Подмярка 6.2 „Стартова помощ за неземеделски дейности“

Тип на подпомагане

Предоставя се подпомагане за стартиране на нови неземеделски дейности в селските райони. Дейностите трябва да са нови за предприятието или лицето, което получава подпомагането. Неземеделските дейности могат да включват:

  • Дейности за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
  • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
  • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
  • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
  • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

В рамките на подмярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз. Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба.

В рамките на подмярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз. Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба.

При определяне нивото на подкрепа са взети предвид социално-икономическите условия в страната, в това число нивото на минималната работна заплата, липсата на възможности за професионално развитие на хората с по-високо образование в селските райони и миграция на квалифицирана работна ръка, поради неконкурентно заплащане на труда, необходимостта от симулиране на предприемачеството, както и ограничения достъп до кредит и външно финансиране на предприятията в селските райони.

Размерът на финансовата помощ е определен въз основа на средствата, необходими за осигуряване старт на нова дейност за предприятието.

Бенефициенти

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

 

Изисквания към проекта

Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Подпомаганата дейност да се извършва в селски район;
 • Дейностите, за които се кандидатства не са извършвани от предприятието до момента на подаване на заявлението за подпомагане;
 • Кандидатът трябва да представи разработен бизнес план за новата дейност, който да показва икономическа жизнеспособност;
 • Дейността не оказва отрицателно влияние върху околната среда;
 • Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат по подмярката, ако те не произвеждат най-малко 10% топлинна енергия от общо произведената енергия;
 • Стопанството на кандидати – земеделски стопани, които не са микропредприятия  трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;
 • Изпълнението на бизнес плана трябва да започне в срок до 9 месеца от решението за отпускане на помощта;
 • При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%.

Критерии за подбор

При одобрението на заявленията ще се следват следните принципи за определяне на критериите за подбор:

 • Дейности за развитие на занаяти, социални и здравни услуги;
 • Подпомагането ще се фокусира върху най-бедните райони (Северозападен и Северен централен район);
 • Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм;
 • Кандидати, регистрирани като тютюнопроизводители;
 • Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии).
 • Създаване на заетост.

Ще се финансират дейности, които при оценката получават минимален брой точки.

Комитетът за наблюдение на програмата ще одобри критериите за подбор, точките за всеки критерий, както и минималния брой точки, над които дейността ще бъде одобрена за финансиране.

Финансова помощ

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя под формата на фиксирано плащане, което не надвишава 25 000 евро.

Подпомагането се извършва чрез две плащания, представляващи първо плащане в размер на 15 000 евро – до 3 месеца от сключване на договор и второ плащане при коректно изпълнение на бизнес плана, но не по-късно от петата година.

Второто плащане, в размер на 10 000 евро, се извършва, ако кандидатът коректно е изпълнил бизнес плана и е създадено най-малко едно работно място (включително самонаемане).

Други

Бизнес планът трябва да съдържа най-малко следните елементи

 • Резюме на плана;
 • Първоначално икономическо състояние на кандидата;
 • Анализ на пазара, въздействие върху конкурентите;
 • Етапи и цели за развитие на новите дейности на кандидата;
 • Прогноза на нетните парични потоци;
 • Подробно описание на дейностите и инвестициите, необходими за развитие на дейностите на кандидата.

Промени в бизнес плана се допускат, ако не водят до съществено изменение на дейността.