BG-RRP-6.004 – ОБЩЕСТВЕНО №2

Процедура № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Компонент: Устойчиво земеделие
Инвестиция „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“

ПРОЦЕДУРАТА Е В ПЕРИОД НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ДО 24.08.2023Г.

ОЧАКВА СЕ СТАРТИРАНЕ НА ПРИЕМ СЕПТЕМВРИ 2023Г.

Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране за конкретно предложение за изпълнение на инвестиция:

 1. Минималният размер на допустимите разходи за едно ПИИ, представено от един кандидат е по-голям или равен на 30000,00 лв., без ДДС.
 2. Максималният размер на допустимите разходи за едно ПИИ, представено от един кандидат е 1 000 000,00 лева., без ДДС

ВАЖНО:

3. Максималният размер на допустимите разходи не трябва да надвишава размера, посочен в т. 2., за кандидатите, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на ЗМСП.

Процент на финансиране:

 1. Финансовата помощ за одобрени ПИИ е в размер на 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 2. Размерът на финансовата помощ е съобразен с избрания режим на държавна помощ съгласно чл. 14 на Регламент (ЕС) 2022/2472 на Kомисията от 14 декември 2022 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

ВАЖНО:

3. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на БФП се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Критерии за допустимост на кандидатите:

 1. Финансова помощ по процедурата се предоставя на регистрирани земеделски стопани.
 2. Земеделските стопани по т. 1 към датата на подаване на ПИИ трябва да отговарят на следните условия:

а) да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3/1999 г.) за стопанските години 2021/2022 и 2022/2023. За ПИИ, подадени след 30.09.2023 г., регистрацията за стопанската 2023/2024 г. ще се проверява на етап изплащане на помощта;

б) да са микро, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП);

в) ако са юридически лица, трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

г) да не са предприятия в затруднено положение съгласно чл. 1, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 2022/2472 на Комисията от 14 декември 2022 година.

ВАЖНО:

 1. Животновъдните обекти, включени в ПИИ на кандидатите, трябва да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД),.

4. В Раздел 21 „Списък на документи, които се подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване са посочени документите, които трябва да бъдат представени, за да се удостовери допустимостта на кандидата. Условията, за които не е предвиден документ, се проверяват служебно.

Критерии за недопустимост на кандидатите:

Съгласно чл. 6 от ПМС № 114/2022 г., потенциалните кандидати не могат да участват в настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че:

 1. са обявени в несъстоятелност;
 2. са в производство по несъстоятелност;
 3. са в процедура по ликвидация;
 4. са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
 5. са преустановили дейността си;
 6. се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените по точки от 1 до 5 процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени (в случай че кандидатът е чуждестранно лице);
 7. са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
 8. са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
 9. е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора, съгласно информацията за стопански субекти с нарушения на електронната страница на Агенция по обществени поръчки;
 10. имат публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 за данъци и задължителни осигурителни вноски и т. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на кандидата и Столична община, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, и не е допуснато разсрочване, отсрочване и обезпечение на задълженията;

10.1. Точка 10 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.

 1. е установено, че:

11.1. са представили документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

11.2. не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

11.3. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда, или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

11.4. не са изпълнили решение на Европейската комисия с разпореждане за възстановяване и влязъл в сила акт за установяване на публично вземане, когато това е приложимо, по смисъла на чл. 44 от Закона за държавните помощи и не е възстановило изцяло неправомерна и несъвместима държавна помощ или неправилно използвана държавна помощ;

11.5. лицата, които представляват кандидата, са осъждани с влязла в сила присъда за:

1) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза (т. 1), в друга държава членка или трета страна;

 1. За лицата, които представляват кандидата, е налице конфликт на интереси, във връзка с процедурата за предоставяне на средства, който не може да бъде отстранен;
 2. лицата, които представляват кандидата, са опитали да:

13.1. повлияят на вземането на решение от страна на ДФЗ, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

13.2. получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на средства.

 1. Член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с ръководителя на ДФЗ или Министерство на земеделието и храните.

ВАЖНО:

 1. По отношение на съответствието с посочените обстоятелства, при кандидатстване се декларира от кандидатите в Декларация при кандидатстване (Приложение № 1), а преди сключване на договори за финансиране с одобрените кандидати, съответствието им ще се проверява чрез извършване на съответните служебни и документални проверки.

16. По отношение обстоятелствата за отстраняване, посочени в чл. 54 и чл. 55 от ЗОП кандидатът има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност съгласно чл. 56 от ЗОП, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Хипотезите, при които може да се доказва надеждност, съответно да се издаде документ за потвърждаване на надеждност са изчерпателно изброени в чл. 56, ал. 1 от ЗОП и не следва тази разпоредба да се тълкува разширително.

Допустими дейности:

Подпомагат се ПИИ, целящи подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства чрез:

а) опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление; и/или

б) инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

Условия за допустимост на дейностите:

 1. Финансовата помощ по настоящата процедура се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност в съответствие с чл. 33 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.
 2. ПИИ следва да са в съответствие с цялото приложимо законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Това включва спазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) или/и Закона за водите (ЗВ). Оценката за това съответствие трябва да е извършена и разрешението за изпълнение на съответния инвестиционен проект да е издадено и предоставено най-късно в срока по т. 5 от раздел 18 „Ред за оценяване на предложения за изпълнение на инвестиции“.
 3. 3. Инвестицията може да бъде свързана с производството на електроенергия от фотоволтаични системи в стопанствата, при условие че това производство не превишава средното годишно потребление на електроенергия на съответното стопанство.

3.1. Когато инвестициите са в полза на производството на електроенергия от фотоволтаични системи в земеделски стопанства, производствените съоръжения служат само на собствените нужди от електроенергия на крайният получател и производственият им капацитет не надвишава еквивалента на комбинираното средногодишно потребление на електроенергия от земеделското стопанство.

3.2. Към проектното предложение се прилага анализ на изпълнението на условията по точка от 3.1., изготвен и съгласуван от правоспособно лице. В анализа изрично следва да се посочи:

а) Икономии в годишното потребление на първична енергия в MWh/година – Общо намаление на годишното потребление на първична енергия за подпомаганите субекти вследствие на подкрепа от мерки по линия на Механизма. Базовото равнище се отнася до годишното потребление на първична енергия преди намесата, а постигнатата стойност се отнася до годишното потребление на първична енергия за годината след намесата. За процесите в предприятията годишното потребление на първична енергия се документира въз основа на съответни технически спецификации.

б) Инсталиран допълнителен оперативен капацитет за енергия от възобновяеми източници в MW – Допълнителен капацитет, инсталиран за енергия от фотоволтаични системи в резултат на подкрепата от мерки по линия на Механизма, който функционира (т.е. свързан е с мрежата, ако е приложимо, и е напълно готов за производството на енергия или вече произвежда енергия). Производственият капацитет се определя като „нетната максимална електрическа  мощност“, както е определена от Евростат (максималната активна мощност, която може да се подава непрекъснато, при напълно работеща централа, в точката на изхода (т.е. след приспадане на електрозахранването за спомагателните инсталации и загубите в трансформаторите, които се считат за неразделна част от централата).

 1. 4. Подпомагат се ПИИ, представени от земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение на селскостопански продукти, както и подготовка на продукцията за продажба.
 2. За да подлежат на подпомагане по реда на настоящата процедура, кандидатите представят таблица на заявените разходи както и таблици с данни за стопанската 2022/2023 година за земеделските култури и съответните площи и/или животновъдните обекти с броя по видовете и категории животни, за отглеждането на които са предвидени заявените разходи (листове в Приложение № 2 „Основна информация“).

5.1. За доказване на съответствието между техническите характеристики, параметрите и капацитетът на активите, за които се кандидатства, и отглежданите култури и животни по ПИИ е предвидено представяне на обосновка и информация от кандидата в полета „Допълнителна информация и обосновка за активите във връзка с т. 5.1 от раздел 13.2. от Условията за кандидатстване“ в Таблица 3 и Таблица 4 в Приложение № 2 „Основна информация“. Тази обосновка подлежи на оценка от оценителната комисия по изготвена методика съгласно Приложение № 3 „Калкулатор земеделска техника“. Обосновката трябва да съпоставя от една страна броя и вида на животните в стопанството и/или размера на обработваемата земя, вида и площите на отглежданите култури, видовете и честотата на извършваните операции, вкл. сроковете за прибиране на реколтата и други показатели от значение при извършване на дейността и от друга, техническите показатели на селскостопанските машини, производителност на ден (моточаса, дка/ден, т/ден) и др.

 1. 6. В случаите по т. :

6.1. данните за стопанската 2022/2023 година за земеделските култури и съответните площи се доказват чрез:

а) регистрация в ИСАК на кандидата; и/или

б) служебна справка за дейността на кандидата за стопанската 2022/2023 година в регистъра на земеделските стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

6.2. данните за стопанска година 2022/2023 година за вида и броя на отглежданите животни се доказва чрез служебна справка в Регистър животни и пчелини към дата на подаване на ПИИ. В случаите, когато броят на отглежданите животни не подлежи на вписване в Регистър животни и пчелини, се взима предвид посоченият в Регистъра капацитет на животновъдния обект.

7. Във връзка с условията по предходните точки от настоящия раздел, крайният получател се задължава да изпълнява изискванията на т. 6 от раздел II „Критерии за допустимост, критерии за оценка, ангажименти и други задължения на крайните получатели“, подраздел „Ангажименти и други задължения на КП“ от Условията за изпълнение.

Недопустими дейности:

 1. Финансова помощ не се предоставя, ако за същите инвестиционни разходи кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на ЕС.
 2. Не са допустими за подпомагане дейности и разходи за СМР, освен монтаж на допустимите съоръжения и оборудване.
 3. Финансова помощ не се предоставя за ПИИ, включващи инвестиции, които не отговарят на Европейското и национално законодателство.
 4. Финансова помощ не се предоставя за дейности, които не са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ и/или за които не е представена самооценка относно принципа за ненанасяне на значителна вреда (ПНЗВ или DNSH) (Приложение № 4 „Формуляр за самооценка за „Принципа за ненанасяне на значителни вреди““), попълнен съгласно Приложение № 4а – „Указания относно спазване на „Принципа за ненанасяне на значителни вреди““. Подробна информация относно спазване на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ е налична в Приложение № 4б „Информация за принципа „Ненанасяне на значителни вреди““.

4.1. Във връзка с ограниченията, посочени в Приложението към Решението, с което е одобрена оценката на Плана за възстановяване и устойчивост на България, и с оглед съответствие на процедурата с Известие на Комисията – „Технически насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди” съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост (2021/C58/01)”, и гарантиране в максимална степен на спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди”, за целите на настоящата процедура няма да се подкрепят:

а) дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата;

б) дейностите и активите по схемата на ЕС за търговия с емисии, при които прогнозните емисии на парникови газове не са по-ниски от съответните референтни стойности;

в) дейностите и активите, свързани със сметища, инсталации за изгаряне на отпадъци  и заводи за механично-биологично третиране;

г) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда.

 1. 5. Финансова помощ не се предоставя, ако за същите инвестиционни разходи кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на ЕС. Контролът ще обхване крайните получатели на помощта по процедурата на етап изплащане на финансовата помощ.
 2. За да се гарантира недопускане на финансиране за един и същ тип инвестиционен разход по ПВУ и ПРСР 2014-2020 г., ще се извършва контрол на бенефициент/краен получател на ниво конкретен тип инвестиционен разход, например: трактор/трактор, сеялка/сеялка, култиватор/култиватор. Тип инвестиционен разход, одобрен за подкрепа от ПРСР 2014-2020 г., няма да бъде допустим за подпомагане по ПВУ. Контролът ще обхване крайните получатели на помощта по процедурата, на етап одобрение на ПИИ. Проверката ще се извършва служебно от ДФЗ.

6.1. Условието на т. 6 не се прилага, когато конкретният тип инвестиционен разход в настоящия ПИИ надгражда и/или допълва изпълнението на предходното подпомагане, което се доказва с данни и обосновка, попълнени в Таблица 1.1 от Приложение № 2 към Условията за кандидатстване. Липсата на обосновка за спазването на посочените изисквания по отношение на предвидени за придобиване активи, може да бъде основание за недопустимост на подпомагането за тях и/или отхвърляне на съответното ПИИ.

ВАЖНО:

 1. Няма да бъдат подпомагани:

– разходи за инвестиции, насочени към привеждане в съответствие със съществуващи стандарти на ЕС;

– дейности, свързани с преработка на селскостопански продукти;

– дейности и разходи, свързани с напояване;

– дейности и разходи, свързани с капацитета на съоръжения за съхраняване на животински и растителен торов отпадък и на минерални торове;

– закупуване на земя и сгради;

– всички дейности и разходи, които не са сред посочените като допустими в Условията за кандидатстване;

8. По настоящата процедура не се подпомагат разходи по т. 1.4 и т. 1.5. от Раздел 14.1. „Допустими разходи“, ако кандидатът или групата/организацията на производители, в която участва, са заявили подпомагане по процедура № BG-RRP-6.006 по направление „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“.

Допустими разходи:

 1. Разходи за материални и нематериални инвестиции, допринасящи към изпълнение на целите на НПВУ:
 • Технологична и екологична модернизация на отделните фази на производствените процеси в растениевъдството при обработка на почвата, торене, растителна защита и прибиране на реколтата ведно със специфично оборудване за проследимост на операциите – вкл. трактори, комбайни за прибиране на реколтата, товарачи, култиватори, продълбочители и брани за частични обработки на почвата, сеялки за директна и прецизна сеитба, вкл. самоходни; торовнасящи машини за прецизно торене, вкл. самоходни; пръскачки за прецизно внасяне на препарати за растителна защита, вкл. самоходни; косачки, адаптери, приспособления и стрипер хедери, мулчираща техника (сечки, ножов валяк, шредери, мулчери и други), балопреси, дронове, GPS системи и друга техника/машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда;
 • Доставка и монтаж на оборудване за електронно управление на всички процеси, вкл. микроклимата в оранжерийното производство с изключение на разходите, свързани с напояване;
 • Доставка и монтаж на оборудване за превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки и измръзване;
 • Доставка и монтаж на автоматизирани системи и машини за подготовка на растениевъдната продукция за продажба, в т.ч. свързани с почистване, измиване, сортиране, охлаждане, калибриране, маркиране и опаковане;
 • Доставка на машини и оборудване за съхранение на продукция, в т.ч. системи за автоматизирано складиране, вкл. вътрешно заводски транспорт – електрокари, мотокари, газокари и др.;
 • Доставка и монтаж на машини, оборудване и съоръжения за компостиране за собствено потребление;
 • Технологична модернизация на отделните фази на производствените процеси за животновъдството – системи и оборудване за механизирано/автоматизирано хранене, вкл. фуражораздаващи ремаркета (прикачни и самоходни) и фуражни кухни, доене и почистване, системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, вкл. в пчеларството, системи за управление на микроклимата в стопанствата, електропастири, GPS системи, дронове, трактори, ведно със специфично оборудване за проследимост на операциите, и други машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда в животновъдните стопанства;
 • Системи и оборудване/включващи софтуер и/или хардуер/ за събиране, обработка и анализ на данни – в т.ч. информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти (за растениевъдството – за събиране, обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за торови норми, състояние на почвата и културите, добиви и др.; за животновъдството – за проследяване на здравословното състояние на животните, норми на хранене, продуктивност, и др.);
 • Доставка и монтаж на машини и оборудване за торов отпадък, като скарови подове, помпа за гъсти течности, сепаратор за отделяне на твърда от течна фракция, платформа за сепаратор, тръбни линии за отвеждане на течна фракция, хомогенизатор за течен оборски тор, скреперни системи за почистване на оборски тор, тороразпръскващи ремаркета и цистерни за течна торова маса;

Доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи в стопанствата за собствено потребление.

Условия за допустимост на разходите:

 1. Финансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства по тази процедура под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.
 2. Дейностите и разходите по проекта са допустими за подпомагане, ако са извършени след подаване на ПИИ.
 3. Разходите по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ трябва да са необходими за изпълнението на ПИИ, да са приемливи, обосновани и да отговарят на принципа на добро финансово управление, по-специално от гледна точка на икономичността и ефикасността.
 4. Оценителната комисия по чл. 10 от ПМС № 114 от 8.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от НПВУ, извършва оценка на основателността на предложените за финансиране разходи, посочени в Раздел 14.1 „Допустими разходи“, чрез съпоставяне на предложените разходи с определените пределни цени за допустими за финансиране активи и услуги и/или сравняване с индикативна/и оферта/и.
 5. Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени пределни цени, е приложен към настоящите условия за кандидатстване – Приложение № 5.
 6. За всеки заявен за финансиране разход по Раздел 14.1 „Допустими разходи“ кандидатът представя една независима оферта, която съдържа наименование на оферента, датата на издаване на офертата, подпис на оферента (допустимо е да е подписана с КЕП на представител на оферента) и подробна техническа спецификация/количествено-стойностна сметка на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС. В случаите на инвестиции за защитна система за предпазване от градушки, насекоми, птици и др., в нея следва да се посочи и площта на насаждението, за което е предвидена системата.
 7. Оценителната комисия извършва съпоставка между размера на заявения разход и определените пределни цени към условията за кандидатстване и одобрява за финансиране разхода до по-ниския размер.
 8. В случаите по т. 6 оферентите, когато са местни лица, следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.
 9. Когато за заявения за финансиране разход кандидатът е представил повече от една оферта, оценителната комисия одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер.

ВАЖНО:

10. След сключване на договора за финансиране, крайните получатели трябва да представят оферти и договор с избрания оферент съгласно изискванията на договора за предоставяне на помощта и/или условията за изпълнение

Недопустими разходи:

 1. Разходи за закупуване и/или инсталиране на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;
 2. Разходи за закупуване на недвижима собственост;
 3. Разходи за ДДС, с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
 4. Оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка, както и разходи за лихви, разходи за неустойки и такси, режийни разходи;
 5. Разходи за банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
 6. Разходи за принос в натура;
 7. Разходи за изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;
 8. Разходи за закупуване на права за производство на земеделска продукция;
 9. Разходи за закупуване, на нови машини и оборудване, за частта над пазарната им стойност или частта, надвишаваща определените пределни цени съгласно Приложение № 5;
 10. Разходи, които представляват обикновена подмяна;
 11. Разходи, свързани с плащания в брой;
 12. Разходи за ремонт, реконструкция и изграждане на съоръжения за съхранение на растителен и животински торов отпадък – торови площадки, лагуни, балони и др. с подобно предназначение;
 13. Разходи за закупуване на животни, едногодишни растения и тяхното засаждане, както и създаване на трайни насаждения;
 14. Закупуване на превозни средства – пътни превозни средства (с изключение на изрично описаните като допустими в раздел 14.1 „Допустими разходи“), въздухоплавателни средства (с изключение на дронове), плавателни съдове и плавателни средства;
 15. Разходи, свързани с преработка на селскостопански продукти;

16. Всякакви други разходи, които не са определени като допустими съгласно Раздел 14.1. „Допустими разходи“.

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:

 1. Одобреното предложение се изпълнява в срок до 12 месеца от датата на подписването на договора за финансиране.
 2. Крайният срок по т. 1 е не по-късно от 31 март 2025 г.

Критерии и методика за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции:

 1. Предложенията за изпълнение на инвестиции по процедурата ще се оценяват по следните критерии за подбор:

Критерии

Минимално изискване

Максимален праг

А

Б

В

Г

1.

ПИИ, представени от кандидати до 40 години включително.

ПИИ са представени от физически лица, ЕТ или ЕООД, за които физическото лице, физическото лице-търговец или физическото лице – управител и едноличен собственик на капитала е на възраст от 18 до 40 години включително

3

2.

Проектни предложения, представени от кандидати – жени

ПИИ са представени от физически лица, ЕТ или ЕООД, за които физическото лице, физическото лице-търговец или физическото лице – управител и едноличен собственик на капитала е жена

3

3.

Заявен размер на инвестиционните разходи

ПИИ със заявен размер на инвестиционните разходи от 30 000 до 500 000 лв. вкл. получават 5 точки. За ПИИ със заявен размер на инвестиционните разходи над 500 000 лв. точките се изчисляват, като от максималният брой точки „5“ се изважда резултатът от разделянето на горницата над 500 000 лв. на 100 000 и резултатът се записва с точност до 0,000001.

Минимум – 0 т. / Максимум – 5 т.

 

Пример:

1) 5 т., ако 30000<= ПИИ <= 500000

2) точки = 5-(ПИИ-500000)/ 100000

5

4.

Финансовото състояние на кандидата обезпечава реализирането на инвестициите по ПИИ

Съотношението между заявената стойност на ПИИ и средноаритметичният размер на нетни приходи от продажби на продукция на кандидата от три завършени финансови години (2020, 2021 и 2022 г.) е:

• по-малко или равно на 2 – 15 точки;

• по-голямо от 2 и по-малко или равно на 3 – 14 точки;

• по-голямо от 3 и по-малко или равно на 4 – 13 точки;

• по-голямо от 4 и по-малко или равно на 5 – 11 точки;

• по-голямо от 5 и по-малко или равно на 6 – 9 точки;

• по-голямо от 6 и по-малко или равно на 7 – 7 точки;

• по-голямо от 7 и по-малко или равно на 8 – 5 точки;

• по-голямо от 8 и по-малко или равно на 9 – 3 точки;

• по-голямо от 9 и по-малко или равно на 10 – 1 точка

15

5.

Кандидатът е производител на биологични продукти

Кандидатът е биологичен оператор, който има сключен действащ договор за контрол и сертификация по правилата на биологичното производство преди 01.01.2023 г. за всички видове земеделски култури и/или животни, с които се кандидатства и са описани в таблици 3 и 4 на Приложение № 2 „Основна информация“

10

6.

Кандидат с история като земеделски стопанин

Кандидатът има регистрация като земеделски стопанин за следните четири стопански години 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

20

7.

ПИИ с инвестиции и дейности, насочени в сектор Плодове и зеленчуци, и/или сектор Животновъдство, и/или сектор Етеричномаслени и медицински култури, съгласно Приложение № 9

Приоритет получават ПИИ с посочените култури и/или животни, съгласно Приложение № 9 и включени в Таблица 3 и Таблица 4 в Приложение 2. В случаите, при които в една от двете и/или в двете таблици (3 и 4) от Приложение № 2 са включени култури и/или животни, извън списъка по Приложение № 9, то точки по критерия не се получават.

15

8.

ПИИ с екологични инвестиции

Приоритет се присъжда за ПИИ, в които повече от 20 % от одобрените за подпомагане разходи са за доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи в стопанствата за собствено потребление

10

Общ брой точки по критериите за оценка на ПИИ:

81

 

 1. Съответствието с критериите за оценка се преценява към датата на подаване на ПИИ съобразно заявеното от кандидата съответствие, приложените към формуляра за кандидатстване документи, декларирани данни и служебни проверки.
 2. Подпомагат се ПИИ, получили най-малко 10 точки съгласно критериите за оценка.
 3. За доказване на съответствието с критериите за оценка оценителната комисия извършва служебна проверка. Данни от НСИ и/или НАП се изискват на база съответния раздел от представената Декларация при кандидатстване (Приложение № 1).
 4. Приоритет по критерий № 1 получават кандидати – физически лица, еднолични търговци и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), за които физическото лице, физическото лице-търговец или физическото лице – управител и едноличен собственик на капитала е на възраст до 40 години включително. Когато лицето е на възраст от 18 до 40 години включително се присъждат 3 точки. Изпълнението на условието ще се проверява служебно в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ и чрез ЕГН на физическото лице.
 5. Приоритет по критерий № 2 получават кандидати – физически лица, еднолични търговци и ЕООД, за които физическото лице, физическото лице-търговец или физическото лице –управител и едноличен собственик на капитала е жена. Изпълнението на условието ще се проверява служебно в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ и чрез ЕГН на физическото лице.

ВАЖНО!

За кандидати ЕООД точки по критерий № 1 и критерий № 2 се присъждат, когато управител и едноличният собственик на капитала на дружеството е едно и също физическо лице, което не е променяно след 06.04.2022 г. и отговаря на условията за получаване на предимство.

 1. ПИИ получават приоритет по критерий № 3 според заявения размер на инвестиционните разходи. ПИИ със заявен размер на инвестиционните разходи от 30 000 лв. до 500 000 лв. вкл. получават 5 точки. За ПИИ със заявен размер на инвестиционните разходи над 500 000 лв. точките се изчисляват, като от максималният брой точки „5“ се изважда резултатът от разделянето на горницата над 500 000 лв. на 100 000 и резултатът се записва с точност до 0,000001.
 2. По критерий № 4 приоритет получават ПИИ, за които съотношението между заявената стойност на ПИИ и средноаритметичният размер на нетни приходи от продажби на продукция на кандидата от три завършени финансови години (2020, 2021 и 2022 г.) е по-малко или равно на 10. Нетните приходи от продажби на продукция на кандидата от трите завършени финансови години (2020 г., 2021 г. и 2022 г.), се определя, като се използват следните данни от ОПР за съответната финансова година: стойността от Раздел А, т. I „Приходи от оперативна дейност”, ред „Нетни приходи от продажба на продукция”, (код 15110) от приходната част на ОПР за съответната финансова година. Изчислява се средноаритметичния размер на нетни приходи от продажби на продукция за трите завършени финансови години (2020 г., 2021 г. и 2022 г.) с помощта на Таблица 2 „Нетни приходи“ от Приложение № 2. В случай, че кандидатът не съставя ОПР съгласно Закона за счетоводството, за източник на информация се използва „Приложение № 3 – доходи от друга стопанска дейност“ от Годишна данъчна декларация (ГДД) за съответната година на физическото лице, като се взимат предвид стойностите от ред 1 „Придобит доход от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ, включително доход по чл. 29, ал. 3 от ЗДДФЛ*“ с код 301 „Доходи от дейност като регистриран земеделски стопанин за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност“, код 302 „Доходи от дейност за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, извън тези с код 301, включително доходи от продажба на произведена декоративна растителност“, код 303 „Доходи от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове); от ловно стопанство и от рибно стопанство“, код 304 „Авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и възнаграждения на артисти-изпълнители“ и код 305 „Доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси“. Данните ще се взимат по служебен път от НСИ и/или НАП, като за годините, за които кандидатът не е подал ГФО или ГДД ще се считат за 0 (нула).
 3. Приоритет по критерий за оценка № 5 получава ПИИ, представено от кандидат, за който след служебна проверка в Електронния регистър по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) е установено, че има сключен действащ договор за контрол и сертификация с контролиращо лице преди 01.01.2023 г. с актуални данни за всички видове култури/животни за стопанската 2022/2023 г., с които се кандидатства и са описани в таблици 3 и 4 на Приложение № 2 „Основна информация“.
 4. Приоритет по критерий № 6 получават ПИИ, подадени от кандидати, регистрирани като земеделски стопани за последните четири стопански години (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023). Изпълнение на изискването се проследява служебно чрез достъп до Регистър „Земеделски стопани“.
 5. По критерий № 7 приоритет получават ПИИ, за които в Таблица 3 и Таблица 4 в Приложение № 2 са посочени само земеделски култури и/или животни от Приложение № 9. В случаите, при които в Таблица 3 и/или Таблица 4 от Приложение № 2 са включени земеделски култури и/или животни извън списъка по Приложение № 9, то точки по критерия не се присъждат.
 6. Приоритет по критерий № 8 се присъжда на ПИИ, в които повече от 20 % от одобрените за подпомагане разходи са за доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи в стопанствата за собствено потребление.
 7. В случай че изпълнението на условията по критериите е станало основание за класиране на кандидата пред други кандидати по реда на тези условия, той се задължава да поддържа съответствие с критерий № 5, критерий № 7 и критерий № 8 в срока за изпълнение на проекта и за периода на мониторинг, съгласно заложеното в условията за изпълнение и договорът за предоставяне на безвъзмездно финансиране.
 8. За ПИИ, получили еднакъв общ брой точки по критерии за подбор, класирането се извършва в низходящ ред съобразно:

13.1. получения брой точки по критерий за оценка № 6 „Кандидат с история като земеделски стопанин“;

13.2. В случай, че ПИИ имат равен брой точки по критерий за оценка № 6, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий за оценка № 4 „Финансовото състояние на кандидата обезпечава реализирането на инвестициите по ПИИ“;

13.3. В случай, че ПИИ имат равен брой точки по критерий за оценка № 4, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий за оценка № 7 „ПИИ с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Плодове и зеленчуци“, и/или сектор „Животновъдство“, и/или сектор „Етеричномаслени и медицински култури“, съгласно Приложение № 9“;

13.4. В случай, че ПИИ имат равен брой точки по критерий за оценка № 7, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий за оценка № 8 „ПИИ с екологични инвестиции“.

13.5. В случай, че ПИИ имат равен брой точки по критерий за оценка № 8, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий за оценка № 5 „Кандидатът е производител на биологични продукти“;

13.6. В случай, че ПИИ имат равен брой точки по критерий за оценка № 5, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий за оценка № 3 „Заявен размер на инвестиционните разходи“;

13.7. В случай, че ПИИ имат равен брой точки по критерий за оценка № 3, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий за оценка № 1 „ПИИ, представени от кандидати до 40 години включително“;

13.8. В случай, че ПИИ имат равен брой точки по критерий за оценка № 1 същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий за оценка № 2 „Проектни предложения, представени от кандидати – жени “.

13.9. В случай, че ПИИ имат равен брой точки по критерий за оценка № 2, същите ще бъдат класирани във възходящ ред съобразно одобрения размер на разходите за подпомагане.

Списък с общи документи:

 1. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Примерен образец – Приложение № 8).
 2. Основна информация, заявени разходи, култури и животни (Приложение № 2) във формат „xls“ или „xlsx“, а когато проектното предложение се подава от упълномощено лице и във формат „pdf“ или „jpg“, подписан на всяка страница от кандидата и сканирано.
 3. Декларация при кандидатстване (Приложение № 1). Попълва се в раздел „Е-Декларации“ към формуляра за кандидатстване в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ. Когато кандидатът се представлява от няколко лица „заедно и поотделно“ или „поотделно“ и формулярът за кандидатстване не се подписва от всички, декларацията се разпечатва и подписва от всички лица, които не са подписали формуляра. Когато ПИИ се подава от упълномощено лице, Приложение № 1 се попълва и подписва от всички представляващи кандидата (с КЕП или сканирано във формат „pdf” или „jpg”) и се прикачва към формуляра за кандидатстване. Представя се във формат „pdf“, „jpg”, „.doc“, „.docx“, „.p7s“, „.p7m“, „.zip“, „.rar“ или „.7z“.
 4. Формуляр за самооценка относно съблюдаване на принципа за ненанасяне на значителни вреди (ПНЗВ или DNSH) (Приложение № 4). Попълва се в раздел „Е-Декларации“ към формуляра за кандидатстване в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ. Когато ПИИ се подава от упълномощено лице, Приложение № 4 се попълва и подписва от представляващия кандидата (с КЕП или сканирано във формат „pdf” или „jpg”) и се прикачва към формуляра за кандидатстване. Представя се във формат „.doc“, „.docx“, „.pdf“, „jpg”, „.p7s“, „.p7m“, „.zip“ или „.rar“.
 5. Документ от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издаден по реда на ЗООС и/или ЗБР и ЗВ. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Документът не се прилага за инвестиции в земеделска техника. Когато към датата на подаване на предложението документът не е представен, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 5 от раздел 18 „Ред за оценяване на предложения за изпълнение на инвестиции“).
 6. Една независима оферта за всеки заявен за финансиране разход, която съдържа наименование на оферента, датата на издаване на офертата, подпис на оферента (допустимо е да е подписана с КЕП на представител на оферента) и подробна техническа спецификация/количествено-стойностна сметка на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС. Количествено-стойностните сметки, които са част от офертите, се прилагат и във формат „xls”/„xlsx”. Представят се във формат „pdf“, „jpg”, „.p7s“, „.p7m“, „.xls“, „.xlsx“, „.zip“ или „.rar“ – важи за случаите по т. 6 от раздел 14.2. Условия за допустимост на разходите.
 7. Декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП във формата на образеца (Приложение № 7) за 2020, 2021 и 2022 г. Декларациите се попълват от представляващия кандидата, подписват се (с КЕП или сканирано във формат „pdf“) и се прикачват към формуляра за кандидатстване. В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, декларацията се подписва от всяко от тях. Представя се във формат „pdf“, „jpg”, „.rar“, „.7z“, „.zip“, „.xls“, „.xlsx“, „.p7s“ или „.p7m“.
 8. Анализ, удостоверяващ изпълнението на условията по т. 3 от Раздел 13.2. „Условия за допустимост на дейностите“, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област, вписан в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) (важи в случаите на инвестиции за производство на електроенергия от фотоволтаични системи в стопанствата). Представя се във формат „pdf“, „jpg”, „.zip“, „.rar“ или „.7z“.

ВАЖНО:

В архивните файлове във формат „zip“ или „rar“ следва да се съдържат файлове само във формати, за разглеждането на които не се изисква използването на специфични програми или приложения.

Процедура за уведомяване на одобрените кандидати и сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

 1. Изпълнителният директор на ДФЗ в 10-дневен срок от одобряване на оценителния доклад издава мотивирано решение, с което отказва предоставянето на средства на кандидатите, включени в Списъка на предложените за отхвърляне предложения и основанията за отхвърлянето им, включително при невъзможност да бъде извършена корекция на основание чл. 16, ал. 8 във връзка с чл. 16, ал. 9 на ПМС № 114/2022 г.

1.1 Решенията са индивидуални административни актове, които се съобщават на кандидатите чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ и подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

 1. При одобрен оценителен доклад, кандидатите, чиито ПИИ са предложени за финансиране, се поканват еднократно да представят в 14-дневен срок доказателства, че отговарят на изискванията за краен получател на средства от Механизма, като представят необходимите документи. С поканата кандидатите се уведомяват за извършените корекции в бюджета на ПИИ. Поканите, с които се изисква представянето на доказателства за съответствие с изискванията за краен получател, се изпращат чрез системата ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ.
 2. С поканата ще бъдат изискани следните документи:

а) Удостоверение от Националната агенция за приходите за липса на задължения на кандидата (издадено след датата на получаване на поканата за сключване на договор);

или

Удостоверение от Националната агенция за приходите за наличие на задължения на кандидата, от което да е видно че размерът на неплатените задължения е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот на предприятието-кандидат за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.;

или

Споразумение с НАП от което да е видно, че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения.

ВАЖНО:

Кандидатът следва да предостави един от документите по буква „а“ единствено в случаите, когато в резултат на извършена служебна проверка от страна на ДФЗ е установено наличие на задължения към НАП. Проверката за наличие на задължения към НАП включва проверка за наличие на публични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 и т. 8 от ДОПК. Липсата на подобни публични задължения кандидатът декларира в рамките на съответния раздел от Декларация при кандидатстване (Приложение № 1). По отношение публичните задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 8 от ДОПК ДФЗ извършва служебна проверка.

б/ Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на СНД (Столична община) и по седалището на кандидата (издадени не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето им);

От Удостоверенията по букви „а/“ и „б/“ следва да е видна липсата на задължения или размерът на неплатените задължения следва да е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот на предприятието-кандидат за последната приключена финансова година и не повече от 50 000 лв.

Кандидат, който видно от Удостоверенията по букви „а/“ и „б/“ има задължения повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв. има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност. За тази цел кандидатът може да представи следните документи: документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение. По отношение на задължения към Столична община се извършва служебна проверка.

в/ Свидетелство за съдимост на всички лица, с право да представляват кандидата (независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин), издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му.

Когато за някое от горепосочените лица свидетелството за съдимост подлежи на издаване от чуждестранен орган, същото се представя съгласно условията в т. 5 от раздел 20. „Начин на подаване на предложения за изпълнение на инвестиции“. Когато в съответната чужда държава свидетелство за съдимост или еквивалентен документ не се издава, горепосоченото лице следва да представи декларация, съгласно законодателството на държавата, в която е установено. Документът се представя в случаите, когато не може да бъде извършена проверка по служебен път. По отношение на лица, които са родени в България и не са осъждани, се извършва служебна проверка. Лицата, които са български граждани, но са родени в чужбина, чуждестранните граждани или осъжданите лица следва да представят Свидетелство за съдимост (издадено не по-рано от 6 месеца към датата на сключване на договора).

г/ Нотариално заверено пълномощно в случаите, когато договора за финансиране ще бъде подписан от лице, различно от законния/ите представител/и на кандидата съгласно вписванията в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ или в Регистър БУЛСТАТ;

д/ Заявление за профил за достъп до ИСМ-ИСУН 2020 на Ръководител на отговорно ведомство и организация с определени СНД, Структури за наблюдение и крайни получатели по НПВУ (Приложение № 3 към Условията за изпълнение) и/или Заявление за профил за достъп до ИСМ-ИСУН 2020 на лица, упълномощени от отговорното ведомство и организация с определени СНД, Структури за наблюдение и крайни получатели по НПВУ (Приложение № 4 към Условията за изпълнение).

е/ Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ във връзка с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП

3.1. Документите по т. 3, буква „а“, „в“ и „е“ се представят в случаите, когато не може да бъде извършена проверка по служебен път.

 1. Посочените документи се представят от одобрените кандидати преди сключване на договори за финансиране като, преди представяне на договорите за подпис, ще се извършва проверка за съответствие на кандидатите с изискванията на чл. 6 от ПМС № 114/2022 г. въз основа на представените документи.
 2. Срокът за представяне на посочените документи е 14 дни, считано от датата на изпращането чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ на поканата по т. 2.
 3. Преди сключване на договор за финансиране, ДФЗ извършва проверка на декларираните от одобрените кандидати обстоятелства, касаещи:

6.1. критериите за недопустимост на кандидатите съгласно раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите“;

6.2. неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Европейската комисията, с което дадена помощ се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар. Проверката е на база информация в Публичния регистър на ЕК: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3): проверка по вид решение – отрицателно решение с възстановяване

 1. Когато при извършване на проверката по същество на представените от кандидатите документи при сключване на договор за финансиране, се установи несъответствие между декларирани данни на етап кандидатстване и информацията, посочена в представените документи, договор не се сключва, като за договаряне ще бъдат поканени съответният броя кандидати от резервния списък (в случай че такъв е съставен) по поредността на класирането им, до изчерпване на общия наличен бюджет по процедурата.
 2. Ако кандидат по одобрен за финансиране ПИИ откаже сключване на договор за финансиране, се пристъпва към сключване на такъв договор с кандидатите от резервния списък (в случай че такъв е съставен) по поредността на класирането им.
 3. Изпълнителният директор на ДФЗ взема мотивирано решение за отказ за предоставяне на БФП в следните случаи:

9.1 за всяко ПИИ, включено в списъка на предложените за отхвърляне и основанието за отхвърлянето им, включен в доклада за работата на оценителната комисия;

9.2 при несъгласие на кандидата да сключи договор за финансиране;

9.3 на кандидат, който не отговаря на условията на чл. 6 от ПМС № 114/2022 г или непредставяне на документите по т. 3;

9.4 за ПИИ, при които се установи, че не е спазена забраната за кумулативно предоставяне по приложимия режим на държавна помощ и за двойно финансиране по чл. 191 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

 1. При подписване на договор за финансиране, крайният получател подписва декларация по чл. 6 от ПМС № 114/2022 г., при настъпила промяна в декларираните при кандидатстване обстоятелства (Приложение № 1).
 2. Индивидуалните административни актове на изпълнителният директор на ДФЗ за отказ за предоставяне на средства се съобщават на кандидатите чрез системата ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ в изпълнение на чл. 30, ал. 1 от ПМС 114/2022 г. Към съобщението в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ до съответния кандидат се прикача и издадения акт. ДФЗ не носи отговорност ако поради грешни и/или непълни данни за кореспонденция, предоставени от самите кандидати, те не получават кореспонденцията с ДФЗ.
 3. Всеки кандидат може да подаде до изпълнителният директор на ДФЗ и/или ръководителя на СНД сигнал за предоставяне на невярна и/или подвеждаща информация от кандидати в процедури по предоставяне на средства по Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство и/или от краен получателите на БФП по Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство, които при изпълнение на договор, сключен по ПИИ, финансиран от Механизма за възстановяване и устойчивост, предоставят невярна и /или подвеждаща информация, за вписване в регистъра и проверка.
 4. Документите, които се изискват за сключване на договора за финансиране следва (когато това е посочено в писменото уведомление) да бъдат подписани с валиден КЕП от законния представител на конкретния краен получател съгласно документа за създаване/акта за учредяване, както и да бъдат прикачени в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ. Документите, представени от кандидата, които са издадени от други институции не се подписват от кандидата.
 5. Указания по отношение на подписването с КЕП на договора за финансиране (Приложение № 1 към Условията за изпълнение) и прикачването на документите в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ ще бъдат описани в писменото уведомление за сключване на административния договор.

15. Всички документи необходими за целите за сключване на договора за финансиране се представят от кандидатите чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ.

Приложение № 9 към Условията за кандидатстване
Списък с култури и животни, попадащи в чувствителните сектори – сектор „Плодове и зеленчуци“, сектор „Етеричномаслени и медицински култури“ и сектор „Животновъдство“

КУЛТУРИОПИСАНИЕ
 І. Списък с култури в сектор „Плодове и зеленчуци“ 
Зеленчукови култури 
1. Картофи, бататиКлубенови зеленчукови култури
  
2. ДоматиПлодови зеленчукови култури
3. Пипер (вкл. лют)Плодови зеленчукови култури
4. ПатладжанПлодови зеленчукови култури
5. КраставициПлодови зеленчукови култури
6. КорнишониПлодови зеленчукови култури
7. ТиквичкиПлодови зеленчукови култури
8. ДиниПлодови зеленчукови култури
9. ПъпешиПлодови зеленчукови култури
10. БамяПлодови зеленчукови култури
11. Градински фасул (зелен и зърно)Бобови зеленчукови култури
12. Градинска бакла (зелена и зърно)Бобови зеленчукови култури
13. Градински грах (зелен и зърно)Бобови зеленчукови култури
  
14. Главесто зелеЛистностъблени зеленчукови култури
15. КарфиолЛистностъблени зеленчукови култури
16. БроколиЛистностъблени зеленчукови култури
17. СалатаЛистностъблени зеленчукови култури
18. МарулиЛистностъблени зеленчукови култури
19. СпанакЛистностъблени зеленчукови култури
20. МагданозЛистностъблени зеленчукови култури
21. КопърЛистностъблени зеленчукови култури
22. Листно цвеклоЛистностъблени зеленчукови култури
23. КиселецЛистностъблени зеленчукови култури
24. ЛападЛистностъблени зеленчукови култури
25. АлабашЛистностъблени зеленчукови култури
  
26. МорковиКореноплодни зеленчукови култури
27. Магданоз – кореновКореноплодни зеленчукови култури
28. ЦелинаКореноплодни зеленчукови култури
29. Салатно цвеклоКореноплодни зеленчукови култури
30. РепичкиКореноплодни зеленчукови култури
31. РяпаКореноплодни зеленчукови култури
32. ПащърнакКореноплодни зеленчукови култури
  
33. Лук (зрял и зелен)Лукови зеленчукови култури
34. Чесън (зрял и зелен)Лукови зеленчукови култури
35. ПразЛукови зеленчукови култури
36. АрпаджикЛукови зеленчукови култури
  
37. ХрянМногогодишни зеленчукови култури
38. АспержиМногогодишни зеленчукови култури
Трайни насаждения 
39. Десертни лозяТрайни насаждения
40. Винени лозяТрайни насаждения
Овощни култури 
  
41. ЯбълкиСемкови овощни видове
42. КрушиСемкови овощни видове
43. ДюлиСемкови овощни видове
44. МушмулиСемкови овощни видове
  
45. Сливи/джанкиКостилкови овощни видове
46. Праскови/нектариниКостилкови овощни видове
47. Кайсии/зарзалиКостилкови овощни видове
48. ЧерешиКостилкови овощни видове
49. ВишниКостилкови овощни видове
50. Едроплоден дрянКостилкови овощни видове
  
51. ЯгодиЯгодоплодни видове
52. МалиниЯгодоплодни видове
53. КъпиниЯгодоплодни видове
54. Френско грозде (бели и червени)Ягодоплодни видове
55. АронияЯгодоплодни видове
56. КасисЯгодоплодни видове
57. Бодливо гроздеЯгодоплодни видове
58. БоровинкиЯгодоплодни видове
59. Актинидия (киви)Ягодоплодни видове
60. СмокиниЯгодоплодни видове
61. ОрехиЯдкови /черупкови/ видове
62. БадемиЯдкови /черупкови/ видове
63. ЛешнициЯдкови /черупкови/ видове
64. КестениЯдкови /черупкови/ видове
 ІІ. Списък с култури в сектор „Етеричномаслени и медицински култури“  
  
1. АнасонЕтеричномаслени и медицински култури
2. ЛайкаЕтеричномаслени и медицински култури
3. Кимион и черен кимионЕтеричномаслени и медицински култури
4. ЧубрицаЕтеричномаслени и медицински култури
5. Валериана – двугодишна култураЕтеричномаслени и медицински култури
6. БосилекЕтеричномаслени и медицински култури
7. Бял трън (силибум)Етеричномаслени и медицински култури
8. Черна мерудияЕтеричномаслени и медицински култури
  
9. ЛавандулаЕтеричномаслени и медицински култури
10. МентаЕтеричномаслени и медицински култури
11. Блатно кокичеЕтеричномаслени и медицински култури
12. МаточинаЕтеричномаслени и медицински култури
13. МащеркаЕтеричномаслени и медицински култури
14. ПелинЕтеричномаслени и медицински култури
15. ЛевзеяЕтеричномаслени и медицински култури
16. РиганЕтеричномаслени и медицински култури
17. ЕхинацеяЕтеричномаслени и медицински култури
18. Медицинска ружаЕтеричномаслени и медицински култури
19. РозмаринЕтеричномаслени и медицински култури
20. СалвияЕтеричномаслени и медицински култури
21. Маслодайна розаЕтеричномаслени и медицински култури
22. ШипкаЕтеричномаслени и медицински култури
 IIа. Култивирани гъби 
23. Култивирани печуркиКултивирани гъби
24. КладницаКултивирани гъби
ІІІ. Списък на животни в сектор „Животновъдство“  
Говеда и биволи 
1. Телета и малачета до 1 г. 
2. Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване 
3. Телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини 
4. Млечни крави и биволици 
5. Крави от месодайни породи 
Овце 
6. Овце – млечни, и овце – месодайни 
7. Други овце 
Кози 
8. Кози – майки 
9. Други кози 
Свине 
10. Свине – майки 
11. Прасенца под 45 дни 
12. Други свине 
Птици 
13. Кокошки – носачки 
14. Бройлери 
15. Пуйки 
16. Гъски 
17. Патици 
18. Пъдпъдъци 
Други 
19. Пчелни семейства 

Приложение № 5 към Условия за кандидатстване „Списък с пределни цени за активи и дейности“

 1. Извършване на строително – монтажни работи:

Реф. №

СМР

Описание

Мерна единица

Ново строителство – цена в лв.

(лв/ kWp, лв/дка)

А

Б

В

Г

Д

1.1.1

Автономни фотоволтаични (соларни) системи

Доставка и монтаж на автономна фотоволтаична (соларна) система

kWp

6 200.00

1.1.2

Мрежови фотоволтаични (соларни) системи с инсталирана мощност до 15 kWp включително

Доставка и монтаж на мрежова фотоволтаична (соларна) система

kWp

2 500.00

1.1.3

Мрежови фотоволтаични (соларни) системи с инсталирана мощност над 15 kWp

2 450.00

 

 

 

 

 

1.2.1

Изграждане на защитна система за предпазване от градушки, насекоми, птици и др. за овощни видове в това чило: семкови; костилкови; ядкови /черупкови/

Включва цялостната дейност по доставка и монтаж на защитна система:
– конструкция;
– допълнителни аксесоари (колове, въжета, котви, скоби, кукички, щипки, стоманено въже, поликарбонатна тел и др.);
– мрежа

дка

8 600.00

1.2.2

Изграждане на защитна система за предпазване от градушки, насекоми, птици и др. за лозя

7 500.00

1.2.3

Изграждане на защитна система за предпазване от градушки, насекоми, птици и др. ягодоплодни, многогодишни медицински и ароматни култури и всички култури

3 650.00

      

 

 1. II. Закупуване на земеделска техника:

Реф. №

Вид разход

лв./к.с

2.1.

Закупуване на трактори за нуждите на земеделското производство /с изключение на горски и градински тип косачки/

2 491,37

2.2.

Закупуване на зърнокомбайни

2 555,07

2.3.

Закупуване на силажокомбайни

1 883,59

2.4.

Закупуване на самоходни товарачи /челни и телескопични/

2 672,22

2.5.

Закупуване на самоходни пръскачки

3 193,18

В пределната цена за 1 к.с. номинална мощност за самоходната земеделска техника се включва и допълнителното оборудване, необходимо за нормалното функциониране на техниката по предназначение.

В случай че за конкретен актив е определена пределна цена на конска сила, то за него се извършва съпоставка едновременно между:

1) размера на предложения от кандидата разход (съгласно представената индикативна оферта/и);

2) максимално допустимия размер на разхода, съгласно съответната пределната цена за конска сила на база номинална мощност. Номиналната мощност на техниката се взима от представената оферта/и и техническа спецификация за заявения актив и се умножава по съответната пределна цена за 1 к.с..

Списък на съкращения:

БФП

Безвъзмездна финансова помощ

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ДДС

Данък върху добавената стойност

ДФЕС

Договор за функционирането на Европейския съюз

ДФЗ

Държавен фонд „Земеделие“

ЕЗФРСР

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕС

Европейски съюз

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗВ

Закон за водите

ЗВД

Закон за ветеринарномедицинската дейност

ЗДДФЛ

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

ЗМСП

Закон за малките и средните предприятия

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ИСМ-ИСУН 2020

Информационната система за управление и наблюдение (ИСМ-ИСУН 2020), надградена за целите на Механизма за възстановяване и устойчивост

КЕП

Квалифициран електронен подпис

КС

Количествени сметки

КСС

Количествено-стойностни сметки

НПВУ

Национален план за възстановяване и устойчивост

ПИИ

Предложение за изпълнение на инвестиция

ПМС

Постановление на Министерски съвет

ПНЗВ/ DNSH

Принцип за „ненанасяне на значителни вреди“/„Do not significant harm“

ПРСР

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

СМР

Строително-монтажни работи

СНД

Структура за наблюдение и докладване

ПМС № 114/2022 г.

Постановление № 114 на МС от 8.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (обн., ДВ, бр. 43 от 2022 г.)

Регламент (ЕС) 2022/2472

Регламент (ЕС) 2022/2472 на Kомисията от 14 декември 2022 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 327 от 21.12. 2022 г.)

Регламент (ЕС) 2021/241

Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стp. 1)

Основни термини и дефиниции за целите на процедурата:

BREF документ

Референтен документ (BREF) за най-добрите налични техники (НДНТ) е документ, изготвен за определени дейности, описващ по-специално прилаганите техники, сегашните количества на емисиите и консумацията, разглежданите техники за определяне на НДНТ, както и заключенията за НДНТ и всякакви новопоявяващи се техники, в който се отделя специално внимание на следните критерии:

1. Използването на нискоотпадъчна технология.

2. Използването на по-малко опасни вещества.

3. Увеличаване на степента на извличане и рециклиране на генерираните и използваните в процеса вещества и на отпадъци, където това е уместно.

4. Сравними процеси, съоръжения или методи на експлоатация, изпитани успешно в промишлен мащаб.

5. Технологичен напредък и промени в научните познания и разбирания.

6. Вид, въздействие и обеми на разглежданите емисии.

7. Дата за пускане в експлоатация на нови или съществуващи инсталации.

8. Период от време, необходим за внедряване на най-добрите налични техники.

9. Консумация и вид на използваните в процесите суровини (включително водата) и енергийна ефективност.

10. Необходимост от предотвратяване или намаляване до минимум на общото въздействие на емисиите върху околната среда и рисковете за нея.

11. Необходимост от предотвратяване на аварии и свеждане до минимум на последиците за околната среда.

12. Информация, публикувана от публични международни организации. 

Поради това по определение BREF представлява описателен документ, който не предписва използването на определена техника или специална технология, а само дава насоки за прилаганите такива и граници на отделяните в околната среда вредности.

Въвеждане на инвестицията в експлоатация

Месеца, в който подпомаганият актив, за който е заявено изплащане на финансовата помощ, е заприходен в счетоводната система на крайния получател, но не по-рано от:

–                     Месеца, през който е преминала фактическата власт върху актива в полза на крайния получател – за актив, чието ползване не е подчинено на регистрационен или разрешителен режим или

–                     Месеца, през който е извършена съответната регистрация или издаване на съответното разрешение – за актив, чието използване е подчинено на регистрационен или разрешителен режим или

–                     Месеца, през който е издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване на строежа – когато инвестицията включва строително-монтажни работи и когато съобразно категорията на строежа съгласно Законът за устройство на територията предвижда издаването на тези документи.

Когато предметът на подпомагане по договора за финансиране включва повече от един актив, за въвеждане на инвестицията в експлоатация се приема най-късният месец, през който е настъпило събитието по горните условия, по отношение на всички подпомагани активи, за които е заявено изплащане на финансовата помощ.

Възобновяеми енергийни източници

За целите на настоящата процедура възобновяеми енергийни източници е слънчева енергия.

Дейност

Задача или група от задачи (действие или група от действия), които имат (водят до постигане на) конкретен резултат (резултат/продукт) и чрез които се реализира изпълнението на съответното ПИИ.

Животновъден обект

Всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории.

Селскостопанска дейност

.

Производство на селскостопански продукти и/или поддръжка на земеделските площи съгласно определенията в т. 4.1.1 „Селскостопанска дейност“ от одобрения СПРЗСР за периода 2023-2027 г.

Земеделска техника

Техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата, като: трактори, самоходна техника – колесни трактори, верижни трактори, специализирани самоходни машини (силажокомбайни, зърнокомбайни и др.) и друг вид самоходни машини и сменяема прикачна техника, включително и когато те се използват в животновъдните обекти.

Земеделски култури

Растения от даден ботанически вид и род, които се отглеждат от човека, за да задоволяват определени негови потребности.

Земеделски площи

Площи, заети с елементи на агро-лесовъдните системи, когато са създадени и/или поддържани в земеделската площ, обработваема земя, трайни насаждения, постоянно затревени площи

Земеделско стопанство

Единица, състояща се от земя, помещения и съоръжения, използвани за първично селскостопанско производство

Информационна система за Механизма

Информационната система за управление и наблюдение (ИСМ-ИСУН 2020), надградена за целите на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Кандидати за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост

Всички физически и юридически лица и техни обединения, които кандидатстват за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост чрез подаване на предложение за изпълнение на инвестиция.

Краен получател

Кандидат за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, чието предложение за изпълнение на инвестиция е одобрено с решение на ръководителя на структурата за наблюдение и докладване в резултат на извършена процедура чрез подбор или чрез директно предоставяне на средства по ПМС № 114/2022 г. и с когото е сключен договор или е издадена заповед за предоставяне на средства от Механизма.

Материални активи

 По смисъла на чл. 2, точка 55 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2472 „материални активи“ означава активи, състоящи се от земя, сгради, съоръжения, машини и оборудване

Независими оферти

Оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

а) едното участва в управлението на дружеството на другото;

б) съдружници;

в) съвместно контролират пряко трето лице;

г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;

д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;

е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;

ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

Нередност

Всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.

Предложение за изпълнение на инвестиция

Съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определена/и цел/и, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено-измерими резултати.

Предприятие в затруднено положение

Предприятие, което отговаря на критериите, определени в член 2, точка 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, а именно:

„предприятие в затруднено положение“ означава предприятие, по отношение на което е изпълнено поне едно от следните обстоятелства:

а) в случай на дружество с ограничена отговорност (което не е МСП, което съществува по-малко от три години или, за целите на допустимостта за помощите за рисково финансиране, МСП, което е извършило своята първа търговска продажба преди най-много 7 години и което отговаря на условията за инвестиции за рисково финансиране въз основа на извършен от избрания финансов посредник финансов и правен анализ), когато неговият записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля половината от записания акционерен капитал. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество с ограничена отговорност“ се разбира по-специално видовете дружества, посочени в приложение I към Директива 2013/34/ЕС, а понятието „акционерен капитал“ включва, когато е уместно, премии от акции;

б) в случай на дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството (което не е МСП, което съществува по-малко от три години или, за целите на допустимостта за помощите за рисково финансиране, МСП, което е извършило своята първа търговска продажба преди най-много 7 години и което отговаря на условията за инвестиции за рисково финансиране въз основа на извършен от избрания финансов посредник финансов и правен анализ), когато капиталът, вписан в баланса на дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството“, се разбира по-специално типовете дружества, посочени в приложение II към Директива 2013/34/ЕС;

в) когато предприятието е в процедура по несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по несъстоятелност по искане на неговите кредитори.

Преработка на селскостопански продукти

По смисъла на чл. 2, точка 45 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2472 означава всяко обработване на селскостопански продукт, в резултат на което се получава продукт, който също е селскостопански продукт, с изключение на дейностите, извършвани в стопанството, нужни за приготвяне на животински или растителен продукт за първа продажба;

Първично селскостопанско производство

По смисъла на чл. 2, точка 44 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2472 това e производството на растителните и животинските продукти, изброени в приложение I към Договора, без да се извършват никакви по-нататъшни операции, с които се променя естеството на тези продукти

Пътно превозно средство

Съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите, тракторите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата.

Селскостопански продукт

По смисъла на чл. 2, точка 7 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2472 „селскостопански продукт“ означава продуктите, изброени в приложение I към Договора, с изключение на продуктите от риболов и аквакултури, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1)

Система за управление и контрол

Единна система за управление, контрол и одит на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, изградена за осигуряване функционирането на предвидима, стабилна и гъвкава вътрешноконтролна среда за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост, която включва:

а) правната и институционалната рамка за изпълнението на Плана с ясно определяне на правата и задълженията на всеки участник;

б) детайлните правила и процедури относно предоставянето на средствата от Механизма на крайните получатели, финансовото управление и платежния процес, етапите в изпълнението и отчитането на инвестициите и реформите, исканията за плащане и докладване към ЕК, мерките за превенция на измама, конфликт на интереси и корупция, както и последващите корективни действия на национално равнище, както и тези за двойно финансиране, за одитна следа, включително информацията съгласно чл. 22, ал. 2, буква „г“ от Регламент 2021/241, информация и публичност, управление на риска и др.;

в) образците на отчетните документи за изпълнение на инвестициите и реформите;

г) контролните листове за ключовите процеси, които ще се реализират на всички равнища на изпълнение на инвестициите;

д) организацията и отговорностите на участниците във връзка с въвеждането на информация в информационната система за Механизма.

Съпоставими оферти

Оферти, които съдържат:

а) еднотипни основни технически характеристики – в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване на машини и земеделска техника;

б) общ съпоставим капацитет на оборудването – в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване на оборудване;

в) количествено-стойностни сметки – в случаите, когато се кандидатства за разходи за извършване на строително-монтажни работи.

Проект на процедура за кандидатстване

BG-RRP-6.004 – Инвестиции в технологична и екологична модернизация

Процедурата има за цел да предостави своевременна подкрепа на българските земеделски производители, под формата на безвъзмездни средства, за бързо възстановяване от последиците от COVID-19 пандемията, преодоляване на проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация към климатичните промени, екологизацията на производството, цифровата трансформация, подобряване на генетичните ресурси.

Фондът за насърчаване на технологичния и екологичен преход предвижда предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждащи иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 15.09.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 05.04.2023 г.

Интернет адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/nacionalen-plan-po-mehanizma-za-vzstanovyavane-i-ustojchivost/

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 24.08.2023 г. 23:59 ч.