Общи и специални условия за допустимост за подпомагане на земеделските площи 2015

Приложими условия за 2015г.

Раздел III. Общи и специални условия за допустимост за подпомагане на земеделските площи
Чл. 7. (1) Допустими за подпомагане по схемите за подпомагане на площ по чл. 1, ал.
2 са земеделските площи, които отговарят на критериите за хектар, отговарящ на условията за подпомагане, по чл.32, пар.2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
(2) Площите по ал. 1 се включват в системата за идентификация на земеделските
парцели като специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане”.

Чл. 8. (1) За поддържането на земеделската площ в състояние, което я прави подходяща за паша или обработване по смисъла на чл. 4, пар. 1, б.”в”, подт. ii) от Регламент
(ЕС) № 1307/2013, в съответствие с предназначението на площта трябва да бъде приложена поне една от следните дейности:
1. изораване;
2. дисковане;
3. подрязване на тревата и/или премахване на плевели и храсти;
4. почистване и обработка с хербициди.
(2) Дейностите по ал.1, т.1 и 2 не се прилагат по отношение на площи, подходящи за
паша.
(3) Земите под угар по чл.4, ал.2 са допустими за подпомагане съгласно чл.7, ал.1,
когато върху тях е извършена най-малко една почвена обработка до 31 май на годината на
кандидатстване и се поддържа максимална височина на тревостоя от 0.5 м.

Чл. 9. (1) Трайно неподходящи за подпомагане са земеделските площи, заети от
дървесна или храстовидна растителност, сгради, съоръжения, скали, скални участъци,
ерозирали или оголени терени.
(2) Не са допустими за подпомагане земеделските площи или тези части от тях, в
които елементите по ал. 1 са компактно разположени и заемат, заедно или поотделно, повече от 100 кв. м.

Чл. 10. Трайните насаждения са допустими за подпомагане, когато:
1. най-малко 70 % от растенията, включени в референтния парцел, са живи
(неизсъхнали);
2. почвената повърхност се поддържа с подходящи обработки или косене според
прилаганите системи (угарна, чимово-мулчирна, мулчирна или ливадно зачимяване).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *