Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“.

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:

Цели:

Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) чрез:

1. подобряване на конкурентоспособността и създаването на нови работни места, чрез:

а) насърчаване преработката и подобряване маркетинга на горските продукти;

б) подпомагане закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесина;

2. подобряване състоянието на горите, тяхното опазване и устойчиво стопанисване, чрез:

а) подпомагане провеждането на отгледните сечи във високостъблените и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;

б) подпомагане закупуването или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите машини и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства;

в) подпомагане на устойчивото управление на горите чрез въвеждане на добри производствени практики, в т.ч. системи за управление на качеството и подготовка за сертификация.

Очаквани резултати:

Очакваните резултати от подкрепата по подмярката се изразяват в подобряване на конкурентоспособността и създаването на работни места, в частност в селските райони, като същевременно се гарантира опазването на горите и предоставяне на екосистемни услуги. Друг очакван резултат от прилагане на подмярката е постигане на  устойчивото управление на горите чрез извършването на сечи, с цел подобряване състоянието на горите, възобновяване, запазване на генетичните ресурси, добив на дървесина, както и запазване и увеличаване на основните функции на горите.

8. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата за подбор  на проектни предложения по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ е както следва:

Общ размер на безвъзмездна финансова помощСредства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райониНационално съфинансиране
18 000 000 €

35 204 400 лв.

(100 %)

15 300 000 €

29 923 740 лв.

(85 %)

2 700 000 €

5 280 660 лв.

(15 %)

9. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

1. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 9 779 лв.

2. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 977 900 лв.

3.  Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е 977 900 лв.

4.  Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за периода на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. не може да надвишава 977 900 лв., за бенефициентите, които помежду си са предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

10. Процент на съфинансиране:

1. Максималният интензитет на БФП за одобрени проектни предложения, които ще се изпълняват на територията на общини от селските райони, съгласно Приложение № 2, е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

2. Максималният интензитет на БФП за одобрени проектни предложения, извън територията на общини от селските райони, е в размер до 40 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

3. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на БФП се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

11.1. Критерии за допустимост на кандидатите:

1. За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на проектното предложение са:

1.1. Физически лица, собственици на минимум 0,5 ха горски територии;

1.2. Еднолични търговци, собственици на минимум 0,5 ха горски територии;

1.3. Юридически лица, собственици на минимум 0,5 ха горски територии;

1.4. Местни поделения на вероизповеданията, собственици на минимум 0,5 ха горски територии;

1.5. Общини, собственици на минимум 10 ха горски територии;

1.6. Микро, малки и средни предприятия, различни от кандидатите по т. 1.1 до 1.5 и 1.7;

1.7. Горски стопани, доставчици на услуги.

2. Едноличните търговци и юридическите лица се подпомагат, при условие че са регистрирани по Търговския закон (ТЗ) или Закона за кооперациите (ЗК) и са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

3. Местни поделения на вероизповеданията се подпомагат, при условие че са регистрирани съгласно чл. 20 от Закона за вероизповеданията (ЗВ) или са признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон.

4. Юридическите лица са допустими за подпомагане, в случай че не повече от 25 % от капитала им е притежание на държавата, с изключение на общини.

5. Кандидатите т. 1.1 и 1.7 са допустими за подпомагане само за дейностите: отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст и закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.

6. Кандидатите т. 1.4 и 1.5 са допустими за подпомагане само за дейностите: отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст и закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина само в собствени горски територии.

7. Кандидатите по т. 1.2 и 1.3 са допустими за подпомагане за всички дейности.

8. Кандидатите по т. 1.6 са допустими за подпомагане само за дейностите по изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесина, както и закупуването на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проектното предложение и закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка.

ВАЖНО:

9. В Раздел 24 „Списък на документи, които се подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване са посочени документите, които трябва да се приложат, за да се удостовери допустимостта на кандидата. Условията, за които не е предвиден документ, се проверяват служебно.

11.2. Критерии за недопустимост на кандидатите:

1. Съгласно чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове не могат да участват и БФП не се предоставя на лица, за които са налице обстоятелства за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 54 от Закона за обществени поръчки, или които не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ. Кандидатите са длъжни да декларират, че не попадат в някоя от категориите, посочени в чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 за определяне на детайлни правила за предоставяне на БФП по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ПМС № 162/2016 г.). Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат БФП, в случай че:

1.1. са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

1.2. са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

1.3. имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към Столична община или към общината по седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

1.5. е установено, че:

а) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за допустимост или подбор;

1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2,  чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатите са установени;1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

1.8. обявени са в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, или в процедура по ликвидация, или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или са преустановили дейността си, а в случай че кандидатът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

1.9. не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на представената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;

2. Основанията по т. 1.1, 1.2 и 1.7 се отнасят за кандидата физическо лице за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, а  общините – за кмета на общината

3. Основанията по т. 1.8 не се отнасят за кандидати общини.

4. Основанията по т. 1.8 не се отнасят за кандидати местни поделения на вероизповеданията, признати за юридически лица по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията и кандидати физически лица.

5. Съответствието с изискванията по т. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 и 1.9 се доказват при кандидатстване само с декларация съгласно Приложение № 3 от настоящите Условия за кандидатстване.

6. Точка 1.3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

7. Преди сключване на административния договор декларираните обстоятелства се доказват и се извършва проверка от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА), относно същите с:

а) официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, като се спазват изискванията на чл. 2, ал. 1 от Закона за електронното управление.

б) декларации – за всички обстоятелства, когато е настъпила промяна във вече декларирани обстоятелства.

8. Не се дава предимство, а даденото предимство се отнема, когато бъде установено, че кандидат за подпомагане или негови членове са създали изкуствено условията след 1 януари 2014 г., необходими за получаване на това предимство, в противоречие с целите на европейското право и българското законодателство.

9. Безвъзмездната финансова помощ не се предоставя на бенефициенти на помощта, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от ЗМСП и за които се установи, че са учредени или преобразувани след 1 януари 2014 г. с цел получаване на предимство в противоречие с целта на подмярката по ПРСР 2014 – 2020 г., включително с цел получаване на БФП в размер, надвишаващ посочените по тези условия максимални размери.

10. По отношение обстоятелствата за отстраняване, посочени в чл. 54 от ЗОП кандидатът има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност съгласно чл. 56 от ЗОП, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

13.1. Допустими дейности:

По подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ се предоставя БФП за следните допустими за подпомагане дейности:

1. Изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесина, както и закупуването на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проектното предложение;

2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка съгласно приложение № 4;

3. Отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;

4. Закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.

13.2 Условия за допустимост на дейностите

1. Подпомагат се проектни предложения, които се осъществяват на територията на Република България.

2. Подпомагат се проектни предложения, за които са проведени съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии или Закона за биологичното разнообразие със съответния компетентен орган по околна среда.

3. Подпомагат се проектни предложения за дейности по т. 1 или 2 от Раздел 13.1. „Допустими дейности“ в случай, че:

3.1. са свързани с използване на дървесина като суровината е ограничена до производства, преди индустриалната преработка и без производството на мебели, съгласно приложение № 4;

3.2. кандидатът ще преработва не повече от 10 000 куб. м обла дървесина за всяка една календарна година, съгласно представения бизнес план по т. 6. При производството на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески,  дървесни пелети и брикети се допуска използването и на дървесни отпадъци и/или остатъци, като общото произведено количество не може да надвишава 15 000 тона за всяка една календарна година, съгласно представения бизнес план по т. 6.

3.3. кандидатът докаже в производствената си програма наличието на най-малко 50% осигурена суровинна база за първата прогнозна година от бизнес плана за всички продукти, включени в него;

3.4. кандидатът докаже, че е осигурена реализацията на 50 на сто от готовата продукция за първата прогнозна година на бизнес плана;

3.5. планираният размер на преработената и произведена от кандидата продукция за всяка прогнозна година от бизнес плана, трябва да покрива най-малко 50 на сто от капацитета на подпомаганите активи, за които се предоставя БФП в съответствие с технологичния проект;

3.6. минималният размер на преработената и произведена продукция по т. 3.5. се изчислява за всяка прогнозна година от периода на изпълнение на бизнес плана;

3.7. За проектите, включващи само заявени за подпомагане разходи за закупуване на нови машини и оборудване за преработка на дървесина по т. 2 от Раздел 13.1. „Допустими дейности“, за които съгласно технологичен проект се изисква поставяне в затворени помещения, кандидатът предоставя документ за собственост или документ, доказващ правно основание за ползване за не по-малко от 6 години от датата на подаване на проектното предложение, на сградите или помещенията, където ще бъдат поставени или монтирани;

3.8. за дейностите по т. 1 и 2 от Раздел 13.1. „Допустими дейности“, се прилагат технологичен проект, схема и описание на технологичния процес и описание на годишния капацитет на преработвателното предприятие по видове продукция, заложени в производствената и търговска програма на бизнес плана;

3.9. при кандидатстване за дейности по т. 2 от Раздел 13.1. „Допустими дейности“, суровините за производство на пелети или брикети трябва да са от дървесина.

4. подпомагат се проектни предложения за дейности по т. 3 от Раздел 13.1. „Допустими дейности“, в случай че:

4.1. се изпълняват в горски територии,  които не са държавна собственост;

4.2. за съответната горска територия, с която се кандидатства е представен утвърден лесоустройствен план, проект или програма/горскостопански план или програма или план-извлечение.

5.  Подпомагат се проектни предложения за дейности по т. 4 от Раздел 13.1. „Допустими дейности“, в случай че:

5.1. се изпълняват в горски територии,  които не са държавна собственост;

5.2. планираното ползване на дървесина от съответните горски територии, съгласно лесоустройствените проекти, планове, програми или горскостопански планове или програми, които стопанисва кандидата, покрива най-малко 50% от капацитета на подпомаганите активи, за които се кандидатства, съгласно бизнес плана;

5.3. кандидатът има сключен/и договор/и за добив на дървесина или за покупко-продажба на стояща дървесина на корен със срок не по-кратък от 1 година и валиден към датата на подаване на проектното предложение. За всяка една от годините от периода за изпълнение на бизнес плана кандидатът се задължава да има сключен/и договор/и за добив на дървесина или за покупко-продажба на стояща дървесина на корен с годишни количества не по-малки от 50% от капацитета на подпомаганите активи, за които се кандидатства;

5.4. изискването за натоварването на най-малко 50% от капацитета на подпомаганите активи, за които се кандидатства, спрямо предвиденото ползване на дървесина, по т. 5.2 и 5.3 се изчислява за всяка прогнозна година от периода на изпълнение на бизнес плана.

6. Подпомагат се проектни предложения за дейности по т. 1, 2 или 4 от Раздел 13.1. „Допустими дейности“, за които кандидатът е представил бизнес план по образец съгласно приложение № 5, който съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за период не по-малко от 5 години, а в случаите на инвестиции за извършване на строително-монтажни работи за 10 години.

6.1. Бизнес планът трябва да:

6.1.1. показва подобряване на дейността на горското стопанство или предприятието на кандидата чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една или повече от целите от Раздел 6. „Цели на предоставяната БФП помощ по процедурата и очаквани резултати“ и с принципите за добро финансово управление, публичност и прозрачност;

6.1.2. доказва икономическата жизнеспособност на проекта и стопанството или предприятието за периода, посочен в т. 6, и постигането на показателите, посочени в приложение № 5.

7. Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилагат документи за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро-, малки или средни предприятия, считано от датата на подаване на проектното предложение, когато е учредено срочно право на строеж – в случай на кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или пристрояване на съществуващ строеж, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ).

8. Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилага документ за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро-, малки или средни предприятия, считано от датата на подаване на проектното предложение – в случай на кандидатстване за разходи за дейностите по т. 1 и 2 от раздел 13.1. „Допустими дейности“, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ или не се изисква учредено право на строеж;

9. Документ по т. 8, не се изисква при кандидатстване за подпомагане за закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства, които:

а) не са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;

б) поради своето естество или предназначение не се използват в затворени помещения.

10. За проектите, включващи само заявени за подпомагане разходи за закупуване или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка съгласно приложение № 4, за които съгласно технологичен проект се изисква поставяне в затворени помещения, кандидатът предоставя документ за собственост или документ, доказващ правно основание за ползване за не по-малко от 6 години от датата на подаване на проектното предложение, на сградите или помещенията, където ще бъдат поставени или монтирани.

11. Към проектните предложения, включващи разходи за строително-монтажни работи, се прилагат:

11.1. заснемане на обекта/съоръжението или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ;

11.2. одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.);

11.3. подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, които са заверени от правоспособно лице;

11.4. разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно ЗУТ;

11.5. становище на главния архитект с подробно описание на инвестиционното намерение, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно ЗУТ;

11.6. разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ (важи, в случай че проектът включва разходи за преместваеми обекти).

12. В случаите на проекти с дейности по 1 и 2 от Раздел 13.1. „Допустими дейности“, се прилагат технологичен проект, схема и описание на технологичния процес с посочен капацитет по видове продукция, която ще се произвежда в резултат на изпълнение на  инвестициите по проекта.

13. Кандидатите за БФП, представят декларация за размера на получените държавни помощи по образец съгласно приложение № 6.

14. Дейностите и инвестициите по проектното предложение, за които се изисква лицензиране, разрешение или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само ако са представени съответните лицензи, разрешения или документ, удостоверяващ регистрацията.

15. Проектни предложения, с дейности по т. 3 и 4 от Раздел 13.1. „Допустими дейности“, в които е заявен интензитет на БФП в размер на 50% трябва да ги  извършват  само на територията на общините от Приложение 2.

13.3. Недопустими дейности:

1. Безвъзмездна финансова помощ не се предоставя за проекти, оказващи отрицателно въздействие върху околната среда и включващи инвестиции, които не отговарят на разпоредбите на Закона за горите, Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или/и Закона за водите;

2. Безвъзмездна финансова помощ не се предоставя за проекти в горски местообитания, включени в националната екологична мрежа Натура 2000, които не отговарят на изискванията на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им;

3. Безвъзмездна финансова помощ не се предоставя ако за същите инвестиционни разходи кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на Европейския съюз;

4. Безвъзмездна финансова помощ не се предоставя за проектни предложения, по които допустимите дейности от т. 1-4 от раздел. 13.1 „Допустими дейности“, включени в проектите, са били физически започнати или извършени преди подаване на заявлението за подпомагане.

5. Не се допуска като самостоятелен проект или дейност събарянето на стари сгради и производствени помещения.

6. Безвъзмездна финансова помощ не се предоставя на кандидати, които попадат в някоя от категориите, определени в чл. 1, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 702/2014 от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията (OB L 193, 1 юли 2014 г.)(Регламент (ЕС) № 702/2014).

7. Не са допустими за подпомагане като самостоятелни проекти или дейности за закупуването на софтуер, ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси и разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация.

8. Не са допустими за подпомагане дейности, свързани с производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане от възобновяеми енергийни източници.

14.1 Допустими разходи:

1.1. Разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи за изграждане или подобрение на сгради и други недвижими активи, както и разходи, свързани с придобиване на сгради и други недвижими активи, необходими за първичната преработка на дървесина, съгласно допустимите за подпомагане дейности по настоящите Условия за кандидатстване;

1.2. Разходи за закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка съгласно приложение № 4;

1.3. Разходи за отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;

1.4. Разходи за закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.

2. Закупуване на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проектното предложение;

3. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проектното предложение;

4. Закупуване на софтуер, необходим за изпълнение на проектното предложение;

5. Разходите за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация;

6. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи включени в проектното предложение.

14.2 Условия на допустимост на  разходите:

1. Безвъзмездната финансова помощ по реда на настоящите Условия за кандидатстване се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР 2014 – 2020 г. под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

2. Допустимите разходи по т. 6 от раздел 14.1. „Допустими разходи“ не могат да превишават 12 % от стойността на допустимите разходи по проектното предложение, както следва:

2.1. за изготвяне на технически или работен проект до 3 на сто от допустимите разходи по т. 1.1 от раздел 14.1. „Допустими разходи”;

2.2. за изготвяне на технологичен проект, когато не е част от технически или работен проект като част „Технологична“ поради липсата на разходи за СМР, до 1 на сто от допустимите разходи по т.  1.2  от раздел 14.1. „Допустими разходи“;

2.3. за консултантски услуги по подготовка на проектното предложение до 2,5 % от допустимите разходи по, т. 1.1 до 1.4, т. 2, 3, 4 и 5, а в случаите на проекти само за разходи по т. 1.3 от раздел 14.1. „Допустими разходи” до 1% от допустимите разходи;

2.4. за консултантски услуги по управление на проектното предложение до 2,5 %  от допустимите разходи по, т. 1.1 до 1.4, т. 2, 3, 4 и 5, а в случаите на проекти само за разходи по т. 1.3 от раздел 14.1. „Допустими разходи” до 1% от допустимите разходи;

2.5. за строителен надзор до 2 на сто от допустимите разходи по т. 1.1 от раздел 14.1. „Допустими разходи”, за строежите от първа до четвърта категория, съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ;

2.6. за авторски надзор до 1 на сто от допустимите разходи по т. 1.1 от раздел 14.1. „Допустими разходи”, за строежите от първа до пета категория, съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ и за хонорари за архитекти и инженери, извън тези по т. 2.1, 2.2 и 2.5 от раздел 14.2 „Условия на допустимост на разходите”;

3. Разходите за закупуване на земя  и сгради или други недвижими активи по т.  2 и 1.1 от раздел 14.1. „Допустими разходи” са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата на подаване на проектното предложение, а в случаите на закупуване на земя разходите не трябва да  надхвърлят и 10% от допустимите разходи по т. 1.1 и 1.2 от раздел 14.1. „Допустими разходи”, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта. В случай, че към датата на придобиването данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за финансиране са разходите до този размер.

4. Разходите за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки не могат да превишават едно на сто от допустимите разходи по проектното предложение по т. 1.1. и 1.2 от раздел 14.1. „Допустими разходи“.

5. Разходите за закупуване на софтуер не могат да превишават пет на сто от допустимите разходи по проектното предложение за разходите по т. 1.1 и 1.2 от раздел 14.1. Допустими разходи.

6. Разходите за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация не могат да превишават едно на сто от допустимите инвестиционни разходи по проектното предложение.

7. Разходите по т. 6 от Раздел 14.1 „Допустими разходи” са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени;

8. Дейностите и разходите по проекта с изключение на разходите по т. 6 от Раздел 14.1. „Допустими разходи” са допустими, ако са извършени след подаване на проектното предложение, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

9. Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че бенефициентът стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на искането за междинно или окончателно плащане за същия актив.

10. Оценката на основателността на предложените за финансиране разходи от т. 1.1 до т. 6 от Раздел 14.1. „Допустими разходи” се извършва чрез съпоставяне на предложените разходи с определените от ДФЗ-РА референтни разходи за допустими за финансиране активи и услуги и/или сравняване на представени оферти.

11. Дейностите, за които са определени референтни разходи, са посочени в  Приложение № 7 към настоящите Условия за кандидатстване.

12. За всеки заявен за финансиране разход, който към датата на подаване на проектното предложение е включен в списъка по т. 11, кандидатът представя една независима оферта, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен данък върху добавената стойност (ДДС).

Оценителната комисия по чл. 33 от ЗУСЕСИФ извършва съпоставка между размера на определения референтен разход и на предложения за финансиране от кандидата, като одобрява за финансиране разхода до по-ниския му размер.

Изискването не се прилага за кандидати, възложители по реда на чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки.

13. За всеки заявен за финансиране разход, който към датата на подаване на проектното предложение не е включен в списъка по т. 11, кандидатът представя най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен данък върху добавената стойност (ДДС).

В случаите на разходите по т. 1.2 и 1.4 от раздел 14.1. „Допустими разходи” в техническите спецификации на активите следва да се включват и данни за производителността на техниката, машините и/или оборудването.

Офертите за дейности по т. 1.4 от раздел 14.1. „Допустими разходи” трябва да са придружени от сертификат за одобрение на типа на Европейската общност, в случай, че са заявени точки по т. 2 от Раздел 22 „Критерии и методика за оценка на проектните предложения“.

Кандидатът представя и решение за избор на доставчика/изпълнителя, запитване за оферта по образец съгласно приложение № 8, а когато не е избрал най-ниската оферта – писмена обосновка за мотивите, обусловили избора му. В тези случаи РА извършва съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, като одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер, освен ако кандидатът е представил мотивирана обосновка за направения избор.

14. В случаите по т. 12 и 13 оферентите, когато са местни лица, следва да са вписани в търговския регистър, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите. Изискването за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията не се прилага за физически лица, предоставящи услуги по т. 6 от раздел 14.1. „Допустими разходи”.

15. Когато за заявения за финансиране разход кандидатът е представил съпоставими оферти, независимо че разходът е включен в списъка по т. 11, ДФЗ-РА извършва съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, и размера на определения референтен разход, като одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер. Когато кандидатът е представил мотивирана обосновка и Оценителната комисия по чл. 33 от ЗУСЕСИФ приема, че тя е достатъчна, за да обснове направения от кандидата избор, се извършва съпоставка между размера на определения референтен разход и размера на предложения за финансиране разход, като се одобрява за финансиране по-ниския по размер разход.

16. Изискванията по т. 10 – 15 не се прилагат по отношение на заявените за финансиране разходи за придобиване на земя, сгради и други недвижими имоти.

17. За разходите по т. 6 от раздел 14.1. „Допустими разходи“, извършени преди датата на подаване на проектното предложение, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, при подаване на проектното предложение представят заверено от възложителя копие на всички документи от проведената обществена поръчка, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки.

18. За кандидати, които са възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, когато заявеният за финансиране разход не е включен в списъка по т. 11 към датата на подаване на проектното предложение, обосноваността на разходите се преценява чрез представяне на най-малко три съпоставими независими оферти, по които оферентите трябва да отговарят на изискванията на т. 13 и 14.

19. Кандидатите събират офертите по т. 18 чрез прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно Закона за обществени поръчки, като публикуват на профила на купувача информация относно вида на инвестицията, която ще бъде заявена за финансиране, придружена от техническа спецификация с посочени минимални параметри или подробно описание на актива. Кандидатите определят подходящ срок за получаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от 5 работни дни.

20. В случаите на т. 19 кандидатите представят решение за определяне на стойността на разхода, за който кандидатстват, с включена обосновка за мотивите, обусловили избора му.

14.3 Недопустими разходи:

1. Закупуване или инсталиране на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;

2. Лизинг, с изключение на финансов лизинг и спазване на изискването по т. 9 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“;

3. Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер, над пазарната им стойност;

4. Данък върху добавена стойност, с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;

5. Оперативни разходи, включително разходи за поддръжка и наеми;

6.Банкови и административни такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви, застраховки;

7. Принос в натура;

8. Изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;

9. Обезщетения за отчуждаване на имоти;

10. Инвестиции, които представляват обикновена подмяна;

11. Плащания в брой;

12. Инвестиции в частта им, която надвишава определените референтни разходи и лимити, определени в настоящите насоки;

13. Сертификат по НАССР (Анализ на опасните и контрол на критичните точки) и по други международно признати стандарти;

14.Лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор в случаите на финансов лизинг;

15. Инвестиции, за които ДФЗ-РА или друг компетентен орган установи изкуствено създадени условия с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката за получаване на БФП;

16. Неустойки за неизпълнение по договорите с избраните доставчици/изпълнители;

17. Натрупани лихви върху изплатени авансови плащания.

18. Разходи за СМР, извършени преди посещението на място по т. 8 от Раздел 21.1. „Предварителна оценка на проектните предложения“.

19. Инвестиции, за които е установено двойно финансиране.

20. Инвестиции, за които се установи, че ще имат отрицателно въздействие върху околната среда;

21. Разходи за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане от възобновяеми енергийни източници.

18. Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:

1. Одобреното  проектно предложение се изпълнява в срок до 24 месеца от датата на подписването на административния договора с ДФЗ-РА за бенефициенти, които не се явяват възложители по чл. 5 и 6 от ЗОП;

2. Одобреното проектно предложение се изпълнява в срок до 36 месеца от датата на подписването на административния договора с ДФЗ-РА за бенефициенти, които се явяват възложители по чл. 5 и 6 от ЗОП.

24.1. Списък с общи документи:

1. Основна информация за проектното предложение във формат „xls“ или „xlsx“, а когато проектното предложение се подава от упълномощено лице – и във формат „pdf”, подписана и сканирана от кандидата . (Приложение № 1).

2. Таблица за допустими инвестиции във формат „xls“ или „xlsx“, а когато проектното предложение се подава от упълномощено лице – и във формат „pdf”, подписанa и сканиранa от кандидата (Приложение № 15).

3. Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни във формат „doc” или „docx“, а когато проектното предложение се подава от упълномощено лице – и с подпис/и, печат и сканирана във формат „pdf“ или „jpg“. (Приложение № 17) (В случай, че този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2).

4. Декларация за нередности с подпис/и, печат и сканирана във формат „pdf“ или „jpg“. (Приложение № 16). (В случай, че този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2)

5. Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ (Приложение № 3) с подпис/и, печат и сканирана във формат „pdf“ или „jpg“. В случай, че този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2, но следва да е подписана към датата на подаване на проектното предложение).

6. Декларация за размера на получените държавни помощи независимо от тяхната форма и източник по образец съгласно приложение във формат „doc” или „docx“, а когато проектното предложение се подава от упълномощено лице – и с подпис/и, печат и сканирана във формат „pdf“ или „jpg“. (Приложение № 6). (В случай, че този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2).

7. Документ, издаден от обслужващата банка за банковата сметка на кандидата, по която ще бъде преведена БФП, получена по тази процедура. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

8. Нотариално заверено изрично пълномощно или заповед на кмета, в случай че документите не се подават лично от кандидата. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“

9. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на настоящите условия за кандидатстване (изисква се в случай, че кандидатът не е община). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

10. Решение на общинския съвет за кандидатстване по реда на настоящите условия за кандидатстване (изисква се в случай, че кандидатът е община). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

11. Декларация по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП и справката за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация (по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката – Приложение № 13 към настоящите Условия за кандидатстване). Представя се във формат „pdf”, а когато проектното предложение се подава от упълномощено лице – във формат „pdf“ или „jpg“ подписана от кандидата и сканирана. (изисква се от  кандидати микро, малки и средни предприятия) (В случай, че този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2).

12. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) или Закона за водите (изисква се в случаите, когато издаването на документа се изисква по ЗООС или по Закона за водите). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган само в случаите когато проектното предложение  включва строително-монтажни работи. В случай, че е представен входящ номер, кандидатът трябва да представи изискуемият документ най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2).

13. Документ за собственост или ползване на имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро, малки или средни предприятия, считано от датата на подаване на проектното предложение. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (изисква се  в случаите по т. 8 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“).

14. Документ за ползване на сградата/помещението за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро, малки или средни предприятия, считано от датата на подаване на проектното предложение. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (изисква се в случаите по т. 10 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“).

15. Учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро, малки или средни предприятия, считано от датата на подаване на проектното предложение, когато е учредено срочно право на строеж. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ (изисква се в случаите по т. 7 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“).

16. Документ за собственост върху за горите, с които се кандидатства за подпомагане, придружени със скици на поземлените имоти (изисква се в случаите на проектни предложения с дейности по т. 3 и 4 от Раздел 13.1. „Допустими дейности“, както и в случаите на дейности по т. 1 и 2 от същия раздел, когато е предвидена преработка на дървесина, добита от собствени гори). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ или „rar” или „zip”.

17. Заснемане на обекта/съоръжението или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ или „rar” или „zip” (изисква се в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията). (Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган само в случаите когато проектното предложение  включва строително-монтажни работи. В случай, че е представен входящ номер, кандидатът трябва да представи изискуемият документ най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2).

18. Копие на сключени договори за добив на дървесина или за покупко-продажба на стояща дървесина на корен със срок не по-кратък от 1 година и валиден към датата на подаване на проектното предложение (изисква се само за дейността по т. 4 от Раздел 13.1. „Допустими дейности“). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ или „rar” или „zip”.

19. Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (изисква се, в случай че проектното предложение включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ или „rar” или „zip”. (Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за одобрение на инвестиционния проект от съответния орган. В случай, че е представен входящ номер, кандидатът трябва да представи изискуемият документ най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2).

20. Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице (изисква се, в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи). Представя се във формат „pdf“ и „xls” или „xlsx“ или „rar” или „zip”.

21. Влязло в сила Разрешение за строеж (изисква се в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган само в случаите когато проектното предложение  включва строително-монтажни работи. В случай, че е представен входящ номер, кандидатът трябва да представи изискуемият документ най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2).

22. Становище на главния архитект с подробно описание на инвестиционното намерение, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж (изисква се, в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган само в случаите когато проектното предложение  включва строително-монтажни работи. В случай, че е представен входящ номер, кандидатът трябва да представи изискуемият документ най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2).

23. Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ (изисква се, в случай че проектът включва разходи за преместваеми обекти). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган само в случаите когато проектното предложение  включва строително-монтажни работи. В случай, че е представен входящ номер, кандидатът трябва да представи изискуемият документ най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2).

24. Технологичен проект, ведно със схема и описание на технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно лице (изисква се в случаите, когато същия не като част „Технологична“ към техническия/работния проект, тъй като проектното предложение не включва разходи за СМР по точка 1.1 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, а само разходи по точка 1.2 от същия раздел и свързаните с тях).  Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ или „rar” или „zip”.

25. Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на проектното предложение (важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на земя, сгради или друга недвижима собственост). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган само в случаите когато проектното предложение включва разходи за закупуване на земя, сгради или друга недвижима собственост. В случай, че е представен входящ номер, кандидатът трябва да представи изискуемият документ най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2).

26. Предварителен договор за покупко-продажба на земя и/или сгради и други недвижими активи (изисква се, в случай че с проектното предложение се кандидатства за закупуването на земя и/или сгради и други недвижими активи по точка 1.1 от Раздел 14.1 Допустими разходи“ и в случай, че ще бъдат закупени след кандидатстването по реда на настоящата процедура). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

27. Номерирано в долния десен ъгъл сканирано копие на документация за възложената обществена поръчка за изпълнение на дейностите по проекта за изпълнение на дейностите по проекта (изисква се, в случай че проектът включва разходи по т. 6 от Раздел 14.1. „Допустими разходи“, извършени преди подаване на проектното предложение от кандидат, който се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ или „rar” или „zip”.

28. Една независима оферта, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро, с посочен ДДС(изисква се в случаите по т. 12 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“  и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки на електронен носител във формат „xls“ или „xlsx“.

29. Най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро, с посочен ДДС (изисква се в случаите по т. 13 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“  и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост). В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки на електронен носител във формат „xls“ или „xlsx“. В случаите на разходите по т. 1.2 и 1.4 от раздел 14.1. „Допустими разходи” в техническите спецификации на активите следва да се включват и данни за производителността на техниката, машините и/или оборудването. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ или „rar” или „zip”.

30. Запитване за оферта по образец съгласно приложение № 8 (изисква се в случаите по т. 13 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“) . Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ или „rar” или „zip”.

31. В случаите, когато оферентите са чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.

32. Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки – обект на инвестицията, включително с посочени марка, модел, цена в левове или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение (изискват се в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки). В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки. Представя се във формат „pdf“ или „xls”.

33. Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (изисква се в случай, че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.

34. Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител (изисква се в случаите по т. 13 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

35. Решение за определяне на стойността на разхода, за който се кандидатства, с включена обосновка за мотивите, обосновали избора. (изисква се в случаите по т. 20 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“).  Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.

36. Писмена обосновка за мотивите, обусловили избора, когато избраната оферта не е с най-ниска цена (изисква се в случаите по т. 13 от Раздел 14.2. „Условия за допустимост на разходите“). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

37. Фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаването на заявлението за подпомагане. Представят се във формат „pdf“ или „jpg“.

38. Копие от утвърден горскостопански план или програма (обяснителна записка) или лесоустройствен проект, план или програма (обяснителна записка) за горите, с които се кандидатства, включително частта с таксационните описания на горите, планираното средногодишно ползване на дървесина от тях и горскостопанските карти (изисква се в случаите на дейности по т. 3 и 4 от Раздел 13.1 „Допустими дейности“, както и в случаите на дейности 1 и 2 от същия раздел, когато е предвидена преработка на дървесина, добита от собствени гори). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ или „rar” или „zip”.

39. Бизнес план  във формат „doc” или „docx“ (Приложение № 5А) и във формат „xls“ или „xlsx“ (Приложение № 5Б).

Когато проектното предложение се подава от упълномощено лице се представят Приложения № 5А и № 5Б с подпис/и и печат от кандидата на всяка страница, сканиран във формат „pdf“ или „jpg“, а Приложение № 5Б се предоставя и във формат „xls” или „xslx” по образец.

(Бизнес план се изисква в случай на дейности по т. 1, 2 и 4 от Раздел 13.1 „Допустими дейности“).

40. Отчет за приходи и разходи за предходна финансова година. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Представя се, в случай че отчетът не е публикуван в Търговския регистър). (Не се предоставя от кандидати физически лица). (В случай, че този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2).

41. Годишна данъчна декларация за годината предхождаща годината на кандидатстване. (Представя се от кандидати физически лица). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

42. Инвентарна книга към датата на подаване на заявлението за подпомагане с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване (не се предоставя когато се кандидатства за дейности по т. 3 от Раздел 13.1 „Допустими дейности“). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (В случай, че този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2).

43. Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цени на суровините (изисква се в случаите, когато не се предвижда преработка на дървесина от собствени гори). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ или „rar” или „zip”.

44. Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цени на готовата продукция като доказателство, че е осигурена реализацията на най-малко 50 % от продуктите получени в резултат на първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка на дървесина, съгласно производствената му програма за първата прогнозна година. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ или „rar” или „zip”. (отнася за проектни предложения с дейности по т. 1 или 2 от Раздел 13.1. „Допустими дейности“).

45. Лицензи, разрешения или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

24.3 Списък с документи, доказващи съответствие с критериите за подбор на проекти:

1. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за предходната спрямо кандидатстването календарна година, заверена от кандидата и НСИ. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ (Представя се, задължително в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 3 от Раздел 22. „Критерии и методика за оценка на проектните предложения“).

2. Сертификат за съответствие с одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на Европейската общност). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ (Представя се задължително, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 2 от Раздел 22. „Критерии и методика за оценка на проектните предложения“ ). Отнася се за кандидати, които не са възложители съгласно ЗОП.

3. Декларация в свободен текст, че при закупуване на специализирана горска техника за дейности по т. 4 от Раздел 13.1 „Допустими дейности“, ще се представи Сертификат за одобрение на типа на Европейската общност. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.  (Представя се от кандидати възложители, по реда на ЗОП, в случай че са заявени точки по критерий за подбор № 2 от Раздел 22 „Критерии и методика за оценка на проектните предложения“).

25. Краен срок за подаване на проектните предложения:

1. Производството по предоставяне на БФП чрез подбор започва в деня на публикуването на обява за откриване на процедурата чрез подбор в ИСУН.

2. Кандидат в процедура може да иска разяснения по документите по условията за предоставяне на БФП в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следния електронен адрес: rdd@mzh.government.bg. Разясненията се утвърждават от ръководителя на Управляващия орган на ПРСР или оправомощено от него лице. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ, ДФЗ-РА и на страницата на ИСУН в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

3. В рамките на настоящата процедура кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение при съобразяване на изискванията по Раздел 9 „Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект“ от настоящите Условия за кандидатстване. В случай че един и същи кандидат е подал повече от едно проектно предложение, комисията по т. 2 от Раздел 21.1. „Предварителна оценка на проектните предложения“ и оценителната комисия по чл. 33 от ЗУСЕСИФ разглеждат само последното постъпило проектно предложение, а предходните се считат за оттеглени.

4. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 31 юли 2018 г.

 

СПИСЪК на производствата преди индустриална преработка на дървесина (Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, рязане или развиване)

1. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;

2. Сушене и импрегниране на дървен материал;

3. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;

4. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;

5. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране.

 

22. Критерии и методика за оценка на проектните предложения:

ОписаниеТочки
да

не

1.Проектът се осъществява на територията на община с лесистост:

40

0

над 60%

40

0

от 50% до 60%

30

0

от 40% до 50%

20

0

от 30% до 40%

10

0

2.Специализираната горска техника да притежава сертификат за съответствие с одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на Европейската общност) за проекти изцяло свързани с дейност по дърводобив.

5

0

3.За всяко запазено съществуващо или новосъздадено работно място по 2 точки, но не повече от 50 точки

50

0

Всичко:

95

0

 

Разпределение на общините по процент на лесистост

Област

Община
1

2

Лесистост над 60,00 %
БлагоевградБанско, Белица, Гърмен, Кресна, Разлог, Якоруда
БургасМалко Търново, Приморско, Царево
ГабровоТрявна
КърджалиАрдино
ЛовечТетевен
ПазарджикБатак, Белово, Велинград, Пещера, Ракитово, Сърница
ПловдивКуклен, Лъки
СливенКотел, Твърдица
СмолянБаните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе
Софийска областЕтрополе, Копривщица, Костенец,Чавдар
Стара ЗагораГурково
ХасковоИвайловград
Лесистост от 50,00% до 59,99 %
БлагоевградГоце Делчев,  Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни
БургасНесебър, Руен
ВарнаДолни чифлик, Дългопол
Велико ТърновоЕлена
ВидинБелоградчик, Чупрене
ГабровоГаброво
КърджалиДжебел, Кирково, Крумовград
КюстендилНевестино,  Трекляно
ЛовечАприлци, Троян
МонтанаГеорги Дамяново, Чипровци
ПазарджикПанагюрище
ПерникЗемен, Трън
ПловдивКричим, Сопот
Стара ЗагораМъглиж, Павел баня
София

 

Ботевград, Златица, Ихтиман,  Мирково, Пирдоп, Самоков, Своге
ХасковоМаджарово
ШуменВърбица, Смядово
Лесистост от 40,00% до 49,99 %
БлагоевградБлагоевград, Петрич, Хаджидимово
БургасСозопол, Сунгурларе
Велико ТърновоЗлатарица
КърджалиКърджали, Черноочене
Кюстендил Кюстендил, Рила
ЛовечУгърчин
МонтанаБерковица, Вършец
ПазарджикБрацигово, Стрелча
ПловдивАсеновград, Карлово, Родопи
СилистраАлфатар
Стара ЗагораКазанлък, Николаево
СофияГорна Малина, Елин Пелин, Правец
ТърговищеАнтоново
ХасковоМинерални бани
Лесистост от 30,00% до 39,99 %
БургасСредец
ВарнаАврен, Бяла, Варна
Велико ТърновоВелико Търново
ВидинМакреш
ВрацаМездра, Роман
ГабровоДряново, Севлиево
ПазарджикЛесичово, Септември
КърджалиМомчилград
КюстендилБобошево, Кочериново, Сапарева баня
ЛовечЯбланица
ПерникКовачевци
ПловдивБрезово, Перущица, Хисаря
РазградЗавет
СливенСливен
СофияАнтон, Долна баня, Челопеч
София-градСтолична
Стара ЗагораСтара Загора
ТърговищеОпака
ХасковоЛюбимец, Стамболово, Тополовград
ШуменВелики Преслав, Никола Козлево

 

Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България

ОбластОбщини
1БлагоевградБанско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
2БургасАйтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
3ВарнаАврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
4Велико ТърновоЕлена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол
5ВидинБелоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
6ВрацаБорован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
7ГабровоДряново, Севлиево, Трявна
8ДобричБалчик, Генерал Тошево, Добрич – селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
9КърджалиАрдино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене
10КюстендилБобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно
11ЛовечАприлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
12МонтанаБерковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово
13ПазарджикБатак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница
14ПерникБрезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън
15ПлевенБелене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг
16ПловдивБрезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, „Марица“, Перущица, Първомай, Раковски, „Родопи“, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
17РазградЗавет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян
18РусеБорово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово
19СилистраАлфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан
20СливенКотел, Нова Загора, Твърдица
21СмолянБаните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе
22София областАнтон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
23Стара ЗагораБратя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан
24ТърговищеАнтоново, Омуртаг, Опака, Попово
25ХасковоИвайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли
26ШуменВелики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино
27ЯмболБолярово, Елхово, Стралджа, Тунджа

 

Списък с наименованията на активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи

 

Реф. СМР№СМРОписаниеМерна единицаНово строителство – цена в лв.Реконст рукцияОсновен ремонтТекущ ремонтДовърши телни работи
/лв/м2;лв м3; лв/м’

лв/дка/

/% от колона Д//% от  колона Д//% от колона Д//% от колона Д/
АБВГДЕЖЗИ
Основни, помощни и обслужващи сгради, прилежащи площи към тях
1Административно – битова сграда (самостоятелна сграда)Сграда, включваща в обема си само административно – битови помещения
Включва всички дейности по изграждането
кв.м.
2Производствена сграда без система за климатизация (самостоятелна сграда)Всеки тип сграда, свързана с изпълнението на обекта и непопадаща в определенията за СМР по точка 1, 3 и 4
Включва всички дейности по изграждането
кв.м.
3Производствена сграда със система за климатизация (самостоятелна сграда)Стопански сгради с технологично изискуема климатизация
Включва всички дейности по изграждането
кв.м.
4Метален навесВключва всички дейности по изграждането, както и площадката в очертанията на навесакв.м.
Вертикална планировка и озеленяване:
5.1Вертикална планировка без площадкови мрежи (без вкл. дейности по озеленяване)Включва дейностите по частта от свободната дворна площ на поземления или урегулирания имот, предвидени за транспортно – комуникационни трасета и площадки с прилежащи функции – площи с настилки от асфалтобетон, бетон, бетонови или тротоарни плочи, паркоместа и др.
Прилага се в случаите, когато не са предвидени дейности, свързани с площадкови инженерни мрежи.
Забележка: не се включват площите, определени за дейности по:– озеленяване;
– подпорни стени;
– подземни и надземни резервоари;
– ПСОВ;
– авторазтоварища;
– автомобилни везни;
кв.м.
5.2Вертикална планировка с площадкови мрежи (без вкл. дейности по озеленяване)Включва дейностите по частта от свободната дворна площ на поземления или урегулирания имот, предвидени за транспортно – комуникационни трасета, площадки с прилежащи функции и съоръжения и обекти на техническата инфраструктура – площи с настилки от асфалтобетон, бетон, бетонови или тротоарни плочи, паркоместа и др., с предвидени площадкови мрежи и др., необходими за експлоатацията на обекта;
Забележка: не се включват площите, определени за дейности описани в „Забележка” към СМР 5.1
кв.м.
5.3Озеленяване/Ландшафтна архитектураВключва дейностите по частта от територията на поземления или урегулирания имот, предвидени за озеленяване с тревиста, дървесна, храстова и/или цветна растителност, както и за градински архитектурни елементи и форми;
Забележка: не са допустими дейности по засаждане с едногодишни растения
кв.м.
Огради:
6.1Плътна масивна оградаМасивни огради – плътни в пълната им височина, включително фундаментите към нея, както и врати/портали в оградатам`
6.2Ажурна оградаОграда, състояща се от:
– плътна част: с височина до 0.60м и/или плътни (масивни) елементи с височина над 0.60м
и/или
– прозирни елементи: метални, дървени (или др. материал) пана или отделни елементи;
включват се фундаментите на оградните елементи, както и врати/портали в оградата
Забележка: не се включва лека прозирна ограда, описана в СМР 6.3
6.3Телена оградаЛека прозирна ограда, изградена от опорни елементи (бетонови колове, метални, дървени или от друг материал колонки) и метална мрежа (оградна мрежа, бодлива тел и др.), вкл. фундаментите на оградните елементи, както и врати/портали в оградатам`

 При определяне на допустимите разходи за реконструкция, основен ремонт, текущ ремонт и довършителни работи за отделните видове строежи, се използва съответното процентно съотношение от цялата стойност на строително-монтажните работи за съответния вид строеж, описани в колони Е, Ж, З и И.

 1. При оценка на заявления за подпомагане, приети през 2018 г. по реда и условията определени в документите по чл. 26 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, се определя максимално допустим размер на площта (измерена в метри на квадрат /м2/) за финансиране на разходи за строително-монтажни работи за позиция 1 „Вертикална планировка без площадкови мрежи”, позиция 5.2 „Вертикална планировка с площадкови мрежи” и позиция 5.3 „Озеленяване/Ландшафтна архитектура” като същите да не надвишават 2.5 /два и половина/ пъти размера на разгънатата застроена площ на заявените за подпомагане разходи за строително-монтажни работи по изграждане, реконструкция, основен ремонт, текущ ремонт и довършителни работи на сгради, свързани с допустимите дейности определени в „Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.”, открита през 2018 г.

2.1. При изчислението на разгънатата застроена площ /РЗП/ да бъдат включени само сградите, за чиито строително-монтажни работи по изграждане, реконструкция, основен ремонт, текущ ремонт, довършителни работи и др. се кандидатства за подпомагане.

2.2. При изчислението на разгънатата застроена площ /РЗП/ да бъдат включени само сградите, които действително функционират и се използват по предназначение и касаят допустими дейности, свързани със земеделското производство, включително такива, използвани за опазване на компонентите на околната среда.

 *Забележка: Пределните разходи са определени в лв/м2. Мерните единици лв/м3; лв/м’ и лв/дка се използват само където е приложимо.

 

Използвани основни дефиниции

 1. „Административен договор“ е изрично волеизявление на изпълнителният директор на РА за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със средства по ПРСР 2014 – 2020 г., по силата на което и със съгласието на бенефициента се създават за бенефициента права и задължения по изпълнението на одобрения проект. Административния договор се оформя в писмено споразумение между изпълнителния директор на РА и бенефициента, заместващо издаването на административен акт.
 2. „Големи предприятия“ са предприятия, които не изпълняват критериите на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия.
 3. „Горски стопани, доставчици на услуги“ са физически лица, собственици на горски територии, които със закупените от тях машини ще предоставят услуги за стопанисване на горите на други горски стопани, а няма да ги ползват само за собственото си стопанство.
 4. „Горски територии“ са горите, в които ще се извършват отгледните сечи или от които ще се добива дървесина във връзка с изпълнението на дейностите по т. 1, 2, 3 и 4 от Раздел 13.1 „Допустими дейности“ към Условията за кандидатстване.
 5. „Дейност“ е проект, договор, споразумение или друг механизъм, избран съгласно заложените в ПРСР 2014 – 2020 г. критерии, който се отнася до и се осъществява от един или повече бенефициенти, предвид постигането на поставените цели в ПРСР.
 6. „Изкуствено създадени условия“ е всяко установено условие по смисъла на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.
 7. „Икономическа жизнеспособност“ е генерирането на доходи от дейността, гарантиращи устойчивост на стопанството/предприятието за периода на бизнес плана.
 8. „Инвестиционен проект” е проект по смисъла на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, предназначен за строителството на обекта/ите, включени в проекта.
 9. „Междинно плащане“ е плащане за обособена част от одобрената и извършена инвестиция.
 10. „Места по националната екологична мрежа Натура 2000“ са защитените зони по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
 11. „Микро, малки и средни предприятия” са предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.
 12. „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

а) едното участва в управлението на дружеството на другото;

б) съдружници;

в) съвместно контролират пряко трето лице;

г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;

д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;

е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;

ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

 1. „Непреодолима сила и извънредни обстоятелства“ са обстоятелства по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 г.
 2. „Нередност“ означава всяко нарушение на правото на ЕС или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.
 3. „Обла дървесина“ е всяка дървесина, добита в сечището (по сортименти), която не е преработван допълнително.
 4. „Обособена част от инвестицията“ е завършен етап на изпълнение на инвестицията, който е обособен и е доведен до самостоятелна степен на завършеност.
 5. „Оперативни разходи“ са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.
 6. „Отгледни сечи“ са лесовъдска дейност, провеждана от възникването или създаването на насаждението до достигане на неговата зрялост и се разделят на: осветления, прочистки, прореждания и пробирки.
 7. „Подмярка“ е съвкупност от дейности, спомагащи за прилагане приоритетите на ПРСР 2014 – 2020 г.
 8. „Принос в натура“ е предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ.
 9. „Пробирка” е отгледна сеч, която се провежда в периода на интензивен растеж на дърветата по диаметър до започване на възобновителна сеч за създаване на условия за нарастването на дърветата с желани стъблени форми по диаметър, както и за подобряване на индивидуалната им жизненост и механична устойчивост.
 10. „Прореждане” е отгледна сеч, която се провежда в периода на интензивен растеж на дърветата по височина и с нея се контролира броят на дърветата с желани качества, осигуряват се условия за нарастването им по височина и същевременно се подобрява и поддържа стабилността на насажденията.
 11. „Прочистка” е отгледна сеч, която се провежда от склопяване на насажденията до възрастта, в която започва интензивно нарастване на дърветата по височина. С прочистките се контролират съставът, произходът и качеството на дърветата в насажденията.
 12. „Проверка на място“ е проверка по смисъла на Регламент (ЕС) № 809/2014.
 13. „Проект“ е формуляр за кандидатстване заедно с всички изискуеми документи, както и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени от кандидата и допустими за финансиране по ПРСР 2014 – 2020 г.
 14. „Процесор” е машина или устройство за първична обработка на обли дървени материали, включваща кастрене и разкройване на цели дървета или стъблени секции.
 15. „Публична финансова помощ“ е всеки обществен дял във финансирането на дейности, източник на който е бюджетът на държавата, на регионалните или местните власти, на Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във финансирането на дейности, чийто произход е бюджетът на обществени юридически лица или сдружения на една или повече регионални или местни власти ще се разглежда като обществен дял.
 16. “Работни места” е средносписъчният брой на персонала, изчислен като сбор от данните за среден списъчен брой на заетите лица, посочени в Част I, Раздел 1 от „Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд“.
 17. „Разходи за консултантски услуги, свързани с подготовка и управление на проекта“ са разходи, извършени преди подаване на проектното предложение и такива по време на изпълнение на проекта, които включват подготовка на проектното предложение, изработка на бизнес план и подготовка на искането за плащане, включително отчитане и управление на проекта.
 18. „Разходи за инвестиции за обикновена подмяна“ са разходи за замяна на активи, които не водят до подобряване на цялостната дейност на кандидата/бенефициента.
 19. „Референтни разходи” са цени и пределни стойности, ползвани от ДФЗ-РА за сравняване при определяне основателността на разходите за различни инвестиции.
 20. „Рефинансиране на лихви“ е възстановяване на извършените разходи за лихви по заеми.
 21. „Специализирана горска техника за извоз на дървесина” са въжени линии специализирани горски трактори и приспособени такива.  Специализираните горски трактори са специално конструирани за извозване на цели дървета, стъбла, стъблени секции и сортименти от сечищата до временните складове, имат ударообезопасена кабина и специално технологично оборудване. Според технологичното оборудване, начина на формиране на товара и положението на товара по време на извозването тракторите могат да бъдат: чокерни тркатори – състоящи се от шарнирно съчленена рама с вертикален шарнир, въжена събирателна система, лебедка, арка, щит и булдозерно устройство, които извозват материалите в полунатоварено състояние (чрез влачене); трактори с кониково устройство – състоящи се от шарнирно съчленена рама с вертикален шарнир, хидравличен стрелови манипулатор и конник, който се състои от оребрена греда, на която лягат предните краища на материалите и две хидравлични челюсти. Извозват материалите в полунатоварено състояние; трактори с грайфер –  състоящи се от шарнирно съчленена рама с вертикален шарнир, грайфер, поставен върху къса стрела в задната част на трактора. Извозват предварително събрани (пакетирани) материали в полунатоварено състояние; сортиментни трактори – състоящи се от шарнирно съчленена рама с вертикален шарнир, хидравличен стрелови манипулатор и товарно пространство (ремарке), разположено на задната полурама на трактора. Извозват дървените материали във вид на сортименти, изцяло натоварени върху трактора, без да се влачат по терена; сортиментни ремаркета – ремаркето се прикачва към трактор, а технологичното оборудване се състои от хидравличен стерлови манипулатор, монтиран на предната част на ремаркето или на задната част на трактора. Приспособените трактори са селскостопански, но допълнително оборудвани с     въжена събирателна система, лебедка, арка, щит, допълнителни тежести за предния мост, предпазна тръбна рамка за обезопасяване на кабината и метална мрежа за задното стъкло. Въжените линии са: едновъжени и двувъжени, според начина на извозване на дървените материали: за наземно, полувъздушно и въздушно извозване, а според извозното разстояние: късметражни – до 800м и дългометражни – до 2000 м
 22. „Специализирана горска техника за товарене на дървесина” са хидравлични стрелови кранове (товароподемени манипулатори), монтиращи се към трактори или товарни автомобили, челюстни товарачи или челни товарачи, монтиращи се към трактори.
 23. „Специализирана горска техника за транспорт на дървесина” са специализирани товарни автомобили за далечен транспорт на дървените материали под формата на сортименти от временните складове, разположени до сечищата до преработвателното предприятие или други крайни потребители. Специализираните автомобили за превоз на сортименти са с нормална проходимост (колесна формула 4х2, 6х2) или с повишена проходимост (колесна формула 6х4, 4х4, 6х6), товарна платформа с предпазна решетка в предната част и климии за задържане на дървените материали. Могат да бъда оборудвани с хидравличен стрелови кран за натоварване и разтоварване, който се разполага между кабината и товарната платформа или в края на платформата, когато автомобилът работи с ремарке.
 24. „Специализирана горска техника и оборудване за сеч” са харвестъри, процесори и моторни триони;
 25. „Средногодишно ползване на дървесина“ е ползването, предвидено в 10 годишния план/програма, разделено на 10.
 26. „Създаване на работни места“ е увеличение на средния списъчен брой на персонала, деклариран към датата на кандидатстването, изчислен съгласно Методиката за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала, утвърдена от Националния статистически институт за отчетен период от една година спрямо месеца, предхождащ подаването на зaявката за окончателно плащане.
 27. „Съпоставими оферти“ са оферти, които отговарят на запитването за оферта на кандидата и съдържат:

а) еднотипни основни технически характеристики – в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване на техника за преработка на дървесина или за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина;

б) общ капацитет на оборудването – в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване на оборудване;

в) количествено-стойностни сметки – в случаите, когато се кандидатства за разходи за извършване на строително-монтажни работи.

 1. „Харвестър” е специализирана горска машина за поваляне, кастрене и разкройване на сортименти на цели дървета.
 2. „Частичен отказ за финансиране“ е отказът да се финансират част от заявените разходи на кандидата, които са включени в проектното предложение, одобрено за подпомагане по ПРСР 2014 – 2020 г.