BG-RRP-4.021

ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.021 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ”, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Общ размер на СРЕДСТВАТА по процедурата

Общият размер на средствата по настоящата процедура е в размер на 235 200 000,00 лева без ДДС.

Общият размер на средствата са разпределени, както следва:

Категория предприятияКомпонент 1
Сгради на предприятия в сферата на производството (33%)
Компонент 2
Сгради на предприятия в сферата на търговията и услугите (67%)
Общ размер на финансовите средства, в лева
Микро-/малки предприятия (25%)19 404 000,0039 396 000,0058 800 000,00
Средни предприятия (35%)27 165 600,0055 154 400,0082 320 000,00
Големи предприятия (40%)31 046 400,0063 033 600,0094 080 000,00
Общо:77 616 000,00157 584 000,0094 080 000,00

 

ВАЖНО!!!

В рамките на процедурата няма да бъдат подкрепяни дейности, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Европейския съюз или друга донорска програма. Недопускането на дублиране на дейности ще се съблюдава както на етап кандидатстване (чрез декларации), така и преди сключване на договора за финансиране (чрез проверки за двойно финансиране и др.).

Проверката за липса на двойно финансиране се извършва от СНД чрез всички достъпни методи, включително, но не само, чрез проверка на информацията в ИСУН 2020, запитвания към други финансиращи институции, проверка в интернет и преглед на представена от кандидата документация относно извършени вече дейности за прилагане на енергоспестяващи мерки за повишаване на енергийната ефективност на конкретните сгради. По отношение на разходи, за които се установи наличие на двойно финансиране в процеса на оценка, оценителната комисия взема мотивирано решение за отпадане на установения вече финансиран разход от бюджета на ПИИ или за отхвърляне на ПИИ, ако изключването на разхода ще доведе до нецелесъобразност на инвестицията. След приключване на процеса по оценка на ПИИ и преди издаване на решение за предоставяне на безвъзмездни финансови средства, СНД отново извършва проверка за липса на двойно финансиране на одобрените за финансиране ПИИ и при наличие на предложения, при които се установи, че не е спазена забраната за двойно финансиране, Ръководителят на СНД издава мотивирано решение, с което отказва предоставянето на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

Mинимален и максимален размер на безвъмездното финансиране

Минималният и максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата са, както следва:

Категория предприятиеМинимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие в леваМаксимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие в лева
Микропредприятия35 000,00100 000,00
Mалки предприятия35 000,00300 000,00
Средни предприятия100 000,00500 000,00
Големи предприятия100 000,001 500 000,00

 

Процент на съфинансиране

 1. В случаите, когато е избран режим на държавна помощ „de minimis“ (минимална помощ), съгласно Регламент (ЕС) №1407/2013:

Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидатите при режим “минимална помощ“ (de minimis) е, както следва:

държавна помощ „de minimis“ (минимална помощ), съгласно Регламент (ЕС) №1407/2013: 
Категория на предприятиетоМаксимален интензитет на помощта от допустимите разходи
Микро-, малки, средни и големи предприятия 65%

 

В случаите, когато е избран режим на държавна помощ „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ по чл. 38 от Регламент (ЕС) №651/2014, интензитетът на помощта е, както следва

държавна помощ „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ по чл. 38 от Регламент (ЕС) №651/2014 
NUTS2 (Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Южен централен регион)Максимален интензитет на помощта за ПИИ
ЮЗР35%
от допустимите разходи
Извън ЮЗР45%
от допустимите разходи
 •  

За място на изпълнение на ПИИ се приема местоположението на обекта на интервенция (сграда), която е включена в ПИИ.

ВАЖНО:

Съгласно чл. 38, пар. 5 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година (ОРГО), максималният интензитет на помощта може да се увeличи с 20 процентни пункта за помощи, предоставени на малки предприятия, и с 10 процентни пункта за помощи, предоставени на средни предприятия по смисъла на Приложение I към Регламент (ЕС) № 651/2014.

Остатъкът от общите допустими разходи по предложението до пълния размер на средствата по предложението за изпълнение на инвестиция, надвишаващ определения интензитет на финансиране, трябва да бъдат съфинансирани чрез собствени средства на кандидата или със средства от външни източници..

 

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ

Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

 1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространствоДа са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
 2. Да са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36) или
 3. Да са големи предприятия – предприятия, които не отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) №651/2014.
 4. Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 5. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби
Отчет за приходите и разходите за 2022 г., стойността по ред „Нетни приходи от продажби“ от приходната част на отчета (код на реда 15100, колона 1).
Микропредприятие70 000 лева
Малко предприятие150 000 лева
Средно предприятие650 000 лева
Голямо предприятие500 000 лева

КРИТЕРИИ ЗА НЕДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ

1. Съгласно чл. 6 от ПМС №114/2022 г., потенциалните кандидати не могат да участват в настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че:

 • a) са обявени в несъстоятелност;
 • б) са в производство по несъстоятелност;
 • в) са в процедура по ликвидация;
 • г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
 • д) са преустановили дейността си;
 • е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените по букви от а) до д) процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени (в случай че кандидатът е чуждестранно лице);
 • ж) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
 • з) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
 • и) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
 • й) имат публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 (за данъци, акцизи, мита, задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета) и т. 7 (по влезли в сила наказателни постановления) от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, и не е допуснато разсрочване, отсрочване и обезпечение на задълженията, или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот от икономическата им дейност за последната приключена финансова година, или е повече от 50 000 лева;
 • к) е установено, че:
  • 1) са представили документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;
  • 2) не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
 • л) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда, или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
 • м) не са изпълнили решение на Европейската комисия с разпореждане за възстановяване и влязъл в сила акт за установяване на публично вземане, когато това е приложимо, по смисъла на чл. 44 от Закона за държавните помощи и не е възстановило изцяло неправомерна и несъвместима държавна помощ или неправилно използвана държавна помощ;
 • н) лицата, които представляват кандидата, са осъждани с влязла в сила присъда за:
  • 1) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
  • 2) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза (буква н), т. 1)), в друга държава членка или трета страна;
 • о) за лицата, които представляват кандидата, е налице конфликт на интереси, във връзка с процедурата за предоставяне на средства, който не може да бъде отстранен;
 • п) лицата, които представляват кандидата, са опитали да:
  • 1) повлияят на вземането на решение от страна на СНД, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
  • 2) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на средства;
 • р) при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с ръководителя на структурата за наблюдение и докладване.

ВАЖНО: Съответствието с посочените в т. 1) обстоятелства, при кандидатстване се декларира от кандидатите в Декларация при кандидатстване (Приложение В), а преди сключване на договори за финансиране с одобрените кандидати, съответствието им ще се проверява чрез извършване на съответните служебни и документални проверки.

2. Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране кандидати, за които е установено с влязъл в сила административен акт наличието на недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно получени и/или неправомерно усвоени средства по предложения за изпълнение на инвестиции, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране.

ВАЖНО: Горепосоченото ограничение касае само вземания, произтичащи от недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно получени и/или неправомерно усвоени средства по предложения за изпълнение на инвестиции, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, които към момента на кандидатстване не са изплатени към съответната финансираща институция. Издаването на акт за установяване на публично държавно вземане само по себе си не е основание за отстраняване на кандидата за недопустимост, ако установеното вземане е погасено.

3. Недопустими за подкрепа по настоящата процедура са предприятия с предмет на дейност в обхвата на Приложение I на Директива 2003/87/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета текст от значение за ЕИП.

В тази връзка сгради (в т.ч. и административни сгради), използвани от предприятия с предмет на дейност в обхвата на Приложение I на Директива 2003/87/ЕО, не са допустими за финансиране по процедурата!

4. Недопустими за подкрепа по настоящата процедура са предприятия, които съгласно КИД-2008 на НСИ попадат в обхвата на код 35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива.

В тази връзка сгради (в т.ч. и административни сгради), използвани от предприятия, които съгласно КИД-2008 на НСИ, попадат в обхвата на код 35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, не са допустими за финансиране по процедурата!

5. Недопустими са кандидати, попадащи в обхвата на посочените в Приложение O2 и О3 ограничения, произтичащи от режима на държавна помощ.

 • За ПИИ в режим по чл. 38 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година, недопустими са кандидати с предмет на дейност в следните сектори:

а) сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) №1379/2013 (недопустими са предприятия, кандидатстващи за дейност, която съгласно КИД-2008 попада в код на икономическа дейност 03 „Рибно стопанство“, 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”). В тази връзка сгради (в т.ч. и административни) използвани за дейност в сектора на рибарството и аквакултурите не са допустими за финансиране по процедурата!

б) сектора на преработка и продажба на селскостопански продукти, в следните случаи:

 • – когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия; или
 • – когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;

ВАЖНО: В допълнение, за да бъдат финансирани предприятия, извършващи дейности в допустими сектори, но същевременно и в недопустими сектори (например на рибарството и аквакултурите), финансиране може да се предостави само, ако е налице отделяне на дейностите или разграничаване на разходите, чрез което да се гарантира, че дейностите в изключените сектори не се ползват от помощта по схемата.

Предвид, че по процедурата могат да се финансират мерки за енергийна ефективност на сгради на предприятия, извършващи дейности в допустими сектори, но същевременно и в недопустими сектори, в тези случаи СНД ще извършват проверки на място за дейностите, за които се използва всяка една сграда!

Горните условия се прилагат кумулативно с всички ограничения, посочени в Приложение O2.

 • За ПИИ в режим „минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) №1407/2013, недопустими са кандидати в следните сектори:

а) сектора на рибарството и аквакултурите, обхванати от Регламент (ЕО) №104/2000 на Съвета ;

б) предприятия, които извършват дейност в областта на първичното производство на селскостопански продукти;

в)         предприятия, които извършват дейности в сектора на преработката и търговията със селскостопански продукти:

 • когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата на този вид продукти, изкупувани от първичните производители или предлагани на пазара от съответните предприятия;
 • когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;

г)         помощи за дейности, свързани с износ за трети държави или държави членки, по-конкретно пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи, свързани с износа;

д)        помощи, подчинени на преференциалното използване на национални продукти спрямо вносни такива.

Горните условия се прилагат кумулативно с всички ограничения, посочени в Приложение O3.

ВАЖНО: Кодът на основна икономическа дейност на кандидата следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.

За удостоверяване на изискването по настоящата точка, Оценителната комисия ще извършва служебна проверка относно кода на основна и допълнителна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни, предоставени от НСИ, за 2022 г., като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка, кандидатите следва да попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация при кандидатстване (Приложение В). В случай, че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ, кодът на основна и допълнителна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим, съгласно описаното в т.8.2., предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

ВАЖНО: Когато кандидатът упражнява едновременно дейност в допустими и недопустими сектори по настоящата процедура, средства по тази процедура се предоставят само за сгради, в които се извършват дейности в допустимите сектори, като кандидатът (крайният получател) следва да води отделна счетоводна отчетност по отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка дейност, която да гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездно финансиране, предоставено по настоящата процедура.

В случай на заявена помощ едновременно за сгради от допустим и недопустим сектор, в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция ще бъде извършена служебна корекция за премахване на разходите за сгради от дейностите в недопустимия сектор.

За проверка на посочените изисквания за недопустимост, включително за предмет на дейност/код на основна и допълнителна дейност/и, СНД ще извършва служебни проверки, в т.ч. и чрез информационната система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика – МониторСтат (поддържана и управлявана от НСИ).

ВАЖНО: Кандидатите следва да имат предвид, че критериите за недопустимост, посочени по-горе се прилагат кумулативно с критериите за допустимост по настоящата процедура.

Допустими дейности

Допустими дейности по настоящата процедура са:

 • дейности за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
 • дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките;
Съпътстващите СМР следва да са пряко свързани с енергоспестяващата мярка, като без тях изпълнението на мярката не би могло да се завърши с необходимото качество и съответствие на изпълняваните видове работи с нормативните изисквания и с издадените строителни книжа в обхвата на разрешението за строеж
 • дейности за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието мусъгласно ЗУТ;
 • дейности за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
 • дейности за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
 • дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация;
 • Дейности за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ.

Мерките за повишаване на енергийната ефективност ще се изпълняват въз основа на извършено обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. Докладът за резултатите от обследването за енергийна ефективност следва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, опредени в приложимата подзаконова нормативна уредба. Наличието на обследване за енергийна ефективност е предварително условие за кандидатстване по настоящата процедура.

ВАЖНО: Задължително изискване е след изпълнение на препоръчаните в обследванията за енергийна ефективност мерки, във всяка сграда, включена в ПИИ, да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия.

ВАЖНО:

За сгради на ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО по Kомпонент 1, съгласно настоящите Насоки за кандидатстване:

Следва да се спазват изискванията за изготвяне на обследвания за енергийна ефективност, определени в Наредба № Е-РД-04-05 от 8.09.2016г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания, съгласно чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ.

Процентът на енергийни спестявания се изчислява от Доклада за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ.

Не се изисква постигане на клас на енергопотребление, предвид че съгласно българското законодателство, производствените сгради и части от сгради с производствено предназначение попадат в изключенията на чл. 38, ал. 1, т. 4 от ЗЕЕ и не подлежат на задължително обследване и сертифициране. В тази връзка не се издава сертификат за енергийни характеристики на промишлена система, както и не се издава сертификат за енергийни характеристики на производствена сграда, която е част от промишлената система. Съгласно § 1, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗЕЕ, производствените сгради са част от промишлена система, като на обследване за енергийна ефективност подлежи цялата промишлена система.

Съгласно разпоредбите "Промишлена система" е обособена съвкупност от производствени сгради, съоръжения, технологично оборудване и спомагателни стопанства, в рамките на която предприятие осъществява дейност за производство на стоки или предоставяне на услуги.

ВАЖНО: По настоящата процедура ще бъдат подкрепени само производствени сгради, за които избраният за изпълнение пакет от енергоспестяващи мерки ще осигури най-малко 30 % спестяване на първична енергия спрямо базова линия на енергопотребление на производствената сграда. За тази цел при обследването за енергийна ефективност на промишлената система, към която сградата принадлежи, потреблението на енергия на производствената сграда трябва да се оцени като количество от общото енергийно потребление на промишлената система с отчитане на специфичните технически изисквания на процедурата.

В обследването за енергийна ефективност на предприятия за производство, следва задължително да бъде посочен делът на спестяванията на първична енергия, свързан с енергопотреблението само на сградата, определен в процентно съотношение спрямо спестена първична енергия, която съответства на разходите само за сградата, без да се включва консумацията/потреблението на енергия от технологичното оборудване, съоръжения за промишлени системи и др.

Специфичните технически изисквания, при които се определя оценката на енергийното потребление на производствена сграда, за целите на настоящата процедура, са описани в Приложение Л4.

Процентът на енергийни спестявания се изчислява по следната формула със съответните стойности от сертификата/доклада за енергийни характеристики на сградата: % спестявания = {Общо нормализирано потребление на първична невъзобновяема енергия при актуално състояние в kWh/год. – обща първична невъзобновяема енергия след изпълнение на ЕСМ от избрания пакет в kWh/год} / {Общо нормализирано потребление на първична невъзобновяема енергия при актуално състояние в kWh/год.} х 100

За сгради на ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРАТА НА ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, включително в сектор „Туризъм“ по Kомпонент 2, съгласно настоящите Насоки за кандидатстване:

Следва да се спазват изискванията за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, определени в Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. и Наредба № РД-02-20-3 от 09.11.2022 г.

Процентът на енергийни спестявания се изчислява от сертификата за енергийни характеристики на сградата, съставен след извършено обследване за енергийна ефективност, съгласно Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. и Наредба № РД-02-20-3 от 09.11.2022 г., на база годишен разход на първична невъзобновяема енергия при актуално състояние и годишен разход на първична невъзобновяема енергия след въвеждане на енергоспестяващите мерки от избрания пакет.

Докладът от обследването за енергийна ефективност следва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, опредени в Наредба № РД-02-20-3 от 09.11.2022 г..

За целите на процедурата, сертификатът за енергийни характеристики на всяка сграда, която кандидатства за получаване на средства трябва да се издаде/актуализира в съответствие с изискванията към енергийните характеристики, определени в Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за технически изисквания към енергийните характеристики на сгради (обн. ДВ, бр. 92 от 2022 г.) и Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г.за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

След изпълнение на предвидените в изготвеното обследване за енергийна ефективност енергоспестяващи мерки (ЕСМ), се изисква постигане на клас на енергопотребление „В”и минимум 30% спестяване на първична енергия.

В ПИИ следва да бъдат включени всички енергоспестяващи мерки, препоръчани в изготвените обследвания за енергийна ефективност на сгради в експлоатация.

ВАЖНО:
Допустими са интервенции в действащи/ използвани към момента на кандидатстване сгради в сферата на производството, търговията и услугите.

ВАЖНО:
ПИИ следва да включват изпълнение на енергоспестяващи мерки в цялата сграда (обследването следва да обхваща всички нива и помещения в сградата), с цел изготвяне на реалистични обследвания за енергийна ефективност. В тази връзка, в случай на собственост в сградата, различна от тази на предприятието кандидат или липса на учредено право за строеж в полза на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция ще бъде отхвърлено.

В случай, че мерките в предложението за изпълнение на инвестиция включват изграждане на съоръжения/системи за производство на енергия от възобновяеми източници (ВИ) в сградата (или в близост до сградата), допустими за финансиране са само такива за собствено потребление, с цел осигуряване на сградата с енергията от ВИ за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди, осветление и др. Произведената енергия от това съоръжение за производство на енергия от ВИ в сградата или в близост до сградата не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба.

Изграждането на съоръжение за производство на енергия от ВИ е допустимо само, ако съоръжението за производство на енергия от ВИ ще бъде собственост на кандидата.

КП следва да представи доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност на съществуваща сграда, от който да става ясно (да е посочено изрично), че производството на електрическа и/или топлинна енергия, осъществено със средства от МВУ, е за собствено потребление и същото не надхвърля необходимото количество енергия за покриване нуждите на съответната сграда (в случаите, когато предложението включва мерки за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници).

 

ВАЖНО:
По настоящата процедура не са допустими дейности и не са допустими разходите за тях за изпълнение на енергоспестяващи мерки и мерки за внедряване на ВИ, с които се постига намаляване на енергопотреблението на индустриалните процеси в производството и обслужващите ги енергийни системи, и на технологично оборудване в промишлената система, към която принадлежи производствената сграда, обект на интервенция.

 

ВАЖНО:
При разработването на предложението, кандидатът задължително трябва да предвиди в изпълнението на ПИИ дейности за информация и публичност, съгласно Условията за изпълнение на одобрените инвестиции (Приложение Е2). Дейностите за информация и публичност следва да се финансират със собствени средства на кандидата.

 

ВАЖНО:
Със собствени средства следва да се финансират и включени в ПИИ разходи за недопустими дейности, съгласно настоящите Насоки за кандидатстване.

В случаите, когато даден разход не е определен като допустим, съгласно Насоките за кандидатстване, но е необходим за изпълнение на всички законови и подзаконови нормативни изисквания към строежите, включително всички мерки, които са предвидени за изпълнение по желание на кандидата, същият разход следва задължително да бъде включен в ПИИ като собствен принос на кандидата.

В случай, че на етапа на кандидатстване се констатират разходи, които не са допустими, съгласно настоящите Насоки за кандидатстване, същите следва да бъдат представени в отделна КСС и кандидатът следва да я представи, заедно с основната КСС, във формат „Excel“. Аналогично, в случай че допустимите разходи за СМР са разделени между средства с източник на финансиране МВУ и допустим собствен принос, разходите, финансирани от МВУ и тези, финансирани със собствен принос, следва да бъдат представени в отделни КСС.

В случай, че на етапа на верификация бъдат установени разходи за СМР върху недвижима собственост, различна от тази на крайния получател или без учредено право на строеж в полза на кандидата, както и разходи, които не са допустими, съгласно настоящите Насоки за кандидатстване, тези разходи няма да се финансират по процедурата и ще се поемат като собствен принос на крайния получател.

 

СТЕПЕН НА ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ

На етапа на кандидатстване към ПИИ кандидатът следва да представи:

1.Доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на Наредбата по чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сгради по компонент 1)
ИЛИ
Доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на действащата към момента на кандидатстване Наредба по чл. 48 от ЗЕЕ (за сгради по компонент 2), за сградата, включена в предложението за изпълнение на инвестиция.

За целите на процедурата, сертификатът за енергийни характеристики на всяка сграда, която кандидатства за получаване на средства по Компонент 2 трябва да се издаде/актуализира в съответствие с изискванията към енергийните характеристики, определени в Наредба №РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за технически изисквания към енергийните характеристики на сгради (Обн. ДВ. бр.92 от 18 Ноември 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2023г.). и Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

2.КСС за предвидените за изпълнение енергоспестяващи мерки в обследванията за енергийна ефективност.

3.Писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба,
ИЛИ
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ или Решение по ОВОС за одобряване, съгласно чл. 18 от същата наредба;
ИЛИ
Решение по чл. 18 или чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за одобряване.

В случай на издадени Решения по ЗООС и ЗБР инвестиционният проект трябва да е съобразен с условията и мерките в решенията и да съответства на описаните параметри в тях.

ВАЖНО:
При изпълнение на енергоспестяващите мерки, които са препоръчани в изготвените обследвания за енергийна ефективност на сгради в експлоатация и са финансирани по настоящата процедура със средства от МВУ, крайният получател следва да изготви инвестиционен проект за изпълнението им съгласно ЗУТ (ако е приложимо).

Кандидатът носи пълната отговорност за качеството и пълнотата на разработения инвестиционен проект, включително за законосъобразността при изготвянето, съгласуването и одобряването на проекта, в качеството му на Възложител.

Готовият работен/технически проект трябва да бъде изготвен и одобрен съгласно Закона за устройство на територията, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба, придружен от количествени сметки по приложимите части и количествено-стойностна сметка по видове СМР в пълно съответствие с КС на проектантите.

Задължение на крайния получател е да съхранява оригинал на техническата документация в целия й наличен обеми свързаната с нея налична документация (съгласувания, одобрения и разрешения и др.).

ВАЖНО:
Всички предложения за изпълнение на инвестиция, свързани с внедряване на мерки за енергийна ефективност и оползотворяване на ВЕИ, трябва да отговарят и на изискванията на Закона за енергийната ефективност, Закона за енергетиката, Закона за енергията от възобновяеми източници и на подзаконовата нормативна уредба за тяхното прилагане.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ ОТ СТРАНА НА КРАЙНИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ НА СРЕДСТВА ПО ПРОЦЕДУРАТА

Крайният получател на средствата следва да сключва договори с изпълнители за осъществяването на дейности по ПИИ. При избора на изпълнител, крайният получател прилага Закона за обществените поръчки или съответните нормативни актове- Постановление № 80 от 9 май 2022г. за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Избраните изпълнители не са партньори по ПИИ.

Обществените поръчки подлежат на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки (АОП) в съответствие с чл. 229, ал.1, т. 2, букви г), д) и е) от ЗОП.

В допълнение, извън посочената проверка на АОП, СНД извършва предварителен контрол за съответствие с приложимите европейски и национални изисквания в областта на обществените поръчки на обявлението и документацията за участие в обществената поръчка, както и предложението за изменение на договор.

Предварителният контрол за законосъобразност е превантивна контролна дейност, която е насочена да предотвратява вземането на незаконосъобразни решения.

СНД не осъществява предварителен контрол в случаите, в които АОП извършва контрол по реда чл. 229, ал. 1, т. 2 буква „г“ във връзка с чл. 232 от ЗОП и по реда на чл. 229, ал. 1, т. 2, буква „е“ във връзка с чл. 235 от ЗОП.

СНД извършва последващ контрол на приключили процедури за избор на изпълнител въз основа на оценка на риска.
Когато в рамките на дейностите на контрол на СНД се установят индикатори за измама, корупция или конфликт на интереси и двойно финансиране, се прилага процедура за докладване на сигнали за сериозни нередности към съответно компетентните за това институции.
Повече информация за определяне правилата за възлагане на дейности от крайните получатели на изпълнители могат да бъдат намерени в приложение Е2 „Условия за изпълнение на одобрените инвестиции“.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ: РАЗХОДИ, КОИТО СЕ ПРИЗНАВАТ ПРИ ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВАТА

При предоставяне на средства на конкретно предложение ще бъдат взети под внимание само допустимите разходи, детайлно описани по-долу.

Допустимите разходи не трябва да противоречат на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост, всички други законови и подзаконови нормативни актове от приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство и настоящите Насоки за кандидатстване.

Период на допустимост на разходите
Разходите са допустими за финансиране, ако са направени от крайния получател на средствата и са платени след датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция до 30 юни 2026 г., включително. (Важи за ПИИ в режим съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 (ОРГО).

ВАЖНО:
Предвид, че наличието на обследване и сертификат за енергийна ефективност е предварително условие за кандидатстване по настоящата процедура, съответно дейностите по изготвянето им следва да са извършени преди подаване на ПИИ, то в тази връзка разходите за изготвянето им са допустими за финансиране, ако са направени от крайния получател на средствата и са платени от 1 февруари 2020 г. до 30 юни 2026 г. включително (важи както за ПИИ в режим de minimis, така и за ПИИ в режим съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 (ОРГО).

Разходите за изготвянето на обследване и сертификат за енергийна ефективност се приемат за допустими при спазване на изискванията за допустимост на разхода по настоящата процедура, а именно да съответстват на действащата нормативна уредба към датата на обявяване на настоящите Насоки за кандидатстване.

Разходите по изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сградите в експлоатация се считат за подготвителни по смисъла на чл. 2, т. 23 от Регламент (ЕС) №651/2014 (ОРГО) на Комисията от 17 юни 2014 година и не нарушават стимулиращия ефект на помощта по смисъла на Регламент (ЕС) № 651/2014 (ОРГО).

Всички разходи, извършени от крайните получатели след 30.06.2026 г. по неприключили ПИИ не се изплащат от СНД и следва да се реализират за сметка на крайните получатели.

Допустими разходи, финансирани със средства от МВУ:

 1. разходи за строително-монтажни работи (СМР)/инженеринг за прилагане на мерки за ЕЕ и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките. В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%; В случай на инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са допустими.
 2. разходи за изготвяне на инвестиционни проекти, съгласно ЗУТ;
 3. разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация;
 4. разходи за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ;
 5. разходи за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
 6. разходи за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
 7. разходи за оценка на съответствието на проектите, съгласно ЗУТ;
 8. разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация.

 

НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Недопустими разходи по настоящата процедура са:

 1. разходи, несъответстващи на правилата, описани в Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост;
 2. инвестиции в системи, които произвеждат енергия, вкл. възобновяеми източници (ВИ), които не са за собствено потребление или са с цел продажба на енергия;
 3. инвестиции в котли на газ или от други изкопаеми горива;
 4. разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма;
 5. дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на предложението за изпълнение на инвестиция;
 6. глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
 7. комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;
 8. Данък върху добавената стойност (ДДС);
 9. разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с изключение на разходите по финансови инструменти;
 10. лихви по дългове, с изключение на свързани със средствата по МВУ, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;
 11. субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови транзакции;
 12. консултантски услуги по сертифициране на системи за управление в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 „Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане“ (ISO 50001:2018);
 13. разходи за организация и управление, и за информация и публичност;
 14. дейности и разходи, които не са посочени като допустими по настоящата процедура.

 

Недопустими разходи за ПИИ в режим ОРГО:

 1. всички изброени по-горе недопустими разходи;
 2. разходи за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР.

 

МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ

Планираната продължителност на всяко ПИИ, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 24 месеца, но не по-късно от 30.06.2026г. включително.

ВАЖНО:
Кандидатът трябва да предвиди в продължителността на ПИИ процедури като провеждане на обществени поръчки за строителство, процес по строителство и въвеждане в експлоатация, окончателно разплащане към изпълнителите, изготвяне на независима оценка за доказване на постигнатите спестявания и др.

 

Критерии за Оценяване на предложения за изпълнение на инвестиция

Оценката се извършва в ИС за МВУ и се документира чрез попълване на оценителен лист, включващ следните критерии:

Критерии за оценка ДаНеНепр.
 Критерии за административнa допустимост   
 Предложението е подадено в рамките на крайния срок, съгласно Насоките за кандидатстване В случай че посоченото изискване не е спазено, предложението се отхвърля без да се проверява съответствие със следващите критерии за оценка!   
 Предложението е подадено от лицето, представляващо кандидата, или оправомощено за целите на подаване на предложението лице и е приложено пълномощно    
 Всички приложими полета на формуляра за кандидатстване са попълнени с относимата информация за целите на оценката   
 Приложена е декларация от кандидата за съответствие с изискванията по процедурата (Приложение В), съгласно Насоките за кандидатстване   
 Приложен е документ за собственост за сградата/сградите, обект на интервенция, а в случаите на учредено право на строеж –документ, доказващ учреденото право на строеж в полза на кандидата за всяка от сградите, включени в ПИИ   
 Приложен е доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ, който показва постигане на енергопотребление от минимум 30% спестяване на първична енергия за сградата/ите, включена/и в предложението за изпълнение на инвестиция (попълва се само за сгради в обхвата на компонент 1)   
 Приложени са доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. и Наредба № РД-02-20-3 от 09.11.2022 г., които показват достигане на най-малко клас на енергопотребление „B“ и постигане на енергопотребление от минимум 30% спестяване на първична енергия за сградата/ите, включена/и в предложението за изпълнение на инвестиция (попълва се само за сгради в обхвата на компонент 2)   
 Приложена е КСС за предвидените за изпълнение енергоспестяващите мерки от обследванията за енергийна ефективност   
 Приложено е: Писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба или Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ или Решение по ОВОС за одобряване, съгласно чл. 18 от същата наредба или Решение по чл. 18 или чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за одобряване   
 Предложението е в съответствие с приложимия режим за държавна помощ   
 Кандидатът отговаря на критериите за допустимост по процедурата съгласно Насоките за кандидатстване, вкл. приложенията, както и Приложение О1   
 Предложеният размер на безвъзмездно финансиране е съобразен с минималния и максималния размер, съгласно Насоките за кандидатстване   
 Продължителността на предложението съответства на максимално допустимия период на изпълнение, съгласно Насоките за кандидатстване   
 Дейностите в предложението, за които се предвижда финансиране със средства от НПВУ, съответстват на допустимите дейности по процедурата   
 Разходите в предложението, за които се предвижда финансиране със средства от НПВУ, са допустими за финансиране по процедурата   
 Разходите в предложението съответстват на предвидените дейности и на допустимата стойност за безвъзмездно финансиране, съгласно приложимия интензитет на помощ.   
 В сградата/ите – обект на интервенция, предложена/и за финансиране, се помещава действащо към момента предприятие в сферата на производството или търговията или услугите   
 Целевите стойности на индикаторите са правилно остойностени и съответстват на дейностите по предложението   
 Предложението за изпълнение на инвестиция предвижда мерки за информация и публичност   
 Предложението за изпълнение на инвестиция е в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.   

Критерии за оценка на качеството

Критерии за оценка на качествотоМакс. брой точкиИзточник на проверка
1Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност – като отношение на
кв.м РЗП обновена  инфраструктура към броя на сградите с подобрена инфраструктура – кв. м РЗП / брой сгради
25Разгърната застроена площ, посочена в доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на по чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сградите от компонент 1) или във валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвен по реда на  Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. по чл. 48 от ЗЕЕ (за сградите от компонент 2). В случай на повече от един обект на интервенция се сумира РЗП на всички сгради, включени в ПИИ, и се разделя на броя сгради
  > 1250 кв. м РЗП25 
  > 1000 кв. м РЗП ≤ 1250 кв. м РЗП20 
  > 750 кв. м РЗП ≤ 1000 кв. м РЗП15 
  > 500 кв. м РЗП ≤ 750 кв. м РЗП10 
  ≤ 500 кв. м РЗП5 
2Процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия в резултат на енергоспестяващите мерки – kWh/год.25Доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сградите от компонент 1) или валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвен по реда на Наредба  № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. (за сградите от компонент 2).
Енергийните спестявания се изчисляват по следната формула: % спестявания = {Общо нормализирано потребление на първична невъзобновяема енергия при актуално състояние в kWh/год. – обща първична невъзобновяема енергия след изпълнение на ЕСМ от избрания пакет в kWh/год} / {Общо нормализирано потребление на първична невъзобновяема енергия при актуално състояние в kWh/год.} х 100 
Изчислява се средноаритметичната стойност за проекта в случай на повече от един обект на интервенция/ сграда.
 > 50%25 
 > 45% ≤ 50% 20 
 > 40% ≤ 45% 15 
 > 35% ≤ 40% 10 
 ≥ 30% ≤ 35% 5 
3Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи) –  тон CO2 екв.25Доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сградите от компонент 1) или валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвен по реда на Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. (за сградите от компонент 2).
Изчислява се като разлика между стойността на актуалните емисии CO2 преди ЕСМ и стойността на емисиите CO2 след ЕСМ
Общата стойност на емисии CO2 за проекта се сумира в случай на повече от един обект на интервенция/сграда.
  > 125 т CO2 екв.25 
  > 100 т CO2 екв. ≤ 125 т CO2 екв.20 
  > 75 т CO2 екв. ≤ 100 т CO2 екв.15 
  > 50 т CO2 екв. ≤ 75 т CO2 екв.10 
  ≤ 50 т CO2 екв.5 
4Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична невъзобновяема енергия в kWh на годишна база – лв./kWh/год.  (лева за 1 kWh годишна спестена енергия)25Доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сградите от компонент 1) или валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвен по реда на Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. (за сградите от компонент 2).
Изчислява се като общата стойност на цялата инвестиция (БФП плюс собствено участие)в лева по ПИИ се раздели на очакваното количество спестена първична невъзобновяема енергия в kWh/г
  ≤ 3,00 лв./kWh/год.25 
 > 3,00 лв./kWh/год. ≤ 3,50 лв./kWh/год.20 
  > 3,50 лв./kWh/год. ≤ 4,50 лв./kWh/год.15 
  > 4,50 лв./kWh/год. ≤ 5,50 лв./kWh/год.10 
  > 5,50 лв./kWh/год.5 
 Максимален брой точки:100 

Оценката на качеството се извършват чрез директно въвеждане на оценките и мотивите за тяхното поставяне от оценителите в ИС на МВУ.

Предложения, получили минимум 55 точки на критерии за оценка на качеството, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички предложения по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

В случай че предложенията имат равен брой точки на критерии за оценка на качеството, те ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по посочените по-долу критерии при спазване на следната последователност:

 1. Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична енергия в kWh на годишна база – лв. /kWh/г;
 2. Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност – кв. м РЗП на сградата;
 3. Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи);
 4. Процент енергийни спестявания в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия.

 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ

При кандидатстване по настоящата процедура крайният получател трябва да попълни уеб-базирания Формуляр за кандидатстване и съответните приложения към настоящите Насоки за кандидатстване, публикувани на интернет адресите на:

 • Министерството на регионалното развитие и благоустройството www.mrrb.government.bg,
 • Модула за електронни услуги в ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/
  При кандидатстване следва да се представят по електронен път всички изискуеми документи, както следва:
 1. Формуляр за кандидатстване – попълва се електронно в ИС на МВУ;
 2. Пълномощно на лицето, което подписва с електронен подпис от името на кандидата документите за кандидатстване по предложението в ИС за МВУ и допълненията и поясненията към него (Приложение А) – подава се във формат сканирано копие (ако е приложимо);
 3. Декларация за съответствие с изискванията по процедурата (Приложение В) – подава се във формат WORD, подписана с електронен подпис;
 4. Декларация за сертификат за енергийна ефективност – попълва се електронно в ИС на МВУ;
 5. Документ за собственост върху недвижимия имот или учредено право на строеж за обекта на интервенция в полза на кандидата – подава се във формат сканирано копие;
 6. Доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сгради по компонент 1) ИЛИ доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на Наредби № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. и № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. по чл. 48 от ЗЕЕ (за сгради по компонент 2), за всяка сграда, включена в предложението за изпълнение на инвестиция – подават се във формат сканирано копие;
 7. КСС за предвидените за изпълнение енергоспестяващи мерки от обследванията за енергийна ефективност – подава се във формат EXCEL.
 8. Писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба,
  или
  Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ или Решение по ОВОС за одобряване, съгласно чл. 18 от същата наредба;
  или
  Решение по чл. 18 или чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за одобряване.
  В случай на издадени Решения по ЗООС и ЗБР инвестиционният проект трябва да е съобразен с условията и мерките в решенията – подават се във формат сканирано копие;
 9. Декларация за държавни и минимални помощи (Приложение Г) – подава се във формат WORD;
 10. Декларация за получени минимални помощи (Приложение Г1) – подава се във формат WORD (ако е приложимо);
 11. Декларация за получени държавни/минимални помощи (Приложение Г2) – подава се във формат WORD (ако е приложимо);
 12. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Справка за обобщените параметри на предприятието (Приложения Г3) – подават се файл формат сканирано копие и EXCEL (ако е приложимо, в случаите, когато кандидат иска да се възползва от по-високия интензитет по чл. 38 на Регламент (ЕС) № 651/2014);
 13. Контролен лист за самооценка съгласно „принципа за ненанасяне на значителни вреди“ (Приложение Д) – подава се във формат WORD;

ВАЖНО:
С цел документална проверка на декларираната категория на предприятието и удостоверяване на съответствието на кандидатите с изискванията на процедурата, СНД ще извършва служебни проверки, включително и чрез информационната система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика – МониторСтат (поддържана и управлявана от НСИ)!

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ

Ще се прилага процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели с един краен срок за кандидатстване.
Крайният срок за прием на предложения е до 15 юни 2023 г., 17:30 ч.

ИЗВАДКА НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

§ 1. По смисъла на този закон:

1. (изм. – ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) „Донор“ е физическо или юридическо лице, както и държава, които са участвали с дарения в първоначалното набиране на средства за фонда или правят дарения.

2. „Доставчик на енергийноефективни услуги“ е физическо или юридическо лице, което осъществява услуги, включващи изпълнението на дейности и/или мерки за повишаване на енергийната ефективност.

3. „Енергия“ са енергийни продукти, горива, топлинна енергия, енергия от възобновяеми източници, електрическа енергия или всяка друга форма на енергия съгласно определението в чл. 2, буква „г“ от Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно статистиката за енергийния сектор (ОВ, L 304/1 от 14 ноември 2008 г.).

4. „Енергийна ефективност в сгради“ е осигуряването и поддържането на нормативните параметри на микроклимата в сградите, топлосъхранението им и икономията на енергийни ресурси за нуждите на сградите с минимални финансови разходи.

5. „Енергийно спестяване“ е количеството спестена енергия, определена чрез измерване и/или оценка на потреблението на енергия като разлика в потребените количества енергия преди и след прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност, като се извършва коригиране и нормализиране предвид външните условия, които въздействат върху енергийното потребление.

6. „Енергийноефективна услуга“ е материалната изгода, полза или стока, получена при съчетаване на енергията с технология за енергийна ефективност или с действие, което може да обхваща експлоатацията, поддръжката и контрола, необходими за осигуряване на услугата, която се предоставя въз основа на договор и е доказано, че при нормални обстоятелства води до подлежащо на проверка и измерване подобряване на енергийната ефективност и/или до икономии на първична енергия.

7. „Енергийна характеристика“ е показател, който обозначава измереното количество реално потребена или изчислена като необходима за потребление енергия, използвана за задоволяване на различни енергийни нужди, свързани с нормативно изискуемите параметри на сграда, включващи отопление, подгряване на топла вода, охлаждане, вентилация и осветление.

8. „Енергийна ефективност“ е съотношението между изходното количество произведена стока, услуга или енергия и вложеното количество енергия.

9. „Интелигентна измервателна система“ е електронна система, която може да измерва потреблението на енергия, като предоставя повече информация от традиционен измервателен уред и може да предава и да получава данни посредством форма на електронна комуникация.

10. „Климатична инсталация“ е комбинация от всички компоненти, необходими за осигуряване третирането на въздуха при контролиране на температурата му с възможна комбинация от контрол на вентилацията, влажността и чистота на въздуха.

11. „Котел“ е съоръжение, което представлява комбинация от котелно тяло и горивна част, проектирано да подгрява флуид чрез освободената при горенето топлина.

12. „Крайно потребление на енергия“ е потреблението на енергия, доставяна за енергийни цели на преработващата промишленост, рудодобива, строителството, транспорта, домакинствата, услугите, включително обществените услуги, селското стопанство, горското стопанство и рибното стопанство. То изключва доставките за сектора за производство на енергия и самите отрасли на енергетиката.

13. „Краен клиент“ е всяко физическо или юридическо лице, което купува енергия за собствено ползване.

14. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) „Нова сграда“ е всяка новоизградена сграда до 6 години от въвеждането и в експлоатация.

15. „Номинална мощност“ е максималната топлинна мощност, посочена и гарантирана от производителя като възможна за подаване по време на непрекъсната работа.

16. „Нормализирано енергопотребление“ е разход на енергия, който е необходим за осигуряване на нормативно изискуемите параметри на микроклимата в сграда при съществуващото и състояние.

17. „Обособена част от сграда“ е обособена част, етаж или апартамент в сграда, проектирани или изменени с цел да се използват самостоятелно.

18. „Общо потребление на енергия“ е общото количество енергия, закупено от крайния клиент за период една година.

19. „Обследване за енергийна ефективност“ е процес, основан на систематичен метод за определяне и остойностяване на енергийните потоци и разходи в сгради, предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, определящ обхвата на технико-икономическите параметри на мерките за повишаване на енергийната ефективност.

20. (отм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г.)

21. „Отпадна топлина“ е остатъчната топлина от даден процес, която при техническа възможност и икономическа целесъобразност може да бъде оползотворена.

22. „Повишаване на енергийната ефективност“ е резултат от изпълнението на мярка или дейност, който води до намаляване на съотношението между вложеното количество енергия и изходното количество произведена стока, услуга или енергия без влошаване на качеството или други характеристики.

23. „Полезна номинална мощност“ е максималната топлинна мощност, изразена в kW, за която производителят е посочил и гарантирал, че се постига при продължаващо действие при спазване на указанията за ефективна работа, дадени от производителя.

24. „Програми по енергийната ефективност“ са дейности и мерки, насочени към групите крайни клиенти, които водят до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност.

25. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) „Промишлена система“ е обособена съвкупност от производствени сгради, съоръжения, технологично оборудване и спомагателни стопанства, в рамките на която предприятие осъществява дейност за производство на стоки или предоставяне на услуги.

26. „Равнища на оптималните разходи“ са енергийните характеристики, които водят до най-ниски разходи по време на прогнозирания икономически жизнен цикъл, като:

а) най-ниските разходи се определят, като се отчитат разходите за инвестиции, свързани с енергията, разходите за поддръжка и експлоатационните разходи, включително разходите за енергия и спестената енергия, категорията на съответната сграда, приходите от произведена енергия, и разходите за обезвреждане, когато е приложимо;

б) прогнозираният икономически жизнен цикъл представлява оставащият прогнозиран икономически жизнен цикъл на сграда – когато изискванията за енергийните характеристики са определени за сградата като цяло, или прогнозираният икономически жизнен цикъл на сграден компонент – когато изискванията за енергийните характеристики са определени за сградните компоненти.

Енергийните характеристики са съобразени с равнището на оптимални разходи, когато анализът на разходите и ползите, изчислени за прогнозирания икономически жизнен цикъл, дава положителен резултат.

27. „Сграда“ е конструкция със стени и покрив, в която се използва енергия за регулиране на вътрешната температура.

28. „Сграда с близко до нулево потребление на енергия“ е сграда, която отговаря едновременно на следните условия:

а) енергопотреблението на сградата, определено като първична енергия, отговаря на клас А от скалата на класовете на енергопотребление за съответния тип сгради;

б) не по-малко от 55 на сто от потребената (доставената) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление е енергия от възобновяеми източници, разположени на място на ниво сграда или в близост до сградата.

29. „Сертификат за енергийни характеристики на сграда“ е официален документ, издаден от консултантите по енергийна ефективност в кръга на тяхната компетентност във форма и по ред, който включва енергийни характеристики на сграда, изчислени според методологията, посочена в наредбата по чл. 31, ал. 4.

30. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) „Сертификат за енергийни характеристики на нова сграда“ е официален документ, издаден от консултантите по енергийна ефективност в кръга на тяхната компетентност по установената форма и ред, който включва оценка на енергийни характеристики на нова сграда, изчислени според методологията, посочена в наредбата по чл. 31, ал. 4.

31. „Схеми за насърчаване на енергийната ефективност“ е всеки инструмент, схема или механизъм, който насърчава повишаването на енергийната ефективност.

32. „Термопомпа“ е машина, съоръжение или инсталация, които пренасят топлина от естествената обкръжаваща среда, като въздух, вода или почва, към сгради или промишлени съоръжения чрез обръщане на естествения топлинен поток по такъв начин, че той да протича от по-ниска към по-висока температура. За термопомпи с обръщаемо действие топлината може да се движи и от сградите към естествената обкръжаваща среда.

33. „Топлинна зона“ е обособена част от сграда, която включва пространства от сградата с еднакво функционално предназначение, топло- и/или студоснабдяване от една система, еднакъв режим на обитаване, еднаква небесна ориентация на външните ограждащи елементи (за случаите, когато се изисква охлаждане) и специфични изисквания за осигуряване на еднакви параметри на микроклимата в режим на отопление и охлаждане, при които температурната разлика между пространствата в един режим е по-малка от 4 К.

34. „Финансови инструменти“ са инструментите като фондове, субсидии, данъчни облекчения, заеми, финансиране от трети страни, договори за енергоспестяване, договори за енергоспестяване с гарантиран резултат, външно възлагане или други подобни договори, които се предлагат на пазара от държавни или частни организации с цел частично или пълно покриване на първоначалната стойност на проекта за изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

35. „Финансови посредници“ е понятие по смисъла на чл. 2, т. 34 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на чл. 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.).

36. „Централно отопление“ или „централно охлаждане“ е подаване на топлинна енергия под формата на пара, топла вода или охладена течност чрез мрежа от централен производствен източник към множество сгради или други места за използване за загряване или охлаждане на помещения или процеси.

37. (нова – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) „Мярка на политика“ означава регулаторен, финансов, фискален или доброволен инструмент или инструмент за предоставяне на информация, официално въведен и прилаган с цел създаване на спомагателна рамка, изискване или стимул за участниците на пазара да предоставят и закупуват енергийни услуги и да предприемат други мерки за подобряване на енергийната ефективност.

38. (нова – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) „Нежилищни сгради с ниско потребление на енергия, използвани за селскостопанска дейност“ са сгради, които не потребяват енергия за отопление, вентилация и охлаждане.

39. (нова – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) „Първично енергийно потребление“ е брутното вътрешно потребление, намалено с крайно неенергийно потребление.

40. (нова – ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) „Представителна извадка със статистически значим дял“ е поднабор, отразяващ точно статистическата популация на мерките за икономии на енергия и позволяващ да се достигне до основателно надеждни заключения по отношение на доверието в съвкупността от мерки.

41. (нова – ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) „Техническа сградна инсталация“ е техническо оборудване за отопление на помещения, охлаждане на помещения, вентилация, топла вода за битови нужди, вътрешно осветление, сградна автоматизация и управление, производство на електрическа енергия на място или комбинация от такива системи, включително системите, използващи енергия от възобновяеми източници, на дадена сграда или обособена част от сграда.

42. (нова – ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) „Сградна система за автоматизация и управление“ е система, която обхваща всички продукти, софтуер и инженерни услуги, които може да поддържат енергийноефективно, икономично и безопасно функциониране на техническите сградни инсталации чрез автоматично управление и улесняване на ръчното управление на тези технически сградни инсталации.

43. (нова – ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) „Отоплителна инсталация“ е комбинация от компонентите, необходими за осигуряване на начин на обработка на вътрешния въздух, който позволява температурата да се повишава, с изключение на сградни инсталации, присъединени към топлопреносна мрежа.

44. (нова – ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателно постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.

 

 

ИЗВАДКА НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Строеж“, „реконструкция“, „основен ремонт“, „основно обновяване“ и „строителни и монтажни работи“ са термините, определени в допълнителните разпоредби на ЗУТ.

2. „Референтна стойност“ е нормативна или изчислена стойност, с която се сравнява енергиен показател.

3. (изм. – ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) „Структура“ са всички физически елементи, от които са изградени ограждащите и вътрешните стени, покривите, подовете, вратите и др. на сградата, без техническите и системи.

4. „Елемент на сграда“ означава техническа сградна инсталация или компонент от външните ограждащи елементи на сградата.

5. (изм. – ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) „Външен размер“ е размер, измерен от външната страна на сграда.

6. „Нетна потребна енергия“ е енергията, която трябва да се внесе или отнеме от климатизиран обем.

7. „Брутна потребна енергия“ за сградата е сума от брутната потребна енергия за поддържане на параметрите на микроклимата и брутната потребна енергия за функционирането на останалите технически съоръжения и системи. При използване на термопомпи като генератори на топлина/студ в системи за отопление/охлаждане в сграда брутната потребна енергия е сума от брутната потребна енергия, доставена до сградата за трансформирането и в топлина или студ за поддържане параметрите на микроклимата, и брутната потребна енергия за функционирането на останалите технически съоръжения и системи в сградата.

8. „Първична енергия“ е количеството енергия, която не е била обект на процес на превръщане и/или преобразуване. Първичната енергия се определя като „обща първична енергия“ (EPtot, kWh) – представлява сумата на количеството първична енергия от невъзобновяеми източници и количеството първична енергия от възобновяеми източници. „Първична енергия от невъзобновяеми източници“ (EPnren, kWh) е количеството първична енергия за сградата от невъзобновяеми източници. „Първична енергия от възобновяеми източници“ (EPren, kWh) е количеството енергия, оползотворено от възобновяеми източници. Първичната енергия за определяне на класа на енергопотребление на сграда се определя на база EPnren, kWh, а дeлът на възобновяемата енергия – на база EPtot.

9. „Обща площ на външните ограждащи конструкции и елементи“ е площта на външните ограждащи конструкции – стени, прозорци и врати, под и покрив, определена по външните им размери.

10. „Обща отопляема площ на сграда“ е сумата от площите на всички отопляеми пространства в сградата, в т.ч. общата площ на помещенията и пространствата за общо ползване, в случаите, когато не се отопляват, но граничат с отопляеми помещения в сградата. Площите се определят по външните им размери.

11. „Охлаждан обем“ е сумата от обемите на пространствата, от които се изнася топлина за поддържане на определена температура.

12. „Охлаждане“ е процес на изнасяне на топлина от сграда или от част от сграда за поддържане на определена температура.

13. „Общ отопляем обем на сграда“ е сумата от обемите на отопляемите пространства в сградата, в т.ч. обемите на помещенията и пространствата за общо ползване, в случаите, когато не се отопляват, но граничат с отопляеми пространства. Обемите се определят по външните им размери.

14. „Действителен коефициент на сумарна пропускливост на слънчева енергия (коефициент на енергопреминаване)“ е показател, който отчита дела на преминалата слънчева енергия през остъклените ограждащи повърхности от пълната лъчиста слънчева енергия, попаднала върху тях.

15. „Вентилация“ е процес на въздухообмен в сграда за осигуряване на пресен въздух за обитателите.

16. „Топлинен мост“ е вертикален или хоризонтален стоманен или бетонен елемент от конструкцията на сграда, през който количеството преминала топлина в резултат на температурна разлика между вътрешната към външната среда е по-голямо, отколкото през останалата част на конструкцията.

17. „Кратност на въздухообмена“ е обменът на вътрешния с външния въздух за един час, изчислен на база нетния обем на сградата.

18. „Нова сграда“ е всяка новоизградена сграда до 6 години от въвеждането и в експлоатация.

19. „Термопомпа“ е машина, съоръжение или инсталация, които пренасят топлина от естествената окръжаваща среда (въздух, вода или почва) към сгради или промишлени съоръжения чрез обръщане на естествения топлинен поток по такъв начин, че той преминава от по-ниска към по-висока температура. При термопомпи с обратимо действие топлината може да се пренася и от сградите към естествената окръжаваща среда.

20. „Обследване за енергийна ефективност на сгради“ е процес, основан на систематичен метод за определяне и остойностяване на енергийните потоци и разходи в сградите, и определящ обхвата на технико-икономическите параметри на мерките за повишаване на енергийната ефективност.

21. „Производствени сгради“ са сградите за: производство в строителната промишленост, енергетиката, химични и фармацевтични производства, металургични производства, машиностроителни, машиноремонтни и металообработващи производства, дървообработващи производства, текстилни производства, производства за преработка на животински и растителни продукти, производство на хранителни продукти и вкусови вещества, за добив и преработване на руда, въглища, нерудни изкопаеми, нефт и газ (включително временните строежи по чл. 54, ал. 6 ЗУТ за търсене, проучване или добив на подземни богатства); автобази със сервиз за обслужване; сгради за селскостопански дейности – животновъдни сгради, оранжерии и други обекти, свързани с тях.

22. „Сграда“ е конструкция със стени и покрив, в която се използва енергия за регулиране на вътрешната температура.

23. „Външни ограждащи елементи на сградата“ е система от компоненти (конструкции и елементи – плътни и прозрачни) на дадена сграда, които отделят вътрешната от външната среда на сградата.

24. „Сграден компонент“ е техническа сградна инсталация или компонент от външните ограждащи конструкции и елементи на сградата.

25. (изм. – ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) „Топлинно климатизирано (кондиционирано) пространство“ е отопляем обем и/или охлаждан обем.

26 „Климатизирана площ“ е общата площ на пода на климатизирания обем, която включва площта на климатизирано пространство чрез отоплителна и/или охладителна система и площта на индиректно климатизирани неотопляеми/неохлаждани пространства с топлинни загуби/притоци. Климатизираната площ се определя по външните размери на сградата.

27. „Категория на сграда/Категория на обособена част от сграда“ е класификация на сгради и/или обособени части от сгради, свързани с тяхното основно предназначение и основна експлоатация, с цел разграничаване на изискванията към енергийните характеристики, както са определени в приложение I към Директива 2010/31/ЕС.

28. „Енергийна ефективност в сгради“ е осигуряването и поддържането на нормативните параметри на микроклимата в сградите с минимални финансови разходи за енергия.

29. „Енергия от възобновяеми източници“ е енергията от възобновяеми неизкопаеми източници: вятърна енергия, слънчева енергия, енергия, съхранявана под формата на топлина в атмосферния въздух – аеротермална енергия, енергия, съхранявана под формата на топлина под повърхността на твърдата почва – геотермална енергия, енергия, съхранявана под формата на топлина в повърхностните води – хидротермална енергия, океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, газ от възобновяеми източници, сметищен газ и газ от пречиствателни инсталации за отпадни води.

30. „Топлинна зона“ е обособена част от сграда, която включва пространства от сградата с еднакво функционално предназначение, топло- и/или студоснабдяване от една система, еднакъв режим на обитаване, еднаква небесна ориентация на външните ограждащи елементи (за случаите, когато се изисква охлаждане) и специфични изисквания за осигуряване на еднакви параметри на микроклимата в режим на отопление и охлаждане, при които температурната разлика между пространствата в един режим е по-малка от 4К.

31. „Сграда с близко до нулата потребление на енергия“ е сграда, която отговаря едновременно на следните условия:

а) енергопотреблението на сградата, определено като първична енергия, отговаря на клас А от скалата на класовете на енергопотребление за съответния тип сгради;

б) не по-малко от 55 % от потребната (доставената) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление е енергия от възобновяеми източници, разположени на място на ниво сграда или в близост до сградата.

32. „Публични органи“ означава „договарящи органи“ съгласно определението в Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите по възлагане на договори за обществени поръчки, договори за обществени доставки и договори за обществени услуги.

33. „Вътрешна температура“ е среднопретеглена стойност на температурата на въздуха и средната температура на излъчване в центъра на топлинната зона.

34. „EPB стандарти“ са серии от стандарти, насочени към международното хармонизиране на методологията за оценяване на енергийните характеристики на сградите.

35. „Показател на енергийните характеристики“ (EPB показател) е изчислена или измерена числова величина, която характеризира енергийно свойство на оценявания обект.

36. „Изискване към енергийните характеристики“ е минимално ниво на частични и/или общи енергийни характеристики, което трябва да бъде постигнато за получаването на съответствие с нормативни изисквания, конкретни права или друго преимущество.

37. „Обект на оценка на енергийните характеристики (оценяван обект)“ е сграда, част от сграда или група от сгради, които са обект на оценка на енергийните характеристики.

38. „Частични енергийни характеристики“ са енергийни характеристики на един или комбинация от елементи или компоненти на сграда или други енергийни признаци на оценявания обект.

39. „Общи енергийни характеристики“ е изчислено или измерено общо количество енергия, необходима за посрещане на енергийна потребност, свързана с типичното използване/предназначение на оценявания обект.

40. „Техническа и икономическа осъществимост“ е налице тогава, когато нормативните изисквания към енергийните характеристики на сграда или на обособена част от сграда могат да се приложат с обоснована ефективност на разходите за всяко ниво от скалата на класовете на енергопотребление, за което са дефинирани.

41. „Техническа неосъществимост“ за изпълнение на мярка за енергоспестяване или мярка за оползотворяване на възобновяема енергия е налице тогава, когато прилагането на нормативните изисквания е възпрепятствано от специфика на сградата, която прави невъзможно физическото изпълнение на мярката и/или изпълнението на мярката е възпрепятствано от технически или функционални пречки, като: невъзможност да се осигури достъп до елементи на конструкцията или на конкретна сградна инсталация; недостатъчна площ или пространство; необходимост от допълнителни разходи за осигуряване на безопасност и функционалност, или други разходи, които надвишават разходите за изпълнение на мярката.

42. „Техническа сградна система“ е техническо оборудване за отопление, охлаждане, вентилация, овлажняване, изсушаване, битова гореща вода, осветление, сградна автоматизация и управление и генериране на енергия.

43. „Техническа сградна подсистема“ е част от сградна техническа система, която изпълнява конкретна функция като генериране на топлина/студ, разпределение на топлина/студ, топло- или студоотдаване.

44. „Сградна автоматизация и контрол“ са продукти, софтуер и инженерни системи за автоматичен контрол, мониторинг и оптимизиране, човешка намеса и управление за постигане на енергийна ефективност, икономичност и безопасна експлоатация на оборудването на системите на сградата.

45. (изм. и доп. – ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) „На място“ е поземленият имот, в който се намира(т) сградата(ите), както и самата сграда. Всички технически системи на сградата, които генерират енергия от възобновяеми източници и/или „зелен водород“ и се намират в границите на урегулирани поземлени имоти при спазване на нормативите изисквания за разстояния, регламентирани в ЗУТ, се приемат за разположени „на място“.

46. (изм. – ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) „В близост“ (наблизо) е енергиен обект, който е изграден или допустим за изграждане в периметъра на територия съгласно действащ устройствен или парцеларен план за община, независимо от използваните в енергийния обект енергийни ресурси, включително енергийни ресурси от възобновяеми източници и „зелен водород“, от който енергиен обект се доставя енергия под формата на топлина и/или електричество за крайно потребление. Електроенергията, произведена от енергиен обект в близост, но подавана към преносната или разпределителната електрическа мрежа, а не към краен клиент, не се счита за произведена наблизо.

47. „Отдалечен“ от мястото на сградата означава извън мястото на сградата или извън периметъра, определен за източници на енергия в близост до сградата.

48. „Осветеност“ в точка на повърхност е частното на светлинния поток, падащ върху елемент на повърхността, която съдържа точката, разделен на площта на този елемент. Осветеността се изразява в луксове, 1 lx = 1 lm/m2.

 

ИСУН 2020 Отворена процедура за кандидатстване

BG-RRP-4.021 – ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ

В рамките на настоящата процедура се предвижда финансиране на мерки за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, включително на сгради от сектор туризъм.

Срокове за кандидатстване
Начален срок: 02.02.2023 г. 17:30 ч.
Краен срок: 15.06.2023 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: https://www.mrrb.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици