Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

Мярката предоставя възможност на кандидатите за инвестиционна подкрепа, както следва:
– Подобряване на общата производителност на земеделските стопанства;
– Преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти включени в Приложение I към Договора, включително памук, с изключение на риба и рибни продукти. Резултатът от производствения процес може да бъде продукт, който не е включен в обхвата на Приложение I.
– Инфраструктура насочена към развитие на селското стопанство и горското стопанство;
– Непроизводствени инвестиции насочени необходими за постигане на агроекологични цели и цели в областта на климата и опазване на околната среда.

Обхват, вид и ниво на подкрепа:

„Интегрирани проекти”
Проекти съчетаващи най – малко две дейности, попадащи в обхвата на две различни мерки или две под – мерки включени в Програмата.

„Непроизводствени инвестиции”
Инвестиции, които не водят до значително увеличаване на стойността или рентабилността на земеделското или горското стопанство.

„Колективни инвестиции”
Инвестиции свързани с осигуряване на сътрудничеството между производителите, чрез предприемане на по-ефективни и печеливши инвестиции в общи съоръжения, оборудване, инфраструктура и др.

Недопустими разходи за подмерки 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4:

 • Разходи за обикновена подмяна и поддръжка;
 • Разходи възникнали при изпълнение на договори за лизинг, разходи за застраховки, разходи за лихви, разходи за неустойки и такси, други разходи, свързани с договора за лизинг, режийни разходи и разходи за застраховки;
 • Разходите за ДДС, които подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС /Съгласно Раздел 8.1/.
 • Закупуване на оборудване втора ръка;
 • Принос в натура;
 • При инвестиции в селското стопанство – закупуване на права за производство и плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане;
 • Инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда;
 • Разходи извършени преди подаването на заявление за финансиране от страна на бенефициента независимо дали всички свързани плащания са направени или не с изключение на разходите за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги извършени след 01.01.2014 г.

Авансово плащане:

Максималният размер на авансовото плащане е 50% от общия размер на одобрената финансова помощ по проекта.

Авансово плащане се предоставя при изпълнение на следните условия:

 1. Авансовото плащане е предварително посочено и е част от поетия от страна на бенефициента ангажимент;
 2.  Налична е банкова гаранция или еквивалентна такава съответстваща на 100 % от размера на авансовото плащане.

Продължителност на инвестиционните операции за подмерки 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4.:

За проекти, включващи инвестиции в инфраструктура или    производствени инвестиции, в срок от пет години или три години за МСП от крайното плащане към бенефициенти или в рамките на периода от време, определен в правилата за държавните помощи когато е приложимо не следва да са налице следните обстоятелства:

 • Прекратяване или преместване на производствена дейност;
 • Промяна на собствеността на дадена позиция от инфраструктурата, която дава на дадено търговско дружество или публично правна организация неправомерно преимущество;
 • Значителна промяна, която засяга естеството, целите или условията за изпълнение и която би довела до подкопаване на нейните първоначални цели.

В случай на неизпълнение на посочените условия бенефициентите възстановяват получения принос от ЕЗФРСР.

Процент съфинансиране:

85% от размера на финансовата помощ по мярката се осигурява от ЕЗФРСР, а 15% от националния бюджет.

Разграничаване с други дейности подпомагани по Програмата:

 1. Разграничението с мярка „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ „Инвестиции в материалните активи“ е на основа допустими дейности. Подпомаганите дейности по мярка „Инвестиции в материалните активи“ няма да са допустими за подпомагане по мярка „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.
 2. Разграничението с мярка „Развитие на стопанството и стопанската дейност“ е на основа допустими дейности и кандидати. Подпомаганите дейностите по мярка „Инвестиции в материалните активи“ няма да са допустими за подпомагане по мярка „Развитие на стопанството и стопанската дейност“. По мярка „Инвестиции в материалните активи“ ще се подпомагат инвестиции в инсталации за възобновяема енергия за собствено потребление в стопанствата и предприятията. Допустимите кандидати по мярка 4.1 ще се подпомагат за производство на енергия от ВЕИ за за собствено потребление само за нуждите на земеделските стопанства. По мярка 4.2 ще се подпомагат инвестиции за производство на енергия от ВЕИ за собствени нужди при преработка на продукти от избраните по мярката сектори и попадащи в обхвата на Приложение І от Договора. Всички останали кандидати ще бъдат подпомагани за производство на енергия от ВЕИ за собствени нужди в рамките на мерки 6.2 и 6.4.
 3. Разграничението с мярка „Сътрудничество“ е на основа допустими кандидати. По мярка „Сътрудничество“ ще се подпомагат дейности представени от оперативни групи в рамките на ЕПИ. По мярка „Инвестиции в материалните активи“ ще се подпомагат допустими за подпомгане кандидат съгласно критериите определени в мярката.