ПРСР 2020

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА 2018Г.
ЗА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г.

Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

Максимален % на съфинансиране: 60-80%
Размер на БФП за проект (в лв.):
– минимален: левовата равностойност на 1 250 евро
– максимален: левовата равностойност на 25 000 евро

Април 2018 г.Юли 2018 г.

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Максимален % на съфинансиране: 40-50%
Размер на БФП за проект (в лв.):
– минимален: левовата равностойност на 15 000 евро
– максимален:  левовата равностойност на 2 000 000 евро

Януари 2018 г.Април 2018 г.

Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“

Максимален % на съфинансиране:
Размер на БФП за проект (в лв.):
– минимален:
– максимален: левовата равностойност на 25 000 евро

Февруари 2018 г.Май 2018 г.

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Максимален % на съфинансиране: до 50%
Размер на БФП за проект (в лв.):
– минимален: левовата равностойност на 10 000 евро- максимален:  левовата равностойност на 200 000 евро

Април 2018 г.Юни 2018 г.

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Максимален % на съфинансиране: до 100%
Размер на БФП за проект (в лв.):
– минимален:
– максимален: левовата равностойност на:
– 600 000 евро за дейности по т. 1;
– 400 000 евро за дейности по т. 2;
– 500 000 евро за дейности по т. 3 и 5;
– 50 000 евро за дейности по т. 4;
– 250 000 евро за дейности по т. 3, свързани с изграждане на открита и/или закрита спортна инфраструктура (физкултурни салони).

Февруари 2018 г.Юни 2018 г.

Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Максимален % на съфинансиране: До 100% в случай, че не е налично генериране на приходи и в съответствие с Насоките на Европейския съюз за държавната помощ в сектора на селското и горско стопанство и в селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Размер на БФП за проект (в лв.):
– минимален:
– максимален: левовата равностойност на 50 000 евро

Септември 2018 г.Декември 2018 г.

Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“

Максимален % на съфинансиране: 75-100%
Размер на БФП за проект (в лв.):
– минимален:
– максимален: левовата равностойност на 400 000 евро

Юни 2018 г.Август 2018 г.

Подмярка 8.3 „ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

Максимален % на съфинансиране: до 100%
Размер на БФП за проект (в лв.):
– минимален: левовата равностойност на 2 500 евро
– максимален:  левовата равностойност на 1 500 000 евро

Март 2018 г.Юни 2018 г.

Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

Максимален % на съфинансиране: до 100%
Размер на БФП за проект (в лв.):
– минимален: левовата равностойност на 1 000 евро
– максимален: левовата равностойност на 1 000 000 евро

Март 2018 г.Юни 2018 г.

Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

Максимален % на съфинансиране: 40-50%
Размер на БФП за проект (в лв.):
– минимален: левовата равностойност на 5 000 евро
– максимален: левовата равностойност на 500 000 евро

Март 2018 г.Юни 2018 г.

Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“

Максимален % на съфинансиране:
Размер на БФП за проект (в лв.):
– минимален:
– максимален: левовата равностойност на 100 000 евро за всяка една година в рамките на 5 последователни години

Април 2018 г.Юли 2018 г.

Подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“

Максимален % на съфинансиране: до 100% – за разходите за проучвания, разходите за стимулиране на интерес и за текущите разходи; до 70% за инвестиционни разходи;
Размер на БФП за проект (в лв.):
– минимален:
– максимален: за една оперативна група за един проект е левовата равностойност на 1 000 000 евро.

Май 2018 г.Юли 2018 г.

Подмярка 19.3  „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“

Максимален % на съфинансиране: до 100%
Размер на БФП за проект (в лв.):
– минимален:
– максимален:
– за подготвителна помощ:
– левовата равностойност на 10 000 евро за проекти за вътрешнотериториално сътрудничество и на 25 000 евро за проекти за транснационално сътрудничество.
– за изпълнение на проекти за сътрудничество:
– левовата равностойност на 100 000 евро за транснационално сътрудничество и
– 50 000 евро за вътрешнотериториално сътрудничество.

Февруари 2018 г.Съгласно Регламент (ЕС) 1305/2013, чл. 44, пар. 3 кандидатстването по подмярка 19.3 е текущо.

 

ОБЩИ

ПРСР 2014-2010(DOC)

Приложение ПРСР 2014-2020(RAR)

ИНФОРМАЦИЯ

Отварянето на „прозорците“ за набиране на проектни предложения по ПРСР се очаква да стартират през месец май – юни с подпомагане на млади фермери, а в края на годината- с мярката за инвестиции във физически активи.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. има три цели:
1. Повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство и жизнеспособността на стопанствата, за повишаване на доходите на производителите и осигуряване на доставката на качествени хранителни продукти.
2. Опазване на екосистемите и устойчиво управление и използване на природните ресурсите в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост.
3. Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социалното включване и по-добро качество на живот.

Програмата има три хоризонтални приоритета:
• Насърчаване на иновациите в производството, пазарната организация и управлението;
• Предотвратяване и приспособяване към климатичните промени;
• Опазване и възстановяване на околната среда.

МяркаПублични средства, евро% разпределение
1Мярка 1-Трансфер на знания и действия за осведомяване.25 394 5950.89%
2Мярка 2-Консултантски услуги,управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството.8 254 5320.29%
3Мярка 3-Схеми за качество заселскостопански продукти и храни.2 751 5110.10%
4Мярка 4-Инвестиции в материални активи.753 062 30526.44%
в т.ч. Инвестиции към които се прилага основен процент съфинансиране590 171 519
в т.ч. Инвестиции свързани с изпълнение на агроекологични и свързани с климата ангажименти30 688 767
в т.ч. Дейности свързани с агроекологични инвестиции132 202 019
6Мярка 6-Развитие на стопанството и стопанската дейност.173 421 5966.09%
в т.ч. Инвестиции към които се прилага основен процент съфинансиране127 945 241
в т.ч. „Стартова помощ за млади земеделски производители“45 476 355
7Мярка 7-Основни услуги и обновяване на селата в селските райони.630 725 91022.15%
8Мярка 8-Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите.64 309 5972.26%
9Мярка 9-Учреждяване на групи и организации на производителите.7 795 9470.27%
10Мярка 10-Агроекология и климат.290 533 23310.20%
11Мярка 11-Биологично земеделие.102 906 4953.61%
12Мярка 12- Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите.62 367 5722.19%
13Мярка 13- Плащания за райони,изправени пред природни или други специфични ограничения.296 938 00810.43%
14Мярка 14-Хуманно отношение към животните.56 859 5102.00%
15Мярка 15-Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите.8 750 0000.31%
16Мярка 16-Сътрудничество.34 795 9471.22%
17Мярка 17-Управление на риска.52 720 0551.85%
18Мярка 1800.00%
19Мярка 19-ЛИДЕР-129 932 4434.56%
20Мярка 20-Техническа помощ.64 117 6472.25%
21Тематична подпрограма по ПРСР 2014-202082 174 2492.89%
Общо ПРСР2 847 811 150100.00%