Подмярка 4.4 „Непроизводствени инвестиции“

Вид на помощта

Подпомагат се непроизводствени инвестиции, които не водят до значително увеличаване на стойността, рентабилността и производствения капацитет на земеделското стопанство. Предвидената подкрепа е насочена към дейности свързани със създаването и възстановяване на равнинни и полупланински характеристики на ландшафта от дървесни видове от  местен произход, възстановяване и създаване на влажни зони, възстановяване на пасища и ливади, управление на местообитания в обхвата на натура 2000 и такива свързани с контрол на почвената ерозия.

Непроизводствени инвестиции за придобиване на активи:

-Инвестиции в специализирани машини/оборудване предназначени за коситба, за презасяване със смески и подобрителни мероприятия в пасищата, закупуване на електропастири.

Непроизводствени инвестиции в стопанствата обвързани с обработваемата площ и пряко свързани с:

Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност:

-Създаване и възстановяване на групи дървета и дървесни ивици с определена площ, разположени в равнинни обработваеми земи и /или и полупланински пасища и ливади, възстановяване на полска граница /синори и живи плетове/ с определена площ. Възстановяване на влаголюбива растителност, укрепване на бреговете при наклон, разчистване от нежелана растителност;

-Разчистване на нежелана растителност, презасяване със смески с местен произход, подобрителни мероприятия в пасищата – почистване на пасищата от камъни, храсти и вредна растителност;

Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми:

-Изграждане на малки елементи за облагородяване на местата – построяване на къщички за птици, изграждане на беседки, екопътеки, поставяне на обозначителни информационни табели и др., включително изграждане на малки водоеми;

Контрол на почвената ерозия:

-Изграждане на затревени буферни ивици, изграждане на оттокоотвеждащи бразди, изграждане на наорни тераси.

Традиционни практики за сезонна паша:

-Изграждане на навеси и заслони за стадата и хората на отдалечени места, изграждане на места за водопой;

Бенефициенти:

Земеделски производители /Физически и Юридически лица/:

  1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;
  2. Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по – малко от 8 000 евро;
  3. Кандидатите, юридически лица следва да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;
  4. Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ положителен финансов резултат от дейността на земеделското стопанство и принос към опазване на компонентите на околната среда  на планираните инвестиции и дейности включени в проекта;

Групи/Организации на производители:

  1. Кандидатите трябва да са признати като организация на производители, в съответствие с националното и/или европейското законодателство за организации на производители и/или одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители”;
  2. Инвестициите следва да са свързани с основата земеделска дейност на членовете на организацията, която е основна и за организацията;
  3. Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ положителен финансов резултат от земеделската дейност на земеделските стопанства на членовете и основна за организацията и принос към опазване на компонентите на околната среда чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности включени в проекта;
  4. Проектът трябва да показва, че инвестициите са от полза на цялата организация на производители и допринасят за опазване на компонентите на околната среда .

Допустими разходи

-Закупуване на посадъчен материал и тревни смески, механизирани и ръчни услуги свързани с постигане изпълнението на подпомаганите дейности;

-Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване;

-Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество;

-Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/;

Недопустими разходи:

-Разходи за обикновена подмяна и поддръжка;

-Закупуване на оборудване втора ръка;

-Принос в натура;

-Инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда.

Критерии за подбор

Чрез финансовата помощ приоритет ще бъде осигурен за подпомагане на чувствителни сектори в земеделското производство и за навлизането на млади хора и такива. Приоритет ще бъде предоставен за кандидати, в чиито стопанства са налице доброволно поети ангажименти за изпълнение на агроекологични дейности. Приоритет ще бъде предоставян за проекти допринасящи за насърчаване на кооперирането между производителите и изпълнявани в рамките на райони с по – ниско ниво на подкрепа.

Изпълнението на приоритетите, включени в подмярката ще бъде постигано с целеви приеми и критерии за оценка, чиято тежест ще бъде определена в националното законодателство.

Интензитет и размер на помощта

Финансовата помощ за инвестиции в непроизводствени инвестиции е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Минималният размер на допустимите разходи едно проектно предложение е в рамките 10 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките 100 000 евро.

Максималните нива на допустимите разходи ще бъдат ограничени на база вида на инвестиционната подкрепа.