Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“

Мярката включва следните подмерки:
Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“
Подмярка 6.2 „Стартова помощ за неземеделски дейности“
Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“