Подмярка 4.4.2 „Непроизводствени инвестиции в малки стопанства“

Вид на помощта

Подкрепата по тази подмярка се предоставя за инвестиции в материални и/или нематериални активи, които се отнасят до:

 • капиталови дейности в рамките на ангажиментите по агроекологията и климата и Натура 2000, например възстановяване на местообитания и ландшафти, включително създаване или повторно обезпечаване на необходимата инфраструктура, за да се осъществява подходящо управление на местообитанията;
 • ограждане и други работи за улесняване управлението по опазването, включително системи за защита на водите и почвата;
 • възстановяване на влажни зони;
 • възстановяване на елементите и функциите на ландшафта.

Бенефициенти

Земеделски производители, отговарящи на условията, изброени в раздел 8.1 на Тематичната подпрограма за малки стопанства.

Допустими разходи 

 • Закупуване на недискови (палцови) бавно подвижни косачки;
 • Закупуване и поставяне на електропастири за управление на пашата;
 • Изграждане на навеси (кошари) и заслони за стадата и хората на отдалечени места в планината с цел стимулиране пашуването в отдалечени места;
 • Изграждане на места за водопой на добитъка;
 • Изграждане на ями за дезинфекция и профилатика на животните; използват се дезинфектанти, разрешени при биологичното земеделие;
 • Поставяне на обозначителни табели;
 • Изграждане на къщички за птици, кацалки, платформи за гнезда;
 • Обособяване на пътеки за пешеходни и колоездачни маршрути;
 • Поддържане на естествените малки водоеми, които се намират на територията на затревени площи;
 • Изграждане на малки водоеми (до 500 кв. м) с постоянно водно огледало. Водоемите се изграждат от естествени материали, без бетон, желязо и др.; без зарибяване и без екзотични растения; не се допуска достъп на животни в тях;
 • Засаждане на единични и/или групи дървета, от местни видове и поддържането  им за период от 2 години;
 • Други добре обосновани от ЗС дейности, които биха допринесли за опазване на биологичното разнообразие в стопанисваните от него земи.

Условия за допустимост

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за допустимост, описани в Раздел 8.1 на Тематичната подпрограма за малки стопанства.

Критерии за подбор

Предимство ще се дава на земеделски стопани, бенефициенти по мерките Агроекология и климат, Натура 2000 и Биологично земеделие.

Интензитет на помощта

Финансовата помощ е в размер на 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 1250 евро.

Максималният размер на помощта за едно проектно предложение е 25 000 евро, а за проекти представляващи колективни инвестиции 50 000 евро.