Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитието на малки стопанства“

Тип на подкрепа

По тази подмярка се  подпомагат инвестициите за стартиране или развитие на неземеделски дейности в селските райони, сред които са:

 • Развитие на селски туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • Местно занаятчийство (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности);
 • Преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по чл. 18 и крайният продукт не е включен в  Анекс І(независимо от вложените продукти и материали ;
 • Производство и/или преработка на неземеделски стоки и материали;
 • Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
 • развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

В рамките на подмярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз.

Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба.

Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие и в планинските курорти с развит масов туризъм. Населените места с развит масов туризъм и курортните комплекси са посочени в Приложение № 16.

Бенефициенти

Земеделски производители, отговарящи на условията, изброени в раздел 4.1 на Тематичната подпрограма за малките стопанства. в общините от селските райони.

Допустими разходи:

а) Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;

б) Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;

в) Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, различни от тези предоставяни по мярката по чл.15;

г) Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от  сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

Условия за допустимост

 

Земеделски производители, отговарящи на условията, изброени в Раздел 4.1 от Тематичната подпрограма.

Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Инвестицията да се извършва на територията на община от селските райони, за която се отнася проектното предложение.

Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия.

Максималният дял зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни и маслодайни култури, използвани за производство на биоенергия, включително биогорива се ограничават до:

 • 20% зърнени и други богати на скорбяла култури, както и суровини, които се използват за фуражи;
 • 20% суровини от етеричномаслени култури.

Ограниченията не се прилагат за отпадъчни продукти.

Проекти, с включени инвестиции за производство енергия от ВЕИ се подпомагат, ако не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване на потребностите на предприятието.

Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.

Проекти за производство на  биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от Закона за енергията от възобновяеми източници.

Принципи при определяне на критериите за подбор

В процеса на избор ще се дава приоритет на:

 • Проекти, за разнообразяване на дейността, представени от земеделски производители, регистрирани като тютюнопроизводители;
 • Проекти, представени от жени и млади фермери;
 • Проекти, създаващи постоянна заетост;
 • Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени.

Ще се финансират дейности, които при оценката получават минимален брой точки.

Комитетът за наблюдение на програмата ще одобри критериите за подбор, точките за всеки критерии, както и минималния брой точки, над които дейността ще бъде одобрена за финансиране.

Приложими суми и проценти на предоставяната подкрепа

Финансовата помощ е в размер до 85% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 5000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 70 000 евро.

По мярката се прилагат правилата за минималната помощ и общата финансова помощ получена по правилата за минимална помощ, по тази или други програми не може да надхвърля 200 000 евро за период от три години.

Обобщение на изискванията за бизнес плана

Кандидатите по операция 6.4.2 следва да представят бизнес план.

Бизнес планът трябва да включва най-малко следните елементи:

 1. Характеристика на земеделското стопанство;
 2. Стратегия, показваща как ще се развива стопанството за периода на подпомагане;
 3. 3.Описание на планираните инвестиции и дейности, необходими за развитието на земеделското стопанство;
 4. Специфични резултати и цели, включително времева схема и задачи за периода на подпомагане, които следва да са постигнати към датата на получаване на окончателното плащане от помощта.