ПРСР

Индикативен график за прием на проекти до края на 2016г.

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства:
10.10.2016г. – 06.11.2016г.

Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура:
02.09.2016г. – 03.10.2016г.

Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие (ЛИДЕР):
26.09.2016г. – 31.12.2016г.

Подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на стратегията за местно развитие(МИГ):
22.08.2016 – 04.09.2016г.

ОБЩИ

ПРСР 2014-2010(DOC)

Приложение ПРСР 2014-2020(RAR)

 

ИНФОРМАЦИЯ

Отварянето на „прозорците“ за набиране на проектни предложения по ПРСР се очаква да стартират през месец май – юни с подпомагане на млади фермери, а в края на годината- с мярката за инвестиции във физически активи.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. има три цели:
1. Повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство и жизнеспособността на стопанствата, за повишаване на доходите на производителите и осигуряване на доставката на качествени хранителни продукти.
2. Опазване на екосистемите и устойчиво управление и използване на природните ресурсите в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост.
3. Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социалното включване и по-добро качество на живот.

Програмата има три хоризонтални приоритета:
• Насърчаване на иновациите в производството, пазарната организация и управлението;
• Предотвратяване и приспособяване към климатичните промени;
• Опазване и възстановяване на околната среда.

МяркаПублични средства, евро% разпределение
1Мярка 1-Трансфер на знания и действия за осведомяване.25 394 5950.89%
2Мярка 2-Консултантски услуги,управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството.8 254 5320.29%
3Мярка 3-Схеми за качество заселскостопански продукти и храни.2 751 5110.10%
4Мярка 4-Инвестиции в материални активи.753 062 30526.44%
в т.ч. Инвестиции към които се прилага основен процент съфинансиране590 171 519
в т.ч. Инвестиции свързани с изпълнение на агроекологични и свързани с климата ангажименти30 688 767
в т.ч. Дейности свързани с агроекологични инвестиции132 202 019
6Мярка 6-Развитие на стопанството и стопанската дейност.173 421 5966.09%
в т.ч. Инвестиции към които се прилага основен процент съфинансиране127 945 241
в т.ч. „Стартова помощ за млади земеделски производители“45 476 355
7Мярка 7-Основни услуги и обновяване на селата в селските райони.630 725 91022.15%
8Мярка 8-Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите.64 309 5972.26%
9Мярка 9-Учреждяване на групи и организации на производителите.7 795 9470.27%
10Мярка 10-Агроекология и климат.290 533 23310.20%
11Мярка 11-Биологично земеделие.102 906 4953.61%
12Мярка 12- Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите.62 367 5722.19%
13Мярка 13- Плащания за райони,изправени пред природни или други специфични ограничения.296 938 00810.43%
14Мярка 14-Хуманно отношение към животните.56 859 5102.00%
15Мярка 15-Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите.8 750 0000.31%
16Мярка 16-Сътрудничество.34 795 9471.22%
17Мярка 17-Управление на риска.52 720 0551.85%
18Мярка 1800.00%
19Мярка 19-ЛИДЕР-129 932 4434.56%
20Мярка 20-Техническа помощ.64 117 6472.25%
21Тематична подпрограма по ПРСР 2014-202082 174 2492.89%
Общо ПРСР2 847 811 150100.00%