BG06RDNP001-6.002 „ИНВЕСТИЦИИ, НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗВИТИЕ НА ЗАНАЯТИ“

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата

I. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура  е както следва:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощСредства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райониНационално съфинансиране
5 867 400.00 лева4 987 290.00 лева880 110.00 лева
3 000 000.00 евро2 550 000.00 евро450 000.00 евро

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект

1. Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи и се предоставя при спазване на правилата на Регламент (ЕС) № 1407/2013.

2. Финансовата помощ за одобрени проекти на едно и също предприятие  не може да надвишава 391 160 лв. (200 000 евро) за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година) при спазване на условията на чл. 3, параграф 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.

3. За одобрени проекти на кандидати осъществяващи автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, финансовата помощ не може да надхвърля 195 580 лв. (100 000 евро) за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година) на помощта. Тези условията не се прилагат спрямо проекти на кандидати осъществяващи автомобилен пътнически транспорт.

4. Ако дадено предприятие изпълнява автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, както и ако извършва други дейности, за които се прилага таванът от 391 160 лв. (200 000 евро), този таван се прилага за предприятието, при условие, че същото гарантира аналитично счетоводно отчитане на подпомагането за дейността така, че помощите за дейността по автомобилни товарни превози не надвишават 195 580 лв. (100 000 евро) и че помощите de minimis не се използват за придобиване на товарни автомобили съгласно чл. 3, § 3 от Регламент (ЕС) №1407/2013.

5. Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието му може да бъде само в парична форма.

6. Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 19 558 лв. (10 000 евро).

7. Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 1 173 480 лв. (600 000 евро).

ВАЖНО
При определяне на максималния размер на финансовата помощ се вземат предвид и условията на чл. 3 и чл. 5 от Регламент 1407/2013.

Процент на съфинансиране

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за одобрени проектни предложения е в размер до 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи при спазване на правилата на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Посоченото следва да бъде взето предвид от страна на кандидатите при заявяване на максималния размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура, който не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 160 лева) за предприятие, а за предприятия осъществяващи автомобилни товарни превози – 100 000 евро (195 580 лева) за период от 3 последователни финансови години.

Критерии за допустимост на кандидатите

1. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват физически лица, регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи занаят/и след вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на чл. 3, ал. 1, т. 6 или 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ. Кандидатите трябва да отговарят на определението за микропредприятие, съгласно дефиницията на чл. 3, ал. 3 от ЗМСП, с изключение на регистрираните като земеделски стопани.

2. Кандидатите трябва да имат постоянен адрес на територията на селски район, съгласно Приложение № 1.

3. В случай, че кандидатът по т. 1 е земеделски стопанин, той  трябва да отговаря и на следните условия към датата на подаване на проектното предложение:

а) да е регистриран като земеделски стопанин съгласно Наредба № 3 от 1999 г.;

б) минималният СПО на земеделското стопанство да е над левовата равностойност на 8 000 евро;

в) за кандидати които не са микропредприятия – да е получил над 50 на сто за предходната финансова година приходи от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ.

г) да  е  микро, малко или средно предприятие, съгласно чл. 3 от ЗМСП.

4. Минималният СПО на земеделското стопанство по т. 3, б. „б“ се доказва с декларация по образец съгласно Приложение № 3, и:

а) регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК); или

б) документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му; или

в) анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на Наредба № 3 от 1999 г.

ВАЖНО
Кандидатите – земеделски стопани, задължително попълват Уникалния идентификационен номер, получен при регистрацията на земеделския стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. (УИНЗС) в полето в част II  от Приложение № 2 „Основна информация“.

5. Обработваната от кандидата земя, която участва при изчисление на минималния СПО на земеделското стопанство трябва да съответства на разпоредбата на чл. 33б от ЗПЗП.

6. Когато минималният СПО се доказва с намерения за засаждане/засяване през текущата стопанска година, кандидатът задължително посочва конкретен период в декларацията съгласно Приложение № 3, в рамките на който ще се извърши засаждането/засяването на културите, съобразен с характеристиките и метода на отглеждането им. Крайният срок за засаждане/засяване на културите не може да бъде след края на текущата стопанска година, в която е подадено проектното предложение.

7. Когато СПО се доказва с намерение за засаждане/засяване на култури през текущата стопанска година, минималният СПО трябва да е достигнат и за предходната стопанска година и се доказва с документите по т. 4 за предходната стопанска година, като кандидатът трябва да е бил регистриран като земеделски стопанин съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за предходната стопанска година.

8. Приходите на кандидати – земеделски стопани за предходната финансова година се доказват със следните документи:

8.1 Справка-декларация за приходите от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ, получени за предходната финансова година (Приложение № 19);

8.2 Годишна данъчна декларация (ГДД) за 2017 г. съгласно изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

ВАЖНО
Комисията за оценка извършва служебна проверка за регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. на всеки кандидат.

В раздел 24 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване са посочени документите, които трябва да се приложат, за да се удостовери допустимостта на кандидата. Условията, за които не е предвиден документ, се проверяват служебно.

Критерии за недопустимост на кандидатите

1. Съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ в процедура чрез подбор не могат да участват и безвъзмездна финансова помощ не се предоставя на лица, за които са налице обстоятелства за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 54 от ЗОП или които не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ. Кандидатите са длъжни да декларират, че не попадат в някоя от категориите, посочени в чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл.7 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ПМС № 162/2016 г.) (Приложение № 12).

2. Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат БФП, в случай че:

2.1.са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2.2. са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

2.3. имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към Столична община или към общината по седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

2.5. с акт на компетентен орган е установено, че:

а) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за допустимост или подбор;

2.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;;

2.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2.8. обявени са в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, или в процедура по ликвидация, или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или са преустановили дейността си, а в случай че кандидатът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2.9. не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ.

3. Основанията по т. 2.1, 2.2 и 2.7 се прилагат за лицата, които представляват кандидата.

4. Точка 2.3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

5. Преди сключване на административния договор за предоставяне на БФП  декларираните обстоятелства се доказват и се извършва проверка от РА, относно същите:

а) с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, като се спазват изискванията на чл. 2, ал. 1 от Закона за електронното управление.

б) с декларации – за всички останали обстоятелства, които не са били декларирани на предходен етап, или когато е настъпила промяна във вече декларирани обстоятелства.

6. В рамките на процедурата не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз.

7. Не се дава предимство, а даденото предимство се отнема, когато бъде установено, че кандидат за подпомагане е създал изкуствено условията след 1 януари 2014 г., необходими за получаване на това предимство, в противоречие с целите на европейското право и българското законодателство.

8. Кандидатите/ползвателите не се подпомагат, при условие че имат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ.

9. Финансовата помощ не се предоставя на кандидати/бенефициенти на помощта, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от ЗМСП и за които се установи, че са учредени или преобразувани след 1 януари 2014 г. с цел получаване на предимство в противоречие с целта на подмярка 6.4.1 по ПРСР 2014 – 2020 г., включително с цел получаване на финансова помощ в размер, надвишаващ посочените по тези условия максимални размери.

10. По отношение обстоятелствата за отстраняване, посочени в чл. 54 от ЗОП кандидатът има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност съгласно чл. 56 от ЗОП, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

11. Кандидати, за които се установи, че са земеделски стопани, които не отговарят на условията за минимален СПО по т. 3 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ и са регистрирани по Наредба № 3/1999 г. към датата на подаване на проектното предложение, не са допустими за подпомагане.

12. Кандидатите земеделски стопани, които не са микро, малко или средно предприятие съгласно чл. 3 от ЗМСП, не са допустими за подпомагане.

13. Кандидатите микропредприятия – различни от земеделски стопани, трябва да отговарят на условието за микропредприятие съгласно дефиницията на чл. 3, ал. 3 от ЗМСП както към датата на кандидатстване с проектното предложение, така и към датата на сключване на административния договор.

14. Кандидатите земеделски стопани, които към датата на кандидатстване са микропредприятия, но към датата на сключване на административен договор вече не отговарят на условията за микропредприятие, са допустими за подпомагане при условие, че докажат съответствие с условието по т. 3, б. „в“ от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“.

Допустими дейности

1. Подпомагат се проекти за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности).

2.  Принадлежността към дейностите по т. 1 на инвестициите, включени в проектното предложение, се определя съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за занаятите.

Забележка:
Извадка от „Закона за занаятите“
Чл. 3. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г.) (1) Занаят е дейност за производството на изделия и/или предоставянето на услуги по занаятчийски начин.
(2) Предприятието за производство на изделия или за предоставяне на услуги е организирано по занаятчийски начин, когато за определяне на облика му са изпълнени едновременно следните изисквания:
1. дейността е включена в списъка на занаятите съгласно приложение № 1;

3. Подпомагат се проекти, при които 100 на сто от заявените за подпомагане инвестиционни разходи по проектното предложение са изцяло свързани с инвестиции по т. 1.

Условия за допустимост на дейностите

1. Подпомагат се проекти, които се осъществяват на територията на общините от селските райони на Република България, посочени в Приложение № 1.

2.  За подпомагане по реда на тези указания кандидатите представят бизнес план по образец съгласно Приложение № 4, който съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за извършване на СМР – за 10-годишен период. Бизнес планът трябва да показва подобряване на дейността на предприятието и да доказва икономическата жизнеспособност на проекта и предприятието чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една или повече от целите на подмярката и в съответствие с принципите на добро финансово управление.

3. Проектите трябва да отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или/и Закона за водите.

4. Проектите, попадащи в територии от Натура 2000, трябва да съответстват на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане.

5. Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилагат документи за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение, когато е учредено срочно право на строеж – в случай на кандидатстване за разходи за СМР за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или пристрояване на съществуващ строеж, за които се изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ.

6. Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилагат документи за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение – в случай на кандидатстване за разходи за:

а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ;

б) СМР извън случаите по т. 5.

7. Към проектите, включващи разходи за СМР, се прилагат:

а) заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, когато за предвидените СМР не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ;

б) одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект” или „Работен проект” в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.), когато за предвидените СМР се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ;

в) подробни количествени сметки за предвидените СМР, които са заверени от правоспособно лице;

г) влязло в сила разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно ЗУТ;

д) становище на главния архитект с подробно описание на инвестиционното намерение, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно ЗУТ.

8. Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти се придружават с разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ.

9. Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само ако са представени съответните лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията, когато това обстоятелство не е проверимо в публични регистри. При наличие на публичен регистър, оценителната комисия извършва служебна проверка в него за оценка на съответствието с това изискване. Това се отнася за случаите, в които подпомаганата дейност се упражнява от кандидата към датата на подаване на проектното предложение и/или за стартирането и е необходимо предварително лицензиране, разрешение и/или регистрация на дейността или на собственика/управителя.

10. Към проектите се прилага подписано от кандидата описание на процеса, годишния капацитет на предприятието по видове продукция, заложени в производствената и търговска програма на бизнес плана и описание на необходимите за това машини, съоръжения и оборудване.

За дейности, насочени към производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление

11. Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително проекти с инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса, се подпомагат само ако са за собствено потребление на кандидата и същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване нуждите на предприятието. Капацитетът на инсталациите не трябва да надвишава мощност от 1 мегават.

12. Проекти за производство на  биогорива и течни горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от Закона за енергията от възобновяеми източници.

13. При комбинирано топло- и електропроизводство капацитетът на инсталацията трябва да съответства на необходимата за дейностите на предприятието полезна топлоенергия.

14. При производство на електроенергия от биомаса инсталациите трябва да произвеждат най-малко 10 на сто топлинна енергия.

15. При производство на биоенергия кандидатът трябва да докаже наличието на суровинна база за периода на изпълнение на бизнес плана чрез Приложение № 17 – когато се предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата или чрез предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цена на суровините – когато не се предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата.

16. При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%. Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи.

17.  Към проектното предложение се прилага анализ, удостоверяващ изпълнението на условията по т. 11- 16, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област.

Недопустими дейности

1. В рамките на процедурата не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултатът от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз, съгласно Приложение № 5. Не се подпомагат по процедурата чрез подбор и дейности, при които резултатът от дейността е продукт извън Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз, съгласно Приложение № 5 и същите са допустими за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

2. В рамките на процедурата не се финансират инвестиции насочени към дейности, които се финансират по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“, включително дейности, описани в Приложение № 6.

3. Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги (в т. ч. извършването и предоставянето на платежни услуги), инвестиции, свързани с електронни пари (вкл. генериране на криптовалути), голф, лов и риболов, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба.

4. БФП не се предоставя за финансиране на разходи, които вече са финансирани със средства от ЕСИФ или чрез други инструменти на Европейския съюз в съответствие с чл. 65, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013 г.), както и с други публични средства, различни от тези на бенефициента за дейностите, които се подпомагат по настоящата процедура и са за същия обект/и.

5. Не се предоставя БФП за проекти:

5.1. за които има постановен административен акт по реда на Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за неодобряване осъществяването/несъгласуване на инвестиционното предложение/плана/програмата/проекта или за прекратяване на процедурата, включително и поради недопустимост спрямо режими, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни;

5.2. по които дейностите по настоящите Условия за кандидатстване, включени в проектите, са били физически започнати и/или извършени преди подаване на проектното предложение, независимо дали всички свързани плащания са извършени или не;

5.3. които включват инвестиции, които не отговарят на европейското и национално законодателство;

5.4. за инвестиции, насочени към туристически дейности по смисъла на Закона за туризма.

5.5. за инвестиции за закупуване на превозни средства – пътни превозни средства, въздухоплавателни средства, плавателни съдове и плавателни средства, моторни превозни средства, четириколесни моторни превозни средства, автомобили, мотоциклети, мотопеди, трактори, самоходна земеделска и горска техника, ремаркета, полуремаркета и велосипеди.

6. Не се подпомагат като самостоятелен проект или дейност:

6.1. събарянето на стари сгради и производствени съоръжения;

6.2. инвестициите в нематериални активи.

7. Не са допустими за подпомагане проектни предложения, представени от кандидати подали проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функциониране на Европейския съюз” и процедура № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“. В случай че един кандидат има подадени проектни предложения едновременно по тази процедура и по процедура №  BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз” и/или процедура № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“, то на разглеждане подлежи само последното по време подадено проектно предложение от всички процедури.

Важно
Не се предоставя финансова помощ за дейности, посочени в чл. 1, параграф 1, буква „г“ и „д“ от Регламент №1407/2013.

Допустими разходи

1. Допустими за подпомагане са разходи за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, свързани с допустимите дейности от раздел 13.1 „Дейности, допустими за финансиране”, включващи:

1.1. Изграждане, или подобрения на недвижимо имущество;

1.2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини, съоръжения и оборудване до пазарната стойност на активите;

1.3 Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно Приложение № 1;

1.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно Приложение № 1;

1.5 Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки;

1.6 Общи разходи, свързани с разходите за точка 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост.

2. Разходите по т. 1.6 не могат да надхвърлят 12 на сто от сумата на допустимите разходи по т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5.

3. Разходите по т. 1.5 не могат да надхвърлят 10 на сто от разходите по т. 1.1 и 1.2.

4. Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на формуляра за кандидатстване, с изключение на общите разходи по т. 1.6.

Условия за допустимост на разходите

1. Финансова помощ по реда на тази процедура се предоставя под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

2. Допустимите разходи по т. 1.6 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ не може да превишават следните стойности:

а) за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта, като част от разходите по т. 1.6 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, не могат да превишават 5 на сто от допустимите разходи по т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“;

б) за разходи за изготвяне на технически и/или работен проект, включително и изготвяне на технологичен проект, свързан с допустимите инвестиционни разходи по проекта, като част от разходите по т. 1.6 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ – 2,5 на сто от допустимите разходи по т. 1.1 и 1.2 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“;

в) за разходи за строителен надзор, свързан с допустимите инвестиционни разходи по проекта като част от разходите по т. 1.6 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ – 1 на сто от допустимите разходи по т. 1.1 и 1.2 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“;

г) за хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост, за енергийно обследване, оценка на въздействието върху околната среда, свързани с допустимите инвестиционни разходи по проекта като част от разходите по т. 1.6 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, не могат да превишават 2,5 на сто от допустимите разходи по т. 1.1 и 1.2 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“.

3. Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти, свързани с дейностите по проекта по т. 1.1 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по т. 1.1 и т. 1.2 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“.

4. Разходите по т. 1.6 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

5. Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 1.6 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ са допустими за подпомагане, ако са извършени след подаване на проектното предложение, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени. При разходи за СМР, същите са допустими за подпомагане, в случай, че са извършени след посещението на място по т. 8 от Раздел 21.1 „Предварителна оценка на проектните предложения“.

6. Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти – недвижима собственост, свързани с дейностите по проекта, са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата на подаване на проектното предложение. В случай, че към датата на придобиването данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за финансиране са разходи до този размер.

7. Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че бенефициентът на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за плащане за същия актив.

8. Допустими за подпомагане са само основателни разходи, включени в проектното предложение. Оценителната комисия по чл. 33 от ЗУСЕСИФ извършва оценка на основателността на предложените за финансиране разходи по т. 1.1, 1.2 и 1.5 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“  чрез съпоставяне на предложените разходи с определените от РА референтни разходи за допустими за финансиране активи и услуги и/или сравняване на представени оферти.

9. Списък с наименованията на активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи е приложен към настоящите условия за кандидатстване – Приложение № 7.

10. За всеки заявен за финансиране разход по т. 1.1, 1.2 и 1.5 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, който към датата на подаване на проектното предложение е включен в списъка по т. 9, кандидатът представя една независима оферта в оригинал, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен данък върху добавената стойност (ДДС). Оценителната комисия по чл. 33 от ЗУСЕСИФ извършва съпоставка между размера на определения референтен разход и на предложения за финансиране от кандидата, като одобрява за финансиране разхода до по-ниския му размер.

11. За всеки заявен за финансиране разход по т. 1.1, 1.2, 1.5 и 1.6 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, който към датата на подаване на проектното предложение не е включен в списъка по т. 9, кандидатът представя най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС. Кандидатът представя и решение за избор на доставчика/изпълнителя, запитване за оферта по образец съгласно Приложение № 8, а когато не е избрал най-ниската оферта – писмена обосновка за мотивите, обусловили избора му. В тези случаи ДФЗ-РА извършва съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, като одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер, взимайки предвид и представената от кандидата мотивирана обосновка за направения избор.

12. В случаите по т. 10 и т. 11 оферентите, когато са местни лица, трябва да са вписани в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписвания, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на СМР, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.

13. Когато за заявения за финансиране разход кандидатът е представил съпоставими оферти, независимо че разходът е включен в списъка по т. 9, оценителната комисия извършва съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, и размера на определения референтен разход, като одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер.

14. Когато кандидатът е представил мотивирана обосновка и оценителната комисия по чл. 33 от ЗУСЕСИФ приема, че тя е достатъчна, за да обоснове направения от кандидата избор, се извършва съпоставка между размера на определения референтен разход и размера на предложения за финансиране разход, като се одобрява за финансиране по-ниския по размер разход.

15. Изискванията по т. 10-14 не се прилагат по отношение на заявени за финансиране разходи за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти.

16. За разходите по т. 1.6 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, извършени преди датата на подаване на проектното предложение, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 5 и 6 от ЗОП, при подаване на проектното предложение представят заверено от възложителя копие на всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и.

17. За кандидати, които са възложители по чл. 5 и 6 от ЗОП, обосноваността на разхода може да се преценява чрез съпоставяне с определени референтни разходи.

Недопустими разходи

Недопустими разходи по настоящите Условия за кандидатстване са:

1. Разходи за инвестиции, които представляват обикновена подмяна.

2. Текущи (оперативни) разходи, включително разходи за поддръжка и наеми.

3. Разходи възникнали при изпълнение на договори за лизинг, разходи за застраховки, разходи за лихви, разходи за неустойки и такси, други разходи, свързани с договора за лизинг, режийни разходи.

4. Разходите за ДДС, които подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

5. Закупуване на машини, съоръжения и оборудване втора употреба.

6. Принос в натура.

7. Инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда.

8. Разходи, извършени преди подаването на формуляра за кандидатстване от страна на бенефициента независимо дали всички свързани плащания са направени или не с изключение на разходи по т. 1.6 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, извършени след 01.01.2014 г.

9. Банкови и административни такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви.

10. Разходи, извършени чрез плащания в брой.

11. Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, вкл. компютърен софтуер, над пазарната им стойност.

12. За разходи за СМР, извършени преди посещението на място по т. 8 от Раздел 21.1 „Предварителна оценка на проектните предложения“.

13. За активи или дейности в частта им, която надвишава определените референтни разходи.

14. За инвестиции, насочени към туристически дейности по смисъла на Закона за туризма.

15. Разходи за проектни предложения, за които са установени изкуствено създадени условия за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката и/или законодателството.

16. Разходи за закупуване на превозни средства.

17. Разходи за предоставяне на юридически и правни услуги;

18. Разходи за закупуване на животни.

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта

1. Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за СМР – в срок до 36 месеца от датата на подписването на административния договор за предоставяне на БФП с РА.

2. Одобреният проект се изпълнява в срок до 36 месеца от датата на получаване от бенефициента  на уведомително писмо с решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време обществена поръчка за избор на изпълнител по проекта за бенефициента, които се явяват възложители по чл. 5 и 6 от ЗОП.

3. Крайният срок по т. 1 и т. 2 е не по-късно от 15 септември 2023 г.

Критерии и методика за оценка на проектните предложения

КРИТЕРИЙОПИСАНИЕТОЧКИ
1Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват10
1.1Проекти на кандидати с майсторско свидетелствоТочки се присъждат в случай, че кандидатът представи копие на майсторското свидетелство за един или повече занаяти, издадено/издадени от Националната занаятчийска камара, и е вписан в регистъра на Регионална занаятчийска камара10
1.2Проекти на кандидати със свидетелство за калфаТочки се присъждат в случай, че кандидатът представи копие на свидетелство за калфа за един или повече занаяти, издадено/издадени от Регионалната занаятчийска камара и е вписан в съответния регистър5
2Развитие на занаятчийска дейност

 

30
2.1Проекти, насочени изцяло към народни художествени занаятиТочки по критерия се присъждат на проекти, насочени изцяло към занаяти от група I. Народни художествени занаяти, съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за занаятите:
1. Художествена обработка на кожа
2. Изработване на изделия от кожа
3. Изработване на накити
4. Изработване на изделия от ковано желязо
5. Художествено леене
6. Звънчарство
7. Ножарство
8. Изработване и ремонт на старинно оръжие
9. Везбарство
10. Художествено плетиво
11. Изработване на национални кукли
12. Изработване на художествена керамика
13. Грънчарство
14. Художествена обработка на дърво и дърворезба
15. Изработване на художествени тъкани
16. Гайтанджийство
17. Изработване на национални костюми
18. Изработване и ремонт на български народни музикални инструменти
19. Художествена обработка на камък
20. Бакърджийство (медникарство)
21. Изработване на дървени съдове и предмети за бита, копаничарство
22. Ръчно килимарство
20
2.2Проекти, включващи демонстрационни дейностиТочки по критерия се присъждат на проекти, които предвиждат инвестиция за изграждане и/или оборудване на обособено помещение или част от него за демонстрация на занаятчийската дейност.10
3Проекти, изпълнявани в Северозападен и Северен централен райони

 

3
3.1Проекти, които се изпълняват на територията на области Враца, Велико Търново, Габрово и Русе2
3.2Проекти, които се изпълняват на територията на области Видин, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград и Силистра3
4Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“,  в т. ч. и за технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС и инвестиции, свързани с опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци

 

6
4.1Проектът включва инвестиции в технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС и инвестиции, свързани с опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъциНад 20% от заявените и определени за допустими инвестиционни разходи по проекта са свързани с  този тип инвестиции.
Точки по критерия се предоставят при представяне на документ, издаден от производителя, удостоверяващ съответствието с изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2014 г.), и/или проектът включва мерки за оползотворяване на отпадъци за собствени енергийни нужди.
3
4.2Проектът се изпълнява на територията на населено място, землището на което попада изцяло или частично в територията на защитени зони по Националната екологична мрежа Натура 2000Проектът се изпълнява на територията на населено място, землището на което попада изцяло или частично в територията на защитени зони по Националната екологична мрежа Натура 2000, определени със заповед на министъра на околната среда и водите3
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ49
Важно: Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 10 точки по критериите за подбор.
За проектни предложения, които са получили еднакъв брой точки, за които е наличен частичен разполагаем бюджет, класирането се извършва в низходящ ред съобразно получения брой точки по критерий:

1. № 2.1 „Проекти, насочени изцяло към народни художествени занаяти“.

В случай, че проектните предложения имат равен брой точки по посочения критерий, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий:

2. № 2.2 „Проекти, включващи демонстрационни дейности“.

В случай, че проектните предложения имат равен брой точки и по критерий № 2.2, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий:

3. № 1.1 „Проекти на кандидати с майсторско свидетелство“.

В случай, че проектните предложения имат равен брой точки и по критерий № 1.1, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий:

4.  № 1.2 „Проекти на кандидати със свидетелство за калфа“.

В случай, че проектите имат равен брой точки и по гореизброените критерии, проектните предложения ще се класират съобразно получения брой точки по следните критерии в изброения ред:

5. Критерий № 4.1 „Проектът включва инвестиции в технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС и иивестиции, свързани с опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци“;

6. Критерий № 3.2 „Проекти, които се изпълняват на територията на области Видин, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград и Силистра“;

7. Критерий № 4.2 „Проектът се изпълнява на територията на населено място, землището на което попада изцяло или частично в територията на защитени зони по Националната екологична мрежа Натура 2000“;

8. Критерий № 3.1 „Проекти, които се изпълняват на територията на области Враца, Велико Търново, Габрово и Русе“.

 

 

Списък с общи документи

1. Основната информация за проектното предложение (Приложение № 2)  във формат  „xls“ или “xlsx”, а когато проектното предложение се подава от упълномощено лице – и във формат „pdf” или „jpg”, подписана от кандидата и сканирана.

2. Таблица за допустими инвестиции във формат  „xls“ или “xlsx”, (Приложение № 11), а когато проектното предложение се подава от упълномощено лице – и във формат „pdf” или „jpg”, подписана от кандидата.

3. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

4. Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ (Приложение № 12) във формат „doc“ или „docx“, а когато проектното предложение се подава от упълномощено лице –  във формат „pdf” или „jpg”, подписана от кандидата и сканирана. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2).

5. Декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката) във формат „pdf“ и  „xls“/“xlsx”, а когато проектното предложение се подава от упълномощено лице –  във формат „pdf” или „jpg”, подписана от кандидата и сканирана. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2) (Приложение № 13).

6. Бизнес план  във формат „xls“ или „xlsx“ (Приложение № 4). Когато проектното предложение се подава от упълномощено лице, бизнес планът се представя с подпис/и и печат от кандидата на всяка страница, сканиран във формат „pdf“ или „jpg“.

7. Инвентарна книга/инвентарен опис към датата на подаване на проектното предложение с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване. Представя се  във формат „pdf“, „jpg“, „xls“/ или “xlsx”.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2)

8. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие и/или Закона за водите (представя се в случаите, когато издаването на документа се изисква по ЗООС и/или по Закона за водите). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ (Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган само в случаите когато проектното предложение не включва СМР). В случай, че е представен входящ номер, кандидатът трябва да представи изискуемият документ (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2)

9. Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията (представя се в случаите, когато проектът ще се изпълнява върху имот – собственост на кандидата). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

10. Учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години от датата на подаване на проектното предложение, когато е учредено срочно право на строеж (важи в случай по т. 5 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“). Представя се в случай, че в проектното предложение кандидатът заявява разходи за СМР и е приложимо съгласно националното законодателство. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

11. Документ за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години считано от датата на подаване на проектното предложение (важи в случай по т. 6, б. „б“ от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“). Представя се в случай, че в проектното предложение кандидатът заявява разходи за СМР и е приложимо съгласно националното законодателство. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

12. Документ за ползване на сградата/помещението за срок не по-малко от 6 години считано от датата на подаване на проектното предложение (важи в случай по т. 6, б. „а“ от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

13. Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява (представя се в случай, че в проектното предложение кандидатът заявява разходи за СМР и е приложимо съгласно националното законодателство). Представя се във формат „pdf“, „jpg“, “zip“ или „rar“.

14. Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект (работни чертежи и детайли)“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (представя се в случай, че в проектното предложение кандидатът заявява разходи за СМР и е приложимо съгласно националното законодателство). Представя се във формат „pdf“ „jpg“, “zip“ или „rar“.

Когато към датата на кандидатстване проектът не е одобрен следва да се представи инвестиционен проект, ведно с входящ номер на искане за одобряването му от съответния орган. В случай, че е представен входящ номер, кандидатът трябва да представи изискуемият документ най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2.

15. Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице (представя се в случай, че проектът включва разходи за СМР). Представя се във формат „pdf“, „xls” или „xlsx“.

16. Разрешение за строеж (важи в случай, че проектът включва разходи за СМР и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ). Представя се в случай, че в проектното предложение кандидатът заявява разходи за СМР. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2). Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган. В случай, че е представен входящ номер, кандидатът трябва да представи изискуемият документ най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2.

17. Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж (представя се в случай, че в проектното предложение кандидатът заявява разходи за СМР и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж, съгласно ЗУТ). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2). Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган. В случай, че е представен входящ номер, кандидатът трябва да представи изискуемият документ най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2.

18. Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ (важи в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти и е приложимо съгласно националното законодателство). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган. В случай, че е представен входящ номер, кандидатът трябва да представи изискуемият документ най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2.

19. Подписано от кандидата описание на процеса, годишния капацитет на предприятието по видове продукция, заложени в производствената и търговска програма на бизнес плана и описание на необходимите за това машини, съоръжения и оборудване. Представя се във формат „pdf“,„jpg“, “zip“ или „rar“.

20. Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, когато това обстоятелство не е проверимо в публични регистри. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2).

21. Анализ, удостоверяващ изпълнението на условията по т. 10-15 от раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област (важи в случаите на инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса). Представя се във формат „pdf“, „jpg“, “zip“ или „rar“.

22. Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цена на суровините (важи в случаите, когато не се предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата) и/или декларация по образец (Приложение № 17) от кандидата с описани вид и количества на суровините (важи в случаите, когато се предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата) като доказателство, че са осигурени 100 на сто от необходимите суровини за производството на биоенергия за собствени нужди на предприятието за целия период на изпълнение на бизнес плана (важи в случаите на проекти, включващи инвестиции за производството на биоенергия за собствени нужди). Представя се във формат „pdf“,„jpg“ ,“zip“ или „rar“.

23. Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки – обект на инвестицията, включително с посочени марка, модел (когато е приложимо), цена в левове или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. В случаите на инвестиции за СМР към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки. Представя се във формат „pdf“ или „xls”/„xlsx“.

24. Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.

25. Една независима оферта, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС (важи в случаите по т. 10 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“  и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост). Представя се във формат „pdf“, „jpg” или оферта,електронно подписана от издателя с КЕП.

26. Най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС ведно с отправени от кандидата запитвания за оферти съгласно приложение № 8 (важи в случаите по т. 10 и т.11 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“  и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, както и за нормативно регламентирани такси).  Представят се във формат „pdf“, „jpg”, или електронно подписани с КЕП от издателя.

27. Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител, а когато избраната оферта не е с най-ниска цена – и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора (важи в случаите по т. 14 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“ ). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.

28. Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на проектното предложение (важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на земя, сгради и/или друга недвижима собственост). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2) Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган.

29. Свидетелство за калфа или майсторско свидетелство, или свидетелство за придобита II или III степен на професионална квалификация в институции от системата на професионалното образование и обучение или диплома за висше образование, съответстващо на занаята, който иска да упражнява. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.

30. Документация за възложената обществена поръчка за изпълнение на дейностите по проекта (важи в случай, че проектът включва разходи по т. 1.6 от Раздел 14.1, извършени преди подаване на проектното предложение от кандидат, който се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. Допустимо тези документи да се представят в архивен файл във формат „zip“ или „rar“.

Списък със специфични документи за кандидати земеделски стопани

1. Справка-декларация за приходите от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ, получени за предходната финансова година (Приложение № 19). Представя се във формат „doc“ или „docx“, а когато проектното предложение се подава от упълномощено лице –  във формат „pdf” или „jpg”, подписана от кандидата и сканирана.

2. Заверено копие от териториалната дирекция на Националната агенция по приходите (ТД на НАП) на годишна данъчна декларация (ГДД) за 2017 година, съгласно изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Представя се само от кандидати, които не са микропредприятия. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

3. Декларация по образец, посочен в Приложение № 3 за изчисление на минималния СПО на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване. Представя се във формат „doc“ или „docx“, а когато проектното предложение се подава от упълномощено лице –  във формат „pdf” или „jpg”, подписана от кандидата и сканирана. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2.).

4. Документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), която участва при изчисляването на минималния СПО. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2)

Списък с документи, доказващи съответствие с критериите за подбор на проекти

1. Майсторското свидетелство за един или повече занаяти, издадено/издадени от Националната занаятчийска камара и вписано/вписани в регистъра на съответната Регионална занаятчийска камара.

(Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 1.1).

2. Свидетелство за калфа за един или повече занаяти, издадено/издадени от Регионалната занаятчийска камара и  вписано/вписани в регистъра на съответната Регионална занаятчийска камара.

(Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 1.2).

3. Документ, издаден от производителя, удостоверяващ съответствието с изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2014 г.). Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 4.1.

4. Анализ, удостоверяващ изпълнението на условията по т. 11-16 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област, в които са посочени и мерки за оползотворяване на отпадъците за собствени енергийни нужди. (важи в случаите на инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса). (Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор 4.1).

ВАЖНО
Всички документи се представят във формат „pdf“ или „jpg“, а за т. 4 – „zip“ или „rar“.

Допълнителна информация:
1. Проектни предложения на кандидати с представено майсторско свидетелство или свидетелство за калфа, съгласно т. 1 и 2 от раздел 24.3 „Списък с документи, доказващи съответствие с критериите за подбор на проекти“  за един или повече занаяти получават точки по критерий № 1.

2. Проектни предложения с инвестиции, насочени изцяло към занаяти от група I. „Народни художествени занаяти“, съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за занаятите, получават точки по критерий № 2.1 „Проекти, насочени изцяло към народни художествени занаяти“, както и приходите по проекта се реализират изцяло от тези дейности.

3. Точки по критерий 2.2 „Проекти, включващи демонстрационни дейности“ се присъждат на проекти, които предвиждат инвестиция за изграждане и/или оборудване на обособено помещение или част от него за демонстрация на занаятчийската дейност.

4. Кандидати с проекти, изпълнявани в Северозападния район  и Северен централен район (критерий за подбор № 3), са такива, при които всички инвестиции по проекта, за които се кандидатства, се намират в административна област, посочена в приложение № 14. Когато проектното предложение включва инвестиции, разположени на територията на повече от една област, в обхвата на Северозападен район и Северен централен район, точки по приоритета се определят в зависимост от мястото в рамките, на което са предвидени инвестиции на стойност над 50 на сто от заявените в проектното предложение разходи.

5. Точки по критерий № 4.1 получават кандидати с проекти за инвестиции за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса и при които в проекта са включени разходи за инвестиции в котли на твърдо гориво за най-малко 20 на сто от заявените и определени за допустими от ДФЗ-РА разходи и същите са в съответствие с изискванията на Директива 2009/125/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (OB L 285, 31 октомври 2009 г.) и Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2014 г.).

6. Кандидати с проекти, които се изпълняват на територията на места по Натура 2000 (критерий за подбор по № 4.2), са такива, за които се установи, че попадат на територията на населено място, землището на което попада изцяло или частично в територията на защитени зони по Националната екологична мрежа Натура 2000, обявени със заповед на министъра на околната среда и водите. В случай, че проектът се изпълнява на територията на повече от едно населено място, посоченото по – горе условие трябва да е изпълнено за землището на всяко едно от тези населени места.

Основни дефиниции, използвани в условията за кандидатстване

7.1              „Административен договор“ е договор по смисъла на §1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗУСЕСИФ.

7.2              „Биоенергия“ е енергия, включително под формата на течни или газообразни горива, която е получена от преработката на биомаса.

7.3              „Биомаса“ е всяка органична материя с растителен произход, която може да бъде рециклирана, включително специализирани култури и горски продукти, селскостопанска храна и фураж, отпадъци и остатъци от селскостопански реколти, отпадъци и остатъци от дървесина, водни растения, животински и торов отпадък, органични, битови отпадъци и други отпадъчни материали.

7.4              „Биогориво“ са течни, газообразни или твърди горива, произведени от биомаса (пелети, брикети, нарязана и пресована слама и други остатъчни продукти от преработка на земеделски суровини, биодизел, биоетанол, етери, произведени от биоетанол), включително биогориво, произведено от зърнени култури и други култури, богати на скорбяла, захар и маслодайни култури, съгласно определението в чл. 1, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/1513 на Eвропейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ОВ, L 239/1 от 15.9.2015 г.).

7.5              „Възобновяеми енергийни източници“ са неизкопаеми енергийни източници, които съдържат слънчева, вятърна, водна и геотермална енергия, включително енергия на вълните и енергия на приливите и отливите, възобновяващи се без видимо изтощаване при използването им, както и отпадни топлини, енергия от биомаса и енергията от индустриални и битови отпадъци.

7.6              „Полезна топлоенергия“ е понятие по смисъла на Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар и за изменение на Директива 92/42/ЕИО.

7.7              „Изкуствено създадени условия“ е всяко установено условие по смисъла на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

7.8              „Икономическа жизнеспособност“ е генерирането на доходи от дейността, гарантиращи устойчивост на предприятието за периода на бизнес плана.

7.9              „Икономически размер на стопанство“ е размерът на земеделското стопанство, изразен в СПО.

7.10          „Иновации“ са: иновативен продукт, произвеждан от стопанството/предприятието, въвеждане на нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на нова организационна форма, включително маркетинг, подкрепени с удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел, внедрена в рамките на четири години преди датата на подаване на проектното предложение. За иновации не се смятат малки промени или подобрения, увеличаване на количеството произвеждана продукция чрез прибавяне на производствени или логистични системи, много близки до вече съществуващи такива, изваждане от употреба на определен процес, само подмяна на дълготрайни материални активи (ДМА) или надграждането им, промени, произтичащи изцяло от промени в цените на производствените фактори, сезонни или други циклични промени, търговия с нови или значително подобрени продукти, както и промени в организацията на работното място или външните отношения, които се основават на организационни методи, които вече се използват в стопанството.

7.11          „Материални активи“ са активи, отнасящи се до земя, сгради, машини и съоръжения.

7.12          „Нематериални активи“ са активи, възникнали от трансфер на технологии чрез придобиване на патентни права, лицензи, ноу-хау или софтуер.

7.13          „Места по националната екологична мрежа Натура 2000“ са защитените зони по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

7.14          „Микропредприятия, малки предприятия, средни предприятия“ са предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

7.15          „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

а) едното участва в управлението на дружеството на другото;

б) съдружници;

в) съвместно контролират пряко трето лице;

г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;

д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;

е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;

ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

7.16          „Нередност“ е всяко нарушение на правото на ЕС или на българското законодателство, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.

7.17          „Оперативни разходи“ са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.

7.18          „Подмярка“ е съвкупност от дейности, спомагащи за прилагане приоритетите на ПРСР 2014 – 2020 г.

7.19          „Селскостопански продукти“ са продукти, изброени в приложение I към Договора, с изключение на продуктите на рибарството и аквакултурите, включени в приложното поле на Регламент (ЕО) № 104/2000;

7.20          „Преработка на селскостопански продукти“ е всяко обработване на селскостопански продукт, в резултат на което се получава продукт, който също е селскостопански продукт, с изключение на дейностите, извършвани в стопанството, необходими за приготвяне на животински или растителен продукт за първа продажба;

7.21          „Търговия със селскостопански продукти“ е притежаване или излагане с цел продажба, предлагане за продажба, доставяне или изобщо пускане на пазара по какъвто и да е друг начин, с изключение на първата продажба от първичния производител на прекупвач или преработвател, както и всяка дейност по подготвяне на продукта за такава първа продажба; продажбата от първичен производител на крайни потребители се счита за търговия, ако се осъществява в самостоятелни помещения, предвидени за тази цел.

7.22          „Принос в натура“ е предоставяне на земя или друг недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ;

7.23          „Проверка на място“ е проверка по смисъла на Регламент (ЕС) № 809/2014;

7.24          „Проект“ е проектно предложение заедно с всички приложени към него документи, както и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени от кандидата и допустими за финансиране по ПРСР 2014 – 2020 г.;

7.25          „Публична финансова помощ“  е всеки обществен дял във финансирането на дейности, източник на който е бюджетът на държавата, на регионалните или местните власти, на Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във финансирането на дейности, чийто произход е бюджетът на обществени юридически лица или сдружения на една или повече регионални или местни власти, ще се разглежда като обществен дял.

7.26          „Първично селскостопанско производство“ е производство на растителните и животинските продукти, изброени в Приложение № I по чл. 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз, без да се извършват никакви по-нататъшни операции, с които се променя естеството на тези продукти;

7.27          „Разходи за консултантски услуги, свързани с подготовка и управление на проекта“ са разходи, извършени преди подаване на проектното предложение и такива по време на изпълнение на проекта, които задължително включват подготовка на проектно предложение, изработка на бизнес план, анализ за икономическа устойчивост на проекта и подготовка на заявки за плащане, включително отчитане и управление на проекта;

7.28          „Разходи за инвестиции за обикновена подмяна“ са разходи за замяна на активи, които не водят до подобряване на цялостната дейност на кандидата;

7.29          „Рефинансиране на лихви“ е възстановяване на извършените разходи за лихви по заеми;

7.30          „Референтни разходи“ са цени и пределни стойности, ползвани от РА за сравняване при определяне основателността на разходите за различни инвестиции;

7.31          „Стандартен производствен обем“ е стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт, изчислена в евро по таблица съгласно приложение № 3;

7.32          „Съпоставими оферти“ са оферти, които отговарят на запитването за оферта на кандидата и съдържат:

а) еднотипни основни технически характеристики – в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване на машини;

б) общ капацитет на оборудването – в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване на оборудване или производствени линии, съставени от различни машини, съоръжения и оборудване;

в) количествено-стойностни сметки – в случаите, когато се кандидатства за разходи за извършване на СМР.

7.33          “Работни места” е средносписъчният брой на персонала, изчислен като сбор от данните за среден списъчен брой на заетите лица, посочени в Част I, Раздел 1 с код 1001 от „Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд“ и лицата, посочени в код 1400 и код 1600 от част II на отчета;

7.34          „Частичен отказ за финансиране“ е отказът да се финансират част от заявените разходи на кандидата, които са включени в проект, одобрен за подпомагане по ПРСР 2014 – 2020 г.;

7.35          „Едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, т.2 от Регламент 1407/2013 означава всички предприятия, които поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения:

а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго предприятие;

б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административния, управителния или надзорния орган на друго предприятие;

в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт;

г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в това предприятие.

Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията, посочени в т. 34, букви а) — г), посредством едно или няколко други предприятия, също се разглеждат като едно и също предприятие.

7.36          „Закупуване на превозни средства“ включва пътни превозни средства, въздухоплавателни средства, плавателни съдове и плавателни средства, моторни превозни средства, четириколесни моторни превозни средства, автомобили, мотоциклети, мотопеди, трактори, самоходна земеделска и горска техника, ремаркета, полуремаркета и велосипеди, включително такива, определени по смисъла на  допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата и Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;

7.37           Оперативна печалба (EBITDA) – стойността на печалбата преди начисляване на данъци, такси, лихви и амортизация;

7.38          „Тютюнопроизводители“ са земеделски стопани, които са отглеждали тютюн, който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия за референтен период 2007 – 2009 г., и обработваната от тях земя или площ към този период не надхвърля 8 000 евро стандартен производствен обем.

7.39          „Земеделска дейност“ е производството на селскостопански продукти, включително прибиране на реколтата, добив на мляко, отглеждане и развъждане на селскостопански животни за земеделски цели и/или поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

 

 

 

 

Приложение № 1
към Условията за кандидатстване

Списък на селските райони

ОбластОбщини
БлагоевградБанско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
БургасАйтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
ВарнаАврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Велико ТърновоЕлена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол
ВидинБелоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
ВрацаБорован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
ГабровоДряново, Севлиево, Трявна
ДобричБалчик, Генерал Тошево, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
КърджалиАрдино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене
КюстендилБобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно
ЛовечАприлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
МонтанаБерковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово
ПазарджикБатак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница
ПерникБрезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън
ПлевенБелене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг
ПловдивБрезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
РазградЗавет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян
РусеБорово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово
СилистраАлфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан
СливенКотел, Нова Загора, Твърдица
СмолянБаните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе
София-областАнтон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
Стара ЗагораБратя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан
ТърговищеАнтоново, Омуртаг, Опака, Попово
ХасковоИвайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли
ШуменВелики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино
ЯмболБолярово, Елхово, Стралджа, Тунджа

 

Приложение № 5
към Условията за кандидатстване

Приложение I от Договора за функциониране на Европейския съюз

A. Списък по член 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз
№ в Брюкселската номенклатура Описание на продуктите
1Глава 1Живи животни
2Глава 2Месо и карантия
3Глава 3Риба, ракообразни и мекотели
4Глава 4Млечни продукти; яйца от птици; натурален пчелен мед
Глава 5
5– 5.04Черва, мехури и стомаси на животни (освен риба), цели части от тях
6– 5.15Животински продукти, които не са посочени или включени другаде; мъртви животни по глава 1 или глава 3, негодни за човешка консумация
7Глава 6Живи дървета и други растения; луковици, корени и други подобни; рязан цвят и цветарска продукция
8Глава 7Зеленчукови, кореноплодни, грудкови и други растителни храни
9Глава 8Месести и черупкови плодове; кори от цитрусови плодове и пъпеши
10Глава 9Кафе, чай и подправки, без мате (тарифна позиция № 09.03)
11Глава 10Зърнени продукти
12Глава 11Продукти на мелничарската промишленост; малц; нишестени продукти; глутен; инулин
13Глава 12Маслодайни семена и маслодайни плодове; различни видове зърнени храни, семена и плодове; индустриални и медицински растения; слама и фураж
Глава 13
14– ех. 13.03Пектин
Глава 15
15– 15.01Сланина и друга топена свинска мас; мас от домашни птици
16– 15.02Нетопена мас от волове, овце или кози; лой, включително „от първа ръка“
17– 15.03Стеарин от сланина, маслен стеарин и стеарин от лой; мас, растително масло и лой, неемулгирано и смесено, или приготвено
18– 15.04Мазнини и масло от риба и морски бозайници, рафинирани и нерафинирани
19– 15.07Готови зеленчукови масла, течни или твърди, сурови, рафинирани или пречистени
20– 15.12Животински или растителни мазнини и масла, хидрирани, рафинирани или не, но без допълнителна преработка
21– 15.13 Маргарин, заместители на сланина и други приготвени мазнини за ядене
22– 15.17Остатъчни продукти, получени от обработката на мазнини или на животински или растителен восък
23Глава 16– Изделия от месо, риба, ракообразни и мекотели
Глава 17
24– 17.01 Цвеклова и тръстикова захар, на кристали
25– 17.02 Други видове захар; захарен сироп, изкуствен мед (смесен или не с естествен); карамел
26– 17.03 Меласи, обезцветени или не
27– 17.05 (*)Ароматизирани или оцветени захари, сиропи и меласи (включително и ванилови и ванилирани захари), но без плодови сокове, съдържащи добавка на захар в каквото и да е количество
Глава 18
28– 18.01 Какао на зърна, цели или начупени, сурови или печени
29– 18.02 Какаови шушулки, обвивки, люспи и отпадъци
30Глава 20 Изделия от зеленчуци, плодове или други части от растения
Глава 22
31– 22.04Гроздова мъст в процес на ферментация или в процес на задържане на ферментацията по друг начин, освен чрез прибавяне на алкохол
32– 22.05 Вино от прясно грозде; гроздова мъст, чиято ферментация е в процес на задържане чрез прибавяне на алкохол (в това число мъст)
33– 22.07 Други ферментирали напитки, например сайдер, сок от круши и медовина
34– предишен 22.08(*) и предишен 22.09(*)Етилов алкохол с непроменени или променени свойства, с каквато и да е сила, получени от селскостопански продукти, посочени в Приложение № I от Договора, с изключение на ракии, ликьори и други спиртни напитки и сложни алкохолни субстанции (познати като „концентрати“) за производство на напитки
35– 22.10 (*)Хранителен оцет и заместители на оцет
36Глава 23Остатъци и отпадъчни продукти на хранително-вкусовата промишленост; фуражни смеси
Глава 24
37– 24.01Непреработен тютюн, тютюневи отпадъци
Глава 45
38– 45.01Естествен корк, необработен, натрошен, гранулиран или смлян; отпадъчен корк
Глава 54
39– 54.01Лен, суров или преработен, но непреден; ленени кълчища и отпадъци (включително накъсани или нарязани парцали)
Глава 57
4057.01Естествен коноп (Саnnаbis sаtiva), суров или преработен, но непреден; кълчища и отпадъци от естествен коноп (включително накъсани или нарязани влакна)
Забележка. * – Позиция, добавена с член 1 от Регламент 7а на Съвета на ЕИО от 18 декември 1959 г. (ОВ № 7, 30.1.1961 г., стр. 71/61).
Б. Работни операции по първична преработка на памук
• Омаганяване – изсушаване на влакното и почистване от примеси, включително балиране на влакното.

 

Приложение № 6
към Условията за кандидатстване

Списък на производствата преди индустриалната преработка на дървесината съгласно Обща база за статистическите класификации на икономическите дейности в рамките на Европейската общност, NACE Rev. 1.1:

  1. Машинно обработване  на   дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или рязане или развиване;
  2. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;
  3. Сушене и импрегниране на дървен материал;
  4. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески,  дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;
  5. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
  6. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране.

 

Приложение № 7
към Условията за кандидатстване

СПИСЪК С НАИМЕНОВАНИЯТА НА АКТИВИТЕ, ДЕЙНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ РЕФЕРЕНТНИ РАЗХОДИ

  1. Извършване на строително – монтажни работи:
Реф. СМР№СМРОписаниеМерна единицаНово строителство – цена в лв.Реконст рукцияОсновен ремонтТекущ ремонтДовърши телни работи
/лв/м2;лв/ м3; лв/м’

лв/kWp/

/% от колона Д//% от  колона Д//% от колона Д//% от колона Д/
АБВГДЕЖЗИ
Основни, помощни и обслужващи сгради, прилежащи площи към тях
1Административно – битова сграда (самостоятелна сграда)Сграда, включваща в обема си само административно – битови помещения
Включва всички дейности по изграждането
кв.м.
2Метален навесВключва всички дейности по изграждането, както и площадката в очертанията на навесакв.м.
Вертикална планировка и озеленяване:

 

3.1Вертикална планировка без площадкови мрежи (без вкл. дейности по озеленяване)Включва дейностите по частта от свободната дворна площ на поземления или урегулирания имот, предвидени за транспортно – комуникационни трасета и площадки с прилежащи функции – площи с настилки от асфалтобетон, бетон, бетонови или тротоарни плочи, паркоместа и др.
Прилага се в случаите, когато не са предвидени дейности, свързани с площадкови инженерни мрежи.
Забележка: не се включват площите, определени за дейности по:– озеленяване;
– подпорни стени;
– подземни и надземни резервоари;
– ПСОВ;
– авторазтоварища;
– автомобилни везни;
– дезинфекционни площадки;
кв.м.
3.2Вертикална планировка с площадкови мрежи (без вкл. дейности по озеленяване)Включва дейностите по частта от свободната дворна площ на поземления или урегулирания имот, предвидени за транспортно – комуникационни трасета, площадки с прилежащи функции и съоръжения и обекти на техническата инфраструктура – площи с настилки от асфалтобетон, бетон, бетонови или тротоарни плочи, паркоместа и др., с предвидени площадкови мрежи и др., необходими за експлоатацията на обекта;
Забележка: не се включват площите, определени за дейности описани в „Забележка” към СМР 3.1
кв.м.
3.3Озеленяване/Ландшафтна архитектураВключва дейностите по частта от територията на поземления или урегулирания имот, предвидени за озеленяване с тревиста, дървесна, храстова и/или цветна растителност, както и за градински архитектурни елементи и форми;
Забележка: не са допустими дейности по засаждане с едногодишни растения
кв.м.
Огради:
4.1Плътна масивна оградаМасивни огради – плътни в пълната им височина, вкл. фундаментите към нея, както и врати/портали в оградатам`
4.2Ажурна оградаОграда, състояща се от:
– плътна част: с височина до 0.60м и/или плътни (масивни) елементи с височина над 0.60м
и/или
– прозирни елементи: метални, дървени (или др. материал) пана или отделни елементи;
включват се фундаментите на оградните елементи, както и врати/портали в оградата
Забележка: не се включва лека прозирна ограда, описана в СМР 4.3
м`
4.3Телена оградаЛека прозирна ограда, изградена от опорни елементи (бетонови колове, метални, дървени или от друг материал колонки) и метална мрежа (оградна мрежа, бодлива тел и др.), вкл. фундаментите на оградните елементи, както и врати/портали в оградатам`
 
Фотоволтаични (соларни) системи:
5.1Автономни фотоволтаични (соларни) системиДоставка и монтаж на автономна фотоволтаична (соларна) системаkWp
5.2Мрежови фотоволтаични (соларни) системи с инсталирана мощност до 15 kWp включителноДоставка и монтаж на мрежова фотоволтаична (соларна) системаkWp
5.3Мрежови фотоволтаични (соларни) системи с инсталирана мощност над 15 kWp
6Сгради за наставяне (вкл. предназначени за социални грижи с  настаняване на възрастни лица  и дневни грижи за малки деца)Включва всички дейности по изграждането, без външни електро- и ВиК връзки, включени в точка 3.2кв.м.
7Производствена сграда без система за климатизация (самостоятелна сграда)Всеки тип сграда, свързана с изпълнението на обекта и непопадаща в определенията за СМР по точки 1, 2 и 8. Включва всички дейности по изграждането, без външни електро и ВиК връзки, включени в позиция 3.2кв.м.
8Производствена сграда със система за климатизация (самостоятелна сграда)Сграда с технологично изискуема климатизация. Включва всички дейности по изграждането, без външни електро- и ВиК връзки, включени в позиция 3.2кв.м.

 

  1. При определяне на допустимите разходи за реконструкция, основен ремонт, текущ ремонт и довършителни работи за отделните видове строежи, се използва съответното процентно съотношение от цялата стойност на строително-монтажните работи за съответния вид строеж, описани в колони Е, Ж, З и И.
  2. При оценка на проектни предложения, приети през 2018 г. по реда и условията определени в документите по чл. 26 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, се определя максимално допустим размер на площта (измерена в метри на квадрат /м2/) за финансиране на разходи за строително-монтажни работи за позиция 1 „Вертикална планировка без площадкови мрежи, позиция 3.2 „Вертикална планировка с площадкови мрежи” и позиция 3.3 „Озеленяване/Ландшафтна архитектура”, като същите да не надвишават 2.5 /два и половина/ пъти размера на разгънатата застроена площ на заявените за подпомагане разходи за строително-монтажни работи по изграждане, реконструкция, основен ремонт, текущ ремонт и довършителни работи на сгради, свързани с допустимите дейности определени в „Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, открита през 2018 г.

2.1. При изчислението на разгънатата застроена площ /РЗП/ да бъдат включени само сградите, за чиито строително-монтажни работи по изграждане, реконструкция, основен ремонт, текущ ремонт, довършителни работи и др. се кандидатства за подпомагане.

2.2. При изчислението на разгърнатата застроена площ /РЗП/ да бъдат включени само сградите, които действително функционират и се използват за изпълнение на проекта.

Референтният номер се образува, като се използва поредния номер за съответните СМР дейности и означението на съответната колона, в която попадат

*Забележка: Пределните разходи са определени в лв/м2. Мерните единици лв/м’ и kWp се използват само където е приложимо.

  1. Референтни цени в лева без ДДС като пределни разходи за софтуерни продукти:
Реф. № софтуерСофтуерен продуктОписаниеЦена в лв. без ДДС
С1Закупуване на платформа за уебсайт, със закупване на домейн и SSL сертификат, и наемане на хостинг за период от 3 годиниДоставката трябва да включва всички необходими операции като:

•              Разработване на дизайн, интерфейс и съдържание;

•              Анализ, оценка и изграждане на софтуерната архитектура;

•              Създаване на необходимите софтуерни модули;

•              Инсталиране на модулите на платформата и организация на функционалностите;

 

Изработване на задължителни минимални елементи:

•              Лого;

•              Галерия със снимки;

•              Новини;

•              Секция ”за нас“;

•              Форма за контакти;

•              Форма за регистрация;

 
С2Система за онлайн разплащания  
С3Мобилни приложения за онлайн услуги  

 

 

Приложение № 14
към Условията за кандидатстван 

Списък на областите/общините от селските райони, които са в обхвата на Северозападен и Северен централен район съгласно Закона за регионалното развитие

ОбластОбщина
1.ВидинБелоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
2.ВрацаБорован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
3.ЛовечАприлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
4.МонтанаБерковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово
5.ПлевенБелене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг
6.Велико ТърновоЕлена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол
7.ГабровоДряново, Севлиево, Трявна
8.РазградЗавет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян
9.РусеБорово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово
10.СилистраАлфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан

 

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за занаятите
Списък на занаятите по групи
I. Народни художествени занаяти
1. Художествена обработка на кожа
2. Изработване на изделия от кожа
3. Изработване на накити
4. Изработване на изделия от ковано желязо
5. Художествено леене
6. Звънчарство
7. Ножарство
8. Изработване и ремонт на старинно оръжие
9. Везбарство
10. Художествено плетиво
11. Изработване на национални кукли
12. Изработване на художествена керамика
13. Грънчарство
14. Художествена обработка на дърво и дърворезба
15. Изработване на художествени тъкани
16. Гайтанджийство
17. Изработване на национални костюми
18. Изработване и ремонт на български народни музикални инструменти
19. Художествена обработка на камък
20. Бакърджийство (медникарство)
21. Изработване на дървени съдове и предмети за бита, копаничарство
22. Ръчно килимарство
II. Други
23. Леярство на камбани
24. Изработване на стъклени изделия чрез духане на стъкло
25. Рисуване и гравиране върху стъкло
26. Ръчно книговезване
27. Изработване и ремонт на съвременни музикални инструменти и аксесоари за тях
28. Изработване и ремонт на изделия от мед (бакър) и сплавите й
29. Часовникарство
30. Гравьорство
31. Изработване на камини, кахлени печки
32. Изработване на елементи и монтаж на облицовки на стрехи
33. Покривни работи – редене на керемиди, поставяне на улуци, изграждане на комини
34. Коминочистене
35. Тенекеджийство
36. Калайджийство
37. Ковачество
38. Изграждане на кладенци
39. Каменоделство
40. Точиларство
41. Ключарство
42. Бъчварство
43. Коларство
44. Кошничарство, изработване на рогозки и метли
45. Тъкачество (платно, аби, пътеки, черги, китеници и сродни) и мутафчийство
46. Седларство и сарачество
47. Обущарство
48. Шапкарство
49. Въжарство
50. Производство на боза (бозаджийство) и шекерджийство, производство на изделия от захарен сироп
51. Вулканизация
52. Поправка на велосипеди
53. Шивашки услуги
54. Тапицерство
55. Ръчна изработка и ремонт на мебели
56. Ръчна изработка на табели и реклами
57. Фризьорство

 

 Краен срок: 07.12.2018 г. 17:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация

ЗАКОН ЗА ЗАНАЯТИТЕ

НАТУРА 2000- карта

НАТУРА 2000- търсено по населено място