Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 1. Цели на подмярката:

Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите, към които е насочена подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”:

 • улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства;
 • насърчаване на заетостта.
 1. Кой може да кандидатства по подмярка 6.1 ?

Допустимите кандидати са:

 • физически лица;
 • еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон;
 1. Кои са допустимите за подпомагане дейности?

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ не е инвестиционна, т.е. не е обвързана с пряко финансиране на инвестиционни разходи, а е насочена към подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства, както и насърчаване на заетостта и създаването на работни места.

 1. Колко е финансовото подпомагане ?

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро, разпределени на две плащания както следва:

 • първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – извършва се след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;
 • второ плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – извършва се когато след проверка РА установи точното изпълнение на бизнес плана.

Кандидатът сам определя крайната дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана;

Бизнес планът трябва да доказва:

 • жизнеспособността на земеделското стопанство;
 • увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с най-малко левовата равностойност на 4000 евро, измерен в СПО, най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение.
 • бизнес планът трябва да показва, че кандидатът ще поддържа размер на стопанството не по-малък от левовата равностойност на 8000 евро, измерен в СПО, за периода от датата на подаване на заявлението за подпомагане до осъществяване на планираното увеличение.
 • бизнес планът трябва да съдържа изрично описание на периодите от съответната стопанска година, в която кандидатът планира да извърши засаждане/засяване на земеделските култури за целия период на изпълнението му, както и информация за минималния брой на растенията на единица площ за овощни видове, лозя, многогодишни етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, лавандула и мента), маточници и разсадници за трайни насаждения и декоративни култури.
 • дейностите и/или инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи, включени в бизнес плана, трябва да съответстват на конкретната дейност на стопанството.
 • бизнес планът задължително включва поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи.
 1. Кой ще получи приоритет при кандидатстване ?

Приоритет получават:

 • проекти на кандидати, които имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост;
 • проекти включващи дейности, които се изпълняват в сектор „Животновъдство“ и/или в сектор„Плодове и зеленчуци“;
 • проекти на кандидати, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство;
 • проекти, при изпълнението на които се създават заетост и нови работни места.

Съответствието с критериите за подбор се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно заявлението и приложените към него документи.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ ОТ 29.06.2015:

Заповед М6.1 прием от 29.06.2015 до 24.07.2015

Заявление М6.1 (коригирано на 26.06.2015)

Бизнес план M6.1

Форма наблюдение М6.1

Декларация чл.6, ал.3, т.1

Декларация ЗЗЛД

Декларация нередности

 

ОБЩИ

НАРЕДБА № 14 от 28.05.2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“(PDF)

НАРЕДБА № 14 от 28.05.2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“(DOC)

СПО Указания попълване

СПО таблица за изчисляване

СПО таблица за анализ