Подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“

Подпомагане за възстановяване, реконструкция и модернизация на съществуваща  инфраструктура за напояване и отводняване на земеделските земи във връзка с повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства за успешното адаптирането на поливното земеделието към климатичните промени в страната чрез въвеждане на съвременни хидромелиоративни практики, прилагани за маломерни и уедрени имоти чрез:

 • Инвестиции, свързани с осигуряване надежден достъп до земеделски и горски имоти, като: изграждане на нови или рехабилитация на съществуващи селскостопански и горски пътища, алеи и пътеки, включително прилежащите им пътни съоръжения, като водостоци, мостове, бродове, укрепителни съоръжения и системи за предупреждение;
 • Инвестиции, осигуряващи ефективно, рационално и екологосъобразно управление на наличните водни ресурси;
 • Реконструкция и модернизация на съществуваща инфраструктура за напояване;
 • Реконструкция и модернизация на съществуваща инфраструктура за отводняване, включително отводнително-напоителни системи.

Бенефициенти:

 • Сдружения за напояване, регистрирани по Закона за сдружения за напояване с предмет на дейност експлоатация, поддържане и реконструкция на предадената им хидромелиоративна инфраструктура, изграждане на нови напоителни и отводнителни системи и съоръжения, доставяне и разпределяне на водата за напояване, отвеждане на излишните води от земеделските земи;
 • Земеделски производители;
 • Групи на производители, в случаите на ползване на инфраструктура, работеща на технологичен принцип;
 • Общини собственици на хидромелиоративна инфраструктура, която се използва само за напояване и/или отводняване на земеделски земи;
 • Юридически лица, регистрирани по Търговския закон с предмет на дейност експлоатация на хидромелиоративен фонд (включително ремонт, поддържане, разширение, инвестиране, проучване, проектиране, научно-изследователска и инженерингова дейност) и/или доставка на вода за напояване и/или мелиоративно строителство.
 • В случай на уедряване на поливните площи бенефициенти могат да бъдат: частни собственици на земя, общините и Държавата (в лицето на министъра на земеделието и храните, като принципал на Държавния поземлен фонд.

Допустими разходи

Разходи за изграждане, доизграждане и реконструкция на хидромелиоративна инфраструктура в т.ч.:

-разходи, свързани с прякото изпълнение на строителните и монтажни работи;

-непредвидени разходи в размер до 5 % от стойността на одобрените разходи;

-Разходите за закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване (включително на компютърен софтуер и специализирана техника) до пазарната стойност на актива за целите на проекта;

Разходи, свързани с подготовката на инвестиционния проект в т.ч.:

-разходи за проектиране и консултации, включващи разходите за прединвестиционни проучвания, подготовка на идеен и /или работен/технически проект по смисъла на наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, разходи за управление на проекта, както и разходите за управление на проекта, разходи за предварителни проучвания, разходи за изходни данни и материали, разходи за нотариални и държавни такси при разпореждане със стара собственост и регистрацията на новата собственост, разходи за проектиране и узаконяване на проектите за уедряване на поземлената собственост, попадаща в обсега на хидромелиоративните съоръжения;

-разходите за  преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), разходите за изготвяне на доклад и оценка за съответствие на дейностите със съществените изисквания към строежите, анализ на икономическите и социалните ползи, необходими за подготовката , изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, разходите за строителен надзор и авторски надзор по време на строителството, както и разходите, свързани с последваща оценка на проекта, одит и информираност и публичност по проекта (информационни табели или билборд), разходи за такси и др.

Условия за допустимост

Кандидатите – групи на земеделски производители и Сдружения за напояване следва да отговарят на следните условия:

 • да са признати като организация на производители, в съответствие с националното и/или европейското законодателство за организации на производители;
 • следва да представят правно основание за ползване на имотите, върху които ще се извършват инвестиционните дейности по проекта;
 • следва да са собственици или ползватели на хидромелиоративна инфраструктура, която се използва само за напояване и/или отводняване на земеделски земи.

За Общини и Търговски дружества:

 • следва да представят правно основание за ползване на имотите, върху които ще се извършват инвестиционните дейности по проекта;
 • следва да са собственици или ползватели на хидромелиоративна инфраструктура, която се използва само за напояване и/или отводняване на земеделски земи.

Кандидатите за укропняване на напояваните площи – Собственици на земи, Общини и Държавата:

 • следва да представят правно основание за ползване на имотите, върху които ще се извършва укропняване на напояваните площи;
 • следва да са собственици или ползватели на хидромелиоративна инфраструктура, която се използва само за напояване и/или отводняване на земеделски земи.

Представената от кандидатите документация следва да е в съответствие с действащото национално законодателство за инвестиционно проектиране, Закона за устройство на територията и /или Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Инвестиционните проекти следва да са съгласувани и одобрени от компетентните национални служби.

Разпределението на съществуващата хидромелиоративна инфраструктура на Търговските дружества по  населено място, община и област, трябва да отговаря на  Решение на Министерски съвет № 512 от 20.07.2000 г.

Инвестиции за напояване, следва да са в съответствие с предвидените изисквания в чл. 46 от Регламент (ЕС) 1305/2013 г.

Критерии за подбор

Приоритет ще бъде предоставян на проекти:

 • представени от ЗП, които отговарят на условията заложени в раздел 4.1. от тематичната подпрограма;
 • представени от Сдружения за напояване и групи на ЗП;
 • осигуряващи поливна вода за зеленчукопроизводство и овощарство;
 • с двойно действащи системи за напояване или отводняване;
 • придружени с актуални водостопански изследвания и/или проект за уедряване на поземлената собственост;
 • разработени на основата на самостоятелен технологичен елемент;
 • при които в земеделските стопанства има ефективна поливна система или проект за същата по М4.1.
 • които ще доставят вода за по-голям брой водоползватели сравнено със настоящото им състояние;
 • свързани с уедряване на земи в напоителни полета, когато концентрацията /площта на един или повече собственици на земеделските земи в напоителното поле се повишава с минимум 20 %.

Интензитет и размер на помощта

Финансовата помощ за инвестиции в инфраструктура е в размер на 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 10 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на:

За сдружения за напояване, общини и групи на земеделски производители  – 3 000 000 евро.

За търговски дружества по мярката ще бъдат определени допълнителни максимални нива на допустимите разходи в зависимост от вида на кандидата.

Изпълнението на приоритетите, включени в мярката ще бъде постигано с целеви приеми и критерии за оценка, чиято тежест ще бъде определена в националното законодателство.