по отношение на което е изпълнено поне едно от следните обстоятелства: а) в случай на акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции или кооперация или други дружества по Приложение I към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува по-малко от три години), когато неговият записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля половината от записания акционерен капитал. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество с ограничена отговорност“ се разбира по-специално видовете дружества, посочени в приложение I към Директива 2013/34/ЕС, а понятието „акционерен капитал“ включва, когато е уместно, премии от акции; б) в случай на събирателно дружество, командитно дружество или едноличен търговец или други лица по Приложение II към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува по-малко от три години), когато капиталът, вписан в баланса на дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството“, се разбира по-специално типовете дружества, посочени в приложение II към Директива 2013/34/ЕС; в) когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите кредитори; г) когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране; д) когато предприятието не е МСП и през последните две години: 1) съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било по-голямо от 7,5; и 2) съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на основата на EBITDA, е било под 1,0.
Преработка на селскостопански продуктиВсяка една операция върху селскостопански продукт, от която се получава също селскостопански продукт, с изключение на дейностите, осъществявани на място в земеделското стопанство, които са необходими за подготовката на животински или растителен продукт за първата му продажба.
ПроектСъвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определена/и цел/и, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено-измерими резултати.
Процедура за избор на изпълнителСистема от свързани правила, при спазването на които крайният получател се стреми да избере изпълнител, с когото да сключи договор, финансиран от Механизма за възстановяване и устойчивост.
Първично селскостопанско производствоПроизводство на продукти на почвата и на животновъдството, изброени в Приложение I към Договора, без да се извършват никакви по-нататъшни операции, с които се променя естеството на тези продукти.
Ръководител на Структура за наблюдение и докладванеРъководителят на съответната СНД. Правомощията на ръководител на Структура за наблюдение и докладване може да се упражняват и от овластено от него лице.
Свързани лица(1) „Свързани лица” са: 1. съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднините по сватовство – до трета степен включително; 2. работодател и работник; 3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 4. съдружниците; 5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството; 6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; 7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; 8. лицата, едното от които е търговски представител на другото; 9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. (2) „Свързани лица” са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.
Сделка между несвързани лицаСделка между несвързани лица означава, че условията на сделката между договарящите се страни не се различават от условията, които биха били договорени между независими предприятия, и не съдържат елемент на колизия. Всяка сделка, която е резултат от открита, прозрачна и недискриминационна процедура, се разглежда като съответстваща на принципа на сделката между несвързани лица
Селскостопански продуктПродукти, изброени в Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз, с изключение на продуктите на рибарството и аквакултурите, включени в приложното поле на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета
Структура за наблюдение и докладванеОпределено звено в министерство, друго ведомство от централната администрация на изпълнителната власт или определено негово звено, което отговаря за подбора, в случаите, в които е предвиден такъв, за договарянето на финансиране с крайни получатели, за обобщаването на финансовата и техническа информацията, както и за осъществяването на контрол върху финансовото и техническо изпълнение на инвестициите, реализирани в рамките на споразумение с Министерството на финансите.
Транспортни средстваВключва следните дефиниции:  – Съгласно Закона за движението по пътищата: 1. „Пътно превозно средство“ е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата. 2. „Моторно превозно средство“ е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства. – Съгласно Закона за гражданското въздухоплаване: 1. „Въздухоплавателно средство“ е всяко средство,  което може да получи поддържане в атмосферата за сметка на реакцията на въздуха, освен реакцията на въздуха от земната повърхност.  – Съгласно Закона за железопътния транспорт: 1. „Влак” е подреден и скачен състав от вагони с един или повече локомотиви в работно състояние, снабден със сигнали и влакови документи. Локомотиви, мотрисни влакове, мотриси, моторни дрезини и други моторни возила, несваляеми от пътя, отправени на междугарие, се смятат за влакове.  – Съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България: 1. „Яхта”  е кораб, използван за туризъм, спорт, спортен риболов или развлечение. 2. „Кораб” е всяко самоходно или несамоходно плавателно съоръжение от какъвто и да е тип, включително съдове на подводни криле, на въздушна възглавница, подводници, плаващи средства и неподвижни или плаващи платформи, предназначени за плаване по море и/или река, независимо от знамето, под което плава, и което се използва за извършване на една или няколко от следните дейности: превоз на товари, превоз на пътници и багажи; влачене на плавателни съоръжения; извършване на морски услуги и други помощни операции; риболов; експлоатация на други морски богатства, както и други дейности.
Транспортен секторСъгласно чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) № 651/2014 „транспортен сектор“ означава превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или срещу възнаграждение. По-конкретно „транспортен сектор“ означава следните дейности по КИД-2008: а) Н49 „Сухопътен транспорт“, с изключение на Н49.32 „Пътнически таксиметров транспорт“, Н49.42 „Услуги по преместване“, Н49.5 „Тръбопроводен транспорт“; б) Н50 „Воден транспорт“; в) Н51 „Въздушен транспорт“, с изключение на Н51.22 „Космически транспорт“.
Търговия със селскостопански продуктДържане или излагане с цел продажба, предлагане за продажба, доставяне или пускане на пазара по друг начин, с изключение на първата продажба от първичния производител на прекупвачи или преработватели, както и всяка една дейност по подготвяне на продукта за тази първа продажба. Продажбата от първичен производител на крайни потребители се счита за търговия, ако се осъществява в отделни помещения, предвидени за тази цел.

Критерии за административна допустимост

Критерий:Източник на проверка
Формулярът за кандидатстване е подаден по електронен път чрез ИСМ и е подписан с валиден КЕП от лице, което е официален представляващ на кандидата и е вписан като такъв в ТР и регистъра на ЮЛНЦ, или от упълномощено от него лице. В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, предложението за изпълнение на инвестиция е подписано с валиден КЕП от всяко от тях при подаването.ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ   Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ[1]   Изрично пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция (Приложение 1)
Изрично пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция – попълнено по образец (Приложение 1) и прикачено в ИСМ (ако е приложимо).ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ   Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ   Изрично пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция (Приложение 1)
Декларация при кандидатстване – попълнена по образец (Приложение 2) и прикачена в ИСМ и/или обстоятелствата са декларирани в раздел „E-ДЕКЛАРАЦИИ” от Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция). Декларацията се попълва и подписва от ВСИЧКИ лица, които са официални представляващи на кандидата и са вписани като такива в ТР и регистърa на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват предприятието заедно и/или поотделно.Декларация при кандидатстване (Приложение 2) / Формуляр за кандидатстване, раздел „Е-Декларации“ Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ  
Декларация за държавни помощи – попълнена по образец (Приложение 3) и прикачена в ИСМ и/или са декларирани обстоятелствата в т. „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция).Декларация за държавни помощи (Приложение 3) / Формуляр за кандидатстване, раздел „Е-Декларации“ Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение 4) и прикачена в ИСМ и/или са декларирани обстоятелствата в т. „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция).Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 4) / Формуляр за кандидатстване, раздел „Е-Декларации“ Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ
Декларация за малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация – попълнена по образец (Приложение 4.А) и прикачена в ИСМ и/или са декларирани обстоятелствата в т. „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция).Декларация за малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация (Приложение 4.А) / Формуляр за кандидатстване, раздел „Е-Декларации“ Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ
Идеен проект ИЛИ Технически/работен проект, изготвен от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – сканиран и прикачен в ИСМ.Идеен проект ИЛИ Технически/работен проект Регистри на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – https://kiip.bg/register
Удостоверение, издадено от електроразпределителното дружество (ЕРД), или Договор с ЕРД, от което/който е видна предоставената мощност на кандидата към 01.12.2022 г. за обекта, където ще се изгради фотоволтаичната система с батериите – сканиран и прикачен в ИСМ.Удостоверение/договор за предоставена мощност на кандидата.
Кандидатът е търговец по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или е еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ  или съответно посочена еквивалентна  идентификационна информация и  извадка от регистър на съдебен или административен орган от държавата-членка, в която търговецът е установен. Формуляр за кандидатстване, т. „Данни за кандидата“
Кандидатът е регистриран не по-късно от 31.12.2019 г.Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ или съответно посочена еквивалентна  идентификационна информация и  извадка от регистър на съдебен или административен орган от държавата-членка, в която търговецът е установен
Кандидатът е микро, малко или средно предприятие, малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация.Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 4) Декларация за малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация (Приложение 4.А)
В случаите, когато кандидатът е микро предприятие е реализирал за 2021-ва финансова година нетни приходи от продажби, равни на или надвишаващи 80 000 лева.Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 4) Служебна проверка от НСИ, Мониторстат: Отчет за приходите и разходите за 2021 г., стойността по ред „Нетни приходи от продажби“ от приходната част на отчета (код на реда 15100, колона 1).
В случаите, когато кандидатът е малко предприятие е реализирал за 2021-ва финансова година нетни приходи от продажби, равни на или надвишаващи 200 000 лева.Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 4) Служебна проверка от НСИ, Мониторстат: Отчет за приходите и разходите за 2021 г., стойността по ред „Нетни приходи от продажби“ от приходната част на отчета (код на реда 15100, колона 1).
В случаите, когато кандидатът е средно предприятие, е реализирал за 2021-ва финансова година, равни на или надвишаващи 800 000 лева.Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 4) Служебна проверка от НСИ, Мониторстат: Отчет за приходите и разходите за 2021 г., стойността по ред „Нетни приходи от продажби“ от приходната част на отчета (код на реда 15100, колона 1).
В случаите, когато кандидатът е малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация, е реализирал за 2021-ва финансова година, равни на или надвишаващи 3 000 000 лева.Декларация за малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация (Приложение 4.А) Служебна проверка от НСИ, Мониторстат: Отчет за приходите и разходите за 2021 г., стойността по ред „Нетни приходи от продажби“ от приходната част на отчета (код на реда 15100, колона 1).
Кандидатът е заявил подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 на НСИ.Служебна проверка от НСИ, Мониторстат КИД-2008 (Приложение 9) Формуляр за кандидатстване, т. „Данни за кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“, т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“.
Основната икономическа дейност на кандидата НЕ попада в следните сектори, раздели, групи и класове съгласно КИД-2008 на НСИ (Приложение 9): – сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство”; – сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“; – сектор K „Финансови и застрахователни дейности“; – сектор О „Държавно управление“; – сектор Т „Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“; – сектор U „Дейности на екстериториални организации и служби“; – сектор С „Преработваща промишленост”, раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва: 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;10.83. „Преработка на кафе и чай”, в случаите когато дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други);10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;10.91. „Производство на готови храни за животни”;11.02. „Производство на вина от грозде”;11.03. „Производство на други ферментирали напитки”. – преработката и продажбата на селскостопански продукти, в следните случаи: когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия, иликогато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители. – преработката и/или маркетинга на горски продукти[2].Служебна проверка от НСИ, Мониторстат: код на основната икономическа дейност на кандидатa съгласно КИД – 2008 въз основа на данни за 2021 г. Декларация при кандидатстване (Приложение 2) / Формуляр за кандидатстване, раздел „Е-Декларации” Формуляр за кандидатстване т „Данни за кандидата”, т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ и т. „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“.
Кандидатът не е: – микропредприятие по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, което има седалище или клон със седалище на територията на селски район и което е заявило за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България; – микропредприятие, по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение 8), или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони, съгласно Списъка на общините в обхвата на селските райони (Приложение 11); – малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение 8), или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони, съгласно Списъка на общините в обхвата на селските райони (Приложение 11). – предприятие, спрямо което е установено с влязъл в сила административен акт наличието на недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно получени и/или неправомерно усвоени средства по предложения за изпълнение на инвестиции, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране.Декларация при кандидатстване (Приложение 2) / Формуляр за кандидатстване, раздел „Е-Декларации” Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ Формуляр за кандидатстване т. „Данни за кандидата“, т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ и т. „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 4).  
Помощта по предложението за изпълнение на инвестиция: – не се предоставя за дейности, свързани с износ към трети държави или държави членки, по-специално помощи, които са пряко свързани с изнесените количества, с изграждането и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с износа; – не е поставена в зависимост от използване на местни (национално произведени стоки и услуги) за сметка на вносни стоки; – не се предоставя за дейности, които са започнати преди подаването на формуляра за кандидатстване от кандидата, независимо дали всички свързани плащания са извършени.Декларация при кандидатстване (Приложение 2) / Формуляр за кандидатстване, раздел „Е-Декларации
Кандидатът не попада, под което и да е от условията, изброени в общите критерии за недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване по процедурата, а именно: a) са обявени в несъстоятелност; б) са в производство по несъстоятелност; в) са в процедура по ликвидация; г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; д) са преустановили дейността си; е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените по букви от а) до д) процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени (в случай че кандидатът е чуждестранно лице); ж) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието; з) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; и) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора; й) имат публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 (за данъци, акцизи, мита, задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета) от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, и не е допуснато разсрочване, отсрочване и обезпечение на задълженията, или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот от икономическата им дейност за последната приключена финансова година, или е повече от 50 000 лева; к) е установено, че: 1) са представили документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор; 2) не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; л) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда, или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; м) са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ или неправилно използвана държавна помощ; н) лицата, които представляват кандидата, са осъждани с влязла в сила присъда за: 1) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 2) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза /буква н), т. 1)/, в друга държава членка или трета страна; о) за лицата, които представляват кандидата, е налице конфликт на интереси, във връзка с процедурата за предоставяне на средства, който не може да бъде отстранен; п) лицата, които представляват кандидата, са опитали да: 1) повлияят на вземането на решение от страна на СНД на ПИТ, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или 2) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на средства; р) при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване.Декларация при кандидатстване (Приложение 2) / Формуляр за кандидатстване, раздел „Е-Декларации
Предложението за изпълнение на инвестиция не съдържа дейности за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини в съответствие с Решение 2010/787/ЕС на Съвета.Формуляр за кандидатстване – т. „Кратко описание на проектното предложение“, т. „Данни за кандидата“, т. „План за изпълнение / Дейности по проекта” и т. „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“
Кандидатът не е предприятие (и на ниво група) – обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Европейската комисията, с което дадена помощ се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар[3].Декларация за държавни помощи  
Кандидатът не е предприятие (и на ниво група) в затруднено положение и по отношение на него не е изпълнено нито едно от следните обстоятелства: В случай на акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции или кооперация или други дружества по Приложение I към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува по-малко от три години), когато неговият записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля половината от записания акционерен капитал. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество с ограничена отговорност“ се разбира по-специално видовете дружества, посочени в приложение I към Директива 2013/34/ЕС, а понятието „акционерен капитал“ включва, когато е уместно, премии от акции. В случай на събирателно дружество или командитно дружество или други лица по Приложение II към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува по-малко от три години), когато капиталът, вписан в баланса на дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на друже­ството“, се разбира по-специално типовете дружества, посочени в приложение II към Директива 2013/34/ЕС. Когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите креди­тори.Когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране.Когато предприятието не е МСП и през последните две години: – съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било по-голямо от 7,5; и – съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на основата на EBITDA, е било под 1,0.Декларация за държавни помощи  
Предложението за изпълнение на инвестиция е в съответствие с: – принципите на равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички, и – принципа за „ненанасяне на значителни вреди” и по предложението НЕ се подкрепят: i) дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; ii) дейностите и активите по схемата на ЕС за търговия с емисии; iii) дейностите и активите, свързани със сметища, инсталации за изгаряне на отпадъци и заводи за механично-биологично третиране; iv) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. – съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.Декларация при кандидатстване (Приложение 2) / Формуляр за кандидатстване, раздел „Е-Декларации Формуляр за кандидатстване т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ и т. „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“. Регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове[4]  
Кандидатът чрез изградената по инвестицията фотоволтаична система и съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) ще захранва с електрическа енергия единствено сгради/обекти, в които упражнява основната си икономическа дейност и допълнителни дейности (ако има такива), попадащи в допустими сектори по настоящата процедура.Декларация при кандидатстване (Приложение 2) / Формуляр за кандидатстване, раздел „Е-Декларации Формуляр за кандидатстване
1) Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на предложението за изпълнение на инвестиция не надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, но не е повече от 1 MW. 2) Заявените локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) са с общ минимален капацитет (в kWh) равностоен на съхранение с продължителност от поне 1 (един) час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по настоящата процедура. 3) Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) ще се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии. 4) Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) ще се изпълняват върху сграда/имот, която/който е изцяло собственост на кандидата, или единствено кандидатът има учредено право на строеж и сградата, където ще се изгражда фотоволтаичната система с батериите, е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване.Декларация при кандидатстване (Приложение 2) / Формуляр за кандидатстване, раздел „Е-Декларации Идеен проект ИЛИ Технически/работен проект Удостоверение/договор за предоставена мощност на кандидата
Продължителността на предложението за изпълнение на инвестиция не надхвърля 18 (осемнадесет) месеца.Формуляр за кандидатстване, раздел „Основни данни
Дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция се изпълняват само на територията на Република България.Формуляр за кандидатстване, раздел „Основни данни
Предложението за изпълнение на инвестиция води до постигане на целта на процедурата.Формуляр за кандидатстване, раздел. „План за изпълнение/Дейности по проекта
Общият размер на заявеното безвъзмездно финансиране е по-висок или равен на 75 000 лева.Формуляр за кандидатстване, т. „Бюджет“ и т. „Финансова информация – източници на финансиране“

Критерии за оценка на качеството

Критерий:Максимален брой точкиИзточник на проверка:
31.Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.10Коефициент на рентабилност на EBITDA за съответната година = [Отчет за приходите и разходите (ОПР) за съответната година, ред „Общо за група I” (код 15000) минус ОПР за съответната година, ред „Общо за група I” (код 10000) плюс ОПР за съответната година, ред „Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи” (код 10410)] делено на ОПР за съответната година, ред „Нетни приходи от продажби” (код 15100). Коефициентът се изчислява в проценти. Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA за трите финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години поотделно, взети със следната относителна тежест  по години: 2019 г. – 50%, 2020 г. – 20% и 2021 г. – 30%.
 Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 14% и ≤ 16%10 
 Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 12% и ≤ 14% или > 16% и ≤ 18%9 
 Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 10% и ≤ 12% или > 18% и ≤ 20%8 
 Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 8% и ≤ 10% или > 20% и ≤ 22%7 
 Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 6% и ≤ 8% или > 22% и ≤ 24%6 
 Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 4% и ≤ 6% или > 24% и ≤ 26%5 
 Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 26% и ≤ 28%4 
 Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 28% и ≤ 30%3 
 Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 30%2 
 Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 2% и ≤ 4%1 
 Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA  на предприятието е  ≤  2%0 
32.Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.10Коефициент на брутна добавена стойност за съответната година = [Отчет за приходите и разходите за съответната година, ред „Разходи за персонала“ (код 10300) плюс ред Разходи за амортизация и обезценка (код 10400) плюс ред „Печалба (код 14400)[1]] делено на ОПР за съответната година, ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100). Коефициентът се изчислява в проценти. Претегленият коефициент на брутната добавена стойност за трите финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години поотделно, взети със следната относителна тежест  по години: 2019 г. – 50%, 2020 г. – 20% и 2021 г. – 30%.
 Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 30% и ≤ 35%10 
 Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 25% и ≤ 30% или > 35% и ≤ 40%9 
 Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 20% и ≤ 25% или > 40% и ≤ 45%8 
 Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 15% и ≤ 20% или > 45% и ≤ 50%7 
 Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 10% и ≤ 15% или > 50% и ≤ 55%6 
 Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 55% и ≤ 60%5 
 Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 60% и ≤ 65%4 
 Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 65% и ≤ 70%3 
 Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 70% и ≤ 75%2 
 Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 75%1 
 Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е ≤ 10%0 
33.Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.5Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за съответната година = [Отчет за приходите и разходите за съответната година, ред „Разходи за данъци от печалбата” (код 14200) плюс ОПР за съответната година, ред „Други данъци, алтернативни на корпоративния данък” (код 14300)] делено на ОПР за съответната година, ред „Общо за група I” (код 15 000). Коефициентът се изчислява в проценти. Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за трите финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години поотделно, взети със следната относителна тежест  по години: 2019 г. – 50%, 2020 г. – 20% и 2021 г. – 30%.
 Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 1,6%5 
 Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 1,2% и < 1,6%4 
 Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,8% и < 1,2%3 
 Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,4% и < 0,8%2 
 Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 0% и < 0,4%1 
 Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≤ 0%0 
34.Инвестиционна дейност на кандидата за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.6Общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. = Сумата от ред „Продукти от развойна дейност“ (код 6110, колона 2), ред „Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи“ (код 6120, колона 2), ред „Земи и сгради“ (код 6210, колона 2), ред „Машини, производствено оборудване и апаратура“ (код 6220, колона 2) и ред „Съоръжения и други“ (код 6230, колона 2) минус ред „в т. ч. транспортни средства“ (код 6231, колона 2) от Справката за нетекущите (дълготрайните) активи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.[2][3] Формуляр за кандидатстване, т. „Бюджет“ и т. „Финансова информация – източници на финансиране“. Общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. се сравняват със заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.
 Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА,  ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 100% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.6 
 Кандидатът е реализирал общо  инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 75% < 100%  от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.5 
 Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 50% < 75% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.4 
 Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 25% < 50% от заявените общо допустими разходипо предложението за изпълнение на инвестиция.3 
 Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 15% < 25% от заявените общо допустими разходипо предложението за изпълнение на инвестиция.2 
 Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 5% < 15% от заявените общо допустими разходипо предложението за изпълнение на инвестиция.1 
 Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност < 5% от заявените общо допустими разходипо предложението за изпълнение на инвестиция.0 
35.Основната икономическа дейност на кандидата, съгласно КИД-2008 на НСИ, е в раздели, които се характеризират с високо потребление на електрическа енергия[4].2Служебна проверка от НСИ, Мониторстат КИД-2008 (Приложение 9)
 Кодът на основната икономическа дейност на кандидата попада в следните раздели – В09, С16, С17, С19, С20, С21, С23, С24, Е36, H52, I55, I56, J61, L68, P85, Q87, R90, R91 и R93.2 
 Кодът на основната икономическа дейност на кандидата попада в следните раздели – В07, В08, С10, С11, С13, С22, С27, С28, Е38, G45, G47, H49, H51, M72, N77, N79, N81, R92 и S96.1 
 Кодът на основната икономическа дейност на кандидата НЕ попада в разделите, изброени в двата горни подкритерия.0 
36.Ефективност на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).2Формуляр за кандидатстване, т. „Бюджет“. Идеен проект или Технически/Работен проект. Заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция (в лева) се сравняват с общата инсталирана мощност на изградената по предложението фотоволтаична система за собствено потребление (в kW) съгласно представения идеен/технически/работен проект. В случай че кандидатът ще изгражда повече от една фотоволтаична система в комбинация с батерии за отделни свои стопански обекти, се сумира инсталираната мощност (в kW) на всичките системи, включени в предложението.
 Ефективността на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление е < 2 850 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното/ите съоръжение/я.2 
 Ефективността на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление е ≥ 2 850 лева без ДДС < 2 900 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното/ите съоръжение/я.1,5 
 Ефективността на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление е ≥ 2 900 лева без ДДС < 2 950 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното/ите съоръжение/я.1 
 Ефективността на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление е ≥ 2 950 лева без ДДС < 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното/ите съоръжение/я.0,5 
 Ефективността на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление е равна на 3 000 лева без ДДС[5] за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното/ите съоръжение/я.0 
37.Реалистичност на разходите по предложението за изпълнение на инвестиция2Формуляр за кандидатстване, Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 4) или Декларация за малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация Идеен проект или технически/работен проект
 •           Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са допустими, и •           Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са обосновани и съответстват на дейностите, предвидени за изпълнение, като за всеки отделен разход за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии), предвиден за придобиване от кандидата, е представена обосновка за необходимостта от получаване на подкрепа за нейното изграждане и въвеждане, съгласно посоченото в т. 13.1 от Условията за кандидатстване, и •           Разходите за изграждане на планираната по предложението фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) не надвишават пределната (максимална) стойност от 3 000 лева  без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии), и •           Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са в съответствие с праговете/процентните съотношения, заложени в Условията за кандидатстване (където е приложимо), и •           Всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета не са извършвани корекции.2 
 Изпълнени са 4 или по-малко от горепосочените изисквания, като в следствие на корекциите общият размер на безвъзмездното финансиране е по-висок или равен на 75 000 лева.1 
 Изпълнени са 4 или по-малко от горепосочените изисквания, като в следствие на корекциите общият размер на безвъзмездното финансиране е по-нисък от 75 000 лева.0 
 Максимален брой точки по критериите за оценка на качеството:37 

В случай че предложението за изпълнение на инвестиция получи „0” точки по критерий 37 „Реалистичност на разходите по предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля!

(1) В случай че ред „Печалба“ (код 14400)  не е попълнен, ще бъдат вземани данните от ред „Загуба“ (код 19200) с отрицателен знак от приходната част на ОПР.

(2) В случай на микропредприятия, които не са попълнили „Справката за нетекущите (дълготрайните) активи“ за 2019 г., 2020 г. и 2021 г., данните следва да бъдат взимани от „Справката за нетекущите (дълготрайните) активи на микропредприятията“ за 2019 г., 2020 г. и 2021 г., ред „Отчетна стойност на постъпилите дълготрайни активи“ (код 62002, колона 2, колона 4, колона 5, колона 7 и колона 9).

(3) В случай на предприятия, несъставящи баланс (ЕТ), данните следва да бъдат взимани от Отчета за приходите и разходите за 2019 г., 2020 г. и 2021 г., Справка 3 „Дълготрайни материални и нематериални активи“, ред „Придобити ДМА през съответната година“ (код 45005, колони 2, 3 и 4) и ред „Разходи за придобиване на ДНА през съответната година“ (код 61002, колона 1).

(4) Конкретните раздели, посочени в критерия, са определени съгласно предоставени данни от НСИ.

(5) Пределната (максимална) цена за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) е определена от СНД след извършени анализи и пазарни проучвания.

Финансови ограничения и ограничения, произтичащи от Условията за кандидатстване

Финансови ограничения и ограничения, произтичащи от Условията за кандидатстване:
1.Общият размер на заявеното безвъзмездно финансиране по предложението за изпълнение на инвестиция е по-нисък или равен на 1 000 000 лева.
2.Общият размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ надвишава, както следва: – за микропредприятия: 90% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.; – за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.; – за средни предприятия: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.; – за малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 10% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
3.В случаите когато предложението за изпълнение на инвестиция предвижда дейности в Югозападен район за планиране, интензитетът на заявеното безвъзмездно финансиране е по-нисък или равен на следните процентни стойности от общите допустими разходи, заявени от кандидата по предложението, в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва: – микро- и малки предприятия: 50%; – средни предприятия: 45%; – малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 35%.
4.В случаите когато предложението за изпълнение на инвестиция предвижда дейности извън Югозападен район за планиране, интензитетът на заявеното безвъзмездно финансиране е по-нисък или равен на следните процентни стойности от общите допустими разходи, заявени от кандидата по предложението, в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва: – микро-, малки и средни предприятия: 50%; – малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 45%.

В случай че след допълнителното им изискване по установения ред документите по т. 1 – 8 не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

При несъответствие с някое от изискванията по т. 9 – 30, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

В случай че по време на оценката се установи надвишаване на интензитета на безвъзмездно финансиране и/или максимално допустимия размер на безвъзмездното финансиране, и/или друг вид ограничение, определено в настоящите Условия за кандидатстване, Оценителната комисия служебно го намалява до максимално допустимия интензитет/размер.

Оценителната комисия служебно ще намали до максимално допустимата стойността от 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение, в случай че по време на оценката се установи нейното надвишаване. Определянето на  стойността за всеки 1 kW инсталирана мощност от комисията се извършва като стойността/сумата за всяка отделна фотоволтаична система в комбинация с батерии, заложена в т. „Бюджет“ се раздели на инсталираната мощност (в kW) на съоръжението, посочена в представения идеен/технически/работен проект.

В случай че във Формуляра за кандидатстване не е представена информация относно необходимостта от получаване на подкрепа за изграждане на нова фотоволтаична инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии), съответният разход може да бъде премахнат от бюджета служебно от Оценителната комисия, като при премахване на всички разходи от бюджета, предложението се отхвърля.

В случай че по време на оценката се установи наличие на недопустими разходи, Оценителната комисия служебно премахва/коригира съответните разходи в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция.

Извършените корекции на данни в бюджета не могат да водят до: увеличаване на размера на безвъзмездното финансиране, предвидено в подаденото предложение за изпълнение на инвестиция; невъзможност за изпълнение на целите на предложението или на дейностите; подобряване на качеството на предложението и до нарушаване на принципите на свободна конкуренция, равно третиране, публичност и прозрачност, и недопускане на дискриминация.

В случаите, когато Оценителната комисия премахне всички разходи от бюджета или в следствие на корекциите в бюджета, общият размер на безвъзмездното финансиране е по-нисък от 75 000 лева, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

За постигане на достатъчна прецизност и ефективност при оценяване на кандидатите по процедурата при изчисляване на стойностите и показателите по критериите за оценка на качеството, закръглението ще се извършва до четвъртия знак след десетичната запетая. По отношение на определяне на четвъртия знак след десетичната запетая ще се прилага математическото правило за закръгление, като в случай че петият знак на получената стойност е ≥ 5, четвъртият знак ще се закръглява към по-голямата от него цифра.

ВАЖНО: Единствено предложения за изпълнение на инвестиции, получили минимум 12 точки при оценката на качеството се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат всички или част от предложенията за изпълнение на инвестиции по реда на класирането им до изчерпване на бюджета на процедурата, посочен в т. 7 от Условията за кандидатстване.

Предложения за изпълнение на инвестиции, които са получили по-малко от 12 точки по критериите за оценка на качеството или са получили „0” точки по критерий 37 „Реалистичност на разходите по предложението за изпълнение на инвестиция“, се отхвърлят.

За предложения, които са получили еднакъв средноаритметичен брой точки по критериите за оценка на качеството, класирането ще се извърши по следния начин:

1) Предложенията ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий 31 „Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.“;

2) В случай че предложенията имат равен брой точки и по този критерий, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий 32 „Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.“;

3) В случай че предложенията имат равен брой точки и по този критерий, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий 34 „Инвестиционна дейност на кандидата за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.“;

4) В случай че предложенията имат равен брой точки и по този критерий, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий 33 „Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.“;

5) В случай че предложенията имат равен брой точки и по този критерий, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий 35 „Основната икономическа дейност на кандидата, съгласно КИД-2008 на НСИ, е в раздели, които се характеризират с високо потребление на електрическа енергия“;

6) В случай че предложенията имат равен брой точки и по този критерий, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий 37 „Реалистичност на разходите по предложението за изпълнение на инвестиция“;

7) В случай че има равенство по всички гореизброени показатели, предложенията ще бъдат класирани по реда на подаването им в ИСМ – ИСУН 2020, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“.

ИСУН

BG-RRP-3.006 – Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 14.02.2023 г. 18:00 ч.
Краен срок: 15.05.2023 г. 16:30 ч.

 

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Справка от ИСУН по процедурата:

BG-RRP-3.006 – Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията