BG-RRP-6.004

Процедура № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Компонент: Устойчиво земеделие
Инвестиция „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“

Общ размер на средствата по процедурата

1. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по настоящата процедура възлиза на 318 048 200,30 лева без данък върху добавената стойност (ДДС).

2. Разходите за невъзстановим съгласно националното законодателство ДДС представляват допустим разход по НПВУ и се финансират със средства от държавния бюджет, които възлизат на допълнителни 63 609 639,28 лв.

3. Бюджетът за разпределяне по процедурата може да бъде увеличен с размера на незаявените или неусвоените средства по останалите процедури от Инвестиция „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ от НПВУ, Компонент: Устойчиво земеделие, но не повече от размера на средствата по тази инвестиция.

4. За компенсиране на недостиг за сметка на реализирани спестявания по процедурата е допустимо да се извърши актуализация чрез прехвърляне на средства, както между отделните източници в рамките на процедурата, така и между отделните процедури (Процедура № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“, Процедура BG-RRP-6.005- „Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства“ и Процедура BG-RRP-6.006 „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“) в рамките на общия бюджет по инвестиция C6.I1 „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“, от Националния план за възстановяване и устойчивост, включена в компонент 6 „Устойчиво земеделие“.

5. Прехвърлянето на средствата може да бъде извършено при условие, че не се възпрепятства точното, коректно и пълно изпълнение на етапите и целите на инвестицията C6.I1.

6. При необходимост, актуализация на бюджета по процедурата, чрез прехвърляне на средства, се извършва след приключване на оценителния процес и одобрение на оценителния доклад съгласно Раздел 18 „Ред за оценяване на предложения за изпълнение на инвестиции“ по настоящата процедура и приключване на оценителния процес и одобрение на оценителния доклад по процедурата от т. 4, от която ще се прехвърлят средства.

Приложим режим на държавни помощи

Държавната помощ е в размер на 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, но не повече от максималния размер на допустимите разходи за едно ПИИ, който е съобразен с прага по приложимия режим на държавни помощи. Държавната помощ по тази процедура не може да се натрупва с други държавни и минимални помощи, поради което максималният размер на допустимите разходи по раздел 9 „Минимален и максимален размер на допустимите разходи за конкретно предложение за изпълнение на инвестиция“ са за едно ПИИ на един краен получател. В тази връзка максималният размер на допустимите разходи за едно ПИИ е съобразен с прага по приложимия режим на държавни помощи за дейности в първичното селскостопанско производство (600 000 евро на проект/на получател, съгласно Регламент 2022/2472).

Минимален и максимален размер на допустимите разходи за конкретно предложение за изпълнение на инвестиция

1. Минималният размер на допустимите разходи за едно ПИИ, представено от един кандидат е по-голям или равен на 30 000,00 лв., без ДДС.

2. Максималният размер на допустимите разходи за едно ПИИ, представено от един кандидат е 1 000 000,00 лева., без ДДС

ВАЖНО:
3. Максималният размер на допустимите разходи не трябва да надвишава размера, посочен в т. 2., за кандидатите, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на ЗМСП.

Процент на финансиране

1. Финансовата помощ за одобрени ПИИ е в размер на 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

2. Размерът на финансовата помощ е съобразен с избрания режим на държавна помощ съгласно чл. 14 на Регламент (ЕС) 2022/2472.

ВАЖНО:
3. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на БФП се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Критерии за допустимост на кандидатите

1. Финансова помощ по процедурата се предоставя на регистрирани земеделски стопани.

2. Земеделските стопани по т. 1 към датата на подаване на ПИИ трябва да отговарят на следните условия:

а) да са физически или юридически лица, регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), наричано по–нататък „Наредба № 3/1999 г.“ за стопанските години 2021/2022 и 2022/2023.
За ПИИ, подадени след 30.09.2023 г., регистрацията за стопанската 2023/2024 г. ще се проверява на етап изплащане на помощта;

б) да са микро, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП);

в) ако са юридически лица, трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

г) да не са предприятия в затруднено положение съгласно чл. 1, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 2022/2472 на Комисията от 14 декември 2022 година.

ВАЖНО:
3. Животновъдните обекти, към които са насочени инвестициите в ПИИ на кандидатите, трябва да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

4. В Раздел 21 „Списък на документи, които се подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване са посочени документите, които трябва да бъдат представени, за да се удостовери допустимостта на кандидата. Условията, за които не е предвиден документ, се проверяват служебно.

Критерии за недопустимост на кандидатите

Съгласно чл. 6 от ПМС № 114/2022 г., потенциалните кандидати не могат да участват в настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че:
1. са обявени в несъстоятелност;

2. са в производство по несъстоятелност;

3. са в процедура по ликвидация;

4. са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

5. са преустановили дейността си;

6. се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените по точки от 1 до 5 процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени (в случай че кандидатът е чуждестранно лице);

7. са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

8. са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

9. е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора, съгласно информацията за стопански субекти с нарушения на електронната страница на Агенция по обществени поръчки;

10. имат публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 за данъци и задължителни осигурителни вноски и т. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на кандидата и Столична община, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, и не е допуснато разсрочване, отсрочване и обезпечение на задълженията;
10.1.
Точка 10 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.

11. е установено, че:
11.1. са представили документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

11.2. не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

11.3. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда, или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

11.4. не са изпълнили решение на Европейската комисия с разпореждане за възстановяване и влязъл в сила акт за установяване на публично вземане, когато това е приложимо, по смисъла на чл. 44 от Закона за държавните помощи и не е възстановило изцяло неправомерна и несъвместима държавна помощ или неправилно използвана държавна помощ;

11.5. лицата, които представляват кандидата, са осъждани с влязла в сила присъда за:
1) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза (т. 1), в друга държава членка или трета страна;

12. За лицата, които представляват кандидата, е налице конфликт на интереси, във връзка с процедурата за предоставяне на средства, който не може да бъде отстранен;

13. лицата, които представляват кандидата, са опитали да:
13.1. повлияят на вземането на решение от страна на ДФЗ, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
13.2. получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на средства.

14. Член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с ръководителя на ДФЗ или Министерство на земеделието и храните.

ВАЖНО:
15. По отношение на съответствието с посочените обстоятелства, при кандидатстване се декларира от кандидатите в Декларация при кандидатстване (Приложение № 1), а преди сключване на договори за финансиране с одобрените кандидати, съответствието им ще се проверява чрез извършване на съответните служебни и документални проверки.

16. По отношение обстоятелствата за отстраняване, посочени в чл. 54 и чл. 55 от ЗОП кандидатът има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност съгласно чл. 56 от ЗОП, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
Хипотезите, при които може да се доказва надеждност, съответно да се издаде документ за потвърждаване на надеждност са изчерпателно изброени в чл. 56, ал. 1 от ЗОП и не следва тази разпоредба да се тълкува разширително.

Допустими дейности

Подпомагат се ПИИ, целящи подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства чрез:

а) инвестиции и дейности, които допринасят за опазване на компонентите на околната среда, включително за намаляване на вредните емисии и отпадъци, управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление; и/или

б) инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

Условия за допустимост на дейностите

1. Финансовата помощ по настоящата процедура се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност в съответствие с чл. 33 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

2. ПИИ следва да са в съответствие с цялото приложимо право на ЕС и националната правна уредба в областта на околната среда. Това включва спазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) или/и Закона за водите (ЗВ). Оценката за това съответствие трябва да е извършена и разрешението за изпълнение на съответния инвестиционен проект да е издадено и предоставено най-късно в срока по т. 5 от раздел 18 „Ред за оценяване на предложения за изпълнение на инвестиции“.

3. Инвестицията може да бъде свързана с производството на електроенергия от фотоволтаични системи в стопанствата, при условие че това производство не превишава средното годишно потребление на електроенергия на съответното стопанство.

3.1. Когато инвестициите са в полза на производството на електроенергия от фотоволтаични системи в земеделски стопанства, производствените съоръжения служат само на собствените нужди от електроенергия на крайният получател и производственият им капацитет не надвишава еквивалента на средногодишно потребление на електроенергия от земеделското стопанство.

3.2. Към проектното предложение се прилага анализ на изпълнението на условията по точка от 3.1., изготвен и заверен от правоспособно лице. В анализа изрично следва да се посочи инсталиран допълнителен оперативен капацитет за енергия от възобновяеми източници в MW – Допълнителен капацитет, инсталиран за енергия от фотоволтаични системи в резултат на подкрепата от мерки по линия на Механизма. Производственият капацитет се определя като „нетната максимална електрическа мощност“, както е определена от Евростат (максималната активна мощност, която може да се подава непрекъснато, при напълно работеща централа, в точката на изхода (т.е. след приспадане на електрозахранването за спомагателните инсталации и загубите в трансформаторите, които се считат за неразделна част от централата). Този показател следва да се посочи във формуляра за кандидатстване в съответното поле в ИСМ-ИСУН 2020, раздел 4. „Индикатори“.

4. Подпомагат се ПИИ, представени от земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение на селскостопански продукти, както и подготовка на продукцията за продажба.

5. За да подлежат на подпомагане по реда на настоящата процедура, кандидатите представят таблица на заявените разходи както и таблици с данни за стопанската 2022/2023 година за земеделските култури и съответните площи и/или животновъдните обекти с броя по видовете и категории животни, за отглеждането на които са предвидени заявените разходи (листове в Приложение № 2 „Основна информация“).

5.1. За доказване на съответствието между техническите характеристики, параметрите и капацитетът на активите, за които се кандидатства, и отглежданите култури и животни по ПИИ е предвидено представяне на обосновка и информация от кандидата в полета „Допълнителна информация и обосновка за активите във връзка с т. 5.1 от раздел 13.2. от Условията за кандидатстване“ в Таблица 3 и Таблица 4 в Приложение № 2 „Основна информация“.

Обосновката трябва да съпоставя от една страна броя и вида на животните в стопанството и/или размера на обработваемата земя, вида и площите на отглежданите култури, видовете и честотата на извършваните операции, вкл. сроковете за прибиране на реколтата и други показатели от значение при извършване на дейността и от друга, техническите показатели на подпомаганите активи – например: производителност на ден (моточаса, дка/ден, т/ден), капацитет и др. Самоходната земеделска техника подлежи на оценка от оценителната комисия по изготвена методика съгласно Приложение № 3 „Калкулатор земеделска техника“.

6. В случаите по т. 5.:

6.1. данните за стопанската 2022/2023 година за земеделските култури и съответните площи се доказват чрез:
а) регистрация в ИСАК на кандидата; и/или
б) служебна справка за дейността на кандидата за стопанската 2022/2023 година в регистъра на земеделските стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г..

6.2. данните за стопанска година 2022/2023 година за вида и броя на отглежданите животни се доказва чрез служебна справка в Регистър животни и пчелини към дата на подаване на ПИИ. В случаите, когато броят на отглежданите животни не подлежи на вписване в Регистър животни и пчелини, се взима предвид посоченият в Регистъра капацитет на животновъдния обект.

7. Във връзка с условията по предходните точки от настоящия раздел, крайният получател се задължава да изпълнява изискванията на т. 6 от раздел II „Критерии за допустимост, критерии за оценка, ангажименти и други задължения на крайните получатели“, подраздел „Ангажименти и други задължения на КП“ от Условията за изпълнение.

Раздел II „Критерии за допустимост, критерии за оценка, ангажименти и други задължения на крайните получатели“, подраздел „Ангажименти и други задължения на КП“ от Условията за изпълнение, точка 6:

6. Крайният получател се задължават от датата на изпълнение на одобреното предложение до изтичане на срока за мониторинг, посочен в т. 3 от подраздел I, раздел А да:
6.1. използват активите и изпълняват дейностите – обект на подпомагане по договора, съгласно съответното им предназначение ;
6.2. не преотстъпват под каквато и да е форма ползването и да не извършват разпоредителни сделки с активи – предмет на подпомагане по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (освен когато това се изисква по закон), както и да не допуска принудително изпълнение върху такива активи – освен в случаите на подмяната на оборудване с изтекъл амортизационен срок. В последния случай подмяната е допустима за новопроизведено оборудване със същите или по-добри характеристики и може да се извърши само след изрично одобрение от ДФЗ;
6.3. не преустановяват подпомогнатата дейност поради каквито и да са причини, освен изменящите се сезонни условия за производство и/или предоставяне на услуги;
6.4. подновяват съответните разрешения, регистрации и/или лицензии в нормативно предвидените за това срокове – когато подпомаганата дейност подлежи на регистрационен, разрешителен и/или лицензионен режим;
6.5. не променят местоположението на подпомаганата дейност извън допустимите територии.

Недопустими дейности

1. Финансова помощ не се предоставя, ако за същите инвестиционни разходи кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на ЕС. Контролът ще обхване крайните получатели на помощта по процедурата на етап изплащане на финансовата помощ.

2. Не са допустими за подпомагане дейности и разходи за СМР, освен монтаж на допустимите съоръжения и оборудване.

3. Финансова помощ не се предоставя за ПИИ, включващи инвестиции, които не отговарят на Европейското право и националната нормативна уредба в областта на околната среда.

4. Финансова помощ не се предоставя за дейности, които не са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ и/или за които не е представена самооценка относно принципа за ненанасяне на значителна вреда (ПНЗВ или DNSH) (Приложение № 4 „Формуляр за самооценка за „Принципа за ненанасяне на значителни вреди““), попълнен съгласно Приложение № 4а – „Указания относно спазване на „Принципа за ненанасяне на значителни вреди““.
Подробна информация относно спазване на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ е налична в Приложение № 4б „Информация за принципа „Ненанасяне на значителни вреди““.

4.1. Във връзка с ограниченията, посочени в Приложението към Решение за изпълнение на Съвета от 04.05.2022 г. за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на България (ST 8091 2022 INIT) и с оглед съответствие на процедурата с Известие на Комисията – „Технически насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди” съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост (2021/C58/01)”, и гарантиране в максимална степен на спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди”, за целите на настоящата процедура няма да се подкрепят:
а) дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата;
б) дейностите и активите по схемата на ЕС за търговия с емисии, при които прогнозните емисии на парникови газове не са по-ниски от съответните референтни стойности;
в) дейностите и активите, свързани със сметища, инсталации за изгаряне на отпадъци и заводи за механично-биологично третиране;
г) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда.

5. За да се гарантира недопускане на финансиране за един и същ тип инвестиционен разход по ПВУ и ПРСР 2014-2020 г., ще се извършва контрол на бенефициент/кандидат на ниво конкретен тип инвестиционен разход, например: трактор/трактор, сеялка/сеялка, култиватор/култиватор.
Тип инвестиционен разход, за който има сключен договор за подкрепа по ПРСР 2014-2020 г., няма да бъде допустим за подпомагане по ПВУ. Контролът ще обхване кандидатите по процедурата, на етап оценка на ПИИ. Проверката ще се извършва служебно от ДФЗ.

5.1. Условието на т. 5 не се прилага, когато конкретният тип инвестиционен разход в настоящия ПИИ надгражда и/или допълва изпълнението на предходното подпомагане, което се доказва с данни и обосновка, попълнени в Таблица 1.1 от Приложение № 2 към Условията за кандидатстване.
Липсата на обосновка за спазването на посочените изисквания по отношение на предвидени за придобиване активи, може да бъде основание за недопустимост на подпомагането за тях и/или отхвърляне на съответното ПИИ.

ВАЖНО:
6. Няма да бъдат подпомагани:
– разходи за инвестиции, насочени към привеждане в съответствие със съществуващи стандарти на ЕС;
– дейности, свързани с преработка на селскостопански продукти;
– дейности и разходи, свързани с напояване;
– дейности и разходи, свързани с капацитета на съоръжения за съхраняване на животински и растителен торов отпадък и на минерални торове;
– закупуване на земя и сгради;
– всички дейности и разходи, които не са сред посочените като допустими в Условията за кандидатстване;
7. По настоящата процедура не се подпомагат разходи по т. 1.4 и т. 1.5. от Раздел 14.1. „Допустими разходи“, ако кандидатът или групата/организацията на производители, в която участва, са заявили подпомагане по процедура № BG-RRP-6.006 по направление „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“.

 • Допустими разходи

1. Разходи за материални и нематериални инвестиции, допринасящи към изпълнение на целите на НПВУ:

1.1. Технологична и екологична модернизация на отделните фази на производствените процеси в растениевъдството при

 • обработка на почвата,
 • торене,
 • растителна защита и
 • прибиране на реколтата

чрез използването на технологични решения, които осигуряват възможност за

 • проследимост или  контрол на операциите и/или
 • управление на процесите и/или
 • генериране и обмен на данни

– включително

 • трактори,
 • комбайни за прибиране на реколтата,
 • товарачи,
 • култиватори,
 • продълбочители и брани за частични обработки на почвата,
 • сеялки за директна и прецизна сеитба, вкл. самоходни;
 • торовнасящи машини за прецизно торене, вкл. самоходни;
 • пръскачки за прецизно внасяне на препарати за растителна защита, вкл. самоходни;
 • косачки,
 • адаптери,
 • приспособления и стрипер хедери,
 • мулчираща техника (сечки, ножов валяк, шредери, мулчери и други),
 • балопреси,
 • самонатоварващи и саморазтоварващи ремаркета,
 • дронове,
 • GPS системи и
 • друга техника/машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда;

1.2. Доставка и монтаж на оборудване за електронно управление на всички процеси, вкл. микроклимата в оранжерийното производство с изключение на разходите, свързани с напояване;

1.3. Доставка и монтаж на оборудване за превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки и измръзване;

1.4. Доставка и монтаж на автоматизирани системи, машини и оборудване за подготовка на растениевъдната продукция за продажба, в т.ч. свързани с почистване, измиване, сортиране, охлаждане, калибриране, маркиране и опаковане;

1.5. Доставка и монтаж на машини и оборудване за съхранение на продукция, в т.ч. системи за автоматизирано складиране, вкл. вътрешно заводски транспорт – електрокари, мотокари, газокари и др.;

1.6. Доставка и монтаж на машини, оборудване и съоръжения за компостиране за собствено потребление;

1.7. Технологична и екологична модернизация на отделните фази на производствените процеси за животновъдството–

системи и оборудване за

 • механизирано/автоматизирано хранене, вкл. фуражораздаващи ремаркета (прикачни и самоходни) и фуражни кухни,
 • доене и
 • почистване,

системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, вкл. в пчеларството,

системи за управление на микроклимата в стопанствата,

електропастири,

GPS системи,

дронове,

включително трактори с технологични решения, които осигуряват възможност за проследимост или

 • контрол на операциите и/или
 • управление на процесите и/или
 • генериране и обмен на данни,

и други машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда в животновъдните стопанства;

1.8. Системи и оборудване/включващи софтуер и/или хардуер/ за събиране, обработка и анализ на данни – в т.ч.

 • информация от различните фази по отглеждане,
 • производство,
 • съхранение и
 • продажба

на селскостопански продукти

(за растениевъдството – за събиране, обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за торови норми, състояние на почвата и културите, добиви и др.;

(за животновъдството, вкл. в пчеларството – за проследяване на здравословното състояние на животните, норми на хранене, продуктивност, и др.);

1.9. Доставка и монтаж на машини и оборудване за торов отпадък, като например 

 • скарови подове,
 • помпа за гъсти течности,
 • сепаратор за отделяне на твърда от течна фракция,
 •  платформа за сепаратор,
 • тръбни линии за отвеждане на течна фракция,
 • хомогенизатор за течен оборски тор,
 • скреперни системи за почистване на оборски тор,
 • тороразпръскващи ремаркета и
 • цистерни за течна торова маса и др.

1.10. Доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи в стопанствата за собствено потребление.

ИСУН: Подадени предложения за изпълнение на инвестиции от кандидати

Виж справката