Подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“

Вид подкрепа

Подкрепата по тази подмярка се предоставя за инвестиции в материални и/или нематериални активи, които се отнасят до:

 • Създаване или модернизация на съществуващи мощности за преработка на земеделски продукти, включени в Анекс 1;
 • Създаване и/или модернизация на капацитета на местните мрежи за прибиране, приемане, съхранение, климатизиране, сортиране и пакетиране на земеделска продукция;
 • Инвестиции, свързани с опазване на околната среда/климата, включително инсталации за пречистване на отпадъчни води в преработването и маркетинга;
 • Организиране и прилагане на системи за управление на качеството и хранителната безопасност, ако са свързани с материалните инвестиции по проекта;
 • Обработка на селскостопанската биомаса за производство на (електро)енергия от възобновяеми източници от участници, различни от земеделските стопанства. Предвидената подкрепа е само за производство на енергия за собствено потребление.;
 • инвестиции за постигане на съответствие със стандарт(ите) на Съюза, които ще станат задължителни за стопанствата в близко бъдеще.

Бенефициенти

Земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем и производството им е в един от секторите „плодове и зеленчуци“ и „етерично –маслени и лекарствени култури“.

Допустими разходи

 • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
 • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, различни от тези предоставяни по мярката по чл.15;
 • Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Условия за допустимост

Земеделски  стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем и производството им е в един от секторите „плодове и зеленчуци“ и „етерично-маслени и лекарствени култури“.

Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да съдържа описание на дейностите и инвестициите, които ще се извършват през периода на подпомагане.

Финансова помощ за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници  ще се предоставя само за покриване нуждите на земеделските стопанства. По мярката няма да се предоставя подкрепа за продажба на електрическа, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане.

Проекти с включени инвестиции за производство на електрическа, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане за собствено потребление ще се подпомагат, в случай, че същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване собствените нужди на стопанството.

Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат по подмярката, ако те не произвеждат най-малко 10% топлинна енергия.

Принципи при определяне на критериите за подбор

Приоритет ще се дава на проекти, които:

 • насърчават заетостта чрез разкриването на работни места и запазване на съществуващите работни места;
 • инвестицията се извършва в по-слабо развити райони на територията на Република България (Северозападен район);
 • се въвеждат нови процеси и технологии, целящи опазването на околната среда;
 • насърчават се ефективни технологии за намаляване на емисиите, по-специално на прахови частици при обработката на биомаса.

Ще се финансират дейности, които при оценката получават минимален брой точки.

Комитетът за наблюдение на програмата ще одобри критерите за подбор, точките за всеки критерии, както и минималния брой точки, над които дейността ще бъде одобрена за финансиране.

Приложими суми и проценти на предоставяната подкрепа

Финансовата помощ е в размер на 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 процентни пункта, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80% за проекти с  дейности, подпомагани по линия на ЕПИ.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 1 250 евро.

Максималният размер на помощта за едно проектно предложение е 75 000 евро, а за проекти представляващи колективни инвестиции 100 000 евро.

Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти е не повече от 90% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.