BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:

1. Общият размер на БФП по настоящата процедура е:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощСредства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райониНационално съфинансиране
68 453 000.00  лева58 185 050.00 лева10 267 950.00 лева
35 000 000.00 евро29 750 000.00 евро5 250 000.00 евро

2. Размер на БФП за кандидати микропредприятия и земеделски стопани за дейности, свързани със „Социални грижи с  настаняване на възрастни лица и хора с физически увреждания“ и  „Дневни грижи за малки деца“:

„Социални грижи с  настаняване на възрастни лица и хора с физически увреждания“  и
„Дневни грижи за малки деца“
13 690 600.00 лева

7 000 000.00 евро

3. Размер на БФП за допустими кандидати извън т. 2:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ за допустими кандидати извън т. 23.1 Размер на безвъзмездната финансова помощ за микропредприятия, които не са земеделски стопани3.2 Размер на безвъзмездната финансова помощ за земеделски стопани
54 762 400.00 лева

28 000 000.00 евро

32 857 440.00 лева

16 800 000.00 евро

 

21 904 960.00 лева

11 200 000.00 евро

4. Проектните предложения, в които има включени дейности в обхвата на  код по КИД-2008 – 87.30 „Социални грижи с  настаняване на възрастни лица и хора с физически увреждания“ и/или  88.91 „Дневни грижи за малки деца“, се разглеждат само в рамките на бюджета по т. 2, независимо от вида на кандидата по т. 1 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“.

5. Всеки от бюджетите по т. 2 и т. 3.1 или 3.2 може да бъде увеличен в рамките на общия размер на БФП по настоящата процедура съгласно т.1, в случай, че за другия/другите е заявена БФП в размер по – малък от определения в настоящата процедура съгласно т. 2 или т. 3.1 или т. 3.2.

6. В случаите по т. 5, максималният размер на увеличението на бюджета по т. 2 и т. 3 не може да надвишава размера на незаявената БФП от съответния бюджет или вид кандидати за дейности по т. 2 и т. 3.

7. Извън случаите по т. 5 и т. 6 с решение на ръководителя на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. бюджетът може да бъде увеличен съгласно разпоредбите чл. 26, ал. 7, т. 2 от ЗУСЕСИФ.

8.  Когато кандидатът е едноличен търговец (ЕТ) и собственикът му е регистриран земеделски стопанин по Наредба № 3 от 1999 г. като физическо лице, проектното предложение се разглежда само в бюджета по т. 3.2 за земеделски стопани, с изключение на проектни предложения, които имат включени дейности в обхвата на  код по КИД-2008 – 87.30 „Социални грижи с  настаняване на възрастни лица и хора с физически увреждания“ и/или  88.91 „Дневни грижи за малки деца“, които се разглеждат само в бюджета по т. 2.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект

1. Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи и се предоставя при спазване на правилата на Регламент (ЕС) № 1407/2013.

2. Финансовата помощ за одобрени проекти на едно и също предприятие не може да надвишава 391 160 лв. (200 000 евро) за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година) при спазване на условията на чл. 3, параграф 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.

3. За одобрени проекти на кандидати осъществяващи автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, финансовата помощ не може да надхвърля 195 580 лв. (100 000 евро) на помощта за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година). Тези условия не се прилагат спрямо проекти на кандидати осъществяващи автомобилен пътнически транспорт.

4. Ако дадено предприятие изпълнява автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, както и ако извършва други дейности, за които се прилага таванът от 391 160 лв. (200 000 евро), този таван се прилага за предприятието при условие, че същото гарантира аналитично счетоводно отчитане на подпомагането за дейността така, че помощите за дейността по автомобилни товарни превози не надвишават 195 580 лв. (100 000 евро) и че помощите de minimis не се използват за придобиване на товарни автомобили съгласно чл. 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) №1407/2013.

5. Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието му може да бъде само в парична форма.

6. Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 19 558 лв. (10 000 евро).

7. Максималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 1 173 480 лв. (600 000 евро).

ВАЖНО
При определяне на максималния размер на финансовата помощ се вземат предвид и условията на чл. 3 и чл. 5 от Регламент 1407/2013.

Процент на съфинансиране

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за одобрени проектни предложения е в размер до 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи при спазване на правилата на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Посоченото следва да бъде взето предвид от страна на кандидатите при заявяване на максималния размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура, който не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 160 лева) за предприятие, а за предприятия осъществяващи автомобилни товарни превози – 100 000 евро (195 580 лева) за период от 3 последователни финансови години.

Критерии за допустимост на кандидатите

1. Кандидати могат да бъдат земеделски стопани или микропредприятия.

2. Кандидатите по т. 1 трябва да бъдат регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите.

3. Кандидатите трябва да имат седалище/клон със седалище на територията на селски район, съгласно Приложение № 1.

4. В случай, че кандидатът по т. 1 е  земеделски стопанин, той  трябва да отговаря и на следните условия към датата на подаване на проектното предложение:

а) да е регистриран като земеделски стопанин съгласно Наредба № 3 от 1999 г.;

б) минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство да е над левовата равностойност на 8 000 евро;

в) за кандидати, които не са микропредприятия – да е получил над 50 на сто за предходната финансова година приходи от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;

г) да  е  микро, малко или средно предприятие, съгласно чл. 3 от ЗМСП.

5. Минималният СПО на земеделското стопанство по т. 4, б. „б“ се доказва с декларация по образец съгласно Приложение № 3 за изчисление на минималния СПО на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване,

и:

а) регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК); или

б) документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му; или

в) анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на Наредба № 3 от 1999 г.

ВАЖНО
Кандидатите – земеделски стопани и кандидатите ЕТ, чийто собственик е земеделски стопанин, задължително попълват Уникалния идентификационен номер, получен при регистрацията на земеделския стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. (УИНЗС) в полето в част II  от Приложение № 2 „Основна информация“.

6. Обработваната от кандидата земя, която участва при изчисление на минималния СПО на земеделското стопанство трябва да съответства на разпоредбата на чл. 33б от ЗПЗП.

7. Когато минималният СПО се доказва с намерения за засаждане/засяване през текущата стопанска година, кандидатът задължително посочва конкретен период в декларацията съгласно Приложение № 3, в рамките на който ще се извърши засаждането/засяването на културите, съобразен с характеристиките и метода на отглеждането им. Крайният срок за засаждане/засяване на културите не може да бъде след края на текущата стопанска година, в която е подадено проектното предложение.

8. Когато СПО се доказва с намерение за засаждане/засяване на култури през текущата стопанска година, минималният СПО трябва да е достигнат и за предходната стопанска година и се доказва с документите по т. 5 за предходната стопанска година, като кандидатът трябва да е бил регистриран като земеделски стопанин съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за предходната стопанска година.

9. Приходите на кандидати – земеделски стопани за предходната финансова година се доказват със следните документи:

9.1 Справка-декларация за приходите от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ, за предходната финансова година. (Приложение № 20);

9.2 Годишна данъчна декларация (ГДД) за 2017 година съгласно изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица ( ЗДДФЛ) – за кандидатите по т. 11 от този раздел и ОПР за 2017 г. за останалите кандидати.

10. Когато кандидатът е едноличен търговец (ЕТ) и собственикът му е регистриран земеделски стопанин по Наредба № 3 от 1999 г. като физическо лице, собственикът трябва да отговаря на изискванията по т. 4, буква „б“, „в“ и „г“.

11. За кандидати ЕТ, които не са регистрирани или са  регистрирани през 2018 г. като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., се признават обстоятелствата по т. 4 и 5 като физически лица.

ВАЖНО
Комисията за оценка извършва служебна проверка за регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. на всеки кандидат. В раздел 24 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от условията за кандидатстване са посочени документите, които трябва да се приложат, за да се удостовери допустимостта на кандидата. Условията, за които не е предвиден документ, се проверяват служебно.

Критерии за недопустимост на кандидатите

1. Съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ в процедура чрез подбор не могат да участват и безвъзмездна финансова помощ не се предоставя на лица, за които са налице обстоятелства за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 54 от ЗОП или които не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ. Кандидатите са длъжни да декларират, че не попадат в някоя от категориите, посочени в чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл.7 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ПМС № 162/2016 г.) (Приложение № 12)

2. Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат БФП, в случай че:

2.1.са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2.2. са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

2.3. имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към Столична община или към общината по седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

2.5. с акт на компетентен орган е установено, че:

а) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за допустимост или подбор;

2.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

2.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

2.8. обявени са в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, или в процедура по ликвидация, или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или са преустановили дейността си, а в случай че кандидатът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2.9. не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ.

3. Основанията по т. 2.1, 2.2 и 2.7 се отнасят за лицата, които представляват кандидата.

4. Точка 2.3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

5. Преди сключване на административния договор декларираните обстоятелства се доказват и се извършва проверка от РА, относно същите:

а) с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, като се спазват изискванията на чл. 2, ал. 1 от Закона за електронното управление;

б) с декларации – за всички останали обстоятелства, които не са били декларирани на предходен етап, или когато е настъпила промяна във вече декларирани обстоятелства.

6. В рамките на процедурата не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз.

7. Не се дава предимство, а даденото предимство се отнема, когато бъде установено, че кандидат за подпомагане или негови членове са създали изкуствено условията след 1 януари 2014 г., необходими за получаване на това предимство, в противоречие с целите на европейското право и българското законодателство.

8. Кандидатите/ползвателите не се подпомагат, при условие че имат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ.

9. Финансовата помощ не се предоставя на кандидати/бенефициенти на помощта, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от ЗМСП и за които се установи, че са учредени или преобразувани след 1 януари 2014 г. с цел получаване на предимство в противоречие с целта на подмярката по ПРСР 2014 – 2020 г., включително с цел получаване на финансова помощ в размер, надвишаващ посочените по тези условия максимални размери.

10. По отношение обстоятелствата за отстраняване, посочени в чл. 54 от ЗОП кандидатът има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност съгласно чл. 56 от ЗОП, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

11. Кандидати, за които се установи, че са земеделските стопани, които не отговарят на условията по т. 4 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ и са регистрирани по Наредба № 3/1999 г. към датата на подаване на проектното предложение, не са допустими за подпомагане.

12. Кандидатите земеделски стопани, които не са микро, малко или средно предприятие съгласно чл. 3 от ЗМСП, не са допустими за подпомагане.

13. Кандидатите микропредприятия различни от земеделски стопани, трябва да отговарят на условието за микропредприятие съгласно дефиницията на чл. 3, ал. 3 от ЗМСП както към датата на кандидатстване с проектното предложение, така и към датата на сключване на административния договор.

14. Кандидатите земеделски стопани, които към датата на кандидатстване са микропредприятия, но към датата на сключване на административен договор вече не отговарят на условията за микропредприятие, са допустими за подпомагане при условие, че докажат съответствие с условието по т. 4, б. „в“ от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“.

Допустими дейности

1.   Подпомагат се проекти за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

1.1. Развитие на услуги във всички сектори на икономиката и други неземеделски дейности, съгласно Приложение № 18;

1.2. Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функциониране на Европейския съюз, съгласно Приложение № 18.

2. По процедурата се подпомагат проекти, при които над 75 на сто от заявените за подпомагане инвестиционни разходи по проектното предложение са изцяло свързани с инвестиции по т. 1.1 съгласно дейностите определени в „Код по КИД – 2008“ от Класификация на икономическите дейности (КИД – 2008) и посочени в т. 2 на Приложение №18.

3. Принадлежността на инвестициите към дейностите по т.1.1 и/или т. 1.2, включени към проектното предложение се определя съгласно „Код по КИД – 2008“ от Класификация на икономическите дейности (КИД – 2008) за дейностите, за чието подпомагане се кандидатства с проектното предложение съгласно Приложение № 18.

4. Инвестиционните разходи, които изцяло попадат в обхвата на т. 1.1, се определят като относителен дял от общия размер на заявените от кандидата в проектното предложение инвестиционни разходи от т. 1.1 до 1.5 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“.

5. Инвестиционните разходи, които не попадат и не се използват изцяло за дейности в обхвата на т. 1.1 от настоящата процедура,  се определят като относителен дял от общия размер на заявените от кандидата в проектното предложение инвестиционни разходи от т. 1.1 до 1.5 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“.

6. Инвестиционните разходи, които се използват едновременно за дейности в обхвата на т. 1.1 и т. 1.2 се разпределят пропорционално към разходите за дейности по т. 1.1 и т. 1.2, в зависимост от относителният дял на разходите, които попадат изцяло за дейности по т. 1.1 и съответно т. 1.2.

7. В случай на инвестиционни разходи свързани със строително – монтажни дейности, които се използват едновременно за дейности в обхвата на т. 1.1 и т. 1.2, е необходимо да се представят отделни количествени сметки за обектите/активите използвани за дейности по т. 1.1 и съответно за дейности по т. 1.2, придружени от обяснителна записка и заверени от проектант. Инвестиционните разходи, които не могат еднозначно да бъдат определени за коя дейностите се отнасят, се разпределят пропорционално към разходите за дейности по т. 1.1 и т. 1.2, в зависимост от относителният дял на разходите, които попадат изцяло за дейности по т. 1.1 и съответно т. 1.2.

ВАЖНО
В точки 1.1.1 и 1.1.2 от Раздел V на Приложение № 2 „Основна информация за проектното предложение“, кандидатите задължително посочват инвестиционните разходи и техния размер, които попадат в обхвата и се използват за дейности по т. 1.1 и т. 1.2.

Условия за допустимост на дейностите

1. Подпомагат се проекти, които се осъществяват на територията на общините от селските райони на Република България, посочени в Приложение № 1.

2.  За подпомагане по реда на тези условия кандидатите представят бизнес план по образец съгласно Приложение № 4, който съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за извършване на СМР – за 10-годишен период. Бизнес планът трябва да показва подобряване на дейността на предприятието и да доказва икономическата жизнеспособност на проекта и предприятието чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една или повече от целите на процедурата в съответствие с принципите на добро финансово управление.

3. Проектите трябва да отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и/или Закона за водите.

4. Проектите, попадащи в територии от Натура 2000, трябва да съответстват на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане.

5. Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилагат документи за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение, когато е учредено срочно право на строеж – в случай на кандидатстване за разходи за СМР за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или пристрояване на съществуващ строеж, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ).

6. Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилагат документи за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение – в случай на кандидатстване за разходи за:

а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ;

б) СМР извън случаите по т. 5.

7. Към проектите, включващи разходи за СМР, се прилагат:

а) заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, когато за предвидените СМР не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ;

б) одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект” или „Работен проект” в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.), когато за предвидените СМР се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ;

в) подробни количествени сметки за предвидените СМР, които са заверени от правоспособно лице;

г) влязло в сила разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно ЗУТ;

д) становище на главния архитект с подробно описание на инвестиционното намерение, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно ЗУТ.

8. Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти, се придружават с разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ.

9. Към проектите за дейностите свързани с производство се прилагат технологичен проект, схема и описание на технологичния процес и описание на годишния капацитет на предприятието по видове продукция, заложени в производствената и търговска програма на бизнес плана. Планираният размер на произведената от кандидата продукция трябва да покрива най-малко 50 на сто от капацитета на предприятието за подпомаганата дейност по технологичен проект. Минималният размер на произведената продукция се изчислява средноаритметично за срока за мониторинг.

10. Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само ако са представени съответните лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията, когато това обстоятелство не е проверимо в публични регистри. При наличие на публичен регистър, оценителната комисия извършва служебна проверка в него за оценка на съответствието с това изискване. Това се отнася за случаите, в които подпомаганата дейност се упражнява от кандидата към датата на подаване на проектното предложение и/или за стартирането и е необходимо предварително лицензиране, разрешение и/или регистрация на дейността или на собственика/управителя.

За дейности, насочени към производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление

11. Инвестиции за производство на енергия от ВЕИ, включително проекти с инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса се подпомагат само, ако са за собствено потребление на кандидата и същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване нуждите на предприятието. Капацитетът на инсталациите не трябва да надвишава мощност от 1 мегават.

12. Проекти за производство на  биогорива и течни горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от Закона за енергията от възобновяеми източници.

13. При комбинирано топло- и електропроизводство капацитетът на инсталацията трябва да съответства на необходимата за дейностите на предприятието полезна топлоенергия.

14. При производство на електроенергия от биомаса инсталациите трябва да произвеждат най-малко 10 на сто топлинна енергия.

15.  При производство на биоенергия кандидатът трябва да докаже наличието на суровинна база за периода на изпълнение на бизнес плана чрез Приложение № 17 – когато се предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата или чрез предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цена на суровините – когато не се предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата.

16. При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%. Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи.

17. Към проектното предложение се прилага анализ, удостоверяващ изпълнението на условията по т. 11 – 16, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област.

Недопустими дейности

1. В рамките на процедурата не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултатът от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз, съгласно Приложение № 5. Не се подпомагат по процедурата чрез подбор и дейности, при които резултатът от тях е продукт извън Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз, съгласно Приложение № 5 и същите са допустими за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

2. В рамките на процедурата не се финансират инвестиции насочени към дейности, които се финансират по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“, включително дейности описани в приложение № 6.

3. Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги (в т. ч. извършването и предоставянето на платежни услуги), инвестиции, свързани с електронни пари (вкл. генериране на криптовалути), голф, лов и риболов, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013, производство на енергия от ВЕИ за продажба.

4. БФП не се предоставя за финансиране на разходи, които вече са финансирани със средства от ЕСИФ или чрез други инструменти на Европейския съюз в съответствие с чл. 65, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013 г.), както и с други публични средства, различни от тези на бенефициента за дейностите, които се подпомагат по настоящата процедура и са за същия обект/и.

5. Не се предоставя БФП за проекти:

5.1. за които има постановен административен акт по реда на Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за неодобряване осъществяването/несъгласуване на инвестиционното предложение/плана/програмата/проекта или за прекратяване на процедурата, включително и поради недопустимост спрямо режими, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни;

5.2. по които дейностите по настоящите условия за кандидатстване, включени в проектите, са били физически започнати и/или извършени преди подаване на проектното предложение, независимо дали всички свързани плащания са извършени или не;

5.3. които включват инвестиции, които не отговарят на европейското и национално законодателство;

5.4. за инвестиции, насочени към туристически дейности и туристически обекти по смисъла на Закона за туризма с изключение на дейности с код по КИД-2008 93.1 „Дейности в областта на спорта“.

5.5. за инвестиции за закупуване на превозни средства – пътни превозни средства, въздухоплавателни средства, плавателни съдове и плавателни средства, моторни превозни средства, четириколесни моторни превозни средства, автомобили, мотоциклети, мотопеди, трактори, самоходна земеделска и горска техника, ремаркета, полуремаркета и велосипеди;

5.6. За целите на настоящата процедура не се считат за превозни средства електрокари и мотокари, използвани за вътрешноцехов и вътрешнозаводски транспорт, които се придвижват само на територията на предприятието и са изрично описани в част „Технологична“ на техническия/работния проект, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, предвидени са за извършване на специфични дейности в предприятието и не са предназначени да се придвижват по пътищата.

6. Не се подпомагат като самостоятелен проект или дейност:

6.1. събарянето на стари сгради и производствени съоръжения;

6.2. инвестициите в нематериални активи;

7. Не са допустими за подпомагане проектни предложения, представени от кандидати подали проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз” и процедура № BG06RDNP001-6.002 „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“. В случай, че един кандидат има подадени проектни предложения едновременно по тази процедура и по процедура № BG06RDNP001-6.004  „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз” и/или процедура № BG06RDNP001-6.002 „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“, то на разглеждане подлежи само последното по време подадено проектно предложение от всички процедури.

ВАЖНО
1. Не са допустими за подпомагане по процедурата проектни предложения с включени дейности, в обхвата на „Код по КИД-2008“ – R  93.2 „Дейности, свързани с развлечения и отдих“.

2. Важно: Не се предоставя финансова помощ за дейности, посочени в чл. 1, параграф 1, буква „г“ и „д“ от Регламент №1407/2013.

Допустими разходи

1. Допустими за подпомагане са разходи за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, свързани с допустимите дейности от раздел 13.1 „Допустими дейности ”, включващи:

1.1. Изграждане или подобрения на недвижимо имущество;

1.2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини, съоръжения и оборудване до пазарната стойност на активите;

1.3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или подобрения на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за инвестиционните дейности на територията на селски район съгласно Приложение № 1;

1.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно Приложение № 1;

1.5. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

1.6. Общи разходи, свързани с разходите за точка 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост.

2. Разходите по т. 1.6 не могат да надхвърлят 12 на сто от сумата на допустимите разходи по т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5.

3. Разходите по т. 1.5 не могат да надхвърлят 10 на сто от разходите по т. 1.1 и 1.2.

4. Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на формуляра за кандидатстване, с изключение на общите разходи по т. 1.6.

Условия за допустимост на разходите

1. Финансова помощ по реда на тази процедура се предоставя под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

2. Допустимите разходи по т. 1.6 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ не може да превишават следните стойности:

а) за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта, като част от разходите по т. 1.6 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, не могат да превишават  5 на сто от допустимите разходи по т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“;

б) за разходи за изготвяне на технически и/или работен проект, включително и изготвяне на технологичен проект, свързан с допустимите инвестиционни разходи по проекта, като част от разходите по т. 1.6 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ – 2,5 на сто от допустимите разходи по т. 1.1 и 1.2 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“;

в) за разходи за строителен надзор, свързан с допустимите инвестиционни разходи по проекта като част от разходите по т. 1.6 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ – 1 на сто от допустимите разходи по т. 1.1 и 1.2 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“;

г) за хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост, за енергийно обследване, оценка на въздействието върху околната среда, свързани с допустимите инвестиционни разходи по проекта като част от разходите по т. 1.6 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, не могат да превишават 2,5 на сто от допустимите разходи по т. 1.1 и 1.2 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“;

3. Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти по т. 1.3 и 1.4 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, свързани с дейностите по проекта по т. 1.1 не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по т. 1.1 и 1.2 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“.

4. Разходите по т. 1.6 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

5. Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 1.6 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ са допустими за подпомагане, ако са извършени след подаване на проектното предложение, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени. При  разходи за СМР същите са допустими за подпомагане в случай, че са извършени след посещението на място по т. 9 от Раздел 21.1 „Предварителна оценка на проектните предложения“.

6. Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти – недвижима собственост, свързани с дейностите по проекта, са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата на подаване на проектното предложение. В случай, че към датата на придобиването данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за финансиране са разходи до този размер.

7. Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че бенефициентът на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на искането за плащане за същия актив.

8. Допустими за подпомагане са само основателни разходи, включени в проектното предложение. Оценителната комисия по чл. 33 от ЗУСЕСИФ извършва оценка на основателността на предложените за финансиране разходи по т. 1.1, 1.2 и 1.5 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“  чрез съпоставяне на предложените разходи с определените от ДФЗ-РА референтни разходи за допустимите за финансиране активи и услуги и/или сравняване на представени оферти.

9. Списък с наименованията на активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, е приложен към настоящите условия за кандидатстване – Приложение № 7.

10. За всеки заявен за финансиране разход по т. 1.1, 1.2 и 1.5 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, който към датата на подаване на проектното предложение е включен в списъка по т. 9, кандидатът представя една независима оферта в оригинал, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен данък върху добавената стойност (ДДС). Оценителната комисия по чл. 33 от ЗУСЕСИФ извършва съпоставка между размера на определения референтен разход и на предложения за финансиране от кандидата, като одобрява за финансиране разхода до по-ниския му размер.

11. За всеки заявен за финансиране разход по т. 1.1, 1.2, 1.5 и 1.6 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, който към датата на подаване на проектното предложение не е включен в списъка по т. 9, кандидатът представя най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС. Кандидатът представя и решение за избор на доставчика/изпълнителя, запитване за оферта по образец съгласно Приложение № 8, а когато не е избрал най-ниската оферта – писмена обосновка за мотивите, обусловили избора му. В тези случаи оценителната комисия извършва съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, като одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер, взимайки предвид и представената от кандидата мотивирана обосновка за направения избор.

12. В случаите по т. 10 и т. 11 оферентите, когато са местни лица, трябва да са вписани в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписвания, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на СМР, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.

13. Когато за заявения за финансиране разход кандидатът е представил съпоставими оферти, независимо че разходът е включен в списъка по т. 9, оценителната комисия  извършва съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, и размера на определения референтен разход, като одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер.

14. Когато кандидатът е представил мотивирана обосновка и оценителната комисия по чл. 33 от ЗУСЕСИФ приема, че тя е достатъчна за да обоснове направения от кандидата избор, се извършва съпоставка между размера на определения референтен разход и размера на предложения за финансиране разход, като се одобрява за финансиране по-ниския по размер разход.

15. Изискванията по т. 10-14 не се прилагат по отношение на заявени за финансиране разходи за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти.

16. За разходите по т. 1.6 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, извършени преди датата на подаване на проектното предложение, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 5 и 6 от ЗОП, при подаване на проектното предложение представят заверено от възложителя копие на всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и.

17. За кандидати, които са възложители по чл. 5 и 6 от ЗОП, обосноваността на разхода може да се преценява чрез съпоставяне с определени референтни разходи.

Недопустими разходи

Недопустими разходи по настоящите условия за кандидатстване са:

1. Разходи за инвестиции, които представляват обикновена подмяна;

2. Текущи (оперативни) разходи, включително разходи за поддръжка и наеми;

3. Разходи възникнали при изпълнение на договори за лизинг, разходи за застраховки, разходи за лихви, разходи за неустойки и такси, други разходи, свързани с договора за лизинг, режийни разходи;

4. Разходите за ДДС, които подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС;

5. Закупуване на машини, съоръжения и оборудване втора употреба;

6. Принос в натура;

7. Инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда;

8. Разходи, извършени преди подаването на заявление за финансиране от страна на бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са направени или не, с изключение на разходи по т. 1.6 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, извършени след 01.01.2014 г.;

9. Банкови и административни такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;

10. Разходи, извършени чрез плащания в брой;

11. Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, вкл. компютърен софтуер над пазарната им стойност;

12. За разходи за СМР, извършени преди посещението на място по т. 9 от Раздел 21.1 „Предварителна оценка на проектните предложения“;

13. За активи или дейности в частта им, която надвишава определените референтни разходи;

14. За инвестиции, насочени към туристически дейности по смисъла на Закона за туризма, с изключение на дейности с код по КИД-2008 – 93.1 „Дейности в областта на спорта“;

15. Разходи за проектни предложения, за които са установени изкуствено създадени условия за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката и/или законодателството;

16. Разходи за закупуване на превозни средства, с изключение на тези, описани в т. 5.6 от раздел 13.3. „Недопустими дейности“;

17. Разходи за предоставяне на юридически и правни услуги;

18. Разходи за закупуване на животни;

19. Разходи за производство на заместители на млечни продукти.

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта

1. Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за СМР – в срок до 36 месеца от датата на подписването на административния договор за предоставяне на БФП с ДФЗ-РА.

2. Одобреният проект се изпълнява в срок до 36 месеца от датата на получаване от бенефициента  на уведомително писмо с решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време обществена поръчка за избор на изпълнител по проекта за бенефициенти, които се явяват възложители по чл. 5 и 6 от ЗОП.

3. Крайният срок по т. 1 и 2 е не по-късно от 15 септември 2023 г.

Критерии и методика за оценка на проектните предложения

КРИТЕРИЙОПИСАНИЕТОЧКИ
1Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват10
1.1Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит в сектора, за който кандидатстват, или

Забележка:

Кандидатът трябва да представи удостоверение от НСИ, което да доказва съответствие на основната и/или допълнителните икономически дейности, осъществявани от кандидата през предходната финансова година, предхождаща датата на кандидатстване, с дейностите по проектното предложение. Кандидатът посочва кода на икономическата дейност на проекта в т. 1.4.2 от Раздел V от Приложение № 2 „Основна информация за проектното предложение“

Точки се присъждат в случай, че кандидатът е предприятие, осъществяващо дейност в сектора, за който кандидатства. Секторът, за който се кандидатства по проектното предложение се посочва във формуляра за кандидатстване. Дейността на предприятието се доказва с удостоверение от НСИ за основната и допълнителните икономически дейности, осъществявани от кандидата през предходната финансова година, предхождаща датата на кандидатстване.10
1.2Проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или представляващ притежава образование и/или стаж в сектора, за който кандидатства

Забележка;

Кандидат, чийто собственик или представляващ притежава образование и/или стаж в сектора, за който кандидатства“:

2.1 Образованието се доказва с един или повече от следните документи на представляващия кандидата или собственика/ците на най-малко 50% от дяловете/капитала на кандидата:

– копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен (образователна или научна);

– копие на свидетелството за правоспособност за професии, упражняването на които изисква правоспособност;

– копие на документ за професионалното образование, доказващ придобиването на средно образование и на квалификация по професия.

2.2 Стажът се доказва с един или повече от следните документи на представляващия кандидата или собственика/ците на най-малко 50% от дяловете/капитала кандидата:

– копие от трудова/осигурителна книжка, от която да е видно най-малко 1 година трудов/осигурителен стаж по професията в съответния сектор.

2.3 В случай, че за доказване на тези обстоятелства по т. 2.1 и т. 2.2 се представят документи на един от съдружниците/собствениците, той следва да притежава най-малко 50 на сто от дяловете/капитала на дружеството кандидат.

Образованието се доказва с един или повече от следните документи на кандидата или представляващия кандидата или собственика/ците на кандидата:

– Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен (образователна или научна);
– копие на свидетелството за правоспособност за професии, упражняването на които изисква правоспособност;
– копие на удостоверението за професионално образование (средно-специално или друг вид образование).

Стажът се доказва с един или повече от следните документи на кандидата или представляващия кандидата или собственика/ците на кандидата:
– копие от трудова/осигурителна книжка, от която да е видно най-малко 1 година трудов/осигурителен стаж по професията в съответния сектор.

В случай че за доказване на тези обстоятелства се представят документи на един от съдружниците/собствениците, той следва да притежава най-малко 50 на сто от дяловете/капитала на кандидата.

3
2Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване25
2.1Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване

Забележка:

Кандидати, осъществявали дейност през последните 3 завършени финансови години и извършвали дейност изцяло на територията на община/общини от селските райони и на база:

3.1  Код по ред 18000 „Общо приходи“ от Отчет за приходи и разходи за последните три завършени финансови години по образец на НСИ към Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия;

3.2 Справка за предприятието от Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия за предходните три финансови години преди годината на подаване на проектното предложение;

3.3 Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд (за нефинансови предприятия съставящи баланс) или Справка заети лица (за нефинансови предприятия несъставящи баланс) за всяка от предходните 3 финансови години, предхождащи кандидатстването;

3.4 Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ на физическото лице, собственик на кандидата ЕТ, за всяка от предходните 3 финансови години, предхождащи годината на кандидатстването (за кандидатите ЕТ, при които собственикът е лекар или лекар по дентална медицина, или регистриран земеделски стопанин, или е бил регистриран като такъв през всяка една от последните три финансови години преди годината на кандидатстване с проектното предложение, и не съставя ОПР съгласно Закона за счетоводството).

Точки по критерия за оценка получават кандидати, за които се установи, че на база посочените документи отговарят на изискванията, определени в раздел 22 „Критерии и методика за оценка на проектните предложения“ за съответния критерий за оценка,

15
2.1.1Проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най-малко три години към датата на кандидатстване, реализирали са приходи не по-малко от 5000 лв. годишно и имат най-малко 1 човек годишно средносписъчен персоналТочки се присъждат на кандидати, които:
1. са осъществявали дейност от най-малко три завършени финансови години преди датата на кандидатстване;
2. за всяка една от трите завършени финансови години са реализирали приходи от най-малко 5000 лв (общо приходи по ОПР);
3. за всяка една от трите години средносписъчният брой на персонала им е най-малко 1 човек (вкл. собственик/ци или управител)Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на сектор на икономическата дейност, от която са реализирани приходите.
2. Дейността на кандидата трябва да е извършвана изцяло на територията на община/общини от селски район.
5
2.1.2Проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най-малко три години към датата на кандидатстване, реализирали са приходи не по-малко от 10000 лв. годишно и имат най-малко 2 човека годишно средносписъчен персонал.Точки се присъждат на кандидати, които:
1. са осъществявали дейност от най-малко три завършени финансови години преди датата на кандидатстване;
2. за всяка една от трите завършени финансови години са реализирали приходи от най-малко 10000 лв (общо приходи по ОПР);
3. за всяка една от трите години средносписъчният брой на персонала им е най-малко 2 човека (вкл. собственик/ци или управител)Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на сектор на икономическата дейност, от която са реализирани приходите.
2. Дейността на кандидата трябва да е извършвана изцяло на територията на община/общини от селски район.
10
2.1.3Проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най-малко три години към датата на кандидатстване, реализирали са приходи не по-малко от 15000 лв. годишно и имат най-малко 3 човека годишно средносписъчен персонал.Точки се присъждат на кандидати, които:
1. са осъществявали дейност от най-малко три завършени финансови години преди датата на кандидатстване;
2. за всяка една от трите завършени финансови години са реализирали приходи от най-малко 15000 лв (общо приходи по ОПР);
3. за всяка една от трите години средносписъчният брой на персонала им е най-малко 3 човека (вкл. собственик/ци или управител)Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на сектор на икономическата дейност, от която са реализирани приходите.
2. Дейността на кандидата трябва да е извършвана изцяло на територията на община/общини от селски район.
15
2.2Кандидати с потенциал за изпълнение на проекта

Забележка:

Кандидати, осъществявали дейност през последните 3 завършени финансови години и извършвали дейност изцяло на територията на община/общини от селските райони на база:

–  отчет за приходи и разходи за последните 3 три завършени финансови години;

– справка за предприятието от Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия за предходните три финансови години от годината на подаване на проектното предложение;

– Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ на физическото лице, собственик на кандидата ЕТ, за всяка от предходните 3 финансови години, предхождащи годината на кандидатстването (за кандидатите ЕТ, при които собственикът е лекар или лекар по дентална медицина, или регистриран земеделски стопанин, или е бил регистриран като такъв през всяка една от последните три финансови години преди годината на кандидатстване с проектното предложение, и не съставя ОПР съгласно Закона за счетоводството). Точки по критерия за оценка получават кандидати, за които се установи, че на база представените документи отговарят на изискванията определени в раздел 22 „Критерии и методика за оценка на проектните предложения“ за съответния критерии за оценка, в случай, че са:

4.1 Осъществявали дейност най-малко три завършени финансови години преди датата на кандидатстване;

4.2 Извършвали своята дейност за всяка от предходните на кандидатстването 3 финансови години изцяло на територията на община/общини от селски район;

4.3 Доказали средноаритметичен размер на оперативната печалба на стойност по-голяма от общата стойност на разходите, за които кандидатства.

Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата се изчислява съгласно Приложение № 21;

 

10
2.2.1Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, умножен по 10 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който кандидатстваТочки се присъждат на кандидати, които са осъществявали дейност от най-малко три завършени финансови години преди датата на кандидатстване.

Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на сектор на икономическата дейност, от която e реализирана печалбата.
2. Дейността на кандидата трябва да е извършвана изцяло на територията на община/общини от селски район.

5
2.2.2Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, умножен по 9 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който кандидатстваТочки се присъждат на кандидати, които са осъществявали дейност от най-малко три завършени финансови години преди датата на кандидатстване

 

Забележка:

1. Не се поставя ограничение по отношение на сектор на икономическата дейност, от която e реализирана печалбата.

2. Дейността на кандидата трябва да е извършвана изцяло на територията на община/общини от селски район.

6
2.2.3Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, умножен по 8 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който кандидатстваТочки се присъждат на кандидати, които са осъществявали дейност от най-малко три завършени финансови години преди датата на кандидатстване

Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на сектор на икономическата дейност, от която e реализирана печалбата.
2. Дейността на кандидата трябва да е извършвана изцяло на територията на община/общини от селски район.

7
2.2.4Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, умножен по 7 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който кандидатстваТочки се присъждат на кандидати, които са осъществявали дейност от най-малко три завършени финансови години преди датата на кандидатстване

Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на сектор на икономическата дейност, от която e реализирана печалбата.
2. Дейността на кандидата трябва да е извършвана изцяло на територията на община/общини от селски район.

8
2.2.5Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, умножен по 6 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който кандидатстваТочки се присъждат на кандидати, които са осъществявали дейност от най-малко три завършени финансови години преди датата на кандидатстване

Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на сектор на икономическата дейност, от която e реализирана печалбата.
2. Дейността на кандидата трябва да е извършвана изцяло на територията на община/общини от селски район.

9
2.2.6Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, умножен по 5 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който кандидатстваТочки се присъждат на кандидати, които са осъществявали дейност от най-малко три завършени финансови години преди датата на кандидатстване

Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на сектор на икономическата дейност, от която e реализирана печалбата.
2. Дейността на кандидата трябва да е извършвана изцяло на територията на община/общини от селски район.

10
3Проекти на тютюнопроизводители

Забележка:

Кандидати, които фигурират в регистъра на данните за изкупения и премиран тютюн за периода 2007-2009г.

Кандидатът получава точки, когато е налице поне едно от следните условия:

а) Тютюнът на кандидата е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия поне за една година от посочените в референтния период и стандартния му производствен обем на обработваната земя с тютюн не надхвърля 8000 евро за съответната година.

б) Тютюнът на кандидата е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия за всяка една година от посочените в референтния период и стандартния му производствен обем на обработваната земя с тютюн не надхвърля 8000 евро за всяка една година.

3
3.1Кандидатът е тютюнопроизводителКандидатът трябва да фигурира в регистъра на данните за изкупения и премиран тютюн за периода 2007-2009 г.

Проектите са представени от кандидати тютюнопроизводители, които са земеделски стопани, отглеждали тютюн, който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия за референтен период 2007-2009 г., и обработваната от тях земя с тютюн към този период не надхвърля 8000 евро СПО.
Кандидатът получава точки, когато е налице поне едно от следните условия:
1. Тютюнът на кандидата е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия поне за една година от посочените в референтния период и стандартния му производствен обем на обработваната земя с тютюн не надхвърля 8000 евро за съответната година.
2. Тютюнът на кандидата е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия за всяка една година от посочените в референтния период и стандартния му производствен обем на обработваната земя с тютюн не надхвърля 8000 евро за всяка една година.

3
4Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия

Забележка:

Кандидати, които отговарят едновременно на 2 условия:

6.1 Кандидатът е новообразувано предприятие, съгласно определението в ЗМСП, регистрирани в регистър Булстат до 12 месеца преди датата на кандидатстване, и

6.2 Проектното предложение попада изцяло в един или повече от изброените сектори и приходите по проекта се реализират изцяло от тези сектори:

J58 „Издателска дейност“;

J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

J63 „Информационни услуги“;

10
4.1Проектът е представен от кандидат, новообразувано предприятие и попада изцяло в един или повече от изброените сектори от НСНМСП 2014 – 2020 г.:

Информационни технологии
Производство на филми и ТВ продукции, звукозапис
Информационни услуги
Издателска дейност

Принадлежността на проекта към съответните сектори се определя от кода по КИД-2008 и в съответствие със секторите от НСНМСП 2014-2020 г.:

J58 „Издателска дейност“;
J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
J63 „Информационни услуги“;

10
5Проекти, изпълнявани в Северозападен и Северен централен райони

Забележка:

Такива, при които всички инвестиции по проекта, за които се кандидатства, се намират в административна област, посочена в приложение № 14.
Когато проектното предложение включва инвестиции, разположени на територията на повече от една област, в обхвата на Северозападен район и Северен централен район, точки по приоритета се определят в зависимост от мястото в рамките, на което са предвидени инвестиции на стойност над 50% от заявените в проектното предложение разходи.

3
5.1Проекти, които се изпълняват на територията на области Враца, Велико Търново, Габрово и Русе2
5.2Проекти, които се изпълняват на територията на области Видин, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград и Силистра3
6Проекти, създаващи работни места

 

40
6.1Проекти, създаващи нови работни места

Забележка:

Такива, които водят до създаване на нови работни места и увеличаване на средно списъчния брой на персонала на предприятието спрямо годината, предходна на дата на кандидатстване. За всяко едно ново работно място по проекта се получават по 3 точки, като максималният брой точки не може да  надвишава 30 точки.

За създадено ново работно място се признава увеличението на броя на средносписъчния персонал на предприятието, наличен към предходната на кандидатстването година, като това увеличение е най-малко 1 бр.
За всяко ново създадено работно място, в резултат от реализиране на инвестицията, кандидатът ще получи 3 точки, но не повече от 30.
30
6.2Проекти на кандидати, на които седалището на  дружеството е в същата община, в която ще е извършва инвестицията от най-малко една календарна година

Забележка:

Получават проектни предложения, при които съгласно данни от „Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ““ е установено, че седалището на дружеството от най-малко 1 календарна година преди датата на кандидатстване е в същата община от селски район, където е предвидено да се осъществява инвестицията по проектното предложение.

Точки по този критерий се присъждат след проверка в „Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ“. Седалището на дружеството трябва да е в същата община от селски район, където ще се осъществява предвидената инвестиция от най-малко 1 календарна година преди датата на кандидатстване.

Новообразувани предприятия по смисъла на ЗМСП не получават точки по критерия.

10
7Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“,  в т. ч. и за технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС и инвестиции, свързани с опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци 6
7.1Проектът включва инвестиции в технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС и инвестиции, свързани с опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци

Забележка:

Лица, при които в проекта са включени разходи за инвестиции в котли на твърдо гориво за най-малко 20 на сто от заявените и определени за допустими разходи по т. 1.1 – 1.5 от раздел 14.1. „Допустими разходи“ и същите са в съответствие с изискванията на Директива 2009/125/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (OB L 285, 31 октомври 2009 г.) и Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2014 г.).

Над 20% от заявените и определени за допустими инвестиционни разходи по проекта са свързани с  този тип инвестиции.
Точки по критерия се предоставят при представяне на документ, издаден от производителя, удостоверяващ съответствието с изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2014 г.), и/или проектът включва мерки за оползотворяване на отпадъци за собствени енергийни нужди.
3
7.2Проектът се изпълнява на територията на населено място, землището на което попада изцяло или частично в територията на защитени зони по Националната екологична мрежа Натура 2000

Забележка:

такива, за които се установи, че попадат на територията на населено място, землището на което попада изцяло или частично в територията на защитени зони по Националната екологична мрежа Натура 2000, обявени със заповед на министъра на околната среда и водите. В случай, че проектът се изпълнява на територията на повече от едно населено място, посоченото по – горе условие трябва да е изпълнено за землището на всяко едно от тези населени места.

Проектът се изпълнява на територията на населено място, землището на което попада изцяло или частично в територията на защитени зони по Националната екологична мрежа Натура 2000, определени със заповед на министъра на околната среда и водите.3
8Проекти, включващи иновации

Забележка:

Над 30 % от заявените и определени за допустими инвестиционни разходи по проектното предложение трябва да са свързани с иновации.

Над 30% от заявените и определени за допустими инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации.
За целите на прилагане на критерия „Иновации“ са: иновативен продукт, произвеждан от предприятието, въвеждане на нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на нова организационна форма, включително маркетинг, подкрепени с удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел, внедрена в рамките на четири години преди датата на подаване на проектното предложение. За иновации не се смятат малки промени или подобрения, увеличаване на количеството произвеждана продукция чрез прибавяне на производствени или логистични системи, много близки до вече съществуващи такива, изваждане от употреба на определен процес, само подмяна на дълготрайни материални активи (ДМА) или надграждането им, промени, произтичащи изцяло от промени в цените на производствените фактори, сезонни или други циклични промени, търговия с нови или значително подобрени продукти, както и промени в организацията на работното място или външните отношения, които се основават на организационни методи, които вече се използват в предприятието.
10
9Проекти за развитие на услуги и други неземеделски дейности

Забележка:

Такива, при които инвестициите по проектното предложение са изцяло свързани с посочените в критерий за оценка № 9.1 и № 9.2 кодове по КИД-2008 и  дейностите и приходите по проекта се реализират изцяло от тези услуги

30
9.1Проекти, насочени към създаване или развитие на здравни, социални услуги, или услуги насочени към децаПринадлежността на проекта към съответните сектори се определя от кода по КИД-2008:

Сектор Q
• Q 86.21 „Дейност на общопрактикуващи лекари“;

Включва:
– консултации, диагностика и лечение на амбулаторни пациенти от лекари по обща медицина
Не включва:
–   болнична медицинска помощ за хоспитализирани пациенти – 86.10
– самостоятелнa дейност на медицински сестри, акушерки, рехабилитатори и други медицински специалисти – 86.90

• Q 86.22 „Дейност на лекари специалисти“;

Включва:
– консултации, диагностика и лечение на амбулаторни пациенти от лекари с призната специалност, вкл. хирурзи
Включва още:
– услуги по семейно планиране без настаняване, с предоставяне на медицинско лечение -например на стерилитет или прекъсване на бременността
– дейност на диспансери по лечение и наблюдение на болни, без настаняване
Не включва:
–   болнична медицинска помощ за хоспитализирани пациенти – 86.10
– дейност на диспансери с болнични условия за диагностичен и лечебен престой – 86.10
– самостоятелна дейност на медицински сестри, акушерки, рехабилитатори и другимедицински специалисти – 86.90

• Q 86.23 „Дейност на лекари по дентална медицина“;

Включва:
– дейности на лекари по дентална медицина с общ и специализиран профил – например лекарипо обща дентална медицина, детска дентална медицина, ендодонтия, орална патология и т.н.
– ортодонтски дейности
Включва още:
– дентални хирургически дейности, дори когато се извършват в болници за хоспитализирани пациенти
Не включва:
– изработване от  зъботехнически лаборатории на изкуствени зъби, зъбни протези иортодонтски апарати – 32.50
– болнична медицинска помощ за хоспитализирани пациенти – 86.10
– дейност на дентални специалисти, които не са лекари – 86.90

• Q 87.30 „Социални грижи с  настаняване на възрастни лица и хора с физически увреждания“;

Включва:
– предоставяне на настаняване и персонални грижи за стари хора и лица с физическиувреждания, които са с ограничени възможности да се грижат за себе си и/или не желаят да живеят самостоятелно. Грижата обикновено включва осигуряване на храна, наблюдение и подпомагане в дейности, свързани с ежедневните потребности на обитателите. В някои случаи тези заведения предоставят и професионални здравни грижи за настанените лица чрез разположени на място медицински кабинети.
Класът включва дейността на:
-· заведения за подпомагано или асистирано живеене, предназначени главно за лица, които не се нуждаят от непрекъснати здравни грижи, средата е приспособена към специфичните потребности на хората с физически увреждания, като заведенията обикновено не разполагат със собствен здравен персонал· малки комплекси за продължително живеене на пенсионерски общности
-· домове за стари хора с минимални здравни грижи· пансиони, домове и приюти, без здравни грижи
Не включва:
–    дейност на домове за възрастни хора със здравни (сестрински) грижи – 87.10
– социални грижи с  настаняване, при които медицинските и образователните услуги не са съществен компонент – 87.90

• Q 88.91 „Дневни грижи за малки деца“

Включва:
– дейности на детски ясли и подобни заведения, подпомагащи отглеждането на малки деца,  вкл. дейността на дневни центрове за деца с увреждания

Сектор G
• G 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;

 

Точки по критерия се присъждат при проекти с ангажимент, насочен изцяло в описаните кодове по КИД. Присъждат се точки по критерия и при мобилни обекти и/или мобилни средства, свързани с изпълнение на дейностите.

30
9.2Проекти, насочени към създаване или развитие на услугиПринадлежността на проекта към съответните сектори се определя от кода по КИД-2008:

Сектор G
• G 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“;

Включва:
–   дейности по техническо обслужване и ремонт на автомобили:
–· ремонт на механиката на автомобила
–· ремонт на електрическата инсталация
· ремонт на електронните впръскващи системи (инжекцион)·
–текущо техническо обслужване
–· ремонт на каросерията и купето на автомобила
– ремонт на части за автомобили
–· почистване, измиване, лъскане и други подобни дейности
–· боядисване, вкл. с пистолет
–· ремонт на врати, прозорци, ключалки и други
–· ремонт на седалки

– ремонт, регулиране и балансиране, замяна и монтаж на вътрешни и външни гуми наавтомобила
– антикорозионна обработка
– монтаж на части и принадлежности за автомобили, когато не е част от производствения процес
Не включва:
– регенериране на пневматични гуми – 22.11

 

Сектор С

Този раздел включва:

специализиран ремонт (например среден или текущ) и техническо поддържане (например сервизно обслужване) на стоки, произведени в сектор “Преработваща промишленост”. Ремонтът е дейност, при която машините или оборудването се привеждат в изправност. Текущото поддържане има за цел да предотврати повредите и да поддържа машините в добро работно състояние.

Този раздел разглежда само специализирания ремонт и поддръжка. Когато единицата извършва комбинирани дейности по производство и ремонт, тя се класифицира по преобладаващата дейност. Същият принцип се прилага, когато при търговията се осъществява и ремонтна дейност.

Възстановяването или реконструкцията на машините и оборудването се приемат за производство и се класифицират в други раздели на този сектор.

Ремонтът и поддържането на артикули, използвани като инвестиционни и потребителски стоки, обикновено се класифицират в ремонта на стоки за бита и лични вещи (например поправка на офис мебели и мебели за дома – 95.24).

В раздела е включено и специализираното инсталиране на машини. Инсталирането на оборудване, което е неделима част от сградата, като например асансьори и ескалатори или електрическа мрежа и климатични системи, се класифицира в сектор F “Строителство”.

Този раздел не включва:

–     специализирано почистване на промишлени съоръжения и машини – 81.22

–    ремонт на компютърна и комуникационна техника – 95.1

–    ремонт на лични и домакински вещи – 95.2

33.11. Ремонт на метални изделия

Включва:

–     ремонт на цистерни, резервоари и контейнери от метал

–     ремонт и поддържане на тръби и тръбопроводи

–     ремонт на метални изделия чрез извършване на заварки на място

–     ремонт на варели, бидони, кофи, кутии и подобни съдове от стомана

–     ремонт и поддържане на парни котли

–     ремонт и поддържане на спомагателни устройства за парни котли:

• кондензатори, икономайзери, прегреватели, паросъбиратели и акумулатори на пара

–     ремонт и поддържане на ядрени реактори (без машини и апарати за изотопно разделяне)

–     ремонт и поддържане на части за котли за плавателни средства или за електроцентрали

–     ремонт и поддържане на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване

–     ремонт и поддържане на въоръжение и боеприпаси (вкл. на ловно и спортно оръжие)

–    ремонт и поддържане на колички за пазаруване

Не включва:

–      наточване на триони – 33.12

–      ремонт на отоплителни системи – 43.22

–     ремонт на огнеупорни каси и механични заключващи устройства – 80.20

 

33.12 Ремонт на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

Ремонт и поддържане на машини и оборудване, обхванати предимно в раздел 28.

Включва:
–     ремонт и поддържане на двигатели с вътрешно горене, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

–      ремонт и поддържане на помпи, компресори и подобни съоръжения

–      ремонт и поддържане на хидравлични и пневматични двигатели

–      ремонт на арматурни изделия

–      ремонт на лагери, предавки и съединители

–      ремонт и поддържане на промишлени пещи

–      ремонт и поддържане на подемно-транспортни машини

–      ремонт и поддържане на промишлено хладилно и вентилационно оборудване

–      ремонт и поддържане на други професионални машини с общо предназначение

–      ремонт на преносими инструменти с вграден двигател

–      ремонт и поддържане на машини за обработка на метал

–      ремонт и поддържане на други обработващи машини

–      ремонт и поддържане на трактори за селското и горското стопанство

–      ремонт и поддържане на други машини за селското и горското стопанство

–      ремонт и поддържане на машини и оборудване за металургията и леярството

–     ремонт и поддържане на машини за добива и строителството и на оборудване за нефтените и газовите кладенци

–      ремонт и поддържане на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн

–      ремонт и поддържане на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия

–      ремонт и поддържане на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон

–      ремонт и поддържане на машини за каучук или пластмаси

–      ремонт и поддържане на други машини със специално предназначение, включени в раздел 28

–      ремонт и поддържане на уреди и апарати за претегляне (различни от аналитичните везни)

–      ремонт и поддържане на автоматични машини за продажба на стоки

–      ремонт и поддържане на касови апарати

–      ремонт и поддържане на фотокопирни апарати

–      ремонт на механични и електронни сметачни машини

–      ремонт на пишещи машини

 

33.12    Ремонт на електронни и оптични уреди и апарати

Ремонт и поддържане на продукти, произведени в групи 26.5, 26.6 и 26.7, без битовите уреди

Включва:
–      ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, изпитване, навигация и управление на производствените процеси, включени в група 26.5:

•       бордни уреди за въздухоплавателни средства

•       технически средства за проверка на отработени газове от моторни превозни средства

•       уреди за метеорология

•   уреди и апарати за изпитване и проверка на физични, електрически и химични характеристики

•       уреди и апарати за геодезия, топография, земемерство, нивелиране и хидрография

•       апаратура за откриване и отчитане на радиационния фон

–      ремонт и поддържане на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати, включени в клас 26.60:

•       ремонт и поддържане на апарати за образна диагностика чрез магнитен резонанс

•       ремонт и поддържане на медицинска ултразвукова апаратура

•       ремонт и поддържане на сърдечни стимулатори

•       ремонт и поддържане на слухови апарати

•       ремонт и поддържане на електрокардиографи

•       ремонт и поддържане на електромедицински ендоскопи

•       ремонт и поддържане на излъчващи електромедицински апарати

–      ремонт и поддържане на оптични уреди и елементи и фотографска техника, включени в клас 26.70, чиято употреба е предимно професионална:

•       бинокли

•       микроскопи (без оптични и протонни)

•       телескопи

•       призми и лещи (без контактни)

•       фотографска техника

Не включва:
–        ремонт на фотокопирни апарати – 33.12

–        ремонт на компютри и периферни устройства – 95.11

–        ремонт на видеопрожекционни апарати за компютри – 95.11

–        ремонт на телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения – 95.12

–        ремонт на професионални телевизионни и видеокамери – 95.12

–        ремонт на непрофесионални видеокамери – 95.21

–        ремонт на часовници – 95.25

 

33.12    Ремонт на електрически съоръжения

Ремонт и поддържане на изделията от раздел 27, без тези от група 27.5 (битови уреди).

Включва:
–      ремонт и поддържане на трансформатори за разпределение на електрическа енергия, трансформатори за електродъгово заваряване и други трансформатори

–        ремонт и поддържане на електрически двигатели, генератори и моторгенераторни групи

–        ремонт и поддържане на комутационни апарати за енергетиката

–      ремонт и поддържане на електрически релета и табла за управление за електрическите разпределителни мрежи

Не включва:
–    ремонт на компютри и периферни устройства – 95.11

–    ремонт на телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения – 95.12

–    ремонт на битова електроника – 95.21

–    ремонт на часовници – 95.25

 

33.15    Ремонт и поддържане на плавателни съдове

Ремонт и поддържане на плавателни съдове. Основният ремонт и възстановяването (реконструкцията) на плавателни съдове се класифицират в раздел 30.

Включва:

–     ремонт и поддържане на кораби

–     ремонт и поддържане на плавателни съдове за отдих

Не включва:
–     преустройство на кораби в корабостроителниците – 30.1

–    ремонт на двигатели за плавателни съдове – 33.12

–    разрушаване на кораби – 38.31

 

33.16    Ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства

Включва:
–     ремонт и поддържане на въздухоплавателни средства (без основния ремонт, преустройството и възстановяването)

–     ремонт и поддържане на двигатели за въздухоплавателни средства

Не включва:
–    възстановяване на въздухоплавателни средства – 30.30

 

33.17    Ремонт и поддържане на други превозни средства

Ремонт и поддържане на други превозни средства от раздел 30, без мотоциклети и велосипеди.

Включва:
–     ремонт и поддържане на локомотиви, мотриси и вагони (без основния ремонт, преустройството и възстановяването)

–     ремонт на превозни средства, теглени от животни

Не включва:
–     основен ремонт и възстановяване на локомотиви, мотриси и вагони – 30.20

–    ремонт и поддържане на бойни бронирани транспортни машини – 30.40

–    ремонт и поддържане на колички за пазаруване – 33.11

–    ремонт и поддържане на двигатели за локомотиви и мотриси – 33.12

–     техническо обслужване и ремонт на мотоциклети – 45.40

ремонт на велосипеди – 95.29

 

33.19    Ремонт на друго оборудване

Включва:
–     поправка на рибарски мрежи, вкл. изкърпване

–     поправка на въжета, такелаж, корабни платна и покривала

–     поправка на чували за съхранение на торове и химикали

–     ремонт и възстановяване на дървени палета, корабни барабани и подобни изделия

–     ремонт на игри функциониращи чрез вкарване на монети

–     реставриране на органи и други старинни музикални инструменти

Не включва:

–    ремонт и реставриране на мебели – 95.24

–    ремонт на велосипеди – 95.29

поправка и корекция на облекло – 95.29

 

33.20    Инсталиране на машини и оборудване

Специализирано инсталиране на машини и оборудване. От друга страна, инсталирането на оборудване, което е неразделна част от сградата или строителното съоръжение, като инсталирането на асансьори и ескалатори, или изграждането на електрически, сигнално- известителни или вентилационни инсталации се класифицират в сектор F “Строителство”.

Включва:
–     инсталиране на машини и съоръжения в промишленото предприятие

–     сглобяване на оборудване за управление на производствени процеси

–     инсталиране на други машини и съоръжения – например:

•   далекосъобщителна техника

•   универсални (големи) и подобни компютри

•    електрически медицински и терапевтични апарати и оборудване

–     демонтиране на машини и оборудване

–     окомплектоване на машините

–     инсталиране на игри с автоматични кегли (боулинг)

Не включва:

–     инсталиране на асансьори, ескалатори, автоматични врати, системи за централно вакуумно почистване – 43.29

–     монтаж на дограма, интериорни елементи, обзавеждане за магазини и други – 43.32

 

 

 

Сектор N
• N 80 „Дейности по охрана и разследване“;

Този раздел включва дейности, свързани с осигуряване на сигурност и безопасност като: услуги по разследване и издирване, лична охрана и физическа охрана на обекти, събиране и доставка на пари и други ценни пратки с помощта на охранителен персонал и технически средства, с цел осигуряване на защита по време на транспортиране. Разделът включва и експлоатация на електронни охранителни известителни системи, като дейността се състои главно в дистанционно наблюдение (видеонаблюдение) и проверка на сигналите. Често обаче дейността включва и услуги по продажба, изграждане и поддържане на такива системи. Ако последните дейности се изпълняват самостоятелно, те се изключват от този раздел и се класифицират съответно в търговия на дребно, строителство и т.н.

 

80.10    Частна охранителна дейност, без използване на технически системи за сигурност

Включва:
–       услуги на специално оборудвани автомобили за транспорт на ценни пратки и товари

–       лична охрана на физически лица (услуги на бодигардове)

–       охрана на обекти и имущество (услуги на охранители, пазачи, патрули)

–       услуги по дактилоскопия

–       услуги по полиграфско изследване (чрез т.нар. детектори на лъжата)

Не включва:
–      дейности на полицията и други служби по осигуряване на обществен ред и сигурност, финансирани от държавата – 84.24

 

80.20    Дейности в областта на технически системи за сигурност

Включва:
–      наблюдение и контрол (вкл. дистанционно) с електронни системи за сигурност като сигнално- охранителни известителни системи срещу пожар и неправомерен достъп, вкл. изграждане и поддържане на тези системи за сигурност

–      инсталиране, ремонт, реконструкция и настройване на механични или електронни заключващи устройства с блокировки, сейфове и трезорни каси във връзка с тяхното последващо наблюдение и контрол (вкл. дистанционно)

Единиците, които извършват тези дейности, могат също да продават (доставят) такива системи за сигурност, механични или елекронни заключващи устройства и сейфове.

Не включва:
–      изграждане на системи за сигурност, без тяхното последващо наблюдение и контрол – 43.21

–      търговия на дребно в специализирани магазини със сигнално-охранителни системи, механични или електронни заключващи устройства, сейфове и трезорни каси ( без последващо наблюдение, услуги по монтиране или поддържане) – 47.59

–       дейност на консултанти по сигурността – 74.90

–       дейности по обществен ред и сигурност, финансирани от държавата – 84.24

–       изработване на ключове от оригинал (ключарски услуги) – 95.29

 

80.30    Дейности по разследване и издирване

Включва:
–      услуги по разследване, разкриване и издирване (събиране на информация за хора, събития или документи с цел използването им в съдебни процедури, за издирване на изчезнали хора, проверяване при наемане на работа, при уреждане на семейни въпроси и т.н.)

–      дейности на частни детективи, независимо от типа на клиента – възложител и целта на разследването

 

 

Сектор R
• R  93 „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“;

Този раздел включва:
–       дейности в областта на спорта

–       дейности, свързани с развлечение и отдих

Този раздел не включва:
–       дейности на музеи – 91.02

–     дейности в областта на изкуствата (сценични, музикални, изящни и други) и развлеченията като създаване и представяне на публични представления на живо, на концерти, оперни или балетни спектакли и други сценични произведения – раздел 90

 

93.1     Дейности в областта на спорта

Тази група включва:
–     експлоатация на спортни обекти и съоръжения, вкл. дейности на персонала, обслужващ съоръженията

–     дейност на спортни отбори или клубове, участващи основно в спортни прояви на живо пред публика

–     дейност на индивидуални спортисти, участващи в спортни прояви или състезания на живо пред публика

–     дейност на собственици (на състезателни коли, кучета, коне и други), занимаващи се основно с включването им в състезания или други спортни прояви пред публика

–     дейност на спортни треньори, предоставящи специализирани услуги за подпомагане на участниците в спортни прояви или състезания

–     други дейности по организиране, популяризиране или управление на спортни прояви, некласифицирани другаде

93.11    Експлоатация на спортни обекти и съоръжения

Включва:
–     дейности, свързани с експлоатация на спортни зали, стадиони и други съоръжения за спорт, открити или закрити, само оградени или изцяло покрити, със или без места за сядане и наблюдение:

•      футболни стадиони, кортове и игрища

•      хиподруми, колодруми, мотописти и други

•      плувни басейни

•      съоръжения, състезателни писти и трасета за леката атлетика

•      места за зимни спортове и стадиони

•      пързалки за хокей на лед

•      боксови арени

•      голф игрища

•      боулинг зали

–     организиране и управление на спортни прояви за професионалисти или аматьори от организации, които притежават собствени спортни съоръжения

Включва още:
–      управление и осигуряване на персонал за експлоатация на спортни съоръжения

Не включва:
–     експлоатация на ски лифтове, когато не са част от градски и крайградски транспортни мрежи – 49.39

–     даване под наем на оборудване и екипировка за спорт и развлечения – 77.21

–     дейност на фитнес центрове и зали – 93.13

–     дейности на плажове и паркове за отдих – 93.29

 

93.12    Дейност на спортни клубове

Този клас включва дейности на спортни клубове за професионалисти или аматьори,

Включва:
–       дейности на спортни клубове:

•       футболни клубове

•       боулинг клубове

•       клубове по плуване

•       голф клубове

•       клубове по бокс

•       клубове по зимни спортове

•       клубове по шах

•       клубове по лека атлетика

•       клубове по стрелба и други

Не включва:
–       обучение със спортни треньори, инструктори и учители, работещи самостоятелно – 85.51

–       експлоатация на спортни обекти и съоръжения – 93.11

–      организиране и управление на спортни прояви за професионалисти или аматьори от спортни клубове, които притежават собствени спортни съоръжения – 93.11

 

93.13    Дейност на фитнес центрове и зали

Включва:
–       дейности на фитнес и бодибилдинг центрове и зали

Не включва:
–       обучение със спортни треньори, инструктори и учители, работещи самостоятелно – 85.51

 

93.19       Други дейности в областта на спорта

Включва:
–      дейности на организатори на спортни прояви, притежаващи или не собствени спортни съоръжения

–      дейности на индивидуални спортисти и атлети, съдии, рефери и други, работещи за собствена сметка

–       дейности на професионални групи (лиги) и управляващите ги органи

–       дейности, свързани с промоциране на спортни прояви

–       дейности на спортни конни и кучешки бази

–       ползване на обекти за спортен лов и риболов

–       дейност на планински водачи

–       спомагателни дейности за спортния или развлекателен лов и риболов

Не включва:
–       даване под наем на оборудване и екипировка за спорт – 77.21

 

93.2       Дейности, свързани с развлечения и отдих

Тази група включва:
–     дейности на широк кръг от единици, които експлоатират съоръжения или предоставят услуги за удовлетворяване на разнообразни развлекателни интереси на посетителите

Тази група не включва:
–     дейности в областта на спорта – 93.1

–     дейности в областта на сценични, музикални и други изкуства – раздел 90.0

–      дейности в областта на развлеченията с културен или спортен характер – 90.0, 93.1

 

93.21       Дейност на увеселителни и тематични паркове

Включва:
–     дейности на увеселителни или тематични паркове. Това включва експлоатация на различни атракциони като: атракционни влакчета, механични или водни съоръжения за забавление, въртележки, люлки, игри, шоу-представления, тематични изложения и озеленени площи за отдих и развлечения

 

93.29        Други дейности, свързани с развлечения и отдих

Включва:
–     дейности, свързани с отдих и развлечение, без дейности на увеселителни и тематични паркове, некласифицирани другаде:

–     експлоатация на развлекателни игрални автомати

–     дейности на паркове за отдих и възстановяване (без настаняване)

–     експлоатация на съоръжения за домуване, приставане и други услуги за транспортни средства за развление – например яхтени пристанища

–     експлоатация на ски писти

–     даване под наем на оборудване за отдих и развлечение като неразделна част от дейността на обекта за отдих и развлечение

–     организиране и провеждане на развлекателни представления

–     дейности на плажове, вкл. даване под наем на средства като душкабини, съблекални, столове, чадъри и други

–     експлоатация на танцови зали

Включва още:
–     дейности на продуценти или организатори на публични прояви на живо, различни от сценичните произведения в изкуствата или спортните прояви, притежаващи или не сценично, звуково, осветително и друго оборудване

Не включва:
–     експлоатация на въжени линии, ски лифтове, когато не са част от градски и крайградски транспортни мрежи – 49.39

–     даване под наем на кораби за развлечение с екипаж – например за риболовни екскурзии – 50.10, 50.30

–     предоставяне на места и необходимите съоръжения за краткосрочно настаняване в къмпинги, терени за каравани и къмпинг-автомобили, места за отдих и развлечение, места за лов и риболов – 55.30

–     дейности на дискотеки с преобладаваща консумация на напитки – 56.30

–     дейности на театрални и циркови трупи – 90.01

Точки по критерия се присъждат при проекти ангажимент насочен изцяло в описаните кодове по КИД.

20
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ137
ВАЖНО: Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 40 точки по критериите за подбор.
За проектни предложения, които са получили еднакъв брой точки, за които е наличен частичен разполагаем бюджет, класирането се извършва в низходящ ред съобразно получения брой точки по критерий:

1. № 6.1 „Проекти, създаващи нови работни места“.

В случай, че проектните предложения имат равен брой точки по посочения критерий, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий:

2. № 9.1 „Проекти, насочени към създаване или развитие на здравни, социални услуги, или услуги насочени към деца“.

В случай, че проектните предложения имат равен брой точки и по критерий № 9.1, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий:

3. № 9.2 „Проекти, насочени към създаване или развитие на услуги“.

В случай, че проектните предложения имат равен брой точки и по критерий № 9.2, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий:

4. № 2.1.3 „Проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най-малко три години към датата на кандидатстване, реализирали са приходи не по-малко от 15 000 лв. годишно и имат най-малко 3 човека годишно средносписъчен персонал“.

В случай, че проектите имат равен брой точки и по гореизброените критерии, проектните предложения ще се класират съобразно получения брой точки по следните критерии в изброения ред:

5. Критерий № 8 “Проекти, включващи иновации”.

6. Критерий № 4.1 „Проектът е представен от кандидат, новообразувано предприятие и попада изцяло в един или повече от изброените сектори от НСНМСП 2014 – 2020 г.:

Информационни технологии

Производство на филми и ТВ продукции, звукозапис

Информационни услуги

Издателска дейност

7. Критерий № 2.2.6 „Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, умножен по 5 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който кандидатства“;

8. Критерий № 1.1 „Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит в сектора, за който кандидатстват“;

9. Критерий № 2.1.2 „Проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най-малко три години към датата на кандидатстване, реализирали са приходи не по-малко от 10 000 лв. годишно и имат най-малко 2 човека годишно средносписъчен персонал“;

10. Критерий № 6.2 „Проекти на кандидати, на които седалището на  дружеството е в същата община, в която ще се извършва инвестицията от най-малко една календарна година“;

11. Критерий № 2.2.5 “Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, умножен по 6 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който кандидатства”;

12. Критерий № 2.2.4 “Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, умножен по 7 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който кандидатства”;

13. Критерий № 2.2.3 “Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, умножен по 8 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който кандидатства”;

14. Критерий № 2.2.2 “Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, умножен по 9 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който кандидатства”;

15. Критерий № 2.2.1 “Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, умножен по 10 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който кандидатства”;

16. Критерий № 2.1.1 “Проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най-малко три години към датата на кандидатстване, реализирали са приходи не по-малко от 5 000 лв. годишно и имат най-малко 1 човек годишно средносписъчен персонал”;

17. Критерий № 1.2 “Проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или представляващ притежава образование и/или стаж в сектора, за който кандидатства”;

18. Критерий № 7.1 “Проектът включва инвестиции в технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС и инвестиции, свързани с опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци”;

19. Критерий № 5.2 “Проекти, които се изпълняват на територията на области Видин, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград и Силистра”;

20. Критерий № 3.1 “Кандидатът е тютюнопроизводител”;

21. Критерий № 7.2 “Проектът се изпълнява на територията на населено място, землището на което попада изцяло или частично в територията на защитени зони по Националната екологична мрежа Натура 2000”;

22. Критерий № 5.1 “Проекти, които се изпълняват на територията на области Враца, Велико Търново, Габрово и Русе”.

Списък с общи документи

1. Основната информация за проектното предложение (Приложение № 2),  във формат „xls“ или “xlsx”, а когато проектното предложение се подава от упълномощено лице – и във формат „pdf” или „jpg”, подписана от кандидата и сканирана.

2. Таблица за допустими инвестиции във формат  „xls“ или “xlsx” (Приложение № 11), а когато проектното предложение се подава от упълномощено лице – и във формат „pdf” или „jpg”, подписана от кандидата и сканирана.

3. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

4. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на настоящите условия. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

5. Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ (Приложение № 12) във формат „doc“ или „docx“, а когато проектното предложение се подава от упълномощено лице –  във формат „pdf” или „jpg”, подписана от кандидата и сканирана. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2).

6. Декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката) във формат „pdf“ и  „xls“, “xlsx”, а когато проектното предложение се подава от упълномощено лице –  във формат „pdf” или „jpg”, подписана от кандидата и сканирана.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2) (Приложение № 13).

7. Бизнес план  във формат „xls“ или „xlsx“ (Приложение № 4). Когато проектното предложение се подава от упълномощено лице, бизнес планът се представя с подпис/и и печат от кандидата на всяка страница, сканиран във формат „pdf“ или „jpg“, както и във формат „xls” или „xslx” по образец.

8. Инвентарна книга към датата на подаване на проектното предложение с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване. Представя се във формат „pdf“ , „jpg“, или „xls“, “xlsx”.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от раздел 21.2)

9. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие,  и/или Закона за водите (представя се в случаите, когато издаването на документа се изисква по ЗООС и/или по Закона за водите). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган само в случаите когато проектното предложение не включва СМР). (В случай, че е представен входящ номер, кандидатът трябва да представи изискуемият документ най-късно в срока по т. 7 от раздел 21.2)

10. Документ за собственост на кандидата или собственика на кандидата – ЕТ на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията (представя се в случаите, когато проектът ще се изпълнява върху имот – собственост на кандидата). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

11. Учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години от датата на подаване на проектното предложение, когато е учредено срочно право на строеж (важи в случай по т. 5 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“). Представя се в случай, че в проектното предложение кандидатът заявява разходи за СМР и е приложимо съгласно националното законодателство. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

12. Документ за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години считано от датата на подаване на проектното предложение (важи в случай по т. 6, б. „б“ от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

13. Документ за ползване на сградата/помещението за срок не по-малко от 6 години считано от датата на подаване на проектното предложение (важи в случай по т. 6, б. „а“ от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

14. Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява (важи в случаите на проекти, включващи разходи за СМР, и когато за предвидените СМР не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ). Представя се във формат „pdf“, „jpg“, „zip“ или „rar“.

15. Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект“ (работни чертежи и детайли) в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (представя се в случай, че проектът включва разходи за СМР и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ). Представя се във формат „pdf“, „jpg“, „zip“ или „rar“.

Когато към датата на кандидатстване проектът не е одобрен следва да се представи инвестиционен проект, ведно с входящ номер на искане за одобряването му от съответния орган. В случай, че е представен входящ номер, кандидатът трябва да представи изискуемият документ най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2.

16. Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице (представя се в случай, че проектът включва разходи за СМР). Представя се във формат „pdf“, “jpg” и „xls”/“xlsx”.

17. Разрешение за строеж (важи в случай, че проектът включва разходи за СМР и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2). Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган. В случай, че е представен входящ номер, кандидатът трябва да представи изискуемият документ най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2.

18. Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж (важи в случай, че проектът включва разходи за СМР и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2). Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган. В случай, че е представен входящ номер, кандидатът трябва да представи изискуемият документ най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2.

19. Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ (важи в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти или съоръжения и е приложимо съгласно националното законодателство). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган. В случай, че е представен входящ номер, кандидатът трябва да представи изискуемият документ най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2.

20. Технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно лице. (Представя се в случай, че в проектното предложение се кандидатства за производствени дейности.) Представя се във формат „pdf“, „jpg“, „zip“ или „rar“.

21. Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, когато това обстоятелство не е проверимо в публични регистри. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2).

22. Анализ, удостоверяващ изпълнението на условията по т. 11-16 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област (важи в случаите на инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса). Представя се във формат „pdf“, „jpg“, „zip“ или „rar“.

23. Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цена на суровините (важи в случаите, когато не се предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата) и/или декларация по образец (Приложение № 17) от кандидата с описани вид и количества на суровините (важи в случаите, когато се предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата) като доказателство, че са осигурени 100 на сто от необходимите суровини за производството на биоенергия за собствени нужди на предприятието за целия период на изпълнение на бизнес плана (важи в случаите на проекти, включващи инвестиции за производството на биоенергия за собствени нужди). Представя се във формат „pdf“, „jpg“, „zip“ или „rar“.

24. Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки – обект на инвестицията, включително с посочени марка, модел (когато е приложимо), цена в левове или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. В случаите на инвестиции за СМР към договорите се прилагат и КСС. Представя се във формат „pdf“ или „xls”/„xlsx”.

25. Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.

26. Една независима оферта, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС (важи в случаите по т. 10 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“  и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост). Представя се във формат „pdf“, „jpg”или оферта, електронно подписана с квалифициран електронен подпис на издателя (КЕП).

27. Най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС ведно с отправени от кандидата запитвания за оферти съгласно Приложение № 8 (важи в случаите по т. 11 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“  и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, както и за нормативно регламентирани такси).  Представя се във формат „pdf“, „jpg”, или електронно подписани с КЕП от издателя. Допустимо е всички тези документи да се представят в архивен файл във формат „zip“ или „rar“.

28. Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител (важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки), а когато избраната оферта не е с най-ниска цена – и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора (важи в случаите по т. 13 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.

29. Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на проектното предложение (важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на земя, сгради и/или друга недвижима собственост). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2, като към  датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган.)

30. Документация за възложената обществена поръчка за изпълнение на дейностите по проекта (важи в случай, че проектът включва разходи по т. 1.6 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, извършени преди подаване на проектното предложение от кандидат, който се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. Допустимо е тези документи да се представят в архивен файл във формат „zip“ или „rar“.

Списък със специфични документи за кандидати земеделски стопани

1. Справка-декларация за приходите от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ, получени за предходната финансова година. (Приложение № 20). Представя се само от кандидати, които не са микропредприятия. Представя се във формат „doc“ или „docx“, а когато проектното предложение се подава от упълномощено лице – във формат „pdf” или „jpg”, подписана от кандидата и сканирана.

2. Заверено копие от териториалната дирекция на Националната агенция по приходите (ТД на НАП) на годишна данъчна декларация (ГДД) за 2017 година, съгласно изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.  Представя се само от кандидати, които не са микропредприятия. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. Документът се изисква само за кандидати по т. 10 и т. 11 от раздел  11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“.

3. Декларация по образец, посочен в Приложение № 3 за изчисление на минималния СПО на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване. Представя се във формат  „doc“ или „docx“, а когато проектното предложение се подава от упълномощено лице –  във формат „pdf” или „jpg”, подписана от кандидата и сканирана. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от раздел 21.2.)

4. Заверено копие от НСИ на Отчет за приходи и разходи за 2017 година. Представя се от кандидати юридически лица и ЕТ, във формата, подаден към НСИ към Годишен отчет за дейността на предприятията за 2017 г.  Представя се от кандидати, които не са микропредприятия във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2)

5. Документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), която участва при изчисляването на минималния СПО. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2)

Списък с документи, доказващи съответствие с критериите за подбор на проекти

1. Удостоверение от НСИ за определяне на кода на основната и допълнителните икономически дейности на кандидата за 2017 г. (Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерии за подбор № 1.1)

2. Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен (образователна или научна) или копие на свидетелството за правоспособност за професии, упражняването на които изисква правоспособност, или копие на документ за професионално образование, доказващ придобиването на средно образование и на квалификация по професия на представляващия кандидата или на собственика/ците на най-малко 50% от дяловете/капитала на кандидата. (Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерии за подбор № 1.2)

3. Копие от трудова/осигурителна книжка на представляващия кандидата или собственика/ците на най-малко 50% от дяловете/капитала на кандидата. (Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерии за подбор № 1.2)

4. Заверено копие от НСИ на Отчет за приходи и разходи за последните 3 завършени финансови години, преди датата на кандидатстване (Представя се във формата, подаден към НСИ от Годишен отчет за дейността на предприятията) или Заверено копие от териториалната дирекция на Националната агенция по приходите (ТД на НАП) на годишна данъчна декларация (ГДД) за последните 3 финансови години на физическите лица, собственици на кандидата ЕТ в случаите на кандидати ЕТ, за които се признават обстоятелствата на собственика физическо лице. (Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерии за подбор № 2.1 и № 2.2)

5. Заверено копие от НСИ на Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за всяка от предходните 3 финансови години, предхождащи годината на кандидатстването. (Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерии за подбор № 2.1)

6. Заверено копие от НСИ на Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд (за нефинансови предприятия съставящи баланс) или Справка заети лица (за нефинансови предприятия несъставящи баланс) за 2017 година. (Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерии за подбор № 6.1).

7. Заверено копие от НСИ на Справка за предприятието от Годишен отчет за дейността на предприятията, подаден от кандидата за всяка от предходните 3 финансови години, предхождащи датата на кандидатстването. (Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерии за подбор № 2.1 и № 2.2)

8. Попълнено Приложение № 21 във формат „xls“ или „xlsх“ за изчисление на средноаритметичен размер на оперативната печалба на кандидата за последните 3 завършени финансови години в случай, че кандидатът заявява точки по критерий за подбор  № 2.2 „Кандидати с потенциал за изпълнение на проекта“.

9. Документ, издаден от производителя, удостоверяващ съответствието с изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2014 г.). (Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерии за подбор № 7.1.)

10. Анализ, удостоверяващ изпълнението на условията по т. 11-16 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област, в които са посочени и мерки за оползотворяване на отпадъците за собствени енергийни нужди. (Важи в случаите на инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 7.1)

11. Свидетелство за регистрация на полезен модел/патент за изобретение или удостоверение за правен статус на полезен модел/патент за изобретение, издадено в рамките на четири години преди датата на подаване на проектното предложение.

(Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 8)

ВАЖНО
Всички документи се представят във формат „pdf“ или „jpg“, а за т. 10 – „zip“ или „rar“, а за т. 8 във формат „xls“ или „xlsх“.

Допълнителна информация

Важно
За кандидати ЕТ, при които собственикът е регистриран земеделски стопанин към момента на кандидатстване и е бил регистриран като такъв през последните три финансови години преди годината на кандидатстване с проектното предложение, и за кандидати ЕТ, собственост на физически лица – лекари и лекари по дентална медицина, регистрирали лечебни заведения по чл. 36, ал. 2, изречение второ от Закона за лечебните заведения, по критерии за подбор № 1, 2, 3 и 6 от раздел № 22 „Критерии и методика за оценка на проектните предложения“ се признават и обстоятелствата за физическото лице собственик на ЕТ.

1. За да получи точки по критерий 1.1 „Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит в сектора, за който кандидатстват“, кандидатът трябва да представи удостоверение от НСИ, което да доказва съответствие на основната и/или допълнителните икономически дейности, осъществявани от кандидата през предходната финансова година, предхождаща датата на кандидатстване, с дейностите по проектното предложение. Кандидатът посочва кода на икономическата дейност на проекта в т. 1.4.2 от Раздел V от Приложение № 2 „Основна информация за проектното предложение“.

2. Във връзка с критерий 1.2 „Проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или представляващ притежава образование и/или стаж в сектора, за който кандидатства“:

2.1 Образованието се доказва с един или повече от следните документи на представляващия кандидата или собственика/ците на най-малко 50% от дяловете/капитала на кандидата:

– копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен (образователна или научна);

– копие на свидетелството за правоспособност за професии, упражняването на които изисква правоспособност;

– копие на документ за професионалното образование, доказващ придобиването на средно образование и на квалификация по професия.

2.2 Стажът се доказва с един или повече от следните документи на представляващия кандидата или собственика/ците на най-малко 50% от дяловете/капитала кандидата:

– копие от трудова/осигурителна книжка, от която да е видно най-малко 1 година трудов/осигурителен стаж по професията в съответния сектор.

2.3 В случай, че за доказване на тези обстоятелства по т. 2.1 и т. 2.2 се представят документи на един от съдружниците/собствениците, той следва да притежава най-малко 50 на сто от дяловете/капитала на дружеството кандидат.

3. Оценката по критерий 2.1 „Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване“ се извършва на кандидати, осъществявали дейност през последните 3 завършени финансови години и извършвали дейност изцяло на територията на община/общини от селските райони и на база:

3.1  Код по ред 18000 „Общо приходи“ от Отчет за приходи и разходи за последните три завършени финансови години по образец на НСИ към Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия;

3.2 Справка за предприятието от Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия за предходните три финансови години преди годината на подаване на проектното предложение;

3.3 Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд (за нефинансови предприятия съставящи баланс) или Справка заети лица (за нефинансови предприятия несъставящи баланс) за всяка от предходните 3 финансови години, предхождащи кандидатстването;

3.4 Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ на физическото лице, собственик на кандидата ЕТ, за всяка от предходните 3 финансови години, предхождащи годината на кандидатстването (за кандидатите ЕТ, при които собственикът е лекар или лекар по дентална медицина, или регистриран земеделски стопанин, или е бил регистриран като такъв през всяка една от последните три финансови години преди годината на кандидатстване с проектното предложение, и не съставя ОПР съгласно Закона за счетоводството).

Точки по критерия за оценка получават кандидати, за които се установи, че на база посочените документи отговарят на изискванията, определени в раздел 22 „Критерии и методика за оценка на проектните предложения“ за съответния критерий за оценка,

4. Оценка по критерий 2.2 „Кандидати с потенциал за изпълнение на проекта“ се извършва на кандидати, осъществявали дейност през последните 3 завършени финансови години и извършвали дейност изцяло на територията на община/общини от селските райони на база:

–  отчет за приходи и разходи за последните 3 три завършени финансови години;

– справка за предприятието от Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия за предходните три финансови години от годината на подаване на проектното предложение;

– Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ на физическото лице, собственик на кандидата ЕТ, за всяка от предходните 3 финансови години, предхождащи годината на кандидатстването (за кандидатите ЕТ, при които собственикът е лекар или лекар по дентална медицина, или регистриран земеделски стопанин, или е бил регистриран като такъв през всяка една от последните три финансови години преди годината на кандидатстване с проектното предложение, и не съставя ОПР съгласно Закона за счетоводството). Точки по критерия за оценка получават кандидати, за които се установи, че на база представените документи отговарят на изискванията определени в раздел 22 „Критерии и методика за оценка на проектните предложения“ за съответния критерии за оценка, в случай, че са:

4.1 Осъществявали дейност най-малко три завършени финансови години преди датата на кандидатстване;

4.2 Извършвали своята дейност за всяка от предходните на кандидатстването 3 финансови години изцяло на територията на община/общини от селски район;

4.3 Доказали средноаритметичен размер на оперативната печалба на стойност по-голяма от общата стойност на разходите, за които кандидатства.

Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата се изчислява съгласно Приложение № 21;

5. Точки по критерий 3 „Проекти на тютюнопроизводители“ се присъждат на кандидати, които фигурират в регистъра на данните за изкупения и премиран тютюн за периода 2007-2009 г.

Кандидатът получава точки, когато е налице поне едно от следните условия:

а) Тютюнът на кандидата е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия поне за една година от посочените в референтния период и стандартния му производствен обем на обработваната земя с тютюн не надхвърля 8000 евро за съответната година.

б) Тютюнът на кандидата е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия за всяка една година от посочените в референтния период и стандартния му производствен обем на обработваната земя с тютюн не надхвърля 8000 евро за всяка една година.

6. Точки по критерий 4 „Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия“ получават кандидати, които отговарят едновременно на 2 условия:

6.1 Кандидатът е новообразувано предприятие, съгласно определението в ЗМСП, регистрирани в регистър Булстат до 12 месеца преди датата на кандидатстване, и

6.2 Проектното предложение попада изцяло в един или повече от изброените сектори и приходите по проекта се реализират изцяло от тези сектори:

J58 „Издателска дейност“;

J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

J63 „Информационни услуги“;

7. Кандидати с проекти, изпълнявани в Северозападния район  и Северен централен район (критерии за подбор № 5), са такива, при които всички инвестиции по проекта, за които се кандидатства, се намират в административна област, посочена в приложение № 14. Когато проектното предложение включва инвестиции, разположени на територията на повече от една област, в обхвата на Северозападен район и Северен централен район, точки по приоритета се определят в зависимост от мястото в рамките, на което са предвидени инвестиции на стойност над 50% от заявените в проектното предложение разходи.

8. Кандидати с проекти, създаващи нови работни места (критерии за подбор № 6.1), са такива, които водят до създаване на нови работни места и увеличаване на средно списъчния брой на персонала на предприятието спрямо годината, предходна на дата на кандидатстване. За всяко едно ново работно място по проекта се получават по 3 точки, като максималният брой точки не може да  надвишава 30 точки.

9. Точки по критерий 6.2 „Проекти на кандидати, на които седалището на  дружеството е в същата община, в която ще се извършва инвестицията от най-малко една календарна година“ получават проектни предложения, при които съгласно данни от „Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ““ е установено, че седалището на дружеството от най-малко 1 календарна година преди датата на кандидатстване е в същата община от селски район, където е предвидено да се осъществява инвестицията по проектното предложение.

10. Кандидати с проекти за инвестиции за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса (критерий за подбор по № 7.1) са лица, при които в проекта са включени разходи за инвестиции в котли на твърдо гориво за най-малко 20 на сто от заявените и определени за допустими разходи по т. 1.1 – 1.5 от раздел 14.1. „Допустими разходи“ и същите са в съответствие с изискванията на Директива 2009/125/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (OB L 285, 31 октомври 2009 г.) и Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2014 г.).

11. Кандидати с проекти, които се изпълняват на територията на места по Натура 2000 (критерий за подбор по № 7.2), са такива, за които се установи, че попадат на територията на населено място, землището на което попада изцяло или частично в територията на защитени зони по Националната екологична мрежа Натура 2000, обявени със заповед на министъра на околната среда и водите. В случай, че проектът се изпълнява на територията на повече от едно населено място, посоченото по – горе условие трябва да е изпълнено за землището на всяко едно от тези населени места.

12. За да получи точки по критерий № 8, над 30 % от заявените и определени за допустими инвестиционни разходи по проектното предложение трябва да са свързани с иновации.

13. Проекти за развитие на услуги и други неземеделски дейности (критерий за подбор по № 9) са такива, при които инвестициите по проектното предложение са изцяло свързани с посочените в критерий за оценка № 9.1 и № 9.2 кодове по КИД-2008 и  дейностите и приходите по проекта се реализират изцяло от тези услуги.

Основни дефиниции, използвани в условията за кандидатстване:

14.1          „Административен договор“ е договор по смисъла на §1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗУСЕСИФ.

14.2          „Биоенергия“ е енергия, включително под формата на течни или газообразни горива, която е получена от преработката на биомаса.

14.3          „Биомаса“ е всяка органична материя с растителен произход, която може да бъде рециклирана, включително специализирани култури и горски продукти, селскостопанска храна и фураж, отпадъци и остатъци от селскостопански реколти, отпадъци и остатъци от дървесина, водни растения, животински и торов отпадък, органични, битови отпадъци и други отпадъчни материали.

14.4          „Биогориво“ са течни, газообразни или твърди горива, произведени от биомаса (пелети, брикети, нарязана и пресована слама и други остатъчни продукти от преработка на земеделски суровини, биодизел, биоетанол, етери, произведени от биоетанол), включително биогориво, произведено от зърнени култури и други култури, богати на скорбяла, захар и маслодайни култури, съгласно определението в чл. 1, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/1513 на Eвропейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ОВ, L 239/1 от 15.9.2015 г.).

14.5          „Възобновяеми енергийни източници“ са неизкопаеми енергийни източници, които съдържат слънчева, вятърна, водна и геотермална енергия, включително енергия на вълните и енергия на приливите и отливите, възобновяващи се без видимо изтощаване при използването им, както и отпадни топлини, енергия от биомаса и енергията от индустриални и битови отпадъци.

14.6          „Полезна топлоенергия“ е понятие по смисъла на Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар и за изменение на Директива 92/42/ЕИО.

14.7          „Изкуствено създадени условия“ е всяко установено условие по смисъла на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

14.8          „Икономическа жизнеспособност“ е генерирането на доходи от дейността, гарантиращи устойчивост на предприятието за периода на бизнес плана.

14.9          „Икономически размер на стопанство“ е размерът на земеделското стопанство, изразен в стандартен производствен обем.

14.10      „Иновации“ са: иновативен продукт, произвеждан от стопанството/предприятието, въвеждане на нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на нова организационна форма, включително маркетинг, подкрепени с удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел, внедрена в рамките на четири години преди датата на подаване на проектното предложение. За иновации не се смятат малки промени или подобрения, увеличаване на количеството произвеждана продукция чрез прибавяне на производствени или логистични системи, много близки до вече съществуващи такива, изваждане от употреба на определен процес, само подмяна на дълготрайни материални активи (ДМА) или надграждането им, промени, произтичащи изцяло от промени в цените на производствените фактори, сезонни или други циклични промени, търговия с нови или значително подобрени продукти, както и промени в организацията на работното място или външните отношения, които се основават на организационни методи, които вече се използват в стопанството.

14.11      „Материални активи“ са активи, отнасящи се до земя, сгради, машини и съоръжения.

14.12      „Нематериални активи“ са активи, възникнали от трансфер на технологии чрез придобиване на патентни права, лицензи,ноу-хау или софтуер.

14.13      „Места по националната екологична мрежа Натура 2000“ са защитените зони по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

14.14      „Микропредприятия, малки предприятия, средни предприятия“ са предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

14.15      „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

а) едното участва в управлението на дружеството на другото;

б) съдружници;

в) съвместно контролират пряко трето лице;

г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;

д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;

е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;

ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

14.16      „Нередност“ е всяко нарушение на правото на ЕС или на българското законодателство, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.

14.17      „Оперативни разходи“ са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.

14.18      „Подмярка“ е съвкупност от дейности, спомагащи за прилагане приоритетите на ПРСР 2014 – 2020 г.

14.19      „Селскостопански продукти“ са продукти, изброени в приложение I към Договора, с изключение на продуктите на рибарството и аквакултурите, включени в приложното поле на Регламент (ЕО) № 104/2000;

14.20      „Преработка на селскостопански продукти“ е всяко обработване на селскостопански продукт, в резултат на което се получава продукт, който също е селскостопански продукт, с изключение на дейностите, извършвани в стопанството, необходими за приготвяне на животински или растителен продукт за първа продажба;

14.21      „Търговия със селскостопански продукти“ е притежаване или излагане с цел продажба, предлагане за продажба, доставяне или изобщо пускане на пазара по какъвто и да е друг начин, с изключение на първата продажба от първичния производител на прекупвач или преработвател, както и всяка дейност по подготвяне на продукта за такава първа продажба; продажбата от първичен производител на крайни потребители се счита за търговия, ако се осъществява в самостоятелни помещения, предвидени за тази цел.

14.22      „Принос в натура“ е предоставяне на земя или друг недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ;

14.23      „Проверка на място“ е проверка по смисъла на Регламент (ЕС) № 809/2014;

14.24      „Проект“ е проектно предложение заедно с всички приложени към него документи, както и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени от кандидата и допустими за финансиране по ПРСР 2014 – 2020 г.;

14.25      „Публична финансова помощ“ е всеки обществен дял във финансирането на дейности, източник на който е бюджетът на държавата, на регионалните или местните власти, на Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във финансирането на дейности, чийто произход е бюджетът на обществени юридически лица или сдружения на една или повече регионални или местни власти, ще се разглежда като обществен дял.

14.26      „Първично селскостопанско производство“ е производство на растителните и животинските продукти, изброени в Приложение № I по чл. 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз, без да се извършват никакви по-нататъшни операции, с които се променя естеството на тези продукти;

14.27      „Разходи за консултантски услуги, свързани с подготовка и управление на проекта“ са разходи, извършени преди подаване на проектното предложение и такива по време на изпълнение на проекта, които задължително включват подготовка на проектно предложение, изработка на бизнес план, анализ за икономическа устойчивост на проекта и подготовка на заявки за плащане, включително отчитане и управление на проекта;

14.28      „Разходи за инвестиции за обикновена подмяна“ са разходи за замяна на активи, които не водят до подобряване на цялостната дейност на кандидата;

14.29      „Рефинансиране на лихви“ е възстановяване на извършените разходи за лихви по заеми;

14.30      „Референтни разходи“ са цени и пределни стойности, ползвани от РА за сравняване при определяне основателността на разходите за различни инвестиции;

14.31      „Стандартен производствен обем“ е стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт, изчислена в евро по таблица съгласно приложение № 19;

14.32      „Съпоставими оферти“ са оферти, които отговарят на запитването за оферта на кандидата и съдържат:

а) еднотипни основни технически характеристики – в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване на машини;

б) общ капацитет на оборудването – в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване на оборудване или производствени линии, съставени от различни машини, съоръжения и оборудване;

в) КСС – в случаите, когато се кандидатства за разходи за извършване на СМР.

14.33      “Работни места” е средносписъчният брой на персонала, изчислен като сбор от данните за среден списъчен брой на заетите лица, посочени в Част I, Раздел 1 с код 1001 от „Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд“ и лицата, посочени в код 1400 и код 1600 от част II на отчета;

14.34      „Частичен отказ за финансиране“ е отказът да се финансират част от заявените разходи на кандидата, които са включени в проект, одобрен за подпомагане по ПРСР 2014 – 2020 г.;

14.35      „Едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, т.2 от Регламент 1407/2013 означава всички предприятия, които поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения:

а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго предприятие;

б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административния, управителния или надзорния орган на друго предприятие;

в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт;

г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в това предприятие.

Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията, посочени в т. 34, букви а) — г), посредством едно или няколко други предприятия, също се разглеждат като едно и също предприятие.

14.36      „Закупуване на превозни средства“ включва пътни превозни средства, въздухоплавателни средства, плавателни съдове и плавателни средства, моторни превозни средства, четириколесни моторни превозни средства, автомобили, мотоциклети, мотопеди, трактори, самоходна земеделска и горска техника, ремаркета, полуремаркета и велосипеди, включително такива, определени по смисъла на  допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата и Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;

14.37      Оперативна печалба (EBITDA) – стойността на печалбата преди начисляване на данъци, такси, лихви и амортизация;

14.38      „Тютюнопроизводители“ са земеделски стопани, които са отглеждали тютюн, който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия за референтен период 2007 – 2009 г., и обработваната от тях земя или площ към този период не надхвърля 8 000 евро стандартен производствен обем;

14.39      „Земеделска дейност“ е производството на селскостопански продукти, включително прибиране на реколтата, добив на мляко, отглеждане и развъждане на селскостопански животни за земеделски цели и/или поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние;

14.40      „Заместители на млечни продукти“ са имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти (обн. ДВ. бр.48 от 26 Юни 2012г.).

 

 

Приложение № 1
към Условията за кандидатстване

 Списък на селските райони

ОбластОбщини
БлагоевградБанско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
БургасАйтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
ВарнаАврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Велико ТърновоЕлена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол
ВидинБелоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
ВрацаБорован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
ГабровоДряново, Севлиево, Трявна
ДобричБалчик, Генерал Тошево, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
КърджалиАрдино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене
КюстендилБобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно
ЛовечАприлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
МонтанаБерковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово
ПазарджикБатак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница
ПерникБрезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън
ПлевенБелене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг
ПловдивБрезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
РазградЗавет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян
РусеБорово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово
СилистраАлфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан
СливенКотел, Нова Загора, Твърдица
СмолянБаните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе
София-областАнтон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
Стара ЗагораБратя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан
ТърговищеАнтоново, Омуртаг, Опака, Попово
ХасковоИвайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли
ШуменВелики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино
ЯмболБолярово, Елхово, Стралджа, Тунджа

 

Приложение № 5
към Условията за кандидатстване

Приложение I от Договора за функциониране на Европейския съюз

A. Списък по член 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз
№ в Брюкселската номенклатура Описание на продуктите
1Глава 1Живи животни
2Глава 2Месо и карантия
3Глава 3Риба, ракообразни и мекотели
4Глава 4Млечни продукти; яйца от птици; натурален пчелен мед
Глава 5
5– 5.04Черва, мехури и стомаси на животни (освен риба), цели части от тях
6– 5.15Животински продукти, които не са посочени или включени другаде; мъртви животни по глава 1 или глава 3, негодни за човешка консумация
7Глава 6Живи дървета и други растения; луковици, корени и други подобни; рязан цвят и цветарска продукция
8Глава 7Зеленчукови, кореноплодни, грудкови и други растителни храни
9Глава 8Месести и черупкови плодове; кори от цитрусови плодове и пъпеши
10Глава 9Кафе, чай и подправки, без мате (тарифна позиция № 09.03)
11Глава 10Зърнени продукти
12Глава 11Продукти на мелничарската промишленост; малц; нишестени продукти; глутен; инулин
13Глава 12Маслодайни семена и маслодайни плодове; различни видове зърнени храни, семена и плодове; индустриални и медицински растения; слама и фураж
Глава 13
14– ех. 13.03Пектин
Глава 15
15– 15.01Сланина и друга топена свинска мас; мас от домашни птици
16– 15.02Нетопена мас от волове, овце или кози; лой, включително „от първа ръка“
17– 15.03Стеарин от сланина, маслен стеарин и стеарин от лой; мас, растително масло и лой, неемулгирано и смесено, или приготвено
18– 15.04Мазнини и масло от риба и морски бозайници, рафинирани и нерафинирани
19– 15.07Готови зеленчукови масла, течни или твърди, сурови, рафинирани или пречистени
20– 15.12Животински или растителни мазнини и масла, хидрирани, рафинирани или не, но без допълнителна преработка
21– 15.13 Маргарин, заместители на сланина и други приготвени мазнини за ядене
22– 15.17Остатъчни продукти, получени от обработката на мазнини или на животински или растителен восък
23Глава 16– Изделия от месо, риба, ракообразни и мекотели
Глава 17
24– 17.01 Цвеклова и тръстикова захар, на кристали
25– 17.02 Други видове захар; захарен сироп, изкуствен мед (смесен или не с естествен); карамел
26– 17.03 Меласи, обезцветени или не
27– 17.05 (*)Ароматизирани или оцветени захари, сиропи и меласи (включително и ванилови и ванилирани захари), но без плодови сокове, съдържащи добавка на захар в каквото и да е количество
Глава 18
28– 18.01 Какао на зърна, цели или начупени, сурови или печени
29– 18.02 Какаови шушулки, обвивки, люспи и отпадъци
30Глава 20 Изделия от зеленчуци, плодове или други части от растения
Глава 22
31– 22.04Гроздова мъст в процес на ферментация или в процес на задържане на ферментацията по друг начин, освен чрез прибавяне на алкохол
32– 22.05 Вино от прясно грозде; гроздова мъст, чиято ферментация е в процес на задържане чрез прибавяне на алкохол (в това число мъст)
33– 22.07 Други ферментирали напитки, например сайдер, сок от круши и медовина
34– предишен 22.08(*) и предишен 22.09(*)Етилов алкохол с непроменени или променени свойства, с каквато и да е сила, получени от селскостопански продукти, посочени в Приложение № I от Договора, с изключение на ракии, ликьори и други спиртни напитки и сложни алкохолни субстанции (познати като „концентрати“) за производство на напитки
35– 22.10 (*)Хранителен оцет и заместители на оцет
36Глава 23Остатъци и отпадъчни продукти на хранително-вкусовата промишленост; фуражни смеси
Глава 24
37– 24.01Непреработен тютюн, тютюневи отпадъци
Глава 45
38– 45.01Естествен корк, необработен, натрошен, гранулиран или смлян; отпадъчен корк
Глава 54
39– 54.01Лен, суров или преработен, но непреден; ленени кълчища и отпадъци (включително накъсани или нарязани парцали)
Глава 57
4057.01Естествен коноп (Саnnаbis sаtiva), суров или преработен, но непреден; кълчища и отпадъци от естествен коноп (включително накъсани или нарязани влакна)
Забележка. * – Позиция, добавена с член 1 от Регламент 7а на Съвета на ЕИО от 18 декември 1959 г. (ОВ № 7, 30.1.1961 г., стр. 71/61).
Б. Работни операции по първична преработка на памук
• Омаганяване – изсушаване на влакното и почистване от примеси, включително балиране на влакното.

 

Приложение № 6
към Условията за кандидатстване

Списък на производствата преди индустриалната преработка на дървесината съгласно Обща база за статистическите класификации на икономическите дейности в рамките на Европейската общност, NACE Rev. 1.1:

 1. Машинно обработване  на   дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или рязане или развиване;
 2. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;
 3. Сушене и импрегниране на дървен материал;
 4. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески,  дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;
 5. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
 6. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране.

 

Приложение № 7
към Условията за кандидатстване

СПИСЪК С НАИМЕНОВАНИЯТА НА АКТИВИТЕ, ДЕЙНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ РЕФЕРЕНТНИ РАЗХОДИ

 1. Извършване на строително – монтажни работи:
Реф. СМР№СМРОписаниеМерна единицаНово строителство – цена в лв.Реконст рукцияОсновен ремонтТекущ ремонтДовърши телни работи
/лв/м2;лв/ м3; лв/м’

лв/kWp/

/% от колона Д//% от  колона Д//% от колона Д//% от колона Д/
АБВГДЕЖЗИ
Основни, помощни и обслужващи сгради, прилежащи площи към тях
1Административно – битова сграда (самостоятелна сграда)Сграда, включваща в обема си само административно – битови помещения
Включва всички дейности по изграждането
кв.м.
2Метален навесВключва всички дейности по изграждането, както и площадката в очертанията на навесакв.м.
Вертикална планировка и озеленяване:
3.1Вертикална планировка без площадкови мрежи (без вкл. дейности по озеленяване)Включва дейностите по частта от свободната дворна площ на поземления или урегулирания имот, предвидени за транспортно – комуникационни трасета и площадки с прилежащи функции – площи с настилки от асфалтобетон, бетон, бетонови или тротоарни плочи, паркоместа и др.
Прилага се в случаите, когато не са предвидени дейности, свързани с площадкови инженерни мрежи.
Забележка: не се включват площите, определени за дейности по:– озеленяване;
– подпорни стени;
– подземни и надземни резервоари;
– ПСОВ;
– авторазтоварища;
– автомобилни везни;
– дезинфекционни площадки;
кв.м.
3.2Вертикална планировка с площадкови мрежи (без вкл. дейности по озеленяване)Включва дейностите по частта от свободната дворна площ на поземления или урегулирания имот, предвидени за транспортно – комуникационни трасета, площадки с прилежащи функции и съоръжения и обекти на техническата инфраструктура – площи с настилки от асфалтобетон, бетон, бетонови или тротоарни плочи, паркоместа и др., с предвидени площадкови мрежи и др., необходими за експлоатацията на обекта;
Забележка: не се включват площите, определени за дейности описани в „Забележка” към СМР 3.1
кв.м.
3.3Озеленяване/Ландшафтна архитектураВключва дейностите по частта от територията на поземления или урегулирания имот, предвидени за озеленяване с тревиста, дървесна, храстова и/или цветна растителност, както и за градински архитектурни елементи и форми;
Забележка: не са допустими дейности по засаждане с едногодишни растения
кв.м.
Огради:
4.1Плътна масивна оградаМасивни огради – плътни в пълната им височина, вкл. фундаментите към нея, както и врати/портали в оградатам`
4.2Ажурна оградаОграда, състояща се от:
– плътна част: с височина до 0.60м и/или плътни (масивни) елементи с височина над 0.60м
и/или
– прозирни елементи: метални, дървени (или др. материал) пана или отделни елементи;
включват се фундаментите на оградните елементи, както и врати/портали в оградата
Забележка: не се включва лека прозирна ограда, описана в СМР 4.3
м`
4.3Телена оградаЛека прозирна ограда, изградена от опорни елементи (бетонови колове, метални, дървени или от друг материал колонки) и метална мрежа (оградна мрежа, бодлива тел и др.), вкл. фундаментите на оградните елементи, както и врати/портали в оградатам`
 
Фотоволтаични (соларни) системи:
5.1Автономни фотоволтаични (соларни) системиДоставка и монтаж на автономна фотоволтаична (соларна) системаkWp
5.2Мрежови фотоволтаични (соларни) системи с инсталирана мощност до 15 kWp включителноДоставка и монтаж на мрежова фотоволтаична (соларна) системаkWp
5.3Мрежови фотоволтаични (соларни) системи с инсталирана мощност над 15 kWp
6Сгради за наставяне (вкл. предназначени за социални грижи с  настаняване на възрастни лица  и дневни грижи за малки деца)Включва всички дейности по изграждането, без външни електро- и ВиК връзки, включени в точка 3.2кв.м.
7Производствена сграда без система за климатизация (самостоятелна сграда)Всеки тип сграда, свързана с изпълнението на обекта и непопадаща в определенията за СМР по точки 1, 2 и 8. Включва всички дейности по изграждането, без външни електро и ВиК връзки, включени в позиция 3.2кв.м.
8Производствена сграда със система за климатизация (самостоятелна сграда)Сграда с технологично изискуема климатизация. Включва всички дейности по изграждането, без външни електро- и ВиК връзки, включени в позиция 3.2кв.м.

  

 1. При определяне на допустимите разходи за реконструкция, основен ремонт, текущ ремонт и довършителни работи за отделните видове строежи, се използва съответното процентно съотношение от цялата стойност на строително-монтажните работи за съответния вид строеж, описани в колони Е, Ж, З и И.
 2. При оценка на проектни предложения, приети през 2018 г. по реда и условията определени в документите по чл. 26 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, се определя максимално допустим размер на площта (измерена в метри на квадрат /м2/) за финансиране на разходи за строително-монтажни работи за позиция 1 „Вертикална планировка без площадкови мрежи, позиция 3.2 „Вертикална планировка с площадкови мрежи” и позиция 3.3 „Озеленяване/Ландшафтна архитектура”, като същите да не надвишават 2.5 /два и половина/ пъти размера на разгънатата застроена площ на заявените за подпомагане разходи за строително-монтажни работи по изграждане, реконструкция, основен ремонт, текущ ремонт и довършителни работи на сгради, свързани с допустимите дейности определени в „Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, открита през 2018 г.

2.1. При изчислението на разгънатата застроена площ /РЗП/ да бъдат включени само сградите, за чиито строително-монтажни работи по изграждане, реконструкция, основен ремонт, текущ ремонт, довършителни работи и др. се кандидатства за подпомагане.

2.2. При изчислението на разгърнатата застроена площ /РЗП/ да бъдат включени само сградите, които действително функционират и се използват за изпълнение на проекта.

 Референтният номер се образува, като се използва поредния номер за съответните СМР дейности и означението на съответната колона, в която попадат

 *Забележка: Пределните разходи са определени в лв/м2. Мерните единици лв/м’ и kWp се използват само където е приложимо.

 

 1. Референтни цени в лева без ДДС като пределни разходи за софтуерни продукти
Реф. № софтуерСофтуерен продуктОписаниеЦена в лв. без ДДС
С1Закупуване на платформа за уебсайт, със закупване на домейн и SSL сертификат, и наемане на хостинг за период от 3 годиниДоставката трябва да включва всички необходими операции като:

•              Разработване на дизайн, интерфейс и съдържание;

•              Анализ, оценка и изграждане на софтуерната архитектура;

•              Създаване на необходимите софтуерни модули;

•              Инсталиране на модулите на платформата и организация на функционалностите;

 

Изработване на задължителни минимални елементи:

•              Лого;

•              Галерия със снимки;

•              Новини;

•              Секция ”за нас“;

•              Форма за контакти;

•              Форма за регистрация;

 
С2Система за онлайн разплащания  
С3Мобилни приложения за онлайн услуги  

 

 Приложение № 14
към Условията за кандидатстване 

Списък на областите/общините от селските райони, които са в обхвата на Северозападен и Северен централен район съгласно Закона за регионалното развитие

ОбластОбщина
1.ВидинБелоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
2.ВрацаБорован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
3.ЛовечАприлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
4.МонтанаБерковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово
5.ПлевенБелене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг
6.Велико ТърновоЕлена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол
7.ГабровоДряново, Севлиево, Трявна
8.РазградЗавет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян
9.РусеБорово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово
10.СилистраАлфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан

 

 

Приложение № 18
към условията за кандидатстване 

Списък на сектори и кодове по КИД – 2008, разпределени по видове дейности

 1. Инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на ЕС – Раздел 13 „Дейности, допустими за финансиране“, подраздел 13.1 „Допустими дейности“, т.1.2
Номер на позицияКод по КИД-2008Наименование на позицията
Сектор СПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
1Раздел 10Производство на хранителни продукти

10.7„Производство на хлебни и тестени изделия“

10.82* „Производство на какао, шоколад и захарни изделия“

10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“

10.85 „Производство на готови ястия“

10.86„Производство на детски, диетични и други хомогенизи

рани храни“

10.89* „Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде“

2Раздел 11Производство на напитки

11.05 „Производство на пиво“

11.07 „Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

3Раздел 13Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
4Раздел 14Производство на облекло
5Раздел 15Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
6Раздел 16Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк,без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
7Раздел 17Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
8Раздел 18Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
9Раздел 19Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
10Раздел 20Производство на химични продукти
11Раздел 21Производство на лекарствени вещества и продукти
12Раздел 22Производство на изделия от каучук и пластмаси
13Раздел 23Производство на изделия от други неметални минерални суровини
14Раздел 24Производство на основни метали
15Раздел 25Производство на метални изделия, без машини и оборудване
16Раздел 26Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
17Раздел 27Производство на електрически съоръжения
18Раздел 28Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
19Раздел 29Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
20Раздел 30Производство на превозни средства, без автомобили
21Раздел 31Производство на мебели
22Раздел 32Производство, некласифицирано другаде

* Недопустими за подпомагане са продукти, подпомагани по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

 1. Инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на услуги във всички сектори на икономиката и др. неземеделски дейности – Раздел 13 „Дейности, допустими за финансиране“, подраздел 13.1 „Допустими дейности“, т. 1.1
Номер на позиция Код по КИД-2008 Наименование на позицията
Сектор ВДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 
23Раздел 08Добив на неметални материали и суровини
Сектор СПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
24Раздел 33Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
Сектор Е ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ,

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

25Раздел 38Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
26Раздел 39Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
Сектор FСТРОИТЕЛСТВО
27Раздел 41Строителство на сгради
28Раздел 42Строителство на съоръжения
29Раздел 43Специализирани строителни дейности
Сектор GТЪРГОВИЯ
30Раздел 45Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт
31Раздел 46Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
32Раздел 47Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Сектор HТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ
33Раздел 52Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
34Раздел 53Пощенски и куриерски дейности
Сектор JСЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
35Раздел 58Издателска дейност
36Раздел 59Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и  издаване на музика
37Раздел 60Радио- и телевизионна дейност
38Раздел 61Далекосъобщения
39Раздел 62Дейности в областта на информационните технологии
40Раздел 63Информационни услуги
Сектор LОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
41Раздел 68Операции с недвижими имоти
Сектор МПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
42Раздел 69Юридически и счетоводни дейности
43Раздел 70Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
44Раздел 71Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
45Раздел 72Научноизследователска и развойна дейност
46Раздел 73Рекламна дейност и проучване на пазари
47Раздел 74Други професионални дейности
48Раздел 75Ветеринарномедицинска дейност
49Раздел 78Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
50Раздел 80Дейности по охрана и разследване
51Раздел 81Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
52Раздел 82Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност – без 82.91 „Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация“
Сектор РОБРАЗОВАНИЕ
53Раздел 8585.5 „Други образователни дейности“
Сектор QХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА
54Раздел 8686.2 „Извънболнична лекарска практика“
55Раздел 87Медико-социални грижи с настаняване
56Раздел 88Социална работа без настаняване
Сектор RКУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
57Раздел 90Артистична и творческа дейност
58Раздел 91Други дейности в областта на културата
59Раздел 9393.1 „Дейности в областта на спорта“
Сектор SДРУГИ ДЕЙНОСТИ
60Раздел 95Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи
61Раздел 9696.01 „Пране и химическо чистене“

96.02 „Фризьорски и козметични услуги“

96.03 „Организиране на погребения и свързани с тях услуги“

 

Краен срок: 07.12.2018 г. 17:30ч.

Документи за кандидатстване и информация

Комбинирана номенклатура за 2018 г

Търсене по тарифна позиция в „Комбинирана тарифа“

Търсене на текст в „Комбинирана тарифа“

 

НАТУРА 2000- карта

НАТУРА 2000- търсено по населено място

 

Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България – 2011

Държавните образователни стандарти (ДОС) ПУБЛИКУВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Държавни образователни изисквания(ДОИ) за придобиване на квалификации по професии

Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ, ВИСШИ УЧИЛИЩА И СПЕЦИАЛНОСТИ В БЪЛГАРИЯ

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЛАСТИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ